Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1577/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1577/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1577/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2013 r. Wykaz zawierający nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańsk, przeznaczone do wydzierżawienia na czas oznaczony z przeznaczeniem na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym. Lp. Poz. Lokalizacja Obręb, działka Księga wieczysta Sposób zagospodarowa nia Pow. w ha Termin dzierżawy Przeznaczenie w planie Gdańsk -Łostowice 2 Gdańsk -Łostowice 3 Gdańsk -Łostowice 4 Gdańsk - Orunia 5 Gdańsk - Orunia 6 Gdańsk - Orunia 7 Gdańsk - Orunia 124 dz. nr 101/6 GD1G/ /0 Uprawy rolne r. brak planu 124 dz. nr 102/10 GD1G/ /0 Uprawy rolne r brak planu 124 dz. nr 103/13 GD1G/ /0 Uprawy rolne r brak planu dz. nr 178/4 GD1G/ /3 Łąka r. brak planu dz. nr 179/5 GD1G/ /4 Łąka r. brak planu dz. nr 190 GD1G/ /3 Łąka r. brak planu dz. nr 191 GD1G/ /3 Łąka r. brak planu Gdańsk - Niegowo dz. nr 21/1 GD1G/ /1 Uprawy rolne r. brak planu

2 9 Gdańsk -Łostowice 4 10 Gdańsk -Łostowice 11 Gdańsk - Płonia 5 12 Gdańsk - Płonia 6 13 Gdańsk - Orunia 74 dz. nr dz. nr dz. nr 147/1 300 dz. nr dz. nr 52/2 GD1G/ /8 Uprawy rolne r. GD1G/ /8 Uprawy rolne r. GD1G/ /8 Uprawy rolne r. GD1G/ /3 Uprawy rolne r. teren ulicy dojazdowej, zabudowa mieszkaniowoekstensywna teren ulicy dojazdowej, zabudowa mieszkaniowo - ekstensywne, ciąg pieszojezdny strefa produkcyjno - usługowa zieleń krajobrazowoekologiczna: międzywale GD1G/ /1 Uprawy rolne r. brak planu

3 UWAGA: Pkt. I Poz. 1,2,3 - teren ochrony ścisłej ujęcia wody Lipce Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 6/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku-Lipcach i gminie Pruszcz Gdański, województwo pomorskie ww. działki położone są na terenie ochrony ścisłej ujęcia wody Lipce. W związku z powyższym zobowiązuje się dzierżawcę do przestrzegania zakazów i nakazów wynikających z w/w Rozporządzenia. W strefie zabrania się m.in.: - wprowadzenia ścieków do gruntu i wód powierzchniowych - stosowania środków ochrony roślin i herbicydów oraz nawozów sztucznych - rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych - lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt. Poz. 2 dz. nr 102/10, obr. 124 W granicach przedmiotowej działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ф 600mm. Wydziela się z dzierżawy pas o szerokości 7m od południowej granicy działki na odcinku o długości 25m. Poz. 3 dz. nr 103/13, obr. 124 Wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ф 600mm oraz wzdłuż wschodniej granicy działki rurociąg tłoczny Ф 200mm. Wydziela się z dzierżawy pas o szerokości 11m od wschodniej granicy działki oraz pas o szerokości 7m od południowej granicy działki. Poz. 4,5,6,7 - teren ochrony ścisłej ujęcia wody Lipce Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 6/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku-Lipcach i gminie Pruszcz Gdański, województwo pomorskie ww. działki położone są na terenie ochrony ścisłej ujęcia wody Lipce. W związku z powyższym zobowiązuje się dzierżawcę do przestrzegania zakazów i nakazów wynikających z w/w Rozporządzenia. W strefie zabrania się m.in.: - wprowadzenia ścieków do gruntu i wód powierzchniowych - stosowania środków ochrony roślin i herbicydów oraz nawozów sztucznych - rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych - lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt. Poz. 4 dz. nr 178/4, obr. W granicach przedmiotowej działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ф 600mm oraz rurociąg tłoczny Ф 200mm. Wydziela się z dzierżawy pas terenu o szerokości 14 m mierząc od wschodniej granicy działki.

4 Poz. 5 dz. nr 179/5, obr. W granicach przedmiotowej działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ф 600mm oraz rurociąg tłoczny Ф 200mm. Ponadto na terenie przedmiotowej działki usytuowana jest studnia K-1a wraz z uzbrojeniem oraz ogrodzeniem i drogą dojazdową do w/w studni. Wydziela się z dzierżawy pas gruntu o szerokości 14 m od drogi oraz terenu, na którym zlokalizowana jest studnia K-1a. Poz. 6 dz. nr 190, obr. W granicach przedmiotowej działki zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny. Wydziela się z dzierżawy północno zachodnią część działki do istniejącej skarpy. Poz.8 teren ochrony pośredniej ujęcia wody Lipce Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr 6/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku-Lipcach i gminie Pruszcz Gdański, województwo pomorskie - położone są na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody Lipce. W związku z powyższym zobowiązuje się dzierżawcę do przestrzegania ograniczeń wynikających z ww. Rozporządzenia. W strefie ochrony pośredniej, zgodnie z w/w Rozporządzeniem, zabrania się m. In.: - stosowania środków ochrony roślin i herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć wody - lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt Poz. 9 dz. nr 227, obr. 74 W granicach przedmiotowej działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ф 110mm PE. Od sieci tej odchodzi przyłącze wodociągowe do budynku zlokalizowanego przy ul. Darżlubskiej Dzierżawca zobowiązuje się nie realizować na obszarze strefy ochronnej powyższej sieci tj. w pasie ochronnym o szerokości 1,5m od wodociągu: żadnych obiektów budowlanych, nie dokonywać utwardzenia nawierzchni, nie sadzić drzew, nie dokonywać nasadzeń, nie budować nierozbieralnego ogrodzenia utrudniającego dostęp do sieci. W przypadku naruszenia w/w postanowień Dzierżawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód.

5 2. Dzierżawca wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wejście na teren dzierżawionej działki, w tym również pod nieobecność Dzierżawcy, w celu prowadzenia na wskazanej sieci wodociągowej robót i czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych oraz w celu usuwania awarii. Prawo wejścia przysługiwać będzie osobie posiadającej upoważnienie udzielone jej przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Gdańsku lub Saur Neptun Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku. 3. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę wymienionych postanowień Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dzierżawy z winy Dzierżawcy. 4. Sprzęt i maszyny rolnicze nie mogą poruszać się w obszarze ochronnym sieci wodociągowej. W przypadku lokalizowania wjazdu na działkę w ww. obszarze projekt wjazdu należy uzgodnić w GIWK. Przebieg sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego przedstawia załącznik graficzny, Poz. 10 dz. nr 231, obr. 74 W granicach przedmiotowej działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa Ф 110mm PE wraz z uzbrojeniem. 1. Dzierżawca zobowiązuje się nie realizować na obszarze strefy ochronnej powyższej sieci tj. w pasie ochronnym o szerokości 1,5m od wodociągu: żadnych obiektów budowlanych, nie dokonywać utwardzenia nawierzchni, nie sadzić drzew, nie dokonywać nasadzeń, nie budować nierozbieralnego ogrodzenia utrudniającego dostęp do sieci. W przypadku naruszenia w/w postanowień Dzierżawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód. 2. Dzierżawca wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wejście na teren dzierżawionej działki, w tym również pod nieobecność Dzierżawcy, w celu prowadzenia na wskazanej sieci wodociągowej robót i czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych oraz w celu usuwania awarii. Prawo wejścia przysługiwać będzie osobie posiadającej upoważnienie udzielone jej przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Gdańsku lub Saur Neptun Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku. 3. W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę wymienionych postanowień Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dzierżawy z winy Dzierżawcy. 4. Sprzęt i maszyny rolnicze nie mogą poruszać się w obszarze ochronnym sieci wodociągowej. W przypadku lokalizowania wjazdu na działkę w ww. obszarze projekt wjazdu należy uzgodnić w GIWK Przebieg sieci wodociągowej przedstawia załącznik graficzny, który będzie załącznikiem do umowy. Poz. 11 dz. nr 147/1, obr. 300 Na działce zlokalizowane są piezometry P-4/J oraz P-4a/J. Piezometry te wchodzą w skład sieci otworów obserwacyjnych monitorujących wpływ oczyszczalni Wschód na wody poziemne. Wydziela się obszar ochronny wokół piezometrów o promieniu ca. 1,5m od osi otworu w celu uniemożliwienia dostępu do otworu przez osoby nieupoważnione jak również

6 zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji. Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić dojście do otworu obserwacyjnego w celu umożliwienia przeprowadzenia w nim cyklicznych pomiarów głębokości zwierciadła i badań fizykochemicznych wody. Lokalizację ww. piezometrów przedstawia załącznik graficzny, który będzie załącznikiem do umowy. Pkt. II W przypadku występowania na omawianych powyżej nieruchomościach urządzeń melioracji wodnych typu rowy, drenaże lub stawy na przyszłych dzierżawcach ciąży obowiązek ich utrzymania w należytym stanie. 1. Ze wzorem umowy dzierżawy można zapoznać się w siedzibie Działu Nieruchomości Komunalnych, ul. Dyrekcyjna 6, pokój nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16: Stawki wynikają z załącznika do Zarządzenia Nr 894/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009r. 3. Wysokość czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych uzależnia się od klasy gruntu oraz od sposobu użytkowania. 4. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego, w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski za rok poprzedni. 5. Zwaloryzowana stawka czynszu dzierżawnego obowiązuje od dnia 1 kwietnia każdego następnego roku. 6. Zmiany stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska dokonane przez właściwy organ wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, jeżeli obowiązująca stawka czynszu jest niższa od minimalnej. W takim przypadku obowiązuje stawka minimalna. 7. Czynsz płatny jest po otrzymaniu faktury, z dołu w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na rachunek wskazany na fakturze. 8. Prezydentowi Miasta Gdańska przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia ogłoszonego postępowania w trybie bezprzetargowym w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę umieszczonej w wykazie w stosunku, do której pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury prawnej, bądź formalnej, uzasadniającej konieczność jej wycofania. Pkt. III Minimalne stawki czynszu przedstawiają się następująco: Lp. Przeznaczenie gruntu Klasa gruntu Wysokość stawki czynszu dzierżawnego w zł za 1 ha/rocznie Uprawy rolne 2 Warzywnictwo Ogrodnictwo I i II 316,25 III i IV 158,14 V i VI 82,24 I i II 379,49 III i IV 253,01

7 Sadownictwo 3 Pasieki V i VI 126,49 I i II 506,00 III i IV 379,49 V i VI 253,01 4 Chów i hodowla zwierząt z wyłączeniem ferm zwierząt futerkowych 1 264,99 5 Fermy zwierząt futerkowych 6 324,98 6 Uprawy rolne połączone z I i II 759,01 chowem zwierząt (działalność III i IV 632,51 mieszana) V i VI 506,00 7 Pozyskiwanie trzciny 506,00 8 Uprawa wierzby ekologicznej Uwaga-w pierwszym roku dzierżawy, wysokość czynszu dzierżawnego podlega obniżeniu o 50% 1 518,00 9 Stawy i zbiorniki wodne wykorzystywane do hodowli i połowu ryb 82,24 1. Za dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod intensywną produkcję rolną - szklarnie, tunele foliowe, czynsz dzierżawny określony w pozycji 2 tabeli, ulega podwyższeniu o 100%. 2. W razie korzystania z nieruchomości gruntowej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy ustala się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 300% należnego czynszu dzierżawnego. 3. Pozostałe szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie. 4. W okresie podania Zarządzenia do publicznej wiadomości osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości gruntowej winny złożyć ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia. 5. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej objętej niniejszym wykazem oferentów zaprasza się do negocjacji, a umowa dzierżawy będzie zawarta z podmiotem, który zaoferuje największą stawkę czynszu dzierżawnego. 6.Pisemne oferty o dzierżawę gruntu należy składać w Dziale Nieruchomości Komunalnych przy ul. Dyrekcyjnej 6 w Gdańsku do dnia 27 grudnia 2013r. do godz.16:00.

Sposób zagospodarowania. Pow. w ha. GD1G/ /2 Uprawy rolne GD1G/ /1 Łąki GD1G/ /1 Łąki

Sposób zagospodarowania. Pow. w ha. GD1G/ /2 Uprawy rolne GD1G/ /1 Łąki GD1G/ /1 Łąki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1707/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017r. Wykaz zawierający nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1460/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 1460/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 1460/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 października 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, położonych

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania. Księga wieczysta. 143 dz. nr 180 GD1G/ /6 Uprawy rolne do

Sposób zagospodarowania. Księga wieczysta. 143 dz. nr 180 GD1G/ /6 Uprawy rolne do Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1621/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2015r. Wykaz zawierający nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańsk, przeznaczone do wydzierżawienia

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowani a. Księga wieczysta

Sposób zagospodarowani a. Księga wieczysta Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1578/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2013r. Wykaz zawierający nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańsk, przeznaczone do wydzierżawienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1632/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 1632/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2012 roku Zarządzenie Nr 1632/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, położonych

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania. 38 cz. dz. nr 8/4 GD1G/ /1 Uprawy rolne cz. dz. nr 8/4 GD1G/ /1 Pasieka

Sposób zagospodarowania. 38 cz. dz. nr 8/4 GD1G/ /1 Uprawy rolne cz. dz. nr 8/4 GD1G/ /1 Pasieka Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1652/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia października 2016r. Wykaz zawierający nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. PESEL., e mail zwanym(ą) w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą o następującej treści:

UMOWA DZIERŻAWY. PESEL., e mail zwanym(ą) w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą o następującej treści: UMOWA DZIERŻAWY sporządzona w dniu roku w Gdańsku, pomiędzy Gminą Miasta Gdańska w imieniu i na rzecz której działa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 954/16 Prezydenta Miasta Gdańska Z dnia 27 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 954/16 Prezydenta Miasta Gdańska Z dnia 27 czerwca 2016 r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 954/16 Prezydenta Miasta Gdańska Z dnia 27 czerwca 2016 r. Wykaz zawierający stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 687/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2016 r. BOM-4 BOM -7

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 687/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2016 r. BOM-4 BOM -7 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 687/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2016 r. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania Wspólnotom Mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1214/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 sierpnia 2016 r. Stawka czynszu dzierżawnego netto zł/m²/rok

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1214/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 sierpnia 2016 r. Stawka czynszu dzierżawnego netto zł/m²/rok Załącznik Nr Do Zarządzenia Nr 24/6 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 sierpnia 206 r. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania Wspólnotom Mieszkaniowym w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia do wydzierżawienia. Opis nieruchomości gruntowej BOM-2. Teren przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. 90,0

Powierzchnia do wydzierżawienia. Opis nieruchomości gruntowej BOM-2. Teren przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. 90,0 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 698/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwiatnia 2017r. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania Wspólnotom Mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1753/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015r.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1753/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1753/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015r. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania Wspólnotom Mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1408/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 1408/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2011 roku Zarządzenie Nr 1408/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Krasnołęce

WYKAZ NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Krasnołęce Gdynia, 4 października 2013 r. WYKAZ NR 43/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1200/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2014r.

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1200/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2014r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1200/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2014r. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania Wspólnotom Mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Ilość pojemników. Pojemnik do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Ilość pojemników. Pojemnik do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1813/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r Wykaz zawierający gruntowe stanowiąc własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Powierzchnia dzierżawy. Pod postój pojazdów, 685,00 m² Strefa Turystyczna 1,81 zł/m-c

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Powierzchnia dzierżawy. Pod postój pojazdów, 685,00 m² Strefa Turystyczna 1,81 zł/m-c Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 602/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wykaz gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych przeznaczonych do postoju pojazdów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do wydzierŝawienia na rzecz n/w Wspólnot Mieszkaniowych. Powierzchnia do wydzierŝawienia m²

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do wydzierŝawienia na rzecz n/w Wspólnot Mieszkaniowych. Powierzchnia do wydzierŝawienia m² L.p. PołoŜenie nieruchomości Numer działki, obręb Numer księgi wieczystej Powierzchnia do wydzierŝawienia m² Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1772/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2010r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Pod parking samochodowy

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Pod parking samochodowy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 601/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr 1- ul.błękitna Wykaz gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 września 2016 r. Poz. 2709 ROZPORZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1734/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 1734/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 1734/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

Helu przy ul. Dworcowej, pow. pucki, woj. pomorskie

Helu przy ul. Dworcowej, pow. pucki, woj. pomorskie Gdynia, 04 grudnia 2012 r. WYKAZ NR 65/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W GDYNI działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA na dzierżawę działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036. I. Założenia przetargowe

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA na dzierżawę działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036. I. Założenia przetargowe DOKUMENTACJA PRZETARGOWA na dzierżawę działek 24/6, 24/5, 24/3 i 25/1 obręb 036 I. Założenia przetargowe Przedmiotem postępowania jest dzierżawa czterech nieruchomości gruntowych, stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

1. Nowe Warpno. Opis nieruchomości i przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Warpno

1. Nowe Warpno. Opis nieruchomości i przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Warpno Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19.01.2016 r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 1868/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 grudnia 2016 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu

Bardziej szczegółowo

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

określono w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Rozporządzenie nr 6/2005 Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Bitwy pod Płowcami w Sopocie, woj. pomorskie Na podstawie art. 58 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 192 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 listopada 2006 r.

z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Kajkowo w Ostródzie, woj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz z dnia 21 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 7704 ROZPORZĄDZENIE NR 25/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 6/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych LIPCE w Gdańsku -Lipcach i gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. współkorzystanie z terenu, części działki nr 403 oraz części działki nr 413 obręb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. współkorzystanie z terenu, części działki nr 403 oraz części działki nr 413 obręb Załącznik nr 1 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINY MIASTA GDYNI przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7493 /2018/VII/P

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/120/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 29 października 2015 r.

Lublin, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/120/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 4682 UCHWAŁA NR XII/120/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do rokowań w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy.

Zaproszenie do rokowań w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy. Urzędów,28.07.2011 r. Zaproszenie do rokowań w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy. Wójt Gminy Urzędów zaprasza do rokowań na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski Ul. Węglowa 1

Ostrów Wielkopolski Ul. Węglowa 1 Ostrów Wielkopolski Ul. Węglowa 1 województwo wielkopolskie Ostrów Wielkopolski Ul. Węglowa 1 Nieruchomość gruntowa rolna Nieruchomość gruntowa rolna Działki o nr ew.: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11/2, 12/2,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości rolnej, położonej w Strzałkowie oznaczonej numerami działek: 1193, 1194, 1204/2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zwierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1290 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. ZARZĄDZENIE Nr 472/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 6 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1661/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 SIERPNIA 2007 R.

ZARZĄDZENIE NR 1661/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 SIERPNIA 2007 R. ZARZĄDZENIE NR 1661/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 SIERPNIA 2007 R. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2013. Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 40/2013. Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 40/2013 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury gospodarowania mieniem rolnym Skarbu

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12. ograniczonej ochrony archeologicznej 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12. ograniczonej ochrony archeologicznej 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY OBIEKTU RYBACKIEGO NR.

UMOWA DZIERŻAWY OBIEKTU RYBACKIEGO NR. UMOWA DZIERŻAWY OBIEKTU RYBACKIEGO NR. Dnia w Oleśnicy pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Oleśnica Śląska z siedzibą w Oleśnicy, ul. Spacerowa 3, zwanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda

Rozporz dzenie nr 7/2005 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gda Rozporządzenie nr 7/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu.

z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. ROZPORZĄDZENIE NR 1/2008 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych w Grudziądzu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WGN.6845.31.T-68.2014.EK

OGŁOSZENIE WGN.6845.31.T-68.2014.EK Wersja archiwalna OGŁOSZENIE WGN.6845.31.T-68.014.EK Prezydent Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35 ust. 1 i ustawy z dnia: 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 014 r. Nr 10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. Burmistrza Obornik

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. Burmistrza Obornik Zarządzenie Nr 147/2015 Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie zmiany wykazu nieruchomości położonej w miejscowości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 447/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 21 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 447/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 21 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 447/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki zmiany ceny nieruchomości i wysokości opłat Działka położona przy kościele. Opis nieruchomości.

Warunki zmiany ceny nieruchomości i wysokości opłat Działka położona przy kościele. Opis nieruchomości. RGiOŚ.6840.1.2017 W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, NAJMU, dnia 09.02.2017 r. Numer Księgi Wieczystej JG1K/000 17358/5 6763/7 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 132/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 132/2012 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 132/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty gminy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ przeznaczonej na zaplecze podwórzowe zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. Fot. 1. Widok nieruchomości od strony ul. Podwale Grodzkie

OPIS NIERUCHOMOŚCI. Fot. 1. Widok nieruchomości od strony ul. Podwale Grodzkie OPIS NIERUCHOMOŚCI Przewidziana do sprzedaży nieruchomość, położona jest w Gdańsku, przy ul. Podwale Grodzkie 2F, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 27/11 o pow. 490 m

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska Prezydent Miasta Gdańska ogłasza licytację wysokości opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku w rejonie ulicy Przyrodników, obejmującej

Bardziej szczegółowo

Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Gmina Lubień Kujawski

Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Gmina Lubień Kujawski Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Gmina Lubień Kujawski Kompleks nieruchomości gruntowych rolnych Nieruchomość gruntowa rolna Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele, Czaple Nowe,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz z dnia 17 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 7450 ROZPORZĄDZENIE NR 17/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 17 grudnia 2012 rok w

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4 /DT/ 2016 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4 /DT/ 2016 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4 /DT/ 2016 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WODZISŁAW. ogłasza

WÓJT GMINY WODZISŁAW. ogłasza WÓJT GMINY WODZISŁAW ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Wodzisław stanowiącej własność Gminy Wodzisław Przedmiot dzierżawy 1. Przedmiotem dzierżawy jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2015 BURMISTRZA SKWIERZYNY z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie Gminy Skwierzyna nieruchomości stanowiących własność Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

BOM NR 2 GD 1G/ /1 GD 1G/ /5 GD 1G/ /1 451,50 GD 1G/ /6 624,00 GD 1G/ /3 221,00 GD 1G/ /6 175,25

BOM NR 2 GD 1G/ /1 GD 1G/ /5 GD 1G/ /1 451,50 GD 1G/ /6 624,00 GD 1G/ /3 221,00 GD 1G/ /6 175,25 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do wydzierŝawienia na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod ogrody warzywno kwiatowe w trybie bezprzetargowym Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo