PRZEGLĄD NAJWAśNIEJSZYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZADZANIU UJĘCIE METODOLOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD NAJWAśNIEJSZYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZADZANIU UJĘCIE METODOLOGICZNE"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD NAJWAśNIEJSZYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZADZANIU UJĘCIE METODOLOGICZNE Celina M. Olszak Wprowadzenie Przez ostanie lata wypracowano wiele modeli i zasad odnośnie budowy komputerowych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu (SWD) [VaKe04]. Nie zawsze mieszczą się one jednak w wizji świata opartego na zasobach niematerialnych, zarządzaniu wiedzą, kapitałem intelektualnym, decentralizacji decyzji oraz sieciowych formach kooperacji [Olsz07]. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe dotychczasowe SWD, przy wszystkich swoich zaletach, były głównie układami statycznymi, budowanymi na wzorcach mechanistycznej lub biologicznej organizacji. Nie nawiązuje się w ich do modelu społeczno-kulturowego organizacji - modelu, który wymaga nieco innego spojrzenia na procesy podejmowania decyzji, centra władzy oraz zasoby informacyjne. Wynika to m.in. z faktu, Ŝe współczesne organizacje kreują swoją wartość dodaną nie tylko w obrębie swego wnętrza, ale tworzą ją poprzez interakcje z dostawcami, odbiorcami, klientami oraz nieformalnymi grupami społecznościowymi. Ich sukces w duŝej mierze zaleŝy od umiejętności nawiązywania i utrzymywania róŝnych form sieci relacji.

2 Celem artykułu jest zaprezentowanie najwaŝniejszych rodzajów systemów wspomagania decyzji, tj. SWD zorientowanych na: modele, dane, dokumentację, wiedzę oraz komunikację oraz odniesienie ich do potrzeb współczesnej organizacji. Szczególną uwagę poświęcono sieciowym SWD, jako tym propozycjom, które wpisują w relacyjny model zachowań organizacji i całej gospodarki. SWD zorientowane na modele Tradycyjne wspomaganie decyzji zorientowane było na modele (Model-Driven Decision Support Systems) [Kers00]. Wiązało się ono z formalną reprezentacją modeli decyzyjnych z wykorzystaniem narzędzi analizy decyzyjnej, optymalizacji, modelowania stochastycznego, symulacji, statystyki oraz modelowania logicznego. Zakładano, Ŝe problemy decyzyjne identyfikowane w fazie analizy, doprowadzą do wyboru odpowiedniej techniki modelowania, a skonstruowany model posłuŝy do oceny alternatywnych decyzji. We wspomaganie decyzji zorientowanym na modele odwoływano się do sekwencji następujących kroków: problem decyzyjny model dane analiza rozwiązanie. W SWD zorientowanych na modele zakładano, Ŝe modele dostarczane są uŝytkownikowi w postaci gotowych propozycji lub narzędzi, umoŝliwiających tworzenie własnych rozwiązań. Bez względu na sposób konstrukcji modelu, istotnym problemem było wierne odwzorowanie rzeczywistości. Praktyka niejednokrotnie pokazała jednak, Ŝe tworzone modele na potrzeby organizacji nie oddawały wystarczająco dobrze wszystkich aspektów danej sytuacji decyzyjnej. Do najczęstszych barier, jakie napotykano w pracy z taki systemami naleŝy zaliczyć:

3 niewystarczającą znajomość modeli danych, a takŝe ich róŝnorodność oraz trudności w prowadzeniu interakcji, konieczność dostosowania ogólnych modeli do konkretnego przypadku [Dziu05]. W tej sytuacji, projektując modele na potrzeby SWD, naleŝało brać pod uwagę moŝliwości ich zmian, rozwinięć, łączenia w bardziej złoŝone, tak aby mogły one wspierać decyzje podejmowane w zakresie róŝnych dziedzin problemowych, funkcji kierowniczych i na róŝnych poziomach zarządzania. W ten rodzaj wspomagania decyzji wpisywały się pierwsze SIK (systemy informowania kierownictwa) oraz EIS (Executive Information Systems). Posiadały one jednak stosunkowo wąski zakres moŝliwości i były dedykowane raczej dla pojedynczych decydentów lub niewielkich grup [Olsz07]. SWD zorientowane na dane Coraz bardziej złoŝona rzeczywistość społeczno-gospodarcza, natłok informacyjny, heterogeniczny i rozproszony charakter aktywów informacyjnych spowodowały, Ŝe tworzenie wiarygodnych modeli na potrzeby procesu podejmowania decyzji stawało się wyjątkowo trudnym zadaniem. W tej sytuacji, w metodologii budowy SWD pojawiło się podejście, określane jako zorientowane na dane (Data-Driven Decision Support Systems). Wychodzi się w nim z załoŝenia, Ŝe model nie jest dany a prori, ale konstruowany na podstawie analizy odpowiedniej kolekcji danych. We wspomaganiu decyzji zorientowanym na dane do rozwiązania danego problemu dochodzi się zgodnie z sekwencją następujących kroków: problem decyzyjny dane analiza model rozwiązanie.

4 Zadaniem SWD zorientowanych na dane jest pomoc menedŝerom w organizowaniu, wyszukiwaniu, odkrywaniu pewnych wzorców i zaleŝności zachodzących pomiędzy danymi oraz łączeniu duŝych wolumenów danych. Nie trudno zauwaŝyć, Ŝe efektywność tego podejścia zaleŝy w duŝej mierze od dostępności do danych przechowywanych w bazach danych, hurtowniach danych, umiejętności identyfikacji istniejących źródeł danych oraz opracowanych procedur i metodologii zbierania danych z danego obszaru (dziedziny). WaŜną rolę mają tutaj do spełnienia techniki z zakresu modelowania danych, zdalnego dostępu do baz danych, konwersji, weryfikacji i walidacji danych oraz standaryzacji formatów danych. Pomocne okazują się techniki ekstrakcji danych, drąŝenia danych, analizy wielowymiarowej oraz techniki agentowe. W duŝej mierze do tego postulatu budowy SWD nawiązują systemy Business Intelligence BI, w których do pracy z danymi wykorzystuje się przede wszystkim hurtownie danych, narzędzia do ekstrakcji i przesyłania danych oraz narzędzia do analizy oraz eksploracji danych [Olsz07]. SWD zorientowane na dokumentację Podejmowanie decyzji od zawsze związane było z wykorzystywaniem róŝnych dokumentów i repozytoriów wiedzy, dotyczących specyfikacji produktów, katalogów, waŝnej korespondencji, dokumentów legislacyjnych itp. W nurcie takich zapotrzebowań rozwinęły się SWD zorientowane na dokumentację (Document-Driven Decision Support Systems). Ich celem jest przede wszystkim ułatwienie decydentom wyszukiwania i zarządzania dokumentami oraz stronami WWW, które mogą okazać się pomocne w podejmowaniu decyzji. Takie systemy posiadają moŝliwości

5 ekstrakcji wiedzy z dokumentów tekstowych i jej integrację z repozytorium dokumentów w bazie wiedzy. Wymaga to stosowania róŝnych technik z zakresu przetwarzanie języka naturalnego, drąŝenia tekstu oraz wyszukiwania informacji. Praktyka pokazuje, Ŝe SWD zorientowane na dokumentację zazwyczaj współpracują z systemami zarządzania treścią (Content Management Systems CMS), systemami zarządzania dokumentami (Document Management - DC), systemami przepływu pracy (Workflow), pocztą elektroniczną, a takŝe portalami i systemami intranetowymi [Bald00]. SWD zorientowane na wiedzę Problematyka zarządzania wiedzą w organizacji, znalazła swoje mocne odbicie w budowie współczesnych SWD. Celem SWD zorientowanych na wiedzę (Knowledge-Driven Decision Support Systems) jest sugerowanie i rekomendowanie określonych działań menedŝerom, a takŝe odkrywanie nowej wiedzy na podstawie analizy róŝnych kolekcji danych [Bh- Po05]. Ekspertyzy mogą dotyczyć wiedzy na temat danej dziedziny, zrozumienia problemu i umiejętności rozwiązywania określonych klas zagadnień. W pewnym sensie, ten rodzaj SWD został zapoczątkowany na kanwie systemów ekspertowych (SE) i SWD z bazą wiedzy. W tym pierwszym przypadku, system pełnił rolę eksperta w określonym, zazwyczaj wąskim zakresie i proponował podjęcie określonych działań. W tym drugim zaś, w inteligentny sposób wspomagał decydenta w rozwiązywaniu trudnych, słabo ustrukturalizowanych problemów. Współcześnie, w inteligentnym wspomaganiu decyzji, stosuje się złoŝone techniki z zakresu sztucznej inteligencji, wnoszące odmienne od dotychczasowych spo-

6 soby pozyskiwania, gromadzenia i generowania wiedzy. Na uwagę zasługują, obok wspomnianych juŝ wcześniej SE, rozwiązania oparte na przetwarzaniu języka naturalnego, sieciach neuronowych, logice rozmytej, algorytmach genetycznych, technikach CBR oraz inteligentnych agentach. Wiele moŝliwości w zakresie generowania nowej wiedzy na potrzeby wspomagania decyzji, tak jak juŝ podkreślono wcześniej, wnoszą techniki drąŝenia danych. Zaawansowane systemy eksploracji danych stosowane są do odkrywania i udostępniania uogólnionych reguł i wiedzy zawartych w bardzo duŝych bazach wiedzy. W wielu bazach, dane są głęboko ukryte, a technologie szybkiego wyszukiwania mogą wskazywać na nieznane dotąd zaleŝności. Relacje pomiędzy danymi identyfikuje się na podstawie asocjacji, sekwencji, klasyfikacji, klasteryzacji, prognozowania. Do tego celu wykorzystywane są techniki wnioskowania m.in. takie, jak: metoda najbliŝszego sąsiada, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne itp. SWD zorientowane komunikację W SWD zorientowanych na komunikację (Communication-Driven Decision Support Systems) wychodzi się z załoŝenia, Ŝe szybka i sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego podejmowania decyzji. Systemy te wyposaŝone są w róŝne procedury, słuŝące komunikowaniu się ekspertów ze sobą, wymianie myśli, wspólnej pracy nad dokumentem itp. Do jednych z pierwszych tego typu rozwiązań naleŝały GSWD (grupowe systemy wspomagania decyzji). Ich celem było nadzorowanie procedur zbiorowego podejmowania decyzji. Pomimo, Ŝe pierwsze GSWD opierały się głównie na wymiarze ten sam czas, to samo miejsce i miały

7 bardzo ograniczony zakres działania, potwierdziły, Ŝe taka formuła wspomagania moŝe w istotny sposób zwiększyć efektywność procesu podejmowania decyzji. Sieciowe SWD Rozwój techniki mikroprocesorowej, sieci komputerowych, Internetu, technologii Web oraz architektury klient/server stworzył okazję do udostępnienia narzędzi decyzyjnych znacznie szerszej grupie osób, niŝ było to dotychczas. Jeszcze do niedawna, SWD zarezerwowane dla wybranych organizacji i wąskiej grupy decydentów, mają szansę stać się rozwiązaniami w pewnym sensie dla kaŝdego. Dla podkreślenia tego faktu wprowadzono określenie sieciowe SWD (Web-enabled DSS) lub SWD na Ŝądanie (DSS on Demand) [Dziu05], [Powe00], [PoBh06]. Sieciowy model SWD ma na celu generowanie nowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami oraz wykształcenie kolektywnej inteligencji. Odwołuje się do pracy w wielodyscyplinarnych zespołach, które wykraczają poza tradycyjne granice organizacji. Tworzenie sieciowych SWD okazuje się złoŝonym i trudnym zadaniem. WiąŜe się to m.in. z faktem, Ŝe rozwiązania te powinny być dostępne uŝytkownikom (o bardzo zróŝnicowanych potrzebach) przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Postuluje się, aby ich struktura nie była narzucona, ale raczej wyłaniała się w naturalny sposób i była budowana ad hoc w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby organizacji. Trudno nie zauwaŝyć, Ŝe architektura Web- SWD potrzebuje dostępu do obszernych baz danych i powinna być wyposaŝona w mechanizmy, które za-

8 pewnią szybką, sprawną reakcję systemu na zadawane przez uŝytkownika pytania. W załoŝeniu system dostarcza informacje i narzędzia decyzyjne z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, np. Netscape Nawigator lub Internet Explorer. Serwer, który jest hostem aplikacji SWD łączy się z komputerem uŝytkownika przez sieć i umoŝliwia zadawanie pytań ad hoc, raportowanie oraz analizę informacji zawartych w bazach danych, hurtowniach danych i zintegrowanych systemach typu MRP II [Powe00]. Do wyświetlania wyników przetwarzania oraz przeprowadzania interaktywnych analiz danych i modeli słuŝą m.in. takie narzędzia informatyczne, jak: Java, JavaScript, Perl. Pomimo trudności w budowie sieciowych SWD, pojawia się coraz więcej ofert w Internecie, które realizują tę ideę. Są to np.: InterNetivity, Microsoft Carpoint, drkoop.com, Netscape s Decision Guides, Intrinsic Value Calculator. UŜytkownicy mają moŝliwość korzystania z wielu narzędzi, słuŝących do przeprowadzania analiz co będzie gdy, z równoczesnym dostępem do obszernych baz danych, przechowujących informacje na temat polityki finansowej, fiskalnej, zagranicznej, prawnej itd. Zakończenie Na zakończenie moŝna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe sieciowe SWD zaczynają coraz bardziej przypominać środowiska społeczności internetowych, gdzie moŝliwe jest przede wszystkim: wypowiadanie się róŝnych osób w formie rekomendacji i recenzji, zgłaszanie opinii, komentarzy, sugestii, prowadzenie dialogu z róŝnymi uŝytkownikami, co odbywa się za pośrednictwem blogów firmowych, komunikatorów online itd.,

9 ocenianie pomysłów, produktów i kształtowanie rankingów ich popularności, tworzenie zbiorowej bazy wiedzy organizacji na podstawie mechanizmów Wikipedii [Mazu08]. Rozwój sieciowych SWD jest moŝliwy dzięki narzędziom i platformom technologicznych, do których naleŝą głównie: grupy dyskusyjne (Usenet), owe listy dyskusyjne (Mailing list), fora dyskusyjne, portale lub wortale społecznościowe, platformy blogowe, komunikatory i chaty online. Takie narzędzia dają szansę na poprawę efektywności organizacyjnego uczenia się, uwzględniającego równieŝ róŝne nieformalne grupy, jak np. CoPs (Communities of Practice), tworzenie scentralizowanych i zdecentralizowanych środowisk do podejmowania decyzji, promowanie nowych pomysłów, efektywniejsze zarządzanie przez przypadki oraz rozwój map ekspertów wiedzy. Literatura [BhPo05] [Bold01] [BoHW80] [Dziu05] Bhargava H. K., Power D. J.: Decision Support Systems and WEB Technologies: A Status Report Bolds R.: Enterprise Information Portals: Portals in Puberty. White paper, Kmworld, vol 2, July/August Bonczek H. C., Holsapple W., Whinston A.: Evolving Roles of Models in Decision Support Systems. Decision Science 11(2), Dziuba D.: Przesłanki rozwoju sieciowych systemów wspomagania decyzji udostępnianych w modelu biznesowym ASP, [w]: Informatyka. Strategie i zarządzanie

10 [Kers00] [Mazu08] [Olsz07] wiedzą, (red.) J. Oleński, Z. Olejniczk, J. S. Nowk. PTI, Katowice Kersten G. E.: Decision Making and Decision Support, [in]: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource book of methods and applications, (ed.) G. E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Gar-on Yeh. Kluwer Academic Publishers Mazurek G.: Blogi i wirtualne społeczności wykorzystanie w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków Olszak C. M.: Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji. AE, Katowice [Powe00] Power D. J.: Web-Based and Model-Driven Decision [PoKa02] [VaKe04] Support Systems: Concepts and Issues. American Conference on Information Systems, California Power D. J., Kaparthi S.: Building Web-Based Decision Support Systems. Studien in Informatics and Control, vol. 11, no 4, Vahidov R., Kersten G. E.: Decision Station: Situating Decision Support Systems. Decision Support Systems, no 38, Prof. AE dr hab. Celina M. Olszak Katedra Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach olszak@ae.katowice.pl W artykule poruszono problem

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS

WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS Damian DZIEMBEK Streszczenie: W artykule wskazano moŝliwości wspomagania procesów zarządzania wiedzą

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie Systemy informacyjne Informacyjne systemy zarządzania Skomputeryzowane informacyjne systemy zarządzania 2 Systemy informacyjne Najszersze pojęcie, związane z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin ANALIZA SYSTEMOWA IDEI OTWARTEGO NAUCZANIA ZDALNEGO Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin W artykule zostało przedstawione

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 1 Częstochowa 2011 1 REDAKTOR NAUKOWY dr hab. Helena Kościelniak, prof. nadzw. Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo