Grupa Kapitałowa Orbis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Orbis"

Transkrypt

1 RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku

2 Spis treści 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA 4 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPA KAPITAŁOWA ORBIS ORBIS S.A. 8 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 14 4 KOMENTARZ DO WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 ROKU OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE SYMPTOMY PRZEMAWIAJĄCE ZA KONTYNUACJĄ OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO INFLACJA POPRAWA NASTROJÓW KONSUMENTÓW UMOCNIENIE WALUT REGIONU W STOSUNKU DO EURO RYNEK HOTELARSKI POZYTYWNE TRENDY ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWĄ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA BAZA HOTELOWA GRUPY ORBIS WSKAŹNIKI OPERACYJNE KLIENCI WYNIKI FINANSOWE SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NOTOWANIA AKCJI NAKŁADY INWESTYCYJNE PRACOWNICY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (CSR) MARKETING NAGRODA DIAMENT DO ZŁOTEJ STATUETKI LIDERA POLSKIEGO BIZNESU STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIEĆ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY HOTELOWEJ ORBIS W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 32 5 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ROZLICZENIE TRANSAKCJI NABYCIA DZIAŁALNOŚCI HOTELOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI KURSY WALUT SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI KAPITAŁ PODSTAWOWY ORAZ WYPŁACONE DYWIDENDY AKCJONARIUSZE EMITENTA STAN POSIADANIA AKCJI ORBIS S.A. PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 40 1

3 5.13 ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA AKTYWA I REZERWA NA PODATEK ODROCZONY AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW KREDYTOWYCH ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW SPRZEDAŻY AKTYWÓW SPRAWY SPORNE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI ISTOTNE ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 47 6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORBIS S.A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 53 7 KOMENTARZ DO WYNIKÓW ORBIS S.A. W I KWARTALE 2015 ROKU OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 56 8 INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ AKCJONARIUSZE EMITENTA STAN POSIADANIA AKCJI ORBIS S.A. PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH KREDYTY I POŻYCZKI EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA AKTYWA I REZERWA NA PODATEK ODROCZONY SPRAWY SPORNE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI ISTOTNE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 65 2

4 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA Novotel Praha Wenceslas Sqare 3

5 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2015 ROKU KOMENTARZ PREZESA Transakcja o historycznym znaczeniu zakończona - powiększenie Grupy Orbis o 38 hoteli Accoru w Europie Wschodniej, z ponad 7 tysiącami pokoi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 229 mln zł - skokowy wzrost skali prowadzonej działalności. Wzrost RevPAR 1 o +14% spowodowany głównie zwiększeniem frekwencji o +7.0 p.p. w porównaniu do wyników pro forma 2 w pierwszym kwartale 2014 roku - we wszystkich segmentach działalności. Wzrost EBITDAR 3 do poziomu 43 mln zł tj. o +39% w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 roku. Po zawarciu z Accor strategicznej transakcji, która przyspieszyła rozwój Spółki i powiększyła sieć o 38 hoteli działających w 5 nowych krajach, odnotowaliśmy znaczny wzrost skali naszej działalności i wzmocniliśmy pozycję Grupy Orbis jako lidera branży hotelarskiej w Europie Wschodniej. Ponadto, w warunkach trwałego, pozytywnego otoczenia makroekonomicznego w tym regionie, w pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Orbis osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne, które potwierdzają jej pozycję w branży. Wyniki operacyjne i finansowe Pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł nie tylko zwiększoną skalę działalności, lecz także znaczący wzrost wyników operacyjnych. Odnotowaliśmy rekordowo wysoki poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 229,2 mln zł. EBITDAR osiągnął wielkość 42,9 mln zł, co stanowi wzrost o odpowiednio 12,6% i 39,0% w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 roku. Warto podkreślić, iż w większości państw regionu osiągnęliśmy istotny wzrost wskaźnika frekwencji w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 roku. Łączna frakwencja wyniosła 53,5% (+7,0 p.p.). Dzięki temu wskaźnik RevPAR wzrósł o 13,9% r/r w porównaniu do wyników pro forma za pierwszy kwartał 2014 i wyniósł 105 zł. Grupa Orbis w pełni wykorzystała zarówno sprzyjające warunki rynkowe, jak i znaczne możliwości wynikające z podejmowanych w ostatnim czasie działań. Na szczególną uwagę zasługują pozytywne efekty zarządzania przychodami i wzmocnienia zespołów sprzedaży, rozwijanie naszego programu lojalnościowego Le Club Accorhotels, jak też dalsze doskonalenie oferty i działalności operacyjnej w całej grupie kapitałowej. Dalszy rozwój W styczniu 2015 roku Orbis podpisał ostateczną umowę z Accor, swoim strategicznym partnerem i akcjonariuszem, na podstawie której nabył sieć 38 działających hoteli o łącznej liczbie pokoi. Hotele te stanowiły własność Accor bądź działały na podstawie umów dzierżawy/franczyzy. Ponadto Orbis został wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek Accor w 16 krajach regionu. W pierwszym kwartale 2015 roku została również podpisana nowa umowa franczyzy hotelu ibis Riga w Rydze (zakończenie prac planowane jest na 2016 rok) oraz kontynuowano własne projekty rozwojowe związane z budową dwóch hoteli: Mercure w Krakowie i ibis w Gdańsku. W nadchodzących miesiącach i latach następować będzie dalszy rozwój sieci hotelowej w ramach każdego z powyższych modeli operacyjnych. Planowane są również zmiany marek hoteli naszego portfela. 1 RevPAR przychód na jeden dostępny pokój 2 Wyniki pro forma dane finansowe uwzględniające wyniki nabytych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak gdyby dane te podlegały konsolidacji od 1 stycznia 2014 r. 3 EBITDAR zysk operacyjny przed uwzględnieniem odsetek, podatków, amortyzacji i czynszów. Więcej informacji w dziale 4. Komentarz do wyników I kwartału 2015 roku. 4

6 Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne (CAPEX) w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły 10 mln zł. Dotyczyły one kontynuowanej modernizacji hotelu Novotel Warszawa Centrum oraz prac remontowych związanych ze zmianą marki hotelu Orbis Gdynia (w marcu dołączył do sieci Mercure), a także w hotelach Orbis Posejdon Gdańsk i Orbis Magura w Bielsku-Białej. Od 1 maja br. Posejdon działa pod marką Mercure, a w lipcu br. Magura zmieni nazwę na ibis Styles. W pierwszym kwartale 2015 roku rozpoczęliśmy również prace techniczno-projektowe w związku z planowaną modernizacją i zmianą marki hotelu Orbis Wrocław. Marketing i dystrybucja Na początku 2015 roku zrealizowaliśmy szereg działań marketingowych wspierających sprzedaż we wszystkich naszych markach: kampanię Mercure 6 Friends Theory, lokalną kampanię Sweet Secret by Mercure, ofertę i-burger w całej sieci ibis w Grupie Orbis w Polsce, a także nową kampanię Early Rates, będącą kontynuacją kampanii Explosive Prices w sieci ibis budget. Działalność gastronomiczna pozostaje jednym z priorytetów naszej strategii, w pierwszym kwartale tego roku była źródłem 29% przychodów ze sprzedaży. W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Orbis przyspieszyła wdrażanie planu rozwoju cyfryzacji poprzez zwiększenie inwestycji w technologie zapewniające naszym gościom szybszy i łatwiejszy dostęp do WiFi, rozwój aplikacji mobilnych, jak np. online check in/check out w hotelach Grupy, a także utrzymanie doskonałych wyników w zakresie pozyskiwanych członków naszego programu lojalnościowego. Dzięki integracji sieci hotelowej w krajach Europy Wschodniej mogliśmy lepiej wykorzystać potencjał naszych kanałów dystrybucyjnych i sprzedażowych w regionie. Pracownicy Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego pracowników pozostaje jednym z głównych celów zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Orbis. Jako największy pracodawca w branży hotelarskiej w regionie, zatrudniający ponad pracowników, Grupa Orbis organizuje szkolenia ukierunkowane przede wszystkim na rozwój umiejętności menedżerskich, obsługę klientów, techniki sprzedaży i umiejętności komunikacyjne. W pierwszym kwartale 2015 roku zrealizowano łącznie 1500 dni szkoleniowych, a 600 uczestników ukończyło kursy e-learningowe. Ponadto, trwa proces budowania zespołów skupiających utalentowanych pracowników. Społeczna odpowiedzialność Zrównoważony rozwój i etyka leżą u podstaw decyzji biznesowych podejmowanych przez Orbis. W pierwszym kwartale 2015 roku, dzięki dalszej optymalizacji zużycia energii i wody, osiągnięto oszczędności na poziomie 100 tys. zł. Orbis podpisał także z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą udziału w programie Karta Dużej Rodziny, oferując rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci znaczne zniżki w hotelach należących do Grupy Orbis w Polsce. Z inicjatywy naszych pracowników, fundacja korporacyjna Solidarity Accor ofiarowała w ramach programu społecznego Accordeon Samodzielności prawie zł fundacji Dzieci Niczyje na udzielenie pomocy około 30 młodym osobom w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, sieć skupiająca kobiety w ramach Grupy Accor/Orbis (Women At Accor Generation) rozszerzyła swój program i liczy obecnie 130 członków w całym regionie Europy Wschodniej. WAAG wspiera kobiety w realizacji ich ambicji zawodowych. Kobiety stanowią dziś niemal 40% dyrektorów hoteli w Grupie Orbis. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wdrażania w Spółce Karty Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dokument ten zawiera praktyczne wskazówki przydatne w codziennej działalności Grupy, dotyczące pracy i świadczenia usług, postaw kierownictwa oraz zasad współpracy. Zwracając się ku przyszłości widzimy możliwość kontynuowania rozwoju Spółki, zarówno jej wewnętrznej struktury, jak i wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Obecnie nie odnotowujemy negatywnych sygnałów w otoczeniu gospodarczym, a Zarząd Spółki uważa, że najlepsze dni naszej teraz znacznie większej i silniejszej Grupy, są przed nami. 5

7 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE Ibis Skopje City Centre 6

8 2 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE 2.1 Grupa Kapitałowa Orbis Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 Przychody netto ze sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (18 511) (12 727) (4 462) (3 038) Strata netto za okres (22 332) (9 956) (5 383) (2 376) Strata netto za okres przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej Strata na jedną akcję podstawowa i rozwodniona przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) (22 318) (9 956) (5 379) (2 376) (0,48) (0,22) (0,12) (0,05) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 (702) (169) 595 ( ) (17 860) ( ) (4 263) Przepływy pieniężne netto, razem ( ) (15 368) (28 291) (3 668) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej w tys. zł w tys. euro Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał własny Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane dane operacyjne I kwartał 2015 I kwartał 2014 Liczba hoteli (stan na koniec okresu) Liczba pokoi (stan na koniec okresu) Frekwencja w % 53,5 45,6 Średni przychód na 1 dostępny pokój w zł 105,0 89,7 7

9 2.2 Orbis S.A. Rachunek zysków i strat w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 Przychody netto ze sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (7 429) (16 750) (1 791) (3 998) Zysk (strata) netto za okres (4 092) (977) Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w zł) 0,70 (0,09) 0,17 (0,02) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tys. zł w tys. euro I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014 (624) (150) 456 ( ) (6 416) ( ) (1 531) Przepływy pieniężne netto razem ( ) (4 504) (26 011) (1 075) Sprawozdanie z sytuacji finansowej w tys. zł w tys. euro Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: 4,1489 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w I kwartale 2015 roku, 4,1894 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w I kwartale 2014 roku. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,0890 kurs NBP z dnia 31 marca 2015 roku, 4,2623 kurs NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku. 8

10 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS Novotel Budapest Centrum 9

11 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS 3.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 3 miesiące zakończone miesiące zakończone Przychody netto ze sprzedaży Usługi obce (53 653) (32 091) Koszty świadczeń pracowniczych (76 868) (46 955) Zużycie materiałów i energii (42 645) (24 111) Podatki i opłaty (10 128) (7 657) Pozostałe koszty rodzajowe (3 939) (1 302) Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto EBITDAR Koszty wynajmu nieruchomości (24 622) (1 153) EBITDA operacyjna Amortyzacja (34 329) (28 037) Strata z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych (16 055) (12 727) Koszty restrukturyzacji (909) 0 Wynik innych zdarzeń jednorazowych (1 547) 0 Strata z działalności operacyjnej (18 511) (12 727) Przychody finansowe Koszty finansowe (3 991) (151) Udział w stratach netto jednostek stowarzyszonych (129) 0 Strata przed opodatkowaniem (22 233) (11 793) Podatek dochodowy (99) Strata netto za okres (22 332) (9 956) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (22 318) (9 956) - przypisana udziałom niekontrolującym (14) 0 Strata na jedną akcję zwykłą Podstawowa i rozwodniona strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej za okres (w zł) (0,48) (0,22) 10

12 3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 miesiące zakończone miesiące zakończone Strata netto za okres (22 332) (9 956) Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (4 049) 35 Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach 0 0 Inne całkowite dochody/(straty) po opodatkowaniu (4 049) 35 Całkowite straty za okres (26 381) (9 921) - przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (26 369) (9 921) - przypisane udziałom niekontrolującym (12) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na: Aktywa 31 marca grudnia marca 2014 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartość firmy Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inne aktywa finansowe Nieruchomości inwestycyjne Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności krótkoterminowe inne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM

13 Stan na: Pasywa 31 marca grudnia marca 2014 Kapitał własny Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych (3 933) 118 (25) Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe inne Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe Zobowiązania dotyczące środków trwałych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe inne Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwy na zobowiązania PASYWA RAZEM

14 3.4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych Udziały niekontrolujące Razem Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku Stan na (60) zysk netto za okres inne całkowite dochody/(straty) 0 0 (40) Całkowite dochody za okres dywidendy 0 0 (69 116) 0 0 (69 116) Stan na Trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 roku Stan na (60) strata netto za okres 0 0 (9 956) 0 0 (9 956) - inne całkowite dochody/(straty) Całkowite straty za okres 0 0 (9 956) 35 0 (9 921) Stan na (25) Trzy miesiące zakończone 31 marca 2015 roku Stan na strata netto za okres 0 0 (22 318) 0 (14) (22 332) - inne całkowite dochody/(straty) (4 051) 2 (4 049) Całkowite dochody/(straty) za okres 0 0 (22 318) (4 051) (12) (26 381) - rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą 0 0 ( ) ( ) - dywidendy Stan na (3 933)

15 3.5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 3 miesiące zakończone miesiące zakończone DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Strata przed opodatkowaniem (22 233) (11 793) Korekty: Udział w stratach netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Zyski z tytułu różnic kursowych (3 085) 0 Odsetki (1 083) (Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej 15 7 Zmiana stanu należności (4 329) (12 689) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (18 666) (11 777) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów Zmiana stanu rezerw (178) 0 Zmiana stanu zapasów Inne korekty Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (4 151) (912) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (702) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Przychody z tytułu odsetek Inne wpływy inwestycyjne Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne (24 935) (23 323) Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych ( ) 0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (17 860) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Spłata odsetek i inne wydatki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (4 858) 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) (15 368) Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych (3 063) 0 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

16 KOMENTARZ DO WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 ROKU Mercure Gdańsk Stare Miasto 15

17 4 KOMENTARZ DO WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 ROKU 4.1 Otoczenie zewnętrzne Symptomy przemawiające za kontynuacją ożywienia gospodarczego I kwartał 2015 roku wskazuje na kontynuację obserwowanego w 2014 roku ożywienia gospodarczego w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie dynamika PKB za 2014 rok była zróżnicowana dla poszczególnych gospodarek regionu (najwyższy wzrost odnotowały Węgry i Polska, odpowiednio: 3,6 i 3,4% r/r,), to generalnie kraje te pozytywnie wyróżniały się na tle całej Europy. W 2014 roku głównym motorem wzrostu był rosnący popyt krajowy. Obniżała się natomiast dynamika eksportu do wszystkich głównych grup partnerów handlowych, zarówno pomiędzy krajami regionu, jak i do krajów strefy euro i spoza UE (zwłaszcza do Rosji i na Ukrainę). W I kwartale 2015 roku w dalszym ciągu była widoczna obserwowana w ubiegłych kwartałach stopniowa poprawa sytuacji na rynkach pracy. Jednocześnie obniżająca się inflacja powodowała wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W konsekwencji przewidywany wzrost konsumpcji zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji ożywienia w większości krajów regionu, zarówno w pierwszych miesiącach tego roku, jak i w nadchodzących kwartałach ,7 1,5 1,2 2,0 2,7 2,5 2,9 Dynamika PKB (w %) 3,5 3,2 3,3 3,4 2,8 2,4 2,3 3,5 2,8 2,9 2,7 3,3 2,9 2,4 3,6 2,7 2,9 0 Bułgaria Czechy Litwa Łotwa Polska Rumunia P 2016P Słowacja Węgry Źródło: Eurostat, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, April 2015 (prognoza na lata ) Inflacja W I kwartale 2015 roku w wielu krajach regionu utrzymywała się deflacja. W marcu 2015 roku zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wahał się od -1,6% w Bułgarii do 1,2% w Rumunii. W Polsce i na Węgrzech wskaźnik ten ukształtował się na poziomie -0,3%. Spadek inflacji spowodował dalsze utrzymywanie łagodnego nastawienia polityki monetarnej w krajach regionu stosujących strategie bezpośredniego celu inflacyjnego (tj. w Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech). 16

18 4.1.3 Poprawa nastrojów konsumentów Relatywnie korzystna sytuacja na rynku pracy oraz niskie ceny skutkowały ogólną poprawą nastrojów konsumentów w regionie. W lutym 2015 roku wzrost sprzedaży detalicznej w Czechach i na Węgrzech wyniósł odpowiednio 7,2% oraz 6,2% r/r. W Polsce, po spadku wskaźnika w lutym do -1,3% r/r, marcowy odczyt wykazał wzrost o 3,0% r/r. 12 Dynamika sprzedaży detalicznej w % (r/r) Czechy Polska Węgry Łotwa Litwa Źródło: Thomson Reuters Umocnienie walut regionu w stosunku do euro Po silnej deprecjacji walut regionu w grudniu 2014 roku, skutkującej m.in. osłabieniem polskiego złotego i węgierskiego forinta do poziomów najniższych od 2012 roku, w I kwartale 2015 roku nastąpiło ich wyraźne umocnienie w stosunku do euro. Na notowania walut krajów regionu wpływały m.in. działania podejmowane przez największe banki centralne, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz System Rezerwy Federalnej (FED). W styczniu 2015 roku EBC rozszerzył program skupu aktywów, podczas gdy FED zakończył politykę luzowania ilościowego i zapowiedział ewentualne podniesienie stopy procentowej w przyszłości. Rozbieżność polityki pieniężnej pomiędzy FED i EBC doprowadziły do osłabienia się europejskiej waluty w relacji do dolara. Wpływ na umocnienie się walut regionu w I kwartale 2015 roku miało także obniżenie ryzyka w wyniku uspokojenia sytuacji na rynku rosyjskim. 17

19 % Notowania walut (kurs z 1 stycznia 2014 roku = 100,0%) CZK PLN HUF RON Źródło: Thomson Reuters W I kwartale 2015 roku zarówno kurs złotego jak i forinta do euro wzrósł o 5% w stosunku do stanu z końca grudnia 2014 roku. Rumuński lej umocnił się w tym czasie o 1,6%, natomiast czeska korona o 0,5% (Narodowy Bank Czech prowadzi politykę interwencji walutowych, która ma zapobiegać umocnieniu się korony) Rynek hotelarski pozytywne trendy Dane Eurostatu za 2013 rok wskazują na znaczne zróżnicowanie sytuacji krajów Europy Środkowo- Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury hotelowej oraz jej wykorzystania. Najmniej pokoi hotelowych na 1 mln mieszkańców było w Polsce (około 3,5 tys.), Litwie (3,8 tys.) oraz Rumunii (4,9 tys.). Najlepiej rozwiniętą bazę hotelową posiadała Bułgaria (17,1 tys. pokoi na 1 mln mieszkańców) oraz Czechy (12,9 tys.). Głównymi klientami hoteli w tych krajach byli zagraniczni goście. W Polsce z usług hotelowych korzystali głównie goście krajowi (około 62% noclegów w 2013 roku). Uważa się, że są to klienci wrażliwi na ceny usług. Również w Rumunii w hotelach dominowali klienci krajowi. mln Liczba pokoi i noclegów w hotelach i podobnych obiektach w 2013 roku 137,3 134,4 118,1 106,6 9,8 20,2 71,0 5,5 7,0 38,7 22,1 13,0 14,4 13,5 11,5 12,5 3,4 12,0 0,5 0,4 3,5 4,3 2,9 2,6 Bułgaria Czechy Litwa Łotwa Polska Rumunia Słowacja Węgry Noce - nierezydenci Noce - rezydenci Liczba pokoi tys Źródło: Eurostat 18

20 W I kwartale 2015 roku obserwowany był silny pozytywny trend na rynku hotelarskim w głównych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. W większości stolic zaobserwowano wzrost wskaźnika średniego przychodu na 1 pokój (RevPAR). W głównej mierze wynikał on z wyższej frekwencji. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2015 roku najwyższy poziom obłożenia wśród miast polskich utrzymywał się w Warszawie i Krakowie. Przyczyniła się do tego szczególnie wysoka frekwencja w marcu. Przyrost obłożenia w wielu miastach regionu, m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Budapeszcie, wynosił kilkanaście procent w stosunku do I kwartału 2014 r. Nieznaczny spadek obłożenia widoczny był natomiast w Rydze. I kwartał 2015 r. wskazuje również na utrzymywanie się znacznych różnic w poziomie średniego przychodu za 1 pokój (RevPAR) na rynku hotelowym Europy Środkowo-Wschodniej. Wskaźnik ten przyjmował najwyższe wartości w Warszawie (głównie efekt wysokiej frekwencji) i Bukareszcie (z powodu wysokich cen), najniższy był natomiast we Wrocławiu, Wilnie i Bratysławie. 4.2 Zakup udziałów w spółkach prowadzących działalność hotelową w Europie Środkowo-Wschodniej W dniu 7 stycznia 2015 roku Orbis S.A. zawarł ze swoim strategicznym akcjonariuszem Accor S.A. transakcję, w wyniku której przejął 38 operujących hoteli w tym: 11 hoteli własnych, 17 w dzierżawie, 9 działających na podstawie umowy o zarządzanie oraz 1 we franczyzie. Grupa Orbis zaczęła operować w 5 następujących krajach: Bułgarii, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, a od marca br. również w Macedonii. Ponad ¾ przejętych hoteli jest zlokalizowanych w stolicach tych państw. Zakupione hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget. Ponadto, Orbis zawarł z Accor S.A. Generalną Umowę Licencyjną, na podstawie której uzyskał prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami Accor do 2035 roku, w następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry. Uprawnienia te zostały przyznane Orbis na wyłączność na okres minimum 10 lat. 4.3 Działalność operacyjna Baza hotelowa Grupy Orbis Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2015 roku sieć Grupy składała się w sumie z 106 hoteli, dysponujących blisko 18,6 tys. pokoi. Większość z nich (64 obiekty) funkcjonowało w Polsce. Baza hotelowa Dane raportowane Pro forma / Pro forma Liczba hoteli, w tym: ,1% Hotele własne i leasingowane ,0% Hotele w zarządzaniu ,1% Hotele franczyzowane ,7% Liczba pokoi, w tym: ,9% Hotele własne i leasingowane ,0% Hotele w zarządzaniu ,3% Hotele franczyzowane ,4% 19

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku 27 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2010 r. 23 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 rok 21 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Orbis S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo