SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI"

Transkrypt

1 SYSTEMY ZARZDZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI LILIANA BYCZKOWSKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej JANUSZ LIPISKI, PIOTR MACHOWSKI Wysza Szkoła Informatyki Streszczenie W pracy przedstawiono problemy instalacji i konfiguracj systemu zarzdzania prac sieci telekomunikacyjnej. Omówiono architektur i problemy współpracy systemu zarzdzania TMN z sieci telekomunikacyjn. Podano zasady opracowywania bezpiecznego systemu zarzdzania. Przedstawiono opis usługi zarzdzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej Słowa kluczowe: zarzdzanie, telekomunikacja 1. Wstp Telekomunikacyjne usługi multimedialne i szerokopasmowe sieci dostpowe stanowi obecnie najbardziej popularne i wzajemnie si przenikajce dziedziny współczesnej wymiany wiadomoci i danych. W celu ułatwienia wprowadzania nowoczesnych technologii w sieci na szybko rozwijajcym si rynku przesyłania wiadomoci konieczne jest stosowanie rozwiza: pozwalajcych na efektywne zarzdzanie zasobami telefonicznymi, zapewniajcych szybkie i niezawodne usuwanie usterek sieci, zarzdzajcych ekipami technicznymi w procesach nadzorowania i utrzymania sieci teleinformatycznych. [3] W pracy omówione zostanie pojcie zarzdzania zasobami sieci teletransmisyjnych oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiza wykorzystywanych w telekomunikacji. 2. Charakterystyka Systemu Zarzdzania Sieci Telekomunikacyjn Podczas projektowania sieci szerokopasmowej bardzo wanym czynnikiem jest dobór odpowiedniego systemu zarzdzania. Dobry system zarzdzania zapewnia dodatkowe moliwoci i korzyci, które usprawniaj prac sieci. System zarzdzania sieciami mona zdefiniowa jako obszar działa obejmujcy: administrowanie (wspomaganie wiadczenia usług telekomunikacyjnych), sterowanie (działania adaptacyjne w stosunku do zmian zachodzcych w otoczeniu telekomunikacji), utrzymanie (technika zapewniajca sprawne funkcjonowanie sieci), zabezpieczanie (planowanie i przygotowanie do wdroe nowych usług w sieci). Pojcie zarzdzania sieci telekomunikacyjn TMN (ang. Telecommunications Management Network) wprowadzone zostało przez komitet konsultacyjny ds. midzynarodowej telefonii i telegrafii CCITT (ang. Consultative Commitee for International Telephony and Telegraphy) w dokumencie o numerze M.30 wydanym w 1988 roku. TMN nie jest rozwizaniem technicznym, jest norm przeznaczon dla producentów i operatorów sieci telekomunikacyjnych. Norm t stworzono w taki sposób, by mogła zosta zastosowana we wszystkich rodzajach sieci.

2 * 8 # * 8 # IBM IBM * 8 # * 8 # POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 5, Okrela ona struktury funkcji protokołów i wiadomoci, które mog zosta zastosowane przez administratora w konkretnej istniejcej sieci. Celem wprowadzenia architektury TMN jest ujednolicenie najwaniejszych problemów: sposobu reprezentacji informacji o zarzdzanym elemencie w całym systemie, zbioru wspólnych komend słucych do komunikacji pomidzy elementem zarzdzanym a systemem zarzdzajcym. Sie TMN umoliwia zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych dotyczcych nadzoru sieci, kontroli jej działania i utrzymania. Moe ona zarzdza: urzdzeniami teletransmisyjnymi (multipleksery, translatory, łcza kablowe, łcza radiowe, łcza satelitarne, systemy SDH), centralami, koncentratorami, sieciami WAN, LAN, urzdzeniami pomocniczymi (zasilanie i klimatyzacja, systemy alarmowe, testery). 3. Zasady współpracy sieci telekomunikacyjnej z systemem zarzdzania TMN Podstawowym celem TMN jest stworzenie zorganizowanej struktury, która powinna umoliwi współprac rónych systemów zarzdzania OS (ang. Operating System) i urzdze telekomunikacyjnych na podstawie standardowych protokołów i interfejsów. sie telekomunikacyjna wzły komutacyjne systemy transmisyjne stacja robocza stacja robocza transmisja danych TMN system zarzdzania system zarzdzania Rysunek 1. Połczenie systemu TMN w sieci telekomunikacyjnej Włczony w struktur sieci telekomunikacyjnej system zarzdzania sieci TMN powinien zapewni: wymian informacji dotyczcych zarzdzania pomidzy sieci telekomunikacyjn a systemem TMN, przesyłanie informacji zarzdzania pomidzy poszczególnymi modułami systemu TMN,

3 22 Liliana Byczkowska, Janusz Lipiski, Piotr Machowski Systemy zarzdzania zasobami teleinformatycznymi transfer formatu ujednoliconej postaci informacji zarzdzania przesyłanej wewntrz systemu TMN, przetwarzanie informacji dotyczcej zarzdzania (np: odpowiednie reakcje na otrzyman informacj, analiza otrzymanych danych), dostarczenie informacji zarzdzania do jej uytkownika, konwersj informacji zarzdzania do postaci uytecznej i zrozumiałej dla uytkownika, ochron i bezpieczestwo dostpu do informacji zarzdzania. Wszystkie metody zabezpiecze stosowane w sieci zarzdzania telekomunikacj s okrelone w rekomendacjach i standardach. Zarzdzanie zgodne z polityk bezpieczestwa wykracza poza typowe ramy techniczne i staje si obszarem organizacji przedsibiorstw. Zarzdzania bezpieczestwem w aden sposób nie mona zautomatyzowa, co wynika z charakteru spotykanych w rzeczywistoci zagroe. [1] 4. Architektura Systemu TMN Tworzenie bezpiecznego systemu TMN wymaga opracowania nastpujcych etapów obejmujcych: faz pocztkow, faz projektowania, przegldu i zatwierdzenia, faz operacyjn W fazie pocztkowej tworzy si specjaln grup ekspertów sterujcych procesem analizy, wprowadzenia, realizacji zabezpiecze. Grupa taka stanowi przekrój stron biorcych udział w zarzdzaniu: uytkowników, przedstawicieli poszczególnych działów, ekonomistów, inynierów tworzcych system. W fazie projektowania, przegldu i zatwierdzenia okrelona zostaje strategia zabezpiecze, strategiczne zasoby, dokonuje si analizy ryzyka. Nastpnie wybiera si rozwizania dogodne pod wzgldem efektywnym i ekonomicznym. Faza operacyjna to szkielet funkcjonowania zabezpiecze w systemie. W fazie tej s wyróniane etapy: wykrycia zdarzenia, przetwarzania danych zwizanych z bezpieczestwem, oceny zdarzenia. Rozwój ataków na sieci, starzenie si algorytmów kryptograficznych, wzrost mocy obliczeniowej maszyn oraz przepustowo sieci prowadzi do koniecznoci cigłej kontroli i modyfikacji zabezpiecze. Prawdopodobnym czynnikiem, który zdeterminuje wprowadzanie zabezpiecze dla systemu TMN bdzie dynamiczny rozwój rynku telekomunikacyjnego. W cigu kilku lat mona spodziewa si pojawienia platform z zaimplementowanymi silnymi mechanizmami kryptograficznymi. [3] Architektura TMN zawiera trzy grupy, które s rozpatrywane oddzielnie podczas projektowania i planowania. Grupy te obejmuj: architektur funkcjonaln opisujc podstawowe funkcje okrelane jako składniki funkcjonalne oznaczane symbolem FC (ang. Functional Component). Składniki te łczone s w bloki funkcjonalne oznaczane FB (ang. Function Block). Miejsca symbolizujce połczenie midzy blokami okrelane s punktami odniesienia (ang. reference point). Oznacza to funkcjonalno, która umoliwia objcie zasigiem zarzdzania cał sie i traktowanie jej jako jednego wirtualnego tworu. W wikszoci przypadków takie

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 5, systemy udostpniaj graficzn reprezentacj sieci z widocznymi statusami urzdze, połczeniami, alarmami i innymi funkcjami specyficznymi dla danej sieci. g TMN WSF f q OSF x q q NEF TF m Rysunek 2. Architektura funkcjonalna TMN OSF- blok funkcjonalny systemów zarzdzania, NEF- blok funkcjonalny poredniczenia, WSF- blok funkcjonalny stacji roboczej, TF- blok funkcjonalny transformacji architektur fizyczn opisujc sposób implementacji funkcji TMN w czci fizycznej. Poszczególne czci dzielone s na bloki fizyczne oznaczane symbolem BB (ang. Building Block), które w zalenoci od pełnionych funkcji, zawieraj wybrane bloki funkcjonalne. Bloki fizyczne dokonuj wymiany danych pomidzy sob za pomoc standardowych interfejsów. Komunikacja midzy systemami, a zarzdzanymi urzdzeniami odbywa si przez porty szeregowe (połczenie lokalne) lub przez protokoły transmisji danych (połczenie zdalne). Realizuj one podstawowe funkcje zarzdzania elementami sieciowymi, takimi jak przełczniki, routery i przewanie wykorzystuj do tego standardowy protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol).

5 24 Liliana Byczkowska, Janusz Lipiski, Piotr Machowski Systemy zarzdzania zasobami teleinformatycznymi TMN OS OS X DCN F WS MD NE AD NE NE Rysunek 3. Architektura fizyczna OS- system zarzdzania, AD- urzdzenie adaptacyjne, MD- urzdzenie poredniczce, NE- element sieci, WS- stacja robocza, DCN- sie transmisji danych architektur informacyjn opisujc sposób modelowania wymiany informacji zarzdzania, który jest realizowany jako zarzdca agent. Wymiana informacji odbywa si przy pomocy protokołu CMIP (ang. Common Management Information Protocol). Jest to protokół zarzdzania sieci oparty na modelu OSI, szczególnie przydatny do współpracy z publiczn, komutowan sieci telefoniczn. Słuy do formatowania wiadomoci i transmitowania informacji midzy programami zbierajcymi dane. Przez usług nale- y rozumie przykładowo wirtualn linie dzierawion o okrelonej relacji oraz parametrach transmisyjnych, takich jak przepływno, opónienie. System zarzdzania usługami monitoruje na bieco zakontraktowane przez uytkowników usług parametry i tworzy raporty. Dla uproszczenia, systemy zarzdzania elementami sieciowymi udostpniaj graficzny interfejs z symulowanym obrazem urzdzenia. Bardzo powszechne staje si zarzdzanie przez interfejs WWW (ang. World Wide Web). W tym przypadku do zarzdzania elementami sieciowymi moe zosta uyta dowolna przegldarka internetowa. [5] Zarzdzanie sieci polega na administrowaniu wszystkimi zasobami komunikacyjnymi danego systemu. Jest ono realizowane przez aplikacyjne procesy zarzdzania SMAP (ang. System Management Application Process), które przetwarzaj i wymieniaj midzy sob informacje zarzdzania. Informacje te s przechowywane w specjalnej bazie okrelanej symbolem MIB (ang. Management Information Base). Baza taka zawiera w sobie obiekty zarzdzane MO (ang. Managed Objects), które odzwierciedlaj fizyczne zasoby, którymi zarzdza. Modelem zarzdca-agent, którego sposób zarzdzania zawiera dwa typowe procesy. S to: proces zarzdzania MP (ang. Managing Process) zarzdca wydajcy procesowi agenta polecenia wykonania operacji na obiekcie zarzdzanym,

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 5, proces agenta AP (ang. Agent Process) przekazuje procesowi zarzdcy informacje o zmianach stanu zarzdzanych obiektów. 5. Zastosowanie TMN do zarzdzania systemami telekomunikacyjnymi Od lat 70ych XX wieku dziki rozwojowi technologii komputerowych transmisja analogowa zaczła by wypierana przez transmisje cyfrow. Przełczniki elektromagnetyczne zastpowane były elektronicznymi układami przełczajcymi sterowanymi komputerowo z uyciem sygnalizacji we wspólnym kanale. W rezultacie otrzymano sie składajc si z dwóch logicznie rónych podsieci, komutowana podsie głosowa i podsie sygnalizacyjna. Takie rozwizanie daje du elastyczno zarzdzania sieci i kreowania nowych usług. Wprowadzenie nowych moliwoci objtych normami architektury sieci inteligentnej zdefiniowanej przez CCITT dotyczcych definicji standardowych usług, interfejsów pomidzy centralami w systemie, urzdzeniami przetwarzajcymi oraz platform do oblicze komputerowych, umoliwia tworzenie rozbudowanych sieci z uyciem sprztu i oprogramowania rónych firm. [4] W systemie TMN mona wyróni pewnego rodzaju segmenty, które odpowiadaj za realizacj usług komunikacyjnych. Kady z segmentów stanowi zbiór aplikacyjnych elementów usługowych ASE (ang. Application Service Elements) współpracujcych ze sob. Element usługowy zawiera: definicje realizowanych usług, zapisane w postaci zestawu operacji elementarnych, protokół, który pozwala na wymian elementarnych operacji. Model warstwy aplikacji dla celów zarzdzania sieci przedstawia rys.4. SMASE ACSE CMISE Inne ASE ROSE WARSTWA PREZENTACJI Rysunek 4. Model warstwy aplikacji W modelu warstwowym aplikacji wyróniono nastpujce elementy: SMAE (ang. Systems Management Application Entity) jest to segment aplikacyjny zarzdzania systemami, SMASE (ang. Systems Management Application Sernice Element) aplikacyjny element usługowy zarzdzania systemami, ASE (ang. Application Service Element) usługowy element aplikacyjny, ACSE (ang. AssociationControl Service Element) element usługowy sterowania skojarzeniami,

7 26 Liliana Byczkowska, Janusz Lipiski, Piotr Machowski Systemy zarzdzania zasobami teleinformatycznymi CMISE (ang. Common Management Information Sernice Element) element usługowy wspólnej informacji zarzdzania, ROSE (ang. Remote Operations Service Element) element usługowy zdalnych operacji. Na rys.5. przedstawiony jest opis usługi zarzdzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej. NE OS WS POMIARY adanie wykonania pomiarów dane z pomiarów Inicjacja monitorowania sieci WSTPNE wskaniki ruchu PRZETWARZANIE dane o konfiguracji sieci Gromadzenie danych Analiza danych Prezentacja stanu ruchu Wykrywanie problemów Realizacja działa Korekcyjnych działania korekcyjne Podejmowaniei zaniechanie działa korekcyjnych Rysunek 5. Zarzdzanie ruchem w sieci telekomunikacyjnej W zakresie zilustrowanej usługi mona wyróni kilka znaczcych funkcji: Inicjacja monitorowania sieci funkcja inicjacji polega na przekazywaniu do elementów sieci da wykonania pomiarów przesyłanych przez uytkownika systemu za porednictwem stacji roboczej. Pomiar funkcja udostpniania danych z pomiarów jest realizowana przez elementy sieci. Dane z procesu pomiaru s przekazywane do systemu zarzdzania bezporednio lub po wstpnym przetworzeniu informacji pierwotnej (np: zdarzenia) w elementach sieci. Zbieranie danych funkcja gromadzenia danych w systemie zarzdzania dotyczy zbierania danych z pomiarów odebranych od elementów sieciowych. Analiza danych funkcja analizy danych jest zwizana z obliczaniem wskaników wydajnociowych na podstawie uzyskanych z pomiarów. Analiza danych bazuje na okrelonych algorytmach, które s opracowane lub modyfikowane w procesie eksploatacji systemu zarzdzania. Prezentacja stanu ruchu funkcja stanu ruchu oferuje uytkownikowi moliwo obrazowania aktualnego poziomu wydajnoci lub obcienia elementów sieci. Wykrywanie problemów funkcja wykrywania problemów w sieci dotyczy rozpoznawania sytuacji krytycznych z punktu widzenia kierowania ruchem. Otrzymane wyniki umoliwiaj podjcie decyzji o zastosowaniu działa korekcyjnych. Podejmowanie i zaniechanie działa korekcyjnych Funkcja ta umoliwia realizacj decyzji podjtej np. przez zarzdzajcego ruchem za porednictwem stacji roboczej.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 5, Zarzdzanie sieciami teleinformatycznymi W miar rozwoju przedsibiorstw rosn ich zasoby informatyczne, a utrzymanie infrastruktury pociga za sob coraz to wiksze koszty. Taka sytuacja wymaga bardzo sprawnego mechanizmu kontroli efektywnoci wykorzystywania tych zasobów, dostosowania ich do potrzeb i wymaga przedsibiorstwa. W ramach zarzdzania sieciami teleinformatycznymi stosuje si rozwizania odpowiedzialne zarówno za zarzdzanie zasobami i infrastruktur (zarzdzanie sieciami, serwerami, centralami czy bazami danych), jak i zarzdzanie istotnymi aplikacjami w procesie podejmowania decyzji. Firmy staraj si wdraa właciwe rozwizania do zarzdzania infrastruktur zyskujc wymierne korzyci. Zastosowanie infrastruktury informatycznej dostosowanej do procesów kierujcych działaniem centrum zarzdzania pozwala na podniesienie niezawodnoci, wzrostu efektywnoci pracy i komfortu pracy brany IT (ang. Information Technology), udostpnienie narzdzi do planowania i kierowania rozwojem IT oraz kontrol kosztów [1]. 7. Podsumowanie W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest odróni telekomunikacj od techniki komputerowej. Wzrost uycia komputerów, zarówno w centralach telekomunikacyjnych jak i zarzdzania sieci oznacza, i podstawowym wyzwaniem przed jakim stoi wikszo kampanii telekomunikacyjnych jest optymalne rozwizanie architektury sieci komunikujcych si ze sob komputerów. Instalacja i właciwa konfiguracja systemu zarzdzania sieci telekomunikacyjn otwiera przed operatorem telekomunikacyjnym moliwoci wprowadzenia szerokiej gamy nowych, atrakcyjnych ofert i usług telekomunikacyjnych. Sieci telekomunikacyjne, dajce ogromny wachlarz usług (telefonia, multimedia, Internet) stały si obecnie wan czciwiatowej oferty telekomunikacyjnej. Trudno dzi jest sobie wyobrazi funkcjonowanie nowoczesnej firmy bez dostpu do Internetu, czy automatycznego systemu zapowiedzi głosowych podczas nawizywania połczenia z klientami. Przykładów takich mona podawa bardzo duo. Takie s realia dzisiejszego wiata, takie s wymagania dzisiejszego rynku. Rozwój nowych technologii, globalizacja rynku, konieczno współpracy midzyoperatorskiej i standaryzacja sieci zmusza producentów do stosowania takich rozwiza technicznych, które pozwol połczy lokalne, krajowe i midzynarodowe sieci telekomunikacyjne w jeden system. To, jakie rozwizanie z opisanych powyej jest najlepsze i które naley wybiera, zaley wyłcznie od moliwoci finansowych i potrzeb operatora, który pragnie w swojej sieci zaimplementowa system TMN.

9 28 Liliana Byczkowska, Janusz Lipiski, Piotr Machowski Systemy zarzdzania zasobami teleinformatycznymi Bibliografia 1. Barszewski M, Zarzdzanie sieciami telekomunikacyjnymi. wydanie III poprawione Warszawa. 2. Broyna J., Zarzdzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunikacji. BEL Studio Warszawa. 3. Łazarski J., Leksykon skrótów Telekomunikacja. Wydawnictwo Komunikacji i Łcznoci Sp. z o. o. Wydanie I Warszawa. 4. Norris M., Communications Technology Explained - tłumaczenie z jzyka angielskiego na podstawie Galiskiego B. Teleinformatyka, Wydawnictwo Komunikacji i Łcznoci Sp. z o. o. Wydanie I Warszawa. 5. Praca zbiorowa, opracowanie redakcyjne NetWorld, Vademecum teleinformatyka. IDG Poland S.A. Wydanie I ksikowe Warszawa. MANAGEMENT SYSTEMS FOR DISTRIBIUTED NETWORKS Summary In the paper we discuss a number of issues related to performance of a telecommunication network. The architecture of a telecommunication management network (TMN )as well as interaction between TMN and a telecomm nation network are presented. The rules for development of a secure management system are given. Finally, we describe a management system to Control network flow for telecommunication & distributed networks Keywords: Management, Telecommunications L.BYCZKOWSKA Łód, ul. Wólczaska 215 J.LIPISKI Łód, ul. Rzgowska 17A

Celem wprowadzenia architektury TMN jest ujednolicenie najważniejszych problemów:

Celem wprowadzenia architektury TMN jest ujednolicenie najważniejszych problemów: TMN Charakterystyka Telecommunications Management Network Podczas projektowania sieci szerokopasmowej bardzo ważnym czynnikiem jest dobór odpowiedniego systemu zarządzania. Dobry system zarządzania zapewnia

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Mateusz Gaweł i Dawid Kuczek Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu MODEL ZARZĄDZANIA SIĘCIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ (TMN) BAZA

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z A N I E S I E C I A M I T E L E K O M U N I K A C Y J N Y M I

Z A R Z Ą D Z A N I E S I E C I A M I T E L E K O M U N I K A C Y J N Y M I Wykład 11. (nazwa pliku wd_11b.pdf) Z A R Z Ą D Z A N I E S I E C I A M I T E L E K O M U N I K A C Y J N Y M I Temat wykładu: Architektura informacyjna TMN. Architektura TMN przypomnienie. FC (ang. Functional

Bardziej szczegółowo

LOKALNE SIECI WIRTUALNE VLAN

LOKALNE SIECI WIRTUALNE VLAN LOKALNE SIECI WIRTUALNE VLAN ł ł ł ł!ł! Łczenie sieci 1 LOKALNE SIECI WIRTUALNE - VLAN Definicje wprowadzajce "! " # $! %!ł %! &! %!!ł '!!! ł ( " #" $!! %!! % ) " # $ $ %! %ł! %! ł! &! ł % Łczenie sieci

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Sławomir Hausman Michał Strzelecki Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczaska 223, 90-924 Łód [shausman, mstrzel]@p.lodz.pl www.pwt.et.put.poznan.pl 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo

Institute of Telecommunications. koniec wykładu III.

Institute of Telecommunications. koniec wykładu III. koniec wykładu III Performance Management jaki jest stopień wykorzystania pojemności? czy występuje przeciążenie? czy przepustowość spada poniżej akceptowalnego poziomu? czy występują wąskie gardła? czy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy : Sieci VLAN. Autor: Andrzej Piwowar IVFDS

Tytuł pracy : Sieci VLAN. Autor: Andrzej Piwowar IVFDS Tytuł pracy : Sieci VLAN Autor: Andrzej Piwowar IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje teoretycznie wirtualne sieci LAN, trzy poziomy definiowania sieci

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Sie PROFIBUS Politechnika Gdaska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld 1 1. Standardowe protokoły internetowe 1.0. TCP Transmission Control Protocol Aplikacje, dla których istotne jest, eby dane niezawodnie dotarły do celu, wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Rozwój W miarę wzrostu rozmiarów, złożoności i niejednorodności sieci, wzrastają koszty zarządzania nimi. Aby kontrolować te koszty,

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych

Rozdział. Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych Rozdział Badanie technologii Microsoft.NET Remoting w rozproszonym systemie wspomagajcym publikowanie katalogów reklamowych Wojciech STANKO, Bogdan TRAWISKI Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec Technik Informatyk ZSP Jasieniec Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki, poprzez przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS-ENERGIA System bilansowania mediów energetycznych 1 SYNDIS-ENERGIA: to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZST Wykład (lato 2014)

ZST Wykład (lato 2014) ZST Wykład (lato 2014) Mariusz Mycek namiary organizacja zajęć namiary Mariusz Mycek p. 346 tel. 6189 konsultacje środy, w godzinach 14-16 (po wykładzie) strona przedmiotu (rozbudowywana wraz z wykładem)

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo