Specyfikacja Techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna I. Rozbudowa istniejących systemów informatycznych umoŝliwiająca dostęp do systemów CZK pomiędzy lokalizacjami Strzegomska 148 oraz Bogusławskiego 6 1) Przełącznik sieciowy 3 szt. 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, min. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) PoE, 2 porty typu uplink 10Gigabit Ehernet ze stykiem określanym przez moduły typu Xenpak, X2 lub równowaŝne oraz 2 porty Gigabit Ethernet typu uplink ze stykiem definiowanym przez moduły SFP lub równowaŝne (moŝliwość pracy jako 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH, CWDM). 2. MoŜliwość pracy portów 10 GigabitEthernet jako porty Gigabit Ethernet, jeśli dla celów realizacji tej funkcjonalności wymagana są dodatkowe moduły/licencje naleŝy je dołączyć. 3. W dostarczonej wersji przełącznik musi posiadać zainstalowaną min. 1 wkładkę optyczną umoŝliwiającą transmisję 10 GigabitEthernet na dystansie do 300 m z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego. 4. Co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash. 5. Matryca przełączająca o wydajności min. 136 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 100 Mpps. 6. Obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1000 tras multicast, 1000 wpisów na listach kontroli dostępu, 1000 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN. 7. Obsługa ramek jumbo (min. 9216B). 8. MoŜliwość instalacji wewnętrznego redundantnego zasilacza. Nie dopuszcza się rozwiązań zewnętrznych. 9. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing IPV4: statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokoły RIPv2, OSPF, BGPv4 poprzez zakup opowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności o routing IPV6: statyczny oraz dynamiczny w oparciu o protokoły RIPng, OSPFv3 poprzez zakup opowiedniej licencji. Przełącznik musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla routingu IPv Podstawowa obsługa ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP/MLD Snooping. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności o PIM Sparse, PIM Dense, SSM, poprzez zakup odpowiedniej licencji. 12. MoŜliwość rozszerzenia funkcjonalności wirtualne tablice routingu (VRF lub odpowiednik) poprzez poprzez zakup odpowiedniej licencji. 13. Funkcjonalności DHCP: klient i serwer 14. Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree,

2 b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree, c) moŝliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP), d) mechanizm przełączania na zapasowe łącze typu uplink niezaleŝne od STP (technologie typu Redundant Trunk Group, Flexlink lub równowaŝne). 15. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, b) implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), d) moŝliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, e) moŝliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kb/s (policing, rate limiting), f) Rate limiting z wykorzystaniem list kontroli dostępu bazujących na następujących parametrach: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, numer portu TCP, g) zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny. 16. Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) autoryzacja uŝytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x z moŝliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, b) Mechanizmy kontroli adresów MAC na poziomie portu, c) DHCP Snooping (ochrona przed wrogimi serwerami DHCP), d) IP Source Guard (ochrona przed podszyciem się pod adres IP), e) Dynamic ARP Inspection, f) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równowaŝnym, g) moŝliwość filtrowania ruchu na poziomie portu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP. 17. Funkcjonalności w zakresie zarządzania: a) Poprawna obsługa poprzez system zarządzania uŝywany obecnie przez Urząd Miejski (Cisco Works LMS 3.1, po aktualizacji Cisco Works LMS 4.0), b) MoŜliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN, c) dostęp do urządzenia przez: i. CLI (konsolę) ii. HTTP/HTTPS,

3 iii. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3) iv. SSHv2 (takŝe IPv6) d) Powinno umoŝliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS. e) Wsparcie dla DHCP, f) synchronizacja czasu zgodnie z NTP, g) Urządzenie musi posiadać moŝliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem moŝe być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona, h) Urządzenie musi posiadać moŝliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyraŝeń-filtrów, i) MoŜliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umoŝliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia). 18. MoŜliwość montaŝu w szafie 19, 1U obudowa wykonana z metalu 19. Urządzenie ma być zasilane napięciem 230 V. Przykładowa konfiguracja: Produkt Opis Ilość WS-C3560X-48PF-L Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base 3 S356XVK9T-12253SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR 3 C3KX-PWR-1100WAC/2 Catalyst 3K-X 1100W AC Secondary Power Supply 3 C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 3 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 6 SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 3 2) Dodatkowe moduły optyczne Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch modułów optycznych Cisco, przeznaczonych do obecnie pracujących w sieci urządzeń o następującej specyfikacji: obsługa transmisji Gigabitethernet na dystansie do 550 m przy wykorzystaniu światłowodu wielomodowego oraz jednego umoŝliwiającą transmisję 10 GigabitEthernet na dystansie do 300 m z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego Nie dopuszcza się zastosowania zamienników. Moduły muszę być objęte gwarancją producenta urządzeń, do których będą zainstalowane. Przykładowa realizacja: Produkt Opis Ilość SFP-GE-S= 1000BASE-SX SFP 2 SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 1

4 3) Warunki gwarancji i serwisu przełączników oraz CWDM 1) O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 2) Zamawiający wymaga aby obsługa gwarancyjna świadczona była bezpośrednio przez producenta sprzętu. Oznacza to, Ŝe w razie niemoŝności wywiązania się przez Dostawcę ze zobowiązań serwisowych, obsługę tych zobowiązań mógł bezzwłocznie przejąć producent. W takim przypadku Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia producenta umoŝliwiającego dostarczenie sprzętu zastępczego przez producenta w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii, a takŝe umoŝliwiającego Zamawiającemu bezpośredniego zgłaszania problemów technicznych w centrum pomocy technicznej producenta. 3) Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie moŝe przekroczyć 4 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę). Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. 4) W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuŝszy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moŝe przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 5) Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieŝącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego. 6) Zamawiający wymaga aby w dniu dostawy sprzętu Wykonawca przekazał Zamawiającemu pisemne potwierdzenie producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, Ŝe sprzęt jest nowy i objęty wsparciem serwisowym producenta. 7) Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, Ŝe zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

5 4) Splitery sygnały Optycznego CWDM 2 komplety (multiplexer/demultiplexer) Multiplekser CWDM 4 kanałowy z upgrade port 1) Minimum 4 kanały CWDM i jeden upgrade port (kanały CWDM sugerowane 1470, 1490, 1590, 1610). 2) Pasmo przenoszenia kanału CWDM minimum 13nm. 3) Pasmo przenoszenia upgrade portu minimum 1260~1457nm. 4) Straty wtrąceniowe nie większe niŝ 2dB dla kaŝdego z kanałów. 5) Obudowa wysokości do 1U montowana w szafie 19". 6) Wymagane złączki klienckie LC/UPC. 7) Urządzenia powinny być wyposaŝone w złącza portu COM E2000/APC. 8) Urządzenie całkowicie pasywne transparentne dla przenoszonych protokołów. 9) Temperatura pracy o minimalnym zakresie -5~70C 10) Minimalna izolacja kanałów sąsiadujących 30dB. 11) Minimalna izolacja kanałów nie sąsiadujących 45dB. 12) Złącza Duplex Przykładowa specyfikacja: Produkt Opis Ilość 4+1 channels Duplex CWDM Mux&Demux in 19 1U Rack with connectors, 4 CWDM channels: 1470, 1490, GPCMD043xxxx4761NRSS 1590, 1610nm + Upgrade Port: 1310 nm 4 CMWD-SFP-1590 CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC 2 5) Wymagania dodatkowe Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy do zamontowania urządzeń w szafach teleinformatycznych oraz do podłączenia dostarczanych urządzeń do sieci teleinformatycznej Zamawiającego w tym patchcordy światłowodowe w odpowiedniej ilości i długości. II. Zapewnienie redundancji połączeń teleinformatycznych do systemów słuŝb ( dostęp do systemów specjalnych, informatycznych i telefonicznych ) separowanym połączeniem redundantnym w relacji CPD ul. Strzegomska 148 a serwerownia w pom. 524 ul. Zapolskiej 2/4 oraz budynek urządzeń radiowych przy wieŝy antenowej. Przedmiotem zamówienia jest a) dostawa, instalacja, uruchomienie i włączenie do sieci urządzeń SDH o parametrach technicznych nie gorszych niŝ urządzenia typu ADR 155C, wraz z dołączeniem ich do centralnego systemu administracji i zarządzania NMS IONOS zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego

6 b) dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych zgodnych z istniejącą infrastrukturą monitoringu i zarządzania CISCOWORKS urządzeń aktywnych w UM Wrocławia. Urządzenia te przeznaczone są do pracy w obecnie eksploatowanej podsieci cyfrowej SDH i PDH opartej o urządzenia firmy Sagem i Cisco na terenie miasta Wrocławia. Szczegółowa konfiguracja i asortyment urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 1. Urządzenia teletransmisyjne SDH. Wymagana funkcjonalność systemu teletransmisyjnego SDH będącego przedmiotem zamówienia. Dla wielodrogowego połączenia 3 lokalizacji Zamawiającego system SDH z załoŝenia muszą być realizowane następujące funkcje: - W budynku A urządzenia (zestawy ADR_I i ARD_II) posiadające w sumie min. 16 portów ETH i min. 42 porty E1, zapewniające transmisję 2 torów ETH i 16xE1 ścieŝką pracy poprzez łącze radiowe do budynku C i równolegle przez łącze światłowodowe do budynku B poprzez światłowód w relacji budynek A / B. - W budynku B urządzenia (zestaw ADR_III) posiadający w sumie min. 8 portów ETH i min 21 porty E1, zapewniające transmisję 2 torów ETH i 16xE1 ścieŝką pracy dla relacji do budynku C poprzez urządzenie SDH (ADR_III) z budynku B do budynku C i dalej łączem radiowym do budynku A. Równolegle realizacja trasy protekcji do budynku A przez łącze światłowodowe poprzez światłowód w relacji budynek A / B - W budynku C urządzenia (ADR_IV) posiadające w sumie min. 8 portów ETH i min. 21 porty E1, zapewniające transmisję 2 torów ETH i 16xE1 ścieŝką pracy dla relacji budynek B do A poprzez łącze radiowe. Urządzenie podłączone do budynku C łączem światłowodowym relacji budynek C budynek B. Wymagania dotyczące systemu administracji i zarządzania typu IONOS Sagem. Zamawiający wymaga, aby urządzenia teletransmisyjne będące przedmiotem zamówienia były dołączone do obecnie eksploatowanego centralnego systemu zarządzania i administracji typu IONOS, zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. Wymaga się moŝliwości zarządzania wszystkimi urządzeniami sieci z dowolnego jej węzła: - urządzeniami PDH z węzła sieci PDH, - urządzeniami SDH z węzła sieci SDH.

7 Zamawiający dysponuje wymaganą ilością licencji na dołączenie do systemu administracji i zarządzania IONOS dodatkowych urządzeń teletransmisyjnych. Multiplekser SDH spełniający wymienione niŝej parametry minimalne: a) Maksymalne wymiary urządzenia 19 /2U. b) Zasilanie 48 V DC, 230 V AC. c) Krotnica SDH (add-drop oraz cross-connect na poziomie VC-12), moŝliwość obsadzenia pełnego pasma 155Mbps (STM-1) na poziomie interfejsów PDH E1 i E3 oraz Ethernet 10/100Base-T, zastosowanie STM-1 jako interfejs trybutarny. d) MoŜliwość rozbudowy do STM-4 poprzez zagregowaną kartę STM-4. Wybór dedykowanego VC-4 do wprowadzenia na procesor krotnicy z poziomu systemu zarządzania. e) Funkcje protekcji MSP1+1, SNC-P. f) Pojemność przełączania minimum 5x VC-4. g) Modularna integracja w ramach jednego urządzenia strumieni E1, E3, Ethernet 10/100Base-T, w tym: - podstawowe wyposaŝenie urządzenia w min. 21 interfejsów E1/G.703 (120 Ω), - karta interfejsów E1 (120 Ω), - karta interfejsu E3/DS3 (75 Ω), - karta minimum 8 interfejsów typu GFP Ethernet Bridge 10/100 BT, oferująca moŝliwość zestawienia kanału punkt-punkt lub punkt-wielopunkt Ethernet 100BT z pasmem rzeczywistym moŝliwym do ustawienia dla kaŝdego z portów osobno do pojemności łącznej 1 42xVC-12 w trybie full duplex bez protekcji oraz 50Mbps z protekcją. - port STM-1 dostępny w w postaci elektrycznej 75 Ω i optycznej. - port STM-4 w postaci optycznej. - minimalna liczna slotów na karty interfejsów 4. h) Podstawowy interfejs zarządzania urządzeniem interfejs serwisowy i konfiguracyjny (EMS Element System Management). i) Wymagane jest aby konfiguracja oraz zarządzanie urządzeniem SDH jak i realizacja funkcji monitorowania parametrów sygnałów dostępna była z poziomu wbudowanego graficznego interfejsu uŝytkownika (GUI) z wykorzystaniem wbudowanego w system serwera ( konfiguracja i zarządzanie z przeglądarki www). j) Wymagana jest moŝliwość zestawienia niezaleŝnego kanału uŝytkowego (10BaseT) pomiędzy interfejsami serwisowymi dowolnych N (N>2) węzłów sieci SDH w oparciu o kanały nagłówka zarządzania ramki SDH. k) System musi posiadać moŝliwość tworzenia kanałów komunikacji między urządzeniem lokalnym i urządzeniami zdalnymi w oparciu o kanały DCC (w nagłówkach ramki SDH) oraz poprzez kanały P1/P2 w kontenerach uŝytkowych VC-12. Realizacja komunikacji między urządzeniami w sieci w technologii IP, z zastosowaniem protokołów

8 statycznego i/lub dynamicznego routingu (OSPF, RIP), umoŝliwia zdalne zarządzanie wszystkimi węzłami sieci z jednego miejsca bez potrzeby inwestycji w dedykowany system zarządzania. l) Wymagane dostarczenie przez Oferenta pakietu oprogramowania będącego emulatorem oferowanych urządzeń SDH do celów szkoleniowych i testowych. m) Oferowane urządzenia muszą posiadać wbudowanego agenta SNMP, umoŝliwiając integrację z dowolną platformą SNMP (np. HP OpenView,) poprzez otwarte biblioteki Private MIB dostarczane przez Producenta. n) MoŜliwość zastosowania wirtualnego kanału zarządzającego w urządzeniach SDH o przepływności co najmniej 192 kbps pozwalającego na zestawienie kanału komunikacyjnego w komercyjnym łączu E1. Kanał ten musi posiadać moŝliwość adresacji IP. o) Dla kart interfejsów optycznych funkcja ALS (Automatic Laser Shutdown) p) MoŜliwość stworzenia kanałów komunikacji urządzenia lokalnego z urządzeniami zdalnymi opartych o kanały DCC oraz protokołów statycznego i/lub dynamicznego routingu. /zarządzanie z lokalnego ADR155C innymi urządzeniami w sieci widzianymi pod własnymi adresami IP. q) MoŜliwość synchronizacji z zewnętrznych źródeł sygnału synchronizującego typu T1, T2, T3. r) MoŜliwość aktualizacji oprogramowania plus download i upload konfiguracji węzła. s) Wyprowadzenie elektryczne styków alarmowych: 2 styków wykonawczych oraz 3 styków wejściowych (suche pętle testowe). Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_I Minimalne ukompletowanie ADR_I TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 1 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 1 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl CDROM CD Documentation ADR155 F/A 1 kpl Kabel 21xE1 /2,5m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 4 kpl Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-LC (dupleks) 1 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl.

9 Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_II Minimalne ukompletowanie ADR_II TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 2 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 2 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl Kabel 21xE1 /12m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 1 kpl Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-SC (dupleks) 1 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl. Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_III Minimalne ukompletowanie ADR_III TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 2 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 2 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Karta 21xE1 A155 BLK 21E1/120 ITFE CARD 2 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl Kabel 21xE1 /12m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 2 kpl Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-E2000 APC (dupleks) 2 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl. Przykład ukompletowania urządzeń SDH: Konfiguracja urządzenia ADR_IV Minimalne ukompletowanie ADR_IV TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna ADR155C 21E1 120 Ω P5 Shelf 1 kpl Wentylator Moduł wentylacyjny 1 kpl Karta STM-1 STM1 SFP OPTICAL INTERFACE 02/95 (additional SFP required) 1 kpl Moduł SFP STM-1 SFP DDM S-1.1 Module 02/95 1 kpl Karta 8xFastETH A155 BLK ADRGFP 10/100 BT ETH ITFE CARD 1 kpl Karta 21xE1 A155 BLK 21E1/120 ITFE CARD 2 kpl Moduł zasilania 230/48V 60W /48V V EXT POWER SUPPLY 1 kpl Kabel 21xE1 /12m Tributary A155 L12M 21E1/120 QT2 CORD 2 kpl Kabel RS323 F155C/A155 L1M8 MNGT VT100 CORD 1 kpl

10 Kable Patchcord światłowodowy, typ LC-E2000 APC (dupleks) 1 kpl Materiały Materiały instalacyjne (patch panel, przewody, inne) 1 kpl. 2. Urządzenia sieciowe - switche i routery 2.1. Switch sieciowy - przełącznik spełniający wymienione niŝej parametry minimalne: Urządzenie musi: 1. być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji; 2. posiadać co najmniej 64 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash; 3. zapewniać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC; 4. wydajność przełączania powinna być na poziomie co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 5. być wyposaŝone w co najmniej 24 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseT oraz 2 porty GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseT 6. automatycznie wykrywać przeplot (AutoMDIX) na portach miedzianych; 7. mieć wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector); 8. obsługiwać co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID; 9. obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami; 10. obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: a. IEEE 802.1x b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q 11. wspierać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci takie jak: a. obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla róŝnego rodzaju ruchu, b. mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP, c. moŝliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego. 12. wspierać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci takie jak: a. dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 oraz telnet i WWW,

11 b. moŝliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, c. monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping), d. IOS w wersji LANBase, e. moŝliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, f. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe, g. obsługa port-security, h. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia, i. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z moŝliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend), j. współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAClub NAP lub analogiczne. 13. obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3; 14. obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP; 15. mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP; 16. Plik konfiguracyjny urządzenia moŝliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; 17. mieć moŝliwość zarządzania przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta; 18. mieć moŝliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzane klastry; 19. mieć moŝliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza; 20. mieć moŝliwość montaŝu w szafie 19 i zajmować nie więcej niŝ 1RU. 21. Obudowa urządzenia wykonana z metalu. Przykład - switch sieciowy L2 Minimalne ukompletowanie TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna Cisco Catalyst TT-L 2 kpl. Rozszerzenie gwarancji SMARTNET 8X5XNBD WS-C kpl.

12 2.2. Router sieciowy - spełniający wymienione niŝej parametry minimalne Urządzenie musi: 1. być wyposaŝone w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000. Musi istnieć moŝliwość instalacji minimum jednego interfejsu 1000BaseSX w oparciu o moduł SFP. Dopuszcza się rozwiązanie w którym instalacja określonej liczby portów optycznych zmniejsza o tą samą liczbę ilość portów ze stykiem RJ posiadać min. 512MB RAM z moŝliwością rozszerzenia do min. 2GB. 3. Przepustowość: minimum 50Mbps 4. posiadać min. 4 sloty na interfejsy sieciowe i moduły usługowe, umoŝliwiające instalację alternatywnie: a. 24 interfejsów Gigabit Ethernet z obsługą połączeń L2/L3, b. 4 interfejsów ADSL2/VDSL2, c. 8 interfejsów PRI, d. 8 interfejsów FXS/FXO, e. 8 interfejsów BRI, 5. obsługiwać protokoły routingu IPv4 min. RIP, OSPF, EIGRP, BGPv4, OSPF, ISIS. 6. obsługiwać protokoły routingu IPv6 min. RIPng, OSPFv3. 7. funkcjonalność Policy Based Routing. 8. musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q. 9. musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF). 10. System operacyjny: aktualny IOS w wersji SEC/K9 11. obsługa multicast w zakresie: a. PIM (Sparse i SSM) oraz routing statyczny, b. IGMP v3, IGMP Snooping. 12. obsługa ICMP, w tym dla IPv obsługa dual stack (IPv4/IPv6). 14. w zakresie obsługi jakości usług (QoS): a. musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ, b. musi mieć moŝliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu, c. musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: i. z obsługą kolejki priorytetowej, ii. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu. d. musi obsługiwać mechanizm WRED, e. musi obsługiwać protokoł RSVP, f. musi obsługiwać mechanizm Traffic Shaping, g. musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu. 15. musi obsługiwać protokół GRE.

13 16. wspierać NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol) musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server. 18. musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika). 19. moŝliwość uruchomienia w przyszłości następujących funkcjonalności (dopuszcza się wykupienie opcjonalnej licencji: a. protokół MPLS, b. LSP Ping/Trace, c. Traffic Engineering (w tym Fast Reroute). 20. w zakresie komunikacji głosowej urządzenie, po odpowiednim doposaŝeniu musi umoŝliwiać realizację następujących funkcji: a. praca jako brama VoIP/PSTN z wykorzystaniem interfejsów PRI/BRI lub analogowych, b. praca jako mostek do połączeń VoIP wielopunktowych, c. kodeki G.711, G.729, G.722 oraz ilbc lub równowaŝne - musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyŝszą niŝ 16kbps. d. protokoły kontrolne H.323, SIP, e. zabezpieczanie sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu TLS, f. zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy protokół SRTP pomiędzy bramami i telefonami IP, g. ma moŝliwość wymiany ruchu głosowego do zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych po IP. W celu realizacji tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność zakupu dodatkowej licencji nie naleŝy jej uwzględniać w ramach niniejszego Zamówienia, h. moŝliwość przejęcia zarządzania lokalnymi telefonami (w liczbie min. 100) z zapewnieniem podstawowych funkcjonalności głosowych w przypadku awarii łącza do urządzeń systemu zarządzającego komunikacją głosową. Po usunięciu awarii wszystkie telefony powinny ponownie zarejestrować się w systemie centralnym. W celu realizacji tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność zakupu dodatkowej licencji nie naleŝy jej uwzględniać w ramach niniejszego Zamówienia, i. musi posiadać funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia tam i z powrotem (roundtrip), jitter i utraty pakietów). 21. w zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi realizować następujące funkcje: a. musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent), b. musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System, c. musi posiadać funkcjonalność Content Filtering,

14 d. musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urpf), e. musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL, f. musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router), g. musi posiadać obsługę NAT/PAT, h. musi posiadać funkcjonalność firewall z funkcją analizy stanu połączeń (w trybie routed oraz transparent), w tym moŝliwość realizacji róŝnych polityk per VRF, i. musi posiadać moŝliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów AES/3DES, funkcjonalność ta musi być realizowana w sposób sprzętowy, j. moŝliwość pracy jako węzeł brzegowy sieci VPN, przy czym wymagana jest dostępność następujących funkcjonalności: i. VPN GET VPN, DM VPN, Cisco IOS Firewall; ii. Site-to-Site VPN, iii. sieci VPN za moŝliwością transmisji pomiędzy węzłami w trybie kaŝdy do kaŝdego, iv. moŝliwość realizacji niezaleŝnych polityk VPN per VRF. 22. w zakresie zarządzania: a. interfejs linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI), b. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3), c. SSH, d. interfejs webowy, e. Syslog, f. protokół NTP, g. musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+, h. urządzenie musi posiadać moŝliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem moŝe być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; i. urządzenie musi posiadać moŝliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyraŝeń-filtrów, j. musi mieć moŝliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika.

15 23. obudowa urządzenia musi być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej. 24. montaŝu w szafie urządzenie musi mieć moŝliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC). 26. urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. 27. urządzenie musi mieć moŝliwość instalacji zewnętrznego zasilacza redundantnego. Przykład - Router sieciowy Minimalne ukompletowanie TYP OPIS ILOŚĆ Jednostka główna Cisco 2921 (wersja Security Bundle) Rozszerzenie SMARTNET 8X5XNBD Cisco 2921 Security gwarancji 3 kpl. 3 kpl. 3. Instalacja, wdroŝenie i uruchomienie. 1. Wykonawca dokona instalacji w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z jego standardami. Prace obejma w szczególności: a. skompletowanie konfiguracji sprzętowej urządzeń i ich dostarczenie, b. montaŝ urządzeń w szafach teletechnicznych i przyłączenie zasilania, c. podstawową konfigurację urządzeń, d. zestawienie połączeń fizycznych w ramach infrastruktury sieciowej pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, e. testy funkcjonalne połączeń do sieci. 2. Integralną częścią dostawy będą wszystkie niezbędne do instalacji komponenty w tym między innymi: a. kable zasilające do urządzeń, b. właściwe patchcordy przyłączeniowe, c. elementy umoŝliwiające montaŝ urządzeń w szafach teletechnicznych. 4. Warunki gwarancji i serwisu 1. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 2. Zamawiający wymaga aby obsługa gwarancyjna świadczona była bezpośrednio przez producenta sprzętu. Oznacza to, Ŝe w razie niemoŝności wywiązania się

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: LP Nazwa Ilość Zakup i dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Rozbudowa przełącznika

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Warunki techniczne

Załącznik nr 3. Warunki techniczne Załącznik nr 3 Warunki techniczne I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMÓW 1) Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo