Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1

2 Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej. 3 Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.. 5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych 6 Polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające... 7 Informacje o Banku i Grupie kapitałowej Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.. 9 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 10 Znaczące zasady rachunkowości Porównywalność danych finansowych Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany Wynik na inwestycjach Wynik na pozostałej działalności podstawowej Koszty działania banku Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Podatek dochodowy Zysk przypadający na jedną akcję Dywidendy wypłacone / zaproponowane do wypłaty Kasa, środki w Banku Centralnym Kredyty i inne naleŝności udzielone innym bankom Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Inwestycje Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Pochodne instrumenty zabezpieczające Kredyty i inne naleŝności udzielone klientom Jakość portfela kredytów i innych naleŝności Inwestycje w jednostki podporządkowane wyceniane metodą praw własności Nieruchomości inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy Podatek odroczony Inne aktywa Świadczenia dla pracowników Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków.. 100

3 32. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Zobowiązania wobec klientów Rezerwy Inne zobowiązania Kapitał akcyjny Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Struktura walutowa skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycji pozabilansowych Pozycje pozabilansowe Zobowiązania warunkowe Pozabilansowe instrumenty finansowe (z uwzględnieniem instrumentów pochodnych zabezpieczajacych) Rachunkowość zabezpieczeń Wartość godziwa Działalność powiernicza Leasing operacyjny Gotówka i jej ekwiwalenty Objaśnienie podziału działalności Grupy na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową w sprawozdaniu z przepływów pienięŝnych Przyczyny występowania róŝnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pienięŝnych Podmioty powiązane Zmiany w składzie Zarządu Transakcje z personelem zarządczym i pracownikami Zatrudnienie Zdarzenia po dacie bilansowej Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej / grupy kapitałowej Zatwierdzenie sprawozdania. 138 Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. 139

4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. PLN) Numer noty okres od do okres od do (dane porównywalne) Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany Wynik na inwestycjach Wynik na pozostałej działalności podstawowej Wynik na działalności podstawowej Koszty działania banku Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiazania pozabilansowe Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej przypadający na udziały mniejszości 14 5 Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) *) 12 45,74 34,24 *) W roku 2009 oraz 2008 nie wystąpiły w Grupie przyczyny rozwodnienia dlatego wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Wiceprezes Zarządu Banku Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku Evert Derks Drok Wiceprezes Zarządu Banku Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Skonsolidowany rachunek zysków i strat naleŝy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. PLN) okres od do okres od do Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny w tym podatek odroczony Przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy w tym podatek odroczony Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaŝy do portfela kredytów i naleŝności w tym podatek odroczony Aktualizacja wyceny środków trwałych w tym podatek odroczony Efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w tym podatek odroczony Wycena motywacyjnych programów pracowniczych w tym podatek odroczony Inne w tym podatek odroczony Inne całkowite dochody netto Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy Całkowity dochód netto przypadający: - na akcjonariuszy jednostki dominującej na udziały mniejszości 14 5 Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Wiceprezes Zarządu Banku Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Evert Derks Drok Wiceprezes Zarządu Banku Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w tys. PLN) Numer noty stan na stan na (dane porównywalne) A K T Y W A - Kasa, środki w Banku Centralnym Kredyty i inne naleŝności udzielone innym bankom 15, Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wycena instrumentów pochodnych Inwestycje dostępne do sprzedaŝy utrzymywane do terminu wymagalności Pochodne instrumenty zabezpieczające 19, Kredyty i inne naleŝności udzielone klientom 20, Inwestycje w jednostki podporządkowane wyceniane metodą praw własności Nieruchomości inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy Aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa A k t y w a r a z e m PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Wiceprezes Zarządu Banku Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku Evert Derks Drok Wiceprezes Zarządu Banku Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej naleŝy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3

7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w tys. PLN) Numer noty stan na stan na (dane porównywalne) P A S Y W A ZOBOWIĄZANIA - Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wycena instrumentów pochodnych Pochodne instrumenty zabezpieczające 19, Zobowiązania wobec klientów Rezerwy Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a o g ó ł e m KAPITAŁY - Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej - Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowniczych Zyski zatrzymane Kapitał własny przypadający na jednostkę dominującą Kapitały mniejszości K a p i t a ł y o g ó ł e m P a s y w a r a z e m Współczynnik wypłacalności 12,01% 10,39% Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 375,43 324,53 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Wiceprezes Zarządu Banku Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku Evert Derks Drok Wiceprezes Zarządu Banku Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej naleŝy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

8 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. PLN) okres od do Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowniczych Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Kapitał na początek okresu wynik netto bieŝącego okresu udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku finansowym netto - zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy Kapitały razem rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaŝy do portfela kredytów i naleŝności aktualizacja wyceny środków trwałych efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych wycena motywacyjnych programów pracowniczych inne Zyski / straty rozpoznane w kapitale własnym Wypłata dywidendy Kapitał na koniec okresu Numer noty: 36,37,38 okres od do Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowniczych Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Kapitał na początek okresu wynik netto bieŝącego okresu udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku finansowym netto - zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy Kapitały razem rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaŝy do portfela kredytów i naleŝności aktualizacja wyceny środków trwałych efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych inne Zyski / straty rozpoznane w kapitale własnym Wypłata dywidendy Kapitał na koniec okresu Numer noty: 36,37,38 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Wiceprezes Zarządu Banku Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku Evert Derks Drok Wiceprezes Zarządu Banku Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym naleŝy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (w tys. PLN) DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Numer noty okres od do okres od do (dane porównywalne) Zysk (strata) netto Korekty Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych ujęte w wyniku finansowym Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) Odsetki zapłacone Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu kredytów i innych naleŝności udzielonych innym bankom 15, Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 16, Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 17, Zmiana wyceny instrumentów pochodnych Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 19, Zmiana stanu kredytów i innych naleŝności udzielonych klientom 20, Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 31, Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 33, Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŝy Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Wykup aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Otrzymane dywidendy Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA - Dywidendy wypłacone Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych Zwiększenie / zmniejszenie środków pienięŝnych netto Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Wiceprezes Zarządu Banku Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku Evert Derks Drok Wiceprezes Zarządu Banku Oscar Edward Swan Wiceprezes Zarządu Banku PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych naleŝy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6

10 Polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające Informacje o Banku i Grupie kapitałowej ING Bank Śląski S.A. ( Spółka dominująca, Jednostka dominująca, Bank ) z siedzibą Centrali w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Podmiotem uprawnionym do badania jest Ernst & Young Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanym na listę pod nr 130. Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego S.A. wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł kaŝda. Akcje Banku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (sektor banki). Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A. na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 780,00 zł. ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. ( Grupa ; Grupa Kapitałowa ), w skład której na dzień 31 grudnia 2009 r. wchodzą: ING Securities S.A. (jednostka zaleŝna, 100% udziału), ING Bank Hipoteczny S.A. (jednostka zaleŝna, 100% udziału), Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. (jednostka zaleŝna, 100% udziału), Solver Sp. z o.o. (jednostka zaleŝna, 82,3% udziału). Ponadto na dzień bilansowy Bank posiadał akcje następującej jednostki stowarzyszonej: ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (jednostka stowarzyszona, 20% udziału). W okresie 12 miesięcy 2009 r. w strukturze Grupy odnotowano jedną zmianę. Dotyczyła ona spółki ING BSK Development Sp. z o.o., która począwszy od 1 stycznia 2009 r. była postawiona w stan likwidacji. W dniu 16 marca 2009 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o otwarciu procesu likwidacji spółki, natomiast w dniu 5 października 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki, które zatwierdziło sprawozdanie likwidacyjne spółki sporządzone według stanu na 30 września 2009 r. Wniosek do Sądu o wyrejestrowanie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego został złoŝony w dniu 12 października 2009 r. W dniu 23 października 2009 r. Sąd postanowił wyrejestrować podmiot z Krajowego Rejestru Sądowego. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. ING Bank Śląski S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym 7

11 w statucie Banku. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Spółka zaleŝna ING Bank Hipoteczny S.A. prowadzi równieŝ działalność bankową, w tym udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny. Ponadto poprzez pozostałe podmioty zaleŝne Grupa prowadzi równieŝ działalność maklerską, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe. ING Bank Śląski S.A. jest spółką zaleŝną od ING Bank NV, który według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadał 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ING Bank NV wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, określanej na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego jako Grupa ING. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2009 r. zawiera dane Banku, jego jednostek zaleŝnych (razem zwanych Grupą ) oraz udziały w jednostce stowarzyszonej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2008 zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 3 kwietnia 2009 r. 8

12 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego okres od do w tys. zł okres od do okres od do w tys. EUR okres od do Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Wynik na działalności podstawowej Wynik brutto Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Wynik netto przypadający na udziały mniejszości Przepływy pienięŝne netto Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 45,74 34,24 10,54 9,69 w tys. zł w tys. EUR stan na stan na stan na stan na Aktywa razem Kapitał własny jednostki dominującej Kapitał akcyjny Liczba akcji (w sztukach) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) Współczynnik wypłacalności (w %) 375,43 324,53 91,39 77,78 12,01% 10,39% - - Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,1082 zł, kurs NBP z dnia 31 grudnia 2009 r., 4,1724 zł kurs NBP z dnia 31 grudnia 2008 r., dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia ,3406 zł, kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w 2009 r., 3,5321zł kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w 2008 r. 9

13 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od r. do r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŝdego z okresów. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. zostało sporządzane w złotych polskich w zaokrągleniu do tysiąca złotych (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej). W 2009 roku Grupa uwzględniła następujące zmiany w obowiązujących standardach rachunkowości oraz nowe interpretacje: MSSF 8 Segmenty operacyjne, który z chwilą wejścia w Ŝycie zastąpił MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. W standardzie tym do identyfikacji i pomiaru wyników segmentów operacyjnych podlegających sprawozdawczości przyjęto podejście spójne z podejściem Kierownictwa Banku, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) - standard ten wprowadza rozróŝnienie między takimi zmianami w kapitale własnym, które wynikają z transakcji z właścicielami i takimi, które wynikają z innych transakcji. W związku z tym zestawienie zmian w kapitale własnym zawiera jedynie szczegóły transakcji z właścicielami, podczas gdy wszystkie inne zmiany w kapitale własnym są prezentowane w jednej linii. Dodatkowo standard wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów, które obejmuje wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujmowanych w zysku lub stracie oraz wszystkie inne pozycje rozpoznanych dochodów i kosztów, przy czym moŝliwe jest prezentowanie wszystkich tych pozycji razem w jednym sprawozdaniu lub teŝ prezentowanie dwóch powiązanych ze sobą sprawozdań (Grupa skorzystała z drugiej opcji), MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) zmieniony standard wymaga, aby koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów 10

14 ujmowane były jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (zmiana nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe), MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie zmiana ta precyzuje definicję warunku nabywania uprawnień oraz odnosi się do ujęcia anulowania praw do nagród. Zastosowanie tej interpretacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy, poniewaŝ nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, których by ona dotyczyła, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki wynikające z likwidacji (spółki) wprowadzają ograniczony co do zakresu wyjątek, dotyczący instrumentów z opcją sprzedaŝy, które mogą być klasyfikowane jako składnik kapitału, pod warunkiem spełnienia szeregu określonych warunków. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie wyemitowała takich instrumentów, Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe interpretacja wymaga, aby punkty lojalnościowe ujmowane były jako oddzielny element transakcji sprzedaŝy, w ramach której zostały przyznane. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie posiada tego typu programów, Zmiany w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zaktualizowany w styczniu 2008 r.) wskazują w jakich okolicznościach jednostka ma obowiązek sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w jaki sposób jednostki dominujące mają obowiązek ujmować zmiany w ich udziale własnościowym w jednostkach zaleŝnych oraz w jaki sposób straty jednostki zaleŝnej naleŝy przyporządkować udziałom kontrolującym i udziałom niekontrolującym, Zmiana do interpretacji KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych oraz zmiana do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena wyjaśnia traktowania pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w inne umowy w sytuacji, gdy hybrydowy składnik aktywów finansowych zostaje przekwalifikowany z kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Sytuacja, o której mowa w nowelizacji nie miała miejsca w Grupie, Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe: Koszt inwestycji w jednostkę zaleŝną, współkontrolowaną i stowarzyszoną - zgodnie ze zmianami do MSSF 1, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy będzie mogła w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym określić koszt inwestycji w jednostki zaleŝne, współzaleŝne i stowarzyszone zgodnie z MSR 27 lub w oparciu o zakładany koszt. Zmiana do MSR 27 wymaga, aby wszystkie dywidendy otrzymywane od jednostki zaleŝnej, współzaleŝnej lub stowarzyszonej ujmowane były w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej w rachunku zysków i strat. Zmiana do MSR 27 jest stosowana prospektywnie. Nowe wymagania odnoszą się 11

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku Oświadczenie Zarządu Grupy MOSTOSTAL-EXPORT Niniejsze sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego 2012 roku

Warszawa, 27 lutego 2012 roku ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w tys. zł

Szanowni Państwo, w tys. zł Szanowni Państwo, ubiegły rok był najlepszym okresem w historii Grupy Banku Zachodniego WBK. W 2007 roku nie tylko wypracowaliśmy najlepszy wynik finansowy, ale także rozpoczęliśmy proces znacznego zwiększania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Raport Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Raport Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. Raport Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 1 WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 w tys. PLN okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 w tys.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi SPIS TREŚCI RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 1 Informacje ogólne I. Dane jednostki dominującej Nazwa: Forma Prawna: CD PROJEKT S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2009. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) Przemysł metalowy

Skonsolidowany raport roczny RS 2009. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) Przemysł metalowy KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014

Bardziej szczegółowo