SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera"

Transkrypt

1 SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

2 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis w Katowicach Str. 5 Aktualnoœci Wybór Czytelników Str. 6-7 Aktualnoœci Kierowca jest najwa niejszy Str. 8 Nasi Klienci Zakocha³em siê w Scanii Str Aktualnoœci konkurentów Od dziesiêciu lat Scania buduje w Polsce sieæ sprzeda y i serwisu. W tym czasie stworzyliœmy dobrze dzia³aj¹cy system, który gwarantuje naszym klientom wydajn¹, sprawn¹ i bezpieczn¹ eksploatacjê pojazdów. Tym samym znacznie obni yliœmy koszt eksploatacji pojazdów, ich niezawodnoœæ i czas dostêpnoœci. W zamian spotykamy siê z zaufaniem i lojalnoœci¹ klientów, o czym œwiadczy miêdzy innymi nagroda Ciê arówka Roku 2004 przyznana Scanii przez czytelników bran owego miesiêcznika Polski Traker. Wybór czytelników, z których wiêkszoœæ stanowi¹ doœwiadczeni transportowcy, zobowi¹zuje wszystkich cz³onków organizacji Scania w Polsce do jeszcze lepszej pracy, bo przecie zdajemy sobie sprawê, e o wiarygodnoœæ i wizerunek Scania musimy stale zabiegaæ. Klienci Scania na ca³ym œwiecie, koncentruj¹c swoje dzia³ania na sprawnej obs³udze swoich klientów, powierzaj¹ obs³ugê pojazdów i nadzór nad ich niezawodnoœci¹ autoryzowanym serwisom, od których pracy zale y perfekcyjne Str. 12 Aktualnoœci 3 Autobusy miejskie Scania w Olsztynie 3 Witamy w Scania Polska Str. 13 Nasi Klienci Z certyfikatem Str. 14 Nasi Klienci Szybki jak gazela Str. 15 Nasi Klienci Solidnie i bezpiecznie Str. 16 Technika Presti owa nagroda Str Prezentacje Mocna oferta dzia³anie ca³ego systemu transportu. Mamy œwiadomoœæ, e jesteœmy wa n¹ jego czêœci¹, od której sprawnoœci zale y powodzenie na coraz bardziej wymagaj¹cym rynku. Dziêkujemy za zaufanie. Tommy Sjöö Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. Magazyn Scania w Polsce wydawany jest przez Scania Polska S.A., Stara Wieœ gm. Nadarzyn, Al. Katowicka 316, Nadarzyn, tel. (022) , fax (022) , Magazyn dostêpny jest bezp³atnie w sieci sprzeda y Scania Polska S.A. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem Magazynu Scania w Polsce prosimy o zg³oszenia listowne do Scania Polska S.A., podaj¹c nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko, dok³adny adres z kodem pocztowym, nazwê firmy, markê u ytkowanego samochodu ciê arowego. Druk: ELRO-DRUK, Otwock tel.: (022) Scania w Polsce

3 AKTUALNOŒCI Scania w Poznaniu Przeprowadzka do Tarnowa Podgórnego Poznañski oddzia³ Scania Polska ju od 17 stycznia 2005 r. zaprasza klientów, u ytkowników pojazdów Scania do nowej siedziby w podpoznañskim Tarnowie Podgórnym. Oficjaln¹ inauguracjê obiektu zaplanowano na 18 marca. Decyzjê o uruchomieniu w³asnego biura handlowego i serwisu obs³uguj¹cego u ytkowników pojazdów na terenie Wielkopolski koncern Scania podj¹³ w roku 2003 (wczeœniej rejon ten obs³ugiwa³ autoryzowany partner Scania). Oprócz istniej¹cego serwisu w Poznaniu, Scania prowadzi w regionie wielkopolskim serwisy w Kaliszu i Zielonej Górze. Gruntown¹ przebudowê nowej siedziby biura handlowego i serwisu zakoñczono na pocz¹tku stycznia 2005 roku. Najnowszy obiekt, do którego przeniós³ siê poznañski oddzia³ Scania Polska zlokalizowano przy trasie krajowej nr 2 z Poznania w kierunku na Pniewy, Œwiecko i Gorzów Wielkopolski. Na czterohektarowej dzia³ce znajduj¹ siê: czêœæ warsztatowa 5 stanowisk, biura i magazyn czêœci zamiennych o ³¹cznej powierzchni niemal 4 tys. m 2 oraz strze ony i monitorowany parking dla 40 zestawów. Serwis, co jest standardem w obiektach Scania, w przypadku koniecznoœci d³u szego oczekiwania na us³ugi serwisowe, oferuje kierowcom pomieszczenia wypoczynkowe, bilard, salê telewizyjn¹, pokoje noclegowe, mo liwoœæ korzystania z prysznica i zaplecze kuchenne. Oczywiœcie, najnowszy serwis Scania zapewnia wszystkie us³ugi serwisowo-naprawcze, w tym ca³odobowy serwis drogowy Scania Assistance oraz naprawy powypadkowe, prostowanie ram i kabin, serwis osi BPW i SAF, naprawê klimatyzacji, monta urz¹dzeñ TOLL COLLECT. Na terenie serwisu znajduje siê równie Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Nowy serwis Scania zaprasza: pon. - pt. 07:00 do 20:00 sobota 08:00 do 14:00. Adres: Scania Polska S.A. Oddzia³ Poznañ Tarnowo Podgórne ul. Poznañska 171 Numery telefonów nie uleg³y zmianie: Serwis: tel fax Dzia³ Handlowy: tel fax Scania Assistance (24h) tel Scania w Polsce 3

4 AKTUALNOŒCI Scania w Katowicach Zmodernizowany serwis w Katowicach Scania stale rozbudowuje i modernizuje w³asn¹ sieæ obs³ugi pojazdów. Obecnie dzia³a w Polsce 10 dealerów, w tym 5 w³asnych, 5 niezale - nych oraz 26 stacji serwisowych zlokalizowanych przy najwa niejszych szlakach komunikacyjnych. Nale ¹ do nich dwa oddzia³y prowadzone przez Unimot Truck: dzia³aj¹cy od 1999 roku serwis w Brzezinach Kolonii k. Czêstochowy oraz oddzia³ w Katowicach. Kompleksowy remont siedziby oddzia³u w Katowicach zakoñczy³ siê w paÿdzierniku ub.r. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia biurowe i warsztatowe, pokrycie dachowe i elewacjê, wymieniono bramy. Równie plac manewrowy przed serwisem zosta³ ca³kowicie odnowiony, powiêkszony o 270 m 2 i ogrodzony. Dobrze oznakowany obiekt zlokalizowany jest ok. 200 m od g³ównej trasy krajowej nr 1 z Katowic do Warszawy. W budynku znajduj¹ siê: czêœæ warsztatowa 3 stanowiska d³. 24 m, biuro obs³ugi klienta, biuro handlowe, magazyn czêœci zamiennych stale licz¹cy ok pozycji magazynowych. W serwisie Scania standardem jest te specjalne pomieszczenie przeznaczone dla kierowców oczekuj¹cych na naprawê, gdzie mog¹ skorzystaæ z darmowego posi³ku i napojów, odpocz¹æ. Stacje serwisowe Unimot Truck wykonuj¹ kompleksowe us³ugi serwisowo-naprawcze pojazdów Scania, w tym autokarów, naprawy powypadkowe, wszelkie nietypowe zlecenia klientów, zapewniaj¹ ca³odobowy serwis drogowy Scania Assistance. Wykonuj¹ pe³n¹ diagnostykê i naprawê klimatyzacji, monta urz¹dzeñ Toll Collect oraz GPS. Posiadaj¹ autoryzacjê firm: POLKON, SAF, HYVA, WABCO, BPW oraz Good Year i AutoGuard. Najwy sz¹ jakoœæ wykonywanych napraw gwarantuje Certyfikat Dealer Operating Standard, bêd¹cy wewnêtrznym odpowiednikiem standardu ISO, przyznawany przez Scania Polska S.A. 4 Scania w Polsce

5 AKTUALNOŒCI Ciê arówka Roku 2004 Wybór Czytelników Od pocz¹tku swojego istnienia redakcja miesiêcznika Polski Traker co roku og³asza plebiscyt, w którym jego czytelnicy wybieraj¹ Ciê arówkê Roku, najpopularniejsz¹ ciê arówkê spoœród wszystkich oferowanych na polskim rynku pojazdów. Aleksander G³uœ, redaktor naczelny Polskiego Trakera (z lewej) gratuluje nagrody Tommy emu Sjöö, dyrektorowi Scania Polska Czytelnicy magazynu to bardzo szerokie, ale i wymagaj¹ce jury. Z regu³y zwi¹zani s¹ z bran ¹ transportow¹ i dysponuj¹ du ¹ wiedz¹ na temat ciê arówek. Do redakcji nades³ano ponad 800 g³osów, z których wy³oniono zwyciêzcê: ciê arówkê Scania Seria R, na któr¹ oddano ponad po³owê g³osów. Konkurs, maj¹cy charakter plebiscytu o otwartej formule potwierdzi³ zarówno opinie profesjonalistów z bran y, jak i fakty rynkowe czyli bardzo dobr¹ sprzeda nowej serii pojazdów Scania. W uzasadnieniu swojego werdyktu Czytelnicy podkreœlali przede wszystkim wysoki komfort jazdy i pracy w zmodernizowanej, nowoczesnej kabinie, estetyczny i atrakcyjny wygl¹d pojazdu, nowe rozwi¹zania poprawiaj¹ce ekonomikê eksploatacji ciê arówki, oraz fakt, e Scania jako pierwsza wprowadzi³a silniki spe³niaj¹ce normê emisji spalin Euro 4. Cieszymy siê, e wybór Czytelników Polskiego Trakera pokrywa siê z wyborami, jakich dokonuj¹ na rynku polskim u ytkownicy. Ta nagroda z pewnoœci¹ pomo e nam w realizacji zadañ, jakie stawia sobie Scania Polska. To ju drugi tytu³ Ciê arówki Roku dla pojazdu Scania w plebiscycie Polskiego Trakera. Pierwszy otrzyma³a Scania serii 4 jako Ciê arówka Roku Zgodnie z tradycj¹ konkursu medal Ciê arówki Roku w Polsce zostanie wrêczony dwukrotnie. Jeden z nich zostanie przekazany dyrektorowi generalnemu Scania Polska na spotkaniu œrodowiska transportowego organizowanym w Krakowie pod nazw¹ Trakerskie Spotkania w czerwcu br., a drugi przedstawicielowi kierownictwa Scania CV AB w Szwecji. Scania w Polsce 5

6 AKTUALNOŒCI Kierowca jest WPolsce problemu braku dobrych kierowców nigdy raczej nie by³o. W poprzednich dekadach szkolnictwo zawodowe wypuszcza³o co roku tysi¹ce m³odych adeptów, z których wyrastali solidni zawodowcy. Sytuacja nieco zmieni³a siê po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Przede wszystkim dla kierowców otworzy³ siê znacznie wiêkszy, europejski rynek pracy, a wielu zachodnich przewoÿników chêtnie zatrudnia polskich kierowców. Ponadto park samochodowy polskich przewoÿników rozbudowa³ siê w ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie i w niektórych rejonach wrêcz trudno jest znaleÿæ kierowców. Kierowca jest najwa niejszym ogniwem ³añcucha transportowego. Od jego umiejêtnoœci i chêci zale y jakoœæ przewozów. Drug¹, nie mniej wa n¹ spraw¹ jest coraz ostrzejsza konkurencja na unijnym rynku. Liczy siê nie tylko jakoœæ oferty, ale i cena. Aby by³a atrakcyjna, a jednoczeœnie zapewnia³a dochodowoœæ, trzeba zmniejszaæ koszty. W tym wypadku wspó³dzia³anie kierownictwa firm przewozowych z kierowcami jest niezbêdne. Maj¹ oni decyduj¹cy wp³yw na wielkoœæ zu ycia paliwa oraz samego samochodu. St¹d tak- e w Polsce coraz popularniejsze staj¹ siê zajêcia doszkalaj¹ce kierowców. Do tej pory na ogó³ przeprowadzano je podczas odbioru nowego pojazdu, jednak odpowiednie efekty mo e przynieœæ jedynie podejœcie bardziej kompleksowe. Przeprowadzony przez Scania w ca³ej Europie w 2003 roku konkurs Young European Truck Driver na najlepszego M³odego Kierowcê Ciê arówki pokaza³, które umiejêtnoœci polskich kierowców mo na doszlifowaæ. Praktyka pokaza³a, e ró nice w zu yciu paliwa przez tê sam¹ ciê arówkê na tym samym odcinku mog¹ dochodziæ nawet do 20%, w zale noœci od tego, kto siedzi za kierownic¹. Dlatego z pocz¹tkiem kwietnia 2005 r. rusza Szko³a Jazdy Scania, której oferta skierowana jest do w³aœcicieli firm transportowych dbaj¹cych o rozwój swoich kierowców oraz do zawodowych kierowców pojazdów ciê arowych pragn¹cych podnieœæ swoje kwalifikacje. W czasie szkoleñ nacisk po³o ony zostanie na jazdê bezpieczn¹ i ekonomiczn¹, a tak e codzienn¹ obs³ugê pojazdu. Jednodniowe zajêcia prowadzone bêd¹ w formie umo liwiaj¹cej czteroosobowym grupom kierowców odbycie dwóch jazd 6 Scania w Polsce

7 AKTUALNOŒCI Szko³a Jazdy Scania najwa niejszy testowych oraz wys³uchanie wyk³adu z teorii na temat technik oszczêdzania paliwa i podzespo³ów pojazdu podczas jazdy, obs³ugi codziennej i wykorzystania systemów pojazdu zgodnie z intencj¹ producenta. Podczas obu jazd testowych, przy pomocy Interactora 200 (systemu Scania s³u ¹cego do zarz¹dzania flot¹ pojazdów) bêd¹ rejestrowane najwa niejsze parametry pracy pojazdu tak, aby móc póÿniej omówiæ nie tylko wielkoœæ zu ycia paliwa, ale i styl jazdy kierowcy czyli wykorzystanie przez niego mocy silnika, hamulca silnikowego, Retardera, tempomatu itp. Ka dy z uczestników kursu otrzyma materia³y pisemne i raporty z w³asnych jazd. Do jazd testowych Scania Polska zapewnia ci¹gnik siod³owy R420LA4x2HNA z kabin¹ CR19 Highline i naczep¹ Schwarzmüller z ³adunkiem. Zajêcia bêd¹ prowadzone przez Tomasza Za³uckiego, zwyciêzcê polskiej edycji konkursu Young European Truck Driver Koszt kursu wynosi ok. 300 z³ netto. Chêtni powinni zg³aszaæ siê do: Scania Polska S.A. Stara Wieœ, Al. Katowicka Nadarzyn tel. (022) pl Instruktor Szko³y Jazdy Scania Tomasz Za³ucki Scania w Polsce 7

8 NASI KLIENCI Klub Milionerów Scania Zakocha³em siê w Scanii Mo e Polacy nie jedz¹ tyle bananów co Szwedzi (per capita najwiêcej w Europie), ale nawet w naszym kraju import bananów to powa ny interes. Œwiadczy o tym przyk³ad spó³ki Citronex I. Firma powsta³a w 1988 roku w Zgorzelcu, zaczynaj¹c praktycznie od zera. Po kilkunastu latach prezes Artur Toronowski mo e pochwaliæ siê zbudowanym w Wêgliñcu (20 km od Zgorzelca) w³asnym terminalem kolejowym, zdolnym przyj¹æ sk³ad piêædziesiêciu wagonów ch³odni. W ci¹gu zaledwie trzech godzin banany z wszystkich wagonów trafiaj¹ do magazynów ch³odniczych, mieszcz¹cych 40 tysiêcy kartonów. Prezes Artur Toronowski prezentuje tramwaj zlicytowany dla WOŒP Na terenie firmy znajduje siê 31 ciœnieniowych komór dojrzewalniczych, w których jednoczeœnie dojrzewa 36 tysiêcy kartonów bananów. Firma specjalizuje siê nie tylko w imporcie bananów, ale i owoców cytrusowych. Towar trafia na rynki hurtowe i do du ych sieci handlowych. Najwiêksi odbiorcy owoców dystrybuowanych przez Citronex I to m. in. Tesco, Carrefour, Biedronka, Plus, Netto, Polomarket, Lidl, Inter Marche, Minimal, Kaufland Polska, Czechy i S³owacja. Firma zdoby³a tylu odbiorców oferuj¹c dobre ceny oraz szybkoœæ i elastycznoœæ dostaw. Pan Rafa³ Zarzecki, dyrektor sprzeda- y bananów uwa a, e maj¹c tak sprawn¹ sieæ logistyczn¹, firma mo e z powodzeniem pokusiæ siê o obs³ugê takich rynków jak S³owacja, Czechy czy Wêgry. Teraz œwietnie sobie radzi z dostawami na wszystkie unijne rynki, zw³aszcza brytyjski, niemiecki i francuski. Logistyka jest oczkiem w g³owie prezesa Toronowskiego. Na pocz¹tku lat 90-tych przetestowano wszystkie marki samochodów i okaza³o siê, e Scania zapewnia najni sze koszty eksploatacji. Od tamtej pory Artur Toronowski mówi z uœmiechem: zakocha³em siê w tej marce. Firma u ywa wy³acznie pojazdów Scania i na tych samochodoach opiera siê g³ówny ciê ar przywozu i dystrybucji delikatnego towaru. Spó³ka ma w³asn¹ flotê 40-tonowych zestawów, licz¹c¹ 50 naczep-ch³odni, sprzê onych z ci¹gnikami siod³owymi Scania. Citronex I na terenie ca³ej Polski ma w³asne magazyny dystrybucyjne. Obs³ugiwane s¹ one przez kolejne 10 zestawów ch³odniczych. Nad ca³¹ flot¹ i jej sprawnym funkcjonowaniem czuwa kierownik transportu, pan Robert Zarzecki. Pracy jest sporo. Flota jest stosunkowo m³oda, a liczy ju dziesiêæ pojazdów milionerów. S¹ to pojazdy z 1995 roku, i jak dumnie dodaje prezes Toronowski by³y zbudowane w fabryce Scania Kapena w S³upsku s¹ w doskona³ym stanie i nie zamierzamy ich sprzedawaæ. Auta maj¹ zapewnione kursy z Europy, natomiast jad¹c tam, zabieraj¹ ³adunki z Polski lub Niemiec. Nie zawsze podró uj¹ z frachtem gdy kilka lat temu Wroc³aw nawiedzi- ³a powódÿ, 4 zestawy Citronexu zawioz³y pomoc dla mieszkañców zalanego miasta. A w tym roku Citronex sponsoruje Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy i to w ciekawy sposób: kupuj¹c tramwaj. 8 Scania w Polsce

9

10 AKTUALNOŒCI konkurentów Harmonogram polskiej edycji konkursu Young European Truck Driver 2005 ELIMINACJE REGIONALNE 23 kwietnia Bia³ystok Lublin 7 maja Gdañsk Kraków 14 maja Czêstochowa W³oc³awek 21 maja Warszawa Wroc³aw 4 czerwca Poznañ Szczecin 11 czerwca ódÿ FINA KRAJOWY czerwca Kraków 10 Scania w Polsce

11 AKTUALNOŒCI Young European Truck Driver 2005 "Profesjonalny kierowca odgrywa najwa niejsz¹ rolê, gdy mówimy o bezpieczeñstwie na drodze i jako producent ciê arówek czujemy siê odpowiedzialni za wspieranie kierowcy w jego pracy" stwierdzi³ Leif Östling, prezes koncernu Scania, komentuj¹c raporty nt. eliminacji regionalnych do konkursu w ca³ej Europie. Przewiduje siê, e w tegorocznej edycji konkursu weÿmie udzia³ ok kierowców z 26 krajów Europy. W ca³ej Europie rozpoczê³y siê ju eliminacje regionalne, których zwyciêzcy zmierz¹ siê na fina³ach ogólnokrajowych. Zwyciêzca z ka dego kraju ma zapewniony start w finale europejskim w Szwecji w dniach wrzeœnia Jednego z finalistów ju znamy: to Michele Sandri z W³och, obroñca tytu³u z 2003 roku. Tegoroczny Kierowca Roku otrzyma w nagrodê Ciê arówkê Roku - ci¹gnik siod³owy Scania Seria R. Drug¹ nagrod¹ jest udzia³ w imprezie A Michelin Driving Experience - dzieñ poœwiêcony wyœcigom samochodowym, zaczynaj¹cy siê przygotowaniem teoretycznym, a koñcz¹cy siê odbyciem jazdy próbnej samochodem F1. Na zdobywcê trzeciego miejsca czeka Shell F1 weekend - wizyta we w³oskim mieœcie Maranello, ojczyÿnie Ferrari, po³¹czona ze zwiedzaniem s³ynnej fabryki Ferrari, toru testowego i muzeum Ferrari. Konkurs przeznaczony jest dla zawodowych kierowców pojazdów ciê arowych wszystkich marek. Warunki uczestnictwa w konkursie to: Rok urodzenia 1970 lub póÿniejszy Wa ne prawo jazdy kategorii C, E Zatrudnienie w charakterze kierowcy pojazdu ciê arowego (forma dowolna) Obywatelstwo kraju UE lub Norwegii, Szwajcarii lub Turcji. Polskie eliminacje regionalne zostan¹ przeprowadzone w dniach 23 kwietnia - 11 czerwca w 11 miastach. Kandydaci, którzy pomyœlnie przejd¹ test teoretyczny obejmuj¹cy zagadnienia bezpiecznej i oszczêdnej jazdy, eksploatacji pojazdu, zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego wezm¹ udzia³ w praktycznym sprawdzianie na placu manewrowym oraz w teœcie drogowym, podczas którego bêdzie oceniane zu ycie paliwa i styl jazdy Do jazd testowych zostanie wykorzystany nowy ci¹gnik siod³owy Scania Serii R z trzyosiow¹ naczep¹. Zwyciêzcy eliminacji regionalnych wezm¹ udzia³ w finale ogólnopolskim. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale y: wype³niæ i przes³aæ do Scania Polska kupon zg³oszeniowy dostêpny w wybranych magazynach motoryzacyjnych i na stacjach Shell, lub wype³niæ formularz dostêpny na stronie lub skontaktowaæ siê z najbli szym dealerem Scania w Polsce. Informacje na temat konkursu bêdzie te przekazywaæ Radio Truck w Programie 1 PR. Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 31 marca 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego). Regulamin konkursu dostêpny jest w siedzibie Scania Polska S.A Nadarzyn, Stara Wieœ, Al. Katowicka 316, tel. (022) oraz na stronach Zostañ mistrzem! WeŸ udzia³ w konkursie Young European Truck Driver!

12 AKTUALNOŒCI Autobusy miejskie Scania w Olsztynie Autobusy Scania OmniLink W dniu 11 stycznia 2005 r. w Olsztynie zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Scania Polska a Miejskim Przedsiêbiorstwem Komunikacyjnym w Olsztynie na dostawê 10 autobusów miejskich Scania OmniLink. Pojazdy zostan¹ dostarczone pod koniec marca 2005 r. Oferta firmy Scania, uczestnicz¹cej w otwartym przetargu, okaza³a siê najlepsza ze wzglêdu na niskie zu ycie paliwa, walory eksploatacyjne pojazdów i na konkurencyjn¹ cenê. Mieszkañcy miasta mieli okazjê poznaæ autobus Scania OmniLink podczas jazd testowych przeprowadzonych wczeœniej na ulicach Olsztyna. Na jednej z najciê szych linii nr 20 w godzinach szczytu autobus spali³ 31,5 litra na 100 km to bardzo ma³o, bior¹c pod uwagê du e natê enie ruchu na ulicach i znaczne wype³nienie pojazdu pasa erami. Olsztynianie zapamiêtali pojazd jako uœmiechniêty autobus o eleganckim wnêtrzu. Równie s³u by techniczne MPK Olsztyn mog³y zapoznaæ siê z charakterystyk¹ pojazdu i poznaæ zasady jego eksploatacji. Autobus Scania OmniLink wyposa ony jest w nisk¹ i p³ask¹ pod³ogê w przedniej czêœci pojazdu i pod³ogê na normalnej wysokoœci w tylnej jego czêœci. Wewn¹trz znajdzie siê 28 siedzeñ dla pasa erów przy zachowaniu szerokiego przejœcia i miejsca dla co najmniej 70 osób stoj¹cych. U yte do produkcji materia³y o trwa³oœci siêgaj¹cej 30 lat g³ównie aluminium w wiêkszoœci mog¹ zostaæ zutylizowane i ponownie wykorzystane. Równie silniki Scania charakteryzuj¹ siê nisk¹ emisj¹ spalin i niewielkim poziomem ha³asu. Jazda autobusami Scania zapewnia pasa erom komfort i bezpieczeñstwo. Autobusy dla Olsztyna produkowane s¹ w polskiej fabryce Scania Production S³upsk, która od roku 2003 jest europejskim centrum produkcji autobusów miejskich Scania. Witamy w Scania Polska Personalia Lars Värnlund, nowy dyrektor finansowy Scania Polska S.A., obj¹³ swoj¹ funkcjê 15 marca 2005 r. Lars Värnlund ma 38 lat, jest in ynierem, ma wy sze wykszta³cenie w dziedzinie zarz¹dzania. Z firm¹ Scania zwi¹zany od 10 lat. Przez pierwsze piêæ lat zajmowa³ ró ne stanowiska w dziale finansowym Scania CV AB w Szwecji, a kolejne piêæ lat piastowa³ funkcjê dyrektora finansowego Scania Czechy i Scania S³owacja. Jest onaty, ma troje dzieci w wieku 4,8 i 11 lat. 12 Scania w Polsce

13 NASI KLIENCI Firma Spedycyjno-Transportowa KOSMA Klient: Scania Polska S.A. Oddzia³ Poznañ Przedsiêbiorstwo spedycyjno-transportowe Kosma powsta³o w 1993 roku jako partner niemieckiej Elsen Internationale Spedition i luksemburskiej Elsen Transport. Z certyfikatem Pocz¹tkowo firma zajmowa³a siê wy³¹cznie spedycj¹, ale zanim Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej zdarza³o siê, e trudno by³o o transport. Ograniczenia w przyznawaniu licencji i zezwoleñ by³y hamulcem w swobodnym rozwoju rynku us³ug. Zarz¹d Kosmy postanowi³ zakupiæ w³asne samochody. Po wielu testach zapad³a decyzja: kupujemy Scanie. Pierwszym, kupionym w 1999 roku modelem by³o 380- konne podwozie. Auto otrzyma³o 7-metrow¹ skrzyniê z opoñcz¹ i przyczepê o d³ugoœci oœmiu metrów. Pierwsza Scania dobrze zarekomendowa³a markê, bo kolejne auta tym razem ci¹gniki siod³owe to te Scanie z wysokimi kabinami Topline i silnikami spe³niaj¹cymi normy czystoœci spalin Euro 2 i Euro 3. Samochody przeje d aj¹ miesiêcznie km i s¹ serwisowane w autoryzowanym warsztacie Scania w podpoznañskim Tarnowie Podgórnym. Flota zarz¹dzana jest przy pomocy systemu GPS, który nie tylko pomaga w monitorowaniu po³o enia zestawów, ale umo liwia tak e kontrolê zu ycia paliwa i funkcjonowania samochodu. Truizmem jest stwierdzenie, e transport polega w ogromnej mierze na zaufaniu, jednak w firmie Kosma pamiêtano o tym prostym fakcie. W grudniu 2003 roku firma uzyska³a Certyfikat Systemu Zarz¹dzania amerykañskiej firmy Bureau Veritas Quality International (BVQI), potwierdzaj¹cy, e Kosma funkcjonuje zgodnie z normami ISO 9001: 2000 oraz ISO 14001: Uzyskanie certyfikatów da³o klientom pewnoœæ otrzymywania wysokiej jakoœci us³ug, a przed firm¹ postawi³o spore wymagania dotycz¹ce struktury przedsiêbiorstwa i zarz¹dzania ca³oœci¹ œwiadczonych us³ug. Kosma dzia³a z powodzeniem od kilkunastu lat w transporcie miêdzynarodowym. Obs³uguje przewozy z i do Europy Zachodniej. W³asna flota siedmiu zestawów jest wykorzystywana w stu procentach, a dodatkowo pracê znajduje ok. 50 zestawów nale ¹cych do innych firm. W tym sukcesie maj¹ te swoje miejsce oszczêdne i niezawodne Scanie. Scania w Polsce 13

14 NASI KLIENCI SKAT TRANSPORT Sp. z o.o. Klient: Scania Polska S.A. Oddzia³ Gdañsk Szybki jak gazela Gdañska firma SKAT TRANSPORT, chocia stosunkowo m³oda - powsta³a w 1997 roku - jest licz¹cym siê w regionie przedsiêbiorstwem przewozowym i spedycyjnym. Firma zaczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ od przewozów na trasach do Wielkiej Brytanii. Do tej pory specjalizuje siê w tym kierunku, ale z czasem do obs³ugi dosz³y te inne pañstwa. Zw³aszcza po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, kiedy zniknê³y administracyjne ograniczenia w poruszaniu siê po ca³ym obszarze UE, samochody Skat Transport mo na spotkaæ na autostradach ca³ego kontynentu. Firma posiada równie w³asn¹ spedycjê, która obs³uguje tak e kraje po³o one na wschód od Polski. Zawsze w ruchu W 1997 roku Skat Transport zakupi³ pierwsze samochody, a dwa lata póÿniej w przedsiêbiorstwie pojawi³y siê nowe Scanie. Pan Waldemar azarczyk prezes zarz¹du uwa a, e wybór marki nie by³ przypadkowy: postawiono na niezawodnoœæ i ma³e zu ycie paliwa. S³usznoœæ wyboru potwierdzi³ zakup kolejnych piêciu pojazdów Scania w 2000 roku, a w nastêpnym roku jeszcze dziewiêciu. Pan azarczyk tak wyjaœnia politykê sprzêtow¹ firmy: zawsze kupujemy nowe pojazdy i eksploatujemy je do siedmiu lat. W tym okresie koszty napraw s¹ ma³e, nie ma te awarii, a wiêc auta mog¹ byæ ci¹gle w ruchu i zarabiaæ pieni¹dze. W tym roku wycofamy najstarsze pojazdy. Bez mechaników Marian Kempa wiceprezes odpowiedzialny za sprawy techniczne dodaje, e wszystkie przegl¹dy i naprawy wykonywane s¹ w autoryzowanych stacjach Scania. Staramy siê ³¹czyæ przegl¹dy z naprawami bie ¹cymi, bo nie ma czasu na przestoje wyjaœnia. Nasze samochody odwiedzaj¹ stacje w Gdañsku, Szczecinie, Wroc³awiu, a po otwarciu nowego punktu w Poznaniu pewnie tam te bêdziemy zaje d ali, bo jest po drodze. Jesteœmy bardzo zadowoleni z jakoœci ich us³ug. Prace wykonywane s¹ sprawnie, a wyposa enie jest dobre np. Szczecin dodatkowo dysponuje strze onym parkingiem i hotelikiem dla kierowców. A ceny? S¹ do przyjêcia, œmieje siê pan Marian, najwa niejsze, e samochody s¹ porz¹dnie obs³ugiwane i siê nie psuj¹, bo inaczej nie bylibyœmy w stanie pozwoliæ sobie na tê markê. Szybki wzrost W 2004 roku œredni miesiêczny przebieg samochodu wyniós³ km. Daje to roczny przebieg ok km, ale trafiaj¹ siê te rekordziœci maj¹cy po tys. km. W ostatnich latach iloœæ zleceñ regularnie wzrasta³a. Najlepiej widaæ to po przychodach spó³ki w 2001 roku wynios³y 9,1 mln z³, a trzy lata póÿniej ju 39,6 mln z³. Ten szybki wzrost zosta³ nagrodzony jedenastym miejscem w konkursie Gazele Biznesu Województwa Pomorskiego. Pan Waldemar azarczyk uwa a, e taka wysoka tendencja wzrostowa jest do utrzymania w nastêpnych latach i liczy, e w nastêpnym roku firma znajdzie siê ju w pierwszej dziesi¹tce Gazel Biznesu. 14 Scania w Polsce

15 NASI KLIENCI PORT-TRANS Sp.j. Klient: Scania Polska S.A. Oddzia³ Szczecin Solidnie i bezpiecznie Spó³ka Port-Trans powsta³a w 1991 roku, za³o ona przez dwóch braci: Ryszarda i Jana Portków. Firma specjalizuje siê w przewozie drobnicy z Polski do Europy Zachodniej, w przewa aj¹cej wiêkszoœci do Niemiec. Przygoda z transportem zaczê³a siê od sprowadzenia ze Szwecji Scanii 142, rocznik Auto jest bardzo solidne i jeÿdzi w firmie do tej pory, wykonuj¹c nawet trasy do Hiszpanii! To najlepsza rekomendacja dla marki, której firma jest wierna do dziœ. Port-Trans eksploatuje 17 zestawów. S¹ to wy³¹cznie ci¹gniki Scania. Maj¹ one rzêdowe, 6- cylindrowe silniki o mocach 380 lub 420 KM. Samochody przeje d aj¹ miesiêcznie tys. km. Ryszard Portka zadowolony jest z samochodów nie tylko z powodu ich niezawodnoœci, ale i ma³ego zu ycia paliwa. Oba czynniki maj¹ ogromne znaczenie dla wyników finansowych przedsiêbiorstwa. O ile przed majem 2004 roku zestaw przyje d a³ do bazy przynajmniej raz w tygodniu, o tyle teraz auta zje d aj¹ raz na dwa-trzy tygodnie. Ryszard Portka zawsze przywi¹zywa³ du ¹ wagê do bezpieczeñstwa przewozów. St¹d w jego firmie je - d ¹ wy³¹cznie Scanie. Te auta nigdy mnie nie zawiod³y dodaje w³aœciciel. Gdy kupowa³em mój pierwszy nowy ci¹gnik, wybra³em model 143, bo ocenia³em widlaste silniki jako wyj¹tkowo niezawodne wspomina pan Ryszard. Tak e specjalizacja w przewozach do Europy Zachodniej bra³a siê z trudnoœci z ubezpieczeniem transportu na wschód, a zdaniem w³aœciciela firmy, niepotrzebne ryzyko jest niedopuszczalne. Do niedawna wszystkie samochody mia³y dwuosobowe obsady, co wynika³o z chêci zapewnienia bezpieczeñstwa, ale wzmo ona konkurencja na rynku przewozów wymusi³a rezygnacjê z tego systemu. Coraz trudniej jest tak e znaleÿæ dobrze p³atne kursy, bo nadpoda us³ug transportowych i wyj¹tkowo ostra konkurencja cenowa, nie wy³¹czaj¹c dumpingowych stawek, doprowadzi³a do spadku cen frachtów. Jednak w³asny dzia³ spedycji i znana marka przewoÿnika powoduj¹, e auta ca³y czas maj¹ pracê, a styczeñ i luty tego roku nie nale a³y do najgorszych miesiêcy. Pojazdy obs³ugiwane s¹ w szczeciñskim serwisie Scania lub, dla jeszcze wiêkszej oszczêdnoœci czasu, we w³asnym warsztacie firmy, w którym pracuje dwóch mechaników. S¹ to podobnie jak kierowcy zaufani ludzie, œwietni fachowcy, zwi¹zani z firm¹ od samego pocz¹tku jej istnienia. Samochody nie maj¹ centralnego smarowania, co s³u y zwiêkszeniu dba³oœci o sprzêt, a co za tym idzie bezpieczeñstwu eksploatacji. Auta myte s¹ zawsze w soboty, bo jak uwa a Ryszard Portka widaæ wtedy ka d¹ rysê i kierowca z mechanikiem w czasie przegl¹du s¹ w stanie dok³adnie obejrzeæ samochód i dojrzeæ wszystkie oznaki nadchodz¹cego zu ycia ró nych czêœci i podzespo³ów. Stosujemy prewencyjn¹ mechanikê i wy³¹cznie czêœci zamienne Scania, dziêki czemu zestawy Port-Trans maj¹ prawie 100-procentow¹ sprawnoœæ. Scania w Polsce 15

16 TECHNIKA Silniki Scania Presti owa nagroda 15 lutego 2005 r. w Sztokholmie Lars Tegnelius, odpowiedzialny za osi¹gi i emisjê spalin w zespole rozwoju silników Scania, otrzyma³ z r¹k Jej Wysokoœci ksiê niczki Wiktorii presti ow¹ Szwedzk¹ Nagrodê za Osi¹gniêcia Techniczne. Prawdziwymi beneficjentami tej nagrody s¹ u ytkownicy naszych pojazdów. Dziêki naszym badaniom otrzymuj¹ silniki spe³niaj¹ce najostrzejsze normy ochrony œrodowiska bez adnych dodatkowych obci¹ eñ i ze œwietn¹ ekonomik¹ zu ycia paliwa, stwierdzi³ Lars Tegnelius podczas uroczystoœci. Jury jednog³oœnie nagrodzi³o Larsa Tegneliusa za jego innowacyjne dzia- ³ania zmierzaj¹ce do obni enia zawartoœci tlenków azotu i cz¹stek sta³ych w spalinach z silników diesla Scania. Nowa technologia obni a emisjê zanieczyszczeñ ju w komorze spalania, bez potrzeby u ywania adnych dodatków do paliwa. Du e znaczenie mia³ te fakt, e Scania jako pierwszy producent ciê arówek ju we wrzeœniu 2004 wprowadzi³a na rynek pojazdy z silnikiem spe³niaj¹cym normy emisji spalin, które bêd¹ obowi¹zywaæ dopiero od 1 paÿdziernika Ciê arówki z silnikiem Euro 4 s¹ te promowane ni szymi op³atami drogowymi w takich krajach jak Niemcy, Austria i Szwajcaria. Systemy takie jak Scania HPI i Scania EGR, oba opracowane przez in ynierów Scania, zosta³y wykorzystane do optymalizacji silnika. Prowadzone testy pokazuj¹, e dziêki wykorzystaniu recyrkulacji spalin i nowego wtrysku paliwa Scania bêdzie mog³a osi¹gn¹æ normê Euro 5 ju za kilka lat. Scania HPI (high pressure injection) to system wysokociœnieniowego wtrysku paliwa. Jego zastosowanie pozwala na obni enie zawartoœci cz¹stek sta³ych w spalinach nawet poni ej poziomu wymaganego przez Euro 4. Dziêki temu mo na te by³o obni yæ zawartoœæ tlenków azotu. System zosta³ opracowany we wspó³pracy z amerykañskim producentem du ych silników wysokoprê nych Cummins w latach 90-tych. Jego produkcja odbywa siê we wspólnej fabryce obu firm w Stanach Zjednoczonych. Lars Tegnelius równie bra³ udzia³ w tych pracach badawczych. Scania EGR (exhaust gas recirculation) to system recyrkulacji spalin. Spaliny kierowane z powrotem do kolektora wlotu powietrza s¹ po drodze sch³adzane przez uk³ad ch³odzenia silnika. Dziêki ich obecnoœci w zasysanym powietrzu spalanie odbywa siê w ni szej temperaturze, co ogranicza powstawanie tlenków azotu. Ksiê niczka Wiktoria i Lars Tegnelius. Szwedzka Nagroda za Osi¹gniêcia Techniczne przyznawana jest co roku przez szwedzki tygodnik techniczny Ny Teknik i Vinnova, Szwedzk¹ Agencjê Systemów Innowacyjnych. Kandydaci nominowani s¹ przez znane osobistoœci z bran y przemys³owej i badawczej. Nagrod¹ jest stypendium wartoœci SEK (ok euro). Jednym z podstawowych kryteriów nominacji rozwi¹zañ technicznych do nagrody jest to, aby zosta³y wykorzystane w gotowych produktach wp³ywaj¹cych na rentownoœæ przedsiêbiorstw i ich trwa³y rozwój ekonomiczny. 16 Scania w Polsce

17 PREZENTACJE Pojazdy budowlane Mocna oferta Miniony rok by³ dla firmy Scania rokiem prze³omowym. W krótkim okresie wprowadzono do produkcji pojazdy nowej Serii P, R i T, bazuj¹ce na wielu latach doœwiadczeñ, testów przeprowadzanych w najtrudniejszych warunkach oraz wspó³pracy z u ytkownikami. W rezultacie pojazdy nowej serii charakteryzuj¹ siê wyj¹tkow¹ sprawnoœci¹, wytrzyma³oœci¹ i jednoczeœnie niskimi kosztami eksploatacji. W po³¹czeniu z doskona³ym zaopatrzeniem w czêœci eksploatacyjne i sprawn¹ sieci¹ stacji serwisowych zdoby³y zaufanie u ytkowników. Œwiadcz¹ o tym wyniki sprzeda y na wszystkich rynkach. Nowa strategia Scania wprowadzania na rynek samochodów ciê arowych zak³ada³a roz³o enie w czasie prezentacji pojazdów przeznaczonych dla poszczególnych segmentów rynku. W kwietniu 2004 r. do klientów trafi³y ci¹gniki siod³owe Serii R. Wrzesieñ 2004 r. by³ miesi¹cem œwiatowej premiery pojazdów Serii P i T. Jednoczeœnie dziennikarze, w tym równie polskiej prasy specjalistycznej mieli okazjê do poznania ich w³aœciwoœci u ytkowych. Ka dy pojazd zosta³ zaprojektowany tak, aby ³atwo mo na by³o go optymalnie dostosowaæ do zró nicowanych potrzeb firm budowlanych, które nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do wywrotek lub betonomieszarek. Rama pozwala na zabudowê nadwozia wed³ug wymagañ klienta, a dziêki wielu dostêpnym opcjom przystawek odbioru mocy oraz systemowi budowy modu³owej mo emy przygotowaæ ciê arówkê do ka dej pracy w ka - dych warunkach. Podwozie Scania P340CB8x4HNZ z zabudow¹ betonomieszarki Scania w Polsce 17

18 PREZENTACJE Budowlany optymizm Analizy rynku pozwalaj¹ na stwierdzenie, e w najbli szych latach zapotrzebowanie na pojazdy budowlane i przeznaczone dla ciê kiego transportu specjalistycznego bêdzie dynamicznie ros³o. Polska, po przyst¹pieniu do UE, musi w krótkim czasie nadrobiæ zaleg³oœci w budowie infrastruktury drogowej, tworzeniu nowoczesnych centrów dystrybucji i handlu, rozwoju budownictwa czy sektora us³ug komunalnych. Decyzj¹ pañstw UE Polska otrzyma powa ne fundusze przeznaczone w³aœnie na inwestycje w tych najbardziej zaniedbanych sektorach. Przewiduje siê, e wsparcie finansowe UE w wysokoœci przekraczaj¹cej 7 mld euro przeznaczone tylko na rozbudowê infrastruktury drogowej oznacza budowê ok. 300 km nowych autostrad ka dego roku. Podwozie Scania P420CB6x6HHZ z wywrotk¹ trójstronn¹ Taka skala inwestycji i to wy³¹cznie w sektorze budowy dróg, oznacza znacz¹cy wzrost zapotrzebowania na nowoczesne œrodki transportu. Bior¹c pod uwagê warunki zewnêtrzne oraz oczekiwania firm budowlanych i transportowych Scania Polska przygotowa³a dla swoich klientów wyj¹tkowo konkurencyjny produkt zarówno pod wzglêdem technicznym jak i cenowym. Podwozie Scania P380CB8x4ENZ z wywrotk¹ tylnozsypow¹ Test Jest ju tradycj¹, e dziennikarze polskiej prasy specjalistycznej maj¹ okazjê do testowania pojazdów budowlanych i konstrukcyjnych Scania w trudnych warunkach. Tym razem do ich dyspozycji oddaliœmy pojazdy Serii P wykorzystywane w budownictwie i do ciê kiego transportu specjalistycznego. Ich w³aœciwoœci jezdne oraz warunki pracy kierowcy potwierdzaj¹ opinie o wyj¹tkowej klasie pojazdów Scania. Podwozie Scania P380CB6x4HHZ z zabudow¹ hakow¹ Scania Polska jest przygotowana do spe³nienia ka dego yczenia przewoÿnika. Nowoczesne, ergonomiczne kabiny zarówno w wersji niskiej jak i wysokiej, krótkie i d³ugie, nad lub za silnikiem stanowi¹ komfortowe i bezpieczne miejsce pracy kierowcy. Wszystkie kabiny Scania wyposa one s¹ w klatkê bezpieczeñstwa kierowcy. 18 Scania w Polsce

19 PREZENTACJE Pojazdy budowlane Podwozie Scania P380CB8x4HNZ z wywrotk¹ tylnozsypow¹ Podwozie Scania P380CB8x4HNZ z wywrotk¹ tylnozsypow¹ Zunifikowane silniki 5-, 6- i 8-cylindrowe znane s¹ z du ej trwa³oœci i ma³ego zu ycia paliwa. Wspólne komponenty u³atwiaj¹ funkcjonowanie serwisów i eliminuj¹ ryzyko pomy³ki przy zamawianiu czêœci zamiennych. Scania znana jest z p³ynnie pracuj¹cych skrzyñ biegów i d³ugowiecznych tylnych mostów, oferowanych tak e ze zwolnicami. Scania wypracowa³a tak e doskona³e kontakty z firmami oferuj¹cymi zabudowy, przygotowuj¹c obszerny zbiór zaleceñ i cennych wskazówek, które mo na wykorzystaæ podczas zabudowy podwozi. Te samochody s¹ najtañsz¹, bo oszczêdn¹ i d³ugowieczn¹ wizytówk¹ ka dej firmy od budowlanej po dystrybucyjn¹. Podwozie Scania P420CB6x4EHZ z zabudow¹ do przewozu drewna Scania w Polsce 19

20 PARTNERZY SCANIA Sprzeda / Serwis Telefon alarmowy 24h Scania Assistance Produkcja SPRZEDA SERWIS l BIA A PODLASKA tel. (083) l BIA YSTOK tel. (085) l BYDGOSZCZ tel. (052) l CZÊSTOCHOWA tel. (034) l GDAÑSK tel. (058) l KALISZ tel. (062) l KATOWICE tel. (032) l KIELCE tel. (041) l KOSZALIN tel. (094) l KRAKÓW tel. (012) l LUBLIN tel. (081) l OWICZ tel. (046) l ÓD tel. (042) l OLSZTYN tel. (089) l POZNAÑ tel. (061) l SZCZECIN tel. (091) l WARSZAWA tel. (022) l W OC AWEK tel. (054) l WROC AW tel. (071) l ZIELONA GÓRA tel. (068) l BIA A PODLASKA tel. (083) l BIA YSTOK tel. (085) l BYDGOSZCZ tel. (052) l CZÊSTOCHOWA tel. (034) l GDAÑSK tel. (058) /20 l GORZÓW WLKP. tel. (095) l KALISZ tel. (062) l KATOWICE tel. (032) l KIELCE tel. (041) l KO O tel. (063) l KOSZALIN tel. (094) l KRAKÓW tel. (012) l LUBLIN tel. (081) l OWICZ tel. (046) l ÓD tel. (042) l NOWY S CZ (018) l OLSZTYN tel. (089) l OPOLE tel. (077) l POZNAÑ tel. (061) l RADOM tel. (048) l SÊDZISZÓW M P. tel. (017) l SZCZECIN tel. (091) l WARSZAWA tel. (022) l W OC AWEK tel. (054) l WROC AW tel. (071) l ZIELONA GÓRA tel. (068) mag1/2005/31 Scania Finance Polska - rozwi¹zania finansowe dok³adnie na Twoj¹ miarê.

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* :

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* : Załącznik nr 3 OFERTA Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :...... Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Numer faksu :... Adres poczty elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo