Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce"

Transkrypt

1 o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki i analizy - TOR Zespół Doradców Gospodarczych Malinowski - TRANSPORT SZYNOWY statystyki i analizy - TOR Zespół Doradców Gospodarczych RBF Railway Business Forum Forum Kolejowe Piotr Kiełbowicz Łukasz Malinowski Marcin Michalik Dariusz Kostrzębski - RBF DNI TRANSPORTU Transport Spedycja pedycja Logistykaogistyka Hotel NOVOTEL AIRPORT W-wa, ul. 1 Sierpnia 1 Warszawa, maja 2008 r.

2 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego dotyczącej rynku kolejowego 2

3 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Transport kolejowy jest regulowany przede wszystkim przez dwie ustawy, tj.: Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; Ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe; oraz przez przepisy Unii Europejskiej. 3

4 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w roku zmieniona była 2 razy. Na jej podstawie wydano w roku 14 Rozporządzeń. 4

5 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Ustawa budŝetowa na rok przewidziała dla kolei kwotę mln zł (w tym ok. 590 mln zł na inwestycje dla PKP PLK S.A.). 5

6 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Nie udało się w roku uchwalić Ustawy o StraŜy Kolejowej 6

7 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Polska Weszły w Ŝycie przepisy dotyczące podatku od nieruchomości dla zarządców infrastruktury kolejowej 7

8 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Unia Europejska Udało się zakończyć procedurę legislacyjną Trzeciego Pakietu Kolejowego oraz Rozporządzenia dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaŝerskiego 8

9 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Przegląd legislacji Unia Europejska Pod koniec roku trwały procedury legislacyjne m.in. przepisów ułatwiających homologację taboru kolejowego 9

10 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny COD/2000/0212 Tytuł Tematyka Etap osiągnięty Publikator Ostateczna nazwa dokumentu Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasaŝerskiego kolejowego i drogowego (zastępującego rozporządzenia nr 1191/69/EWG, 1893/91/EWG) usługi publiczne, usługi uniwersalne transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Zakończono procedurę legislacyjną Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Rozporządzenie (WE) nr 1370/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaŝerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 10

11 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny Tytuł projektu Tematyka Etap osiągnięty Publikator Ostateczna nazwa dokumentu COD/2004/0047 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za uŝytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, 3 Pakiet Kolejowy 2.60 konkurencja transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Zakończono procedurę legislacyjną. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Dyrektywa /58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za uŝytkowanie infrastruktury kolejowej 11

12 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny COD/2004/0048 Tytuł Transport kolejowy: certyfikacja załóg pociągów i maszynistów, 3. Pakiet Kolejowy Tematyka transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy przedsiębiorstwa transportowe, pracownicy sektora transportowego Etap osiągnięty Zakończono procedurę legislacyjną Publikator Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Ostateczna nazwa dokumentu Dyrektywa /59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty 12

13 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne zakończone w roku Numer referencyjny COD/2004/0049 Tytuł Tematyka Transport kolejowy: prawa i obowiązki pasaŝerów pociągów międzynarodowych, 3. Pakiet Kolejowy transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Etap osiągnięty Zakończono procedurę legislacyjną Publikator Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 315, Tom 50, 3 grudnia Ostateczna nazwa dokumentu Rozporządzenie (WE) nr 1371/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października r. dotyczące praw i obowiązków pasaŝerów w ruchu kolejowym 13

14 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Procedury legislacyjne w toku (na koniec roku) Równocześnie Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska pracowały nad czterema innymi dokumentami Numer referencyjny COD/2006/0278 Tytuł Śródlądowy transport ładunków niebezpiecznych Tematyka Etap osiągnięty substancje niebezpieczne, odpady toksyczne i radioaktywne (magazynowanie, transport) Oczekiwanie na 1. czytanie w Radzie 14

15 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 05/09/ Stanowisko Parlamentu Europejskiego po 1. czytaniu Proponowane regulacje przewozu towarów niebezpiecznych oparte zostały na szczegółowych zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do poszczególnych środków transportu (ADR transport drogowy, RID kolej, ADN wodny transport śródlądowy). PrzewaŜająca większość państw członkowskich podpisała ADR i RID. Wejście w Ŝycie ADN jest oczekiwane w 2009 roku. Obecnie podpisało je 9 państw członkowskich. Zasady oparte na zaleceniach ADN obowiązują ponadto w transporcie wodami Renu i Dunaju. Wniosek KE, poparty przez Parlament, aktualizuje niektóre rozwiązania oparte na zaleceniach ONZ i ujmuje wszystkie trzy rodzaje transportu (drogowy, kolejowy i rzeczny) w jednym akcie prawnym. Sprawozdawca przekonuje, Ŝe będzie to korzystniejsze dla transportu, dla wszystkich podmiotów zaangaŝowanych w transport towarów niebezpiecznych oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska naturalnego i bezpieczeństwa społecznego. Realizowana będzie polityka zmian metod transportu zgodnie z wnioskami z Białej księgi pt. Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje [(COM(2001)370], a koszty, zwłaszcza ponoszone przez operatorów multimodalnych, zostaną 15 zmniejszone.

16 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 05/09/ Stanowisko Parlamentu Europejskiego po 1. czytaniu Posłowie wprowadzili do tekstu kilka poprawek o charakterze technicznym pozwalających państwom członkowskim ustanawiać szczegółowe wymagania w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych pojazdami, wagonami i statkami Ŝeglugi śródlądowej nieobjętymi dyrektywą i szczególnych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w pociągach pasaŝerskich. Państwa członkowskie będą mieć moŝliwość regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z powodów innych niŝ względy bezpieczeństwa podczas transportu. Ze względów bezpieczeństwa transportu będą równieŝ mogły stosować bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące transportu krajowego towarów niebezpiecznych wykonywanego przez pojazdy, wagony i statki Ŝeglugi śródlądowej zarejestrowane lub wprowadzone do ruchu na ich terytorium, z wyjątkiem wymagań konstrukcyjnych. 16

17 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 05/09/ Stanowisko Parlamentu Europejskiego po 1. czytaniu Numer referencyjny Tytuł Tematyka Etap osiągnięty COD/2006/0272 Koleje Wspólnoty: bezpieczeństwo, licencjonowanie, opłaty, certyfikacja (zm. dyr. 2004/49/WE) transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Oczekiwanie na 2. czytanie w Parlamencie 17

18 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ porozumienie polityczne w Radzie Unii Europejskiej Rada przyjmie wspólne stanowisko na swoim najbliŝszym spotkaniu, po korekcie prawno-językowej tekstu, i przekaŝe je do Parlamentu, aby zajął się nim w drugim czytaniu. Rada wprowadziła trzy główne zmiany do propozycji Komisji: 1. Rada chciałaby przeniesienia wszystkich kwestii związanych z dopuszczaniem (autoryzacją) pojazdów kolejowych z dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa do dyrektywy w sprawie interoperacyjności i tym samym umieszczenia ich w jednym dokumencie. 2. Tekst przyjęty przez Radę wyjaśnia role i odpowiedzialności poszczególnych instytucji rynku przewozów kolejowych (przewoźników, zarządców infrastruktury, posiadaczy pojazdów kolejowych, firmy naprawiające tabor) głównie w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych. 3. Rada proponuje ustanowienie systemu certyfikującego dla utrzymania. Certyfikaty byłyby uznawane na terenie całej Wspólnoty i dawałaby gwarancję, Ŝe dane przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania odnośnie pojazdów, za które jest odpowiedzialne. Firmy zajmujące się utrzymaniem mogłyby swobodnie zadecydować, czy chcą uczestniczyć w tym systemie. 18

19 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ porozumienie polityczne w Radzie Unii Europejskiej Numer referencyjny Tytuł Tematyka Etap osiągnięty COD/2006/0273 Transport kolejowy: interoperacyjność kolei we Wspólnocie (łączy dyrektywy 96/48/WE oraz 2001/16/WE). Kodyfikacja transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Oczekiwanie na 1. czytanie w Radzie 19

20 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 11/12/ 1. czytanie w Parlamencie Europejskim Zdaniem posłów, brak odpowiednich przejrzystych procedur homologacji lokomotyw i zespołów trakcyjnych postrzegany jest jako jedna z głównych przeszkód w tworzeniu nowych kolei oraz główna przeszkoda na drodze do interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Tabor kolejowy dopuszczony do eksploatacji w jednym państwie członkowskim nie zawsze jest dopuszczany na zasadzie wzajemności w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie nie moŝe samodzielnie decydować o tym, Ŝe wydane przez nie pozwolenie na eksploatację będzie waŝne na terytorium innego państwa członkowskiego. Z tego powodu, proponowane rozwiązania wprowadzają zasadę wzajemnej uznawalności nowego, jak i juŝ będącego w eksploatacji taboru kolejowego. 20

21 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 11/12/ 1. czytanie w Parlamencie Europejskim Uproszczona zostanie procedura wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. W przypadku wagonów towarowych i pasaŝerskich wystarczy jedno zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez państwo członkowskie Wspólnoty na warunkach określonych w specyfikacji technicznej w zakresie interoperacyjności (TSI). Posłowie uwaŝają, Ŝe naleŝy jasno określić odpowiedzialność posiadacza i przedsiębiorstwa kolejowego w zakresie utrzymania i eksploatacji taboru. W przypadku pojazdów dopuszczonych do eksploatacji całkowita odpowiedzialność za ich bezpieczne uŝytkowanie w sieci powinna spoczywać na przedsiębiorstwie kolejowym, co pomoŝe uniknąć nieporozumień co do zobowiązań prawnych. Posiadacze odpowiadają za utrzymanie swoich pojazdów, odpowiedzialność ta nakładana jest jednak w ramach stosunku umownego między posiadaczami a przedsiębiorstwami kolejowymi. 21

22 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 11/12/ 1. czytanie w Parlamencie Europejskim Posłowie uwaŝają ponadto, Ŝe do 1 stycznia 2010 roku naleŝy stworzyć obowiązkowy system certyfikacji posiadaczy wagonów i innych pojazdów w celu zapewnienia właściwego utrzymania i bezpiecznego funkcjonowania taboru. Obowiązkowy system certyfikacji posiadaczy pojazdów szynowych dawałby więcej gwarancji i pogłębiał zaufanie między przedsiębiorstwami kolejowymi i posiadaczami wagonów. System ten nie musiałby dotyczyć jedynie posiadaczy wagonów, lecz równieŝ posiadaczy innych pojazdów szynowych. Numer referencyjny Tytuł Tematyka Etap osiągnięty COD/2006/0274 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową transport kolejowy: pasaŝerski i towarowy Oczekiwanie na decyzję Parlamentu Europejskiego 22

23 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ Rada: Porozumienie polityczne Rada wniosła następujące poprawki do propozycji przedstawionej przez Komisję: 1. Europejska Agencja Kolejowa (ERA) powinna mieć prawo wydawania opinii technicznych w przypadku wydania negatywnej decyzji przez krajową agencję bezpieczeństwa lub na podstawie innych ekwiwalentnych przepisów w sprawie parametrów technicznych ustanowionych w dyrektywie w sprawie interoperacyjności. Agencja moŝe takŝe zaŝądać dostarczenia opinii nt. pilnych modyfikacji do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). 2. ERA jest obarczona obowiązkiem przygotowania sprawozdań przedstawiających, w miarę potrzeb, rekomendacje w sprawie implementacji dobrowolnej certyfikacji utrzymania pojazdów kolejowych jak napisano w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolejowego. 23

24 1. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej rynku kolejowego Skrócona informacja nt stanu bieŝącego pod koniec r. 30/11/ Rada: Porozumienie polityczne Rada wniosła następujące poprawki do propozycji przedstawionej przez Komisję, c.d.: 3. Doprecyzowano: a) zadania i obowiązki ERA odnośnie maszynistów oraz pozostałych członków załogi pociągowej wykonujących zadania związane bezpieczeństwem i powiązane z zarządzaniem i utrzymaniem systemów kolejowych; b) kwestie rejestrów i dostępu do dokumentów zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolejowego, dyrektywy w sprawie interoperacyjności; c) warunki na jakich Komisja moŝe zaŝądać od Agencji pomocy w kwestiach implementacji prawa wspólnotowego dot. interoperacyjności i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 24

25 2. Przegląd legislacji krajowej oraz UE dotyczącej Regulacje rynku rynku kolejowego - UTK 25

26 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego są uregulowane przede wszystkim przepisami Ustawy o transporcie kolejowym 26

27 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Prezes UTK - centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach: regulacji transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych bezpieczeństwa ruchu kolejowego 27

28 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku W Polsce jest ok. 80 licencjonowanych przewoźników kolejowych (w roku 46 prowadziło przewozy na sieci PKP PLK) 28

29 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Prezes UTK zatwierdził cenniki dla 8 zarządców infrastruktury kolejowej: CTL Maczki Bór PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Jastrzębska Spółka Kolejowa PCC Śląskie Linie Kolejowe Kopalnia Piasku KOTLARNIA Linie Kolejowe Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego INFRASTRUKTURA Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 29

30 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku UTK moŝe stanowić zagroŝenie dla równości traktowania wszystkich uczestników i stać się barierą rozwoju rynku kolejowego ze względu na: interpretacje prawa, przewlekłość procedur, niedofinansowanie, szczupłe zasoby kadrowe, słabość części regulacyjnej w porównaniu np. z UKE i URE. 30

31 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Interoperacyjność (np. dopuszczenia pojazdów eksploatowanych juŝ w innych krajach) UTK zaczyna być barierą 31

32 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Konieczne jest poprawne ułoŝenie relacji i nowy podział działań odnośnie zjawisk występujących na rynku kolejowym, pomiędzy regulatorem kolejowym a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 32

33 Regulacje rynku UTK Regulacje rynku Postulat konieczność rozbudowy w UTK części ekonomiczno-prawnej i tym samym wzmocnienie pozycji jako regulatora 33

34 1. Przegląd Przegląd legislacji wyników krajowej przewozów oraz UE dotyczącej rynku kolejowego a) przewozy towarowe i pasaŝerskie na tle UE b) transport intermodalny,, polskie porty 34

35 3a. Przewozy towarowe w UE Dynamika przewozów w UE a PKB przewozy ładunków PKB przewozy pasaŝerów 35

36 3a. Przewozy towarowe w UE Modal split transport towarowy w UE w 2006 r. śegluga 5% Rurociągi 5% Kolej 17% Drogi 73% 36

37 3a. Przewozy towarowe w UE Modal split państwa europy środkowej i wschodniej (tylko transport lądowy) 37

38 3a. Przewozy towarowe w UE Udział kolei w rynku lądowych przewozów towarowych w UE in % EU-25 EU-15 EU-10 38

39 3a. Przewozy towarowe w UE Tendencje w zakresie wielkości pracy przewozowej kolejowego transportu towarowego w UE in 1000 m tkm EU25 EU15 EU10 39

40 3a. Przewozy towarowe w UE Tendencje przewozowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 40

41 3a. Przewozy towarowe w UE Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana Hirschmana dla krajowych rynków kolejowych 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,91 0,94 0,94 0, ,81 0,82 0,83 0,70 0,53 0,55 EE RO PL LV AT HU ES BG SK BE EL FI IE LT LU PT SI 41

42 11,5 10, a. Przewozy towarowe w UE Łączny udział rynkowy nowych przedsiębiorstw kolejowych świadczących usługi przewozów towarowych ,5 30,6 26,7 25 in % ,9 16, ,9 3,18 3 2, SE EE RO NL PL DE IT LV AT HU ES BG BE SK EL FI IE LT LU PT 42

43 3a. Przewozy towarowe w UE Zmiana wielkości pracy przewozowej kolejowego transportu towarowego w latach % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 50% 49% 40% 31% 23% 15%14% 11% 11%10% 9% 5% 3% 1% 0% 0% 0% EL LV LT EE UK DE AT SE NL SI PT BE HU RO DK ES IT FI BG PL CZ SK FR LU IE -4% -5% -8% -15% -15% -26% -33% -40% 43

44 3a. Przewozy towarowe w Polsce Dynamika wzrostu PKB i pracy przewozowej (tkm( tkm) w transporcie towarowym w latach

45 3a. Przewozy towarowe w Polsce Modal split przewozy towarowe w Polsce w 2006 r. Rurociągi 12% śegluga 1% Kolej 25% Drogi 62% 45

46 3a. Przewozy towarowe w Polsce Zmiana struktury przewozów towarowych w polskim transporcie lądowym w latach (tkm( tkm) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% śegluga śródlądowa Transport rurociągowy Transport samochodowy Transport kolejowy 46

47 3a. Przewozy towarowe w Polsce Wielkość pracy przewozowej wykonywanej transportem kolejowym w Polsce w latach (mld( tkm) 47

48 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura podmiotowa kolejowych przewozów towarowych wg tkm w Polsce w latach

49 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura rynku przewozów towarowych w roku (wg tkm) 49

50 3a. Przewozy towarowe w Polsce Wielkość masy przewiezionej transportem kolejowym w Polsce w latach

51 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura podmiotowa kolejowych przewozów towarowych wg ton w Polsce w latach

52 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura rynku przewozów towarowych w roku (tony) 52

53 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura pracy przewozowej wg grup ładunków 53

54 3a. Przewozy towarowe w Polsce Struktura pracy przewozowej wybranych grup ładunków wg operatorów 54

55 3a. Przewozy towarowe w Polsce Prognozy PKP Cargo S.A. z 2001 r. a rzeczywiste przewozy (praca, mld tkm) 51,00 49,00 47,00 45,00 praca (mld tkm) - prognoza praca (mld tkm) - rzeczywiście 45,50 45,30 44,90 44,40 46,60 45,30 47,40 48,10 48,82 43,00 41,70 41,82 41,00 40,55 39,00 37,00 35,

56 3a. Przewozy towarowe w Polsce Poziom koncentracji rynku kolejowych przewozów towarowych 56

57 3a. Przewozy towarowe w Polsce Przewozy towarowe w Polsce 57

58 3a. Przewozy pasaŝerskie w UE Udział kolei w rynku lądowych przewozów pasaŝerskich w UE ( ) in % EU-25 EU-15 EU-10 58

59 3a. Przewozy pasaŝerskie w UE Tendencje w zakresie wielkości pracy przewozowej kolejowego transportu pasaŝerskiego w UE in 1000 m pkm EU25 EU15 EU10 59

60 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Dynamika wzrostu PKB i pracy przewozowej (pkm)) w transporcie pasaŝerskim w latach 2000 w latach

61 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Modal split przewozy pasaŝerskie w Polsce w 2006 r. Lotniczy 20% Kolejowy 32% Samochod owy 48% 61

62 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Zmiana struktury przewozów pasaŝerskich w Polsce w latach (pas km) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Transport lotniczy Transport samochodowy Transport kolejowy 20% 10% 0%

63 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Porównanie pracy przewozowej w latach

64 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Porównanie liczby przewiezionych pasaŝerów w latach

65 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Struktura przewozów wg rodzajów komunikacji 65

66 3a. Przewozy pasaŝerskie w Polsce Przewozy pasaŝerskie w Polsce 66

67 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przeładunki w polskich portach w 2006 i r. port przeładunki przeładunki - /2006 Szczecin- Świnoujście ,89% Gdańsk ,52% Gdynia ,90% Police ,54% Kołobrzeg ,92% Elbląg ,08% Darłowo ,23% Wrocław ,50% Gliwice ,01% 67

68 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przeładunki w polskich portach w latach Przeładunki w portach morskich przeładunki przeładunki przeładunki Szczecin- Świnoujście Gdańsk Gdynia Police Kołobrzeg Wrocław Gliwice 68

69 3b. Transport intermodalny, polskie porty Praca eksploatacyjna na liniach PLK w latach w mln poc-km z podziałem na rodzaje przewozów Rodzaj przewozów 2005 Rok 2006 pasaŝerskie 131,3 138,9 138,9 towarowe 72,6 73,3 74,7 intermodalne 1,8 3,1 4,1 autobusy szynowe 17,3 15,3 11,4 suma 223,0 230,7 229,1 Udział transportu intermodalnego [%] 2,4% 4,1% 5,3% 69

70 3b. Transport intermodalny, polskie porty 70

71 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przeładunki kontenerów w polskich portach morskich (tys. TEU) W polskich portach zanotowano w roku bardzo dynamiczny wzrost liczby przeładowywanych kontenerów (w TEU) o blisko 32%. Port 2006 /2006 Gdynia 461,1 614,2 +33% Gdańsk 78,3 95,5 +21,9% Szczecin-Świnoujście 42,5 56,4 +32,7% RAZEM 581,9 766,2 +31,7% 71

72 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy intermodalne jako procent ogółu przewozów PKP CARGO S.A. 3,00% 2,50% intermodalne - % ogółu przewozów PKP CARGO SA 2,20% 2,50% 2,00% 1,50% 1,46% 1,60% 1,70% 1,10% 1,00% 0,50% 0,00%

73 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy kontenerowe PKP CARGO S.A. Jednostka miary 2006 /2006 sztuki ,50% TEU ,13% tony ,23% tys. tkm ,59% 73

74 3b. Transport intermodalny, polskie porty Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych Przewoźnicy wskazują m.in. na następujące bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych: nieatrakcyjne stawki dostępu do infrastruktury; nieodpowiedni stan infrastruktury; zbyt mało specjalistycznego taboru; uboga sieć terminali. 74

75 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu samochodowego w obsłudze portów W stosunku do 2006 roku, w roku w większości polskich portów morskich spadł udział kolei w obsłudze ładunków. Spośród wielkich portów, największy spadek jest zauwaŝalny w Gdańsku, gdzie przy spadku ogólnych przeładunków o 11,5% (do 19,8 mln t), kolej wozi aŝ o 42% towarów mniej. port Szczecin- Świnoujście Gdańsk Gdynia* Kołobrzeg Elbląg Darłowo* Wrocław Gliwice samochody samochody (uwaga: gwiazdka przy nazwie portu oznacza, Ŝe są to dane szacunkowe) / ,61% +49,88% +19,90% -21,92% -73,08% -30,65% +234,00% +53,90% 75

76 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu samochodowego w obsłudze portów Udział transportu samochodowego w obsłudze portów samochody samochody samochody Szczecin-Świnoujście Gdańsk Gdynia* Kołobrzeg Wrocław 76

77 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu kolejowego w obsłudze portów port kolej kolej - /2006 Szczecin- Świnoujście ,05% Gdańsk ,53% Gdynia* ,90% Kołobrzeg 0 0 0,00% Elbląg 0 0 0,00% Darłowo* ,66% Wrocław ,33% Gliwice ,45% (uwaga: gwiazdka przy nazwie portu oznacza, Ŝe są to dane szacunkowe) 77

78 3b. Transport intermodalny, polskie porty Udział transportu kolejowego w obsłudze portów Udział kolei w obsłudze portów kolej kolej kolej Szczecin-Świnoujście Gdańsk Gdynia* Wrocław Gliwice 78

79 3b. Transport intermodalny, polskie porty Wagony kolejowe transportowane na promach zarządzanych prez Unity Line i Scandlines Unity Line Scandlines rok liczba wagonów zmiana liczba wagonów zmiana ,0% ,0% ,0% ,0% 79

80 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy wagonów kolejowych na pokładach promów Unity Line Przewozy wagonów na promach Unity Line

81 3b. Transport intermodalny, polskie porty Przewozy wagonów kolejowych na pokładach promów Scandlines Przewozy wagonów na promach Scandlines

82 4. Przegląd legislacji krajowej oraz UE Inwestycje dotyczącej i modernizacja rynku kolejowego na kolei 82

83 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Podstawowa infrastruktura kolejowa inni zarządcy infrastruktury Do podstawowej infrastruktury kolejowej tworzącej sieć kolejową w Polsce naleŝy równieŝ zaliczyć infrastrukturę kolejową będącą pod zarządem innych spółek nie wchodzących skład grupy PKP S.A. Infrastruktura ta w przewaŝającej części naleŝy do prywatnych przedsiębiorstw kolejowych posiadających licencje na udostępnianie infrastruktury kolejowej dla realizacji przewozów kolejowych. 83

84 4. Inwestycje i modernizacja na kolei PCC Śląskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. W skład infrastruktury kolejowej będącej pod zarządem PCC Śląskie Linie Kolejowe wchodzi: 130 km linii jedno - i dwutorowych częściowo zelektryfikowanych oraz bocznic, 78 obiektów inŝynieryjnych, 48 przejazdów drogowych. 84

85 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Schemat sieci kolejowej PCC Śląskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. 85

86 4. Inwestycje i modernizacja na kolei PTK Infrastruktura S.A. Długość eksploatacyjna zarządzanych linii kolejowych wynosi 45,91 km. Natomiast łączna długość eksploatowanych torów wynosi 241,22 km. Maksymalne prędkości. Prędkość maksymalna z jaką mogą poruszać się pociągi po liniach zarządzanych przez PTK Infrastruktura zawarta jest w przedziale km/h Prędkość 20 km/h 7,146 km Prędkość 30 km/h 43,900 km Prędkość 40 km/h 3,922 km 86

87 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. zarządza liniami kolejowymi, które obejmują obszar torów stacyjnych kopalń: Borynia, Zofiówka, Pniówek Krupiński wraz z przyległymi torami szlakowymi a takŝe stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. Całkowita długość torów kolejowych będących pod zarządem Spółki wynosi około 178 km, z czego znaczną część stanowią linie drugorzędne. 87

88 Inwestycje i modernizacja na kolei 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Schemat linii kolejowych PTK Infrastruktura oraz innych zarządców kolejowych 88

89 4. Inwestycje i modernizacja na kolei CTL Maczki Bór Sp. z o.o. Infrastruktura kolejowa posiadana przez spółkę CTL Maczki-Bór Sp. z o. o. znajduje się w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Posiadana przez CTL Maczki-Bór infrastruktura kolejowa do 1990 roku wchodziła w skład Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Od roku jej własnością stałą się Kopalnia Piasku Maczki-Bór Sp. z o. o. i funkcjonowała pod nazwą Kolei Piaskowych. Łączna długość zarządzanych linii kolejowych wynosi ok. 127 km. 89

90 4. Inwestycje i modernizacja na kolei Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o. Kopalnia Piasku Kotlarnia Linie Kolejowe Sp. z o.o. posiada infrastrukturę kolejową obejmującą część zachodnią województwa śląskiego i część wschodnią województwa opolskiego. Zarządzane linie kolejowe wraz z innymi liniami kolejowymi obsługującymi Kopalnie Piasku Szczakowa, Kuźnica WaręŜyńska, oraz Maczki Bór tworzą jako całość sieć kolei piaskowych. Maksymalna prędkość z jaką mogą jeździć pociągi zawiera się w przedziale km/h. 90

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, sierpień 2007 Informacja o projekcie Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w przyszłość

Inwestujemy w przyszłość Inwestujemy w przyszłość Poznań, 10-11 czerwca 2010 r. Modernizacja linii kolejowych E 75 E 65 E 65 E 59 E 20 E 75 E 20 E 20 E 59 E 30 E 65 E 30 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź. Etap I: odcinek

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r.

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r. Informacja o istotnych zmianach regulacji prawnych w zakresie certyfikacji i dopuszczeń do eksploatacji wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym KONFERENCJA RBF Warszawa, 28 luty 2012

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania. Rafał Iwański Ministerstwo Infrastruktury Wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stan zaawansowania Rafał Iwański Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.1/82/04) Informacje nt. projektu Informacje uzupełniaj niające przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Tadeusz Syryjczyk ZGT TOR, RBF Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Konferencja Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Rynek stali w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Sosnowiec, 20 października 2010 Wzajemna

Bardziej szczegółowo

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Sławomir Nalewajka Prezes Bombardier ZWUS Maciej Radziwiłł Prezes Trakcja Polska Kongres Transportu Polskiego 27 marca 2006 1 Infrastruktura kolejowa Nawierzchnia,

Bardziej szczegółowo

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych GISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG O LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Certyfikacja podsystemu sterowanie na przykładzie projektów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na linach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karol Gruszka Dyrektor Projektu ds. ETCS

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W 2003 r.

OCENA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W 2003 r. Prof. dr hab. inŝ. Janusz Dyduch Urząd Transportu Kolejowego OCENA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W 2003 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu i organizacji transportu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r.

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Służba Celna RP XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Różnice cen jako główny czynnik napędzający przemyt > 7 > 2 < 1 > 7 > 2 > 4 > 5 > 3 > 2 > 3 > 3 Główne kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Kliknij, aby edytować styl Posiedzenie Komisji Infrastruktury Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Agenda 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Warszawa, 27. maja 2010 r. Korytarze ERTMS w Europie Korytarze ERTMS w Europie Korytarz F jasnoniebieski 2005 r. Memorandum of Understanding: Komisja Europ. + Europ.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Projekty kolejowe

Fundusz Spójności Projekty kolejowe Fundusz Spójności Projekty kolejowe I Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności Warszawa, dn. 30 maja 2007 r. I Projekty kolejowe Część I Projekty, w których warunki środowiskowe

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania certyfikacyjne ERTMS w Polsce

Uwarunkowania certyfikacyjne ERTMS w Polsce Uwarunkowania certyfikacyjne ERTMS w Polsce Andrzej Toruń KONFERENCJA ERTMS w Krajach Europy Środkowo - Wschodniej Warszawa 27-28 maja 2010 r. Prawo wspólnotowe 46 dyrektyw nowego podejścia legislacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 12.06.2011 Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Zgodnie z wymogami ustawy

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A.

STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A. STRATEGIA WDRAŻANIA INTEROPERACYJNOŚCI NA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A. Warszawa, 24 lipca 2014 Cel i zakres stosowania Zarządca narodowej sieci linii kolejowych W prezentacji przedstawiono:

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11

D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11 Warszawa,17 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński D E C Y Z J A Nr TRM-9110-06/11 Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 1594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych.

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. www.plk-sa.pl Kostrzyn nad Odrą 23 Kwiecień 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Udostępnianie linii kolejowych

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH 2012-2016, listopad 2016 Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził analizę poziomu opłat za

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r.

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Ryszard Węcławik - Dyrektor Dział Bezpieczeostwa Ruchu Kolejowego ryszard.weclawik@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek kolejowy w Polsce 5 lat po akcesji do UE. Warszawa, 24.03.2009 r.

Rynek kolejowy w Polsce 5 lat po akcesji do UE. Warszawa, 24.03.2009 r. Rynek kolejowy w Polsce 5 lat po akcesji do UE Warszawa, 24.03.2009 r. Rynek kolejowy w Polsce 5 lat po akcesji do UE Praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Warszawa, 24.03.2009 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 Warszawa, 10 sierpnia 2010 r. Rynek przewozu osób transportem kolejowym w I półroczu 2010 Udział % w g liczby pasażerów - I półrocze 2010 Przew

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach Transport kolejowy z ITL Polska Twój towar w dobrych rękach 2 Agenda Historia i struktura właścicielska Grupa Captrain w holdingu SNCF ITL Polska w liczbach Klienci i kierunki rozwoju Spółki Kontakt 3

Bardziej szczegółowo

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych?

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Rafal Milczarski Związek NiezaleŜnych Przewoźników Kolejowych Prezes Zarządu Freightliner PL Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Środkowoeuropejskie

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2009 r.

Wykaz aktów prawnych 2009 r. Wykaz aktów prawnych 2009 r. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2009. 17 grudnia 2009 r.

RAPORT ROCZNY 2009. 17 grudnia 2009 r. 17 grudnia 2009 r. Sytuacja wyjściowa Cele załoŝone na początku 2009 roku: liberalizacja wymagań przetargowych zwiększenie potencjału wykonawczego przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy.

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy. grudzień 2017 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Przepisy... 3 III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.... 3 IV. Cele przyjęte przez PKM... 4 4.1. Cele techniczne... 4 4.2.

Bardziej szczegółowo

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r.

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r. Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007 2013 i plany do 2020 r. Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Regulacja sektora transportu kolejowego zagadnienia wprowadzające

Regulacja sektora transportu kolejowego zagadnienia wprowadzające Regulacja sektora transportu kolejowego zagadnienia wprowadzające Łukasz Gołąb Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo