Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce"

Transkrypt

1 o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki i analizy - TOR Zespół Doradców Gospodarczych Malinowski - TRANSPORT SZYNOWY statystyki i analizy - TOR Zespół Doradców Gospodarczych RBF Railway Business Forum Forum Kolejowe Piotr Kiełbowicz Łukasz Malinowski Marcin Michalik Dariusz Kostrzębski - RBF DNI TRANSPORTU Transport Spedycja pedycja Logistykaogistyka Hotel NOVOTEL AIRPORT W-wa, ul. 1 Sierpnia 1 Warszawa, maja 2008 r.

2 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego dotyczącej rynku kolejowego 2

3 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Transport kolejowy jest regulowany przede wszystkim przez dwie ustawy, tj.: Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; Ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe; oraz przez przepisy Unii Europejskiej. 3

4 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w roku zmieniona była 2 razy. Na jej podstawie wydano w roku 14 Rozporządzeń. 4

5 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Ustawa budŝetowa na rok przewidziała dla kolei kwotę mln zł (w tym ok. 590 mln zł na inwestycje dla PKP PLK S.A.). 5

6 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Nie udało się w roku uchwalić Ustawy o StraŜy Kolejowej 6

7 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Weszły w Ŝycie przepisy dotyczące podatku od nieruchomości dla zarządców infrastruktury kolejowej 7

8 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Unia Europejska Udało się zakończyć procedurę legislacyjną Trzeciego Pakietu Kolejowego oraz Rozporządzenia dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaŝerskiego 8

9 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Unia Europejska Pod koniec roku trwały procedury legislacyjne m.in. przepisów ułatwiających homologację taboru kolejowego 9

10 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny COD/2000/0212 Tytuł Tematyka Etap osiągnięty Publikator Ostateczna nazwa dokumentu Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasaŝerskiego kolejowego i drogowego (zastępującego rozporządzenia nr 1191/69/EWG, 1893/91/EWG) usługi publiczne, usługi uniwersalne transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Zakończono procedurę legislacyjną Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Rozporządzenie (WE) nr 1370/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaŝerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 10

11 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny Tytuł projektu Tematyka Etap osiągnięty Publikator Ostateczna nazwa dokumentu COD/2004/0047 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za uŝytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, 3 Pakiet Kolejowy 2.60 konkurencja transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Zakończono procedurę legislacyjną. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Dyrektywa /58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za uŝytkowanie infrastruktury kolejowej 11

12 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny COD/2004/0048 Tytuł Transport kolejowy: certyfikacja załóg pociągów i maszynistów, 3. Pakiet Kolejowy Tematyka transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy przedsiębiorstwa transportowe, pracownicy sektora transportowego Etap osiągnięty Zakończono procedurę legislacyjną Publikator Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Ostateczna nazwa dokumentu Dyrektywa /59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty 12

13 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny COD/2004/0049 Tytuł Tematyka Transport kolejowy: prawa i obowiązki pasaŝerów pociągów międzynarodowych, 3. Pakiet Kolejowy transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Etap osiągnięty Zakończono procedurę legislacyjną Publikator Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Ostateczna nazwa dokumentu Rozporządzenie (WE) nr 1371/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. dotyczące praw i obowiązków pasaŝerów w ruchu kolejowym 13

14 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne w toku (na koniec roku) Równocześnie Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska pracowały nad czterema innymi dokumentami Numer referencyjny COD/2006/0278 Tytuł Śródlądowy transport ładunków niebezpiecznych Tematyka Etap osiągnięty substancje niebezpieczne, odpady toksyczne i radioaktywne (magazynowanie, transport) Oczekiwanie na 1. czytanie w Radzie 14

15 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 05/09/ Stanowisko Parlamentu Europejskiego po 1. czytaniu Proponowane regulacje przewozu towarów niebezpiecznych oparte zostały na szczegółowych zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do poszczególnych środków transportu (ADR transport drogowy, RID kolej, ADN wodny transport śródlądowy). PrzewaŜająca większość państw członkowskich podpisała ADR i RID. Wejście w Ŝycie ADN jest oczekiwane w 2009 roku. Obecnie podpisało je 9 państw członkowskich. Zasady oparte na zaleceniach ADN obowiązują ponadto w transporcie wodami Renu i Dunaju. Wniosek KE, poparty przez Parlament, aktualizuje niektóre rozwiązania oparte na zaleceniach ONZ i ujmuje wszystkie trzy rodzaje transportu (drogowy, kolejowy i rzeczny) w jednym akcie prawnym. Sprawozdawca przekonuje, Ŝe będzie to korzystniejsze dla transportu, dla wszystkich podmiotów zaangaŝowanych w transport towarów niebezpiecznych oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska naturalnego i bezpieczeństwa społecznego. Realizowana będzie polityka zmian metod transportu zgodnie z wnioskami z Białej księgi pt. Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje [(COM(2001)370], a koszty, zwłaszcza ponoszone przez operatorów multimodalnych, zostaną 15 zmniejszone.

16 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 05/09/ Stanowisko Parlamentu Europejskiego po 1. czytaniu Posłowie wprowadzili do tekstu kilka poprawek o charakterze technicznym pozwalających państwom członkowskim ustanawiać szczegółowe wymagania w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych pojazdami, wagonami i statkami Ŝeglugi śródlądowej nieobjętymi dyrektywą i szczególnych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w pociągach pasaŝerskich. Państwa członkowskie będą mieć moŝliwość regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z powodów innych niŝ względy bezpieczeństwa podczas transportu. Ze względów bezpieczeństwa transportu będą równieŝ mogły stosować bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące transportu krajowego towarów niebezpiecznych wykonywanego przez pojazdy, wagony i statki Ŝeglugi śródlądowej zarejestrowane lub wprowadzone do ruchu na ich terytorium, z wyjątkiem wymagań konstrukcyjnych. 16

17 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 05/09/ Stanowisko Parlamentu Europejskiego po 1. czytaniu Numer referencyjny Tytuł Tematyka Etap osiągnięty COD/2006/0272 Koleje Wspólnoty: bezpieczeństwo, licencjonowanie, opłaty, certyfikacja (zm. dyr. 2004/49/WE) transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Oczekiwanie na 2. czytanie w Parlamencie 17

18 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ porozumienie polityczne w Radzie Unii Europejskiej Rada przyjmie wspólne stanowisko na swoim najbliŝszym spotkaniu, po korekcie prawno-językowej tekstu, i przekaŝe je do Parlamentu, aby zajął się nim w drugim czytaniu. Rada wprowadziła trzy główne zmiany do propozycji Komisji: 1. Rada chciałaby przeniesienia wszystkich kwestii związanych z dopuszczaniem (autoryzacją) pojazdów kolejowych z dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa do dyrektywy w sprawie interoperacyjności i tym samym umieszczenia ich w jednym dokumencie. 2. Tekst przyjęty przez Radę wyjaśnia role i odpowiedzialności poszczególnych instytucji rynku przewozów kolejowych (przewoźników, zarządców infrastruktury, posiadaczy pojazdów kolejowych, firmy naprawiające tabor) głównie w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. 3. Rada proponuje ustanowienie systemu certyfikującego dla utrzymania. Certyfikaty byłyby uznawane na terenie całej Wspólnoty i dawałaby gwarancję, Ŝe dane przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania odnośnie pojazdów, za które jest odpowiedzialne. Firmy zajmujące się utrzymaniem mogłyby swobodnie zadecydować, czy chcą uczestniczyć w tym systemie. 18

19 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ porozumienie polityczne w Radzie Unii Europejskiej Numer referencyjny Tytuł Tematyka Etap osiągnięty COD/2006/0273 Transport kolejowy: interoperacyjność kolei we Wspólnocie (łączy dyrektywy 96/48/WE oraz 2001/16/WE). Kodyfikacja transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Oczekiwanie na 1. czytanie w Radzie 19

20 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 11/12/ 1. czytanie w Parlamencie Europejskim Zdaniem posłów, brak odpowiednich przejrzystych procedur homologacji lokomotyw i zespołów trakcyjnych postrzegany jest jako jedna z głównych przeszkód w tworzeniu nowych kolei oraz główna przeszkoda na drodze do interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Tabor kolejowy dopuszczony do eksploatacji w jednym państwie członkowskim nie zawsze jest dopuszczany na zasadzie wzajemności w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie nie moŝe samodzielnie decydować o tym, Ŝe wydane przez nie pozwolenie na eksploatację będzie waŝne na terytorium innego państwa członkowskiego. Z tego powodu, proponowane rozwiązania wprowadzają zasadę wzajemnej uznawalności nowego, jak i juŝ będącego w eksploatacji taboru kolejowego. 20

21 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 11/12/ 1. czytanie w Parlamencie Europejskim Uproszczona zostanie procedura wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. W przypadku wagonów towarowych i pasaŝerskich wystarczy jedno zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez państwo członkowskie Wspólnoty na warunkach określonych w specyfikacji technicznej w zakresie interoperacyjności (TSI). Posłowie uwaŝają, Ŝe naleŝy jasno określić odpowiedzialność posiadacza i przedsiębiorstwa kolejowego w zakresie utrzymania i eksploatacji taboru. W przypadku pojazdów dopuszczonych do eksploatacji całkowita odpowiedzialność za ich bezpieczne uŝytkowanie w sieci powinna spoczywać na przedsiębiorstwie kolejowym, co pomoŝe uniknąć nieporozumień co do zobowiązań prawnych. Posiadacze odpowiadają za utrzymanie swoich pojazdów, odpowiedzialność ta nakładana jest jednak w ramach stosunku umownego między posiadaczami a przedsiębiorstwami kolejowymi. 21

22 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 11/12/ 1. czytanie w Parlamencie Europejskim Posłowie uwaŝają ponadto, Ŝe do 1 stycznia 2010 roku naleŝy stworzyć obowiązkowy system certyfikacji posiadaczy wagonów i innych pojazdów w celu zapewnienia właściwego utrzymania i bezpiecznego funkcjonowania taboru. Obowiązkowy system certyfikacji posiadaczy pojazdów szynowych dawałby więcej gwarancji i pogłębiał zaufanie między przedsiębiorstwami kolejowymi i posiadaczami wagonów. System ten nie musiałby dotyczyć jedynie posiadaczy wagonów, lecz równieŝ posiadaczy innych pojazdów szynowych. Numer referencyjny Tytuł Tematyka Etap osiągnięty COD/2006/0274 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Oczekiwanie na decyzję Parlamentu Europejskiego 22

23 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ Rada: Porozumienie polityczne Rada wniosła następujące poprawki do propozycji przedstawionej przez Komisję: 1. Europejska Agencja Kolejowa (ERA) powinna mieć prawo wydawania opinii technicznych w przypadku wydania negatywnej decyzji przez krajową agencję bezpieczeństwa lub na podstawie innych ekwiwalentnych przepisów w sprawie parametrów technicznych ustanowionych w dyrektywie w sprawie interoperacyjności. Agencja moŝe takŝe zaŝądać dostarczenia opinii nt. pilnych modyfikacji do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). 2. ERA jest obarczona obowiązkiem przygotowania sprawozdań przedstawiających, w miarę potrzeb, rekomendacje w sprawie implementacji dobrowolnej certyfikacji utrzymania pojazdów kolejowych jak napisano w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolejowego. 23

24 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ Rada: Porozumienie polityczne Rada wniosła następujące poprawki do propozycji przedstawionej przez Komisję, c.d.: 3. Doprecyzowano: a) zadania i obowiązki ERA odnośnie maszynistów oraz pozostałych członków załogi pociągowej wykonujących zadania związane bezpieczeństwem i powiązane z zarządzaniem i utrzymaniem systemów kolejowych; b) kwestie rejestrów i dostępu do dokumentów zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolejowego, dyrektywy w sprawie interoperacyjności; c) warunki na jakich Komisja moŝe zaŝądać od Agencji pomocy w kwestiach implementacji prawa wspólnotowego dot. interoperacyjności i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 24

25 2. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej Regulacje rynku rynku kolejowego - UTK 25

26 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego są uregulowane przede wszystkim przepisami Ustawy o transporcie kolejowym 26

27 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Prezes UTK - centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach: regulacji transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych bezpieczeństwa ruchu kolejowego 27

28 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku W Polsce jest ok. 80 licencjonowanych przewoźników kolejowych (w roku 46 prowadziło przewozy na sieci PKP PLK) 28

29 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Prezes UTK zatwierdził cenniki dla 8 zarządców infrastruktury kolejowej: CTL Maczki Bór PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Jastrzębska Spółka Kolejowa PCC Śląskie Linie Kolejowe Kopalnia Piasku KOTLARNIA Linie Kolejowe Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego INFRASTRUKTURA Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 29

30 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku UTK moŝe stanowić zagroŝenie dla równości traktowania wszystkich uczestników i stać się barierą rozwoju rynku kolejowego ze względu na: interpretacje prawa, przewlekłość procedur, niedofinansowanie, szczupłe zasoby kadrowe, słabość części regulacyjnej w porównaniu np. z UKE i URE. 30

31 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Interoperacyjność (np. dopuszczenia pojazdów eksploatowanych juŝ w innych krajach) UTK zaczyna być barierą 31

32 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Konieczne jest poprawne ułoŝenie relacji i nowy podział działań odnośnie zjawisk występujących na rynku kolejowym, pomiędzy regulatorem kolejowym a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 32

33 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Postulat konieczność rozbudowy w UTK części ekonomiczno-prawnej i tym samym wzmocnienie pozycji jako regulatora 33

34 1. Przegląd Przegląd legislacji wyników krajowej przewozów oraz UE dotyczącej rynku kolejowego a) przewozy towarowe i pasaŝerskie na tle UE b) transport intermodalny,, polskie porty 34

35 3a. Przewozy towarowe w UE Dynamika przewozów w UE a PKB przewozy ładunków PKB przewozy pasaŝerów 35

36 3a. Przewozy towarowe w UE Modal split transport towarowy w UE w 2006 r. śegluga 5% Rurociągi 5% Kolej 17% Drogi 73% 36

37 3a. Przewozy towarowe w UE Modal split państwa europy środkowej i wschodniej (tylko transport lądowy) 37

38 3a. Przewozy towarowe w UE Udział kolei w rynku lądowych przewozów towarowych w UE in % EU-25 EU-15 EU-10 38

39 3a. Przewozy towarowe w UE Tendencje w zakresie wielkości pracy przewozowej kolejowego transportu towarowego w UE in 1000 m tkm EU25 EU15 EU10 39

40 3a. Przewozy towarowe w UE Tendencje przewozowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 40

41 3a. Przewozy towarowe w UE Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana Hirschmana dla krajowych rynków kolejowych 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,91 0,94 0,94 0, ,81 0,82 0,83 0,70 0,53 0,55 EE RO PL LV AT HU ES BG SK BE EL FI IE LT LU PT SI 41

42 11,5 10, a. Przewozy towarowe w UE Łączny udział rynkowy nowych przedsiębiorstw kolejowych świadczących usługi przewozów towarowych ,5 30,6 26,7 25 in % ,9 16, ,9 3,18 3 2, SE EE RO NL PL DE IT LV AT HU ES BG BE SK EL FI IE LT LU PT 42

43 3a. Przewozy towarowe w UE Zmiana wielkości pracy przewozowej kolejowego transportu towarowego w latach % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 50% 49% 40% 31% 23% 15%14% 11% 11%10% 9% 5% 3% 1% 0% 0% 0% EL LV LT EE UK DE AT SE NL SI PT BE HU RO DK ES IT FI BG PL CZ SK FR LU IE -4% -5% -8% -15% -15% -26% -33% -40% 43

44 3a. Przewozy towarowe w Polsce Dynamika wzrostu PKB i pracy przewozowej (tkm( tkm) w transporcie towarowym w latach

45 3a. Przewozy towarowe w Polsce Modal split przewozy towarowe w Polsce w 2006 r. Rurociągi 12% śegluga 1% Kolej 25% Drogi 62% 45

46 3a. Przewozy towarowe w Polsce Zmiana struktury przewozów towarowych w polskim transporcie lądowym w latach (tkm( tkm) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% śegluga śródlądowa Transport rurociągowy Transport samochodowy Transport kolejowy 46

47 3a. Przewozy towarowe w Polsce Wielkość pracy przewozowej wykonywanej transportem kolejowym w Polsce w latach (mld( tkm) 47

48 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura podmiotowa kolejowych przewozów towarowych wg tkm w Polsce w latach

49 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura rynku przewozów towarowych w roku (wg tkm) 49

50 3a. Przewozy towarowe w Polsce Wielkość masy przewiezionej transportem kolejowym w Polsce w latach

51 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura podmiotowa kolejowych przewozów towarowych wg ton w Polsce w latach

52 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura rynku przewozów towarowych w roku (tony) 52

53 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura pracy przewozowej wg grup ładunków 53

54 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura pracy przewozowej wybranych grup ładunków wg operatorów 54

55 3a. Przewozy towarowe w Polsce Prognozy PKP Cargo S.A. z 2001 r. a rzeczywiste przewozy (praca, mld tkm) 51,00 49,00 47,00 45,00 praca (mld tkm) - prognoza praca (mld tkm) - rzeczywiście 45,50 45,30 44,90 44,40 46,60 45,30 47,40 48,10 48,82 43,00 41,70 41,82 41,00 40,55 39,00 37,00 35,

56 3a. Przewozy towarowe w Polsce Poziom koncentracji rynku kolejowych przewozów towarowych 56

57 3a. Przewozy towarowe w Polsce Przewozy towarowe w Polsce 57

58 3a. Przewozy pasaŝerskie w UE Udział kolei w rynku lądowych przewozów pasaŝerskich w UE ( ) in % EU-25 EU-15 EU-10 58

59 3a. Przewozy pasaŝerskie w UE Tendencje w zakresie wielkości pracy przewozowej kolejowego transportu pasaŝerskiego w UE in 1000 m pkm EU25 EU15 EU10 59

60 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Dynamika wzrostu PKB i pracy przewozowej (pkm)) w transporcie pasaŝerskim w latach 2000 w latach

61 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Modal split przewozy pasaŝerskie w Polsce w 2006 r. Lotniczy 20% Kolejowy 32% Samochod owy 48% 61

62 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Zmiana struktury przewozów pasaŝerskich w Polsce w latach (pas km) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Transport lotniczy Transport samochodowy Transport kolejowy 20% 10% 0%

63 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Porównanie pracy przewozowej w latach

64 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Porównanie liczby przewiezionych pasaŝerów w latach

65 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Struktura przewozów wg rodzajów komunikacji 65

66 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Przewozy pasaŝerskie w Polsce 66

67 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przeładunki w polskich portach w 2006 i r. port przeładunki przeładunki - /2006 Szczecin- Świnoujście ,89% Gdańsk ,52% Gdynia ,90% Police ,54% Kołobrzeg ,92% Elbląg ,08% Darłowo ,23% Wrocław ,50% Gliwice ,01% 67

68 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przeładunki w polskich portach w latach Przeładunki w portach morskich przeładunki przeładunki przeładunki Szczecin- Świnoujście Gdańsk Gdynia Police Kołobrzeg Wrocław Gliwice 68

69 3b. Transport intermodalny, polskie porty Praca eksploatacyjna na liniach PLK w latach w mln poc-km z podziałem na rodzaje przewozów Rodzaj przewozów 2005 Rok 2006 pasaŝerskie 131,3 138,9 138,9 towarowe 72,6 73,3 74,7 intermodalne 1,8 3,1 4,1 autobusy szynowe 17,3 15,3 11,4 suma 223,0 230,7 229,1 Udział transportu intermodalnego [%] 2,4% 4,1% 5,3% 69

70 3b. Transport intermodalny, polskie porty 70

71 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przeładunki kontenerów w polskich portach morskich (tys. TEU) W polskich portach zanotowano w roku bardzo dynamiczny wzrost liczby przeładowywanych kontenerów (w TEU) o blisko 32%. Port 2006 /2006 Gdynia 461,1 614,2 +33% Gdańsk 78,3 95,5 +21,9% Szczecin-Świnoujście 42,5 56,4 +32,7% RAZEM 581,9 766,2 +31,7% 71

72 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy intermodalne jako procent ogółu przewozów PKP CARGO S.A. 3,00% 2,50% intermodalne - % ogółu przewozów PKP CARGO SA 2,20% 2,50% 2,00% 1,50% 1,46% 1,60% 1,70% 1,10% 1,00% 0,50% 0,00%

73 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy kontenerowe PKP CARGO S.A. Jednostka miary 2006 /2006 sztuki ,50% TEU ,13% tony ,23% tys. tkm ,59% 73

74 3b. Transport intermodalny, polskie porty Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych Przewoźnicy wskazują m.in. na następujące bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych: nieatrakcyjne stawki dostępu do infrastruktury; nieodpowiedni stan infrastruktury; zbyt mało specjalistycznego taboru; uboga sieć terminali. 74

75 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu samochodowego w obsłudze portów W stosunku do 2006 roku, w roku w większości polskich portów morskich spadł udział kolei w obsłudze ładunków. Spośród wielkich portów, największy spadek jest zauwaŝalny w Gdańsku, gdzie przy spadku ogólnych przeładunków o 11,5% (do 19,8 mln t), kolej wozi aŝ o 42% towarów mniej. port Szczecin- Świnoujście Gdańsk Gdynia* Kołobrzeg Elbląg Darłowo* Wrocław Gliwice samochody samochody (uwaga: gwiazdka przy nazwie portu oznacza, Ŝe są to dane szacunkowe) / ,61% +49,88% +19,90% -21,92% -73,08% -30,65% +234,00% +53,90% 75

76 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu samochodowego w obsłudze portów Udział transportu samochodowego w obsłudze portów samochody samochody samochody Szczecin-Świnoujście Gdańsk Gdynia* Kołobrzeg Wrocław 76

77 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu kolejowego w obsłudze portów port kolej kolej - /2006 Szczecin- Świnoujście ,05% Gdańsk ,53% Gdynia* ,90% Kołobrzeg 0 0 0,00% Elbląg 0 0 0,00% Darłowo* ,66% Wrocław ,33% Gliwice ,45% (uwaga: gwiazdka przy nazwie portu oznacza, Ŝe są to dane szacunkowe) 77

78 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu kolejowego w obsłudze portów Udział kolei w obsłudze portów kolej kolej kolej Szczecin-Świnoujście Gdańsk Gdynia* Wrocław Gliwice 78

79 3b. Transport intermodalny, polskie porty Wagony kolejowe transportowane na promach zarządzanych prez Unity Line i Scandlines Unity Line Scandlines rok liczba wagonów zmiana liczba wagonów zmiana ,0% ,0% ,0% ,0% 79

80 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy wagonów kolejowych na pokładach promów Unity Line Przewozy wagonów na promach Unity Line

81 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy wagonów kolejowych na pokładach promów Scandlines Przewozy wagonów na promach Scandlines

82 4. Przegląd legislacji krajowej oraz UE Inwestycje dotyczącej i modernizacja rynku kolejowego na kolei 82

83 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Podstawowa infrastruktura kolejowa inni zarządcy infrastruktury Do podstawowej infrastruktury kolejowej tworzącej sieć kolejową w Polsce naleŝy równieŝ zaliczyć infrastrukturę kolejową będącą pod zarządem innych spółek nie wchodzących skład grupy PKP S.A. Infrastruktura ta w przewaŝającej części naleŝy do prywatnych przedsiębiorstw kolejowych posiadających licencje na udostępnianie infrastruktury kolejowej dla realizacji przewozów kolejowych. 83

84 4. Inwestycje i modernizacja na kolei PCC Śląskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. W skład infrastruktury kolejowej będącej pod zarządem PCC Śląskie Linie Kolejowe wchodzi: 130 km linii jedno - i dwutorowych częściowo zelektryfikowanych oraz bocznic, 78 obiektów inŝynieryjnych, 48 przejazdów drogowych. 84

85 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Schemat sieci kolejowej PCC Śląskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. 85

86 4. Inwestycje i modernizacja na kolei PTK Infrastruktura S.A. Długość eksploatacyjna zarządzanych linii kolejowych wynosi 45,91 km. Natomiast łączna długość eksploatowanych torów wynosi 241,22 km. Maksymalne prędkości. Prędkość maksymalna z jaką mogą poruszać się pociągi po liniach zarządzanych przez PTK Infrastruktura zawarta jest w przedziale km/h Prędkość 20 km/h 7,146 km Prędkość 30 km/h 43,900 km Prędkość 40 km/h 3,922 km 86

87 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. zarządza liniami kolejowymi, które obejmują obszar torów stacyjnych kopalń: Borynia, Zofiówka, Pniówek Krupiński wraz z przyległymi torami szlakowymi a takŝe stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. Całkowita długość torów kolejowych będących pod zarządem Spółki wynosi około 178 km, z czego znaczną część stanowią linie drugorzędne. 87

88 Inwestycje i modernizacja na kolei 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Schemat linii kolejowych PTK Infrastruktura oraz innych zarządców kolejowych 88

89 4. Inwestycje i modernizacja na kolei CTL Maczki Bór Sp. z o.o. Infrastruktura kolejowa posiadana przez spółkę CTL Maczki-Bór Sp. z o. o. znajduje się w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Posiadana przez CTL Maczki-Bór infrastruktura kolejowa do 1990 roku wchodziła w skład Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Od roku jej własnością stałą się Kopalnia Piasku Maczki-Bór Sp. z o. o. i funkcjonowała pod nazwą Kolei Piaskowych. Łączna długość zarządzanych linii kolejowych wynosi ok. 127 km. 89

90 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o. Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o. posiada infrastrukturę kolejową obejmującą część zachodnią województwa śląskiego i część wschodnią województwa opolskiego. Zarządzane linie kolejowe wraz z innymi liniami kolejowymi obsługującymi Kopalnie Piasku Szczakowa, Kuźnica WaręŜyńska, oraz Maczki Bór tworzą jako całość sieć kolei piaskowych. Maksymalna prędkość z jaką mogą jeździć pociągi zawiera się w przedziale km/h. 90

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-05/11

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-05/11 Warszawa, 30 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński D E C Y Z J A Nr TRM-9110-05/11 Na podstawie art. 33 ust. 8 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo