WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP /13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający - Centrum Projektów Informatycznych, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ ) oraz zmianę nr 1 treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 19-CPI-WZP- 2244/13 pn: Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap. WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ WSMB.24. Czy przez komponenty funkcjonalne systemu rozumiane są poszczególne elementy systemu (np. serwery, urządzenia appliance)? W wymaganiu tym przez komponenty funkcjonalne rozumiane są poszczególne elementy funkcjonalne takie jak: funkcjonalność raportowania, funkcjonalność edycji reguł korelacyjnych, funkcjonalność detekcji anomalii itp. dostępne z konsoli zarządzającej. WSMB.28. Czy wymaganie to odnosi się do komunikacji pomiędzy źródłem danych i SMB, czy pomiędzy komponentami SMB? Wymaganie odnosi się do komunikacji pomiędzy źródłem danych i SMB. WSMB.29. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pojedynczego elementu analitycznego? Element analityczny rozumiany jest jako komponent realizujący funkcjonalności korelacji i detekcji anomalii o których mowa w wymaganiach. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Jaka jest liczba administratorów, którzy będą korzystać z rozwiązania? Jaka jest spodziewana liczba jednoczesnych (równoczesnych) sesji połączeniowych tych administratorów do systemów zarządzanych przez PIM. Proszę podać rząd wielkości.

2 Strona 2 z 15 Zgodnie z wymaganiem 3.10 Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ ). Zamawiający wymaga, aby system SZKU mógł obsłużyć do 15 sesji jednoczesnych. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Czy zapewniają Państwo w swojej topologii sieciowej redundantne polaczenia sieciowe pomiędzy lokalizacjami? Czy jeśli w przypadku awarii jednego z łącz miedzy lokalizacjami następuje automatyczne przepięcie na drugie łącze zapasowe? Zamawiający wymaga, aby system był przygotowany do pracy w środowisku w którym brak jest redundancji połączeń. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Czy oczekują Państwo od rozwiązania zapewnienie wysokiej dostępności rozwiązania także w sytuacji kiedy odcięta zostanie komunikacja sieciowa pomiędzy lokalizacjami? Czy w ogóle jest taka sytuacja u Państwa możliwa? Czy wystarczy HA na poziomie centrali, natomiast połączenie z oddziałami zabezpieczacie Państwo na zasadzie redundantnego łącza? Zamawiający oczekuje rozwiązania HA tylko i wyłącznie na poziomie centrali. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Jaka jest przepustowość łącz pomiędzy oddziałami/lokalizacjami? Zamawiający wymaga, aby system był przygotowany do pracy w środowisku w którym łącze pomiędzy dwoma lokalizacjami ma przepustowość 1GB/s i jest wykorzystywane głównie dla celów ruch produkcyjnego. Zamawiający nie wyklucza podłączenia kolejnej lokalizacji przy wykorzystaniu innych technologii np. kanał VPN po przez sieć publiczną i będzie to uzgodnione na etapie projektowym. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Czy lokalizacje są połączone miedzy sobą czy ruch kierowany jest poprzez centrale? Zamawiający wyjaśnia że nie przewiduje połączeń full mash pomiędzy lokalizacjami. WSM.22 Czy Zamawiający dopuszcza realizację automatycznego zasilania repozytorium jednostek konfiguracji metodą bezagentową? Tak. Oferowany system musi posiadać możliwość zasiania centralnego repozytorium metodą agentową oraz bezagentową. WSM.22 Czy Zamawiający oczekuje przechowywania informacji o niestandardowych jednostkach konfiguracji (komponent nie jest wykrywany przez standardowe mechanizmy rozwiązania), które mogą wymagać rozszerzenia modelu danych centralnego repozytorium jednostek konfiguracji?

3 Strona 3 z 15 Tak, system musi zapewniać możliwość rozszerzenia modelu danych repozytorium jednostek konfiguracji z poziomu graficznej konsoli dostarczanego rozwiązania. Niedopuszczalne jest, by rozszerzenie modelu danych wymagało zmian w kodzie aplikacji dostarczanego rozwiązania. WSM.59 i WSM.63 Prosimy o doprecyzowanie czy gotowe reguły monitorowania środowisk wirtualnych oraz baz danych powinny być dostarczane jako rozszerzenia agenta monitorowania czy dopuszcza się instalowanie różnych typów agentów w zależności od tego jaką funkcjonalność będą zapewniać (oddzielny agent na potrzeby monitorowania baz danych oraz oddzielny agent na potrzeby monitorowania środowisk wirtualnych)? Zamawiający wymaga instalacji wyłącznie jednego agenta realizującego pełną wymaganą funkcjonalność monitoringu systemów operacyjnych, baz danych, serwerów aplikacyjnych itd. Czy Zamawiający dopuszcza instalację więcej niż jednego agenta w celu zbierania danych operacyjnych i wydajnościowych? Zamawiający nie zezwala na instalację więcej niż jednego agenta na pojedynczym systemie operacyjnym w celu zrealizowania wymaganych funkcjonalności. WSM.76 Czy Zamawiający ma na myśli rozbudowę o dodatkową moc obliczeniową serwerów objętych systemem monitorowania czy tylko platformy sprzętowej na której jest zainstalowany ww. system? Zamawiający ma na myśli rozbudowę o dodatkową moc obliczeniową serwerów objętych systemem monitorowania oraz platformy sprzętowej na której jest zainstalowany ww. system. WSM.50 Czy Zamawiający dopuszcza uruchamianie dodatkowych procesów na monitorowanych systemach w ramach tworzenia nowych mechanizmów monitorowania i konfiguracji agentów. Zamawiający nie dopuszcza, aby zmiana konfiguracji agenta lub poszerzenie zakresu realizowanego przez niego monitoringu wymagała dodatkowych instalacji lub uruchomienia nowych procesów na monitorowanym systemie. WSM.01 do WSM.110 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie składające się z oprogramowania kilku producentów realizujące wymagania od 01 do 110? Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli wykonawca zapewni spójne działanie rozwiązania i zachowanie wszystkich wymienionych funkcjonalności w przypadku potrzeby wykonania aktualizacji któregokolwiek z elementów.

4 Strona 4 z 15 WSD.110 Biorąc pod uwagę treść wymagania WSD.002 i WSD.111 czy Zamawiający oczekuje dostępu dla użytkowników końcowych przez interface www, a dla operatorów systemu service desk poprzez interface WWW oraz aplikację kliencką rozumianą jako gruby klient instalowany na stacji roboczej operatora systemu? Tak, Zamawiający potwierdza, iż użytkownicy końcowi mają mieć dostęp do systemu przez interface WWW, natomiast operatorzy systemu poprzez interface WWW oraz poprzez grubego klienta. WSD.120 W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować wsparcie przez oferowane narzędzie w zakresie dobrych praktyk stosowanych w bibliotekach ITIL? Zamawiający oczekuje potwierdzenia zgodności oferowanego narzędzia w postaci obecności proponowanego narzędzia na liście rozwiązań zweryfikowanych przez organizację APM Group lub PinkVerify co do zgodności procesów wymaganych przez Zamawiającego. Pkt 3.10 OPZ. Czy przez aplikacje systemowe epuap w zakresie SMB rozumiane są aplikacje dedykowane, tworzone na potrzeby epuap? Tak. Pkt 3.10 OPZ. W zakresie wdrożenia opisanym w tym pkt jest odwołanie jedynie do obsługi i przekazywania zgłoszeń. Jakie procesy ITIL mają być wdrożone w systemie SD w ramach postępowania? Dostarczony system zgodnie z zapytaniem ma posiadać funkcjonalność opisaną w pkt 3.4. Wymagania dla systemu klasy Service Desk. W ramach wdrożenia uruchomione mają być następujące procesy: zarządzanie incydentami, zarządzanie Wiedzą, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług IT. Pkt 3.10 OPZ. Czy zamawiający posiada opis procesów ITIL, które mają być wdrożone w narzędziu SD w ramach niniejszego zapytania? Jakie materiały dostarczy klient w zakresie opisu procesów ITIL, które mają być wdrożone? Czy w ramach niniejszego wdrożenia zamawiający oczekuje przygotowania opisu procesów ITIL? Jeśli tak to których? W ramach wdrożenia zaimplementowane powinny być następujące procesy: zarządzanie incydentami, zarządzanie Wiedzą, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług IT, zarządzanie portfelem usług. Zamawiający nie posiada opisu tych procesów.

5 Strona 5 z 15 Pkt 3.10 OPZ. Czy obsługa zgłoszeń dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych jest realizowana spójnym procesem obsługi w ramach jednego procesu? Czy są to dwa różne rodzaje obsługi np. helpdesk IT i helpdesk merytoryczny? Obsługa użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych będzie prowadzona w ramach jednego procesu zarządzania incydentami. Pkt 3.10 OPZ. Czy dla 50 osób funkcjonujących w ramach I, II oraz III linii wsparcia należy dostarczyć 50 licencji nazwanych (przypisanych do konkretnych osób), czy można zaproponować licencje współdzielone określające jednoczesny dostęp dla danej liczby użytkowników do systemu? Ile osób z tych 50 ma mieć dostęp do modułów realizujących poszczególne procesy ITIL np. Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Problemami, Zarządzanie Poziomem Usług? W ramach realizacji dostawca powinien dostarczyć licencje obejmujące obszary opisane pkt 3.4. Wymagania dla systemu klasy Service Desk. Liczba licencji na poszczególne obszary powinna obejmować co najmniej: 20 licencji dostępu jednoczesnego. Pkt 3.10 OPZ. Jakie integracje systemu SD mają być wykonane w ramach niniejszego wdrożenia? Integracja z ? Integracja z AD? Integracja z systemem HR? Czy w ramach wdrożenia mają być wykonane integracje z Centralnym repozytorium konfiguracji SM (wymaganie WSM.55) oraz systemem WSZKU (wymagania WSZKU.32. i WSZKU.43)? W ramach wdrożenia wykonawca powinien wykonać integrację z serwerem poczty ( ) w zakresie wysyłania i odbierania poczty (w szczególności MS Exchange), integrację z AD w zakresie informacji o użytkownikach oraz integracja z centralnym repozytorium konfiguracji SM, jak i systemem SZKU. Pkt 3.10 OPZ. Jakie są wymagania zamawiającego odnośnie raportowania z systemu SD? Prośba o określenie przynajmniej ilości raportów jakie mają być dostarczone w ramach wdrożenia. W ramach wdrożenia wykonawca powinien dostarczyć raporty dla wdrażanych procesów. W sumie przewidywanych jest do dostarczenia 15 raportów. WSM.11. SM musi zapewniać automatyczną paszportyzację elementów podlegających monitorowaniu (np. serwery) a także automatyczne tworzenie się relacji między nimi. Prośba o zdefiniowanie pojęcia "paszportyzacja". W ramach paszportyzacji system SM musi wykrywać i zapisywać w bazie danych parametry opisujące dany element. Minimum to wersja komponentu, nazwa i adres sieciowy, konfiguracja sprzętowa, wersja oprogramowania. Musi być możliwość dostosowania mechanizmów paszportyzacji do wykrywania specyficznych parametrów dla danego elementu za pomocą minimum wywołania komendy, odczytu pliku, odpytania web service lub bazy danych. WSM.12.

6 Strona 6 z 15 SM musi mieć możliwość generowania alarmów (w tym wywołania sparametryzowanych adresów URL i wysłania trapa SNMP) i powiadomień a także wykonywania automatycznych akcji w wyniku wygenerowania alarmu (np. uruchomienie skryptu). Prośba o zobrazowanie funkcjonalności "wywołania sparametryzowanych adresów URL" jako sposobu generowania alarmu. SM musi mieć możliwość uruchomienia adresu URL jako akcja związana z obsługą sytuacji alarmowej wykrytej przez SM. Sparametryzowanego oznacza użycie informacji zawartej w alarmie jako parametru wywołania adresu URL. WSM.18. SM musi zapewniać możliwość bez agentowego monitorowania komponentów logicznych infrastruktury (w tym między innymi: Windows, Linux, Unix, VMware, SNMPv3, baz danych za pomocą JDBC, FTP, WebService, LogFile, WebSphere, DB2 DB, Oracle DB, URL, parametrów środowiskowych udostępnianych przez zdalną konsolę zarządzania serwerem). Prośba o uściślenie, czy za monitoring bezagentowy uznajemy również monitoring z wykorzystaniem agentów natywnych oraz nie instalowanych na monitorowanych przez SM komponentach. Prośba o uściślenie wymagania w szczególności ze względu na fakt, że monitorowanie z wykorzystaniem SNMP z definicji wymaga agentów? Wymaganie mówi o wykorzystaniu mechanizmów nie wymagających instalowania agentów na monitorowanych przez SM komponentach. WSM.19. SM musi mieć możliwość definiowania wartości progowych, określania poziomów krytyczności i tworzenia kalendarzy uruchomień dla monitorów. Prośba o zdefiniowanie pojęcia "monitor". Monitor oznacza zdefiniowaną w SM funkcję monitoringu. Odpytanie o minimum jedną metrykę monitorowanego komponentu jest realizowane przez jeden monitor. WSM.42. SM musi obejmować następujące obszary funkcjonalne z wykorzystaniem dedykowanych modułów monitorujących: a) monitorowanie systemów operacyjnych pod kątem wpisów w logach, statusu określonych procesów systemowych i metryk wydajnościowych (m.in. obciążenie CPU, RAM, Filesystemy, SWAP, interfejsy sieciowe); b) monitorowaniem platformy wirtualizacyjnej (Vmware) w tym hostów maszyn wirtualnych jaki i centralnych serwerów zarządzających pod kątem wydajności, dostępności (w przypadku Vmware metryki vma); c) monitorowanie aplikacji działających na serwerach pod kątem wpisów w logach, statusu procesów systemowych oraz zasobów systemowych konsumowanych przez aplikację; d) zakres musi być realizowany zarówno za pomocą metody agentowej jak i bezagentowej; Czy punkt d oznacza, że musi istnieć możliwość realizacji każdego z punktów WSM.42: a, b i c za pomocą metody zarówno agentowej jak i bezagentowej? Tak.

7 Strona 7 z 15 WSM.50. SM musi umożliwiać tworzenie własnych i modyfikowanie predefiniowanych dostarczanych przez oprogramowanie mechanizmów i konfiguracji monitorowania realizowanych przez agentów oraz centralną dystrybucję tych mechanizmów i konfiguracji z zarządcy. Prośba o zdefiniowanie "mechanizmu monitorowania" oraz "zarządcy". Mechanizm monitorowania oznacza zestaw instrukcji i poleceń wykonywanych przez komponenty SM w ramach pracy związanej z monitorowaniem. Zarządca oznacza centralny komponent SM zarządzający komponentami monitorującymi (agentowymi jak i bezagentowymi). WSM.51. SM musi zarządzać wersjonowaniem konfiguracji mechanizmów i schematów monitorowania. Prośba o zdefiniowanie "mechanizmu monitorowania" oraz "schematu monitorowania". Czy wersjonowanie dotyczyć ma mechanizmów i schematów dostarczanych przez producenta, czy też tworzonych/modyfikowanych przez użytkownika. Mechanizmu monitorowania oraz "schemat monitorowania" oznacza zestaw instrukcji i poleceń wykonywanych przez komponenty SM w ramach pracy związanej z monitorowaniem. Wersjonowanie musi dotyczyć mechanizmów oraz schematów dostarczanych zarówno przez producenta jak i tworzonych/modyfikowanych przez użytkownika. WSM.52. SM zdarzeń na serwerach i aplikacjach musi umożliwiać integrację z dedykowanymi systemami zarządzania i monitorowania z wykorzystaniem trapów SNMP, plików logów, poleceń linii komend, mechanizmów WebService czy też informacji udostępnianych w bazie danych. Prośba o uszczegółowienie tego jakich "dedykowanych systemów zarządzania dotyczy wymaganie oraz opis zakresu i sposobu integracji w ramach każdej z wyszczególnionych metod. SM musi mieć możliwości integracji poprzez wymienione mechanizmy integracji i określa wymaganą funkcjonalność oferowanego SM. Zamawiający nie oczekuje dostarczenia integracji w tym postępowaniu. WSM.58. SM musi umożliwiać definiowanie progów dla monitorowanych metryk oraz treści i parametrów generowanych komunikatów (alarmów) z poziomu interfejsu graficznego systemu zarządzania, również dla zdarzeń pochodzących z autorskich skryptów. Prośba o zdefiniowanie "autorskich skryptów" jako źródła zdarzeń w SM. Sformułowanie wskazuje na możliwość użycia w SM skryptów obecnie używanych przez zamawiającego lub stworzonych w trakcie eksploatacji SM. WSM.77. SM musi dostarczać wzorce monitorowania bezagentowego z wykorzystaniem mechanizmów WMI, SNMP, SSH.

8 Strona 8 z 15 Prośba o zdefiniowanie "wzorców monitorowania". Wzorce monitorowania oznacza zestaw instrukcji i poleceń wykonywanych przez komponenty SM w ramach pracy związanej z monitorowaniem. WSM.89. SM musi udostępniać kontekstową informację o sposobie monitorowania danego urządzenia sieciowego. Prośba o zdefiniowanie pojęcia "sposób monitorowania", tudzież podanie przykładowych informacji, które miałyby być udostępniane kontekstowo dla danego urządzenia sieciowego (w ramach informowania o "sposobie monitorowania"). SM musi kontekstowo udostępniać takie dane jak np. wersja SNMP, protokół IP, częstotliwość odpytywania, i inne, które wpływają na parametry monitorowania danego urządzenia sieciowego. WSM.90. SM musi dostarczać gotowe szablony raportów w kontekście metryk z urządzeń sieciowych (raporty typu Top N), raportowanie musi być dostępne w kontekście grup: a) Urządzeń; b) Interfejsów. Grupy muszą być tożsame/synchronizowane z mechanizmami monitorowania. Prośba o zdefiniowanie "mechanizmu monitorowania" oraz opis zasady "tożsamości/synchronizowania" z "mechanizmem monitorowania". SM musi posiadać ujednolicone zarządzanie mechanizmami monitorowania (zakres opisany w OPZ) oraz raportowania. WSM.91. SM monitorowania urządzeń sieciowych LAN/WAN musi umożliwiać definiowane własnych raportów i modyfikacji już istniejących. Raporty muszą być dostarczane przynajmniej w formatach HTML, MS Excel oraz pdf. Czy za metodę "dostarczenia" możemy uznać również wyświetlenie raportu w konsoli SM. Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość generowania raportu w wymienionych formatach tak by można było je wykorzystać również w innych narzędziach niż konsola SM. Wyświetlanie raportu z poziomu konsoli SM jest również wymagane. WSM.95. SM zarządzania LAN/WAN musi umożliwiać personalizację treści i parametrów zdarzeń wyświetlanych w konsoli, modyfikacja mechanizmów i parametrów alarmów musi być możliwa z poziomu przeglądarki alarmów. Prośba o wyjaśnienie, czy poprzez personalizacje rozumiemy dostosowanie do potencjalnie odmiennych potrzeb indywidualnych użytkowników, czy ogólnie konfigurację/customizację w skali SM - jednakowo dla wszystkich jego użytkowników.

9 Strona 9 z 15 Zamawiający wyjaśnia, że personalizacja oznacza dostosowanie do potrzeb i uprawnień indywidualnych użytkowników. WSM.100. "SM zarządzania LAN/WAN musi umożliwiać monitorowanie Cisco IP SLA poprzez obrazowanie metryk opisujących testy: ICMP, TCP, UDP echo, Jitter, VoIP" Prośba o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez "obrazowanie metryk". Obrazowanie metryk" oznacza możliwość podglądu wartości metryk w czasie (online) na wykresie graficznym. WSM.101. SM zarządzania LAN/WAN musi realizować raportowanie IP SLA w kontekście testów: Prośba o wyjaśnienie na czym mają polegać testy pomiędzy lokalizacjami i czym się one różnią od testów pomiędzy urządzeniami. Będą to testy tożsame. WSM.102. Podsystem SM musi umożliwiać pomiar odczuć rzeczywistego użytkownika końcowego, realizowane poprzez: 1) Monitorowanie pasywne. Prośba o podanie definicji monitorowania pasywnego r) musi być skalowany i umożliwiać rozbudowę, jeżeli pojawi się potrzeba monitorowania dodatkowych systemów; Proszę podać oczekiwane wymagania skalowalności od strony technicznej i licencyjnej. 2) Monitorowanie aktywne Proszę podać przypadki użycia monitorowania aktywnego ujawniające model świadczenia takich usług (On-site, SaaS etc.)? Monitorowanie pasywne to technika monitorowania prowadzona po przez analizę kopii aktualnego ruchu w sieci. Wykonawca wymaga, aby rozwiązanie, było skalowalne i umożliwiało rozbudowę w przypadku pojawienia się bieżących potrzeb rozwoju środowiska epuap. Zamawiający nie jest kompetentny do podania wymogów technicznych oraz licencyjnych dla systemu SM, zamawiający nie ma wiedzy jakie rozwiązanie zostanie zaproponowane przez potencjalnego wykonawcę. Przypadki użycia są definiowane na etapie realizacji umowy. Pytanie dotyczące załącznika numer 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wymaganie WSD 109. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza aby efekt zmian funkcjonalnych, w tym konfiguracji, parametryzacji, implementacji nowych formularzy, zmian walidacji na polach formularzy już istniejących, zmian logiki biznesowej był dostępny dla użytkowników po uprzednim przeprowadzeniu co najmniej kompilacji kodów źródłowych czy też restarcie usługi?

10 Strona 10 z 15 Czy też intencją Zamawiającego jest aby całość zmian wykonywanych w systemie była dostępna dla użytkowników zaraz po ich zatwierdzeniu bez konieczności kompilacji kodu czy też restartu usługi?. Zamawiający nie dopuszcza żeby wskazane zmiany wymagały kompilacji kodów źródłowych lub restartu usługi. Pytanie dotyczące załącznika numer 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wymaganie WSM.48. Czy w obszarze zarządzania systemami Windows automatyczne polecenia, o których mowa w punkcie WSM 48 mają obejmować funkcjonalnie również automatykę w obszarze: - instalacja i deinstalacja poprawek systemowych, - instalacja i deinstalacja komponentów aplikacyjnych, - instalacja i deinstalacja systemów operacyjnych, - uruchomienia zadań na wielu zarządzanych systemach/urządzeniach sieciowych (równolegle lub sekwencyjnie) w ramach jednego polecenia wywołanego z poziomu SM, - dodawanie/usuwanie dodatkowych węzłów z klastrów obliczeniowych/dostępowych. Tak, Zamawiający oczekuje ww. funkcjonalności. Czy wymienione w rozdziale 3.10 Zakres wdrożenia liczby dotyczą całości środowiska czy tylko pojedynczej lokalizacji? Liczby dotyczą całości środowiska. Czy środowiska sprzętowe poszczególnych systemów WSM, WSMB, WSD, WSZKU mają być redundantne we wszystkich 3 lokalizacjach? Redundancja dotyczy centralnych komponentów wymienionych systemów. Czy elementy monitorowane i podlegające zarządzaniu znajdują się we wszystkich 3 lokalizacjach? Tak. Dotyczy WSM.22. Czy rozwiązanie ma przeprowadzać automatyczne wykrywanie konfiguracji i rekoncyliację? Tak. Dotyczy WSM.73. Czy dopuszczalne jest zastosowanie własnego bezpiecznego i szyfrowanego protokołu zamiast HTTPS? Prosimy o wytłumaczenie konieczności stosowania protokołu HTTPS. Niedopuszczalne jest stosowanie innego protokołu. Https jest standardem rynkowym stosowanym przez wielu producentów rozwiązań monitorowania i zapewnia odpowiedni

11 Strona 11 z 15 poziom bezpieczeństwa oraz standardu zarządzania używanego obecnie przez zamawiającego. Dotyczy WSD.115. Ze względu na wprowadzenie przez firmę Microsoft uniwersalnego interfejsu komunikacji z serwerem Exchange, opartego na otwartym standardzie Web Service - Exchange Web Service, prosimy o wyjaśnienie, czy wsparcie protokołu EWS można traktować jako równoważne z integracją za pomocą MAPI? Tak. Dotyczy WSMB. Ile zdarzeń na sekundę (EPS) na przetwarzać system SMB? Zamawiający wymaga aby system przetwarzał minimum 3500 EPS. Dotyczy WSMB. Ile równoległych sesji sieciowych (Flows) na minutę (FPM) ma przetwarzać system SMB? Na obecnym etapie nie jest zakładane monitorowanie informacji typu Flow. Dotyczy WSMB. Ile źródeł logów ma wspierać system SMB? Zamawiający wymaga, aby system SMB wspierał minimum 300 źródeł logów. Dotyczy WSMB. Ile tożsamości uprzywilejowanych ma być zarządzanych przez system SZKU? Zamawiający wymaga, aby system SZKU umożliwiał zarządzanie co najmniej 15 kontami uprzywilejowanymi. Dotyczy WSMB.04. Czy środowisko będzie zasilane informacjami o podatnościach, czy też ma dostarczyć mechanizm ich identyfikacji? Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje zasilenia systemu informacjami podatnościach. System, jednak ma mieć taką możliwość. Dotyczy WSZKU.07. Prosimy o wytłumaczenie celu i kontekstu przesyłania plików w ramach zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi. Funkcjonalność ta jest wymagana celem zabezpieczenia przed nieautoryzowanym lub niekontrolowanym kopiowaniem/przesyłaniem plików na serwery docelowe, które są zarządzane przez system WSZKU. Użytkownik nie może kopiować plików bezpośrednio ze swojej stacji na serwer docelowy(zarządzany). Musi się to odbywać w sposób kontrolowany przez system WSZKU. Każdy plik(i) musi uprzednio zostać umieszczony w zabezpieczonym miejscu (zasób sieciowy widoczny z systemu WSZKU), a następnie transfer pliku(ów) musi odbywać się z tego zasobu poprzez system WSZKU na serwer docelowy (na wniosek użytkownika).

12 Strona 12 z 15 Dotyczy WSZKU.09. Prosimy o wytłumaczenie, jak wymaganie w połączeniu z nagrywaniem sesji ma działać w przypadku sesji szyfrowanych (np. SSH, SSL) i zapewnić rozliczalność dostępu współdzielonego bez możliwości instalacji czegokolwiek po obu stronach komunikacji w ramach sesji? Rozliczność dostępu współdzielonego musi odbywać się po stronie systemu WSZKU, który musi dostarczać interfejs API umożliwiający proxy (uruchomienie sesji na wskazanym w interfejsie WSZKU użytkowniku uprzywilejowanym) oraz kontrolę dostępu i aktywności użytkowników zalogowanych do systemu WSZKU. Do systemu WSZKU może logować się wybrana grupa osób/osoby (zwykli użytkownicy) posiadający odpowiednie uprawienia umożliwiające przeprowadzenie sesji do określonych systemów na uprzywilejowanych kontach użytkowników, bądź konta współdzielone. Uruchomienie sesji z systemu WSZKU z systemem docelowym musi być nawiązywane przez odpowiedniego klienta usługi, poprzez którego system WSZKU nawiązuje połączenie. Połączenie wraz z nagrywaniem sesji i rejestrowaniem aktywności ma być wykonywane po stronie systemu WSZKU. Do realizacji tego celu nie jest wymagany agent po stronie systemu docelowego. Dotyczy WSZKU.23. W jaki sposób ma być zapewniona rozliczalność dostępu do kont współdzielonych. Czy system ma umożliwiać równoległe sesje administratorów z użyciem określonego konta współdzielonego? Wyjaśnienie analogiczne z powyższą odpowiedzią. Dotyczy WSZKU.31. Prosimy o wyjaśnienie rozszerzania i wzmacniania wykorzystania SUDO przy jednoczesnym wymogu braku instalacji oprogramowania po stronie usługi. System WSZKU musi posiadać zaimplementowany odpowiednie API, które dla zalogowanego użytkownika w systemie WSZKU musi ograniczać możliwości wykonywania komend na koncie użytkownika uprzywilejowanego w systemie docelowym (zarządzanym). Dotyczy WSZKU.48. Prosimy o wyjaśnienie wymagania zestawiania sesji przeglądarkowej do systemu docelowego dla wymaganych systemów z punktów WSZKU.05 i WSZKU.06 np. dla OpenVMS, Mainframe, MSSQL, itp. System WSZKU musi udostępniać interfejs WWW dostępny za pomocą przeglądarek internetowych, poprzez który będą realizowane funkcjonalności systemu WSZKU (w tym sesje połączeniowe do systemów docelowych i ich nagrywanie). System WSZKU musi posiadać zaimplementowane technologie/usługi umożliwiające podpięcie się do systemów docelowych (zarządzanych) na odpowiednich protokołach/usługach. Sesja ma być prezentowana w portalu WWW, do którego użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki internetowej. Dotyczy WSZKU.63. O jakich innych serwerach i typach sesji/połączeń mowa jest w wymaganiu? Do serwerów wymienionych z pkt. WSZKU.06. Typy sesji/połączeń wymienione zostały w punkcie WSZKU.53.

13 Strona 13 z 15 Dotyczy WSZKU.68. W jaki sposób rozwiązanie ma dokonywać detekcji nowych kont na systemie w połączeniu z wymaganiem braku instalacji czegokolwiek na monitorowanym systemie? System WSZKU musi posiadać zaimplementowane odpowiednie API, poprzez które będzie mógł cyklicznie łączyć się na koncie serwisowym i odpytywać systemy docelowe (zarządzane) o bazę użytkowników uprzywilejowanych. Do odpytywania/detekcji nowych kont w tym przypadku nie jest wymagany agent. Dotyczy WSM.17. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zapewniające jeszcze szerszy zakres monitoringu w którym część protokołów jest obsługiwana poprzez przechwycenie protokołu komunikacji klient-serwer, a część poprzez wykorzystanie mechanizmów inteligentnego klikania w interfejsie monitorowanej aplikacji również z zapewnieniem pełnej edytowalności tak przygotowanego skryptu? Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Dotyczy WSM.20. W jaki sposób powinna wyglądać taka korelacja? Czy kod aplikacji zawiera informację o transakcji, która jest przez niego realizowana? Jakiego rodzaju aplikacji dotyczy niniejszy wymóg? Wymóg dotyczy aplikacji opartych na technologii Java oraz.net. Korelacja musi opierać się na podstawie sesji użytkownika. Dotyczy WSM.21. W jaki sposób powinna wyglądać taka korelacja? Czy kod aplikacji zawiera informację o transakcji, która jest przez niego realizowana? Jakiego rodzaju aplikacji dotyczy niniejszy wymóg? Musi być możliwość korelacji zdarzeń pochodzących z wymienionych obszarów. Wymóg dotyczy aplikacji opartych na technologii Java oraz.net. Dotyczy WSM.37. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej stacji wykrywania topologii przy założeniu, iż jej wydajność jest wystarczająca do efektywnego wykrycia kilkudziesięciu tysięcy urządzeń aktywnych oraz przy pozostawieniu wymogu rozproszonej kolekcji zdarzeń i metryk? Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wymaganie jest związane z ograniczeniami logicznymi, lokalizacyjnymi oraz organizacyjnymi a nie wydajnościowymi. Dotyczy WSM.93. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które zostało zaprojektowane tak, aby nie występowała konieczność stosowania kontenerów, a wszelkie informacje o problemach przekazywane były bez narażania operatora na kłopotliwą, stałą obserwację mapy? W rozwiązaniu takim na ekranie automatycznie pojawia się fragment sieci objęty awarią a wszelkie problemy komunikowane są zarówno na mapie, jak i na skorelowanej liście zdarzeń? Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ.

14 Strona 14 z 15 Dotyczy WSM.107. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie aplikacja powiadamia o przekroczeniu liczby licencji bez blokowania jego funkcji? Automatyczna blokada może negatywnie wpływać na działanie systemu w momencie awarii. Wymaganie dotyczy blokowania jedynie nadmiarowej licencyjnie funkcjonalności, w celu uniknięcia ewentualnych kar lub niezgodności z polityką licencyjną producenta. Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ. Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że gdyby zrezygnować z wymagań, mogą Państwo wykorzystać oprogramowanie do monitorowania wdrażane w ramach umowy [nr. Umowy]. Oznacza to, że nie byłoby potrzeby nabywania nowych licencji. Jedynie wymienione punkty wymagań wymuszają nabycie nowych licencji co zdecydowanie zwiększa koszt projektu. Obecnie wdrażany projekt monitorowania epuap w ramach umowy zawartej w postępowaniu przetargowym na Rozbudowę i dostosowanie aktualnej infrastruktury technicznej epuap do nowych wymagań (znak sprawy: 41-CPI-ZZP-2244/12) spełnia większość wymagań niniejszego SIWZ w zakresie systemu monitorowania. Punkty WSM.03, WSM.05, WSM.17, WSM.20, WSM.21, WSM.26, WSM.51, WSM.92, WSM.93, WSM.105, WSM.107 są spełnione częściowo przez obecnie wdrażane rozwiązanie. Jeżeli wymienione wymagania nie są krytyczne, nie ma potrzeby zakupu nowych licencji w celu pokrycia niezbędnych wymagań. Czy w takim wypadku Zamawiający rozważa zastosowanie obecnie wdrażanego systemu monitorowania epuap jako części rozwiązania prezentowanego w SIWZ i ograniczenie wymagań do możliwości obecnie wdrażanego systemu? Wymienione wymagania stanowią istotny element budowanego systemu SM w zakresie: WSM.03, WSM.05 - użyteczności oraz prezentacji z perspektywy użytkownika(operatora, administratora) systemu SM, WSM.17 monitorowania dostępności usługi z perspektywy użytkownika końcowego, WSM.20, WSM.21 wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacji krytycznych do dostarczania usługi epuap, WSM.51 użyteczności i łatwości utrzymania systemu, WSM.92 użyteczności w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej, WSM.105 aktywnego wykrywania możliwych przestojów w dostawie usługi nim wystąpią i dotkną użytkownika końcowego, WSM.107 zarządzania licencjami i pojemnością systemu. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia uzyskuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma. 2. Pkt SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, Warszawa oraz opisanej w następujący sposób: Oferta w postępowaniu nr: 19-CPI-WZP-2244/13 pn: Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap NIE OTWIERAĆ przed 04/06/2013 r., godzina: 12:00. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie. 3. Pkt 13.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63 (budynek Viking House), Warszawa, w recepcji na I piętrze, 04/06/2013 r., godzina: 11: Pkt 13.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo