Grupa Kapitałowa Orbis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Orbis"

Transkrypt

1 RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku

2 Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA 4 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPA KAPITAŁOWA ORBIS ORBIS S.A. 8 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 14 4 KOMENTARZ DO WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 ROKU OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE SYMPTOMY PRZEMAWIAJĄCE ZA KONTYNUACJĄ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO INFLACJA POPRAWA NASTROJÓW KONSUMENTÓW UMOCNIENIE WALUT REGIONU W STOSUNKU DO EURO RYNEK HOTELARSKI POZYTYWNE TRENDY ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWĄ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA BAZA HOTELOWA GRUPY ORBIS WSKAŹNIKI OPERACYJNE KLIENCI WYNIKI FINANSOWE SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NOTOWANIA AKCJI NAKŁADY INWESTYCYJNE PRACOWNICY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (CSR) MARKETING NAGRODA DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIEĆ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY HOTELOWEJ ORBIS W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 32 5 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ROZLICZENIE TRANSAKCJI NABYCIA DZIAŁALNOŚCI HOTELOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI KURSY WALUT SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI KAPITAŁ PODSTAWOWY ORAZ WYPŁACONE DYWIDENDY AKCJONARIUSZE EMITENTA STAN POSIADANIA AKCJI ORBIS S.A. PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 40 1

3 5.13 ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA AKTYWA I REZERWA NA PODATEK ODROCZONY AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW KREDYTOWYCH ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW SPRZEDAŻY AKTYWÓW SPRAWY SPORNE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI ISTOTNE ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 47 6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORBIS S.A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 53 7 KOMENTARZ DO WYNIKÓW ORBIS S.A. W I KWARTALE 2015 ROKU OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 56 8 INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ AKCJONARIUSZE EMITENTA STAN POSIADANIA AKCJI ORBIS S.A. PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH KREDYTY I POŻYCZKI EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA AKTYWA I REZERWA NA PODATEK ODROCZONY SPRAWY SPORNE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI ISTOTNE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 65 2

4 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA Novotel Praha Wenceslas Sqare 3

5 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA Transakcja o historycznym znaczeniu zakończona - powiększenie Grupy Orbis o 38 hoteli Accoru w Europie Wschodniej, z ponad 7 tysiącami pokoi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 229 mln zł - skokowy wzrost skali prowadzonej działalności. Wzrost RevPAR 1 o +14% spowodowany głównie zwiększeniem frekwencji o +7.0 p.p. w porównaniu do wyników pro forma 2 w pierwszym kwartale 2014 roku - we wszystkich segmentach działalności. Wzrost EBITDAR 3 do poziomu 43 mln zł tj. o +39% w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 roku. Po zawarciu z Accor strategicznej transakcji, która przyspieszyła rozwój Spółki i powiększyła sieć o 38 hoteli działających w 5 nowych krajach, odnotowaliśmy znaczny wzrost skali naszej działalności i wzmocniliśmy pozycję Grupy Orbis jako lidera branży hotelarskiej w Europie Wschodniej. Ponadto, w warunkach trwałego, pozytywnego otoczenia makroekonomicznego w tym regionie, w pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Orbis osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne, które potwierdzają jej pozycję w branży. Wyniki operacyjne i finansowe Pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł nie tylko zwiększoną skalę działalności, lecz także znaczący wzrost wyników operacyjnych. Odnotowaliśmy rekordowo wysoki poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 229,2 mln zł. EBITDAR osiągnął wielkość 42,9 mln zł, co stanowi wzrost o odpowiednio 12,6% i 39,0% w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 roku. Warto podkreślić, iż w większości państw regionu osiągnęliśmy istotny wzrost wskaźnika frekwencji w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 roku. Łączna frakwencja wyniosła 53,5% (+7,0 p.p.). Dzięki temu wskaźnik RevPAR wzrósł o 13,9% r/r w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 i wyniósł 105 zł. Grupa Orbis w pełni wykorzystała zarówno sprzyjające warunki rynkowe, jak i znaczne możliwości wynikające z podejmowanych w ostatnim czasie działań. Na szczególną uwagę zasługują pozytywne efekty zarządzania przychodami i wzmocnienia zespołów sprzedaży, rozwijanie naszego programu lojalnościowego Le Club Accorhotels, jak też dalsze doskonalenie oferty i działalności operacyjnej w całej grupie kapitałowej. Dalszy rozwój W styczniu 2015 roku Orbis podpisał ostateczną umowę z Accor, swoim strategicznym partnerem i akcjonariuszem, na podstawie której nabył sieć 38 działających hoteli o łącznej liczbie pokoi. Hotele te stanowiły własność Accor bądź działały na podstawie umów dzierżawy/franczyzy. Ponadto Orbis został wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek Accor w 16 krajach regionu. W pierwszym kwartale 2015 roku została również podpisana nowa umowa franczyzy hotelu ibis Riga w Rydze (zakończenie prac planowane jest na 2016 rok) oraz kontynuowano własne projekty rozwojowe związane z budową dwóch hoteli: Mercure w Krakowie i ibis w Gdańsku. W nadchodzących miesiącach i latach następować będzie dalszy rozwój sieci hotelowej w ramach każdego z powyższych modeli operacyjnych. Planowane są również zmiany marek hoteli naszego portfela. 1 RevPAR przychód na jeden dostępny pokój 2 Wyniki pro forma dane finansowe uwzględniające wyniki nabytych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak gdyby dane te podlegały konsolidacji od 1 stycznia 2014 r. 3 EBITDAR zysk operacyjny przed uwzględnieniem odsetek, podatków, amortyzacji i czynszów. Więcej informacji w dziale 4. Komentarz do wyników I kwartału 2015 roku. 4

6 Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne (CAPEX) w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły 10 mln zł. Dotyczyły one kontynuowanej modernizacji hotelu Novotel Warszawa Centrum oraz prac remontowych związanych ze zmianą marki hotelu Orbis Gdynia (w marcu dołączył do sieci Mercure), a także w hotelach Orbis Posejdon Gdańsk i Orbis Magura w Bielsku-Białej. Od 1 maja br. Posejdon działa pod marką Mercure, a w lipcu br. Magura zmieni nazwę na ibis Styles. W pierwszym kwartale 2015 roku rozpoczęliśmy również prace techniczno-projektowe w związku z planowaną modernizacją i zmianą marki hotelu Orbis Wrocław. Marketing i dystrybucja Na początku 2015 roku zrealizowaliśmy szereg działań marketingowych wspierających sprzedaż we wszystkich naszych markach: kampanię Mercure 6 Friends Theory, lokalną kampanię Sweet Secret by Mercure, ofertę i-burger w całej sieci ibis w Grupie Orbis w Polsce, a także nową kampanię Early Rates, będącą kontynuacją kampanii Explosive Prices w sieci ibis budget. Działalność gastronomiczna pozostaje jednym z priorytetów naszej strategii, w pierwszym kwartale tego roku była źródłem 29% przychodów ze sprzedaży. W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Orbis przyspieszyła wdrażanie planu rozwoju cyfryzacji poprzez zwiększenie inwestycji w technologie zapewniające naszym gościom szybszy i łatwiejszy dostęp do WiFi, rozwój aplikacji mobilnych, jak np. online check in/check out w hotelach Grupy, a także utrzymanie doskonałych wyników w zakresie pozyskiwanych członków naszego programu lojalnościowego. Dzięki integracji sieci hotelowej w krajach Europy Wschodniej mogliśmy lepiej wykorzystać potencjał naszych kanałów dystrybucyjnych i sprzedażowych w regionie. Pracownicy Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego pracowników pozostaje jednym z głównych celów zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Orbis. Jako największy pracodawca w branży hotelarskiej w regionie, zatrudniający ponad pracowników, Grupa Orbis organizuje szkolenia ukierunkowane przede wszystkim na rozwój umiejętności menedżerskich, obsługę klientów, techniki sprzedaży i umiejętności komunikacyjne. W pierwszym kwartale 2015 roku zrealizowano łącznie 1500 dni szkoleniowych, a 600 uczestników ukończyło kursy e-learningowe. Ponadto, trwa proces budowania zespołów skupiających utalentowanych pracowników. Społeczna odpowiedzialność Zrównoważony rozwój i etyka leżą u podstaw decyzji biznesowych podejmowanych przez Orbis. W pierwszym kwartale 2015 roku, dzięki dalszej optymalizacji zużycia energii i wody, osiągnięto oszczędności na poziomie 100 tys. zł. Orbis podpisał także z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą udziału w programie Karta Dużej Rodziny, oferując rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci znaczne zniżki w hotelach należących do Grupy Orbis w Polsce. Z inicjatywy naszych pracowników, fundacja korporacyjna Solidarity Accor ofiarowała w ramach programu społecznego Accordeon Samodzielności prawie zł fundacji Dzieci Niczyje na udzielenie pomocy około 30 młodym osobom w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, sieć skupiająca kobiety w ramach Grupy Accor/Orbis (Women At Accor Generation) rozszerzyła swój program i liczy obecnie 130 członków w całym regionie Europy Wschodniej. WAAG wspiera kobiety w realizacji ich ambicji zawodowych. Kobiety stanowią dziś niemal 40% dyrektorów hoteli w Grupie Orbis. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wdrażania w Spółce Karty Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dokument ten zawiera praktyczne wskazówki przydatne w codziennej działalności Grupy, dotyczące pracy i świadczenia usług, postaw kierownictwa oraz zasad współpracy. Zwracając się ku przyszłości widzimy możliwość kontynuowania rozwoju Spółki, zarówno jej wewnętrznej struktury, jak i wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Obecnie nie odnotowujemy negatywnych sygnałów w otoczeniu gospodarczym, a Zarząd Spółki uważa, że najlepsze dni naszej teraz znacznie większej i silniejszej Grupy, są przed nami. 5

7 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE Ibis Skopje City Centre 6

8 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 2.1 Grupa Kapitałowa Orbis Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 Przychody netto ze sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (18 511) (12 727) (4 462) (3 038) Strata netto za okres (22 332) (9 956) (5 383) (2 376) Strata netto za okres przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej Strata na jedną akcję podstawowa i rozwodniona przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) (22 318) (9 956) (5 379) (2 376) (0,48) (0,22) (0,12) (0,05) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 (702) (169) 595 ( ) (17 860) ( ) (4 263) Przepływy pieniężne netto, razem ( ) (15 368) (28 291) (3 668) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej w tys. zł w tys. euro Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał własny Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane operacyjne I kwartał 2015 I kwartał 2014 Liczba hoteli (stan na koniec okresu) Liczba pokoi (stan na koniec okresu) Frekwencja w % 53,5 45,6 Średni przychód na 1 dostępny pokój w zł 105,0 89,7 7

9 2.2 Orbis S.A. Rachunek zysków i strat w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 Przychody netto ze sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (7 429) (16 750) (1 791) (3 998) Zysk (strata) netto za okres (4 092) (977) Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w zł) 0,70 (0,09) 0,17 (0,02) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 (624) (150) 456 ( ) (6 416) ( ) (1 531) Przepływy pieniężne netto razem ( ) (4 504) (26 011) (1 075) Sprawozdanie z sytuacji finansowej w tys. zł w tys. euro Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: 4,1489 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w I kwartale 2015 roku, 4,1894 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w I kwartale 2014 roku. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,0890 kurs NBP z dnia 31 marca 2015 roku, 4,2623 kurs NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku. 8

10 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS Novotel Budapest Centrum 9

11 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS 3.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 3 miesiące zakończone miesiące zakończone Przychody netto ze sprzedaży Usługi obce (53 653) (32 091) Koszty świadczeń pracowniczych (76 868) (46 955) Zużycie materiałów i energii (42 645) (24 111) Podatki i opłaty (10 128) (7 657) Pozostałe koszty rodzajowe (3 939) (1 302) Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto EBITDAR Koszty wynajmu nieruchomości (24 622) (1 153) EBITDA operacyjna Amortyzacja (34 329) (28 037) Strata z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych (16 055) (12 727) Koszty restrukturyzacji (909) 0 Wynik innych zdarzeń jednorazowych (1 547) 0 Strata z działalności operacyjnej (18 511) (12 727) Przychody finansowe Koszty finansowe (3 991) (151) Udział w stratach netto jednostek stowarzyszonych (129) 0 Strata przed opodatkowaniem (22 233) (11 793) Podatek dochodowy (99) Strata netto za okres (22 332) (9 956) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (22 318) (9 956) - przypisana udziałom niekontrolującym (14) 0 Strata na jedną akcję zwykłą Podstawowa i rozwodniona strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej za okres (w zł) (0,48) (0,22) 10

12 3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 miesiące zakończone miesiące zakończone Strata netto za okres (22 332) (9 956) Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (4 049) 35 Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach 0 0 Inne całkowite dochody/(straty) po opodatkowaniu (4 049) 35 Całkowite straty za okres (26 381) (9 921) - przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (26 369) (9 921) - przypisane udziałom niekontrolującym (12) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na: Aktywa 31 marca grudnia marca 2014 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartość firmy Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inne aktywa finansowe Nieruchomości inwestycyjne Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności krótkoterminowe inne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM

13 Stan na: Pasywa 31 marca grudnia marca 2014 Kapitał własny Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych (3 933) 118 (25) Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe inne Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe Zobowiązania dotyczące środków trwałych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe inne Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania PASYWA RAZEM

14 3.4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych Udziały niekontrolujące Razem Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku Stan na (60) zysk netto za okres inne całkowite dochody/(straty) 0 0 (40) Całkowite dochody za okres dywidendy 0 0 (69 116) 0 0 (69 116) Stan na Trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 roku Stan na (60) strata netto za okres 0 0 (9 956) 0 0 (9 956) - inne całkowite dochody/(straty) Całkowite straty za okres 0 0 (9 956) 35 0 (9 921) Stan na (25) Trzy miesiące zakończone 31 marca 2015 roku Stan na strata netto za okres 0 0 (22 318) 0 (14) (22 332) - inne całkowite dochody/(straty) (4 051) 2 (4 049) Całkowite dochody/(straty) za okres 0 0 (22 318) (4 051) (12) (26 381) - rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą 0 0 ( ) ( ) - dywidendy Stan na (3 933)

15 3.5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 3 miesiące zakończone miesiące zakończone DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Strata przed opodatkowaniem (22 233) (11 793) Korekty: Udział w stratach netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Zyski z tytułu różnic kursowych (3 085) 0 Odsetki (1 083) (Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej 15 7 Zmiana stanu należności (4 329) (12 689) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (18 666) (11 777) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów Zmiana stanu rezerw (178) 0 Zmiana stanu zapasów Inne korekty Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (4 151) (912) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (702) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Przychody z tytułu odsetek Inne wpływy inwestycyjne Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne (24 935) (23 323) Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych ( ) 0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (17 860) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Spłata odsetek i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (4 858) 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) (15 368) Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych (3 063) 0 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

16 KOMENTARZ DO WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 ROKU Mercure Gdańsk Stare Miasto 15

17 4 KOMENTARZ DO WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 ROKU 4.1 Otoczenie zewnętrzne Symptomy przemawiające za kontynuacją ożywienia gospodarczego I kwartał 2015 roku wskazuje na kontynuację obserwowanego w 2014 roku ożywienia gospodarczego w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie dynamika PKB za 2014 rok była zróżnicowana dla poszczególnych gospodarek regionu (najwyższy wzrost odnotowały Węgry i Polska, odpowiednio: 3,6 i 3,4% r/r,), to generalnie kraje te pozytywnie wyróżniały się na tle całej Europy. W 2014 roku głównym motorem wzrostu był rosnący popyt krajowy. Obniżała się natomiast dynamika eksportu do wszystkich głównych grup partnerów handlowych, zarówno pomiędzy krajami regionu, jak i do krajów strefy euro i spoza UE (zwłaszcza do Rosji i na Ukrainę). W I kwartale 2015 roku w dalszym ciągu była widoczna obserwowana w ubiegłych kwartałach stopniowa poprawa sytuacji na rynkach pracy. Jednocześnie obniżająca się inflacja powodowała wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W konsekwencji przewidywany wzrost konsumpcji zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji ożywienia w większości krajów regionu, zarówno w pierwszych miesiącach tego roku, jak i w nadchodzących kwartałach ,7 1,5 1,2 2,0 2,7 2,5 2,9 Dynamika PKB (w %) 3,5 3,2 3,3 3,4 2,8 2,4 2,3 3,5 2,8 2,9 2,7 3,3 2,9 2,4 3,6 2,7 2,9 0 Bułgaria Czechy Litwa Łotwa Polska Rumunia P 2016P Słowacja Węgry Źródło: Eurostat, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, April 2015 (prognoza na lata ) Inflacja W I kwartale 2015 roku w wielu krajach regionu utrzymywała się deflacja. W marcu 2015 roku zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wahał się od -1,6% w Bułgarii do 1,2% w Rumunii. W Polsce i na Węgrzech wskaźnik ten ukształtował się na poziomie -0,3%. Spadek inflacji spowodował dalsze utrzymywanie łagodnego nastawienia polityki monetarnej w krajach regionu stosujących strategie bezpośredniego celu inflacyjnego (tj. w Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech). 16

18 4.1.3 Poprawa nastrojów konsumentów Relatywnie korzystna sytuacja na rynku pracy oraz niskie ceny skutkowały ogólną poprawą nastrojów konsumentów w regionie. W lutym 2015 roku wzrost sprzedaży detalicznej w Czechach i na Węgrzech wyniósł odpowiednio 7,2% oraz 6,2% r/r. W Polsce, po spadku wskaźnika w lutym do -1,3% r/r, marcowy odczyt wykazał wzrost o 3,0% r/r. 12 Dynamika sprzedaży detalicznej w % (r/r) Czechy Polska Węgry Łotwa Litwa Źródło: Thomson Reuters Umocnienie walut regionu w stosunku do euro Po silnej deprecjacji walut regionu w grudniu 2014 roku, skutkującej m.in. osłabieniem polskiego złotego i węgierskiego forinta do poziomów najniższych od 2012 roku, w I kwartale 2015 roku nastąpiło ich wyraźne umocnienie w stosunku do euro. Na notowania walut krajów regionu wpływały m.in. działania podejmowane przez największe banki centralne, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz System Rezerwy Federalnej (FED). W styczniu 2015 roku EBC rozszerzył program skupu aktywów, podczas gdy FED zakończył politykę luzowania ilościowego i zapowiedział ewentualne podniesienie stopy procentowej w przyszłości. Rozbieżność polityki pieniężnej pomiędzy FED i EBC doprowadziły do osłabienia się europejskiej waluty w relacji do dolara. Wpływ na umocnienie się walut regionu w I kwartale 2015 roku miało także obniżenie ryzyka w wyniku uspokojenia sytuacji na rynku rosyjskim. 17

19 % Notowania walut (kurs z 1 stycznia 2014 roku = 100,0%) CZK PLN HUF RON Źródło: Thomson Reuters W I kwartale 2015 roku zarówno kurs złotego jak i forinta do euro wzrósł o 5% w stosunku do stanu z końca grudnia 2014 roku. Rumuński lej umocnił się w tym czasie o 1,6%, natomiast czeska korona o 0,5% (Narodowy Bank Czech prowadzi politykę interwencji walutowych, która ma zapobiegać umocnieniu się korony) Rynek hotelarski pozytywne trendy Dane Eurostatu za 2013 rok wskazują na znaczne zróżnicowanie sytuacji krajów Europy Środkowo- Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury hotelowej oraz jej wykorzystania. Najmniej pokoi hotelowych na 1 mln mieszkańców było w Polsce (około 3,5 tys.), Litwie (3,8 tys.) oraz Rumunii (4,9 tys.). Najlepiej rozwiniętą bazę hotelową posiadała Bułgaria (17,1 tys. pokoi na 1 mln mieszkańców) oraz Czechy (12,9 tys.). Głównymi klientami hoteli w tych krajach byli zagraniczni goście. W Polsce z usług hotelowych korzystali głównie goście krajowi (około 62% noclegów w 2013 roku). Uważa się, że są to klienci wrażliwi na ceny usług. Również w Rumunii w hotelach dominowali klienci krajowi. mln Liczba pokoi i noclegów w hotelach i podobnych obiektach w 2013 roku 137,3 134,4 118,1 106,6 9,8 20,2 71,0 5,5 7,0 38,7 22,1 13,0 14,4 13,5 11,5 12,5 3,4 12,0 0,5 0,4 3,5 4,3 2,9 2,6 Bułgaria Czechy Litwa Łotwa Polska Rumunia Słowacja Węgry Noce - nierezydenci Noce - rezydenci Liczba pokoi tys Źródło: Eurostat 18

20 W I kwartale 2015 roku obserwowany był silny pozytywny trend na rynku hotelarskim w głównych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. W większości stolic zaobserwowano wzrost wskaźnika średniego przychodu na 1 pokój (RevPAR). W głównej mierze wynikał on z wyższej frekwencji. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2015 roku najwyższy poziom obłożenia wśród miast polskich utrzymywał się w Warszawie i Krakowie. Przyczyniła się do tego szczególnie wysoka frekwencja w marcu. Przyrost obłożenia w wielu miastach regionu, m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Budapeszcie, wynosił kilkanaście procent w stosunku do I kwartału 2014 r. Nieznaczny spadek obłożenia widoczny był natomiast w Rydze. I kwartał 2015 r. wskazuje również na utrzymywanie się znacznych różnic w poziomie średniego przychodu za 1 pokój (RevPAR) na rynku hotelowym Europy Środkowo-Wschodniej. Wskaźnik ten przyjmował najwyższe wartości w Warszawie (głównie efekt wysokiej frekwencji) i Bukareszcie (z powodu wysokich cen), najniższy był natomiast we Wrocławiu, Wilnie i Bratysławie. 4.2 Zakup udziałów w spółkach prowadzących działalność hotelową w Europie Środkowo-Wschodniej W dniu 7 stycznia 2015 roku Orbis S.A. zawarł ze swoim strategicznym akcjonariuszem Accor S.A. transakcję, w wyniku której przejął 38 operujących hoteli w tym: 11 hoteli własnych, 17 w dzierżawie, 9 działających na podstawie umowy o zarządzanie oraz 1 we franczyzie. Grupa Orbis zaczęła operować w 5 następujących krajach: Bułgarii, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, a od marca br. również w Macedonii. Ponad ¾ przejętych hoteli jest zlokalizowanych w stolicach tych państw. Zakupione hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget. Ponadto, Orbis zawarł z Accor S.A. Generalną Umowę Licencyjną, na podstawie której uzyskał prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami Accor do 2035 roku, w następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry. Uprawnienia te zostały przyznane Orbis na wyłączność na okres minimum 10 lat. 4.3 Działalność operacyjna Baza hotelowa Grupy Orbis Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2015 roku sieć Grupy składała się w sumie z 106 hoteli, dysponujących blisko 18,6 tys. pokoi. Większość z nich (64 obiekty) funkcjonowało w Polsce. Baza hotelowa Dane raportowane Pro forma / Pro forma Liczba hoteli, w tym: ,1% Hotele własne i leasingowane ,0% Hotele w zarządzaniu ,1% Hotele franczyzowane ,7% Liczba pokoi, w tym: ,9% Hotele własne i leasingowane ,0% Hotele w zarządzaniu ,3% Hotele franczyzowane ,4% 19

Grupa Kapitałowa Orbis

Grupa Kapitałowa Orbis Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 29 lipca 2015 r. Raport za I półrocze 2015 roku (dane w tys. zł, o ile nie podano inaczej ) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ według

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Orbis

Grupa Kapitałowa Orbis RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 roku Warszawa, 28 kwietnia 2016 roku Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2016 ROKU KOMENTARZ PREZESA 3 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 5 2.1 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Orbis

Grupa Kapitałowa Orbis RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA III KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA 4 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 8 2.1 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Orbis

Grupa Kapitałowa Orbis RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 roku Warszawa, 27 kwietnia 2017 roku Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2017 ROKU KOMENTARZ PREZESA 3 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 5 2.1 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Orbis

Grupa Kapitałowa Orbis RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 roku Warszawa, 27 października 2016 roku Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA III KWARTAŁU 2016 ROKU KOMENTARZ PREZESA 3 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 4 2.1 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY ORBIS ZA 1. KWARTAŁ 2015

WYNIKI GRUPY ORBIS ZA 1. KWARTAŁ 2015 WYNIKI GRUPY ORBIS ZA 1. KWARTAŁ 2015 Novotel Warszawa Centrum, 14 maja 2015 r. Mercure Budapest City Center Ważne fakty mające wpływ na wyniki 1. kwartału 2015 r. Znaczne powiększenie skali prowadzonej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo