Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013"

Transkrypt

1 URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER Wniosek nr DWJST-WWEFS /12 ZATWIERDZAM:.. Przewodnicząca Komitetu Sterującego Mielec, dnia 8 lipca 2013 r. Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) niniejszy dokument zawiera zapytanie ofertowe w ramach projektu URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. Nazwa i adres zamawiającego Mariusz Lipiński i Wiktor Cichoń wspólnicy Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński Wiktor Cichoń Ul. Sienkiewicza 1, Mielec NIP Tel. 17/ , 17/ , fax. 17/ II. Informacje ogólne 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 2. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. III. Określenie przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV Usługi wdrażania oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania Szkolenie pracowników Systemy i serwery informacyjne Strona 1

2 Przedmiotem zamówienia jest: zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią komputerową dla gminy Majdan Królewski i dla Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej: Część I: dla Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej licencje bezterminowe dla 130 stanowisk na moduł A oraz dla 100 stanowisk na moduł B, C, D, E; Część II: dla Gminy Majdan Królewski licencje bezterminowe dla 35 stanowisk na moduł A,B,C. Opis wymaganych funkcjonalności w programie: MODUŁ A: Monitorowanie i wizualizacja sieci Monitorowanie sieci: - Monitorowanie serwerów pocztowych i adresów WWW, serwisów TCP/IP i Windows, stanu i działania aplikacji oraz switchy i routerów (mapowanie portów i ruch sieciowy). Sieć ma być wykrywana automatycznie i prezentowana interaktywnie na mapach. - Wizualizacja sieci: Komputery prezentowane na interaktywnych mapach pokazujących wszelkie krytyczne informacje (czas odpowiedzi podstawowego serwisu, czas kiedy serwisy i komputer nie działały, alarmy itp.) Monitorowanie infrastruktury sieciowej: Za pomocą TCP/IP, SNMP, Windows Management Instrumentation (WMI) oraz kilka innych specjalizowanych próbników, program może zidentyfikować i monitorować najważniejsze elementy sieci. Określenie alarmów w celu monitorowania stanu systemów i otrzymanie powiadomienia, w razie gdyby przestały one odpowiadać lub wadliwie funkcjonowały (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem). Systemy monitorowane: Serwery Windows, Linux, Unix,; routery, switch'e, VoIP, i firewall'e Urządzenia SNMP wspierające SNMP v1/2/3. Kompilator plików MIB umożliwiający dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch'e, routery, drukarki, urządzenia VoIP itp. Serwisy TCP/IP HTTP, POP3, SMTP, FTP i inne. Monitorowanie czasu odpowiedzi i procent utraconych pakietów. Serwery pocztowe: - Monitorowanie serwisów odbierających i wysyłających pocztę. - Monitorowanie czasu potrzebnego do zalogowania się i sprawdzenia listy i lub wysłanie testowego a. Pomiar czasu wykonania tych operacji. - Powiadomienia o problemach z serwerem pocztowym. MODUŁ B: Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania Inwentaryzacja sieci - Automatyczne gromadzenie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci: - Szczegóły dotyczące sprzętu: model, CPU, pamięci, płyty głównej, napędów, kart, etc. - Audyt sprzętowy: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd., informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade. Strona 2

3 - Numery seryjne (klucze licencyjne) dla Windows / Office / VisualStudio / Microsoft SQL Server odczytywane razem z listą aplikacji; możliwość dodawania numeru dla innych aplikacji oraz edytowania wykrytych. - Informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows. Audytowanie i weryfikacja użytkowania licencji. - Historia wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranym komputerze: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. - Powiadomienie w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera. Powiadomienie poprzez . - Inwentaryzacja ma być wykonywana przez program agent. Program - agent na bieżąco wysyła informacje do serwera. - Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania (audyt licencji). Inwentaryzacja oprogramowania i audyt licencji: - Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na dyskach komputerów przez program agent ; skanowanie archiwów, plików ISO itp. - Zarządzanie posiadanymi licencjami; wzorce plików, pakiety oprogramowania, licencje dostępowe. - Audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - raporty audytowe, bez konieczności oczekiwania na dane z programów agentów. - Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji. - Baza wzorców aplikacji aktualizowana przez Internet i uzupełniana przez użytkowników. Wzorce złożone z grupy wpisów rejestru i plików - razem. - Heurystyczne tworzenie wzorców: w przypadku braku w bazie wzorca dla zainstalowanego programu, program ma samodzielnie taki wzorzec utworzyć. Baza wzorców automatycznie uzupełniana przez metody heurystyczne. Minimalizacja ręcznego dopisywania aplikacji podczas ich inwentaryzacji. Moduł administracyjno-rozliczeniowy: - baza ewidencji majątku IT zintegrowana z informacjami z programów-agentów dot. oprogramowania i sprzętu; - przechowywanie wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz elastyczne rozszerzanie i aktualizowanie zgromadzonych informacji; - możliwość definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów (pól) oraz wartości - dla urządzenia lub oprogramowania, dodatkowe informacje, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin przeglądu (możliwość podania daty, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny plik.doc,.xls, skan czy też własny komentarz; - możliwość importu danych z zewnętrznego źródła (CSV); - możliwość przypisywania środków do oddziałów lub komputerów; - widok audytowy zestawienie wszystkich środków trwałych, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania; - drukowanie kodów kreskowych dla Środków Trwałych, które posiadają numer inwentarzowy; - generowanie kodów QR; - obsługa najpopularniejszych standardów kodów kreskowych; - aplikacja mobilna do inwentaryzacji sprzętu posiadającego kody kreskowe. Strona 3

4 MODUŁ C: Monitorowanie aktywności użytkowników Program agent ma umożliwiać monitorowanie aktywność użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows: - Faktyczny czas aktywności: czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwami, - Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas wykorzystania przez użytkownika), - Rzeczywiste użytkowanie programów: dokładne informacje o wykorzystywanych programach (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona), - Rodzaj aktywności pracowników: raporty przedstawiające czas pracy (predefiniowane raporty RCP), przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania, zakupów online itp. - Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe (funkcja włączana na żądanie), - Zdalny podgląd pulpitu użytkownika, - Lista odwiedzanych stron: liczba odwiedzin stron z nagłówkami, liczbą i czasem wizyt, - Monitorowanie transferu sieciowego użytkowników: ruch sieciowy lokalny i transfer internetowy wygenerowany przez pracowników, - Audyty wydruków: informacje o dacie wydruku, wykorzystanej drukarce, użytkowniku oraz stacji roboczej, drukowanym dokumencie (nazwa dokumentu, ilość wydrukowanych stron, itp.), - Monitorowanie kosztów wydruków: możliwość ustalenia kosztu papieru według formatu, możliwość ustalenia kosztu druku dla drukarki i dla formatu, możliwość "grupowania" drukarek poprzez identyfikację drukarki jako inna drukarka, - Raporty prezentujące koszt wydruków: całkowity, całkowity na użytkownika, całkowity na drukarkę, całkowity na drukarkę ze szczegółami formatów. Blokowanie stron internetowych - Możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla danego użytkownika z możliwością definiowania wyjątków zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danej strony. MODUŁ D:Zdalna pomoc użytkownikom sieci lokalnej. W ramach kontroli stacji użytkownika wymagany jest podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia jego konsoli. Ważne, aby podczas przejęcia kontroli nad komputerem pracownika zarówno pracownik jak i administrator widzieli ten sam ekran. W powyższym module powinna znajdować się baza zgłoszeń umożliwiająca użytkownikom zgłaszać problemy techniczne, które z kolei byłyby przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim administratorom (wg kategorii problemów) otrzymującym automatycznie powiadomienie o przypisanym im problemie do rozwiązania. Zamawiając wymaga funkcjonalności pozwalającej użytkownikom na monitorowanie procesu rozwiązywania zgłoszonego przez niego problemu i jego aktualnego statusu, jak również wymiany informacji z administratorem za pomocą komentarzy, które mogą być wpisywane i śledzone przez obydwie strony. Moduł ten powinien zawierać również komunikator (czat) który umożliwiać będzie przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami, a także zdalny dostęp działający w dowolnej przeglądarce obsługującej HTML5. W module tym powinna być możliwość pobrania użytkowników z Active Directory. Obsługa załączników w module HelpDesk Obsługa zrzutów ekranowych w module HelpDesk Pytanie użytkownika o zgodę przy próbie podglądu pulpitu przez administratora. Strona 4

5 MODUŁ E: Ochrony danych przed wyciekiem przez blokowanie portów 1. Blokowanie portów i nośników danych Program, musi mieć możliwość zarządza prawami dostępu do wszystkich portów wejścia i wyjścia (przewodowych i bezprzewodowych) oraz urządzeń fizycznych, przez które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny. 1. Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek, 2. Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: WiFi, Bluetooth, IrDA, 3. Blokada dotyczy tylko urządzeń do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura itp.) można będzie podłączyć. Zarządzanie prawami dostępu do portów 1. Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików 2. Autoryzowanie urządzeń firmowych: pendrive ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane 3. Całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych komputerów 4. Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów. Audyt operacji na urządzeniach przenośnych Zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika: 1. podłączenie/odłączenie pendrive'a 2. odczyt i kopiowanie plików na/z pendrive'a. Integracja modułu z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników Ochrona przed usunięciem Program ma być zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora. Program powinien być w języku polskim Warunki realizacji zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 2. Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia obejmuje min. 2 lata licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Bezpłatny upgrade oprogramowania w okresie 2 lat licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Szkolenie z obsługi oprogramowania dla administratorów 2 dni po 6 godzin dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, jeżeli: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Strona 5

6 Warunki te będą spełnione, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie wg załącznika nr 2; d) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie wg załącznika nr 3; Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają powyższych warunków zostaną odrzucone. V. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy będą zobowiązani przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wymienione niżej dokumenty. Nie złożenie któregoś z wymaganych dokumentów wraz z ofertą w terminie upływu składania ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru załącznika nr 2 oraz 3 do niniejszej dokumentacji. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zamawiający dopuszcza złożenie wydruków ze stron www zawierających rejestry). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danym postępowaniu, o ile pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa. Przy załączeniu pełnomocnictwa w formie kserokopii kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Ponadto, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w danym postępowaniu, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa, podmioty występujące wspólnie oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych wykonawców. Przy załączeniu pełnomocnictwa w formie kserokopii kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. Strona 6

7 5. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie wymagał do wglądu, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji winny być wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 2. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Oferta winna być sporządzona trwałą techniką, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Oferta cenowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji. 3. Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego. 4. W przypadku, gdyby wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę go reprezentującą. 5. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 6. Miejsce i termin składania ofert: Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, Mielec, do roku do godz. 12:00, pocztą tradycyjną, osobiście lub na adres mailowy 7. Wykonawca, który składa ofertę pocztą tradycyjną lub osobiście winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego: Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, Mielec, oraz posiadającej następujące oznaczenia: Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2013 oraz Nie otwierać przed roku godz. 12:00. W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską nieotwarcie jej w trakcie sesji otwarcia ofert. Przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego lub na adres mailowy przed upływem daty i godziny składania ofert. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W sytuacji, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wyłoniona oferta, która została przekazana mailowo, Zamawiający będzie żądał dostarczenia oryginału oferty pisemnej przed podpisaniem umowy. VII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Oferowane ceny powinny być określone w walucie polskiej. 2. Wykonawca określi w swej ofercie cenowej wartości, uwzględniając w niej koszty czynności, materiałów i sprzętu określonych w niniejszej dokumentacji oraz wszelkich innych czynności, materiałów, sprzętu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen określonych w ofercie cenowej w okresie ważności umowy. Strona 7

8 4. W przypadku, gdy cena najniższej oferty, niepodlegającej odrzuceniu dla danej części zamówienia przekraczać będzie kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najniższą cenę dla danej części zamówienia i wyłonienia tą drogą wykonawcy, jeśli tą drogą nie uda się wyłonić wykonawcy wówczas zamawiający podejmie negocjacje kolejno z pozostałymi oferentami zgodnie z rankingiem oceny ofert. VIII. Kryteria oraz sposób oceny ofert Cena 100% Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tę spośród ważnych ofert, w której cena jest najniższa. Ocena dla Części I i II zapytania ofertowego będą oceniane oddzielnie. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego na piśmie w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na piśmie, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, do których skierował zapytanie ofertowe oraz zamieści ją na stronie internetowej 2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie dodatkowe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną lub faksem. W ofercie należy podać adres i numer faksu. Strona, która otrzyma dokumenty lub informacje w w/w sposób, zobowiązana będzie na wezwanie strony przekazującej dokument do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację. 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Mariusz Lipiński tel. 17/ , X. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawarcia z zamawiającym umowę w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę z pozostałych ofert ważnych, która zawiera najkorzystniejszą cenę. Załączniki: Formularz oferty - załącznik nr 1 Oświadczenie - załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym - załącznik nr 3 Protokół odbioru zamówienia - załącznik nr 4 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, wsparcie użytkowników, help desk, asysty technicznej - załącznik nr 5 Strona 8

9 Załącznik nr 1 Formularz oferty Pieczęć firmowa wykonawcy OFERTA CENOWA Działając w imieniu i na rzecz Nazwa wykonawcy: Adres:... składam niniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/06/2013 Część I: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej:... zł (słownie: ) w tym podatek VAT wg stawki.(%) zł Część II: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla Gminy Majdan Królewski:... zł (słownie: ) w tym podatek VAT wg stawki.(%) zł Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zł (słownie: ) w tym podatek VAT wg stawki.(%) zł Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w czasie i zakresie zawartym w specyfikacji. Nr faksu/ pod który należy przesyłać korespondencję:. Miejscowość...dnia..... Podpis i pieczątka osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Strona 9

10 Załącznik nr 2 Pieczęć firmowa wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/06/2013 oświadczamy, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności, 3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Miejscowość..., dnia Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Strona 10

11 Załącznik nr 3 Pieczęć firmowa wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/06/2013 na ofertowe oświadczamy, że: nie jesteśmy powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejscowość..., dnia Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Strona 11

12 Załącznik nr 4 Wzór PROTOKOŁU W SPRAWIE PRZYJĘCIA WYKONANYCH PRAC/ DOSTARCZONYCH USŁUG Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru:. Ze strony wykonawcy: (nazwa i adres wykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej) Ze strony zamawiającego: (nazwa i adres zamawiającego, imię i nazwisko osoby upoważnionej) Ze strony odbiorcy:. (nazwa i adres JST będącej Partnerem Projektu, imię i nazwisko osoby upoważnionej) Przedmiotem odbioru w ramach Umowy Nr z dnia r. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZO/06/2013 jest:. Potwierdzenie kompletności odbieranego przedmiotu umowy: Tak* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń) Tak*(potwierdzam odebranie z następującymi zastrzeżeniami.) Nie*. Potwierdzenie należytego wykonania umowy: Tak*(potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń) Tak*(potwierdzam odebranie z następującymi zastrzeżeniami:..) Nie*. Końcowy wynik odbioru: Pozytywny* Pozytywny* zastrzeżenia:. Negatywny*.. * niepotrzebne skreślić Pieczątki i podpisy przedstawicieli stron: (Ze strony zamawiającego).. (Ze strony wykonawcy). (Ze strony odbiorcy).. Strona 12

13 Załącznik nr 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK, ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i zobowiązuje się świadczyć serwis gwarancyjny w okresie 2 lat. 2. Okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. W okresie trwania gwarancji, wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych polegających na: a) skutecznym rozwiązaniu zgłoszeń incydentów i problemów zgłaszanych przez zamawiającego b) świadczeniu merytorycznych konsultacji zamawiającemu, w szczególności odpowiadania na zapytania zamawiającego, w zakresie funkcjonowania i obsługi oprogramowania i jego poszczególnych elementów c) dostarczaniu, instalacji i wdrażaniu niezbędnych lub celowych poprawek oprogramowania wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji poprawek, instrukcji instalacji, instrukcji użytkowania d) innych koniecznych działaniach zapewniających prawidłowe - tzn. nieograniczone czasowo i funkcjonalnie działanie oprogramowania. 4. Wszelkie świadczenia dostarczone przez wykonawcę w ramach gwarancji będą wykonywane przez wykwalifikowany personel. 5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach gwarancji w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność oprogramowania w trakcie i po zrealizowaniu świadczenia. 6. Wszelkie działania związane ze świadczeniem gwarancji, muszą być wykonywane za wiedzą i akceptacją zamawiającego. 7. W okresie trwania serwisu gwarancyjnego, wykonawca zobowiązany jest do: a) nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonym wykonawcy przez zamawiającego, telefonicznie lub w formie elektronicznej przez osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcą b) nieodpłatnego dostarczania nowych wersji i uaktualnienia oprogramowania gotowego i dedykowanego, w przypadku gdy nastąpią zmiany w obowiązującym prawodawstwie, wymagające nowszej wersji lub uaktualnienia oprogramowania c) prowadzenia konsultacji i udzielania porad w zakresie zainstalowanej nowej wersji lub uaktualnień oprogramowania: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną poprzez zapewnienie uprawnionym pracownikom zamawiającego dostępu do HelpDesku wykonawcy w zakresie niezbędnym do użytkowania oprogramowania pracownikom zamawiającego dostępu do HelpDesku d) usprawniania obsługi oprogramowania poprzez wprowadzanie autorskich udoskonaleń w technologii i funkcjonalności oprogramowania e) informowania zamawiającego o dostępnych aktualizacjach / poprawkach oprogramowania. 8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Strona 13

14 II. Wsparcie użytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę Help Desk. 2. Wykonawca w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za błędy oprogramowania i awarie oraz ich usunięcie. 3. Wyznaczeni pracownicy zamawiającego w przypadku wystąpienia błędu lub awarii wysyłają formularz Zgłoszenia do systemu Help Desk. 4. Błąd musi być opisany przez zgłaszającego w sposób umożliwiający odtworzenie błędu w środowisku wzorcowym wykonawcy. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku wzorcowym, wykonawca zdiagnozuje błąd w środowisku zamawiającego, a termin opisany w punkcie 5 może ulec wydłużeniu o jeden dzień roboczy. 5. Wykonawca w ramach świadczeń gwarancji zobowiązany jest do skutecznego rozwiązywania zgłoszeń w terminie 2 dni roboczych. 6. Usunięcie błędu oprogramowania oznacza przekazanie przez wykonawcę do zgłaszającego, nowej wersji oprogramowania, poprawki lub rekonfiguracji oprogramowania oraz usunięcie skutków błędu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować, aby zamawiający potwierdził odbiór informacji o nowej wersji oprogramowania. 7. Wykonawca nie będzie zobowiązany do usunięcia błędów oprogramowania spowodowanych obsługą oprogramowania niezgodnie z dokumentacją użytkową ani błędów oprogramowania spowodowanych działaniem osób trzecich, za których działania wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności. 8. W uzasadnionych przypadkach czas rozwiązania zgłoszenia, o których mowa w pkt. 5, może zostać przedłużony za porozumieniem przedstawicieli Stron. III. Asysta techniczna 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę asysty technicznej przez okres min. 2 lat, rozpoczynając świadczenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego projektu. 2. Celem świadczenia usług asysty technicznej, jest bezpłatne wsparcie techniczne w używaniu oprogramowania, do którego zamawiający uzyskał licencję na podstawie niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże wykonawcy imienną listę osób uprawnionych ze strony zamawiającego do korzystania z asysty technicznej. 3. Wykonawca zapewni świadczenie asysty technicznej w języku polskim. 4. Wykonawca zagwarantuje świadczenie usługi asysty technicznej wyłącznie przez wykwalifikowany personel, przez co rozumie się osobę/osoby z doświadczeniem, posiadające odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i wiedzę, po odpowiednim przeszkoleniu, cechujące się odpowiednimi predyspozycjami do kontaktu z użytkownikiem końcowym, tj. komunikatywnością, dobrą dykcją, odpornością na stres, cierpliwością, pozytywnym nastawieniem do użytkownika końcowego. Personel wykonawcy świadczący usługę asysty technicznej, musi posiadać umiejętności pracy z trudnym użytkownikiem, np. zdenerwowanym, niecierpliwym, zadającym niejasne pytania lub udzielającym niejasnych odpowiedzi nieobeznanym w temacie. 5. Przedmiotem usługi asysty technicznej świadczonej przez wykonawcę na rzecz zamawiającego, jest: a) gotowość do świadczenia konsultacji telefonicznych b) gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom oprogramowania poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika za zgodą i pod nadzorem zamawiającego c) gotowość do ewentualnego uruchomienia niezbędnej i koniecznej obsługi danych poprzez szyfrowane kanały dostępowe pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Strona 14

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

300 (jednakowa dla wszystkich modułów) **

300 (jednakowa dla wszystkich modułów) ** Strona: 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Pakiet Oprogramowania Pakiet Oprogramowania musi być zgodny z Axence nvision 5 lub o wyższych lub równoważnych parametrach i wymaganiach określonych poniżej: Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań Poznań 13.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE I.1) Nazwa i adres: Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań NIP 972-039-33-05 Adres pocztowy: Ul. Warpińska 36, 61-058

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9. OBP-ZO-43/2013 Data publikacji: 30 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wydruk i dostawę ulotek kolorowych (CPV - 79823000-9; CPV - 22140000-3) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.07 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w sprzęt IT i narzędzia TIK

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w sprzęt IT i narzędzia TIK Kozenin, dnia 17.10.2016 r. Znak sprawy: 3.2016 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8. W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące warunki:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące warunki: Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 15.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu

Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu Zapytanie ofertowe nr 08/2013/01 na zakup, dostarczenie, montaż i konfigurację sprzętu Kielce, dn. 03.09.2013 r. w ramach Projektu Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu! współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 16.09.2013r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją projektu Pracownia kompetencji ECDL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE PSYCHOLOG/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Rzeszów,2012-07-05 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie egzaminu międzynarodowego Business English Certificate Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

Dostawa stojaków na ulotki na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad

Dostawa stojaków na ulotki na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad OBP-ZO-23/2012 Data publikacji: 7 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę stojaków na ulotki na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad Zamawiający: Nazwa: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup oprogramowania i sprzętu do monitoringu i zarządzania. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup oprogramowania i sprzętu do monitoringu i zarządzania. 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest "Zakup oprogramowania i sprzętu do monitoringu i zarządzania siecią komputerową" 1. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do EURO Grudziądz, 7 lutego 2012 r. FE.0114-16-23/10 Wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 EURO I. Opis przedmiotu zamówienia W związku z wdrażanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r.

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r. Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Numer zapytania ofertowego: 1/07/2012/POKL kod CPV 22100000-1 Gdańsk, 26.07.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę składu, zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: usług badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia na zakup: usług badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18-02-2016 na zakup: usług badawczych 1. Nazwa Zamawiającego IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boya-Żeleńskiego 17 35-105 Rzeszów 2. Postanowienia ogólne Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 Zakład Szklarski ARTDIAME Wylęga Artur Ul. Szeroka 30, Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów NIP: 619-180-65-26 Słupia pod Kępnem, dnia 23.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Medicus w Opolu Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 5 45-706 Opole tel. 77 441 32 34; fax 77 441 50 81 Opole, 17.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP:

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP: I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 30.03.2017 ul. Owocowa 1c 66-415 Kłodawa NIP: 599 316 84 62 Zapytanie ofertowe Z dnia 30.03.2017 Na zakup maszyny do produkcji lodów w minimum trzech różnych smakach jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr 4/2015/PORPW

Zapytanie ofertowe. nr 4/2015/PORPW NETCITY PRZEMYSŁAW ŻELAZNY ul. Marszałka Piłsudskiego 20/51 25-431 Kielce Kielce, dn. 03.06.2015 r Zapytanie ofertowe nr 4/2015/PORPW Zapytanie ofertowe nr 4/2015/PORPW dotyczy wyłonienia Wykonawcy zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo