Rola Dyurnet.pl oraz innych podmiotów w usuwaniu nielegalnych treci z Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola Dyurnet.pl oraz innych podmiotów w usuwaniu nielegalnych treci z Internetu"

Transkrypt

1 Dudek Marek NASK NIFC Hotline Polska Rola Dyurnet.pl oraz innych podmiotów w usuwaniu nielegalnych treci z Internetu Zjawisko pedofilii i pornografii dziecicej w Internecie jest stosunkowo nowym i coraz wyraniej dostrzeganym problemem społecznym. Niepokojcym faktem jest rozpowszechnianie nielegalnych i szkodliwych treci za pomoc Internetu oraz przy uyciu tzw. nowych mediów. Internet jest dla wielu osób codziennym narzdziem pracy i komunikacji. Zapewnia dostp do informacji z kadej dziedziny wiedzy. Umoliwia edukacj i rozrywk. Tempo rozwoju Internetu i usług udostpnionych przez operatorów telefonów komórkowych jest imponujce, ale równie niepokojce. Za rozwojem tym nie nadaj bowiem mechanizmy kontroli bezpieczestwa, a take edukacja uytkowników szczególnie dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania si w Internecie. Badania opinii społecznej pokazuj, i najczciej za niebezpieczestwa zwizane z Internetem (zwane, jeli s niezgodne z prawem, cybercrimes), uznawane jest zagroenie bezpieczestwa dzieci zwizane z działalnoci w Internecie osób wykorzystujcych ich naiwno oraz z obecnoci materiałów pornograficznych i nielegalnych. Rozpowszechnianie si pedofilii i pornografii dziecicej oraz zjawisko coraz szerszego dostpu przez nieletnich do Internetu stały si bezporedni przyczyn podjcia odpowiednich kroków w celu wyeliminowania nielegalnych i szkodliwych treci w Internecie W tym celu utworzony został punktu kontaktowy typu hotline który oficjalnie nazywa si NIFC Hotline Polska (NIFC jest skrótem od National Initiative for Children), działajcy w Polsce pod nazw Dyurnet.pl. Punkt kontaktowy Dyurnet.pl przyjmuje zgłoszenia dotyczce dziecicej pornografii, prezentowania treci pornograficznych małoletnim, twardej pornografii art. 202 Kodeksu karnego. Kolejnym polem działania Dyurnet.pl s zagadnienia zwizane z przeladowaniem na tle rasowym oraz treci ksenofobiczne (art. 256 i 267 Kodeksu karnego). Dyurnet.pl współpracuje w tym zakresie z Zespołem ds. Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, który został powołany w ramach Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji. Parlament Europejski i Komisja Europejska opracowały wspóln Decyzj nr 854/2005/WE z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

2 wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych. Decyzja ta ustanowiła Program wspólnotowy na lata majcy na celu promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii, szczególnie przez dzieci oraz zwalczanie treci sprzecznych z prawem. Program ten otrzymał nazw Bezpieczniejszy Internet Plus (Safer Internet Plus) i jest on kontynuacj Programu Safer Internet Action Plan, który obowizywał do koca roku Celem Programu jest: - zwalczanie treci sprzecznych z prawem, - blokowanie treci niechcianych i szkodliwych, -promowanie bezpieczniejszego otoczenia, - podnoszenie poziomu wiadomoci Uytkowników, szczególnie dzieci. Jednym ze sposobów wywizania si z wyej wymienionych celów Programu jest funkcjonowanie punktów kontaktowych Hotline, do których Uytkownicy mog zgłasza fakt odnalezienia nielegalnych treci w Internecie. Realizujc wytyczne Unii Europejskiej Midzyresortowy Zespół do spraw Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji ogłosił w dniu r. Strategi Pastwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata Jednym z długofalowych załoe polityki w dziedzinie mediów jest zobowizanie si Pastwa do: - cigania i karania nielegalnej zawartoci Internetu, - współpracy z hotlines, - wspierania samoregulacji i inicjowania współregulacji, - podejmowania działa w przypadku, kiedy samoregulacja dostawców okae si niewystarczajca. Zawarcie obowizku współpracy z hotline w tak wanym dla rozwoju mediów elektronicznych dokumencie potwierdza tylko słuszno powołania w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej punktu kontaktowego Dyurnet.pl. Naley ywi nadziej, e wymienione powyej zobowizania ze strony Pastwa zostan zrealizowane. Dokument ten jest obecnie przedmiotem konsultacji midzyresortowych i społecznych. Istotnym zadaniem wszystkich organizacji i firm jest włczenie Polski członka Unii Europejskiej, w globaln dyskusj i działania, zwizane z ograniczeniem zagroe płyncych z wykorzystywania Internetu. Dyurnet.pl uzyskał poparcie takich instytucji w Polsce jak: Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwoci, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Polski Komitet ds. UNESCO, Urzd Ochrony Konsumenta i Konkurencji oraz organizacji pozarzdowej - 2

3 Fundacji Dzieci Niczyje. Poparcie tych instytucji daje Zespołowi moliwo jak najlepszego realizowania swoich celów i misji. Dyurnet.pl funkcjonuje od 1. stycznia 2005 w NASK. Do dnia dzisiejszego Zespół ten opracował procedury postpowania ze zgłoszeniami o nielegalnych treciach od wszystkich uytkowników sieci Internet. Misj Dyurnet.pl jest denie do usuwania treci zabronionych, wytworzonych z udziałem dzieci lub skierowanych przeciwko bezpieczestwu dzieci, a take dot. ksenofobii i rasizmu, umieszczonych w dowolnym miejscu sieci Internet w obrbie kadej z wykorzystywanych usług, w oparciu o polskie realia prawne oraz kooperacj midzynarodow w ramach INHOPE (INHOPE jest organizacj, z siedzib w Dublinie, zrzeszajc wszystkie istniejce hotline y). Dyurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia o przypadkach wystpowania nielegalnych i szkodliwych treci w Internecie, przypadki wskazujce na działalno pedofilów wykorzystujcych Internet w celu przekazywania treci pornograficznych z udziałem małoletnich czy te działajcych w celu nawizywania kontaktów z dziemi. Zespół nie poszukuje aktywnie nielegalnych treci, ani nie zachca nikogo do takich działa. Zajmuje si zgłoszeniami przesyłanymi przez Uytkowników Internetu, którzy natrafili w sieci na takie przypadki. Zgłoszone przypadki s analizowane przez pracowników Zespołu Dyurnet.pl, a w przypadku stwierdzenia wystpowania treci nielegalnych s zgłaszane do Policji lub do zespołów Hotline w innych krajach. Obowizek zgłaszania informacji o popełnianych przestpstwach, w tym np.: zauwaonych treciach nielegalnych spoczywa na wszystkich obywatelach kraju, w szczególnoci operatorach telekomunikacyjnych, dostawcach treci, sieci i usług internetowych oraz administratorach sieci. By ułatwi realizacj tego obowizku, uproci procedur zgłaszania zdarze, umoliwi zgłaszajcym skorzystanie z szybkiej i praktycznej formy komunikacji oraz zapewni anonimowo - tym, którzy tego oczekuj - powołany został NIFC Hotline Polska Dyurnet.pl, który na stronach udostpnił róne formy zgłaszania zauwaonych nielegalnych treci. Nielegalne treci mona zgłasza: poczt elektroniczn pod adresem: za pomoc formularza internetowego, umieszczonego na stronie zwykłym listem na adres: Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa, Warszawa, ul. Wwozowa 18 - koniecznie z dopiskiem Dyurnet.pl ; 3

4 faksem pod numerem: ; telefonicznie pod numerem: (koszt połczenia lokalnego); telefonicznie pod numerem: ; Poniej przedstawiono wykres prezentujcy liczb zgłosze otrzymanych w okresie I VIII 2005 przez rónego rodzaje kanały komunikacji www 5 infolinia Wykres 1. Wykres przedstawiajcy liczb zgłosze otrzymanych za pomoc formularza umieszczonego na stronie i infolinii. Dziki utrzymaniu cisłych kontaktów z 20 innymi Zespołami typu Hotline działajcymi w innych krajach Unii Europejskiej i na wiecie zrzeszonymi w organizacji INHOPE (the Internet Hotline Providers in Europe Association), zespół ten ma moliwo szybkiego reagowania i skutecznego działania w sytuacji transgranicznoci zjawisk i zdarze obserwowanych w Internecie. Do dnia Dyurnet otrzymał 720 zgłosze. Wikszo z nich zawierało treci zakwalifikowane przez Dyurnet.pl jako pornografi dziecic. Drug grup były zgłoszenia z treciami propagujcymi rasizm i ksenofobi. (wykres 2). 4

5 Klasyfikacja zgłosze według Dyurnet.pl Pornografia dziecica Rasizm i ksenofobia Inne * Pornografia dostpna dla dzieci Twarda pornografia Pornografia dorosłych * Child Erotica Child Nudism Child Sex Tourism Zniewaanie * - nie zabronione polskim prawem 0 Po wstpnej analizie cz spraw została przekazana do Komendy Stołecznej Policji oraz do innych Hotline ów (wykres 3). Ilo zgłosze przekazanych do KSP i do innych zespołów Hotline Zgłoszenia KSP inne Hotline'y Wykres 2. Liczba zgłosze przekazanych do KSP i innych Zespołów Hotline działajcych w krajach UE Zespół Dyurnet.pl współpracuje z operatorami najwikszych polskich portali internetowych i dostawcami Internetu Współpraca ta zainaugurowana została seri spotka z nastpujcymi firmami: Wirtualna Polska, Onet, Hoga.pl, Aster City i PRO FUTURO S.A. Zespół Dyurnet.pl przedstawił 5

6 uczestnikom rozmów zakres swoich obowizków, sposoby postpowania ze zgłoszeniami otrzymywanymi od Uytkowników Internetu oraz zasady współpracy z Policj. Uczestnicy spotka zadeklarowali swoje poparcie dla projektu utworzenia i działania Dyurnet.pl. Pierwszym efektem nawizanej współpracy ma by wymiana dowiadcze, kontaktów i procedur pomidzy Dyurnet.pl a firmami, które zadeklarowały ch wsparcia jego działalnoci. Dziki temu informacja o istnieniu polskiego Hotline u dotrze do wikszej liczby uytkowników Internetu i pozwoli na szybsze zlokalizowanie strony, na której znajduje si niezbdna informacja i formularz słucy do zgłaszania nielegalnych treci. Przedstawiciele firm, z którymi prowadzone były rozmowy, wyrazili równie gotowo do utworzenia komitetu doradczego ds. walki z nielegalnymi treciami, który bdzie działał przy zespole Dyurnet.pl. Jego rol ma by doradzanie zespołowi w przypadkach trudnych zgłosze, wymiana dowiadcze w zakresie usuwania nielegalnych treci w Internecie oraz opiniowanie efektów pracy Dyurnet.pl. Dziki wykazanemu zainteresowaniu i zaangaowaniu ze strony polskich portali i dostawców Internetu moliwa bdzie szybsza, efektywna reakcja w przypadku zgłoszenia nielegalnych treci znajdujcych si w oferowanych przez nich serwisach.. Jednym z pierwszych, istotnych przedsiwzi Dyurnet.pl było przygotowanie i uczestnictwo w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, 8 lutego 2005 r. To swego rodzaju wito organizowane jest w całej Europie i słuy propagowaniu inicjatyw majcych na celu podwyszanie bezpieczestwa dzieci i młodziey korzystajcych z zasobów sieci. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowana została konferencja prasowa, na któr przybyło liczne grono dziennikarzy prasowych, radiowych i dwie stacje telewizyjne. Zespół Dyurnet.pl zaprezentował swoje cele w wystpieniu na konferencji oraz udzielił wielu wywiadów, a take wził udział w kilku audycjach radiowych i telewizyjnych. Kolejnym wydarzeniem była obecno Dyurnet.pl na pierwszej z 16 konferencji wojewódzkich, która odbyła si w dniach 2 3 czerwca 2005 r. w Warszawie. W spotkaniu tym wziło udział ponad 350 osób z województwa mazowieckiego: nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujcych z dziemi, przedstawicieli władz samorzdowych, i organizacji pozarzdowych zwizanych z edukacj i wychowaniem, policji i wielu innych instytucji przeciwdziałajcych przestpczoci w Internecie, dostawców usług internetowych i włacicieli kawiarenek internetowych, przedstawicieli mediów. Warszawska konferencja, organizowana pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, była pierwsz z cyklu 16 konferencji, które NASK i Fundacja Dzieci Niczyje zorganizuj w 2005 i 2006 roku przy udziale lokalnych partnerów we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. 6

7 W ramach organizacji INHOPE przedstawiciele Dyurnet.pl uczestnicz w spotkaniach roboczych wymieniajc dowiadczenia z innymi zespołami Hotline pastw Unii Europejskiej oraz prowadz szkolenia specjalistyczne. We wrzeniu 2005 w Dyurnet.pl odbył praktyk pracownik Hotline w Irlandii (najdłuej działajcego Zespołu tego typu w Europie). Podsumowanie Rozległy charakter sieci Internet oraz rónorodno zdarze zgłosze powoduje, e nawet najwiksze zaangaowanie rodowiska osób, które zajmuj si zwalczaniem nielegalnych treci, nie spowoduje by treci te nie były dostpne w sieci. Kolejnym problemem, jaki napotyka zespół Dyurnet.pl w swojej pracy jest nienadanie obowizujcego polskiego prawa za szybkim rozwojem mediów elektronicznych, w szczególnoci Internetu, co dodatkowo wzmacnia efekt rónorodnoci prawa w poszczególnych pastwach a nawet landach czy stanach. Dlatego te istotnym jest budowanie Koalicji na Rzecz Internetu bez Zagroe. W skład takiej koalicji powinny wej podmioty: rzdowe, dostawcy Internetu oraz rónego rodzaju fundacje. Osoby zaangaowane w prace Koalicji bd starały si dy do modyfikacji obowizujcego prawa i jego przystosowanie do szybko rozwijajcego si rodowiska Internetu. Wanym elementem prac Koalicji bdzie włczenie si w promocj idei bezpiecznego Internetu i bezpiecznych zachowa w Internecie. Konieczne byłoby równie ustanowienie i wdraanie etycznych zasad w zakresie umieszczanych w Internecie informacji (zadanie to jest wane zarówno dla Uytkowników zasobów sieci, ale take dla operatorów portali internetowych). Punktem do rozwaenia jest równie zachta do dofinansowania szkolenia Policji i Prokuratury w zakresie reagowania na nielegalne treci w Internecie. Natomiast podstawowym obowizkiem Koalicjantów byłoby denie do usuwania treci zabronionych i szkodliwych dla odbiorców. Plan powołania Koalicji jest nowym wyzwaniem dla Dyurnet.pl. Dotychczasowi partnerzy Zespołu wyrazili wol udziału w tego typu ciele doradczym, natomiast szczegóły funkcjonowania i oficjalne jej powołanie bdzie moliwe w ramach nowego programu Safer Internet Plus, do którego Dyurnet.pl zgłosi swój akces. 7

NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005. P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i. National Initiative for Children

NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005. P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i. National Initiative for Children NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005 P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i k National Initiative for Children 2 Zespoły hotline należące do INHOPE k ZESPOŁY EUROPEJSKIE ZESPOŁY SPOZA EUROPY

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień - Fundacja Dzieci Niczyje Anna Rywczyńska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa W lawinowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 SPIS TREŚCI EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO ZESPÓŁ DYŻURNET.PL 3 Dyżurnet.pl funkcjonuje już 10 lat. To jedyny działający w Polsce zespół zajmujący się przyjmowa- Z tego 425 zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

CELE SIŁ ZBROJNYCH - ZDOLNO REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE

CELE SIŁ ZBROJNYCH - ZDOLNO REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE CELE SIŁ ZBROJNYCH - ZDOLNO REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE Janusz SIWEK Centrum Analiz Kryptograficznych i Bezpieczestwa Teleinformacyjnego WSTP Wraz z rozwojem ilociowym i technologicznym systemów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty

ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty ISSN 1509-3603 NR 3/2005 Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty O D R E D A K T O R A Jak pisze w tym numerze biuletynu Mirosław Maj, kierownik działającego przy NASK zespołu CERT Polska,

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Raport za 2004 Spis treci Nasi interesariusze... 2 Klienci... 2 ZASADY CSR W PROCESIE KREDYTOWYM... 4 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIDZY... 4 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne 1. Wstp Problem retencji danych o ruchu na tle przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne Andrzej Adamski Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Tematem

Bardziej szczegółowo