PRZEWODNIK. Część 1, rozdział 1, str. 1 MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. 1. Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK. Część 1, rozdział 1, str. 1 MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. 1. Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK Informacje o autorach 1.3. Wykaz skrótów 1.4. Opis piktogramów 1.5. Bibliografia 1.6. Zrzeszenia i związki Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych Polalarm Działalność stowarzyszenia, kursy i szkolenia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych Polalarm Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia Polska Izba Systemów Alarmowych Krajowy Związek Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 1.7. Skorowidz rzeczowy 1.8. Umowy Umowa o świadczenie usług ochrony mienia Umowa o ochronę osób i mienia 2. PODSTAWY PRAWNE 2.1. Uregulowania prawne dotyczące ochrony osób i mienia Wprowadzenie Zakres uregulowań prawnych ochrony osób i mienia Komentarz do Ustawy o ochronie osób i mienia Załączniki Informacje o aktualnym stanie prac nowelizacyjnych ustawy o ochronie osób i mienia i aktów wykonawczych Omówienie najistotniejszych propozycji zmian w Ustawie z dnia 22 stycznia 2006 r. (projekt z dnia 14 września 2006 r. wraz z uzasadnieniem)

2 Część 1, rozdział 1, str. 2 PRZEWODNIK Problemy doboru osób na stanowiska pracowników ochrony fizycznej Wprowadzenie Zasady naboru kandydatów na pracowników ochrony fizycznej oraz nawiązywania z nimi stosunku pracy Zasady i formy szkolenia doskonalącego pracowników ochrony fizycznej Nadzór i kontrola wewnątrzagencyjna Zasady rozwiązywania stosunku pracy Uwagi ogólne 2.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia Warunki udzielenia koncesji Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z uregulowań Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Uwagi ogólne Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z mocy Ustawy Prawo działalności gospodarczej Uwagi ogólne Samorząd gospodarczy a przedsiębiorca; cofnięcie koncesji Informacje i praktyczne porady wynikające z aktualnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Licencja pracownika ochrony Wprowadzenie Wybrane problemy Procedury związane z uzyskaniem licencji w Policji 2.3. Ochrona informacji niejawnych Zachodnie standardy ochrony informacji niejawnych Polskie uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, teleinformatyczne i przemysłowe Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz ich konsekwencje Procedura odwoławcza, skargowa i rewizja nadzwyczajna Zmiana Ustawy o ochronie informacji niejawnych i ich znaczenie dla przedsiębiorców posiadających piony ochrony lub zamierzających takie piony utworzyć Bezpieczeństwo osobowe w świetle nowych regulacji znowelizowanej Ustawy o ochronie informacji niejawnych Zasady bezpieczeństwa informacji niejawnych podczas ich ekspedycji z jednostek organizacyjnych, w których zostały wytworzone,

3 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 3 do odbiorców zewnętrznych, krajowych i zagranicznych Plan ochrony przedsiębiorstwa zasady sporządzania i uzgadniania Wprowadzenie Zasady ogólne sporządzania i uzgadniania planu ochrony przedsiębiorstwa Szczegółowe wskazówki dotyczące sporządzania planu ochrony przedsiębiorstwa Arkusz kontrolny audytu bezpieczeństwa wytwarzania i obiegu dokumentów Procedura uzyskania przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Podstawy oceny bezpieczeństwa obiektu Etapy analizy i oceny zagrożeń. Arkusz kontrolny Modelowa organizacja pionu ochrony, prawa i obowiązki pełnomocnika ochrony, dokumentacja pionu ochrony Uwagi ogólne Struktura organizacyjna i usytuowanie Pionu Ochrony w Jednostce Organizacyjnej Prawa i obowiązki Pełnomocnika Ochrony Zestawienie rodzajów dokumentacji Pionu Ochrony, wymaganych przepisami prawa Orzecznictwo sądów na tle stosowania przepisów Ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Uwagi ogólne Omówienie wybranych orzeczeń dotyczących cofnięcia koncesji Postępowanie z cennymi zasobami przedsiębiorstwa, w tym z dokumentami niejawnymi, w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach awaryjnych Wprowadzenie Przedsięwzięcia przygotowawcze. Uwagi i wskazówki dla przedsiębiorcy Cenne zasoby przedsiębiorstwa Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone Plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową albo inne cenne zasoby informacyjne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w wypadku sytuacji awaryjnej Procedura likwidacji przedsiębiorstwa Modelowe procedury bezpieczeństwa w firmie Wprowadzenie Procedura bezpieczeństwa personelu firmy Procedura udostępniania pracownikom chronionych zasobów informacyjnych firmy Procedura bezpieczeństwa fizycznego firmy Procedura bezpieczeństwa teleinformatycznego firmy Prawo do informacji publicznej Najważniejsze regulacje z Ustawy o dostępie do informacji publicznej

4 Część 1, rozdział 1, str. 4 PRZEWODNIK Systemy aktywnego zabezpieczenia przed podsłuchem Przykłady systemów Zasady współpracy pionu ochrony informacji niejawnych z innymi komórkami organizacyjnymi firmy Roczny plan nadkazoru i kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i tajemnic przedsiębiorstwa 2.4. Ochrona teleinformacyjna Zagrożenia Zagrożenia informacji przetwarzanych w pomieszczeniach biurowych. Podsłuchy Łącza telekomunikacyjne oraz telefonia komórkowa Usługi dodatkowe w technologii GSM 2.5. Bezpieczeństwo teleinformacyjne Wprowadzenie Ochrona fizyczna, środki i metody Wprowadzenie System kontroli dostępu do obiektu System zapobiegania obserwacji oraz system zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych Zabezpieczenia organizacyjne i personalne Wprowadzenie Bezpieczne okablowanie strukturalne Podział infrastruktury okablowania Bezpieczeństwo fizyczne i fizyczna lokalizacja i dostęp Zabezpieczenia środowiskowe. Polityka bezpieczeństwa Sieć zasilająca Sieć sygnałowa Bezpieczeństwo elektromagnetyczne okablowania Okablowanie strukturalne, a normy Ochrona elektromagnetyczna Wyjaśnienie pojęć Klasyfikacja typów emisji ujawniającej Źródła emisji Zabezpieczenia przed emisją ujawniającą Normy Proces zabezpieczenia Ochrona kryptograficzna Wprowadzenie Znaczenie ochrony kryptograficznej Szyfry Algorytmy szyfrujące i funkcje jednokierunkowe Podpis cyfrowy Sposoby realizacji kryptografii Bezpieczeństwo transmisji Uwagi ogólne Niezawodność sieci i poufność transmisji Poufność ruchu (trafiku) i filtracji transmisji Rozwiązania alternatywne Kontrola dostępu i autoryzacja Kontrola dostępu do systemu Kontrola dostępu do obiektów Zarządzanie prawami dostępu

5 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Hasła, dobór haseł i procedury zmiany haseł Przykłady systemów bezpieczeństwa zintegrowanych z systemami teleinformatycznymi ActivCard systemy zarządzania tożsamością 2.6. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC Wstęp Definicje i terminy Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji Polityka bezpieczeństwa Elementy bezpieczeństwa Elementy bezpieczeństwa Podstawowe funkcje modelu zarządzania systemem bezpieczeństwa Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji w IT Wprowadzenie Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie zmianami Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych Zarządzanie ryzykiem Identyfikacja ryzyka System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI Wprowadzenie Standard ISO/IEC Model PDCA w procesach SZBI (ISMS) Wprowadzenie Wymagania funkcjonalne Zabezpieczenie sieci teleinformatycznych Wprowadzenie Zapora sieciowa (firewall) Mechanizmy translacji adresów i portów Strefy pośrednie (strefy DMZ) Systemy wykrywania włamań Mechanizmy kryptograficzne i wirtualne sieci prywatne Mechanizmy kontroli treści danych Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci teleinformatycznych (sieci WLAN) Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie średniej wielkości Wprowadzenie Podstawowe elementy projektu wdrożeniowego Rozpoczęcie projektu Identyfikacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji Analiza rozszerzona Porównanie metod analitycznych Wdrożenie zabezpieczeń, organizacja dpowiedzialności za zarządzanie bezpieczeństwem informacji

6 Część 1, rozdział 1, str. 6 PRZEWODNIK Sformułowanie polityki bezpieczeństwa informacji Klasyfikacja zasobów informacyjnych 2.7. Planowanie awaryjne Wprowadzenie Ciągłość działania infrastruktury teleinformatycznej Znaczenie ciągłości działania oraz analiza ryzyka i wpływu na biznes Mechanizmy prewencyjne Strategie odtworzeniowe Plan ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Szkolenia związane z zapewnieniem ciągłości działania przedsiębiorstwa Testowanie planów ciągłości działania Utrzymanie i aktualizacja planów 2.8. Identyfikacja i weryfikacja z wykorzystaniem metod biometrycznych Wprowadzenie oraz kalsyfikacja systemów biometrycznych Ocena dokładności systemów biometrycznych Systemy biometryczne analizujące odcisk linii papilarnych Uwagi ogólne Systemy biometryczne analizujące kształt dłoni Uwagi ogólne Systemy biometryczne bazujące na analizie oka Uwagi ogólne Systemy biometryczne analizujące obraz twarzy Uwagi ogólne Statyczna i dynamiczna analiza podpisu Uwagi ogólne Metody biometryczne analizujące sposób pisania na klawiaturze Uwagi ogólne Systemy biometryczne analizujące mowę Uwagi ogólne Przykłady systemów biometrycznych Przykłady systemów analizy kształtu twarzy Przykłady systemów analizy podpisu ręcznego Biometryczne systemy kontroli dostępu oparte na rozpoznawaniu tęczówki oka Przykłady systemów analizy podpisu 2.9. Klasyczna strategia zarządzania zabezpieczeniem inteligentnego budynku Wprowadzenie i klasyfikacja podstawowych usług zabezpieczenia Miejsce analizy ryzyka oraz wybór strategii zarządzania Przykład szczególnej strategii analizy ryzyka Przykład nr Macierz ryzyka elementów krytycznych IB szczegółowa analiza ryzyka Polskie przepisy prawne treść Ustawa Prawo budowlane Treść ustawy Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

7 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Wyciąg z ustawy Akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej Wprowadzenie oraz wyciąg z rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe Ewakuacja Polityka bezpieczeństwa organizacji (koncernu, przedsiębiorstwa, firmy, instytucji) Wprowadzenie Prowadzenie dokumentacji Podział dokumentacji na części Bezpieczeństwo personelu Uwagi ogólne Zasady wyboru firm i osób oraz zawierania umów i odbioru prac z zakresu bezpieczeństwa zasobów firmy Wprowadzenie Ustalenie rodzaju zadania, jego znaczenia dla bezpieczeństwa zasobów firmy, zakresu robót (czynności) i szczególnych wymagań (kwalifikacyjnych i formalnoprawnych) w stosunku do jego wykonawcy Sporządzenie specyfikacji szczególnych wymagań i warunków wykonania oraz złożenia oferty, a także realizacji zadania Sporządzenie projektu umowy wraz z instrukcją bezpieczeństwa realizacji zadania Zasady wyboru wykonawcy i osób do realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem zasobów firmy Zasady zawierania umów dotyczących realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa zasobów firmy Sposoby odbioru prac z zakresu bezpieczeństwa zasobów firmy Ustanowienie w jednostce organizacyjnej tajemnicy przedsiębiorstwa Wprowadzenie Tryb ustanawiania tajemnicy przedsiębiorstwa System ochrony zasobów informacyjnych jednostki organizacyjnej, w tym informacji uznanych z woli jej zarządcy za tajemnice przedsiębiorstwa Wprowadzenie Przykład modelowego audytu techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia obiektów. Metodyka, organizacja i sposoby realizacji

8 Część 1, rozdział 1, str. 8 PRZEWODNIK Wprowadzenie Podstawy i zakres opracowania Ocena bezpieczeństwa obiektów Opis metodologii i model systemu bezpieczeństwa Analiza funkcjonowania ochrony fizycznej Wnioski dotyczące wdrożenia modelu systemu bezpieczeństwa Klasyfikacja stref ochrony, dostępu i nadzoru wizyjnego Poziom ochrony i poziom ryzyka Wyniki badań audytu i uwagi końcowe Przykładowe wyniki analizy poziomu ochrony (audytu bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego) Ankieta audytu danych wejściowych Wzór ankiety Wymagania prawne w zakresie BHP Wymagania w zakresie BHP przy instalacjach elektrycznych Wymagania ogólne Organizacja bezpiecznej pracy Uprawnienia kwalifikacyjne Zasady udzielania uprawnień kwalifikacyjnych Bezpieczne wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych Budowa i modernizacja domowej instalacji elektrycznej Wprowadzenie Instalacja sprzętu chłodniczego i wymogi jego bezpiecznego użytkowania Wymagania BHP dla instalacji elektrycznej na placu budowy Organizacja firmy instalacyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej Organizacja służby BHP Zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia zatrudnionych pracowników Obowiązki pracowników Zatrudnianie pracowników Szkolenia 3. NORMALIZACJA 3.1. Podstawy prawne i aktualny stan normalizacji krajowej Wprowadzenie Ustawa o normalizacji Terminy podstawowe i przepisy ogólne ustawy o normalizacji Cele i zasady normalizacji krajowej Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne Znak zgodności z PN, certyfikat zgodności i deklaracja zgodności Inne dokumenty normalizacyjne Polski komitet normalizacyjny, rada normalizacyjna i komitety techniczne Odpowiedzialność karna Aktualny stan normalizacji systemów alarmowych

9 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Zakres prac Komitetu Technicznego PKN KT Normy Systemy Alarmowe opracowane przez Komitet Techniczny CENELEC TC 79 nieobjęte zakresem prac KT 52 PKN 3.2. Terminologia norm europejskich i norm krajowych dotycząca systemów i urządzeń alarmowych Wprowadzenie Terminologia normy EN : 2006 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część1: Wymagania ogólne Wyjaśnienie pojęć Systemy kontroli dostępu PrPN-EN :1996 i PrPN-EN :2000 oraz systemy nadzoru CCTV PrPN-EN :1996, PrPN-EN :1997 oraz systemy alarmowe osobiste PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Zasilacze PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Próby środowiskowe PrPN-EN :1998 i PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN : Wprowadzenie Badania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej Systemy transmisji alarmu PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Centrale alarmowe PN-E : Wyjaśnienie pojęć Sygnalizatory PN-E : Wyjaśnienie pojęć 3.3. Klasyfikacja systemów alarmowych Klasyfikacja systemów i urządzeń alarmowych sygnalizacji włamania według norm krajowych Klasyfikacja systemów alarmowych sygnalizacji włamania według normy PN-E : Klasyfikacja central alarmowych według normy PN-E : Klasyfikacja sygnalizatorów według normy PN-E : Klasyfikacja central alarmowych według normy PN-E : Klasyfikacja systemów alarmowych według norm europejskich Klasyfikacja systemów alarmowych sygnalizacji włamania i dobór środków sygnalizacji według normy Pr PN-EN : Wymagania systemowe dotyczące systemów kontroli dostępu według PN-EN :2000 wraz ze zmianą A1: Klasyfikacja systemów transmisji alarmu według Pr PN-EN :1998

10 Część 1, rozdział 1, str. 10 PRZEWODNIK Sieć IP z usługą transmisji alarmu Budowa, działanie i weryfikacja systemów transmisji alarmu wg Pr PN-EN : Klasyfikacja uszkodzeń i weryfikacja działania systemów transmisji alarmu według Pr PN-EN : Wyznaczanie dostępności według Pr PN-EN : Wymagania ogólne dotyczące transmisji alarmu według Pr PN-EN : Wymagania dotyczące systemów transmisji alarmu wykorzystujących dzierżawione tory transmisyjne oraz systemów z komunikatorami cyfrowymi i głosowymi korzystających z publicznej komutowanej sieci telefonicznej Wymagania dotyczące urządzeń transmisji alarmu wykorzystujących dzierżawione tory transmisyjne oraz komunikatorów cyfrowych i głosowych korzystających z publicznej komutowanej sieci telefonicznej Wytyczne dotyczące stosowania systemów dozorowych CCTV według PN-EN : Przykład wykorzystania wymagań normy PN-EN : 2000 do ustalenia wymagań użytkowych i projektowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Ocena działania systemu dozorowego CCTV z użyciem obiektu Rotakin według PN-EN : Analiza bezpieczeństwa oraz metoda zarządzania zabezpieczeniem oparta na projekcie normy europejskiej Zapobieganie przestępstwom Planowanie urbanistyczne i projektowanie Wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwsabotażowego z projektu normy europejskiej pren Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Wymagania ogólne Wymagania dotyczące ochrony przeciwsabotażowej według specyfikacji technicznej CLC/TS Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania. Część 2-5 Wymagania dotyczące czujek dualnych podczerwieni i ultradźwięków Wymagania i badania central alarmowych systemów sygnalizacji włamania według Specyfikacji Technicznej CENELEC CLC/TSS : Wymagania ogólne dotyczące łączonych i zintegrowanych systemów alarmowych według specyfikacji technicznej CENELEC CLC/TS 50398: 2002

11 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie Zestawienie norm z dziedziny sygnalizacji pożarowej 4. OCENA ZGODNOŚCI I CERTYFIKACJA 4.1. Wprowadzenie 4.2. Krajowy system oceny zgodności wyrobów System oceny zgodności wyrobów wg Ustawy o badaniach i certyfikacji System oceny zgodności wyrobów wg Ustawy o systemie oceny zgodności Wprowadzenie Ustawa o systemie oceny zgodności (tekst jednolity) Cele, zakres ustawy oraz stosowana terminologia Zasady oceny zgodności wyrobów Instytucje i podmioty związane z systemem oceny zgodności System oceny zgodności wg Ustawy o wyrobach budowlanych Wprowadzenie Wybrane pojęcia podstawowe Zasady dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania System oceny zgodności wyrobów budowlanych wg podejścia krajowego System oceny zgodności wyrobów budowlanych wg podejścia europejskiego Nadzór rynku i przepisy karne Nadzór rynku i odpowiedzialność karna 4.3. Krajowa certyfikacja, akredytacja i badania wyrobów Badania wyrobów Podstawy prawne i rodzaje badań wyrobów Rodzaje, zakres działania i wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów Krajowa certyfikacja i atestacja wyrobów Wprowadzenie Certyfikacja i atestacja wyrobów Dobrowolna certyfikacja i atestacja wyrobów 4.4. Europejski system oceny zgodności Wprowadzenie Ogólna charakterystyka wyrobów branży zabezpieczeń a europejskie podejście do oceny zgodności Europejskie regulacje prawne Dyrektywy Nowego Podejścia Ogólny model oceny zgodności Moduły oceny zgodności Dyrektywa LVD 73/23/EEC Oceny zgodności wyrobu z Dyrektywą LVD 73/23/EEC Dyrektywa EMC 83/336/EEC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą EMC 89/336/EEC

12 Część 1, rozdział 1, str. 12 PRZEWODNIK Dyrektywa CPD 89/106/EEC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą CPD 89/106/EEC Wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania Obowiązki producenta wyrobów wg Dyrektywy Nowego Podejścia Dyrektywa RTTE 99/5/EC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą RTTE 99/5/EC Dyrektywa ATEX 94/9/EC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą ATEX 94/9/EC 4.5 Certyfikacja usług w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej Uwagi ogólne Program certyfikacji firm świadczących usługi w zakresie sygnalizacji pożarowej Uwagi ogólne Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie stałych urządzeń gaśniczych i hydrantów Wprowadzenie, definicje i normy związane Procedury certyfikacji Warunki certyfikacji Procedury kontroli na budowie Uwagi dodatkowe Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie wentylacji pożarowej 5. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE, PODSTAWY NORMATYWNE 5.1. Rodzaje mechanicznych urządzeń zabezpieczających Wprowadzenie 5.2. Podstawy prawne badań i klasyfikacji Wprowadzenie 5.3. Normy polskie i europejskie oraz inne dokumenty normatywne Wprowadzenie 5.4. Wymagania i badania klasyfikacyjne pomieszczeń i urządzeń Wprowadzenie Podstawy kwalifikacji według PN-EN Drzwi do pomieszczeń i drzwi zabezpieczeniowe oraz zamki do drzwi do pomieszczeń i drzwi zabezpieczeniowych 5.5. Urządzenia do przechowywania nośników danych Wprowadzenie 5.6. Wymagania i klasyfikacja drzwi, okien, krat i żaluzji Drzwi (bramy, wrota) Wprowadzenie Okna, szyby Wprowadzenie oraz klasyfikacja ogólna szyb ochronnych-budowlanych Szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. Klasyfikacja i wymagania odporności Szyby odporne na ostrzał z broni palnej. Klasyfikacja i wymagania odporności

13 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Zasady osadzania szyb ochronnych-budowlanych Kraty i żaluzje Wprowadzenie 5.7. Wymagania i klasyfikacja zamków i kłódek Podział metod badań i oceny zamków Zamki określenia i definicje Wprowadzenie 5.8. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia obiektów Wprowadzenie 5.9. Mechaniczne urządzenia stosowane w zabezpieczeniach samochodów Wprowadzenie Autoalarmy Immobilisery Sterowniki Przykłady mechanicznych urządzeń zabezpieczających Zabezpieczenia elektromechaniczne Elektrozaczepy Wprowadzenie Systemy centralnego otwierania Master Key Systemy typu Master Key Wkładki EVVA, SYSTEM 3KS, System MCS Drzwi antywłamaniowe Drzwi antywłamaniowe J&W oraz PADILLA Depozytory kluczy Uwagi ogólne Mechaniczne i elektroniczno-mechaniczne depozytory kluczy Zasady dostępu do depozytora i elektroniczny nadzór Strefy czasowe, modele specjalne i wizualizacja stanu depozytora 6. PROJEKTOWANIE 6.1. Wprowadzenie do projektowania systemów ochrony elektronicznej Uwagi ogólne Fazy projektowania systemu ochrony Wprowadzenie Kosztorysowania systemów alarmowych Przebieg procesu projektowania Wprowadzenie Projektowanie z wykorzystaniem modelu idealnego Wprowadzenie Czynniki decydujące o doborze elementów systemu ochrony obiektu Wprowadzenie Algorytm planowania realizacji systemu ochrony technicznej Wprowadzenie Określenie stanu bezpieczeństwa obiektu Wprowadzenie Strefy ochrony obiektu

14 Część 1, rozdział 1, str. 14 PRZEWODNIK Wpływ zagrożeń na koncepcję ochrony Części składowe dokumentacji (koncepcji) systemu ochrony technicznej 6.2. Planowanie rozmieszczenia urządzeń systemu alarmowego Przykłady 6.3. Przykład ochrony ośrodka przetwarzania danych Podział na strefy ochrony 6.4. Przykłady dokumentacji technicznej systemów technicznego zabezpieczenia pomieszczeń Projekt techniczny zabezpieczenia elektronicznego pomieszczeń biurowych Obliczenie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu alarmowego włamania i napadu Założenia do obliczenia rezerwowego źródła zasilania Zagadnienia dotyczące zaleceń w zakresie montażu, serwisu i obsługi 6.5. Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej Zakres ochrony obiektu Okablowanie w instalacjach sygnalizacji pożarowej Uwagi ogólne Zasady nadzorowania obiektu liniami dozorowymi Uwagi ogólne Dobór i rozmieszczenie czujek Uwagi ogólne Rozmieszczenie czujek z uwzględnieniem podciągów Rozmieszczenie czujek w wąskich pomieszczeniach Rozmieszczenie czujek a ukształtowanie dachu i sufitu Rozmieszczenie czujek a ściany i podesty Zasady rozmieszczania i instalacji liniowych czujek dymu Rozmieszczenie czujek w kanałach wentylacyjnych Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych Uwagi ogólne Alarmy fałszywe 6.6. Przykłady elektronicznych zabezpieczeń obiektów Elektroniczne zabezpieczenie obiektu handlowego Analiza zabezpieczeń i koncepcja zabezpieczenia Zasady organizacji zabezpieczenia elektronicznego Założenia do koncepcji zabezpieczenia elektronicznego filii banku część I Wprowadzenie Analiza zagrożeń i określenie stref ochrony obiektu Koncepcja systemu integracji i wizualizacji Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem włamania i napadu

15 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem telewizji dozorowej CCTV Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem kontroli dostępu Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem sygnalizacji pożaru Wytyczne odnośnie do instalacji, obsługi i eksploatacji Projekt zabezpieczenia kancelarii tajnej. Ochrona fizyczna informacji niejawnych Wprowadzenie Organizacja i zasady ochrony fizycznej Mechaniczno-budowlane urządzenia (systemy) ochrony System elektronicznego zabezpieczenia Projekt zabezpieczenia elektronicznego kancelarii tajnej Harmonogram realizacji systemu ochrony informacji niejawnych Podstawy prawne i normatywne do rozdz Błędy przy wykonywaniu projektów systemów elektronicznego zabezpieczeia obiektów Przebieg procesu projektowania systemu zabezpieczenia obiektu w ujęciu analizy zagrożeń Organizacja stref ochrony obiektu Analiza zabezpieczenia mechanicznego Błędy w dokumentacji technicznej systemów zabezpieczenia Uwagi ogólne 6.8. Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła Wprowadzenie Wymagania przepisów Instalacje oddymiania grawitacyjnego Zasady działania systemu oddymiania Elementy instalacji oddymiającej Instalacja przeciwdymowa nadciśnieniowa Instalacje zamknięć przeciwpożarowych 6.9. Techniczne i organizacyjne środki ochrony informacji w serwerowni Wprowadzenie Podstawowe zagrożenia dla informacji w ośrodkach przetwarzania danych Podstawy prawne, normatywne, wytyczne branżowe Najważniejsze akty prawne Podstawowe akty normatywne Analiza potencjalnych zagrożeń dla serwerowni wytyczne neutralizacji Elementy polityki bezpieczeństwa firmy Podstawowe wymagania ochrony wobec serwerowni Organizacja zabezpieczenia technicznego Przykład zabezpieczenia technicznego serwerowni

16 Część 1, rozdział 1, str. 16 PRZEWODNIK Praktyczne aspekty integracji systemów ochrony Kontrola dostępu do pomieszczenia i zasobów informatycznych Podstawy podpisu elektronicznego System kontroli dostępu do stacji roboczych Czytniki kart mikroprocesorowych Zabezpieczenie małych serwerowni Ochrona mechaniczna serwerowni Zamek elektromechaniczny z czytnikiem linii papilarnych (autonomiczny system kontroli dostępu) Ochrona drzwi serwerowni Ochrona nośników danych 7. ELEKTRONICZNE 7.1. Systemy alarmowe i sygnalizacji zagrożeń Klasyfikacja systemów sygnalizacji zagrożeń i alarmowania Wprowadzenie 7.2. Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu Wprowadzenie Typy linii i podstawowe stany centrali alarmowej Wymagania ogólne dotyczące central alarmowych Wprowadzenie Klasyfikacja central (systemów) alarmowych według technologii adresowania Wprowadzenie Zasilanie, rejestracja zdarzeń Wprowadzenie Oprogramowanie i programowanie centrali alarmowej Wprowadzenie Przegląd podstawowych czujek stosowanych w systemach alarmowych Wprowadzenie Przykład systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu Przykład nr Urządzenia elektromechaniczne współpracujące z systemem alarmowym i sygnalizacją Wprowadzenie Przykłady systemów sygnalizacji włamania i napadu System wykrywania włamania i napadu CS Guarto system bezpieczeństwa Systemy alarmowe włamania i napadu produkcji effeff Alarm 7.3. Systemy kontroli dostępu (ACC) Wprowadzenie Podstawowe elementy systemu ACC Wprowadzenie Przykłady zastosowań ACC Przykłady systemów kontroli dostępu Zintegrowany system kontroli dostępu Compas 2026

17 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy firmy Stemro System System alarmowy i kontroli dostępu oparty na centrali Advisor Master ATS Centrala Advisor Master ATS Magistrala systemowa Centrali ATS Przegląd urządzeń systemu ATS Przykłady typowych konfiguracji System Kontroli Dostępu i Organizacji Ochrony GRANTA Wprowadzenie Architektura systemu Podstawowe elementy systemu Oprogramowanie GRANTA for WINDOWS 4870 wersja Opcjonalne moduły oprogramowania Wymagania dotyczące komputera Właściwości oprogramowania Funkcje Oprogramowania Komunikacja sprzętowa Przykłady konfiguracji systemu GRANTA Specyfikacja sprzętowa systemu GRANTA 7.4. Systemy telewizji użytkowej (CCTV) Wprowadzenie Sprzętowe i programowe elementy systemu TVU Charakterystyka ogólna Wyposażenie dodatkowe systemu CCTV Charakterystyka ogólna Telewizja przemysłowa (monitory CCTV) Podstawowe formy organizacji systemów TVU Podział podstawowych konfiguracji systemów na grupy Uwagi montażowe i wymagania architektoniczne dla systemów TVU Wprowadzenie Algorytm projektowania systemu TVU Podstawowe czynności przy projektowaniu systemu CCTV Przykłady modeli systemów monitoringu wizyjnego System monitoringu produkcji ULTRAK First Line DVX cyfrowy system podglądu i zapisu obrazu firmy Integral Technologies Inc Wizyjne rejestratory cyfrowe 7.5. Systemy i urządzenia monitoringu alarmowania Akty normatywne dotyczące monitoringu Wprowadzenie Pojęcia dotyczące urządzeń Podstawowe zagadnienia monitorowania systemów alarmowych Wprowadzenie monitorowanie jako element skutecznej ochrony Określanie klasy systemu na podstawie Polskiej Normy Przewodowe i radiowe systemy i urządzenia stosowane do przesyłania sygnałów alarmowych

18 Część 1, rozdział 1, str. 18 PRZEWODNIK Możliwości współczesnych central alarmowych w zakresie monitorowania. Centra monitorowania alarmów 7.6. Systemy sygnalizacji pożarowej Zadania i skład systemu sygnalizacji pożarowej Uwagi ogólne Podstawowe akty prawne Przepisy ogólne Przepisy dotyczące czujek jonizujących Terminologia Symbole graficzne urządzeń sygnalizacji pożarowej Urządzenia systemów sygnalizacji pożarowej Centrale sygnalizacji pożarowej Czujki pożarowe Ręczne ostrzegacze pożarowe Pożarowe urządzenia alarmowe Adaptery, elementy sterujące i kontrolne Czułość i klasyfikacja czujek pożarowych Czujki dymu punktowe Czujki dymu liniowe Czujki ciepła Czujki płomienia Przydatność czujek w pożarach testowych Klasyfikacja systemów sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie Podstawy projektowania instalacji SAP Opracowanie założeń Projektowanie Eksploatacja i przeglądy okresowe Użytkowanie instalacji Przeglądy okresowe Przykłady systemów sygnalizacji pożarowej Interaktywny system sygnalizacji pożarowej POLON System Sygnalizacji Pożaru ESSER System Ssący Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA Systemy alarmowe pożaru effeff Alarm VIEW nowoczesny system wykrywania dymu firmy NOTIFIER Przykłady stałych instalacji gaśniczych Systemy gaszenia urządzeń w szafach montażowych Instalacje elektryczne funkcjonujące w czasie pożaru Zagrożenia stwarzane przez palące się kable Rozwiązania techniczno-budowlane 7.7. Systemy sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi Wprowadzenie Sterowanie automatycznym gaszeniem Wprowadzenie Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M Zastosowanie sterowanych urządzeń przeciwpożarowych Sterowanie zamknięciami, ogniowymi i dymowymi

19 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Sterowanie instalacjami wentylacji Funkcje odłączenia i załączenia Instalacje oddymiania pożarowego (urządzenia oddymiające) Sterowanie instalacjami gaszącymi Instalacje halonowe, instalacje CO2, instalacje pianowe i proszkowe, instalacje tryskaczowe Sterowanie urządzeniami odłączającymi Wyłączenia prądu, wind i dźwigów oraz urządzeń pomocniczych Sterowanie urządzeniami dla straży pożarnej Wprowadzenie Przykłady urządzeń sterujących Centrala sterująca automatycznym gaszeniem IGNIS Systemy ochrony zewnętrznej Specyfika zewnętrznych zabezpieczeń obwodowych Uwagi ogólne Wprowadzenie do technologii zabezpieczeń zewnętrznych Podział systemów Charakterystyka najczęściej stosowanych systemów ochrony zewnętrznej Systemy ogrodzeniowe, przestrzenne, podłożowe i komputerowe-wideo detekcji Koncepcja ochrony zewnętrznej oraz sposoby realizacji ochrony obwodowej 7.9. Elektroniczne i mechaniczne systemy ochrony pojazdów Wprowadzenie Wybrane wymagania dotyczące samochodowych systemów alarmowych w samochodach osobowych według normy PN-IEC : Budowa SSA, wykrywanie, alarmowanie i sygnalizacja SSA Wyłączanie SSA, unieruchomianie działanie immobilizera Sygnalizacja alarmowanie, zasilanie SSA Satelitarne systemy monitorowania i lokalizacji pojazdów Wprowadzenie Satelitarny system radiokomunikacyjny i lokalizacyjny Inmarsat-C/GPS Satelitarny system monitorowania pojazdów EutelTRACS (OmniTRACS) AVLS zintegrowany system lokalizacji i kierowania pojazdami w transporcie Uwagi ogólne Satelitarne systemy nawigacyjne System nawigacyjny NAVSTAR/GPS Systemy nawigacji lądowej (samochodowej) Wprowadzenie Budowa systemu nawigacyjnego zasada działania komputera nawigacyjnego Podstawowe funkcje komputera nawigacyjnego Systemy nawigacji satelitarnej

20 Część 1, rozdział 1, str. 20 PRZEWODNIK Wprowadzenie Systemy SBAS System EGNOS Systemy WAAS i MSAS Struktura i usługi systemu Galileo Wprowadzenie Główne założenia systemu Galileo Architektura systemu Galileo Zasada działania systemu Galileo Usługi systemu Galileo Fazy rozwoju systemu Galileo Zastosowanie systemu Galileo Systemy monitorowania i lokalizacji pojazdów wykorzystujące terminale ruchome GPS zintegrowane z odbiornikami GPS Systemy abonamentowe i bezabonamentowe Satelitarny system monitorowania pojazdów LIBERTY GPS Satelitarny System Zarządzania i Lokalizacji Obiektów AWIA Satelitarny system monitorowania pojazdów ELTE GSM System zarządzania flotą pojazdów i maszyn roboczych MOTOGRAF System lokalizacji pojazdów SPACEGUARD System aktywnego zabezpieczenia pojazdów GPS/GSM AUTOGUARD Satelitarny system nadzoru pojazdów MOBITEL System Zarządzania Flotą Pojazdów w czasie rzeczywistym DS Locate Porównanie systemów lokalizacji i monitorowania pojazdów Systemy budowlane i elektromechaniczne Systemy zabezpieczenia budowlano-architektonicznego Wprowadzenie Systemy elektromechaniczne Wprowadzenie Głosowe systemy ewakuacyjne Uwagi ogólne Przykłady systemów ewakuacyjnych Głosowy system ewakuacyjny GSE Systemy ewakuacyjne i antypanikowe Wprowadzenie Elementy systemu ewakuacyjnego i antypanikowego Charekterystyka ogólna Stosowanie elektrozaczepów w systemach ewakuacyjnych Uwagi ogólne Systemy odgromowe Instalacje odgromowe Wymagania przepisów, uwagi ogólne Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Krzysztof B. Politowski INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Warszawa 2010 r. Wydanie I Str. 2 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 2 Lokalizacja... 6 3 Infrastruktura architektoniczna i budowlana... 9 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r.

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 45 Nr 19 z dnia 7 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo