Regulamin korzystania ze wsparcia przez Uczestników Projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania ze wsparcia przez Uczestników Projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania ze wsparcia przez Uczestników Projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu 1 Informacja o Projekcie. Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze wsparcia w ramach Projektu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Uczestniku Projektu należy przez to rozumieć: osoba fizyczna lub osoba prawna, która w drodze rekrutacji została zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa (warunki kwalifikacji do udziału w projekcie zostały określone w regulaminie rekrutacji). 2) Komitecie Ekonomicznym należy przez to rozumieć: zespół składający się z przedstawicieli partnerów projektu, zewnętrznych ekspertów oraz innych osób fizycznych lub prawnych, który opracowuje model długookresowego finansowania spółdzielni socjalnych oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 3) Wsparciu oznacza to: szkolenia, doradztwo, usługi prawne, księgowe i marketingowe, dotacje, wsparcie pomostowe, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (ES), promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES. 4) Projekcie oznacza to: projekt Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu, realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (zwaną dalej Beneficjentem lub FFW) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny (zwanym dalej KRES) oraz Gminą Długosiodło, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 2. Biuro Projektu znajduje się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki Projekt obejmuje swym zasięgiem subregion radomski (powiaty: lipski, zwoleński, radomski, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, kozienicki, grójecki, m. Radom). 4. Projekt jest realizowany w okresie od do Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. 6. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). 7. Działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne i obejmują: a. szkolenia, b. doradztwo, c. usługi: prawne, księgowe i marketingowe, d. dotacje, e. wsparcie pomostowe, f. rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, g. promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, h. poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES,

2 Strona 2 2 Zakres wsparcia 1. Uczestnikami projektu są osoby/instytucje zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie Regulaminu Rekrutacji. 2. Zakres otrzymywanego wsparcia w Projekcie dostępny dla poszczególnych grup jest następujący: 1) PES: szkolenia, doradztwo, usługi: prawne, księgowe i marketingowe, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES; 2) instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej: rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES; 3) osoby fizyczne: szkolenia, doradztwo, dotacje, wsparcie pomostowe, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES; 4) osoby prawne: szkolenia, doradztwo, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES, promocja ES i zatrudniania w sektorze ES, poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES, a także dotacje i wsparcie pomostowe dla osób fizycznych przystępujących lub zatrudnionych w nowoutworzonej przez te osoby prawne spółdzielni. 3 Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób ubiegających się o dotacje 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest uczestnikom zakwalifikowanym zgodnie z regulaminem rekrutacji. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Fundacją Fundusz Współpracy. 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest bezpłatne. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze składa się z: 1) Moduł szkoleniowy: a) Komunikacja interpersonalna i motywacja szkolenie wyjazdowe 3 dni (24 godz.) b) Zakładanie spółdzielni socjalnej szkolenie wyjazdowe 3 dni (24 godz.) c) Zagadnienia kadrowe i finansowe w spółdzielni socjalnej szkolenie wyjazdowe 2 dni (16 godz.) d) Warsztaty z przygotowania biznesplanu szkolenie stacjonarne 5 dni (30 godz.) 2) Moduł doradczy min 20 godz. na uczestnika w formie doradztwa indywidualnego i/lub grupowego. Zakres doradztwa zostanie określony na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez uczestników, informacji od trenerów oraz opiekunów grup inicjatywnych. Doradztwo świadczone będzie w miejscu wystąpienia zapotrzebowania. 5. W czasie szkoleń zapewnione jest: 1) Refundacja kosztów dojazdu lub organizacja transportu dla uczestników 2) Wsparcie opiekuna grupy szkoleniowej. 3) Całodzienne wyżywienie. 4) Zakwaterowanie (w przypadku szkoleń wyjazdowych). 5) Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną, w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie. 6. W czasie udziału w Projekcie, odpowiednio, zapewnione jest: 1) Wsparcie opiekuna grup inicjatywnych, w tworzeniu grup, przygotowywaniu do założenia spółdzielni socjalnej. 2) Wsparcie doradcy zawodowego. 3) Wsparcie psychologa. 7. Uczestnik zobowiązany jest się do udziału we wsparciu, potwierdzaniu uczestnictwa podpisami na listach obecności, wypełniania ankiet oraz testów.

3 4 Dotacje i wsparcie pomostowe Strona 3 1. Warunkiem ubiegania się o dotację i wsparcie pomostowe jest ukończenie modułu szkoleniowodoradczego z frekwencją min 80%. 2. Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje i wsparcie pomostowe określone zostaną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. 5 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze (indywidulane i/lub grupowe) udzielane jest osobom fizycznym, PES, JST oraz kościelnym osobom prawnym. 2. Wsparcie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES. 3. Dobór tematyki szkoleń oraz doradztwa odbywał się będzie na podstawie prowadzonej analizy potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz zgłoszonego zapotrzebowania. 4. Udział w szkoleniach oraz doradztwie jest możliwy do wyczerpania ogólnej puli godzin przeznaczonych na realizację wsparcia (tj. 456 godz. szkoleń, 1890 godz. doradztwa). 6 Usługi: prawne, księgowe i marketingowe 1. Usługi prawne, księgowe i marketingowe będące przedmiotem wsparcia mogą być świadczone dla PES. 2. Usługi świadczone są maksymalnie do łącznej kwoty: ,00 zł brutto dla jednego podmiotu. 3. Możliwe jest skorzystanie z poszczególnych usług w ramach kwoty wskazanej powyżej. 4. Wartość usługi prawnej będzie ustalona w oparciu o iloczyn liczby godzin oraz stawki godzinowej wybranego w postępowaniu wykonawcy. 5. Wartość usługi księgowej będzie ustalona w oparciu o przeprowadzone przez FFW postępowanie. 6. Wartość usługi marketingowej będzie ustalona w oparciu o przeprowadzone przez FFW postępowanie. 7. W przypadku dużego zainteresowania skorzystaniem z usług pierwszeństwo będą miały utworzone w ramach projektu spółdzielnie socjalne, a następnie PES mające swoje siedziby na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. 8. Usługi prawne, księgowe i marketingowe będą świadczone dla PES do r. 7 Rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ES 1. Uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia specjalisty ds. rozwoju partnerstw w zakresie niezbędnym do zawiązania się partnerstwa, w tym m.in.: organizację i prowadzenie spotkań, przygotowanie wzorcowych dokumentów zawiązujących partnerstwo. 2. Uczestnicy projektu mogą uczestniczyć w organizowanych w ramach projektu wizytach studyjnych PES. 3. Wizyty studyjne będą organizowane, w miarę możliwości, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

4 Strona 4 8 Promocja ES i zatrudniania w sektorze ES 1. Uczestnicy projektu mają prawo brać udział w działaniach promocyjnych realizowanych w ramach projektu. 2. Uczestnicy projektu mają prawo do wskazania działań promocyjnych, które mogłyby być realizowane w ramach projektu. Realizacja działań zaproponowanych przez Uczestników będzie realizowana pod warunkiem dostępności środków finansowych. 9 Poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ES 1. Uczestnicy projektu mają prawo brać udział w pracach Komitetu Ekonomicznego, którego zadaniem będzie wypracowanie i testowanie modelu długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i ośrodków wspierania ekonomii społecznej. 2. Prace Komitetu Ekonomicznego polegają na: 2.1. udziale w spotkaniach (zarówno osobistych jak i telekonferencji), 2.2. konsultacjach mailowych nadsyłanych materiałów i bieżący udział w dyskusjach odbywających się drogą elektroniczną, 2.3. wypracowaniu ostatecznego modelu finansowania PES i OWES powstałych w ramach projektu. 10 Pomoc publiczna 1. Uczestnicy biorące udział w projekcie zobowiązane są do poddania się badaniu w celu wykazania, czy udzielone w ramach projektu wsparcie stanowi pomoc publiczną. 2. W przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej (de minimis), Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia informacji zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis. Wartość udzielonego w ramach projektu wsparcia, łącznie z pomocą przyznaną temu podmiotowi, w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych, nie przekroczy równowartości euro. 3. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zapisy prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania Wsparcie ekonomii społecznej. 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego upublicznienia zaś jego postanowienia mają zastosowanie z dniem 4 grudnia 2012 r. 3. Fundacja Fundusz Współpracy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej projektu.

5 Załącznik 1 Strona 5 FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA na usługi marketingowe, księgowe i prawne Proszę zaznaczyć usługę oraz wskazać zakres w jakim będzie ona wykonywana: usługa prawna -. liczba godzin pracy prawnika, usługa księgowa -. liczba dokumentów księgowych w ciągu roku, usługa marketingowa -.pozycje wybrane z katalogu. Nazwa Uczestnika Projektu Adres Uczestnika Projektu Tel./fax Adres Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika Projektu. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika Projektu (wypełnia Lider projektu, na podstawie stawek wykonawców wyłonionych w ramach zrealizowanych zapytań ofertowych): Szacunkowa wartość zapotrzebowania:

6 Strona 6 ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH DLA PODMIOTU EKOMOMII SPOŁECZNEJ 1. Opracowanie/dostosowanie polityki rachunkowości, planu kont i wszelkich innych procedur wewnętrznych związanych z ewidencją księgową. 2. Bieżącą aktualizacja polityki rachunkowości. 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz pozostałych czynności księgowych z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą o rachunkowości z roku a w tym: a. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym; b. prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej; c. dekretacja dokumentów; d. rejestrowanie dokumentów w programie księgowym; e. uzgadnianie obrotów i sald na kontach rozrachunkowych; f. prowadzenie dziennika (przygotowywanie wydruków); g. wydruki umożliwiające podejmowanie prawidłowych decyzji finansowych; h. analiza kosztów projektu; i. prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT, Rejestr Środków Trwałych, a także rejestr wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia/odpisy amortyzacyjne.; j. zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego; k. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. 4. Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym: a. zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego b. przygotowywanie list płac i przelewów. 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującym prawem oraz sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu. 6. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych projektu oraz pomoc przy przygotowaniu sprawozdań do poszczególnych projektów, w tym: a. przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planu finansowego i budżetu rocznego Uczestnika Projektu. b. doradztwo w zakresie księgowym i podatkowym wynikającym z działalności Uczestnika Projektu. 7. Asystowanie i współpracę oraz reprezentowanie Uczestnika Projektu przy kontrolach podatkowych oraz innych podobnych kontrolach w tym ZUS, instytucji audytujących, badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i wszelkich innych kontrolach i audytach, które będą realizowane u Uczestnika Projektu, zgodnie z zakresem i wymaganiami kontrolujących w odniesieniu do prowadzonych usług.

7 ZAKRES USŁUG PRAWNYCH DLA PODMIOTU EKOMOMII SPOŁECZNEJ Strona 7 1. Opracowanie i opiniowanie dokumentów prawnych PES w tym: a. statut; b. zgłoszenia w KRS; c. wniosek o status organizacji pożytku publicznego; d. dokumenty związane z zatrudnianiem; e. umowy; f. przygotowanie zapytań ofertowych g. ubieganie się o pozwolenia; h. wezwania do zapłaty. 2. Udzielanie porad prawnych PES. 3. Sporządzanie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, podatkowych oraz cywilnych, prawa pracy, podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

8 Strona 8 ZAKRES USŁUG MARKETINGOWYCH DLA PODMIOTU EKOMOMII SPOŁECZNEJ Proszę o określenie zakresu usług, jakich Państwo potrzebują, poprzez wstawienie X w odpowiednie pole. 1. Wykonanie strony internetowej przygotowanie projektu graficznego oraz wersji demo serwisu www (CMS w oparciu o Joomla) oraz przygotowanie serwera pod usługi hostingowe. 2. Wizualizacja (logo, papier firmowy) wykonanie logotypu wersji kolorowej i monochromatycznej w formatach JPG, PNG, PSD, CDR, AI, EPS, PDF zgodnie ze wytycznymi zamawiającego. Wykonanie papieru firmowego w formacie DOC i/lub DOCX z wstawionymi nagłówkiem i/lub stopką w formacie PNG zawierającą wkomponowany logotyp zamawiającego. 3. Projekt banneru internetowego - wykonanego na podstawie tekstu, materiałów wyjściowych i wytycznych zamawiającego projekt banneru internetowego, projekt graficzny banneru internetowego w formatach JPG, PNG, PSD, CDR, AI, EPS, PDF na podstawie tekstu, materiałów wyjściowych i wytycznych zamawiającego w rozmiarze dopasowanym do wymagań strony internetowej zamawiającego. 4. Mailing informacyjno-promocyjny usługa mailingu informacyjno-promocyjnego: dwutygodniowa kampania w Internecie polegająca na przesłaniu informacji marketingowej w celu pozyskania klientów poprzez miedzy innymi strony rezultatów wyszukiwarki, bannery, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, interstitial, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe oraz marketing. 5. Pozycjonowanie Adwards usługa kampanii internetowej polegającej na samodzielnym tworzeniu reklamy i dobieraniu słów kluczowych, czyli słów lub wyrażeń związanych z działalnością zamawiającego. Użytkownicy szukający czegoś w przeglądarce internetowej, używając jednego ze słów kluczowych wskazanych przez zamawiającego, obok wyników wyszukiwania widzą reklamę zamawiającego.

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na usługi marketingowe, księgowe i prawne

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na usługi marketingowe, księgowe i prawne Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia na usługi FORMULARZ ZGŁOSZENIA na usługi marketingowe, księgowe i prawne Proszę wybrać usługę oraz wskazać zakres w jakim będzie ona wykonywana: 1 usługa prawna - (liczba)

Bardziej szczegółowo

2 Uczestnicy Projektu

2 Uczestnicy Projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w usługach marketingowych, prawnych i księgowych w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 19 września 2013 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia podmiotu do uczestnictwa w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Formularz zgłoszenia podmiotu do uczestnictwa w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 19 września 2013 r. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia podmiotu do uczestnictwa w projekcie Tytuł projektu: Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: Działa, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09 REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09 1 I. Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Kapitalny Biznes jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo