PRZEWODNIK. Część 1, rozdział 1, str. 1 MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. 1. Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK. Część 1, rozdział 1, str. 1 MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. 1. Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK Informacje o autorach 1.3. Wykaz skrótów 1.4. Opis piktogramów 1.5. Bibliografia 1.6. Zrzeszenia i związki Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych Polalarm Działalność stowarzyszenia, kursy i szkolenia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych Polalarm Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia Polska Izba Systemów Alarmowych Krajowy Związek Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 1.7. Skorowidz rzeczowy 1.8. Umowy Umowa o świadczenie usług ochrony mienia Umowa o ochronę osób i mienia 2. PODSTAWY PRAWNE 2.1. Uregulowania prawne dotyczące ochrony osób i mienia Wprowadzenie Zakres uregulowań prawnych ochrony osób i mienia Komentarz do Ustawy o ochronie osób i mienia Załączniki Informacje o aktualnym stanie prac nowelizacyjnych ustawy o ochronie osób i mienia i aktów wykonawczych Omówienie najistotniejszych propozycji zmian w Ustawie z dnia 22 stycznia 2006 r. (projekt z dnia 14 września 2006 r. wraz z uzasadnieniem)

2 Część 1, rozdział 1, str. 2 PRZEWODNIK Problemy doboru osób na stanowiska pracowników ochrony fizycznej Wprowadzenie Zasady naboru kandydatów na pracowników ochrony fizycznej oraz nawiązywania z nimi stosunku pracy Zasady i formy szkolenia doskonalącego pracowników ochrony fizycznej Nadzór i kontrola wewnątrzagencyjna Zasady rozwiązywania stosunku pracy Uwagi ogólne 2.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia Warunki udzielenia koncesji Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z uregulowań Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Uwagi ogólne Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z mocy Ustawy Prawo działalności gospodarczej Uwagi ogólne Samorząd gospodarczy a przedsiębiorca; cofnięcie koncesji Informacje i praktyczne porady wynikające z aktualnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Licencja pracownika ochrony Wprowadzenie Wybrane problemy Procedury związane z uzyskaniem licencji w Policji 2.3. Ochrona informacji niejawnych Zachodnie standardy ochrony informacji niejawnych Polskie uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, teleinformatyczne i przemysłowe Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz ich konsekwencje Procedura odwoławcza, skargowa i rewizja nadzwyczajna Zmiana Ustawy o ochronie informacji niejawnych i ich znaczenie dla przedsiębiorców posiadających piony ochrony lub zamierzających takie piony utworzyć Bezpieczeństwo osobowe w świetle nowych regulacji znowelizowanej Ustawy o ochronie informacji niejawnych Zasady bezpieczeństwa informacji niejawnych podczas ich ekspedycji z jednostek organizacyjnych, w których zostały wytworzone,

3 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 3 do odbiorców zewnętrznych, krajowych i zagranicznych Plan ochrony przedsiębiorstwa zasady sporządzania i uzgadniania Wprowadzenie Zasady ogólne sporządzania i uzgadniania planu ochrony przedsiębiorstwa Szczegółowe wskazówki dotyczące sporządzania planu ochrony przedsiębiorstwa Arkusz kontrolny audytu bezpieczeństwa wytwarzania i obiegu dokumentów Procedura uzyskania przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Podstawy oceny bezpieczeństwa obiektu Etapy analizy i oceny zagrożeń. Arkusz kontrolny Modelowa organizacja pionu ochrony, prawa i obowiązki pełnomocnika ochrony, dokumentacja pionu ochrony Uwagi ogólne Struktura organizacyjna i usytuowanie Pionu Ochrony w Jednostce Organizacyjnej Prawa i obowiązki Pełnomocnika Ochrony Zestawienie rodzajów dokumentacji Pionu Ochrony, wymaganych przepisami prawa Orzecznictwo sądów na tle stosowania przepisów Ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Uwagi ogólne Omówienie wybranych orzeczeń dotyczących cofnięcia koncesji Postępowanie z cennymi zasobami przedsiębiorstwa, w tym z dokumentami niejawnymi, w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach awaryjnych Wprowadzenie Przedsięwzięcia przygotowawcze. Uwagi i wskazówki dla przedsiębiorcy Cenne zasoby przedsiębiorstwa Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone Plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową albo inne cenne zasoby informacyjne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w wypadku sytuacji awaryjnej Procedura likwidacji przedsiębiorstwa Modelowe procedury bezpieczeństwa w firmie Wprowadzenie Procedura bezpieczeństwa personelu firmy Procedura udostępniania pracownikom chronionych zasobów informacyjnych firmy Procedura bezpieczeństwa fizycznego firmy Procedura bezpieczeństwa teleinformatycznego firmy Prawo do informacji publicznej Najważniejsze regulacje z Ustawy o dostępie do informacji publicznej

4 Część 1, rozdział 1, str. 4 PRZEWODNIK Systemy aktywnego zabezpieczenia przed podsłuchem Przykłady systemów Zasady współpracy pionu ochrony informacji niejawnych z innymi komórkami organizacyjnymi firmy Roczny plan nadkazoru i kontroli stanu ochrony informacji niejawnych i tajemnic przedsiębiorstwa 2.4. Ochrona teleinformacyjna Zagrożenia Zagrożenia informacji przetwarzanych w pomieszczeniach biurowych. Podsłuchy Łącza telekomunikacyjne oraz telefonia komórkowa Usługi dodatkowe w technologii GSM 2.5. Bezpieczeństwo teleinformacyjne Wprowadzenie Ochrona fizyczna, środki i metody Wprowadzenie System kontroli dostępu do obiektu System zapobiegania obserwacji oraz system zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych Zabezpieczenia organizacyjne i personalne Wprowadzenie Bezpieczne okablowanie strukturalne Podział infrastruktury okablowania Bezpieczeństwo fizyczne i fizyczna lokalizacja i dostęp Zabezpieczenia środowiskowe. Polityka bezpieczeństwa Sieć zasilająca Sieć sygnałowa Bezpieczeństwo elektromagnetyczne okablowania Okablowanie strukturalne, a normy Ochrona elektromagnetyczna Wyjaśnienie pojęć Klasyfikacja typów emisji ujawniającej Źródła emisji Zabezpieczenia przed emisją ujawniającą Normy Proces zabezpieczenia Ochrona kryptograficzna Wprowadzenie Znaczenie ochrony kryptograficznej Szyfry Algorytmy szyfrujące i funkcje jednokierunkowe Podpis cyfrowy Sposoby realizacji kryptografii Bezpieczeństwo transmisji Uwagi ogólne Niezawodność sieci i poufność transmisji Poufność ruchu (trafiku) i filtracji transmisji Rozwiązania alternatywne Kontrola dostępu i autoryzacja Kontrola dostępu do systemu Kontrola dostępu do obiektów Zarządzanie prawami dostępu

5 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Hasła, dobór haseł i procedury zmiany haseł Przykłady systemów bezpieczeństwa zintegrowanych z systemami teleinformatycznymi ActivCard systemy zarządzania tożsamością 2.6. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC Wstęp Definicje i terminy Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji Polityka bezpieczeństwa Elementy bezpieczeństwa Elementy bezpieczeństwa Podstawowe funkcje modelu zarządzania systemem bezpieczeństwa Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji w IT Wprowadzenie Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie zmianami Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych Zarządzanie ryzykiem Identyfikacja ryzyka System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI Wprowadzenie Standard ISO/IEC Model PDCA w procesach SZBI (ISMS) Wprowadzenie Wymagania funkcjonalne Zabezpieczenie sieci teleinformatycznych Wprowadzenie Zapora sieciowa (firewall) Mechanizmy translacji adresów i portów Strefy pośrednie (strefy DMZ) Systemy wykrywania włamań Mechanizmy kryptograficzne i wirtualne sieci prywatne Mechanizmy kontroli treści danych Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci teleinformatycznych (sieci WLAN) Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie średniej wielkości Wprowadzenie Podstawowe elementy projektu wdrożeniowego Rozpoczęcie projektu Identyfikacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji Analiza rozszerzona Porównanie metod analitycznych Wdrożenie zabezpieczeń, organizacja dpowiedzialności za zarządzanie bezpieczeństwem informacji

6 Część 1, rozdział 1, str. 6 PRZEWODNIK Sformułowanie polityki bezpieczeństwa informacji Klasyfikacja zasobów informacyjnych 2.7. Planowanie awaryjne Wprowadzenie Ciągłość działania infrastruktury teleinformatycznej Znaczenie ciągłości działania oraz analiza ryzyka i wpływu na biznes Mechanizmy prewencyjne Strategie odtworzeniowe Plan ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej Szkolenia związane z zapewnieniem ciągłości działania przedsiębiorstwa Testowanie planów ciągłości działania Utrzymanie i aktualizacja planów 2.8. Identyfikacja i weryfikacja z wykorzystaniem metod biometrycznych Wprowadzenie oraz kalsyfikacja systemów biometrycznych Ocena dokładności systemów biometrycznych Systemy biometryczne analizujące odcisk linii papilarnych Uwagi ogólne Systemy biometryczne analizujące kształt dłoni Uwagi ogólne Systemy biometryczne bazujące na analizie oka Uwagi ogólne Systemy biometryczne analizujące obraz twarzy Uwagi ogólne Statyczna i dynamiczna analiza podpisu Uwagi ogólne Metody biometryczne analizujące sposób pisania na klawiaturze Uwagi ogólne Systemy biometryczne analizujące mowę Uwagi ogólne Przykłady systemów biometrycznych Przykłady systemów analizy kształtu twarzy Przykłady systemów analizy podpisu ręcznego Biometryczne systemy kontroli dostępu oparte na rozpoznawaniu tęczówki oka Przykłady systemów analizy podpisu 2.9. Klasyczna strategia zarządzania zabezpieczeniem inteligentnego budynku Wprowadzenie i klasyfikacja podstawowych usług zabezpieczenia Miejsce analizy ryzyka oraz wybór strategii zarządzania Przykład szczególnej strategii analizy ryzyka Przykład nr Macierz ryzyka elementów krytycznych IB szczegółowa analiza ryzyka Polskie przepisy prawne treść Ustawa Prawo budowlane Treść ustawy Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

7 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Wyciąg z ustawy Akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej Wprowadzenie oraz wyciąg z rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe Ewakuacja Polityka bezpieczeństwa organizacji (koncernu, przedsiębiorstwa, firmy, instytucji) Wprowadzenie Prowadzenie dokumentacji Podział dokumentacji na części Bezpieczeństwo personelu Uwagi ogólne Zasady wyboru firm i osób oraz zawierania umów i odbioru prac z zakresu bezpieczeństwa zasobów firmy Wprowadzenie Ustalenie rodzaju zadania, jego znaczenia dla bezpieczeństwa zasobów firmy, zakresu robót (czynności) i szczególnych wymagań (kwalifikacyjnych i formalnoprawnych) w stosunku do jego wykonawcy Sporządzenie specyfikacji szczególnych wymagań i warunków wykonania oraz złożenia oferty, a także realizacji zadania Sporządzenie projektu umowy wraz z instrukcją bezpieczeństwa realizacji zadania Zasady wyboru wykonawcy i osób do realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem zasobów firmy Zasady zawierania umów dotyczących realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa zasobów firmy Sposoby odbioru prac z zakresu bezpieczeństwa zasobów firmy Ustanowienie w jednostce organizacyjnej tajemnicy przedsiębiorstwa Wprowadzenie Tryb ustanawiania tajemnicy przedsiębiorstwa System ochrony zasobów informacyjnych jednostki organizacyjnej, w tym informacji uznanych z woli jej zarządcy za tajemnice przedsiębiorstwa Wprowadzenie Przykład modelowego audytu techniczno-organizacyjnego zabezpieczenia obiektów. Metodyka, organizacja i sposoby realizacji

8 Część 1, rozdział 1, str. 8 PRZEWODNIK Wprowadzenie Podstawy i zakres opracowania Ocena bezpieczeństwa obiektów Opis metodologii i model systemu bezpieczeństwa Analiza funkcjonowania ochrony fizycznej Wnioski dotyczące wdrożenia modelu systemu bezpieczeństwa Klasyfikacja stref ochrony, dostępu i nadzoru wizyjnego Poziom ochrony i poziom ryzyka Wyniki badań audytu i uwagi końcowe Przykładowe wyniki analizy poziomu ochrony (audytu bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego) Ankieta audytu danych wejściowych Wzór ankiety Wymagania prawne w zakresie BHP Wymagania w zakresie BHP przy instalacjach elektrycznych Wymagania ogólne Organizacja bezpiecznej pracy Uprawnienia kwalifikacyjne Zasady udzielania uprawnień kwalifikacyjnych Bezpieczne wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych Budowa i modernizacja domowej instalacji elektrycznej Wprowadzenie Instalacja sprzętu chłodniczego i wymogi jego bezpiecznego użytkowania Wymagania BHP dla instalacji elektrycznej na placu budowy Organizacja firmy instalacyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej Organizacja służby BHP Zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia zatrudnionych pracowników Obowiązki pracowników Zatrudnianie pracowników Szkolenia 3. NORMALIZACJA 3.1. Podstawy prawne i aktualny stan normalizacji krajowej Wprowadzenie Ustawa o normalizacji Terminy podstawowe i przepisy ogólne ustawy o normalizacji Cele i zasady normalizacji krajowej Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne Znak zgodności z PN, certyfikat zgodności i deklaracja zgodności Inne dokumenty normalizacyjne Polski komitet normalizacyjny, rada normalizacyjna i komitety techniczne Odpowiedzialność karna Aktualny stan normalizacji systemów alarmowych

9 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Zakres prac Komitetu Technicznego PKN KT Normy Systemy Alarmowe opracowane przez Komitet Techniczny CENELEC TC 79 nieobjęte zakresem prac KT 52 PKN 3.2. Terminologia norm europejskich i norm krajowych dotycząca systemów i urządzeń alarmowych Wprowadzenie Terminologia normy EN : 2006 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część1: Wymagania ogólne Wyjaśnienie pojęć Systemy kontroli dostępu PrPN-EN :1996 i PrPN-EN :2000 oraz systemy nadzoru CCTV PrPN-EN :1996, PrPN-EN :1997 oraz systemy alarmowe osobiste PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Zasilacze PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Próby środowiskowe PrPN-EN :1998 i PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN : Wprowadzenie Badania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej Systemy transmisji alarmu PrPN-EN : Wyjaśnienie pojęć Centrale alarmowe PN-E : Wyjaśnienie pojęć Sygnalizatory PN-E : Wyjaśnienie pojęć 3.3. Klasyfikacja systemów alarmowych Klasyfikacja systemów i urządzeń alarmowych sygnalizacji włamania według norm krajowych Klasyfikacja systemów alarmowych sygnalizacji włamania według normy PN-E : Klasyfikacja central alarmowych według normy PN-E : Klasyfikacja sygnalizatorów według normy PN-E : Klasyfikacja central alarmowych według normy PN-E : Klasyfikacja systemów alarmowych według norm europejskich Klasyfikacja systemów alarmowych sygnalizacji włamania i dobór środków sygnalizacji według normy Pr PN-EN : Wymagania systemowe dotyczące systemów kontroli dostępu według PN-EN :2000 wraz ze zmianą A1: Klasyfikacja systemów transmisji alarmu według Pr PN-EN :1998

10 Część 1, rozdział 1, str. 10 PRZEWODNIK Sieć IP z usługą transmisji alarmu Budowa, działanie i weryfikacja systemów transmisji alarmu wg Pr PN-EN : Klasyfikacja uszkodzeń i weryfikacja działania systemów transmisji alarmu według Pr PN-EN : Wyznaczanie dostępności według Pr PN-EN : Wymagania ogólne dotyczące transmisji alarmu według Pr PN-EN : Wymagania dotyczące systemów transmisji alarmu wykorzystujących dzierżawione tory transmisyjne oraz systemów z komunikatorami cyfrowymi i głosowymi korzystających z publicznej komutowanej sieci telefonicznej Wymagania dotyczące urządzeń transmisji alarmu wykorzystujących dzierżawione tory transmisyjne oraz komunikatorów cyfrowych i głosowych korzystających z publicznej komutowanej sieci telefonicznej Wytyczne dotyczące stosowania systemów dozorowych CCTV według PN-EN : Przykład wykorzystania wymagań normy PN-EN : 2000 do ustalenia wymagań użytkowych i projektowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Ocena działania systemu dozorowego CCTV z użyciem obiektu Rotakin według PN-EN : Analiza bezpieczeństwa oraz metoda zarządzania zabezpieczeniem oparta na projekcie normy europejskiej Zapobieganie przestępstwom Planowanie urbanistyczne i projektowanie Wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwsabotażowego z projektu normy europejskiej pren Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Wymagania ogólne Wymagania dotyczące ochrony przeciwsabotażowej według specyfikacji technicznej CLC/TS Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania. Część 2-5 Wymagania dotyczące czujek dualnych podczerwieni i ultradźwięków Wymagania i badania central alarmowych systemów sygnalizacji włamania według Specyfikacji Technicznej CENELEC CLC/TSS : Wymagania ogólne dotyczące łączonych i zintegrowanych systemów alarmowych według specyfikacji technicznej CENELEC CLC/TS 50398: 2002

11 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Normalizacja w dziedzinie sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie Zestawienie norm z dziedziny sygnalizacji pożarowej 4. OCENA ZGODNOŚCI I CERTYFIKACJA 4.1. Wprowadzenie 4.2. Krajowy system oceny zgodności wyrobów System oceny zgodności wyrobów wg Ustawy o badaniach i certyfikacji System oceny zgodności wyrobów wg Ustawy o systemie oceny zgodności Wprowadzenie Ustawa o systemie oceny zgodności (tekst jednolity) Cele, zakres ustawy oraz stosowana terminologia Zasady oceny zgodności wyrobów Instytucje i podmioty związane z systemem oceny zgodności System oceny zgodności wg Ustawy o wyrobach budowlanych Wprowadzenie Wybrane pojęcia podstawowe Zasady dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania System oceny zgodności wyrobów budowlanych wg podejścia krajowego System oceny zgodności wyrobów budowlanych wg podejścia europejskiego Nadzór rynku i przepisy karne Nadzór rynku i odpowiedzialność karna 4.3. Krajowa certyfikacja, akredytacja i badania wyrobów Badania wyrobów Podstawy prawne i rodzaje badań wyrobów Rodzaje, zakres działania i wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów Krajowa certyfikacja i atestacja wyrobów Wprowadzenie Certyfikacja i atestacja wyrobów Dobrowolna certyfikacja i atestacja wyrobów 4.4. Europejski system oceny zgodności Wprowadzenie Ogólna charakterystyka wyrobów branży zabezpieczeń a europejskie podejście do oceny zgodności Europejskie regulacje prawne Dyrektywy Nowego Podejścia Ogólny model oceny zgodności Moduły oceny zgodności Dyrektywa LVD 73/23/EEC Oceny zgodności wyrobu z Dyrektywą LVD 73/23/EEC Dyrektywa EMC 83/336/EEC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą EMC 89/336/EEC

12 Część 1, rozdział 1, str. 12 PRZEWODNIK Dyrektywa CPD 89/106/EEC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą CPD 89/106/EEC Wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania Obowiązki producenta wyrobów wg Dyrektywy Nowego Podejścia Dyrektywa RTTE 99/5/EC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą RTTE 99/5/EC Dyrektywa ATEX 94/9/EC Ocena zgodności wyrobu z Dyrektywą ATEX 94/9/EC 4.5 Certyfikacja usług w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej Uwagi ogólne Program certyfikacji firm świadczących usługi w zakresie sygnalizacji pożarowej Uwagi ogólne Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie stałych urządzeń gaśniczych i hydrantów Wprowadzenie, definicje i normy związane Procedury certyfikacji Warunki certyfikacji Procedury kontroli na budowie Uwagi dodatkowe Program certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie wentylacji pożarowej 5. ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE, PODSTAWY NORMATYWNE 5.1. Rodzaje mechanicznych urządzeń zabezpieczających Wprowadzenie 5.2. Podstawy prawne badań i klasyfikacji Wprowadzenie 5.3. Normy polskie i europejskie oraz inne dokumenty normatywne Wprowadzenie 5.4. Wymagania i badania klasyfikacyjne pomieszczeń i urządzeń Wprowadzenie Podstawy kwalifikacji według PN-EN Drzwi do pomieszczeń i drzwi zabezpieczeniowe oraz zamki do drzwi do pomieszczeń i drzwi zabezpieczeniowych 5.5. Urządzenia do przechowywania nośników danych Wprowadzenie 5.6. Wymagania i klasyfikacja drzwi, okien, krat i żaluzji Drzwi (bramy, wrota) Wprowadzenie Okna, szyby Wprowadzenie oraz klasyfikacja ogólna szyb ochronnych-budowlanych Szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. Klasyfikacja i wymagania odporności Szyby odporne na ostrzał z broni palnej. Klasyfikacja i wymagania odporności

13 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Zasady osadzania szyb ochronnych-budowlanych Kraty i żaluzje Wprowadzenie 5.7. Wymagania i klasyfikacja zamków i kłódek Podział metod badań i oceny zamków Zamki określenia i definicje Wprowadzenie 5.8. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia obiektów Wprowadzenie 5.9. Mechaniczne urządzenia stosowane w zabezpieczeniach samochodów Wprowadzenie Autoalarmy Immobilisery Sterowniki Przykłady mechanicznych urządzeń zabezpieczających Zabezpieczenia elektromechaniczne Elektrozaczepy Wprowadzenie Systemy centralnego otwierania Master Key Systemy typu Master Key Wkładki EVVA, SYSTEM 3KS, System MCS Drzwi antywłamaniowe Drzwi antywłamaniowe J&W oraz PADILLA Depozytory kluczy Uwagi ogólne Mechaniczne i elektroniczno-mechaniczne depozytory kluczy Zasady dostępu do depozytora i elektroniczny nadzór Strefy czasowe, modele specjalne i wizualizacja stanu depozytora 6. PROJEKTOWANIE 6.1. Wprowadzenie do projektowania systemów ochrony elektronicznej Uwagi ogólne Fazy projektowania systemu ochrony Wprowadzenie Kosztorysowania systemów alarmowych Przebieg procesu projektowania Wprowadzenie Projektowanie z wykorzystaniem modelu idealnego Wprowadzenie Czynniki decydujące o doborze elementów systemu ochrony obiektu Wprowadzenie Algorytm planowania realizacji systemu ochrony technicznej Wprowadzenie Określenie stanu bezpieczeństwa obiektu Wprowadzenie Strefy ochrony obiektu

14 Część 1, rozdział 1, str. 14 PRZEWODNIK Wpływ zagrożeń na koncepcję ochrony Części składowe dokumentacji (koncepcji) systemu ochrony technicznej 6.2. Planowanie rozmieszczenia urządzeń systemu alarmowego Przykłady 6.3. Przykład ochrony ośrodka przetwarzania danych Podział na strefy ochrony 6.4. Przykłady dokumentacji technicznej systemów technicznego zabezpieczenia pomieszczeń Projekt techniczny zabezpieczenia elektronicznego pomieszczeń biurowych Obliczenie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu alarmowego włamania i napadu Założenia do obliczenia rezerwowego źródła zasilania Zagadnienia dotyczące zaleceń w zakresie montażu, serwisu i obsługi 6.5. Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej Zakres ochrony obiektu Okablowanie w instalacjach sygnalizacji pożarowej Uwagi ogólne Zasady nadzorowania obiektu liniami dozorowymi Uwagi ogólne Dobór i rozmieszczenie czujek Uwagi ogólne Rozmieszczenie czujek z uwzględnieniem podciągów Rozmieszczenie czujek w wąskich pomieszczeniach Rozmieszczenie czujek a ukształtowanie dachu i sufitu Rozmieszczenie czujek a ściany i podesty Zasady rozmieszczania i instalacji liniowych czujek dymu Rozmieszczenie czujek w kanałach wentylacyjnych Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych Uwagi ogólne Alarmy fałszywe 6.6. Przykłady elektronicznych zabezpieczeń obiektów Elektroniczne zabezpieczenie obiektu handlowego Analiza zabezpieczeń i koncepcja zabezpieczenia Zasady organizacji zabezpieczenia elektronicznego Założenia do koncepcji zabezpieczenia elektronicznego filii banku część I Wprowadzenie Analiza zagrożeń i określenie stref ochrony obiektu Koncepcja systemu integracji i wizualizacji Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem włamania i napadu

15 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem telewizji dozorowej CCTV Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem kontroli dostępu Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem sygnalizacji pożaru Wytyczne odnośnie do instalacji, obsługi i eksploatacji Projekt zabezpieczenia kancelarii tajnej. Ochrona fizyczna informacji niejawnych Wprowadzenie Organizacja i zasady ochrony fizycznej Mechaniczno-budowlane urządzenia (systemy) ochrony System elektronicznego zabezpieczenia Projekt zabezpieczenia elektronicznego kancelarii tajnej Harmonogram realizacji systemu ochrony informacji niejawnych Podstawy prawne i normatywne do rozdz Błędy przy wykonywaniu projektów systemów elektronicznego zabezpieczeia obiektów Przebieg procesu projektowania systemu zabezpieczenia obiektu w ujęciu analizy zagrożeń Organizacja stref ochrony obiektu Analiza zabezpieczenia mechanicznego Błędy w dokumentacji technicznej systemów zabezpieczenia Uwagi ogólne 6.8. Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła Wprowadzenie Wymagania przepisów Instalacje oddymiania grawitacyjnego Zasady działania systemu oddymiania Elementy instalacji oddymiającej Instalacja przeciwdymowa nadciśnieniowa Instalacje zamknięć przeciwpożarowych 6.9. Techniczne i organizacyjne środki ochrony informacji w serwerowni Wprowadzenie Podstawowe zagrożenia dla informacji w ośrodkach przetwarzania danych Podstawy prawne, normatywne, wytyczne branżowe Najważniejsze akty prawne Podstawowe akty normatywne Analiza potencjalnych zagrożeń dla serwerowni wytyczne neutralizacji Elementy polityki bezpieczeństwa firmy Podstawowe wymagania ochrony wobec serwerowni Organizacja zabezpieczenia technicznego Przykład zabezpieczenia technicznego serwerowni

16 Część 1, rozdział 1, str. 16 PRZEWODNIK Praktyczne aspekty integracji systemów ochrony Kontrola dostępu do pomieszczenia i zasobów informatycznych Podstawy podpisu elektronicznego System kontroli dostępu do stacji roboczych Czytniki kart mikroprocesorowych Zabezpieczenie małych serwerowni Ochrona mechaniczna serwerowni Zamek elektromechaniczny z czytnikiem linii papilarnych (autonomiczny system kontroli dostępu) Ochrona drzwi serwerowni Ochrona nośników danych 7. ELEKTRONICZNE 7.1. Systemy alarmowe i sygnalizacji zagrożeń Klasyfikacja systemów sygnalizacji zagrożeń i alarmowania Wprowadzenie 7.2. Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu Wprowadzenie Typy linii i podstawowe stany centrali alarmowej Wymagania ogólne dotyczące central alarmowych Wprowadzenie Klasyfikacja central (systemów) alarmowych według technologii adresowania Wprowadzenie Zasilanie, rejestracja zdarzeń Wprowadzenie Oprogramowanie i programowanie centrali alarmowej Wprowadzenie Przegląd podstawowych czujek stosowanych w systemach alarmowych Wprowadzenie Przykład systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu Przykład nr Urządzenia elektromechaniczne współpracujące z systemem alarmowym i sygnalizacją Wprowadzenie Przykłady systemów sygnalizacji włamania i napadu System wykrywania włamania i napadu CS Guarto system bezpieczeństwa Systemy alarmowe włamania i napadu produkcji effeff Alarm 7.3. Systemy kontroli dostępu (ACC) Wprowadzenie Podstawowe elementy systemu ACC Wprowadzenie Przykłady zastosowań ACC Przykłady systemów kontroli dostępu Zintegrowany system kontroli dostępu Compas 2026

17 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy firmy Stemro System System alarmowy i kontroli dostępu oparty na centrali Advisor Master ATS Centrala Advisor Master ATS Magistrala systemowa Centrali ATS Przegląd urządzeń systemu ATS Przykłady typowych konfiguracji System Kontroli Dostępu i Organizacji Ochrony GRANTA Wprowadzenie Architektura systemu Podstawowe elementy systemu Oprogramowanie GRANTA for WINDOWS 4870 wersja Opcjonalne moduły oprogramowania Wymagania dotyczące komputera Właściwości oprogramowania Funkcje Oprogramowania Komunikacja sprzętowa Przykłady konfiguracji systemu GRANTA Specyfikacja sprzętowa systemu GRANTA 7.4. Systemy telewizji użytkowej (CCTV) Wprowadzenie Sprzętowe i programowe elementy systemu TVU Charakterystyka ogólna Wyposażenie dodatkowe systemu CCTV Charakterystyka ogólna Telewizja przemysłowa (monitory CCTV) Podstawowe formy organizacji systemów TVU Podział podstawowych konfiguracji systemów na grupy Uwagi montażowe i wymagania architektoniczne dla systemów TVU Wprowadzenie Algorytm projektowania systemu TVU Podstawowe czynności przy projektowaniu systemu CCTV Przykłady modeli systemów monitoringu wizyjnego System monitoringu produkcji ULTRAK First Line DVX cyfrowy system podglądu i zapisu obrazu firmy Integral Technologies Inc Wizyjne rejestratory cyfrowe 7.5. Systemy i urządzenia monitoringu alarmowania Akty normatywne dotyczące monitoringu Wprowadzenie Pojęcia dotyczące urządzeń Podstawowe zagadnienia monitorowania systemów alarmowych Wprowadzenie monitorowanie jako element skutecznej ochrony Określanie klasy systemu na podstawie Polskiej Normy Przewodowe i radiowe systemy i urządzenia stosowane do przesyłania sygnałów alarmowych

18 Część 1, rozdział 1, str. 18 PRZEWODNIK Możliwości współczesnych central alarmowych w zakresie monitorowania. Centra monitorowania alarmów 7.6. Systemy sygnalizacji pożarowej Zadania i skład systemu sygnalizacji pożarowej Uwagi ogólne Podstawowe akty prawne Przepisy ogólne Przepisy dotyczące czujek jonizujących Terminologia Symbole graficzne urządzeń sygnalizacji pożarowej Urządzenia systemów sygnalizacji pożarowej Centrale sygnalizacji pożarowej Czujki pożarowe Ręczne ostrzegacze pożarowe Pożarowe urządzenia alarmowe Adaptery, elementy sterujące i kontrolne Czułość i klasyfikacja czujek pożarowych Czujki dymu punktowe Czujki dymu liniowe Czujki ciepła Czujki płomienia Przydatność czujek w pożarach testowych Klasyfikacja systemów sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie Podstawy projektowania instalacji SAP Opracowanie założeń Projektowanie Eksploatacja i przeglądy okresowe Użytkowanie instalacji Przeglądy okresowe Przykłady systemów sygnalizacji pożarowej Interaktywny system sygnalizacji pożarowej POLON System Sygnalizacji Pożaru ESSER System Ssący Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA Systemy alarmowe pożaru effeff Alarm VIEW nowoczesny system wykrywania dymu firmy NOTIFIER Przykłady stałych instalacji gaśniczych Systemy gaszenia urządzeń w szafach montażowych Instalacje elektryczne funkcjonujące w czasie pożaru Zagrożenia stwarzane przez palące się kable Rozwiązania techniczno-budowlane 7.7. Systemy sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi Wprowadzenie Sterowanie automatycznym gaszeniem Wprowadzenie Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M Zastosowanie sterowanych urządzeń przeciwpożarowych Sterowanie zamknięciami, ogniowymi i dymowymi

19 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Sterowanie instalacjami wentylacji Funkcje odłączenia i załączenia Instalacje oddymiania pożarowego (urządzenia oddymiające) Sterowanie instalacjami gaszącymi Instalacje halonowe, instalacje CO2, instalacje pianowe i proszkowe, instalacje tryskaczowe Sterowanie urządzeniami odłączającymi Wyłączenia prądu, wind i dźwigów oraz urządzeń pomocniczych Sterowanie urządzeniami dla straży pożarnej Wprowadzenie Przykłady urządzeń sterujących Centrala sterująca automatycznym gaszeniem IGNIS Systemy ochrony zewnętrznej Specyfika zewnętrznych zabezpieczeń obwodowych Uwagi ogólne Wprowadzenie do technologii zabezpieczeń zewnętrznych Podział systemów Charakterystyka najczęściej stosowanych systemów ochrony zewnętrznej Systemy ogrodzeniowe, przestrzenne, podłożowe i komputerowe-wideo detekcji Koncepcja ochrony zewnętrznej oraz sposoby realizacji ochrony obwodowej 7.9. Elektroniczne i mechaniczne systemy ochrony pojazdów Wprowadzenie Wybrane wymagania dotyczące samochodowych systemów alarmowych w samochodach osobowych według normy PN-IEC : Budowa SSA, wykrywanie, alarmowanie i sygnalizacja SSA Wyłączanie SSA, unieruchomianie działanie immobilizera Sygnalizacja alarmowanie, zasilanie SSA Satelitarne systemy monitorowania i lokalizacji pojazdów Wprowadzenie Satelitarny system radiokomunikacyjny i lokalizacyjny Inmarsat-C/GPS Satelitarny system monitorowania pojazdów EutelTRACS (OmniTRACS) AVLS zintegrowany system lokalizacji i kierowania pojazdami w transporcie Uwagi ogólne Satelitarne systemy nawigacyjne System nawigacyjny NAVSTAR/GPS Systemy nawigacji lądowej (samochodowej) Wprowadzenie Budowa systemu nawigacyjnego zasada działania komputera nawigacyjnego Podstawowe funkcje komputera nawigacyjnego Systemy nawigacji satelitarnej

20 Część 1, rozdział 1, str. 20 PRZEWODNIK Wprowadzenie Systemy SBAS System EGNOS Systemy WAAS i MSAS Struktura i usługi systemu Galileo Wprowadzenie Główne założenia systemu Galileo Architektura systemu Galileo Zasada działania systemu Galileo Usługi systemu Galileo Fazy rozwoju systemu Galileo Zastosowanie systemu Galileo Systemy monitorowania i lokalizacji pojazdów wykorzystujące terminale ruchome GPS zintegrowane z odbiornikami GPS Systemy abonamentowe i bezabonamentowe Satelitarny system monitorowania pojazdów LIBERTY GPS Satelitarny System Zarządzania i Lokalizacji Obiektów AWIA Satelitarny system monitorowania pojazdów ELTE GSM System zarządzania flotą pojazdów i maszyn roboczych MOTOGRAF System lokalizacji pojazdów SPACEGUARD System aktywnego zabezpieczenia pojazdów GPS/GSM AUTOGUARD Satelitarny system nadzoru pojazdów MOBITEL System Zarządzania Flotą Pojazdów w czasie rzeczywistym DS Locate Porównanie systemów lokalizacji i monitorowania pojazdów Systemy budowlane i elektromechaniczne Systemy zabezpieczenia budowlano-architektonicznego Wprowadzenie Systemy elektromechaniczne Wprowadzenie Głosowe systemy ewakuacyjne Uwagi ogólne Przykłady systemów ewakuacyjnych Głosowy system ewakuacyjny GSE Systemy ewakuacyjne i antypanikowe Wprowadzenie Elementy systemu ewakuacyjnego i antypanikowego Charekterystyka ogólna Stosowanie elektrozaczepów w systemach ewakuacyjnych Uwagi ogólne Systemy odgromowe Instalacje odgromowe Wymagania przepisów, uwagi ogólne Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Szczegółowy zakres tematów i zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów: 1. Podstawy zarządzania w procesie budowlanym:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji

1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji Spis treści 1.Część ogólna... 2 1.1. Inwestor... 2 1.2. Cel przedsięwzięcia... 2 1.3. Podstawa opracowania projektu... 2 1.4. Zakres rzeczowy projektu... 2 1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON4900/POLON4500/POLON4200/POLON4100 Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu IO-E316-002

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. KURS

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. KURS Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 12, 00-570 Warszawa tel. (22) 625-34-00, fax (22) 625-26-75 www.techom.com techom@techom.com Wpis do KRS Nr 0000164572 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I Środa GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

MODUŁ I Środa GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny MODUŁ I Środa 10.05.2017 GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

EN54-13 jest częścią rodziny norm EN54. Jest to norma dotycząca raczej wydajności systemu niż samych urządzeń.

EN54-13 jest częścią rodziny norm EN54. Jest to norma dotycząca raczej wydajności systemu niż samych urządzeń. Przegląd EN54-13 EN54-13:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu Cel EN54-13 jest częścią rodziny norm EN54. Jest to norma dotycząca raczej wydajności

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu ECTS F. zaj. F. zal. Godz. 1. Standardy bezpieczeństwa informacji:

Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu ECTS F. zaj. F. zal. Godz. 1. Standardy bezpieczeństwa informacji: 2 Plan studiów podyplomowych Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Edycja II w roku akademickim 2015/2016 Semestr I Lp. ECTS F. zaj. F. zal. Godz. 1. Istota informacji we współczesnych organizacjach

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Kurs projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru. Poniedziałek 9 lipca GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

PROGRAM Kurs projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru. Poniedziałek 9 lipca GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny Poniedziałek 9 lipca GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Kurs projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru. Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

PROGRAM Kurs projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru. Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób przetwarzania danych przez komponenty

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakład Telekomunikacji w Transporcie dr inż. Adam Rosiński SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE Warszawa, 09.12.2011 Wzrastające zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Kurs Systemy Sygnalizacji Pożarowej Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

PROGRAM Kurs Systemy Sygnalizacji Pożarowej Poniedziałek GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny Poniedziałek 11.09.2017 GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. Inwestor Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski. 9:45 11:45 12:00 13:00 mgr inż. Jerzy Ciszewski. 13:30 14:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski

8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski. 9:45 11:45 12:00 13:00 mgr inż. Jerzy Ciszewski. 13:30 14:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Poniedziałek 5.11.2018 GODZINA Prowadzący Temat 8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych Profil działalności System monitoringu przemysłowego (CCTV) System sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA LiS s.c. inż. Leszek Czaja, mgr inż. Stanisław Jania Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 19/23 PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWA LiS s.c. inż. Leszek Czaja, mgr inż. Stanisław Jania Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 19/23 PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWA LiS s.c. inż. Leszek Czaja, mgr inż. Stanisław Jania 31-868 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 19/23 Telefon: 12 647-81-44 12 273-53-52 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU. Termin wykonania konserwacji: r. Konserwację przeprowadzono zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004 wg następującego harmonogramu:

PROTOKÓŁ ODBIORU. Termin wykonania konserwacji: r. Konserwację przeprowadzono zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004 wg następującego harmonogramu: Łask, dn.. r. PROTOKÓŁ ODBIORU z przeprowadzonej kwartalnej konserwacji systemu alarmowego, telewizji przemysłowej oraz systemu kontroli dostępu w Jednostce Wojskowej Nr dotyczy: umowy Nr. z dnia.. r.

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Spis treści Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców OAZP.2711.9.2019.1 Łódź, dnia 28-05-2019 Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.:,, Wykonywanie usług technicznych związanych z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ochrony informacji niejawnych

Warsztaty ochrony informacji niejawnych Warsztaty ochrony informacji niejawnych Opis Przygotowanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej według ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY BUDOWIE INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY BUDOWIE INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR: MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE TYTUŁ OPRACOWANIA : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY BUDOWIE INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU OBIEKT: ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY OPRACOWAŁ : Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail:

Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail: Sprawa 55/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa budynku warsztatowo-naprawczego nr 315 na potrzeby Działu Produkcji Technicznej wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA SALI GIMNAST YCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W IŁAWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA SALI GIMNAST YCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W IŁAWIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA SALI GIMNAST YCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W IŁAWIE INSTALACJE TELETECHNICZNE ST-01.01 KOD WIODĄCY CPV 45215140-0 INWESTYCJA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Formalny dokument opisujący strategię bezpieczeństwa. Oczekiwana zawartość: cele, standardy i wytyczne, zadania do wykonania, specyfikacja środków, zakresy odpowiedzialności. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Opis wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych

Załącznik nr 2 Opis wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych Załącznik nr 2 Opis wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych Obszar System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Polityki bezpieczeństwa. Opracowano ogólną

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 17 517 Poz. 56 Za³¹cznik nr 11 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA 1. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE - CZĘŚĆ V

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE - CZĘŚĆ V INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE - CZĘŚĆ V SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE - CZĘŚĆ V 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres stosowania specyfikacji 1.3 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej

Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej Innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezentacja systemu sygnalizacji pożarowej wraz z transmisją do Alarmowego Centrum Odbiorczego i Kasetą Straży Pożarnej mgr inż. Tomasz Stotko

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Specyfika urządzeń sygnalizacji pożarowej

Specyfika urządzeń sygnalizacji pożarowej Władysław Markowski Specyfika urządzeń sygnalizacji pożarowej Z PRAC NORMALIZACYJNYCH Trudno dzisiaj wyobrazić sobie budynek, zwłaszcza budynek użyteczności publicznej, niewyposażony w instalację sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego wymagania formalno - prawne st.bryg. dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3 Spis zawartości Strona tytułowa...... 1 Spis zawartości... 2 I. Część projektowa opis uzupełniający do zadania nr 3... 4 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Instalacje elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego ul. Niedziałkowskiego 2 76-200 Słupsk Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych i

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają:

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają: Sprawozdanie z rozruchu powinno zawierać: Załącznik 7 do Umowy Przed uruchomieniem urządzeń elektrycznych, Wykonawca winien wykonać odpowiednie pomiary by ustalić, że cały sprzęt, urządzenia i okablowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY 1 PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert INFORMACJA O STANIE TECHNICZNYM SYSTEMÓW CCTV, SSP, SSWiN W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU,76-200 Słupsk ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003

System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 Ulisses System Integrujący Integracja: System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Definicje i określenia. Abonent

Definicje i określenia. Abonent Załącznik nr 1 do Wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. WYKAZ POLSKICH NORM...2 2 SYSTEM ODDYMIANIA - OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo