Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych, systemów wideokonferencyjnych dla pokoi spotkań biznesowych oraz przenośnego wyposażenia audiowizualnego i kamer wideo w ramach Projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. 1 Opis zamówienia 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie poniższych instalacji audiowizualnych w Parku Technologicznym MMC Brainville w Nowym Sączu. Przedmiot zapytania ofertowego musi być realizowany w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego oraz FIDIC (czerwony). Punkt ten będzie traktowany nadrzędnie w stosunku do wszelkich innych zapisów niniejszej Specyfikacji związanych z realizacją zadania. 1.2 Wymagania ogólne 1. W Specyfikacji znajduje się wymagana przez Zamawiającego, minimalna liczba urządzeń / oprogramowania. Wykonawca (instytucja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i realizuje przedmiot zamówienia) może zadecydować, że do prawidłowej realizacji zaleconych funkcji Systemu niezbędna jest większa liczba danych urządzeń / oprogramowania. Zwiększenie liczby urządzeń / oprogramowania nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnionego w złożonej ofercie. 2. W celu precyzyjnego określenia wszelkich kosztów, zaleca się wizję lokalną na miejscu, w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. Zamawiający oświadcza, że umożliwi wizję lokalną tak, aby każdy potencjalny zainteresowany mógł zjawić się na miejscu i zebrać potrzebne informacje. Termin możliwej wizji lokalnej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. Godziny wizji lokalnej dla danego terminu będą wyznaczone jako 9:00 16: Wszelkie ewentualne pytania potencjalnych Wykonawców, które w sposób bezpośredni będą odnosiły się do wiedzy, którą można nabyć podczas wizji lokalnej, w szczególności: - określenie precyzyjne technicznych aspektów prowadzenia i długości tras okablowania - określenie wszelkich warunków pomieszczeń, w których będzie umiejscowiona architektura sprzętowa Strona 1

2 - określenie wszelkich aspektów związanych z konstrukcją budynku, użytymi materiałami, ewentualnymi innymi pytaniami związanymi z warunkami budynku Zamawiającego. zostaną przekierowane przez Zamawiającego do wyjaśnienia podczas możliwej wizji lokalnej. 4. Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne elementy Systemu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville do poprawnego działania całości, zgodnie z ujętymi wytycznymi niniejszej Specyfikacji. Jeżeli Zamawiający nie przewidział wybranych niezbędnych elementów Systemu (sprzęt i jego ilość, oprogramowanie, prace budowlane, certyfikaty, licencje, itp.) to należy je uwzględnić tak, aby System działał kompleksowo. 5. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 6. Wszelkie ewentualne prace, takie jak: - położenie w ścianach / podłodze / suficie okablowania - montaż urządzeń - inne, ewentualne prace muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego 7. Wszelkie koszty prac instalacyjno - połączeniowych muszą być uwzględnione w ofercie, dlatego zaleca się wizję lokalną na miejscu montażu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. 8. Należy przewidzieć oprócz kosztów urządzeń i montażu, także koszty wykonania odpowiednich pomiarów powykonawczych. Wykonawca po wykonaniu inwestycji musi przeprowadzić odpowiednie testy, aby udowodnić, że System działa z założonymi parametrami i spełnia zakładane funkcje. 9. Do wszystkich oferowanych urządzeń przy ich dostawie muszą być dołączone instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna. 10. Zamawiający zaleca ścisłą współpracę z Wykonawcą w kwestii dostarczenia oprogramowania. 11. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą projektu w wersji edytowalnej w języku polskim. Dokumentacja powykonawcza projektu musi być przedstawiona Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym terminu realizacji zadania. Strona 2

3 12. Projekt powykonawczy (dokumentacja powykonawcza) musi zawierać informacje uwzględnione w projekcie wykonawczym wraz z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji zadania. 13. Wszelkie punkty niniejszej Specyfikacji, w których pojawia się informacja o akceptacji Zamawiającego oznaczają, że wymagana jest zgoda w formie pisemnej. Wykonawca przedstawia wtedy pisemnie do akceptacji proponowane rozwiązanie, które w momencie podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, uznaje się za zaakceptowane. W przypadku braku akceptacji proponowanego rozwiązania (brak podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca musi dokonać zmian i ponownie przedstawić rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego. 14. Wykonanie usługi (uprawniające do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę) zostanie potwierdzone protokołem odbioru (podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) bez wzmianki o wadach lub usterkach urządzeń i oprogramowania, błędach w ich montażu lub konfiguracji lub też innych nieprawidłowościach. Dopóki protokół odbioru będzie zawierać jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazanych problemów, a zapłata nie będzie realizowana. Należyte wykonanie usługi (całościowe) musi być potwierdzone w terminie realizacji zadania określonym w umowie. 15. Wraz z wszelkimi urządzeniami / oprogramowaniem muszą zostać dostarczone wszystkie wymagane licencje pozwalające na wykorzystanie wymaganych funkcjonalności oraz pełnej funkcjonalności danego urządzenia / oprogramowania bez dodatkowych opłat (bezterminowo). 16. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane licencje zostały dostarczone na etapie realizacji zamówienia. 1.3 Wymagania gwarancyjne 1. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy na wszelkie oprogramowanie i wszystkie urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe (o ile nie ma osobnego punktu mówiącego o długości gwarancji i jej warunkach). 2. Urządzenia i Oprogramowanie muszą być objęte serwisem gwarancyjnym realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku gdy producent Strona 3

4 nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wsparcie telefoniczne i mailowe w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. 4. Kontakt telefoniczny i za pomocą a w celu zgłoszenia problemów technicznych, sprzętowych i programowych w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Uzyskanie w dowolnej chwili informacji o statusie zgłoszenia. 6. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego z prawem do aktualizacji na warunkach licencji Producenta w okresie gwarancyjnym. 7. Dostęp do aktualizacji oprogramowania i aplikacji, dokumentacji technicznej oraz narzędzi serwisowych w okresie gwarancyjnym. 8. W przypadku wymiany części funkcjonalnych sprzętu (lub jego całkowitej wymiany) Wykonawca musi zapewnić pełną konfigurację urządzenia w istniejącej infrastrukturze w okresie gwarancyjnym. 1.4 Dostarczenie sprzętu 1. Urządzenia będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące znamion jakiegokolwiek używania, w tym nierefabrykowane, nieregenerowane oraz nienaprawiane, 2. Urządzenia będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, 3. Urządzenia nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających jego prawidłowe użytkowanie 4. Urządzenia będą na chwilę dostawy dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 5. Urządzenia będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje dopuszczające do stosowania ich w Unii Europejskiej zgodnie z zamierzonym przez Zamawiającego celem. 6. Wszystkie Urządzenia będą wolne od wad fizycznych i prawnych, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, spełniają wszelkie normy w zakresie jakości i Strona 4

5 bezpieczeństwa wymagane przez przepisy prawa oraz są zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym oraz Specyfikacji. 7. Wszystkie Urządzenia przekazywane Zamawiającemu nie będą obciążone jakimikolwiek prawami obligacyjnymi, ani rzeczowymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, nie będzie toczyć się wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie będą one przedmiotem zabezpieczenia. Brak będzie jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy. 8. Wykonawca musi dostarczyć wraz z Urządzeniami instrukcji obsługi lub podręczników użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym, a także odpowiednich kart gwarancyjnych. 9. Wykonawca musi przenieść na Zamawiającego własności wszystkich dostarczonych Urządzeń 10. Wykonawca musi dostarczyć wszystkie Urządzenia i Oprogramowanie do budynku Zamawiającego, znajdującego się w Nowym Sączu (33-300), pod adresem: Myśliwska Wykonawca musi udzielić rękojmi i gwarancji na wszystkie Urządzenia i Oprogramowanie (o ile jest to możliwe). 12. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nie używany, nie podlegał wycofaniu z oferty i nie stanowił części projektu innego klienta na terenie UE. 13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił oświadczenie od producenta w języku polskim lub angielskim, potwierdzające legalność pochodzenia sprzętu. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił listy numerów seryjnych oferowanego sprzętu przed dostawą, w celu zweryfikowania u producenta legalności pochodzenia sprzętu. 15. Każde urządzenie musi zostać zamontowane w zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu na terenie budynku parku technologicznego MMC Brainville. 16. Wszystkie urządzenia muszą zostać skonfigurowane, przygotowane do pracy i uruchomione. 17. Wszystkie funkcjonalności wymagane w niniejszej specyfikacji należy zapewnić w ramach przygotowania urządzenia do pracy. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedstawienie testów producenta do oferowanego sprzętu. Strona 5

6 19. Zamawiający dopuszcza etapowe wykonanie montażu i konfiguracji. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonywanych prac. 20. Montaż przedmiotu zamówienia może odbywać się 7 dni w tygodniu, całą dobę. 21. Montaż w dni robocze (poniedziałek - piątek) nie może być prowadzony w sposób, który zakłóci pracę najemcom budynku w godzinach 8:00 18:00, w szczególności: - pozbawi najemców połączenia z internetem - pozbawi najemców zasilania prądem elektrycznym - zakłóci hałasem bieżącą pracę 22. Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac. 1.5 Szkolenia Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie musi obejmować zakresem pracę na dostarczonej infrastrukturze wraz z elementami samodzielnej instalacji (np. kabina symultaniczna wraz z osprzętem) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego 1.6 Zakres robót Sala konferencyjna 1: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego wykonanie systemu centralnego sterowania wykonanie systemu wideokonferencyjnego wykonanie sytemu zaciemnienia sali Sala konferencyjna 2: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego wykonanie systemu centralnego sterowania wykonanie systemu wideokonferencyjnego wykonanie sytemu zaciemnienia sali Audytorium 100 osób: wykonanie systemu prezentacji obrazów Strona 6

7 wykonanie systemu nagłośnieniowego wykonanie systemu centralnego sterowania wykonanie sytemu tłumaczeń symultanicznych wykonanie systemu wideokonferencyjnego wykonanie sytemu zaciemnienia sali wykonanie oświetlenia scenicznego Kawiarnia: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego Pokoje spotkań biznesowych: montaż zestawów wideokonferencyjnych System przenośny: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego 1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową zawartą umową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace należy wykonać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: - Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane ( Dz U. z 2008 nr 227, poz ze zm.), - Obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych, - Właściwych przepisów bhp i ppoż. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót tj. będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania nie możności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Strona 7

8 Typy (parametry) urządzeń, osprzętu i rodzaje materiałów powinny być zgodne z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej. Zastosowanie innych urządzeń, sprzętu lub materiałów na inne niż to wynika z specyfikacji możliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej równoważnych parametrów technicznych oraz za zgodą i akceptacją Inwestora. Ewentualne pogorszenie funkcjonalności poszczególnych systemów spowodowane zmianą urządzeń na inne niż wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialność na osobę, która te zmiany dokonała. 2 Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia Zastosowane urządzenia muszą posiadać przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości, parametrów technicznych i zgodności z dokumentacją projektową. 2.2 Przewody i kable Wszystkie przewody sygnałowe oraz elektryczne będące bezpośrednio powiązane z instalacjami audiowizualnymi powinny zostać uwzględnione w złożonej Ofercie. Do wykonania instalacji audiowizualnych stosować należy tylko i wyłącznie przewody zgodne pod względem oznaczenia i parametrów technicznych z wykazem okablowania. Dotyczy to zwłaszcza przewodów wizyjnych, które muszą posiadać wysokie parametry techniczne gwarantujące bardzo niskie tłumienie przesyłanego sygnału. 2.3 Wymagania dotyczące dostawy materiałów i urządzeń Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone wraz z kopią certyfikatów lub deklaracji zgodności producenta z obowiązującymi normami gwarantującymi bezpieczeństwo ich instalacji oraz przyszłej eksploatacji. Dostarczone na miejsce materiały należy sprawdzić pod względem zgodności z zamówieniem oraz ich kompletności. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad technicznych, innych uszkodzeń lub wątpliwości mogących mieć wpływ na poprawność działania instalacji należy poddać badaniom określonym przez nadzór techniczny robót. Strona 8

9 3 Wykonanie robót 3.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych prac. Roboty instalatorskie będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z przepisami. 3.2 Trasy kablowe Trasy kablowe instalacji audiowizualnych powinny przebiegać bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i urządzeń, wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych. Przy układaniu trasy kablowej należy uwzględnić konstrukcję budynku. 3.3 Okablowanie audiowizualne Przewody sygnałowe dla urządzeń AV takie jak audio i wideo w miejscach gdzie ich trasy zbiegają się z trasami przewodów zasilających powinny być układane w odległości minimum 10 cm od przewodów zasilających. Przewody zasilające nie mogą być ułożone w jednej rurze karbowanej razem i innymi kablami oraz nie mogą znajdować się w jednym korycie instalacyjnym lub w przypadku dzielonych koryt w jednej przegrodzie. Na odcinkach pionowych dopuszczalne jest ułożenie przewodów w korytach instalacyjnych. Wszystkie przewody zasilające urządzenia audiowizualne muszą być doprowadzone do tej samej tablicy elektrycznej i zasilane z jednej fazy. Przewody biegnące między szafą AV, a projektorami powinny być ułożone w rurze karbowanej o średnicy 44/47 mm. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody należy ułożyć w uchwycie mocującym projektor do stropu. Przewody biegnące między szafą AV, a głośnikami i kolumnami powinny być ułożone w rurach karbowanych. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Końce przewodów należy doprowadzić do pierwszego głośnika z danej strefy nagłośnienia, następnie połączyć głośniki zgodnie z rozkładem stref. Strona 9

10 Przewody biegnące między szafą AV, a puszkami podłogowymi powinny być ułożone w rurze karbowanej lub rurach elektroinstalacyjnych RL. Rurę należy umieścić w wykutych bruzdach w podłodze i ułożyć według rysunku. Przewody biegnące między szafą AV, a kamerami sufitowymi powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między szafą AV, a stacjami dokującymi powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między szafą AV, a rozdzielnią elektryczną należy umieścić w rurze karbowanej lub rurach elektroinstalacyjnych RL. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym rurę z przewodami należy umieścić w wykutych bruzdach w podłodze. Przewody biegnące między projektorami, a rozdzielnią elektryczną powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między ekranami, a rozdzielnią elektryczną powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między puszkami podłogowymi, a rozdzielnią elektryczną powinny być ułożone w rurze karbowanej. Rurę należy umieścić w wykutych bruzdach w podłodze i ułożyć według rysunku. Przewody biegnące między szafą AV, a promiennikami podczerwieni powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. 3.4 Montaż urządzeń Szafa RACK zostanie umieszczona w pomieszczeniach technicznych. Urządzenia w szafie RACK należy układać w postaci bloku. Przewody łączące należy lutować dobierając złącza zgodne z wymaganiami urządzeń. Ciężkie urządzenia np. wzmacniacze mocy powinny być montowane w dolnej części szafy. Ze względu na budowę szafy RACK 19 oraz faktu, że Strona 10

11 elementy montażowe wraz z aparaturą AV muszą być wysuwane z obudowy na prowadnicach oraz umożliwić obracanie aparatury o kąt co najmniej 60 stopni, przewody wchodzące do szafy RACK 19 muszą posiadać zapas o długości 5m. Ilość szaf dostosować do ilości sprzętu i pomieszczeń. Uchwyty dla projektorów należy przytwierdzić do stropu/ścian z pomocą metalowych kotew w odległości od ekranu wynikającej z projektu. Projektor należy zamocować i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją montażu. Ekran należy zamocować do ściany lub sufitu właściwego za pomocą metalowych kotew i/lub szpilek. Głośniki sufitowe należy zamontować w wyciętym otworze w suficie podwieszanym oraz na wspornikach przystosowanych do montażu na suficie podwieszanym. Ze względu na wagę głośniki należy zabezpieczyć poprzez zamocowanie ich do stropu za pomocą linki stalowej. Kamery sufitowe należy zamontować na suficie podwieszanym i zabezpieczyć linką do sufitu właściwego zgodnie z instrukcją montażu. Uchwyty montażowe ścienne do monitorów, ekranów i promienników IR należy zamontować na ścianach na wcześniej odpowiednio wzmocnionych konstrukcjach, (jeżeli konstrukcja ściany wymaga takiego wzmocnienia w stosunku do montowanego urządzenia). Wszystkie urządzenia audiowizualne wymagające montażu pod sufitem (np. głośniki sufitowe) należy przytwierdzić do stropu właściwego tak, aby ciężar tych urządzeń nie obciążał konstrukcji sufitu podwieszonego. 4 Uszkodzenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie powstałych uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót lub zaniedbaniem ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzoną własność. 5 Kontrola robót zanikających Odbiór robót oraz sprawdzenie ich poprawności musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5.1 Kontrola robót Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, Strona 11

12 - właściwe podłączenie żył w przewodach sygnałowych oraz w ich gniazdkach i wtyczkach, - estetyka wykonania. 5.2 Kontrola robót zanikających Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia na etapie odbioru końcowego. Wykryte usterki powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować, jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu. W celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń kabla zaleca się wykonanie pomiarów okablowania przed ich zatynkowaniem. 6 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 7 Dokumentacja powykonawcza W przypadku dokonania zmian na etapie wykonawstwa wynikłych po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru należy wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z: - planu instalacji okablowania audiowizualnego (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w standardzie AutoCAD lub Visio), - informacji o poprawności działania urządzeń, - protokołów powykonawczych, - kosztorysu powykonawczego. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Strona 12

13 8 Obmiar robót Obmiar robót obejmuje instalacje i urządzenia audiowizualne. Jednostką obmiarową jest: - dla aparatury i urządzeń - 1szt (1kpl) - dla kabli i przewodów - 1m - dla rur i koryt kablowych - 1m 9 Odbiór robót Ustala się następujący rodzaj odbiorów robót: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy. Przebieg odbioru: Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowości do odbioru, Inwestor przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumentację pomiarową oraz powykonawczą, z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał ustalenia poczynione w czasie odbioru. Przystępując do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada dodatkowo wykaz robót wykonanych częściowo. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacją techniczną i wymaganiami zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne i zostały potwierdzone protokołem odbioru. Wszystkie urządzenia muszą być sprawne technicznie. 10 Ogólne wymogi Zainstalowanie systemu centralnego sterowania narzuca konieczność przeprowadzenia wcześniejszych ustaleń międzybranżowych na etapie wykonawczym. Dotyczy to zwłaszcza branży elektrycznej (sterowanie oświetleniem, roletami okiennymi, zasilanie szaf RACK z urządzeniami AV) oraz branży informatycznej (komunikacja jednostki centralnej poprzez sieć Ethernet oraz WLAN). Strona 13

14 Ze względu na stopień złożoności oraz mnogość i funkcjonalność urządzeń, montaż oraz uruchomienie poszczególnych systemów musi być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, która zatrudnia przeszkolonych specjalistów, posiadających stosowne certyfikaty wydane przez producentów sprzętu. Jeżeli od chwili oddania niniejszej specyfikacji do czasu rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferenta upłynie więcej niż 6 miesięcy, zalecane jest uaktualnienie wykazu urządzeń przez Inwestora. Spowodowane jest to szybkim i ciągłym rozwojem branży audiowizualnej. Przy układaniu przejść przewodów przez strefy pożarowe i/lub pomieszczenia wydzielone pożarowo należy wykonać przepusty ognioodporne w sposób gwarantujący odporność ogniową, która jest wymagana dla danego typu przegrody, posiadającej odpowiednią aprobatę techniczną. Przepusty należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta przepustów. Po obu stronach przepustów należy oznaczyć kable i przewody. Przepusty na przejściach pożarowych muszą być zabezpieczone zgodnie wymogami ppoż. Urządzenia nie wymienione w specyfikacji, a niezbędne do poprawnego działania systemów należy przewidzieć i wydać w projekcie wykonawczym instalacji audio- vizual. Do prawidłowego funkcjonowania systemów należy przewidzieć minimum trzy urządzenia aktywne typu swich 24 porty z zasilaniem POE. 11 Specyfikacja parametrów technicznych, które muszą spełniać urządzenia stanowiące wyposażenie Instalacja RTV/SAT 1 kpl. System telewizji budynkowej pozwalającej na doprowadzenie sygnału telewizyjnego z anten umieszczonych na dachu do sal spotkań biznesowych, sal konferencyjnych, kawiarni, a docelowo dająca możliwość doprowadzenia do biur najemców; Dzięki tej instalacji budynkowej wystarczy montaż anten do odbioru DVB-T i satelitarnego na dachu budynku co usprawni podłączanie kolejnych klientów do usługi; Antena do odbioru DVB-T; Antena do odbioru satelitarnego; Gniazda końcowe. Sala konferencyjna 1 Projektor multimedialny 1 szt. Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych od: Strona 14

15 Jasność 7500 Lumenów (80% w trybie Eco) Kontrast 2100:1 Rozdzielczość natywna 1920x1080 Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 Obsługiwane standardy video: o NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM Kompatybilność z sygnałami video: o 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Kompatybilność z komputerami Mac Żywotność lampy 2000 h Waga nie większa niż 20 kg Wymienny obiektyw: o obiektyw F=1,64-1,86, f=25,7-33,7 mm o Zoom o Odległość od ekranu od 1,1 m do 14,9 m o Współczynnik projekcji :1 Ręczne ustawienie ostrości Ręczna korekcja efektu trapezowego o Pozioma ± 35 o Pionowa ± 30 Częstotliwość pionowa Hz, pozioma khz Poziom szumu 39 Eco / 43 Normal db(a) Timer czasu wyłączenia Funkcja nakładania obrazu z kilku projektorów w celu zwiększenia jasności Funkcja wirtualnego pilota Funkcja zdalnego pulpitu Windows Funkcja automatycznego dopasowanie rozdzielczości Funkcja korekcji koloru ściany Wejścia: o 2x D-Sub 15-pin F o 1x 5-BNC o 1x HDMI z HDCP o 1x DisplayPort o 1x RCA (Composit) o 1x Mini DIN 4-pin (S-Video) o 1x USB Wyjścia: o 1x D-Sub 15-pin F Kontrola: o 1x D-Sub 9-pin M o 1x LAN RJ45 o 1x IR Ekran elektryczny 1 szt. Ekran elektryczny o parametrach nie gorszych od: Strona 15

16 Możliwość sterowania z systemu centralnego sterowania Kolor kasety biały Wymiary powierzchni projekcyjnej minimum 240x 390 cm Tylna strona powierzchni projekcyjnej czarna Montaż ścienny lub sufitowy Monitor podglądowy 1 szt. Monitor podglądowy o parametrach nie gorszych od: Przekątna 23 cali Rozdzielczość 1920 x 1080 Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu z automatyczną konfiguracją jasności Czujnik obecności człowieka Złącze DVI-I i DisplayPort, Złącze Kensington Częstotliwość pozioma [khz] Ilość kolorow [Mln] Jasność 250 cd/m2 Rozmiar plamki mm Kontrast 1000:1 Czas reakcji 5 ms Pobór mocy nie większy niż 32 W Uchwyt do projektora 1 szt. Uchwyt do projektora o parametrach nie gorszych niż: Uchwyt musi być dostosowany do wymiarów oraz wagi projektora Uchwyt musi zapewnić regulacje wysokości montażu projektora w zakresie 48-74cm We wnętrzu uchwytu musi być poprowadzone okablowanie projektora. Uchwyt musi umożliwiać pełna regulacje kąta ustawienia projektora Kamera obrotowa - szt. 2 Kamera obrotowa o parametrach nie gorszych od: Sygnały wyjściowe 1080i oraz 720p Złącza wyjściowe HDMI Sterowanie kamerą poprzez RJ45 (IP) Zasilanie 12V Pobór mocy maksymalnie 17 W Możliwość montażu Desktop/Ceiling Zoom optyczny 30-krotny Strona 16

17 Zoom optyczny 12-krotny Automatyczny układ regulacji ostrości Matryca CMOS Exmor 1/2,8 Waga nie więcej niż 2 kg Obrót w poziomie nie mniej niż ± 160 stopni Obrót w pionie nie max +90 /-20 Szybkość obrotu 100 /s Rejestracji obrazu z prędkością 60 kl./s Obiektyw o ogniskowej f=4,3 mm Przysłona obiektywu F1.6 do F4.7 Możliwość obrotu obrazu Przyłącze stołowe 2 szt. Przyłącze stołowe o parametrach nie gorszych niż: Automatyczne otwieranie klapki poprzez jej naciśnięcie Wejścia: 230 V, max 10A 1x Mini D-sub 15-pin 1x HDMI 1x 3,5 mm Stereo Mini Jack 1x RJ-45 2x USB gniazda zasilania, nie do transmisji Montaż zlicowany z powierzchnią blatu Materiał: czarne anodyzowane aluminium Wymiary Zewnętrzne na blacie biurka 20,79x16,19 cm Otwierana klapka 14,99x10,41 cm Zewnętrzne pod blatem biurka 10,2x15.9x12,7 cm Waga nie większa niż 3 kg Puszka Podłogowa-2 szt. Puszka podłogowa z ramką do instalacji osprzętu w standardzie 45x45 (gniazda elektryczne, teletechniczne i in.) Możliwość stosowania puszki zarówno w podłogach wylewanych, jaki i technicznych. Pojemność puszki - 16 modułów 22,5x45 (8 modułów 45x45 ) Pokrywa przystosowana do wklejenia wykładziny dywanowej 5 mm Uchwyty montażowe do płyt podłogi technicznej o grubości maksymalnej 30 mm Puszka montażowa wykonanie: stal, tworzywo sztuczne Kolor - naturalny, czarny Wymiary (dł x szer): 360X360 mm Głębokość regulowana w zakresie: gł mm Strona 17

18 Ramka wykonanie: tworzywo sztuczne kolor czarny wymiary (dług x szer x gł): 270 x 270 x75 mm Transmiter wizyjny LAN 3 szt Transmiter wizyjny LAN o parametrach nie gorszych od: Umożliwia przesłanie sygnału audio, video, sterującego, LAN, USB oraz zasilania jednym przewodem typu skrętka Tego samego producenta co matryca wizyjna Obsługiwane typy sygnałów wizyjnych wejściowych: RGBHV, Component, S-Video, Composite, HDMI, DisplayPort, DVI Nadajnik: Złącza w nadajniku: D-Sub 15, HDMI, mini jack audio, RCA, RJ45, 3,5mm terminal phoenix, mini jack IR RX, 3,5mm terminal phoenix IR TX USB typu B Przycisk ID Diody LED dla: zasilania, digital video, audio, analog audio, IR TX, IR RX, RS-232 TX, RS-232 RX, LINK, status Obsługiwane sygnały na złączu HDMI: HDMI, DVI-D (SL), DP++ Kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem i przełącznikiem matrycowym Odbiornik wizyjny LAN 2 szt. Odbiornik wizyjny LAN umożliwia przesłanie sygnału audio, video, sterującego, LAN, USB oraz zasilania jednym przewodem typu skrętka. Odbiornik: Automatyczne dostosowywanie najlepszej rozdzielczości dla typu wyświetlacza/monitora/projektora Tego samego producenta co matryca wizyjna Złącza w odbiorniku: USB mini typu B, zasilanie 12V, RJ45 x 2, 3,5mm terminal phoenix dla RS-232, USB typu A, HDMI, mini jack audio Odbiornik musi być kompatybilny z zastosowanym nadajnikiem i przełącznikiem matrycowym Urządzenie wielofunkcyjne (All In One) - 1 szt. Wzmacniacz audio wbudowany : 2 x 25 W RMS przy 8 Ohm stereo wzmacniacz klasy D Kontroler wbudowany : NVRAM: 1 MB DDRAM: 1 GB Procesor: 1600 MIPS Program port: (1) USB standard B Strona 18

19 PORTY i wskaźniki kontrolne Port RS-232 Zintegrowane sterowanie Przełącznik matrycowy Wyświetlacz LCD: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 linie po 20 znaków w wierszu) Przełączanie wideo: 10x4 Matrix Wideo Przełączanie każde z wejść być kierowane do jednego lub wszystkich wyjść wideo Wejścia wideo: (4) Multi-Format DVI-I; obsługuje HDMI / HDCP, DVI, RGB, S-Video, Composite, Component (Y / Pb / Pr) (6) HDMI; obsługuje HDMI / HDCP Wyjścia wideo: (4) HDMI; obsługuje HDMI / HDCP Obsługuje rozdzielczości do 1920 x 60 Hz Przełączanie dźwięku: 14x4 przełączanie audio Matrix. Każda z czterech ścieżek dźwiękowych może być kierowana do dowolnego analogowego, wyjście HDMI lub S / PDIF Zgodność z HDCP: Tak Analogowe audio Złącza wejściowe:(4) 1/8 "żeńskie gniazda mini stereo cinch Regulacja głośności: -100 db do 0 db w 1 db Dźwięk Pasmo przenoszenia:amp: 20 Hz do 20 khz, +/- 0,75 db przy 8 omach Linia: 20 Hz do 20 khz +/- 0,1 db 10-pasmowy korektor parametryczny o zmiennej częstotliwości środkowej AMP: 85 db przy 8 omach Impedancja wejściowa mikrofonu: 3,5 kohm Złącza wejścia mikrofonu: (2) 3,5 mm, 3-pinowe złącza MIC Wyjście S / PDIF audio: (1) wyjście S / PDIF WYMIARY (HWD) 5 3/16 "x 17" x 14 "(13,2 cm x 43,2 cm x 35,6 cm) Pobór mocy 90 W typowo bez wzmacniacza Od 95 do 100 watów typowa średnia ze wzmacniaczem 30 W typowo w trybie niskiego poboru mocy Nagrywarka BLU RAY / HDD - szt.1 Nagrywarka BLU RAY / HDD o parametrach nie gorszych od: Odtwarzanie płyt BLU RAY Nagrywanie płyt BLU RAY Kompatybilność z dyskiem Blu-ray dual layer, a także zapis do 24 godzin kontentu o rozdzielczości HD na jednym dysku Wbudowane interfejsy: o kart SDHC, SD Strona 19

20 o USB 2.0 Napęd HDD 500GB Nagrywanie video w systemach H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, JPEG Nagrywanie audio w systemach Dolby Digital, Linear PCM Formaty importowane do HDD: o MOV, AVCHD, HDV, DV, JPEG, BDAV, BDMV, DVD-Video/VR Nagrywanie na nośnikach: o Dysk Blu-ray BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL) o DVD DVD-R (SL/DL), DVD-RW o SD Card SDHC, SD Złącza sygnałowe: o RS232 o HDMI OUT o RJ45 o Component OUT, BNC o Video IN oraz OUT, BNC o S-Video IN oraz OUT Din-4Pin o SDI IN oraz OUT BNC Konwerter HDMI/SDI - szt.1 Konwerter HDMI/SDI o parametrach nie gorszych od: Wejście HDMI Wejście analogowe audio 3,5 mm 2 wyjście SDI Zasilanie od 6 do 18 V DC Terminal wideokonferencyjny 1 szt. Terminal wideokonferencyjny o parametrach nie gorszych od: Kodek wideokonferencyjny ma umożliwić podłączenie minimum trzech źródeł wideo Full HD oraz minimum dwóch urządzeń projekcyjnych Full HD (jednoczesne wyświetlenie wideo i prezentacji na osobnych monitorach) Możliwość rejestracji wideokonferencji w formacie wideo zdalne, wideo lokalne oraz prezentacja (w podziale ekranu) na zewnętrznej pamięci podłączanej poprzez port usb Szyfrowanie transmisji audio, wideo, dane zgodnie ze standardem h.235 Rejestracja wideokonferencji szyfrowanych Strona 20

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Pozycja A - Wyposażenie dla kierunku Psychologia. Lp.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE L.P SYMBOL NAZWA ILOŚĆ 1 MM Monitory Multimedialne 12 2 IK1 Info kiosk typ 1 6 3 IK2 Info kiosk typ 2 3 4 EL Moduły (kabinety)

Bardziej szczegółowo

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać:

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać: Sprawa Nr RAP.272.21.2014 Załącznik Nr 6a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego ZOK.042.1.6.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego Załącznik Nr 4 Lp. NAZWA TOWARU OPIS TOWARU Ilość sztuk/ zestawów 1 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji nagłośnienia w Hali Sportów Walki (Część I.) oraz Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Część II.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczące: DOSTAWY KONSOLI OPERATORA I ADMINISTRATORA SYSTEMU ISW W ramach projektu DOB-BIO7/01/02/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczące: DOSTAWY KONSOLI OPERATORA I ADMINISTRATORA SYSTEMU ISW W ramach projektu DOB-BIO7/01/02/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Gdańsk, 14.02.2017 Dotyczące: DOSTAWY KONSOLI OPERATORA I ADMINISTRATORA SYSTEMU ISW W ramach projektu DOB-BIO7/01/02/2015 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wymagania ogólne: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DEKODER CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ 1. dekoder, 3. przewód połączeniowy EURO-EURO. 1. obsługa DVB- T MPEG-4; 2. kompatybilność video NTSC, PAL;

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dział Zamówień Sekcja Zamówień Publicznych 80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a tel. +4858 349 12 23, fax. +4858 349 12 24 zp@gumed.edu.pl Gdańsk, dnia 13.10.2016r. Do

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272. 110.2014 Załącznik nr 1D do SIWZ część I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr umowy POIS.08.01.00-00-009/10 Sprzęt komputerowy do sali konferencyjnej - dostawa i montaż Komputer przenośny - 1szt. Typ: Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/17/2015-489 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 31.08.2015 r. Dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015 Rodzaje Sprzętu multimedialnego (Pakiety) stanowiące przedmiot dostawy, a także ich ilość i opis (oczekiwane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne, innego rodzaju minimalne właściwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/032/2010 Zadanie nr Nazwa zadania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis zadania 1 Dostawa projektorów multimedialnych i przenośnych tablic interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne Załącznik nr 5 W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Pomóż to proste. Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym)

Projekt pn. Pomóż to proste. Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym) Projekt pn. Pomóż to proste. Opole, dn. 21.05.2013 r. Zamawiający Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Opis przedmiotu zamówienia : Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł.

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. 1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. Jasność 2600 Ansi lm Żywotność lampy: 3000h/5000h w trybie eco Głośnik 7W Waga 2,5 kg Poziom szumu: 34dB/31dB w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, Katowice, woj. śląskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, Katowice, woj. śląskie, tel , Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekoenergiasilesia.pl/g2/strona główna.html Katowice: Wyposażenie AV sal konferencyjnych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Drukarka Monochromatyczna 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 21 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 13 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną (A) 5 szt. jednostek komputerowych zgodny

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM W FORMIE ROZEZNANIA CENOWEGO DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIśEJ 14 TYS.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM W FORMIE ROZEZNANIA CENOWEGO DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIśEJ 14 TYS. Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Szymanowskiego 7, 51-609 Wrocław tel.: 48 71 348 42 30 fax.: 48 71 348 42 39 NIP 896 000 58 51 REGON 000001614 ROZEZNANIE CENOWE W SPRAWIE ZAKUPU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom, biuro, sklep czy magazyn. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

ENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MR

ENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MR ZAŁĄCZNIK NR 1 WYPOSAŻENIE SPRZĘT WYPOSAŻENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MRĄGOWIE Kompletny zestaw składa się z: projektora, ekranu, stolika 1 System

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście

Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. OG 3431/VII/07 Zawiadomienie o wniesionym proteście Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo