Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych, systemów wideokonferencyjnych dla pokoi spotkań biznesowych oraz przenośnego wyposażenia audiowizualnego i kamer wideo w ramach Projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. 1 Opis zamówienia 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie poniższych instalacji audiowizualnych w Parku Technologicznym MMC Brainville w Nowym Sączu. Przedmiot zapytania ofertowego musi być realizowany w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego oraz FIDIC (czerwony). Punkt ten będzie traktowany nadrzędnie w stosunku do wszelkich innych zapisów niniejszej Specyfikacji związanych z realizacją zadania. 1.2 Wymagania ogólne 1. W Specyfikacji znajduje się wymagana przez Zamawiającego, minimalna liczba urządzeń / oprogramowania. Wykonawca (instytucja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i realizuje przedmiot zamówienia) może zadecydować, że do prawidłowej realizacji zaleconych funkcji Systemu niezbędna jest większa liczba danych urządzeń / oprogramowania. Zwiększenie liczby urządzeń / oprogramowania nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnionego w złożonej ofercie. 2. W celu precyzyjnego określenia wszelkich kosztów, zaleca się wizję lokalną na miejscu, w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. Zamawiający oświadcza, że umożliwi wizję lokalną tak, aby każdy potencjalny zainteresowany mógł zjawić się na miejscu i zebrać potrzebne informacje. Termin możliwej wizji lokalnej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. Godziny wizji lokalnej dla danego terminu będą wyznaczone jako 9:00 16: Wszelkie ewentualne pytania potencjalnych Wykonawców, które w sposób bezpośredni będą odnosiły się do wiedzy, którą można nabyć podczas wizji lokalnej, w szczególności: - określenie precyzyjne technicznych aspektów prowadzenia i długości tras okablowania - określenie wszelkich warunków pomieszczeń, w których będzie umiejscowiona architektura sprzętowa Strona 1

2 - określenie wszelkich aspektów związanych z konstrukcją budynku, użytymi materiałami, ewentualnymi innymi pytaniami związanymi z warunkami budynku Zamawiającego. zostaną przekierowane przez Zamawiającego do wyjaśnienia podczas możliwej wizji lokalnej. 4. Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne elementy Systemu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville do poprawnego działania całości, zgodnie z ujętymi wytycznymi niniejszej Specyfikacji. Jeżeli Zamawiający nie przewidział wybranych niezbędnych elementów Systemu (sprzęt i jego ilość, oprogramowanie, prace budowlane, certyfikaty, licencje, itp.) to należy je uwzględnić tak, aby System działał kompleksowo. 5. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 6. Wszelkie ewentualne prace, takie jak: - położenie w ścianach / podłodze / suficie okablowania - montaż urządzeń - inne, ewentualne prace muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego 7. Wszelkie koszty prac instalacyjno - połączeniowych muszą być uwzględnione w ofercie, dlatego zaleca się wizję lokalną na miejscu montażu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. 8. Należy przewidzieć oprócz kosztów urządzeń i montażu, także koszty wykonania odpowiednich pomiarów powykonawczych. Wykonawca po wykonaniu inwestycji musi przeprowadzić odpowiednie testy, aby udowodnić, że System działa z założonymi parametrami i spełnia zakładane funkcje. 9. Do wszystkich oferowanych urządzeń przy ich dostawie muszą być dołączone instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna. 10. Zamawiający zaleca ścisłą współpracę z Wykonawcą w kwestii dostarczenia oprogramowania. 11. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą projektu w wersji edytowalnej w języku polskim. Dokumentacja powykonawcza projektu musi być przedstawiona Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym terminu realizacji zadania. Strona 2

3 12. Projekt powykonawczy (dokumentacja powykonawcza) musi zawierać informacje uwzględnione w projekcie wykonawczym wraz z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji zadania. 13. Wszelkie punkty niniejszej Specyfikacji, w których pojawia się informacja o akceptacji Zamawiającego oznaczają, że wymagana jest zgoda w formie pisemnej. Wykonawca przedstawia wtedy pisemnie do akceptacji proponowane rozwiązanie, które w momencie podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, uznaje się za zaakceptowane. W przypadku braku akceptacji proponowanego rozwiązania (brak podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca musi dokonać zmian i ponownie przedstawić rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego. 14. Wykonanie usługi (uprawniające do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę) zostanie potwierdzone protokołem odbioru (podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) bez wzmianki o wadach lub usterkach urządzeń i oprogramowania, błędach w ich montażu lub konfiguracji lub też innych nieprawidłowościach. Dopóki protokół odbioru będzie zawierać jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazanych problemów, a zapłata nie będzie realizowana. Należyte wykonanie usługi (całościowe) musi być potwierdzone w terminie realizacji zadania określonym w umowie. 15. Wraz z wszelkimi urządzeniami / oprogramowaniem muszą zostać dostarczone wszystkie wymagane licencje pozwalające na wykorzystanie wymaganych funkcjonalności oraz pełnej funkcjonalności danego urządzenia / oprogramowania bez dodatkowych opłat (bezterminowo). 16. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane licencje zostały dostarczone na etapie realizacji zamówienia. 1.3 Wymagania gwarancyjne 1. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy na wszelkie oprogramowanie i wszystkie urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe (o ile nie ma osobnego punktu mówiącego o długości gwarancji i jej warunkach). 2. Urządzenia i Oprogramowanie muszą być objęte serwisem gwarancyjnym realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku gdy producent Strona 3

4 nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wsparcie telefoniczne i mailowe w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. 4. Kontakt telefoniczny i za pomocą a w celu zgłoszenia problemów technicznych, sprzętowych i programowych w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Uzyskanie w dowolnej chwili informacji o statusie zgłoszenia. 6. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego z prawem do aktualizacji na warunkach licencji Producenta w okresie gwarancyjnym. 7. Dostęp do aktualizacji oprogramowania i aplikacji, dokumentacji technicznej oraz narzędzi serwisowych w okresie gwarancyjnym. 8. W przypadku wymiany części funkcjonalnych sprzętu (lub jego całkowitej wymiany) Wykonawca musi zapewnić pełną konfigurację urządzenia w istniejącej infrastrukturze w okresie gwarancyjnym. 1.4 Dostarczenie sprzętu 1. Urządzenia będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące znamion jakiegokolwiek używania, w tym nierefabrykowane, nieregenerowane oraz nienaprawiane, 2. Urządzenia będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, 3. Urządzenia nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających jego prawidłowe użytkowanie 4. Urządzenia będą na chwilę dostawy dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 5. Urządzenia będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje dopuszczające do stosowania ich w Unii Europejskiej zgodnie z zamierzonym przez Zamawiającego celem. 6. Wszystkie Urządzenia będą wolne od wad fizycznych i prawnych, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, spełniają wszelkie normy w zakresie jakości i Strona 4

5 bezpieczeństwa wymagane przez przepisy prawa oraz są zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym oraz Specyfikacji. 7. Wszystkie Urządzenia przekazywane Zamawiającemu nie będą obciążone jakimikolwiek prawami obligacyjnymi, ani rzeczowymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, nie będzie toczyć się wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie będą one przedmiotem zabezpieczenia. Brak będzie jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy. 8. Wykonawca musi dostarczyć wraz z Urządzeniami instrukcji obsługi lub podręczników użytkownika w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym, a także odpowiednich kart gwarancyjnych. 9. Wykonawca musi przenieść na Zamawiającego własności wszystkich dostarczonych Urządzeń 10. Wykonawca musi dostarczyć wszystkie Urządzenia i Oprogramowanie do budynku Zamawiającego, znajdującego się w Nowym Sączu (33-300), pod adresem: Myśliwska Wykonawca musi udzielić rękojmi i gwarancji na wszystkie Urządzenia i Oprogramowanie (o ile jest to możliwe). 12. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nie używany, nie podlegał wycofaniu z oferty i nie stanowił części projektu innego klienta na terenie UE. 13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił oświadczenie od producenta w języku polskim lub angielskim, potwierdzające legalność pochodzenia sprzętu. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił listy numerów seryjnych oferowanego sprzętu przed dostawą, w celu zweryfikowania u producenta legalności pochodzenia sprzętu. 15. Każde urządzenie musi zostać zamontowane w zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu na terenie budynku parku technologicznego MMC Brainville. 16. Wszystkie urządzenia muszą zostać skonfigurowane, przygotowane do pracy i uruchomione. 17. Wszystkie funkcjonalności wymagane w niniejszej specyfikacji należy zapewnić w ramach przygotowania urządzenia do pracy. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedstawienie testów producenta do oferowanego sprzętu. Strona 5

6 19. Zamawiający dopuszcza etapowe wykonanie montażu i konfiguracji. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonywanych prac. 20. Montaż przedmiotu zamówienia może odbywać się 7 dni w tygodniu, całą dobę. 21. Montaż w dni robocze (poniedziałek - piątek) nie może być prowadzony w sposób, który zakłóci pracę najemcom budynku w godzinach 8:00 18:00, w szczególności: - pozbawi najemców połączenia z internetem - pozbawi najemców zasilania prądem elektrycznym - zakłóci hałasem bieżącą pracę 22. Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac. 1.5 Szkolenia Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie musi obejmować zakresem pracę na dostarczonej infrastrukturze wraz z elementami samodzielnej instalacji (np. kabina symultaniczna wraz z osprzętem) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego 1.6 Zakres robót Sala konferencyjna 1: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego wykonanie systemu centralnego sterowania wykonanie systemu wideokonferencyjnego wykonanie sytemu zaciemnienia sali Sala konferencyjna 2: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego wykonanie systemu centralnego sterowania wykonanie systemu wideokonferencyjnego wykonanie sytemu zaciemnienia sali Audytorium 100 osób: wykonanie systemu prezentacji obrazów Strona 6

7 wykonanie systemu nagłośnieniowego wykonanie systemu centralnego sterowania wykonanie sytemu tłumaczeń symultanicznych wykonanie systemu wideokonferencyjnego wykonanie sytemu zaciemnienia sali wykonanie oświetlenia scenicznego Kawiarnia: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego Pokoje spotkań biznesowych: montaż zestawów wideokonferencyjnych System przenośny: wykonanie systemu prezentacji obrazów wykonanie systemu nagłośnieniowego 1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową zawartą umową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace należy wykonać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: - Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane ( Dz U. z 2008 nr 227, poz ze zm.), - Obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych, - Właściwych przepisów bhp i ppoż. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót tj. będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania nie możności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Strona 7

8 Typy (parametry) urządzeń, osprzętu i rodzaje materiałów powinny być zgodne z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej. Zastosowanie innych urządzeń, sprzętu lub materiałów na inne niż to wynika z specyfikacji możliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej równoważnych parametrów technicznych oraz za zgodą i akceptacją Inwestora. Ewentualne pogorszenie funkcjonalności poszczególnych systemów spowodowane zmianą urządzeń na inne niż wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialność na osobę, która te zmiany dokonała. 2 Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia Zastosowane urządzenia muszą posiadać przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości, parametrów technicznych i zgodności z dokumentacją projektową. 2.2 Przewody i kable Wszystkie przewody sygnałowe oraz elektryczne będące bezpośrednio powiązane z instalacjami audiowizualnymi powinny zostać uwzględnione w złożonej Ofercie. Do wykonania instalacji audiowizualnych stosować należy tylko i wyłącznie przewody zgodne pod względem oznaczenia i parametrów technicznych z wykazem okablowania. Dotyczy to zwłaszcza przewodów wizyjnych, które muszą posiadać wysokie parametry techniczne gwarantujące bardzo niskie tłumienie przesyłanego sygnału. 2.3 Wymagania dotyczące dostawy materiałów i urządzeń Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone wraz z kopią certyfikatów lub deklaracji zgodności producenta z obowiązującymi normami gwarantującymi bezpieczeństwo ich instalacji oraz przyszłej eksploatacji. Dostarczone na miejsce materiały należy sprawdzić pod względem zgodności z zamówieniem oraz ich kompletności. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad technicznych, innych uszkodzeń lub wątpliwości mogących mieć wpływ na poprawność działania instalacji należy poddać badaniom określonym przez nadzór techniczny robót. Strona 8

9 3 Wykonanie robót 3.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych prac. Roboty instalatorskie będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z przepisami. 3.2 Trasy kablowe Trasy kablowe instalacji audiowizualnych powinny przebiegać bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i urządzeń, wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych. Przy układaniu trasy kablowej należy uwzględnić konstrukcję budynku. 3.3 Okablowanie audiowizualne Przewody sygnałowe dla urządzeń AV takie jak audio i wideo w miejscach gdzie ich trasy zbiegają się z trasami przewodów zasilających powinny być układane w odległości minimum 10 cm od przewodów zasilających. Przewody zasilające nie mogą być ułożone w jednej rurze karbowanej razem i innymi kablami oraz nie mogą znajdować się w jednym korycie instalacyjnym lub w przypadku dzielonych koryt w jednej przegrodzie. Na odcinkach pionowych dopuszczalne jest ułożenie przewodów w korytach instalacyjnych. Wszystkie przewody zasilające urządzenia audiowizualne muszą być doprowadzone do tej samej tablicy elektrycznej i zasilane z jednej fazy. Przewody biegnące między szafą AV, a projektorami powinny być ułożone w rurze karbowanej o średnicy 44/47 mm. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody należy ułożyć w uchwycie mocującym projektor do stropu. Przewody biegnące między szafą AV, a głośnikami i kolumnami powinny być ułożone w rurach karbowanych. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Końce przewodów należy doprowadzić do pierwszego głośnika z danej strefy nagłośnienia, następnie połączyć głośniki zgodnie z rozkładem stref. Strona 9

10 Przewody biegnące między szafą AV, a puszkami podłogowymi powinny być ułożone w rurze karbowanej lub rurach elektroinstalacyjnych RL. Rurę należy umieścić w wykutych bruzdach w podłodze i ułożyć według rysunku. Przewody biegnące między szafą AV, a kamerami sufitowymi powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między szafą AV, a stacjami dokującymi powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między szafą AV, a rozdzielnią elektryczną należy umieścić w rurze karbowanej lub rurach elektroinstalacyjnych RL. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym rurę z przewodami należy umieścić w wykutych bruzdach w podłodze. Przewody biegnące między projektorami, a rozdzielnią elektryczną powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między ekranami, a rozdzielnią elektryczną powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. Przewody biegnące między puszkami podłogowymi, a rozdzielnią elektryczną powinny być ułożone w rurze karbowanej. Rurę należy umieścić w wykutych bruzdach w podłodze i ułożyć według rysunku. Przewody biegnące między szafą AV, a promiennikami podczerwieni powinny być ułożone w rurze karbowanej. Na odcinkach pionowych przewody należy umieścić w wykutych bruzdach w ścianie lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rurę z przewodami należy przytwierdzić do stropu nad sufitem podwieszanym. 3.4 Montaż urządzeń Szafa RACK zostanie umieszczona w pomieszczeniach technicznych. Urządzenia w szafie RACK należy układać w postaci bloku. Przewody łączące należy lutować dobierając złącza zgodne z wymaganiami urządzeń. Ciężkie urządzenia np. wzmacniacze mocy powinny być montowane w dolnej części szafy. Ze względu na budowę szafy RACK 19 oraz faktu, że Strona 10

11 elementy montażowe wraz z aparaturą AV muszą być wysuwane z obudowy na prowadnicach oraz umożliwić obracanie aparatury o kąt co najmniej 60 stopni, przewody wchodzące do szafy RACK 19 muszą posiadać zapas o długości 5m. Ilość szaf dostosować do ilości sprzętu i pomieszczeń. Uchwyty dla projektorów należy przytwierdzić do stropu/ścian z pomocą metalowych kotew w odległości od ekranu wynikającej z projektu. Projektor należy zamocować i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją montażu. Ekran należy zamocować do ściany lub sufitu właściwego za pomocą metalowych kotew i/lub szpilek. Głośniki sufitowe należy zamontować w wyciętym otworze w suficie podwieszanym oraz na wspornikach przystosowanych do montażu na suficie podwieszanym. Ze względu na wagę głośniki należy zabezpieczyć poprzez zamocowanie ich do stropu za pomocą linki stalowej. Kamery sufitowe należy zamontować na suficie podwieszanym i zabezpieczyć linką do sufitu właściwego zgodnie z instrukcją montażu. Uchwyty montażowe ścienne do monitorów, ekranów i promienników IR należy zamontować na ścianach na wcześniej odpowiednio wzmocnionych konstrukcjach, (jeżeli konstrukcja ściany wymaga takiego wzmocnienia w stosunku do montowanego urządzenia). Wszystkie urządzenia audiowizualne wymagające montażu pod sufitem (np. głośniki sufitowe) należy przytwierdzić do stropu właściwego tak, aby ciężar tych urządzeń nie obciążał konstrukcji sufitu podwieszonego. 4 Uszkodzenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usunięcie powstałych uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót lub zaniedbaniem ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzoną własność. 5 Kontrola robót zanikających Odbiór robót oraz sprawdzenie ich poprawności musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5.1 Kontrola robót Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, Strona 11

12 - właściwe podłączenie żył w przewodach sygnałowych oraz w ich gniazdkach i wtyczkach, - estetyka wykonania. 5.2 Kontrola robót zanikających Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia na etapie odbioru końcowego. Wykryte usterki powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować, jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu. W celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń kabla zaleca się wykonanie pomiarów okablowania przed ich zatynkowaniem. 6 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 7 Dokumentacja powykonawcza W przypadku dokonania zmian na etapie wykonawstwa wynikłych po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru należy wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z: - planu instalacji okablowania audiowizualnego (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w standardzie AutoCAD lub Visio), - informacji o poprawności działania urządzeń, - protokołów powykonawczych, - kosztorysu powykonawczego. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Strona 12

13 8 Obmiar robót Obmiar robót obejmuje instalacje i urządzenia audiowizualne. Jednostką obmiarową jest: - dla aparatury i urządzeń - 1szt (1kpl) - dla kabli i przewodów - 1m - dla rur i koryt kablowych - 1m 9 Odbiór robót Ustala się następujący rodzaj odbiorów robót: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy. Przebieg odbioru: Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowości do odbioru, Inwestor przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumentację pomiarową oraz powykonawczą, z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał ustalenia poczynione w czasie odbioru. Przystępując do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada dodatkowo wykaz robót wykonanych częściowo. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacją techniczną i wymaganiami zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne i zostały potwierdzone protokołem odbioru. Wszystkie urządzenia muszą być sprawne technicznie. 10 Ogólne wymogi Zainstalowanie systemu centralnego sterowania narzuca konieczność przeprowadzenia wcześniejszych ustaleń międzybranżowych na etapie wykonawczym. Dotyczy to zwłaszcza branży elektrycznej (sterowanie oświetleniem, roletami okiennymi, zasilanie szaf RACK z urządzeniami AV) oraz branży informatycznej (komunikacja jednostki centralnej poprzez sieć Ethernet oraz WLAN). Strona 13

14 Ze względu na stopień złożoności oraz mnogość i funkcjonalność urządzeń, montaż oraz uruchomienie poszczególnych systemów musi być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, która zatrudnia przeszkolonych specjalistów, posiadających stosowne certyfikaty wydane przez producentów sprzętu. Jeżeli od chwili oddania niniejszej specyfikacji do czasu rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferenta upłynie więcej niż 6 miesięcy, zalecane jest uaktualnienie wykazu urządzeń przez Inwestora. Spowodowane jest to szybkim i ciągłym rozwojem branży audiowizualnej. Przy układaniu przejść przewodów przez strefy pożarowe i/lub pomieszczenia wydzielone pożarowo należy wykonać przepusty ognioodporne w sposób gwarantujący odporność ogniową, która jest wymagana dla danego typu przegrody, posiadającej odpowiednią aprobatę techniczną. Przepusty należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta przepustów. Po obu stronach przepustów należy oznaczyć kable i przewody. Przepusty na przejściach pożarowych muszą być zabezpieczone zgodnie wymogami ppoż. Urządzenia nie wymienione w specyfikacji, a niezbędne do poprawnego działania systemów należy przewidzieć i wydać w projekcie wykonawczym instalacji audio- vizual. Do prawidłowego funkcjonowania systemów należy przewidzieć minimum trzy urządzenia aktywne typu swich 24 porty z zasilaniem POE. 11 Specyfikacja parametrów technicznych, które muszą spełniać urządzenia stanowiące wyposażenie Instalacja RTV/SAT 1 kpl. System telewizji budynkowej pozwalającej na doprowadzenie sygnału telewizyjnego z anten umieszczonych na dachu do sal spotkań biznesowych, sal konferencyjnych, kawiarni, a docelowo dająca możliwość doprowadzenia do biur najemców; Dzięki tej instalacji budynkowej wystarczy montaż anten do odbioru DVB-T i satelitarnego na dachu budynku co usprawni podłączanie kolejnych klientów do usługi; Antena do odbioru DVB-T; Antena do odbioru satelitarnego; Gniazda końcowe. Sala konferencyjna 1 Projektor multimedialny 1 szt. Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych od: Strona 14

15 Jasność 7500 Lumenów (80% w trybie Eco) Kontrast 2100:1 Rozdzielczość natywna 1920x1080 Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 Obsługiwane standardy video: o NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM Kompatybilność z sygnałami video: o 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Kompatybilność z komputerami Mac Żywotność lampy 2000 h Waga nie większa niż 20 kg Wymienny obiektyw: o obiektyw F=1,64-1,86, f=25,7-33,7 mm o Zoom o Odległość od ekranu od 1,1 m do 14,9 m o Współczynnik projekcji :1 Ręczne ustawienie ostrości Ręczna korekcja efektu trapezowego o Pozioma ± 35 o Pionowa ± 30 Częstotliwość pionowa Hz, pozioma khz Poziom szumu 39 Eco / 43 Normal db(a) Timer czasu wyłączenia Funkcja nakładania obrazu z kilku projektorów w celu zwiększenia jasności Funkcja wirtualnego pilota Funkcja zdalnego pulpitu Windows Funkcja automatycznego dopasowanie rozdzielczości Funkcja korekcji koloru ściany Wejścia: o 2x D-Sub 15-pin F o 1x 5-BNC o 1x HDMI z HDCP o 1x DisplayPort o 1x RCA (Composit) o 1x Mini DIN 4-pin (S-Video) o 1x USB Wyjścia: o 1x D-Sub 15-pin F Kontrola: o 1x D-Sub 9-pin M o 1x LAN RJ45 o 1x IR Ekran elektryczny 1 szt. Ekran elektryczny o parametrach nie gorszych od: Strona 15

16 Możliwość sterowania z systemu centralnego sterowania Kolor kasety biały Wymiary powierzchni projekcyjnej minimum 240x 390 cm Tylna strona powierzchni projekcyjnej czarna Montaż ścienny lub sufitowy Monitor podglądowy 1 szt. Monitor podglądowy o parametrach nie gorszych od: Przekątna 23 cali Rozdzielczość 1920 x 1080 Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu z automatyczną konfiguracją jasności Czujnik obecności człowieka Złącze DVI-I i DisplayPort, Złącze Kensington Częstotliwość pozioma [khz] Ilość kolorow [Mln] Jasność 250 cd/m2 Rozmiar plamki mm Kontrast 1000:1 Czas reakcji 5 ms Pobór mocy nie większy niż 32 W Uchwyt do projektora 1 szt. Uchwyt do projektora o parametrach nie gorszych niż: Uchwyt musi być dostosowany do wymiarów oraz wagi projektora Uchwyt musi zapewnić regulacje wysokości montażu projektora w zakresie 48-74cm We wnętrzu uchwytu musi być poprowadzone okablowanie projektora. Uchwyt musi umożliwiać pełna regulacje kąta ustawienia projektora Kamera obrotowa - szt. 2 Kamera obrotowa o parametrach nie gorszych od: Sygnały wyjściowe 1080i oraz 720p Złącza wyjściowe HDMI Sterowanie kamerą poprzez RJ45 (IP) Zasilanie 12V Pobór mocy maksymalnie 17 W Możliwość montażu Desktop/Ceiling Zoom optyczny 30-krotny Strona 16

17 Zoom optyczny 12-krotny Automatyczny układ regulacji ostrości Matryca CMOS Exmor 1/2,8 Waga nie więcej niż 2 kg Obrót w poziomie nie mniej niż ± 160 stopni Obrót w pionie nie max +90 /-20 Szybkość obrotu 100 /s Rejestracji obrazu z prędkością 60 kl./s Obiektyw o ogniskowej f=4,3 mm Przysłona obiektywu F1.6 do F4.7 Możliwość obrotu obrazu Przyłącze stołowe 2 szt. Przyłącze stołowe o parametrach nie gorszych niż: Automatyczne otwieranie klapki poprzez jej naciśnięcie Wejścia: 230 V, max 10A 1x Mini D-sub 15-pin 1x HDMI 1x 3,5 mm Stereo Mini Jack 1x RJ-45 2x USB gniazda zasilania, nie do transmisji Montaż zlicowany z powierzchnią blatu Materiał: czarne anodyzowane aluminium Wymiary Zewnętrzne na blacie biurka 20,79x16,19 cm Otwierana klapka 14,99x10,41 cm Zewnętrzne pod blatem biurka 10,2x15.9x12,7 cm Waga nie większa niż 3 kg Puszka Podłogowa-2 szt. Puszka podłogowa z ramką do instalacji osprzętu w standardzie 45x45 (gniazda elektryczne, teletechniczne i in.) Możliwość stosowania puszki zarówno w podłogach wylewanych, jaki i technicznych. Pojemność puszki - 16 modułów 22,5x45 (8 modułów 45x45 ) Pokrywa przystosowana do wklejenia wykładziny dywanowej 5 mm Uchwyty montażowe do płyt podłogi technicznej o grubości maksymalnej 30 mm Puszka montażowa wykonanie: stal, tworzywo sztuczne Kolor - naturalny, czarny Wymiary (dł x szer): 360X360 mm Głębokość regulowana w zakresie: gł mm Strona 17

18 Ramka wykonanie: tworzywo sztuczne kolor czarny wymiary (dług x szer x gł): 270 x 270 x75 mm Transmiter wizyjny LAN 3 szt Transmiter wizyjny LAN o parametrach nie gorszych od: Umożliwia przesłanie sygnału audio, video, sterującego, LAN, USB oraz zasilania jednym przewodem typu skrętka Tego samego producenta co matryca wizyjna Obsługiwane typy sygnałów wizyjnych wejściowych: RGBHV, Component, S-Video, Composite, HDMI, DisplayPort, DVI Nadajnik: Złącza w nadajniku: D-Sub 15, HDMI, mini jack audio, RCA, RJ45, 3,5mm terminal phoenix, mini jack IR RX, 3,5mm terminal phoenix IR TX USB typu B Przycisk ID Diody LED dla: zasilania, digital video, audio, analog audio, IR TX, IR RX, RS-232 TX, RS-232 RX, LINK, status Obsługiwane sygnały na złączu HDMI: HDMI, DVI-D (SL), DP++ Kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem i przełącznikiem matrycowym Odbiornik wizyjny LAN 2 szt. Odbiornik wizyjny LAN umożliwia przesłanie sygnału audio, video, sterującego, LAN, USB oraz zasilania jednym przewodem typu skrętka. Odbiornik: Automatyczne dostosowywanie najlepszej rozdzielczości dla typu wyświetlacza/monitora/projektora Tego samego producenta co matryca wizyjna Złącza w odbiorniku: USB mini typu B, zasilanie 12V, RJ45 x 2, 3,5mm terminal phoenix dla RS-232, USB typu A, HDMI, mini jack audio Odbiornik musi być kompatybilny z zastosowanym nadajnikiem i przełącznikiem matrycowym Urządzenie wielofunkcyjne (All In One) - 1 szt. Wzmacniacz audio wbudowany : 2 x 25 W RMS przy 8 Ohm stereo wzmacniacz klasy D Kontroler wbudowany : NVRAM: 1 MB DDRAM: 1 GB Procesor: 1600 MIPS Program port: (1) USB standard B Strona 18

19 PORTY i wskaźniki kontrolne Port RS-232 Zintegrowane sterowanie Przełącznik matrycowy Wyświetlacz LCD: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 linie po 20 znaków w wierszu) Przełączanie wideo: 10x4 Matrix Wideo Przełączanie każde z wejść być kierowane do jednego lub wszystkich wyjść wideo Wejścia wideo: (4) Multi-Format DVI-I; obsługuje HDMI / HDCP, DVI, RGB, S-Video, Composite, Component (Y / Pb / Pr) (6) HDMI; obsługuje HDMI / HDCP Wyjścia wideo: (4) HDMI; obsługuje HDMI / HDCP Obsługuje rozdzielczości do 1920 x 60 Hz Przełączanie dźwięku: 14x4 przełączanie audio Matrix. Każda z czterech ścieżek dźwiękowych może być kierowana do dowolnego analogowego, wyjście HDMI lub S / PDIF Zgodność z HDCP: Tak Analogowe audio Złącza wejściowe:(4) 1/8 "żeńskie gniazda mini stereo cinch Regulacja głośności: -100 db do 0 db w 1 db Dźwięk Pasmo przenoszenia:amp: 20 Hz do 20 khz, +/- 0,75 db przy 8 omach Linia: 20 Hz do 20 khz +/- 0,1 db 10-pasmowy korektor parametryczny o zmiennej częstotliwości środkowej AMP: 85 db przy 8 omach Impedancja wejściowa mikrofonu: 3,5 kohm Złącza wejścia mikrofonu: (2) 3,5 mm, 3-pinowe złącza MIC Wyjście S / PDIF audio: (1) wyjście S / PDIF WYMIARY (HWD) 5 3/16 "x 17" x 14 "(13,2 cm x 43,2 cm x 35,6 cm) Pobór mocy 90 W typowo bez wzmacniacza Od 95 do 100 watów typowa średnia ze wzmacniaczem 30 W typowo w trybie niskiego poboru mocy Nagrywarka BLU RAY / HDD - szt.1 Nagrywarka BLU RAY / HDD o parametrach nie gorszych od: Odtwarzanie płyt BLU RAY Nagrywanie płyt BLU RAY Kompatybilność z dyskiem Blu-ray dual layer, a także zapis do 24 godzin kontentu o rozdzielczości HD na jednym dysku Wbudowane interfejsy: o kart SDHC, SD Strona 19

20 o USB 2.0 Napęd HDD 500GB Nagrywanie video w systemach H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, JPEG Nagrywanie audio w systemach Dolby Digital, Linear PCM Formaty importowane do HDD: o MOV, AVCHD, HDV, DV, JPEG, BDAV, BDMV, DVD-Video/VR Nagrywanie na nośnikach: o Dysk Blu-ray BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL) o DVD DVD-R (SL/DL), DVD-RW o SD Card SDHC, SD Złącza sygnałowe: o RS232 o HDMI OUT o RJ45 o Component OUT, BNC o Video IN oraz OUT, BNC o S-Video IN oraz OUT Din-4Pin o SDI IN oraz OUT BNC Konwerter HDMI/SDI - szt.1 Konwerter HDMI/SDI o parametrach nie gorszych od: Wejście HDMI Wejście analogowe audio 3,5 mm 2 wyjście SDI Zasilanie od 6 do 18 V DC Terminal wideokonferencyjny 1 szt. Terminal wideokonferencyjny o parametrach nie gorszych od: Kodek wideokonferencyjny ma umożliwić podłączenie minimum trzech źródeł wideo Full HD oraz minimum dwóch urządzeń projekcyjnych Full HD (jednoczesne wyświetlenie wideo i prezentacji na osobnych monitorach) Możliwość rejestracji wideokonferencji w formacie wideo zdalne, wideo lokalne oraz prezentacja (w podziale ekranu) na zewnętrznej pamięci podłączanej poprzez port usb Szyfrowanie transmisji audio, wideo, dane zgodnie ze standardem h.235 Rejestracja wideokonferencji szyfrowanych Strona 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy 26/BA/PN/2013 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia I. Cel zamówienia i opis funkcjonalności systemów audio-video. Celem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

I. Inkubator Technologiczny - sprzęt do SALI KONFERENCYJNEJ

I. Inkubator Technologiczny - sprzęt do SALI KONFERENCYJNEJ Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa Nazwa: Dostawa sprzętu multimedialnego do Inkubatora Technologicznego i Hali 1 w ramach projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna Obiekt: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna 07-400 Ostrołęka Ul. Goworowska dz. Nr 51318/50 Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA 1. KOMPUTER STACJONARNY 36 SZT. Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo