Zapytanie ofertowe nr 2/POPW /13/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.02.01.00-26-063/13/2014"

Transkrypt

1 Fiberway Sp. z o.o. ul. Jagiellońska Niepołomice tel Niepołomice, dn r. Zapytanie ofertowe nr 2/POPW /13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Fiberway Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, kod pocztowy , ul. Jagiellońska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego zł, NIP: , REGON: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompleksowych prac instalacyjno-budowlanych (budowa infrastruktury FTTH napowietrznej, ziemnej i budynkowej), dostawa niezbędnych materiałów, projektów budowlanych oraz wykonawczych (uzyskanie zgód, opracowanie dokumentacji projektowej) w ramach projektu Zapewnienie Internetu szerokopasmowego NGA w miejscowości Kazimierza Wielka. nr. POPW /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Sieć szerokopasmowa będzie funkcjonować w województwie świętokrzyskim na obszarze miejscowości Kazimierza Wielka.

2 III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. W zakresie projektowania i budowy sieci światłowodowej. a. Przeprowadzenie niezbędnych wizji technicznych (inwentaryzacja do celów projektowych) w miejscowościach objętych projektem b. Opracowanie koncepcji przebiegu sieci światłowodowej FTTH na obszarze inwestycji. c. Przygotowanie dokumentów formalnych: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgód (w ofercie należy napisać jakie wg wykonawcy pozwolenia/zgłoszenia są wymagane prawem dla określonego w zamówieniu zakresu prac). 2. W zakresie zakupu i montażu sprzętu a. Zakup: infrastruktury napowietrznej magistrali światłowodowej, infrastruktury wewnątrz budynkowej na obiektach mieszkaniowych, pasywnej infrastruktury przyłączeniowej FTTH i FTTB, osprzętu punktu dystrybucji, stacji czołowej OLT, urządzeń terminalowych ONT dla abonentów, dwóch przełączników agregacyjnych, siłowni telekomunikacyjnej 48V, zestawu akumulatorów do siłowni, szafy rack 42U, dwóch routerów BGP, klimatyzacji szafy rack, instalacji alarmowej i ppoż b. Montaż punktu dystrybucji i koncentratora sieci FTTH, budowa magistrali światłowodowych i infrastruktury wewnątrzbudynkowej, konfiguracja systemu zarządzania siecią, wykonanie przyłączy abonenckich, instalacji alarmowej i ppoż. klimatyzacji szafy rack Dokładna specyfikacja techniczna, zestawienie materiałów oraz podglądowy schemat sieci w przypadku zainteresowania ofertą jest do wglądu i pobrania w siedzibie firmy pod adresem: Niepołomice ul. Jagiellońska 6.

3 Wykonawca w ramach oferty wariantowej może przedstawić własną koncepcję sieci wraz z proponowanymi przez siebie rozwiązaniami technicznymi. 3. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania sprzętowe producenta będą fabrycznie nowe oraz będą spełniać następujące wymagania techniczne: a. urządzenia OLT w technologii GPON: Modularna budowa, co najmniej 6 kart liniowych, obudowa 19 Maksymalna wysokość obudowy 6RU Możliwość zainstalowania co najmniej 64 portów GPON Wydajność przełączania backplane co najmniej 1.4 Tbps Wydajność przełączania pakietów co najmniej 700 Mpps Wydajność przełączania co najmniej 480 Gbps Możliwość zapewnienia fizycznej redundancji każdego elementu systemu Możliwość zastosowania kart dostępowych różnych technologii: GPON, GEPON, P2P Ethernet, ADSL, VDSL Wsparcie dla pełnego ISSU (In Service System Upgrade) Możliwość zastosowania kart liniowych GPON minimum 8 portowych Możliwość zastosowania kart uplink 1GE i 10GE Wsparcie dla splitu 1/128 Wsparcie dla modułów SFP PON B+ i C+ Możliwa migracja do technologii 10GPON bez konieczności wymieniania istniejących elementów systemu (obudowy, wentylatorów, kart zasilających, kart liniowych, kart zarządzająco - przełączających, kart uplinkowych) Praca w temperaturach, co najmniej, od -25C do +55C Wsparcie dla ARP Proxy Wsparcie protokołów dynamicznego routingu RIP/OSPF/ISIS/BGP Wsparcie dla VRF Wsparcie dla Policy Based Routing Wsparcie dla ECMP Wsparcie dla protokołu routingu multicast PIM-SSM Wsparcie dla IGMP v2/v3,igmp Snooping, IGMP Proxy Wsparcie dla VLAN-based multicast (TR101 multicast) Wsparcie dla czasów opóźnień dla pakietów join i leave na poziomie 50 ms Wsparcie dla 802.1Q, Q-in-Q, Vlan Stacking Wsparcie dla IP/MAC anti-spoofing Wsparcie dla DHCP Proxy, DHCP Relay, DHCP option 82 (z możliwością definiowania wartości dla circuit-remote-id i agent-remote-id), DHCP option 60 Wsparcie dla HQoS z możliwością konfiguracji downstream/upstream CIR i PIR per użytkownik Wsparcie dla limitowania pasma per user i per user vlan na karcie GPON Wsparcie dla Traffic Policing i Traffic Shaping Wsparcie dla CAR opartego o port, traffic stream, port+priority CAR z wsparciem dla algorytmu trtcm (RFC2698) Wsparcie dla Color-based early drop Wsparcie redundancji portów GPON 1+1 z czasem przełączania mniejszym niż 300

4 ms Wsparcie dla Anti-DOS i Anti-ICMP/IP attack Wsparcie dla Anti-MAC i Anti-IP spoofing Wsparcie dla VRRP snooping Wszystkie elementy systemu HotSwapable Wsparcie dla SNMP v1/v2c/v3 b. urządzenia ONU: Kompatybilne z standardami G.984.1, G.984.2, G.984.3, i G Wsparcie portów UNI minimum 4x 1GE i 2x POTS Wsparcie dla minimum 32 GEM portów Wsparcie dla minimum 8 T-CONT ów Wsparcie dla mapowania ruchu do GEM portów na podstawie: a. VLAN b. VLAN + PRI c. PRI d. Physical port e. IPToS f. Physical port + VLAN g. Physical port + PRI h. Physical port + VLAN + PRI Wsparcie dla minimum 1024 MAC adresów Wsparcie la minimum 8 VLAN ów per port Wsparcie dla CAR na poziomie: Ethernet port, GEM port i service flow Wsparcie dla minimum 255 grup multicast Wsparcie dla minimum 512 wpisów ARP Wsparcie dla minimum 4 interfejsów WAN (każdy z niezależnym adresem MAC) Wsparcie dla klienta PPPoE (RFC 2516) z pobieraniem adresu przez PPPoE Obsługa protokołu SIP - RFC3261 Obsługa kodeków G.711 a/u, G.729, G.723 Obsługujący łączność bezprzewodową zgodnie ze standardem IEEE b/g/n Wsparcie TR W ramach realizowanego projektu należy wykonać: a) Dostarczyć 5 urządzeń OLT do serwerowni Fiberway w miejscowości Kazimierza Wielka, b) Dostarczyć urządzenia klienckie ONT w ilości 527 szt, c) Zaprojektować i wybudować sieć światłowodową w miejscowości Kazimierza Wielka, d) Dostarczyć wyposażenie serwerowni (przełączniki agregacyjne, siłownię telekomunikacyjną 48V, zestaw akumulatorów do siłowni, szafę rack 42U, routery BGP, klimatyzację szafy rack)

5 5. W ramach realizowanego projektu przy wykonaniu sieci klienckiej należy zakładać podłączenie 527 użytkowników aktywnych oraz zapewnić możliwość korzystania z usług 1200 użytkownikom końcowych. Podłączenia mają być realizowane tylko i wyłącznie w technologii GPON. Trasa linii światłowodowej powinna wykorzystywać słupy energetyczne NN lub SN oraz słupy i kanalizację ziemną teletechniczną Orange Polska. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury, należy założyć wybudowanie nowej linii kablowej. Dodatkowym warunkiem jest zaprojektowanie odgałęzień w postaci dalszych linii światłowodowych od trasy łączącej wyżej wymienione lokalizacje. Dodatkowe linie światłowodowe powinny wykorzystywać słupy energetyczne NN. Trasa odgałęzień nie może się pokrywać z trasą łączącą wyżej wymienione lokalizacje oraz zostanie doprecyzowana i skonsultowana z zamawiającym w trakcie realizacji projektu. Długość projektowanej trasy oraz sieci klienckiej powinna wynosić według pierwotnych założeń ok 45 km. Dla konkretnych odcinków tras zostaną przygotowane projekty budowlane lub wykonawcze w zależności od wymogów. Poszczególne projektowane odcinki stanowić będą kolejne etapy prac. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku zawierającego orientacyjne mapki przebiegu traktów światłowodowych. IV. WARUNKI PŁATNOŚCI Przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Ponieważ zamówienie będzie realizowane etapami konieczne jest fakturowanie częściowe, gdzie poszczególne faktury częściowe dotyczyć będą poszczególnych zadań. V. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6 4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. Nie znajdować się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, w tym w szczególności zgodnie z prawem budowlanym i wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z r. (MP Nr 48 poz. 433), z należytą starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, a zaproponowane materiały i urządzenia będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w systemie Zaprojektuj Wybuduj w nieprzekraczalnym terminie: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej do dnia , 2. Zakup i montaż urządzeń aktywnych do dnia r., 3. Instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych do dnia r, 4. Zakup infrastruktury sieciowej i budowa sieci do dnia r., 5. Zakup i montaż światłowodowych urządzeń klienckich do dnia r. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

7 VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub na adres: Fiberway Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 6, Niepołomice do dnia do godz. 16:00 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej, niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu w siedzibie Fiberway Sp. z o. o. Wybrany oferent zostanie dodatkowo poinformowany w tym czasie drogą mailową lub telefonicznie. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie oraz w siedzibie Zamawiającego. IX. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena 100% X. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Łukasz Adamik pod numerem telefonu lub oraz adresem XI. CZAS WAŻNOŚCI OFERTY Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8 XII. ZAŁĄCZNIKI Wzór formularza ofertowego. Mapki poglądowe przebiegu sieci XIII. ZASTRZEŻENIA Fiberway Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Zakupowego w przypadku gdy najniższa cenowo ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację zadań określonych jako Przedmiot Zakupu w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013 Beskid Media Sp. z o.o. Kęty, 04.12.2013 ul. Kościuszki 115 32-650 Kęty Tel. +48 33 484 19 02 Email: poczta@beskidmedia.pl Zapytanie ofertowe nr 4/M/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 P.H.H.U. AWIST Mogilany 9.06.2014 Artur Waligóra ul. Żary 22A 32-031 Mogilany Tel: 12 333 40 60 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 W związku z realizacją projektu pt. Zapewnienie dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013 Dębica, 12.06.r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/ dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim współfinansowanego ze środków UE Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi:

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi: Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna Pl. Konstytucji 3 Maja 13/1, 11-200 Bartoszyce 21.04.2014 r. PRZETARG nr 2 (w trybie art.70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500, ul. Chyliczkowska 14 tel. 22 757 20 51, 757 20 60, fax 22 737 11 58 www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl Wydział Geodezji i Katastru 27.11.2012 Powiat Piaseczyński

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311372-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Osowiec-Twierdza, dnia 24 czerwca 2014 r. Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz tel. + 48 738 30 43 fax + 48 738 30 21 Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2-06 do złożenia oferty Biebrzański

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel.: 022 57 92 691, faks: 022 57 92 712 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW)

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW) CZĘŚĆ I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo