SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera"

Transkrypt

1 SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

2 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis w Katowicach Str. 5 Aktualnoœci Wybór Czytelników Str. 6-7 Aktualnoœci Kierowca jest najwa niejszy Str. 8 Nasi Klienci Zakocha³em siê w Scanii Str Aktualnoœci konkurentów Od dziesiêciu lat Scania buduje w Polsce sieæ sprzeda y i serwisu. W tym czasie stworzyliœmy dobrze dzia³aj¹cy system, który gwarantuje naszym klientom wydajn¹, sprawn¹ i bezpieczn¹ eksploatacjê pojazdów. Tym samym znacznie obni yliœmy koszt eksploatacji pojazdów, ich niezawodnoœæ i czas dostêpnoœci. W zamian spotykamy siê z zaufaniem i lojalnoœci¹ klientów, o czym œwiadczy miêdzy innymi nagroda Ciê arówka Roku 2004 przyznana Scanii przez czytelników bran owego miesiêcznika Polski Traker. Wybór czytelników, z których wiêkszoœæ stanowi¹ doœwiadczeni transportowcy, zobowi¹zuje wszystkich cz³onków organizacji Scania w Polsce do jeszcze lepszej pracy, bo przecie zdajemy sobie sprawê, e o wiarygodnoœæ i wizerunek Scania musimy stale zabiegaæ. Klienci Scania na ca³ym œwiecie, koncentruj¹c swoje dzia³ania na sprawnej obs³udze swoich klientów, powierzaj¹ obs³ugê pojazdów i nadzór nad ich niezawodnoœci¹ autoryzowanym serwisom, od których pracy zale y perfekcyjne Str. 12 Aktualnoœci 3 Autobusy miejskie Scania w Olsztynie 3 Witamy w Scania Polska Str. 13 Nasi Klienci Z certyfikatem Str. 14 Nasi Klienci Szybki jak gazela Str. 15 Nasi Klienci Solidnie i bezpiecznie Str. 16 Technika Presti owa nagroda Str Prezentacje Mocna oferta dzia³anie ca³ego systemu transportu. Mamy œwiadomoœæ, e jesteœmy wa n¹ jego czêœci¹, od której sprawnoœci zale y powodzenie na coraz bardziej wymagaj¹cym rynku. Dziêkujemy za zaufanie. Tommy Sjöö Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. Magazyn Scania w Polsce wydawany jest przez Scania Polska S.A., Stara Wieœ gm. Nadarzyn, Al. Katowicka 316, Nadarzyn, tel. (022) , fax (022) , Magazyn dostêpny jest bezp³atnie w sieci sprzeda y Scania Polska S.A. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem Magazynu Scania w Polsce prosimy o zg³oszenia listowne do Scania Polska S.A., podaj¹c nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko, dok³adny adres z kodem pocztowym, nazwê firmy, markê u ytkowanego samochodu ciê arowego. Druk: ELRO-DRUK, Otwock tel.: (022) Scania w Polsce

3 AKTUALNOŒCI Scania w Poznaniu Przeprowadzka do Tarnowa Podgórnego Poznañski oddzia³ Scania Polska ju od 17 stycznia 2005 r. zaprasza klientów, u ytkowników pojazdów Scania do nowej siedziby w podpoznañskim Tarnowie Podgórnym. Oficjaln¹ inauguracjê obiektu zaplanowano na 18 marca. Decyzjê o uruchomieniu w³asnego biura handlowego i serwisu obs³uguj¹cego u ytkowników pojazdów na terenie Wielkopolski koncern Scania podj¹³ w roku 2003 (wczeœniej rejon ten obs³ugiwa³ autoryzowany partner Scania). Oprócz istniej¹cego serwisu w Poznaniu, Scania prowadzi w regionie wielkopolskim serwisy w Kaliszu i Zielonej Górze. Gruntown¹ przebudowê nowej siedziby biura handlowego i serwisu zakoñczono na pocz¹tku stycznia 2005 roku. Najnowszy obiekt, do którego przeniós³ siê poznañski oddzia³ Scania Polska zlokalizowano przy trasie krajowej nr 2 z Poznania w kierunku na Pniewy, Œwiecko i Gorzów Wielkopolski. Na czterohektarowej dzia³ce znajduj¹ siê: czêœæ warsztatowa 5 stanowisk, biura i magazyn czêœci zamiennych o ³¹cznej powierzchni niemal 4 tys. m 2 oraz strze ony i monitorowany parking dla 40 zestawów. Serwis, co jest standardem w obiektach Scania, w przypadku koniecznoœci d³u szego oczekiwania na us³ugi serwisowe, oferuje kierowcom pomieszczenia wypoczynkowe, bilard, salê telewizyjn¹, pokoje noclegowe, mo liwoœæ korzystania z prysznica i zaplecze kuchenne. Oczywiœcie, najnowszy serwis Scania zapewnia wszystkie us³ugi serwisowo-naprawcze, w tym ca³odobowy serwis drogowy Scania Assistance oraz naprawy powypadkowe, prostowanie ram i kabin, serwis osi BPW i SAF, naprawê klimatyzacji, monta urz¹dzeñ TOLL COLLECT. Na terenie serwisu znajduje siê równie Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Nowy serwis Scania zaprasza: pon. - pt. 07:00 do 20:00 sobota 08:00 do 14:00. Adres: Scania Polska S.A. Oddzia³ Poznañ Tarnowo Podgórne ul. Poznañska 171 Numery telefonów nie uleg³y zmianie: Serwis: tel fax Dzia³ Handlowy: tel fax Scania Assistance (24h) tel Scania w Polsce 3

4 AKTUALNOŒCI Scania w Katowicach Zmodernizowany serwis w Katowicach Scania stale rozbudowuje i modernizuje w³asn¹ sieæ obs³ugi pojazdów. Obecnie dzia³a w Polsce 10 dealerów, w tym 5 w³asnych, 5 niezale - nych oraz 26 stacji serwisowych zlokalizowanych przy najwa niejszych szlakach komunikacyjnych. Nale ¹ do nich dwa oddzia³y prowadzone przez Unimot Truck: dzia³aj¹cy od 1999 roku serwis w Brzezinach Kolonii k. Czêstochowy oraz oddzia³ w Katowicach. Kompleksowy remont siedziby oddzia³u w Katowicach zakoñczy³ siê w paÿdzierniku ub.r. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia biurowe i warsztatowe, pokrycie dachowe i elewacjê, wymieniono bramy. Równie plac manewrowy przed serwisem zosta³ ca³kowicie odnowiony, powiêkszony o 270 m 2 i ogrodzony. Dobrze oznakowany obiekt zlokalizowany jest ok. 200 m od g³ównej trasy krajowej nr 1 z Katowic do Warszawy. W budynku znajduj¹ siê: czêœæ warsztatowa 3 stanowiska d³. 24 m, biuro obs³ugi klienta, biuro handlowe, magazyn czêœci zamiennych stale licz¹cy ok pozycji magazynowych. W serwisie Scania standardem jest te specjalne pomieszczenie przeznaczone dla kierowców oczekuj¹cych na naprawê, gdzie mog¹ skorzystaæ z darmowego posi³ku i napojów, odpocz¹æ. Stacje serwisowe Unimot Truck wykonuj¹ kompleksowe us³ugi serwisowo-naprawcze pojazdów Scania, w tym autokarów, naprawy powypadkowe, wszelkie nietypowe zlecenia klientów, zapewniaj¹ ca³odobowy serwis drogowy Scania Assistance. Wykonuj¹ pe³n¹ diagnostykê i naprawê klimatyzacji, monta urz¹dzeñ Toll Collect oraz GPS. Posiadaj¹ autoryzacjê firm: POLKON, SAF, HYVA, WABCO, BPW oraz Good Year i AutoGuard. Najwy sz¹ jakoœæ wykonywanych napraw gwarantuje Certyfikat Dealer Operating Standard, bêd¹cy wewnêtrznym odpowiednikiem standardu ISO, przyznawany przez Scania Polska S.A. 4 Scania w Polsce

5 AKTUALNOŒCI Ciê arówka Roku 2004 Wybór Czytelników Od pocz¹tku swojego istnienia redakcja miesiêcznika Polski Traker co roku og³asza plebiscyt, w którym jego czytelnicy wybieraj¹ Ciê arówkê Roku, najpopularniejsz¹ ciê arówkê spoœród wszystkich oferowanych na polskim rynku pojazdów. Aleksander G³uœ, redaktor naczelny Polskiego Trakera (z lewej) gratuluje nagrody Tommy emu Sjöö, dyrektorowi Scania Polska Czytelnicy magazynu to bardzo szerokie, ale i wymagaj¹ce jury. Z regu³y zwi¹zani s¹ z bran ¹ transportow¹ i dysponuj¹ du ¹ wiedz¹ na temat ciê arówek. Do redakcji nades³ano ponad 800 g³osów, z których wy³oniono zwyciêzcê: ciê arówkê Scania Seria R, na któr¹ oddano ponad po³owê g³osów. Konkurs, maj¹cy charakter plebiscytu o otwartej formule potwierdzi³ zarówno opinie profesjonalistów z bran y, jak i fakty rynkowe czyli bardzo dobr¹ sprzeda nowej serii pojazdów Scania. W uzasadnieniu swojego werdyktu Czytelnicy podkreœlali przede wszystkim wysoki komfort jazdy i pracy w zmodernizowanej, nowoczesnej kabinie, estetyczny i atrakcyjny wygl¹d pojazdu, nowe rozwi¹zania poprawiaj¹ce ekonomikê eksploatacji ciê arówki, oraz fakt, e Scania jako pierwsza wprowadzi³a silniki spe³niaj¹ce normê emisji spalin Euro 4. Cieszymy siê, e wybór Czytelników Polskiego Trakera pokrywa siê z wyborami, jakich dokonuj¹ na rynku polskim u ytkownicy. Ta nagroda z pewnoœci¹ pomo e nam w realizacji zadañ, jakie stawia sobie Scania Polska. To ju drugi tytu³ Ciê arówki Roku dla pojazdu Scania w plebiscycie Polskiego Trakera. Pierwszy otrzyma³a Scania serii 4 jako Ciê arówka Roku Zgodnie z tradycj¹ konkursu medal Ciê arówki Roku w Polsce zostanie wrêczony dwukrotnie. Jeden z nich zostanie przekazany dyrektorowi generalnemu Scania Polska na spotkaniu œrodowiska transportowego organizowanym w Krakowie pod nazw¹ Trakerskie Spotkania w czerwcu br., a drugi przedstawicielowi kierownictwa Scania CV AB w Szwecji. Scania w Polsce 5

6 AKTUALNOŒCI Kierowca jest WPolsce problemu braku dobrych kierowców nigdy raczej nie by³o. W poprzednich dekadach szkolnictwo zawodowe wypuszcza³o co roku tysi¹ce m³odych adeptów, z których wyrastali solidni zawodowcy. Sytuacja nieco zmieni³a siê po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Przede wszystkim dla kierowców otworzy³ siê znacznie wiêkszy, europejski rynek pracy, a wielu zachodnich przewoÿników chêtnie zatrudnia polskich kierowców. Ponadto park samochodowy polskich przewoÿników rozbudowa³ siê w ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie i w niektórych rejonach wrêcz trudno jest znaleÿæ kierowców. Kierowca jest najwa niejszym ogniwem ³añcucha transportowego. Od jego umiejêtnoœci i chêci zale y jakoœæ przewozów. Drug¹, nie mniej wa n¹ spraw¹ jest coraz ostrzejsza konkurencja na unijnym rynku. Liczy siê nie tylko jakoœæ oferty, ale i cena. Aby by³a atrakcyjna, a jednoczeœnie zapewnia³a dochodowoœæ, trzeba zmniejszaæ koszty. W tym wypadku wspó³dzia³anie kierownictwa firm przewozowych z kierowcami jest niezbêdne. Maj¹ oni decyduj¹cy wp³yw na wielkoœæ zu ycia paliwa oraz samego samochodu. St¹d tak- e w Polsce coraz popularniejsze staj¹ siê zajêcia doszkalaj¹ce kierowców. Do tej pory na ogó³ przeprowadzano je podczas odbioru nowego pojazdu, jednak odpowiednie efekty mo e przynieœæ jedynie podejœcie bardziej kompleksowe. Przeprowadzony przez Scania w ca³ej Europie w 2003 roku konkurs Young European Truck Driver na najlepszego M³odego Kierowcê Ciê arówki pokaza³, które umiejêtnoœci polskich kierowców mo na doszlifowaæ. Praktyka pokaza³a, e ró nice w zu yciu paliwa przez tê sam¹ ciê arówkê na tym samym odcinku mog¹ dochodziæ nawet do 20%, w zale noœci od tego, kto siedzi za kierownic¹. Dlatego z pocz¹tkiem kwietnia 2005 r. rusza Szko³a Jazdy Scania, której oferta skierowana jest do w³aœcicieli firm transportowych dbaj¹cych o rozwój swoich kierowców oraz do zawodowych kierowców pojazdów ciê arowych pragn¹cych podnieœæ swoje kwalifikacje. W czasie szkoleñ nacisk po³o ony zostanie na jazdê bezpieczn¹ i ekonomiczn¹, a tak e codzienn¹ obs³ugê pojazdu. Jednodniowe zajêcia prowadzone bêd¹ w formie umo liwiaj¹cej czteroosobowym grupom kierowców odbycie dwóch jazd 6 Scania w Polsce

7 AKTUALNOŒCI Szko³a Jazdy Scania najwa niejszy testowych oraz wys³uchanie wyk³adu z teorii na temat technik oszczêdzania paliwa i podzespo³ów pojazdu podczas jazdy, obs³ugi codziennej i wykorzystania systemów pojazdu zgodnie z intencj¹ producenta. Podczas obu jazd testowych, przy pomocy Interactora 200 (systemu Scania s³u ¹cego do zarz¹dzania flot¹ pojazdów) bêd¹ rejestrowane najwa niejsze parametry pracy pojazdu tak, aby móc póÿniej omówiæ nie tylko wielkoœæ zu ycia paliwa, ale i styl jazdy kierowcy czyli wykorzystanie przez niego mocy silnika, hamulca silnikowego, Retardera, tempomatu itp. Ka dy z uczestników kursu otrzyma materia³y pisemne i raporty z w³asnych jazd. Do jazd testowych Scania Polska zapewnia ci¹gnik siod³owy R420LA4x2HNA z kabin¹ CR19 Highline i naczep¹ Schwarzmüller z ³adunkiem. Zajêcia bêd¹ prowadzone przez Tomasza Za³uckiego, zwyciêzcê polskiej edycji konkursu Young European Truck Driver Koszt kursu wynosi ok. 300 z³ netto. Chêtni powinni zg³aszaæ siê do: Scania Polska S.A. Stara Wieœ, Al. Katowicka Nadarzyn tel. (022) pl Instruktor Szko³y Jazdy Scania Tomasz Za³ucki Scania w Polsce 7

8 NASI KLIENCI Klub Milionerów Scania Zakocha³em siê w Scanii Mo e Polacy nie jedz¹ tyle bananów co Szwedzi (per capita najwiêcej w Europie), ale nawet w naszym kraju import bananów to powa ny interes. Œwiadczy o tym przyk³ad spó³ki Citronex I. Firma powsta³a w 1988 roku w Zgorzelcu, zaczynaj¹c praktycznie od zera. Po kilkunastu latach prezes Artur Toronowski mo e pochwaliæ siê zbudowanym w Wêgliñcu (20 km od Zgorzelca) w³asnym terminalem kolejowym, zdolnym przyj¹æ sk³ad piêædziesiêciu wagonów ch³odni. W ci¹gu zaledwie trzech godzin banany z wszystkich wagonów trafiaj¹ do magazynów ch³odniczych, mieszcz¹cych 40 tysiêcy kartonów. Prezes Artur Toronowski prezentuje tramwaj zlicytowany dla WOŒP Na terenie firmy znajduje siê 31 ciœnieniowych komór dojrzewalniczych, w których jednoczeœnie dojrzewa 36 tysiêcy kartonów bananów. Firma specjalizuje siê nie tylko w imporcie bananów, ale i owoców cytrusowych. Towar trafia na rynki hurtowe i do du ych sieci handlowych. Najwiêksi odbiorcy owoców dystrybuowanych przez Citronex I to m. in. Tesco, Carrefour, Biedronka, Plus, Netto, Polomarket, Lidl, Inter Marche, Minimal, Kaufland Polska, Czechy i S³owacja. Firma zdoby³a tylu odbiorców oferuj¹c dobre ceny oraz szybkoœæ i elastycznoœæ dostaw. Pan Rafa³ Zarzecki, dyrektor sprzeda- y bananów uwa a, e maj¹c tak sprawn¹ sieæ logistyczn¹, firma mo e z powodzeniem pokusiæ siê o obs³ugê takich rynków jak S³owacja, Czechy czy Wêgry. Teraz œwietnie sobie radzi z dostawami na wszystkie unijne rynki, zw³aszcza brytyjski, niemiecki i francuski. Logistyka jest oczkiem w g³owie prezesa Toronowskiego. Na pocz¹tku lat 90-tych przetestowano wszystkie marki samochodów i okaza³o siê, e Scania zapewnia najni sze koszty eksploatacji. Od tamtej pory Artur Toronowski mówi z uœmiechem: zakocha³em siê w tej marce. Firma u ywa wy³acznie pojazdów Scania i na tych samochodoach opiera siê g³ówny ciê ar przywozu i dystrybucji delikatnego towaru. Spó³ka ma w³asn¹ flotê 40-tonowych zestawów, licz¹c¹ 50 naczep-ch³odni, sprzê onych z ci¹gnikami siod³owymi Scania. Citronex I na terenie ca³ej Polski ma w³asne magazyny dystrybucyjne. Obs³ugiwane s¹ one przez kolejne 10 zestawów ch³odniczych. Nad ca³¹ flot¹ i jej sprawnym funkcjonowaniem czuwa kierownik transportu, pan Robert Zarzecki. Pracy jest sporo. Flota jest stosunkowo m³oda, a liczy ju dziesiêæ pojazdów milionerów. S¹ to pojazdy z 1995 roku, i jak dumnie dodaje prezes Toronowski by³y zbudowane w fabryce Scania Kapena w S³upsku s¹ w doskona³ym stanie i nie zamierzamy ich sprzedawaæ. Auta maj¹ zapewnione kursy z Europy, natomiast jad¹c tam, zabieraj¹ ³adunki z Polski lub Niemiec. Nie zawsze podró uj¹ z frachtem gdy kilka lat temu Wroc³aw nawiedzi- ³a powódÿ, 4 zestawy Citronexu zawioz³y pomoc dla mieszkañców zalanego miasta. A w tym roku Citronex sponsoruje Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy i to w ciekawy sposób: kupuj¹c tramwaj. 8 Scania w Polsce

9

10 AKTUALNOŒCI konkurentów Harmonogram polskiej edycji konkursu Young European Truck Driver 2005 ELIMINACJE REGIONALNE 23 kwietnia Bia³ystok Lublin 7 maja Gdañsk Kraków 14 maja Czêstochowa W³oc³awek 21 maja Warszawa Wroc³aw 4 czerwca Poznañ Szczecin 11 czerwca ódÿ FINA KRAJOWY czerwca Kraków 10 Scania w Polsce

11 AKTUALNOŒCI Young European Truck Driver 2005 "Profesjonalny kierowca odgrywa najwa niejsz¹ rolê, gdy mówimy o bezpieczeñstwie na drodze i jako producent ciê arówek czujemy siê odpowiedzialni za wspieranie kierowcy w jego pracy" stwierdzi³ Leif Östling, prezes koncernu Scania, komentuj¹c raporty nt. eliminacji regionalnych do konkursu w ca³ej Europie. Przewiduje siê, e w tegorocznej edycji konkursu weÿmie udzia³ ok kierowców z 26 krajów Europy. W ca³ej Europie rozpoczê³y siê ju eliminacje regionalne, których zwyciêzcy zmierz¹ siê na fina³ach ogólnokrajowych. Zwyciêzca z ka dego kraju ma zapewniony start w finale europejskim w Szwecji w dniach wrzeœnia Jednego z finalistów ju znamy: to Michele Sandri z W³och, obroñca tytu³u z 2003 roku. Tegoroczny Kierowca Roku otrzyma w nagrodê Ciê arówkê Roku - ci¹gnik siod³owy Scania Seria R. Drug¹ nagrod¹ jest udzia³ w imprezie A Michelin Driving Experience - dzieñ poœwiêcony wyœcigom samochodowym, zaczynaj¹cy siê przygotowaniem teoretycznym, a koñcz¹cy siê odbyciem jazdy próbnej samochodem F1. Na zdobywcê trzeciego miejsca czeka Shell F1 weekend - wizyta we w³oskim mieœcie Maranello, ojczyÿnie Ferrari, po³¹czona ze zwiedzaniem s³ynnej fabryki Ferrari, toru testowego i muzeum Ferrari. Konkurs przeznaczony jest dla zawodowych kierowców pojazdów ciê arowych wszystkich marek. Warunki uczestnictwa w konkursie to: Rok urodzenia 1970 lub póÿniejszy Wa ne prawo jazdy kategorii C, E Zatrudnienie w charakterze kierowcy pojazdu ciê arowego (forma dowolna) Obywatelstwo kraju UE lub Norwegii, Szwajcarii lub Turcji. Polskie eliminacje regionalne zostan¹ przeprowadzone w dniach 23 kwietnia - 11 czerwca w 11 miastach. Kandydaci, którzy pomyœlnie przejd¹ test teoretyczny obejmuj¹cy zagadnienia bezpiecznej i oszczêdnej jazdy, eksploatacji pojazdu, zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego wezm¹ udzia³ w praktycznym sprawdzianie na placu manewrowym oraz w teœcie drogowym, podczas którego bêdzie oceniane zu ycie paliwa i styl jazdy Do jazd testowych zostanie wykorzystany nowy ci¹gnik siod³owy Scania Serii R z trzyosiow¹ naczep¹. Zwyciêzcy eliminacji regionalnych wezm¹ udzia³ w finale ogólnopolskim. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale y: wype³niæ i przes³aæ do Scania Polska kupon zg³oszeniowy dostêpny w wybranych magazynach motoryzacyjnych i na stacjach Shell, lub wype³niæ formularz dostêpny na stronie lub skontaktowaæ siê z najbli szym dealerem Scania w Polsce. Informacje na temat konkursu bêdzie te przekazywaæ Radio Truck w Programie 1 PR. Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 31 marca 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego). Regulamin konkursu dostêpny jest w siedzibie Scania Polska S.A Nadarzyn, Stara Wieœ, Al. Katowicka 316, tel. (022) oraz na stronach Zostañ mistrzem! WeŸ udzia³ w konkursie Young European Truck Driver!

12 AKTUALNOŒCI Autobusy miejskie Scania w Olsztynie Autobusy Scania OmniLink W dniu 11 stycznia 2005 r. w Olsztynie zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Scania Polska a Miejskim Przedsiêbiorstwem Komunikacyjnym w Olsztynie na dostawê 10 autobusów miejskich Scania OmniLink. Pojazdy zostan¹ dostarczone pod koniec marca 2005 r. Oferta firmy Scania, uczestnicz¹cej w otwartym przetargu, okaza³a siê najlepsza ze wzglêdu na niskie zu ycie paliwa, walory eksploatacyjne pojazdów i na konkurencyjn¹ cenê. Mieszkañcy miasta mieli okazjê poznaæ autobus Scania OmniLink podczas jazd testowych przeprowadzonych wczeœniej na ulicach Olsztyna. Na jednej z najciê szych linii nr 20 w godzinach szczytu autobus spali³ 31,5 litra na 100 km to bardzo ma³o, bior¹c pod uwagê du e natê enie ruchu na ulicach i znaczne wype³nienie pojazdu pasa erami. Olsztynianie zapamiêtali pojazd jako uœmiechniêty autobus o eleganckim wnêtrzu. Równie s³u by techniczne MPK Olsztyn mog³y zapoznaæ siê z charakterystyk¹ pojazdu i poznaæ zasady jego eksploatacji. Autobus Scania OmniLink wyposa ony jest w nisk¹ i p³ask¹ pod³ogê w przedniej czêœci pojazdu i pod³ogê na normalnej wysokoœci w tylnej jego czêœci. Wewn¹trz znajdzie siê 28 siedzeñ dla pasa erów przy zachowaniu szerokiego przejœcia i miejsca dla co najmniej 70 osób stoj¹cych. U yte do produkcji materia³y o trwa³oœci siêgaj¹cej 30 lat g³ównie aluminium w wiêkszoœci mog¹ zostaæ zutylizowane i ponownie wykorzystane. Równie silniki Scania charakteryzuj¹ siê nisk¹ emisj¹ spalin i niewielkim poziomem ha³asu. Jazda autobusami Scania zapewnia pasa erom komfort i bezpieczeñstwo. Autobusy dla Olsztyna produkowane s¹ w polskiej fabryce Scania Production S³upsk, która od roku 2003 jest europejskim centrum produkcji autobusów miejskich Scania. Witamy w Scania Polska Personalia Lars Värnlund, nowy dyrektor finansowy Scania Polska S.A., obj¹³ swoj¹ funkcjê 15 marca 2005 r. Lars Värnlund ma 38 lat, jest in ynierem, ma wy sze wykszta³cenie w dziedzinie zarz¹dzania. Z firm¹ Scania zwi¹zany od 10 lat. Przez pierwsze piêæ lat zajmowa³ ró ne stanowiska w dziale finansowym Scania CV AB w Szwecji, a kolejne piêæ lat piastowa³ funkcjê dyrektora finansowego Scania Czechy i Scania S³owacja. Jest onaty, ma troje dzieci w wieku 4,8 i 11 lat. 12 Scania w Polsce

13 NASI KLIENCI Firma Spedycyjno-Transportowa KOSMA Klient: Scania Polska S.A. Oddzia³ Poznañ Przedsiêbiorstwo spedycyjno-transportowe Kosma powsta³o w 1993 roku jako partner niemieckiej Elsen Internationale Spedition i luksemburskiej Elsen Transport. Z certyfikatem Pocz¹tkowo firma zajmowa³a siê wy³¹cznie spedycj¹, ale zanim Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej zdarza³o siê, e trudno by³o o transport. Ograniczenia w przyznawaniu licencji i zezwoleñ by³y hamulcem w swobodnym rozwoju rynku us³ug. Zarz¹d Kosmy postanowi³ zakupiæ w³asne samochody. Po wielu testach zapad³a decyzja: kupujemy Scanie. Pierwszym, kupionym w 1999 roku modelem by³o 380- konne podwozie. Auto otrzyma³o 7-metrow¹ skrzyniê z opoñcz¹ i przyczepê o d³ugoœci oœmiu metrów. Pierwsza Scania dobrze zarekomendowa³a markê, bo kolejne auta tym razem ci¹gniki siod³owe to te Scanie z wysokimi kabinami Topline i silnikami spe³niaj¹cymi normy czystoœci spalin Euro 2 i Euro 3. Samochody przeje d aj¹ miesiêcznie km i s¹ serwisowane w autoryzowanym warsztacie Scania w podpoznañskim Tarnowie Podgórnym. Flota zarz¹dzana jest przy pomocy systemu GPS, który nie tylko pomaga w monitorowaniu po³o enia zestawów, ale umo liwia tak e kontrolê zu ycia paliwa i funkcjonowania samochodu. Truizmem jest stwierdzenie, e transport polega w ogromnej mierze na zaufaniu, jednak w firmie Kosma pamiêtano o tym prostym fakcie. W grudniu 2003 roku firma uzyska³a Certyfikat Systemu Zarz¹dzania amerykañskiej firmy Bureau Veritas Quality International (BVQI), potwierdzaj¹cy, e Kosma funkcjonuje zgodnie z normami ISO 9001: 2000 oraz ISO 14001: Uzyskanie certyfikatów da³o klientom pewnoœæ otrzymywania wysokiej jakoœci us³ug, a przed firm¹ postawi³o spore wymagania dotycz¹ce struktury przedsiêbiorstwa i zarz¹dzania ca³oœci¹ œwiadczonych us³ug. Kosma dzia³a z powodzeniem od kilkunastu lat w transporcie miêdzynarodowym. Obs³uguje przewozy z i do Europy Zachodniej. W³asna flota siedmiu zestawów jest wykorzystywana w stu procentach, a dodatkowo pracê znajduje ok. 50 zestawów nale ¹cych do innych firm. W tym sukcesie maj¹ te swoje miejsce oszczêdne i niezawodne Scanie. Scania w Polsce 13

14 NASI KLIENCI SKAT TRANSPORT Sp. z o.o. Klient: Scania Polska S.A. Oddzia³ Gdañsk Szybki jak gazela Gdañska firma SKAT TRANSPORT, chocia stosunkowo m³oda - powsta³a w 1997 roku - jest licz¹cym siê w regionie przedsiêbiorstwem przewozowym i spedycyjnym. Firma zaczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ od przewozów na trasach do Wielkiej Brytanii. Do tej pory specjalizuje siê w tym kierunku, ale z czasem do obs³ugi dosz³y te inne pañstwa. Zw³aszcza po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, kiedy zniknê³y administracyjne ograniczenia w poruszaniu siê po ca³ym obszarze UE, samochody Skat Transport mo na spotkaæ na autostradach ca³ego kontynentu. Firma posiada równie w³asn¹ spedycjê, która obs³uguje tak e kraje po³o one na wschód od Polski. Zawsze w ruchu W 1997 roku Skat Transport zakupi³ pierwsze samochody, a dwa lata póÿniej w przedsiêbiorstwie pojawi³y siê nowe Scanie. Pan Waldemar azarczyk prezes zarz¹du uwa a, e wybór marki nie by³ przypadkowy: postawiono na niezawodnoœæ i ma³e zu ycie paliwa. S³usznoœæ wyboru potwierdzi³ zakup kolejnych piêciu pojazdów Scania w 2000 roku, a w nastêpnym roku jeszcze dziewiêciu. Pan azarczyk tak wyjaœnia politykê sprzêtow¹ firmy: zawsze kupujemy nowe pojazdy i eksploatujemy je do siedmiu lat. W tym okresie koszty napraw s¹ ma³e, nie ma te awarii, a wiêc auta mog¹ byæ ci¹gle w ruchu i zarabiaæ pieni¹dze. W tym roku wycofamy najstarsze pojazdy. Bez mechaników Marian Kempa wiceprezes odpowiedzialny za sprawy techniczne dodaje, e wszystkie przegl¹dy i naprawy wykonywane s¹ w autoryzowanych stacjach Scania. Staramy siê ³¹czyæ przegl¹dy z naprawami bie ¹cymi, bo nie ma czasu na przestoje wyjaœnia. Nasze samochody odwiedzaj¹ stacje w Gdañsku, Szczecinie, Wroc³awiu, a po otwarciu nowego punktu w Poznaniu pewnie tam te bêdziemy zaje d ali, bo jest po drodze. Jesteœmy bardzo zadowoleni z jakoœci ich us³ug. Prace wykonywane s¹ sprawnie, a wyposa enie jest dobre np. Szczecin dodatkowo dysponuje strze onym parkingiem i hotelikiem dla kierowców. A ceny? S¹ do przyjêcia, œmieje siê pan Marian, najwa niejsze, e samochody s¹ porz¹dnie obs³ugiwane i siê nie psuj¹, bo inaczej nie bylibyœmy w stanie pozwoliæ sobie na tê markê. Szybki wzrost W 2004 roku œredni miesiêczny przebieg samochodu wyniós³ km. Daje to roczny przebieg ok km, ale trafiaj¹ siê te rekordziœci maj¹cy po tys. km. W ostatnich latach iloœæ zleceñ regularnie wzrasta³a. Najlepiej widaæ to po przychodach spó³ki w 2001 roku wynios³y 9,1 mln z³, a trzy lata póÿniej ju 39,6 mln z³. Ten szybki wzrost zosta³ nagrodzony jedenastym miejscem w konkursie Gazele Biznesu Województwa Pomorskiego. Pan Waldemar azarczyk uwa a, e taka wysoka tendencja wzrostowa jest do utrzymania w nastêpnych latach i liczy, e w nastêpnym roku firma znajdzie siê ju w pierwszej dziesi¹tce Gazel Biznesu. 14 Scania w Polsce

15 NASI KLIENCI PORT-TRANS Sp.j. Klient: Scania Polska S.A. Oddzia³ Szczecin Solidnie i bezpiecznie Spó³ka Port-Trans powsta³a w 1991 roku, za³o ona przez dwóch braci: Ryszarda i Jana Portków. Firma specjalizuje siê w przewozie drobnicy z Polski do Europy Zachodniej, w przewa aj¹cej wiêkszoœci do Niemiec. Przygoda z transportem zaczê³a siê od sprowadzenia ze Szwecji Scanii 142, rocznik Auto jest bardzo solidne i jeÿdzi w firmie do tej pory, wykonuj¹c nawet trasy do Hiszpanii! To najlepsza rekomendacja dla marki, której firma jest wierna do dziœ. Port-Trans eksploatuje 17 zestawów. S¹ to wy³¹cznie ci¹gniki Scania. Maj¹ one rzêdowe, 6- cylindrowe silniki o mocach 380 lub 420 KM. Samochody przeje d aj¹ miesiêcznie tys. km. Ryszard Portka zadowolony jest z samochodów nie tylko z powodu ich niezawodnoœci, ale i ma³ego zu ycia paliwa. Oba czynniki maj¹ ogromne znaczenie dla wyników finansowych przedsiêbiorstwa. O ile przed majem 2004 roku zestaw przyje d a³ do bazy przynajmniej raz w tygodniu, o tyle teraz auta zje d aj¹ raz na dwa-trzy tygodnie. Ryszard Portka zawsze przywi¹zywa³ du ¹ wagê do bezpieczeñstwa przewozów. St¹d w jego firmie je - d ¹ wy³¹cznie Scanie. Te auta nigdy mnie nie zawiod³y dodaje w³aœciciel. Gdy kupowa³em mój pierwszy nowy ci¹gnik, wybra³em model 143, bo ocenia³em widlaste silniki jako wyj¹tkowo niezawodne wspomina pan Ryszard. Tak e specjalizacja w przewozach do Europy Zachodniej bra³a siê z trudnoœci z ubezpieczeniem transportu na wschód, a zdaniem w³aœciciela firmy, niepotrzebne ryzyko jest niedopuszczalne. Do niedawna wszystkie samochody mia³y dwuosobowe obsady, co wynika³o z chêci zapewnienia bezpieczeñstwa, ale wzmo ona konkurencja na rynku przewozów wymusi³a rezygnacjê z tego systemu. Coraz trudniej jest tak e znaleÿæ dobrze p³atne kursy, bo nadpoda us³ug transportowych i wyj¹tkowo ostra konkurencja cenowa, nie wy³¹czaj¹c dumpingowych stawek, doprowadzi³a do spadku cen frachtów. Jednak w³asny dzia³ spedycji i znana marka przewoÿnika powoduj¹, e auta ca³y czas maj¹ pracê, a styczeñ i luty tego roku nie nale a³y do najgorszych miesiêcy. Pojazdy obs³ugiwane s¹ w szczeciñskim serwisie Scania lub, dla jeszcze wiêkszej oszczêdnoœci czasu, we w³asnym warsztacie firmy, w którym pracuje dwóch mechaników. S¹ to podobnie jak kierowcy zaufani ludzie, œwietni fachowcy, zwi¹zani z firm¹ od samego pocz¹tku jej istnienia. Samochody nie maj¹ centralnego smarowania, co s³u y zwiêkszeniu dba³oœci o sprzêt, a co za tym idzie bezpieczeñstwu eksploatacji. Auta myte s¹ zawsze w soboty, bo jak uwa a Ryszard Portka widaæ wtedy ka d¹ rysê i kierowca z mechanikiem w czasie przegl¹du s¹ w stanie dok³adnie obejrzeæ samochód i dojrzeæ wszystkie oznaki nadchodz¹cego zu ycia ró nych czêœci i podzespo³ów. Stosujemy prewencyjn¹ mechanikê i wy³¹cznie czêœci zamienne Scania, dziêki czemu zestawy Port-Trans maj¹ prawie 100-procentow¹ sprawnoœæ. Scania w Polsce 15

16 TECHNIKA Silniki Scania Presti owa nagroda 15 lutego 2005 r. w Sztokholmie Lars Tegnelius, odpowiedzialny za osi¹gi i emisjê spalin w zespole rozwoju silników Scania, otrzyma³ z r¹k Jej Wysokoœci ksiê niczki Wiktorii presti ow¹ Szwedzk¹ Nagrodê za Osi¹gniêcia Techniczne. Prawdziwymi beneficjentami tej nagrody s¹ u ytkownicy naszych pojazdów. Dziêki naszym badaniom otrzymuj¹ silniki spe³niaj¹ce najostrzejsze normy ochrony œrodowiska bez adnych dodatkowych obci¹ eñ i ze œwietn¹ ekonomik¹ zu ycia paliwa, stwierdzi³ Lars Tegnelius podczas uroczystoœci. Jury jednog³oœnie nagrodzi³o Larsa Tegneliusa za jego innowacyjne dzia- ³ania zmierzaj¹ce do obni enia zawartoœci tlenków azotu i cz¹stek sta³ych w spalinach z silników diesla Scania. Nowa technologia obni a emisjê zanieczyszczeñ ju w komorze spalania, bez potrzeby u ywania adnych dodatków do paliwa. Du e znaczenie mia³ te fakt, e Scania jako pierwszy producent ciê arówek ju we wrzeœniu 2004 wprowadzi³a na rynek pojazdy z silnikiem spe³niaj¹cym normy emisji spalin, które bêd¹ obowi¹zywaæ dopiero od 1 paÿdziernika Ciê arówki z silnikiem Euro 4 s¹ te promowane ni szymi op³atami drogowymi w takich krajach jak Niemcy, Austria i Szwajcaria. Systemy takie jak Scania HPI i Scania EGR, oba opracowane przez in ynierów Scania, zosta³y wykorzystane do optymalizacji silnika. Prowadzone testy pokazuj¹, e dziêki wykorzystaniu recyrkulacji spalin i nowego wtrysku paliwa Scania bêdzie mog³a osi¹gn¹æ normê Euro 5 ju za kilka lat. Scania HPI (high pressure injection) to system wysokociœnieniowego wtrysku paliwa. Jego zastosowanie pozwala na obni enie zawartoœci cz¹stek sta³ych w spalinach nawet poni ej poziomu wymaganego przez Euro 4. Dziêki temu mo na te by³o obni yæ zawartoœæ tlenków azotu. System zosta³ opracowany we wspó³pracy z amerykañskim producentem du ych silników wysokoprê nych Cummins w latach 90-tych. Jego produkcja odbywa siê we wspólnej fabryce obu firm w Stanach Zjednoczonych. Lars Tegnelius równie bra³ udzia³ w tych pracach badawczych. Scania EGR (exhaust gas recirculation) to system recyrkulacji spalin. Spaliny kierowane z powrotem do kolektora wlotu powietrza s¹ po drodze sch³adzane przez uk³ad ch³odzenia silnika. Dziêki ich obecnoœci w zasysanym powietrzu spalanie odbywa siê w ni szej temperaturze, co ogranicza powstawanie tlenków azotu. Ksiê niczka Wiktoria i Lars Tegnelius. Szwedzka Nagroda za Osi¹gniêcia Techniczne przyznawana jest co roku przez szwedzki tygodnik techniczny Ny Teknik i Vinnova, Szwedzk¹ Agencjê Systemów Innowacyjnych. Kandydaci nominowani s¹ przez znane osobistoœci z bran y przemys³owej i badawczej. Nagrod¹ jest stypendium wartoœci SEK (ok euro). Jednym z podstawowych kryteriów nominacji rozwi¹zañ technicznych do nagrody jest to, aby zosta³y wykorzystane w gotowych produktach wp³ywaj¹cych na rentownoœæ przedsiêbiorstw i ich trwa³y rozwój ekonomiczny. 16 Scania w Polsce

17 PREZENTACJE Pojazdy budowlane Mocna oferta Miniony rok by³ dla firmy Scania rokiem prze³omowym. W krótkim okresie wprowadzono do produkcji pojazdy nowej Serii P, R i T, bazuj¹ce na wielu latach doœwiadczeñ, testów przeprowadzanych w najtrudniejszych warunkach oraz wspó³pracy z u ytkownikami. W rezultacie pojazdy nowej serii charakteryzuj¹ siê wyj¹tkow¹ sprawnoœci¹, wytrzyma³oœci¹ i jednoczeœnie niskimi kosztami eksploatacji. W po³¹czeniu z doskona³ym zaopatrzeniem w czêœci eksploatacyjne i sprawn¹ sieci¹ stacji serwisowych zdoby³y zaufanie u ytkowników. Œwiadcz¹ o tym wyniki sprzeda y na wszystkich rynkach. Nowa strategia Scania wprowadzania na rynek samochodów ciê arowych zak³ada³a roz³o enie w czasie prezentacji pojazdów przeznaczonych dla poszczególnych segmentów rynku. W kwietniu 2004 r. do klientów trafi³y ci¹gniki siod³owe Serii R. Wrzesieñ 2004 r. by³ miesi¹cem œwiatowej premiery pojazdów Serii P i T. Jednoczeœnie dziennikarze, w tym równie polskiej prasy specjalistycznej mieli okazjê do poznania ich w³aœciwoœci u ytkowych. Ka dy pojazd zosta³ zaprojektowany tak, aby ³atwo mo na by³o go optymalnie dostosowaæ do zró nicowanych potrzeb firm budowlanych, które nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do wywrotek lub betonomieszarek. Rama pozwala na zabudowê nadwozia wed³ug wymagañ klienta, a dziêki wielu dostêpnym opcjom przystawek odbioru mocy oraz systemowi budowy modu³owej mo emy przygotowaæ ciê arówkê do ka dej pracy w ka - dych warunkach. Podwozie Scania P340CB8x4HNZ z zabudow¹ betonomieszarki Scania w Polsce 17

18 PREZENTACJE Budowlany optymizm Analizy rynku pozwalaj¹ na stwierdzenie, e w najbli szych latach zapotrzebowanie na pojazdy budowlane i przeznaczone dla ciê kiego transportu specjalistycznego bêdzie dynamicznie ros³o. Polska, po przyst¹pieniu do UE, musi w krótkim czasie nadrobiæ zaleg³oœci w budowie infrastruktury drogowej, tworzeniu nowoczesnych centrów dystrybucji i handlu, rozwoju budownictwa czy sektora us³ug komunalnych. Decyzj¹ pañstw UE Polska otrzyma powa ne fundusze przeznaczone w³aœnie na inwestycje w tych najbardziej zaniedbanych sektorach. Przewiduje siê, e wsparcie finansowe UE w wysokoœci przekraczaj¹cej 7 mld euro przeznaczone tylko na rozbudowê infrastruktury drogowej oznacza budowê ok. 300 km nowych autostrad ka dego roku. Podwozie Scania P420CB6x6HHZ z wywrotk¹ trójstronn¹ Taka skala inwestycji i to wy³¹cznie w sektorze budowy dróg, oznacza znacz¹cy wzrost zapotrzebowania na nowoczesne œrodki transportu. Bior¹c pod uwagê warunki zewnêtrzne oraz oczekiwania firm budowlanych i transportowych Scania Polska przygotowa³a dla swoich klientów wyj¹tkowo konkurencyjny produkt zarówno pod wzglêdem technicznym jak i cenowym. Podwozie Scania P380CB8x4ENZ z wywrotk¹ tylnozsypow¹ Test Jest ju tradycj¹, e dziennikarze polskiej prasy specjalistycznej maj¹ okazjê do testowania pojazdów budowlanych i konstrukcyjnych Scania w trudnych warunkach. Tym razem do ich dyspozycji oddaliœmy pojazdy Serii P wykorzystywane w budownictwie i do ciê kiego transportu specjalistycznego. Ich w³aœciwoœci jezdne oraz warunki pracy kierowcy potwierdzaj¹ opinie o wyj¹tkowej klasie pojazdów Scania. Podwozie Scania P380CB6x4HHZ z zabudow¹ hakow¹ Scania Polska jest przygotowana do spe³nienia ka dego yczenia przewoÿnika. Nowoczesne, ergonomiczne kabiny zarówno w wersji niskiej jak i wysokiej, krótkie i d³ugie, nad lub za silnikiem stanowi¹ komfortowe i bezpieczne miejsce pracy kierowcy. Wszystkie kabiny Scania wyposa one s¹ w klatkê bezpieczeñstwa kierowcy. 18 Scania w Polsce

19 PREZENTACJE Pojazdy budowlane Podwozie Scania P380CB8x4HNZ z wywrotk¹ tylnozsypow¹ Podwozie Scania P380CB8x4HNZ z wywrotk¹ tylnozsypow¹ Zunifikowane silniki 5-, 6- i 8-cylindrowe znane s¹ z du ej trwa³oœci i ma³ego zu ycia paliwa. Wspólne komponenty u³atwiaj¹ funkcjonowanie serwisów i eliminuj¹ ryzyko pomy³ki przy zamawianiu czêœci zamiennych. Scania znana jest z p³ynnie pracuj¹cych skrzyñ biegów i d³ugowiecznych tylnych mostów, oferowanych tak e ze zwolnicami. Scania wypracowa³a tak e doskona³e kontakty z firmami oferuj¹cymi zabudowy, przygotowuj¹c obszerny zbiór zaleceñ i cennych wskazówek, które mo na wykorzystaæ podczas zabudowy podwozi. Te samochody s¹ najtañsz¹, bo oszczêdn¹ i d³ugowieczn¹ wizytówk¹ ka dej firmy od budowlanej po dystrybucyjn¹. Podwozie Scania P420CB6x4EHZ z zabudow¹ do przewozu drewna Scania w Polsce 19

20 PARTNERZY SCANIA Sprzeda / Serwis Telefon alarmowy 24h Scania Assistance Produkcja SPRZEDA SERWIS l BIA A PODLASKA tel. (083) l BIA YSTOK tel. (085) l BYDGOSZCZ tel. (052) l CZÊSTOCHOWA tel. (034) l GDAÑSK tel. (058) l KALISZ tel. (062) l KATOWICE tel. (032) l KIELCE tel. (041) l KOSZALIN tel. (094) l KRAKÓW tel. (012) l LUBLIN tel. (081) l OWICZ tel. (046) l ÓD tel. (042) l OLSZTYN tel. (089) l POZNAÑ tel. (061) l SZCZECIN tel. (091) l WARSZAWA tel. (022) l W OC AWEK tel. (054) l WROC AW tel. (071) l ZIELONA GÓRA tel. (068) l BIA A PODLASKA tel. (083) l BIA YSTOK tel. (085) l BYDGOSZCZ tel. (052) l CZÊSTOCHOWA tel. (034) l GDAÑSK tel. (058) /20 l GORZÓW WLKP. tel. (095) l KALISZ tel. (062) l KATOWICE tel. (032) l KIELCE tel. (041) l KO O tel. (063) l KOSZALIN tel. (094) l KRAKÓW tel. (012) l LUBLIN tel. (081) l OWICZ tel. (046) l ÓD tel. (042) l NOWY S CZ (018) l OLSZTYN tel. (089) l OPOLE tel. (077) l POZNAÑ tel. (061) l RADOM tel. (048) l SÊDZISZÓW M P. tel. (017) l SZCZECIN tel. (091) l WARSZAWA tel. (022) l W OC AWEK tel. (054) l WROC AW tel. (071) l ZIELONA GÓRA tel. (068) mag1/2005/31 Scania Finance Polska - rozwi¹zania finansowe dok³adnie na Twoj¹ miarê.

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

www.evobus.pl kwiecieñ 2008 BusKurier 1 (14) 2008 BusKurier MAGAZYN O AUTOBUSACH MERCEDES-BENZ I SETRA Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

* Kalendarium... * Kiedy potrzebne pozwolenie... * Najbli sze imprezy...

* Kalendarium... * Kiedy potrzebne pozwolenie... * Najbli sze imprezy... Drodzy Czytelnicy! Mamy za sob¹ ju szóst¹ edycjê konkursu Srebrny NiedŸwiedŸ - Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. W dniu, w którym dotrze ten numer naszego pisma do Czytelników, w Pañstwowej Orkiestrze

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo