Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl"

Transkrypt

1

2 Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³ siê pierwszej realizacji podczas targów BUDMA Stoisko odwiedzi³o blisko 1500 osób, które mia³y okazjê zapoznaæ siê z najnowszymi technologiami i sposobami pracy w dziedzinie projektowania architektury. We wszystkich pokazach, warsztatach i konsultacjach wykorzystane zosta³y gotowe rysunki CAD producentów wystawiaj¹cych siê na targach BUDMA. Gor¹co zapraszam Pañstwa do udzia³u w tym nowatorskim projekcie, który jestem przekonana wp³ynie na wizerunek i sukces Pañstwa firmy. Wspó³czesne systemy CAD wymagaj¹ cyfrowych modeli produktów oferowanych przez producentów bran y budowlanej. W ten sposób przygotowane produkty (okna, drzwi, œciany, stropy, elementy wykoñczenia i wyposa enia wnêtrz) mog¹ zostaæ szybko zastosowane w dokumentacji projektowej i w znaczny sposób skróciæ proces jej projektowania. Polski, dynamicznie rozwijaj¹cy siê rynek budowlany, aby zachowaæ swoj¹ konkurencyjnoœæ, tak e za granic¹, musi pod¹ aæ za najnowszymi osi¹gniêciami w tym zakresie. Jestem przekonany, e udzia³ w projekcie ARCHISPACE to gwarancja utrzymania siê w trendach stale rozwijaj¹cego sie rynku bran y budowlanej i szansa na pozyskanie bliskich kontaktów z gronem polskich architektów i projektantów bran budowlanych.

3 ARCHISPACE to przestrzeñ wzajemnych relacji producentów i architektów, produktów i projektów niezbêdnych przy budowie budynku i procesie jego projektowania, której podstawowym œrodkiem komunikacji s¹ narzêdzia informatyczne wspomagaj¹ce ten proces. Targi BUDMA i projekt ARCHISPACE to niezwyk³a okazja, aby te dwie wzajemnie uzale nione od siebie grupy zebraæ w jednym miejscu i po³¹czyæ wspóln¹ ide¹. To tak e szansa aby przekonaæ architekta do korzystania z najnowoczeœniejszych systemów opartych o technologiê Building Information Modeling i wykorzystywania gotowych, parametrycznych, cyfrowych modeli produktów wystawców BUDMY Stoisko ARCHISPACE bêdzie dla architekta szans¹ zobaczenia procesu projektowania i wstawiania konkretnego detalu do projektu budynku, mo liwoœci jego obróbki i realizacji najbardziej skomplikowanej wizji architektonicznej. Dla producenta to okazja na kontakt jego produktu z architektem. To równie promocja jego marki w grupie nowoczesnych, otwartych na wspó³pracê z projektantami firm z bran y budowlanej. Idea ARCHISPACE ju od lat istnieje w ramach Komputerowego Katalogu Projektanta (www.kkp.pl), portalu, z którego korzysta w tej chwili blisko 17 tysiêcy projektantów, firm i osób prywatnych zwi¹zanych z budownictwem. Serwis ten od niedawna sta³ siê integraln¹ czêœci¹ PROCAD SA. Firma za swój cel stawia rozwój i jeszcze wiêksze rozpowszechnienie katalogu wœród projektantów. Ju wkrótce zostanie oddany do u ytku nowy, ulepszony serwis realizuj¹cy ideê Web 2.0., ju pod nowym adresem: Przedsiêwziêcie ARCHISPACE bêdzie szeroko promowane przez obu organizatorów! PROCAD posiada w chwili obecnej kontakt z ponad 20 tysi¹cami firm, instytucji i osób zwi¹zanych z projektowaniem i tworzeniem architektury w Polsce. Dodatkowym wsparciem bêd¹ narzêdzia medialne Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Dziêki specjalnemu systemowi komunikacji architekt-inwestor zwiedzaj¹c wystawy producentów bêdzie skierowany do stoiska ARCHISPACE. Tu dziêki multimedialnym materia³om, pokazom na ywo, czy sali warsztatowej bêdzie mia³ okazjê zobaczyæ jak wczeœniej ogl¹dany produkt wygl¹da w projekcie, jak ³atwo wykorzystaæ go w dokumentacji architektonicznej, jak konstruowaæ najbardziej wizjonerskie projekty z wykorzystaniem danego produktu w najnowoczeœniejszych systemach CAD wykorzystuj¹cych technologiê BIM.

4 Narzêdzia dziêki którym dotrzesz do szerokiego grona Polskich architektów. W ramach platformy ARCHISPACE przygotujemy dla Ciebie parametryczne biblioteki rysunków CAD gotowych do wykorzystania w projektach polskich architektów. Rysunki bêd¹ zgodne z nowym podejœciem do projektowania okreœlanym jako BIM - Building Information Modeling. W ramach oferty otrzymasz:! opracowanie/aktualizacjê/ biblioteki CAD produktów producenta,! dostarczenie biblioteki do tysiêcy projektantów,! opracowanie biblioteki CAD tak e na p³ytach CD-ROM,! system informatyczny ARCHISPACE umo liwiaj¹cy natychmiastow¹ aktualizacjê biblioteki CAD i przygotowanie p³yty CD-ROM,! opracowania wielojêzyczne bibliotek CAD producenta,! przygotowanie specjalnego, zbiorczego wydania DVD z bibliotekami dostêpnymi wy³¹cznie dla goœci targów BUDMA. 1. Platforma informatyczna! bazodanowy system z dostêpem dla producentów i projektantów,! dostêp do systemu poprzez Internet/przegl¹darka internetowa/,! producent ma zawsze wgl¹d w swoje opracowanie,! weryfikacja opracowania przez producenta,! w ka dej chwili mo liwoœæ zapisu biblioteki CAD producenta na p³ytê CD-ROM. 2. Opracowanie zawsze aktualne! mo liwoœæ dodawania/zmiany/usuwania rysunków CAD, modeli 3D i informacji technicznej w ka dym momencie poprzez Internet,! wprowadzone zmiany natychmiast widoczne dla projektantów,! zmiany poprzez kontynuacjê starej wersji a nie jako nowe opracowanie. 3. Mo liwe wersje wielojêzyczne! wielojêzyczny panel dla producentów i projektantów,! mo liwoœæ tworzenia wersji jêzykowych bibliotek CAD producentów,! mo liwoœæ tworzenia wersji jêzykowych poprzez Internet.

5 W ramach oferty BUDMA 2008 wykonamy szereg dzia³añ maj¹cych na celu promocjê cyfrowych, parametrycznych rysunków Twoich produktów: 1. Nowoczesne, interaktywne stoisko ARCHISPACE 2 Stoisko o powierzchni oko³o 80 m wyposa one w: czêœæ pokazow¹ z du ym ekranem i miejscami siedz¹cymi na 40 osób, czêœæ warsztatow¹ sk³adaj¹c¹ siê z kilku stanowisk pracy architekta i ekranem, na którym puszczane bêd¹ filmy typu krok po kroku oraz czêœæ wirtualna pracownia projektowa z wyeksponowanymi logami producentów bior¹cych udzia³ w projekcie. Zobacz relacjê z zesz³ego roku na nastêpnej stronie! 2. Dystrybucja Reviteki i Architeki Architekci odwiedzaj¹cy stoisko ARCHISPACE otrzymaj¹ Twoje produkty w postaci parametrycznych modeli (przez nas przygotowanych) na p³ytach DVD wydawaych specjalnie na targi BUDMA.

6 PROCAD to od wielu lat lider w sprzeda y, wdra aniu i popularyzacji systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM/GIS. Spó³ka, notowana na gie³dzie, posiada w chwili obecnej 6 oddzia³ów w Polsce. Dzia³ania promuj¹ce ARCHISPACE i firmy bior¹ce udzia³ w projekcie:! mailingi i ingi do blisko 20 tysiêcy firm i osób zwi¹zanych z budownictwem z bazy PROCAD SA,! mailingi i ingi do 17 tysiêcy u ytkowników serwisu KKP (przysz³ych u ytkowników promocja w polskich wyszukiwarkach internetowych,! zaanga owanie firmy Autodesk w promowanie ARCHISPACE,! przygotowanie Reviteki i Architeki,! comiesiêczny biuletyn ARCHISPACE do u ytkowników portalu promuj¹cy produkty firm bior¹cych udzia³ w projekcie. Miêdzynarodowe Targi Poznañskie s¹ liderem polskiego rynku targowego, jednym z najwa niejszych oœrodków targowych w Europie. Dzia³ania promuj¹ce ARCHISPACE i firmy bior¹ce udzia³ w projekcie:! publikacja informacji na stronie oraz opis projektu we wszelkich materia³ach drukowanych przygotowywanych na targi BUDMA m.in. w przewodniku dla zwiedzaj¹cych ukazuj¹cym siê w nak³adzie sztuk,! zaproszenie do odwiedzenia stoiska Archispace w publikacjach prasowych, przed i w trakcie trwania targów BUDMA,! przekazanie informacji dotycz¹cych ARCHISPACE prasie, podczas konferencji prasowych, a tak e przez Centrum Prasowe MTP.

7 2! 100 M STOISKA! BLISKO 1500 OSÓB NA STOISKU! 350 ANKIET W WIÊKSZOŒCI ARCHITEKTÓW! 20 POKAZÓW NA YWO! 15 WARSZTATÓW DLA PROJEKTANTÓW! P YTA DVD Z RYSUNKAMI PRODUKTÓW! MATERIA Y MARKETINGOWE, NAGRODY

8 ul. G³ogowska 14, Poznañ tel.: , fax: ul. Kartuska 215, Gdañsk tel.: , fax:

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego

CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa 2 Od telewizji kablowej do komunikacji elektronicznej SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE 4 5 ISBN 83-921962-5-2 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Plan stoisk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE Szanowni Pañstwo! Zapewnienie du ej sprzeda y produktu na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym jest trudnym zadaniem, a zbudowanie skutecznego zespo³u przedstawicieli medycznych wymaga czasu i sporych

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo