Specyfikacja Techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna I. Rozbudowa istniejących systemów informatycznych umoŝliwiająca dostęp do systemów CZK pomiędzy lokalizacjami Strzegomska 148 oraz Bogusławskiego 6 1) Przełącznik sieciowy 3 szt. 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, min. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) PoE, 2 porty typu uplink 10Gigabit Ehernet ze stykiem określanym przez moduły typu Xenpak, X2 lub równowaŝne oraz 2 porty Gigabit Ethernet typu uplink ze stykiem definiowanym przez moduły SFP lub równowaŝne (moŝliwość pracy jako 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH, CWDM). 2. MoŜliwość pracy portów 10 GigabitEthernet jako porty Gigabit Ethernet, jeśli dla celów realizacji tej funkcjonalności wymagana są dodatkowe moduły/licencje naleŝy je dołączyć. 3. W dostarczonej wersji przełącznik musi posiadać zainstalowaną min. 1 wkładkę optyczną umoŝliwiającą transmisję 10 GigabitEthernet na dystansie do 300 m z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego. 4. Co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash. 5. Matryca przełączająca o wydajności min. 136 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 100 Mpps. 6. Obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1000 tras multicast, 1000 wpisów na listach kontroli dostępu, 1000 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN. 7. Obsługa ramek jumbo (min. 9216B). 8. MoŜliwość instalacji wewnętrznego redundantnego zasilacza. Nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych. 9. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing IPV4: statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokoły RIPv2, OSPF, BGPv4 poprzez zakup opowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing IPV6: statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokoły RIPng, OSPFv3 poprzez zakup opowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv Podstawowa obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP/MLD Snooping. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM Dense, SSM, poprzez zakup odpowiedniej licencji. 12. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności wirtualne tablice routingu (VRF lub odpowiednik) poprzez poprzez zakup odpowiedniej licencji. 13. Funkcjonalności DHCP: klient i serwer 14. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree,

2 b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, c) moŝliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP), d) mechanizm przełączania na zapasowe łącze typu uplink niezaleŝne od STP (technologie typu Redundant Trunk Group, Flexlink lub równowaŝne). 15. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, b) implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), d) moŝliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, e) moŝliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kb/s (policing, rate limiting), f) Rate limiting z wykorzystaniem list kontroli dostępu bazujących na następujących parametrach: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, g) zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny. 16. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) autoryzacja uŝytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z moŝliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, b) Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, c) DHCP Snooping (ochrona przed wrogimi serwerami DHCP), d) IP Source Guard (ochrona przed podszyciem się pod adres IP), e) Dynamic ARP Inspection, f) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równowaŝnym, g) moŝliwość filtrowania ruchu na poziomie portu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP. 17. Funkcjonalności w zakresie zarządzania: a) Poprawna obsługa poprzez system zarządzania uŝywany obecnie przez Urząd Miejski (Cisco Works LMS 3.1, po aktualizacji Cisco Works LMS 4.0), b) MoŜliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN, c) dostęp do urządzenia przez: i. CLI (konsolę) ii. HTTP/HTTPS,

3 iii. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3) iv. SSHv2 (takŝe IPv6) d) Powinno umoŝliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS. e) Wsparcie dla DHCP, f) synchronizacja czasu zgodnie z NTP, g) Urządzenie musi posiadać moŝliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem moŝe być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona, h) Urządzenie musi posiadać moŝliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyraŝeń-filtrów, i) MoŜliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umoŝliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia). 18. MoŜliwość montaŝu w szafie 19, 1U obudowa wykonana z metalu 19. Urządzenie ma być zasilane napięciem 230 V. Przykładowa konfiguracja: Produkt Opis Ilość WS-C3560X-48PF-L Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base 3 S356XVK9T-12253SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR 3 C3KX-PWR-1100WAC/2 Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power Supply 3 C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 3 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 6 SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 3 2) Dodatkowe moduły optyczne Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch modułów optycznych Cisco, przeznaczonych do obecnie pracujących w sieci urządzeń o następującej specyfikacji: obsługa transmisji Gigabitethernet na dystansie do 550 m przy wykorzystaniu światłowodu wielomodowego oraz jednego umoŝliwiającą transmisję 10 GigabitEthernet na dystansie do 300 m z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego Nie dopuszcza się zastosowania zamienników. Moduły muszę być objęte gwarancją producenta urządzeń, do których będą zainstalowane. Przykładowa realizacja: Produkt Opis Ilość SFP-GE-S= 1000BASE-SX SFP 2 SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 1

4 3) Warunki gwarancji i serwisu przełączników oraz CWDM 1) O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 2) Zamawiający wymaga aby obsługa gwarancyjna świadczona była bezpośrednio przez producenta sprzętu. Oznacza to, Ŝe w razie niemoŝności wywiązania się przez Dostawcę ze zobowiązań serwisowych, obsługę tych zobowiązań mógł bezzwłocznie przejąć producent. W takim przypadku Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia producenta umoŝliwiającego dostarczenie sprzętu zastępczego przez producenta w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii, a takŝe umoŝliwiającego Zamawiającemu bezpośredniego zgłaszania problemów technicznych w centrum pomocy technicznej producenta. 3) Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie moŝe przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę). Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. 4) W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuŝszy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moŝe przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 5) Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieŝącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego. 6) Zamawiający wymaga aby w dniu dostawy sprzętu Wykonawca przekazał Zamawiającemu pisemne potwierdzenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, Ŝe sprzęt jest nowy i objęty wsparciem serwisowym producenta. 7) Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, Ŝe zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

5 4) Splitery sygnały Optycznego CWDM 2 komplety (multiplexer/demultiplexer) Multiplekser CWDM 4 kanałowy z upgrade port 1) Minimum 4 kanały CWDM i jeden upgrade port (kanały CWDM sugerowane 1470, 1490, 1590, 1610). 2) Pasmo przenoszenia kanału CWDM minimum 13nm. 3) Pasmo przenoszenia upgrade portu minimum 1260~1457nm. 4) Straty wtrąceniowe nie większe niŝ 2dB dla kaŝdego z kanałów. 5) Obudowa wysokości do 1U montowana w szafie 19". 6) Wymagane złączki klienckie LC/UPC. 7) Urządzenia powinny być wyposaŝone w złącza portu COM E2000/APC. 8) Urządzenie całkowicie pasywne transparentne dla przenoszonych protokołów. 9) Temperatura pracy o minimalnym zakresie -5~70C 10) Minimalna izolacja kanałów sąsiadujących 30dB. 11) Minimalna izolacja kanałów nie sąsiadujących 45dB. 12) Złącza Duplex Przykładowa specyfikacja: Produkt Opis Ilość 4+1 channels Duplex CWDM Mux&Demux in 19 1U Rack with connectors, 4 CWDM channels: 1470, 1490, GPCMD043xxxx4761NRSS 1590, 1610nm + Upgrade Port: 1310 nm 4 CMWD-SFP-1590 CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC 2 5) Wymagania dodatkowe Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy do zamontowania urządzeń w szafach teleinformatycznych oraz do podłączenia dostarczanych urządzeń do sieci teleinformatycznej Zamawiającego w tym patchcordy światłowodowe w odpowiedniej ilości i długości. II. Zapewnienie redundancji połączeń teleinformatycznych do systemów słuŝb ( dostęp do systemów specjalnych, informatycznych i telefonicznych ) separowanym połączeniem redundantnym w relacji CPD ul. Strzegomska 148 a serwerownia w pom. 524 ul. Zapolskiej 2/4 oraz budynek urządzeń radiowych przy wieŝy antenowej. Przedmiotem zamówienia jest a) dostawa, instalacja, uruchomienie i włączenie do sieci urządzeń SDH o parametrach technicznych nie gorszych niŝ urządzenia typu ADR 155C, wraz z dołączeniem ich do centralnego systemu administracji i zarządzania NMS IONOS zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego

6 b) dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych zgodnych z istniejącą infrastrukturą monitoringu i zarządzania CISCOWORKS urządzeń aktywnych w UM Wrocławia. Urządzenia te przeznaczone są do pracy w obecnie eksploatowanej podsieci cyfrowej SDH i PDH opartej o urządzenia firmy Sagem i Cisco na terenie miasta Wrocławia. Szczegółowa konfiguracja i asortyment urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 1. Urządzenia teletransmisyjne SDH. Wymagana funkcjonalność systemu teletransmisyjnego SDH będącego przedmiotem zamówienia. Dla wielodrogowego połączenia 3 lokalizacji Zamawiającego system SDH z załoŝenia muszą być realizowane następujące funkcje: - W budynku A urządzenia (zestawy ADR_I i ARD_II) posiadające w sumie min. 16 portów ETH i min. 42 porty E1, zapewniające transmisję 2 torów ETH i 16xE1 ścieŝką pracy poprzez łącze radiowe do budynku C i równolegle przez łącze światłowodowe do budynku B poprzez światłowód w relacji budynek A / B. - W budynku B urządzenia (zestaw ADR_III) posiadający w sumie min. 8 portów ETH i min 21 porty E1, zapewniające transmisję 2 torów ETH i 16xE1 ścieŝką pracy dla relacji do budynku C poprzez urządzenie SDH (ADR_III) z budynku B do budynku C i dalej łączem radiowym do budynku A. Równolegle realizacja trasy protekcji do budynku A przez łącze światłowodowe poprzez światłowód w relacji budynek A / B - W budynku C urządzenia (ADR_IV) posiadające w sumie min. 8 portów ETH i min. 21 porty E1, zapewniające transmisję 2 torów ETH i 16xE1 ścieŝką pracy dla relacji budynek B do A poprzez łącze radiowe. Urządzenie podłączone do budynku C łączem światłowodowym relacji budynek C budynek B. Wymagania dotyczące systemu administracji i zarządzania typu IONOS Sagem. Zamawiający wymaga, aby urządzenia teletransmisyjne będące przedmiotem zamówienia były dołączone do obecnie eksploatowanego centralnego systemu zarządzania i administracji typu IONOS, zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. Wymaga się moŝliwości zarządzania wszystkimi urządzeniami sieci z dowolnego jej węzła: - urządzeniami PDH z węzła sieci PDH, - urządzeniami SDH z węzła sieci SDH.

7 Zamawiający dysponuje wymaganą ilością licencji na dołączenie do systemu administracji i zarządzania IONOS dodatkowych urządzeń teletransmisyjnych. Multiplekser SDH spełniający wymienione niŝej parametry minimalne: a) Maksymalne wymiary urządzenia 19 /2U. b) Zasilanie 48 V DC, 230 V AC. c) Krotnica SDH (add-drop oraz cross-connect na poziomie VC-12), moŝliwość obsadzenia pełnego pasma 155Mbps (STM-1) na poziomie interfejsów PDH E1 i E3 oraz Ethernet 10/100Base-T, zastosowanie STM-1 jako interfejs trybutarny. d) MoŜliwość rozbudowy do STM-4 poprzez zagregowaną kartę STM-4. Wybór dedykowanego VC-4 do wprowadzenia na procesor krotnicy z poziomu systemu zarządzania. e) Funkcje protekcji MSP1+1, SNC-P. f) Pojemność przełączania minimum 5x VC-4. g) Modularna integracja w ramach jednego urządzenia strumieni E1, E3, Ethernet 10/100Base-T, w tym: - podstawowe wyposaŝenie urządzenia w min. 21 interfejsów E1/G.703 (120 Ω), - karta interfejsów E1 (120 Ω), - karta interfejsu E3/DS3 (75 Ω), - karta minimum 8 interfejsów typu GFP Ethernet Bridge 10/100 BT, oferująca moŝliwość zestawienia kanału punkt-punkt lub punkt-wielopunkt Ethernet 100BT z pasmem rzeczywistym moŝliwym do ustawienia dla kaŝdego z portów osobno do pojemności łącznej 1 42xVC-12 w trybie full duplex bez protekcji oraz 50Mbps z protekcją. - port STM-1 dostępny w w postaci elektrycznej 75 Ω i optycznej. - port STM-4 w postaci optycznej. - minimalna liczna slotów na karty interfejsów 4. h) Podstawowy interfejs zarządzania urządzeniem interfejs serwisowy i konfiguracyjny (EMS Element System Management). i) Wymagane jest aby konfiguracja oraz zarządzanie urządzeniem SDH jak i realizacja funkcji monitorowania parametrów sygnałów dostępna była z poziomu wbudowanego graficznego interfejsu uŝytkownika (GUI) z wykorzystaniem wbudowanego w system serwera ( konfiguracja i zarządzanie z przeglądarki www). j) Wymagana jest moŝliwość zestawienia niezaleŝnego kanału uŝytkowego (10BaseT) pomiędzy interfejsami serwisowymi dowolnych N (N>2) węzłów sieci SDH w oparciu o kanały nagłówka zarządzania ramki SDH. k) System musi posiadać moŝliwość tworzenia kanałów komunikacji między urządzeniem lokalnym i urządzeniami zdalnymi w oparciu o kanały DCC (w nagłówkach ramki SDH) oraz poprzez kanały P1/P2 w kontenerach uŝytkowych VC-12. Realizacja komunikacji między urządzeniami w sieci w technologii IP, z zastosowaniem protokołów

8 statycznego i/lub dynamicznego routingu (OSPF, RIP), umoŝliwia zdalne zarządzanie wszystkimi węzłami sieci z jednego miejsca bez potrzeby inwestycji w dedykowany system zarządzania. l) Wymagane dostarczenie przez Oferenta pakietu oprogramowania będącego emulatorem oferowanych urządzeń SDH do celów szkoleniowych i testowych. m) Oferowane urządzenia muszą posiadać wbudowanego agenta SNMP, umoŝliwiając integrację z dowolną platformą SNMP (np. HP OpenView,) poprzez otwarte biblioteki Private MIB dostarczane przez Producenta. n) MoŜliwość zastosowania wirtualnego kanału zarządzającego w urządzeniach SDH o przepływności co najmniej 192 kbps pozwalającego na zestawienie kanału komunikacyjnego w komercyjnym łączu E1. Kanał ten musi posiadać moŝliwość adresacji IP. o) Dla kart interfejsów optycznych funkcja ALS (Automatic Laser Shutdown) p) MoŜliwość stworzenia kanałów komunikacji urządzenia lokalnego z urządzeniami zdalnymi opartych o kanały DCC oraz protokołów statycznego i/lub dynamicznego routingu. /zarządzanie z lokalnego ADR155C innymi urządzeniami w sieci widzianymi pod własnymi adresami IP. q) MoŜliwość synchronizacji z zewnętrznych źródeł sygnału synchronizującego typu T1, T2, T3. r) MoŜliwość aktualizacji oprogramowania plus download i upload konfiguracji węzła. s) Wyprowadzenie elektryczne styków alarmowych: 2 styków wykonawczych oraz 3 styków wejściowych (suche pętle testowe). Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_I Minimalne ukompletowanie ADR_I TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 1 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 1 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl CDROM CD Documentation ADR155 F/A 1 kpl Kabel 21xE1 /2,5m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 4 kpl Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-LC (dupleks) 1 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl.

9 Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_II Minimalne ukompletowanie ADR_II TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 2 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 2 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl Kabel 21xE1 /12m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 1 kpl Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-SC (dupleks) 1 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl. Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_III Minimalne ukompletowanie ADR_III TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 2 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 2 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Karta 21xE1 A155 BLK 21E1/120 ITFE CARD 2 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl Kabel 21xE1 /12m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 2 kpl Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-E2000 APC (dupleks) 2 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl. Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_IV Minimalne ukompletowanie ADR_IV TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 1 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 1 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Karta 21xE1 A155 BLK 21E1/120 ITFE CARD 2 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl Kabel 21xE1 /12m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 2 kpl Kabel RS323 F155C/A155 L1M8 MNGT VT100 CORD 1 kpl

10 Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-E2000 APC (dupleks) 1 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl. 2. Urządzenia sieciowe - switche i routery 2.1. Switch sieciowy - przełącznik spełniający wymienione niŝej parametry minimalne: Urządzenie musi: 1. być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji; 2. posiadać co najmniej 64 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash; 3. zapewniać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC; 4. wydajność przełączania powinna być na poziomie co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 5. być wyposaŝone w co najmniej 24 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseT oraz 2 porty GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseT 6. automatycznie wykrywać przeplot (AutoMDIX) na portach miedzianych; 7. mieć wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector); 8. obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID; 9. obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami; 10. obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: a. IEEE 802.1x b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q 11. wspierać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci takie jak: a. obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla róŝnego rodzaju ruchu, b. mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP, c. moŝliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego. 12. wspierać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci takie jak: a. dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 oraz telnet i WWW,

11 b. moŝliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, c. monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping), d. IOS w wersji LANBase, e. moŝliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, f. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe, g. obsługa port-security, h. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia, i. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z moŝliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend), j. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAClub NAP lub analogiczne. 13. obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3; 14. obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP; 15. mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP; 16. Plik konfiguracyjny urządzenia moŝliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; 17. mieć moŝliwość zarządzania przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta; 18. mieć moŝliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzane klastry; 19. mieć moŝliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza; 20. mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19 i zajmować nie więcej niŝ 1RU. 21. Obudowa urządzenia wykonana z metalu. Przykład - switch sieciowy L2 Minimalne ukompletowanie TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna Cisco Catalyst TT-L 2 kpl. Rozszerzenie gwarancji SMARTNET 8X5XNBD WS-C kpl.

12 2.2. Router sieciowy - spełniający wymienione niŝej parametry minimalne Urządzenie musi: 1. być wyposaŝone w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000. Musi istnieć moŝliwość instalacji minimum jednego interfejsu 1000BaseSX w oparciu o moduł SFP. Dopuszcza się rozwiązanie w którym instalacja określonej liczby portów optycznych zmniejsza o tą samą liczbę ilość portów ze stykiem RJ posiadać min. 512MB RAM z moŝliwością rozszerzenia do min. 2GB. 3. Przepustowość: minimum 50Mbps 4. posiadać min. 4 sloty na interfejsy sieciowe i moduły usługowe, umoŝliwiające instalację alternatywnie: a. 24 interfejsów Gigabit Ethernet z obsługą połączeń L2/L3, b. 4 interfejsów ADSL2/VDSL2, c. 8 interfejsów PRI, d. 8 interfejsów FXS/FXO, e. 8 interfejsów BRI, 5. obsługiwać protokoły routingu IPv4 min. RIP, OSPF, EIGRP, BGPv4, OSPF, ISIS. 6. obsługiwać protokoły routingu IPv6 min. RIPng, OSPFv3. 7. funkcjonalność Policy Based Routing. 8. musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q. 9. musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF). 10. System operacyjny: aktualny IOS w wersji SEC/K9 11. obsługa multicast w zakresie: a. PIM (Sparse i SSM) oraz routing statyczny, b. IGMP v3, IGMP Snooping. 12. obsługa ICMP, w tym dla IPv obsługa dual stack (IPv4/IPv6). 14. w zakresie obsługi jakości usług (QoS): a. musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ, b. musi mieć moŝliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu, c. musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: i. z obsługą kolejki priorytetowej, ii. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu. d. musi obsługiwać mechanizm WRED, e. musi obsługiwać protokoł RSVP, f. musi obsługiwać mechanizm Traffic Shaping, g. musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu. 15. musi obsługiwać protokół GRE.

13 16. wspierać NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol) musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server. 18. musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika). 19. moŝliwość uruchomienia w przyszłości następujących funkcjonalności (dopuszcza się wykupienie opcjonalnej licencji: a. protokół MPLS, b. LSP Ping/Trace, c. Traffic Engineering (w tym Fast Reroute). 20. w zakresie komunikacji głosowej urządzenie, po odpowiednim doposaŝeniu musi umoŝliwiać realizację następujących funkcji: a. praca jako brama VoIP/PSTN z wykorzystaniem interfejsów PRI/BRI lub analogowych, b. praca jako mostek do połączeń VoIP wielopunktowych, c. kodeki G.711, G.729, G.722 oraz ilbc lub równowaŝne - musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyŝszą niŝ 16kbps. d. protokoły kontrolne H.323, SIP, e. zabezpieczanie sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu TLS, f. zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy protokół SRTP pomiędzy bramami i telefonami IP, g. ma moŝliwość wymiany ruchu głosowego do zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych po IP. W celu realizacji tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność zakupu dodatkowej licencji nie naleŝy jej uwzględniać w ramach niniejszego Zamówienia, h. moŝliwość przejęcia zarządzania lokalnymi telefonami (w liczbie min. 100) z zapewnieniem podstawowych funkcjonalności głosowych w przypadku awarii łącza do urządzeń systemu zarządzającego komunikacją głosową. Po usunięciu awarii wszystkie telefony powinny ponownie zarejestrować się w systemie centralnym. W celu realizacji tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność zakupu dodatkowej licencji nie naleŝy jej uwzględniać w ramach niniejszego Zamówienia, i. musi posiadać funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia tam i z powrotem (roundtrip), jitter i utraty pakietów). 21. w zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi realizować następujące funkcje: a. musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent), b. musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System, c. musi posiadać funkcjonalność Content Filtering,

14 d. musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urpf), e. musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL, f. musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router), g. musi posiadać obsługę NAT/PAT, h. musi posiadać funkcjonalność firewall z funkcją analizy stanu połączeń (w trybie routed oraz transparent), w tym moŝliwość realizacji róŝnych polityk per VRF, i. musi posiadać moŝliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów AES/3DES, funkcjonalność ta musi być realizowana w sposób sprzętowy, j. moŝliwość pracy jako węzeł brzegowy sieci VPN, przy czym wymagana jest dostępność następujących funkcjonalności: i. VPN GET VPN, DM VPN, Cisco IOS Firewall; ii. Site-to-Site VPN, iii. sieci VPN za moŝliwością transmisji pomiędzy węzłami w trybie kaŝdy do kaŝdego, iv. moŝliwość realizacji niezaleŝnych polityk VPN per VRF. 22. w zakresie zarządzania: a. interfejs linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI), b. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3), c. SSH, d. interfejs webowy, e. Syslog, f. protokół NTP, g. musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+, h. urządzenie musi posiadać moŝliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem moŝe być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; i. urządzenie musi posiadać moŝliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyraŝeń-filtrów, j. musi mieć moŝliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika.

15 23. obudowa urządzenia musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej. 24. montaŝu w szafie urządzenie musi mieć moŝliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC). 26. urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. 27. urządzenie musi mieć moŝliwość instalacji zewnętrznego zasilacza redundantnego. Przykład - Router sieciowy Minimalne ukompletowanie TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna Cisco 2921 (wersja Security Bundle) Rozszerzenie SMARTNET 8X5XNBD Cisco 2921 Security gwarancji 3 kpl. 3 kpl. 3. Instalacja, wdroŝenie i uruchomienie. 1. Wykonawca dokona instalacji w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z jego standardami. Prace obejma w szczególności: a. skompletowanie konfiguracji sprzętowej urządzeń i ich dostarczenie, b. montaŝ urządzeń w szafach teletechnicznych i przyłączenie zasilania, c. podstawową konfigurację urządzeń, d. zestawienie połączeń fizycznych w ramach infrastruktury sieciowej pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, e. testy funkcjonalne połączeń do sieci. 2. Integralną częścią dostawy będą wszystkie niezbędne do instalacji komponenty w tym między innymi: a. kable zasilające do urządzeń, b. właściwe patchcordy przyłączeniowe, c. elementy umoŝliwiające montaŝ urządzeń w szafach teletechnicznych. 4. Warunki gwarancji i serwisu 1. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 2. Zamawiający wymaga aby obsługa gwarancyjna świadczona była bezpośrednio przez producenta sprzętu. Oznacza to, Ŝe w razie niemoŝności wywiązania się

16 przez Dostawcę ze zobowiązań serwisowych, obsługę tych zobowiązań mógł bezzwłocznie przejąć producent. W takim przypadku Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia producenta umoŝliwiającego dostarczenie sprzętu zastępczego przez producenta w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii, a takŝe umoŝliwiającego Zamawiającemu bezpośredniego zgłaszania problemów technicznych w centrum pomocy technicznej producenta. 3. Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie moŝe przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę). Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. 4. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuŝszy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moŝe przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 5. Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieŝącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego. 6. Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, jeśli mają politykę ich udostępniania, umoŝliwiający: a. pobieranie nowych wersji oprogramowania, b. dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, c. dostęp do pomocy technicznej producentów. 7. Zamawiający wymaga aby w dniu dostawy sprzętu Wykonawca przekazał Zamawiającemu pisemne potwierdzenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, Ŝe sprzęt jest nowy i objęty wsparciem serwisowym producenta. 5. Warunki ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Bezwzględnie wymaganą cechą proponowanego wdroŝenia jest bezpieczeństwo, rozumiane jako niezawodność i bezawaryjność pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji zamówienia z jednoczesnym zminimalizowaniem czasu realizacji przedsięwzięcia, zapewniona powinna być przez naleŝycie przygotowaną metodykę działania wraz z harmonogramem, dając w efekcie gwarancję terminowego i zgodnego z załoŝeniami oraz potrzebami wykonania przedmiotu zamówienia.

17 2. Realizowane prace nie mogą w Ŝaden sposób zakłócić lub uniemoŝliwić prawidłowego funkcjonowania innych systemów informatycznych Zamawiającego. 3. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. 4. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niŝ na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieuŝywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem), 5. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ do oferty naleŝy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaŝądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty. 7. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, Ŝe zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 8. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: a. zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym takŝe do przekazania producentowi niezbędnych danych umoŝliwiających weryfikację), oraz b. zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz waŝności i zakresu uprawnień licencyjnych. 9. JeŜeli inspekcja, o której mowa powyŝej, wykaŝe niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, Ŝe korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do Ŝądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych

18 10. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niŝ 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert, 11. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaŝy. 12. Wykonawca musi dysponować osobami przeznaczonymi do realizacji zadania, które przeszły odpowiednie szkolenia i uzyskały certyfikaty producenta oferowanego sprzętu i oprogramowania. a. Co najmniej jedna osoba musi posiadać najwyŝszy poziom certyfikacji producenta dla dostarczanych rozwiązań w zakresie urządzeń sieciowych. b. Co najmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat producenta dla dostarczanych rozwiązań w zakresie urządzeń teletransmisyjnych.

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Pkt 1. Brama głosowa/router Typ 1 (CISCO3925-V/K9 lub równoważny) Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Przełączniki dostępowe 24-portowe 2. Ilość: zgodnie z opisem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń i podzespołów sieciowych na wyposaŝenie budynku

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik 1 Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

uruchomione w kontenerze radaru MSSR Mode S.

uruchomione w kontenerze radaru MSSR Mode S. Załącznik nr 3 do Programu Technicznego A. Urządzenia teletransmisyjne muszą być tak skonfigurowane, aby przesyłać dane radiolokacyjne, monitoring do systemów kontroli ruchu lotniczego wskazanych przez

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr Numer postępowania: 87/PN/20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn: Rozbudowa i modernizacja sieci MAN Lp. Produkt Ilość gwarant owana. Karta liniowa Cisco A9K-4T-L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer 2 szt. Serwer musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementów aktywnych sieci, modułów interfejsów i stacji zarządzania siecią

Specyfikacja techniczna elementów aktywnych sieci, modułów interfejsów i stacji zarządzania siecią Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... Specyfikacja techniczna elementów aktywnych sieci, modułów interfejsów i stacji zarządzania siecią 1. Wymagania techniczne dla przełączników typu A i B 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Multiplekser TDM over IP

Multiplekser TDM over IP Multipleksery SDH 1. Blok bazowy multipleksera SDH* multiplekser STM-1 (2 sloty dla portów SFP + 2 sloty dla modułów rozszerzeń) + 16 x E1 (G.703 lub ISDN-PRA), zasilany 48V multiplekser STM-1 (2 sloty

Bardziej szczegółowo

modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora.

modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pkt nr 1 Brama głosowa/router Typ 1 Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I pn. DOSTAWA URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW SIECIOWYCH 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 32420000-3 Urządzenia sieciowe 2.

Bardziej szczegółowo