2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa 4430 Adres pocztowy: ul. Generała Sikorskiego 2 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Śrem Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Julia Kaczmarek-Łuczak Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Jednostka budżetowa MON I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 69

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Jednostka Wojskowa I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 69

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Dostawa materiałów instalacyjnych, mierników, testerów i analizatorów II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : d) Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca dostarczy swoim transportem i na własny koszt do lokalizacji: - dla Zadania nr 1,2 JW 2823, Poznań Babki 5a, Babki, - dla Zadania nr 3,4,5,6,7,8,9- JW 4655 Bydgoszcz, ul. Szubińska 105, - dla Zadania nr 10,11,12,13 JW 4658 (przy porcie lotniczym) Kraków 50, Balice, - dla Zadania nr14,15,16,17 JW 3709 Warszawa, ul. Radiowa 2, - dla Zadania nr 18,19,20 - JW 4430, Śrem, ul. Wojska Polskiego 1, po wcześniejszym (z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem /3 dni robocze/) uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą (osoba zostanie podana w umowie). Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 69

4 Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych, mierników, testerów i analizatorów. Zamówienie podzielono na 20 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie zadania. 3. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): akcesoria do okablowania, Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych, urządzenia telekomunikacyjne, kable światłowodowe, złącza kablowe, elektryczne artykuły i akcesoria, mierniki elektroniczne, mierniki magnetyczne, części narzędzi, Urządzenia sieciowe, Gniazda sieciowe. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 5. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowany sprzęt oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje sprzęt lub materiały równoważne, ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne oraz zgodne z opisem znajdującym się w Załączniku nr 5 do SIWZ, powinny posiadać fabryczne, nieuszkodzone, jednostkowe opakowania z naniesionymi danymi technicznymi jednoznacznie identyfikującymi produkt, jego parametry techniczne. b) Oferowany sprzęt ma być dostępny na rynku, niedopuszczalne są produkty prototypowe i dopiero tworzone pod konkretne zamówienie. c) W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080:2008) WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. - Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11) stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5. - Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych i - Szczegółowe zasady znakowania wyrobów i przekazania karty wyrobu określają Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym części, podzespołów oraz tśm do sprzętu łączności, informatyki, rozpoznania, UL i WE dostarczonego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 69

5 publicznego wydane przez Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE IWsp SZ. stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ - Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. - W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. - Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego. d) Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca dostarczy swoim transportem i na własny koszt do lokalizacji: - dla Zadania nr 1,2 JW 2823, Poznań Babki 5a, Babki, - dla Zadania nr 3,4,5,6,7,8,9- JW 4655 Bydgoszcz, ul. Szubińska 105, - dla Zadania nr 10,11,12,13 JW 4658 (przy porcie lotniczym) Kraków 50, Balice, - dla Zadania nr14,15,16,17 JW 3709 Warszawa, ul. Radiowa 2, - dla Zadania nr 18,19,20 - JW 4430, Śrem, ul. Wojska Polskiego 1, po wcześniejszym (z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem /3 dni robocze/) uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą (osoba zostanie podana w umowie). e) Na dostarczony asortyment Wykonawca udzieli gwarancji odpowiednio: dla Zadania nr 1: poz. 1-35, nie wymaga się, poz. 36 minimum 12 m-cy, poz. 37,38 minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 2: poz. 1,2,4 nie wymaga się, poz. 3,5 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 3: poz minimum 12 m-cy, poz nie wymaga się, dla Zadania nr 4 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 5 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 6 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 7 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 8 - minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 9 - minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 10 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 11 minimum 12 m-cy, dla Zadania nr 12 minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 13: poz minimum 12 mc-y, poz. 25- minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 14 - minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 15 minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 16 minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 17 minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 18: poz. 1, 10,11 - minimum 24 m-ce, poz. 2-9, nie wymaga się, dla Zadania nr 19 minimum 24 m-ce, dla Zadania nr 20 - minimum 24 m-ce, licząc od dnia odbioru dostawy potwierdzonej podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem przyjęcia - przekazania, stanowiącym dowód dostarczenia wyrobów. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 69

6 f) Zamawiający jest jednostką budżetową i nie posiada w planie finansowym środków na zakup środka trwałego tj. sprzętu w cenie jednostkowej powyżej 3 499,00 zł brutto. g) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy przedstawione w fakturze. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 69

7 (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia) Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr) Zakończenie: (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 69

8 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy szesnaście 00/100 zł) na całość zamówienia, w tym: - w przypadku składnia ofert częściowych: Nr zadania Kwota wadium Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr 2 167,00 zł Zadanie nr 3 230,00 zł Zadanie nr 4 214,00 zł Zadanie nr 5 81,00 zł Zadanie nr 6 36,00 zł Zadanie nr 7 48,00 zł Zadanie nr 8 48,00 zł Zadanie nr 9 256,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr ,00 zł Zadanie nr 19 56,00 zł Zadanie nr 20 97,00 zł Razem ,00 zł 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na konto Jednostki Wojskowej 4430 Nr z dopiskiem Wadium - Dostawa materiałów instalacyjnych, mierników, testerów i analizatorów - 2/SZ/2015 zadanie nr.. O terminie wniesienia wadium, decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 2. Do oferty Wykonawca załącza potwierdzenie polecenia przelewu. 3. Termin wniesienia wadium: do dnia r. do godz. 10: Przez wniesienie wadium Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za nie wniesione. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki określone w art.46.ust.4a oraz 5 ustawy Pzp. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 69

9 7. W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dowodu jego wniesienia należy dołączyć do oferty w taki sposób by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą, a jego kopię opatrzoną klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 3. Wykonawca dostarczy fakturę wraz z dostawą do magazynu... III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa co najmniej jeden z tych Wykonawców wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców oddzielenie. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez Wykonawcę przy zastosowaniu kryterium spełnia nie spełnia. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę spełnia, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę nie spełnia. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). W takiej sytuacji Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zmówienia (art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że ustanowią pełnomocnika, którego zadaniem będzie: a) reprezentowanie członków konsorcjum w zakresie wszelkich czynności prawnych związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia b) reprezentowanie i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Pełnomocnictwo, a w szczególności umocowanie do zawarcia umowy musi być udzielone na piśmie. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone pisemnie w formie oryginału (wystawione przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 69

10 5. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady jak do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. -Sposób spełnienia powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia powyższego warunku, a oceny dokona na podstawie złożonego oświadczenia. 1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. -Sposób spełnienia powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia powyższego warunku, a oceny dokona na podstawie złożonego oświadczenia. 1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania. -Sposób spełnienia powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia powyższego warunku, a oceny dokona na podstawie złożonego oświadczenia. 1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -Sposób spełnienia powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia powyższego warunku, a oceny dokona na podstawie złożonego oświadczenia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa co najmniej jeden z PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 69

11 tych Wykonawców wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców oddzielenie. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez Wykonawcę przy zastosowaniu kryterium spełnia nie spełnia. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę spełnia, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę nie spełnia. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). W takiej sytuacji Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone, w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy z art. 24 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną: 2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składania ofert Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.6. Aktualnej informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2.8. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), wg załącznika nr 4 do SIWZ. Inne dokumenty: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 69

12 2.9. dla Zadania nr 12 dla JW4658 oraz Zadania nr 19 i Zadania nr 20 dla JW dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający wymaga załączenia do oferty specyfikacji technicznych producenta oferowanego sprzętu w języku polskim dla każdej pozycji zadania nr 12, 19 i 20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zmówienia (art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że ustanowią pełnomocnika, którego zadaniem będzie: a) reprezentowanie członków konsorcjum w zakresie wszelkich czynności prawnych związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia b) reprezentowanie i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Pełnomocnictwo, a w szczególności umocowanie do zawarcia umowy musi być udzielone na piśmie. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone pisemnie w formie oryginału (wystawione przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 5. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady jak do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2: 9.1. pkt i pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie pkt. 2.5 i składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. 10. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a, c oraz pkt. 9.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 69

13 organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) -Sposób spełnienia powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia powyższego warunku, a oceny dokona na podstawie złożonego oświadczenia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) -Sposób spełnienia powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia powyższego warunku, a oceny dokona na podstawie złożonego oświadczenia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 69

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo