SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO KOSZALIN NIP REGON BANK BOŚ O/Koszalin nr: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niŝ EURO TYTUŁ POSTEPOWANIA: NADZÓR AUTORSKI I SERWIS SYSTEMÓW SOLMED I INFOMEDICA NUMER POSTĘPOWANIA: PODSTAWA PRAWNA: CENA SIWZ: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp 50,00 zł KOSZALIN,

2 DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski i serwis systemów Solmed i Infomedica. 2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) Usługi w zakresie konserwacji systemu. Kod CPV Kategoria usług Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: I. Zadanie nr 1 - Nadzór autorski modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed i InfoMedica. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewnia: 1. niezwłoczne udostępnienie poprawek do oprogramowania, w przypadku zmian przepisów prawa, w szczególności wydanych przez prezesa NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej itp. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję lub umieścić ją na serwerze (adres), 2. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w kaŝdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): 1) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemoŝliwia uŝytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji uŝytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których, niemoŝliwe jest prowadzenie działalności z uŝyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 1 dzień roboczy od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; c) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca moŝe wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; d) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 2) w pozostałych przypadkach: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 7 dni roboczych; b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 3) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 4) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający moŝe dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: a) (nr tel) Solmed część biała (medyczna) b) (nr tel) InfoMedica część szara (administracyjna) lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej (adres); 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 4 listy osób uprawnionych do zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego, 4. moŝliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, 5. przyjmowanie i rozpatrywanie indywidualnych Ŝądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym realizacja powyŝszych Ŝądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej Umowy. 6. prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności; II. Zadanie nr 2 - Serwis modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed. 1. Wykonawca zapewnia w ramach serwisu: 1) instalowanie i szkolenie uŝytkowników z nowych wersji oprogramowania (dopuszcza się szkolenie zdalne), 2) serwisowanie bazy, 3) pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym uŝytkownikowi moŝliwość wykonania terminowych prac. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 2

3 a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemoŝliwia uŝytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji uŝytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których, niemoŝliwe jest prowadzenie działalności z uŝyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 1 dzień roboczy od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; iii) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca moŝe wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; iv) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. b) w pozostałych przypadkach: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 7 dni roboczych; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; d) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help- Desku Wykonawcy w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający moŝe dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: i) (nr tel) Solmed część biała (medyczna) lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na (adres) 4) bieŝące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; 5) pomoc w usuwaniu awarii związanych z systemami bazodanowymi; 6) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na nośnikach magnetycznych; 7) tworzenie szablonów raportów, zestawień, wykazów przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących w formie elektronicznej; 8) dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 4 listy osób uprawnionych do zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności. 4. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego. III. Zadanie nr 3 - Serwis modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica. 1. Wykonawca zapewnia w ramach serwisu: 1) instalowanie i szkolenie uŝytkowników z nowych wersji oprogramowania (dopuszcza się szkolenie zdalne), 2) serwisowanie bazy, 3) pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym uŝytkownikowi moŝliwość wykonania terminowych prac. a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemoŝliwia uŝytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji uŝytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których, niemoŝliwe jest prowadzenie działalności z uŝyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 1 dzień roboczy od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; iii) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca moŝe wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; iv) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. b) w pozostałych przypadkach: ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 3

4 i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 7 dni roboczych; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; c) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; d) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający moŝe dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: i) (nr tel) InfoMedica część szara (administracyjna) lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na (adres); 4) bieŝące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; 5) pomoc w usuwaniu awarii związanych z systemami bazodanowymi; 6) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na nośnikach magnetycznych; 7) tworzenie szablonów raportów, zestawień, wykazów przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących w formie elektronicznej; 8) dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 4 listy osób uprawnionych do zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności. 4. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego. DZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 12 miesięcy od daty podpisania umowy. DZIAŁ III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1. Zadanie nr 1 Nadzór autorski modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed i InfoMedica. 2. Zadanie nr 2 Serwis modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed. 3. Zadanie nr 3 Serwis modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica. DZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. DZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. DZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do: a) prowadzenia nadzoru autorskiego nad systemami Solmed i InfoMedica (dotyczy zadania nr 1); b) serwisowania modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed (dotyczy zadania nr 2); c) serwisowania modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica (dotyczy zadania nr 3); 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: a) wykonali lub wykonują naleŝycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę stanowiącą przedmiot zamówienia 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia: a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej ,00 zł. (w przypadku gdy wartość ubezpieczenia zostanie wyraŝona w innej walucie niŝ PLN, to zostanie ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 4

5 ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych). 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. DZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI ust. 1 SIWZ do oferty naleŝy załączyć: 1) dokument potwierdzający moŝliwość świadczenia usług w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, a w szczególności oświadczenie Autora Oprogramowania, iŝ Wykonawca jest upowaŝniony do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia dotyczy zadania nr 1; 2) oświadczenie Wykonawcy, iŝ posiada odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia dotyczy zadania nr 2 i 3; 3) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 4) wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, spełniająca warunek określony w rozdziale VI SIWZ. 2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ; 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2.1, pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3.2 stosuje się odpowiednio. 3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej; 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) formularz ofertowy Załącznik nr 4 do SIWZ; ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 5

6 6.1 Dokumenty wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców. DZIAŁ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną. DZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upowaŝniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Justyna Kałwińska-Kawa St. inspektor ds. zamówień publicznych tel.: ; fax.: ; UWAGA: Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach DZIAŁ X. WADIUM Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium. DZIAŁ XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. DZIAŁ XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty: 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 4) Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 6) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 6

7 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. c) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów - naleŝy załączyć je do oferty. d) Pełnomocnik winien być upowaŝniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu kaŝdego na rzecz kaŝdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty naleŝy załączyć oświadczenie. e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. f) JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniŝszego wzoru: NAZWA WYKONAWCY NR POSTĘPOWANIA: NADZÓR AUTORSKI I SERWIS SYSTEMÓW SOLMED I INFOMEDICA NR ZADANIA... SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, KOSZALIN DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE OTWIERAĆ PRZED.(TERMIN SKŁADANIA OFERT) DZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena moŝe być tylko jedna. 4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT DZIAŁ XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: LP KRYTERIUM % SPOSÓB OBLICZANIA 1 Cena 100 % NajniŜsza cena spośród waŝnych ofert X 100 Cena badanej oferty 2. Wynik: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 7

8 kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. DZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. DZIAŁ XVII. WARUNKI UMOWY 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. DZIAŁ XVIII. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Dopuszcza się moŝliwość obniŝenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje tą samą usługę w niŝszej cenie. 2. Dopuszcza się moŝliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z określonych modułów. 3. Dopuszcza się moŝliwość zmiany stawki podatku VAT na oferowane usługi w ramach rozstrzygniętego postępowania. DZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Odwołanie 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w dziale VIII SIWZ. 6) Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8) Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11) Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 9 i 10 wnosi się terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 2. Skarga do sądu 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 8

9 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŝeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŝe wnieść takŝe Prezes Urzędu. Prezes Urzędu moŝe takŝe przystąpić do toczącego się postępowania. 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŝna rozszerzyć Ŝądania odwołania ani występować z nowymi Ŝądaniami. 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak równieŝ skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale VI. DZIAŁ XX. PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę. DZIAŁ XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udostępniania dokumentów 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŝonych przez uczestników postępowania. 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku; b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; d) Zamawiający umoŝliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł netto; e) udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. DZIAŁ XXII. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy. 2. Wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) usług. 3. Projekt umowy. 4. Formularz ofertowy. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 7. Wzór informacji o przynaleŝności do grupy kapitałowej. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZIŁ, DN R. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 9

10 1. Dane Wykonawcy: Pełna nazwa: Adres: Województwo NIP: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH WYKONAWCY... ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Regon:... KRS lub inny organ rejestrowy:... Telefon / Fax Dane osoby upowaŝnionej do kontaktów Strona www:... Imię i nazwisko... Tel.... Adres Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. 4. Oświadczamy, Ŝe cena/ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 6. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, iŝ przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części.. 8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 10. Wraz z ofertą składamy wszystkie dokumenty oraz oświadczenia wskazane w dziale VII SIWZ, tj.: DATA: PODPIS WYKONAWCY ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.. pieczęć Wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG OŚWIADCZAM, śe: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem lub jestem w trakcie wykonywania następujących usług: l.p. Przedmiot Podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana Daty wykonania Wartość W załączeniu dowody, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie. DATA: PODPIS WYKONAWCY ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 11

12 PROJEKT UMOWY NR.../TI/ zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa zawarta w dniu roku w Koszalinie, pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, Koszalin NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a NIP:...REGON:...KRS:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest objęcie nadzorem autorskim, w zakresie wskazanym w 2 niniejszej Umowy modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed i InfoMedica (dalej: Oprogramowanie Aplikacyjne ): 1. Solmed: 1) Ruch chorych, 2) Zlecenia, 3) Statystyka i rozliczenia z NFZ, 4) Dokumentacja medyczna, 5) Apteka, 6) Apteczki oddziałowe, 7) Blok operacyjny, 8) Jednostki usługowe. 2. InfoMedica: 1) Admin., 2) Kadrowy, 3) Płacowy, 4) Grafiki, 5) Wykazy, 6) PoŜyczki, 7) Słowniki, 8) Eksport do ZUS 2 Zobowiązania Wykonawcy W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia: 1. niezwłoczne udostępnienie poprawek do oprogramowania, w przypadku zmian przepisów prawa, w szczególności wydanych przez Prezesa NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wykonawca zobowiązany jest przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję lub umieścić ją na serwerze ftp: udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w kaŝdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): 1) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemoŝliwia uŝytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji uŝytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których, niemoŝliwe jest prowadzenie działalności z uŝyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 1 dnia roboczego od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; c) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca moŝe wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; d) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 2) w pozostałych przypadkach: a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 7 dni roboczych; ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 12

13 b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 3) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 4) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy... w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający moŝe dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: a) (...) Solmed część biała (medyczna) b) (...) InfoMedica część szara (administracyjna) lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres...; 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 4 listy osób uprawnionych do zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego, 4. moŝliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, 5. przyjmowanie i rozpatrywanie indywidualnych Ŝądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym realizacja powyŝszych Ŝądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej Umowy. 6. prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności; 3 Zobowiązania Zamawiającego 1) Zamawiający jest zobowiązany do: a) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy; zakres odpowiedzialności i dane tych osób zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (Informacje o Zamawiającym) b) powiadomienia Wykonawcy o kaŝdej zmianie osób wskazanych w Załączniku nr 2 (w formie pisemnej lub elektronicznej); c) wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie; d) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Wykonawcy. Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych zamieszczona jest na witrynie internetowej...; e) dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich uŝycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu poniŝszej procedury: i) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaŝe bazę danych Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer SFTP o adresie..., w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyŝej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. ii) Listę osób mogących wnioskować o udostępnienie bazy danych ze Strony Wykonawcy, przy uŝyciu indywidualnego konta na serwerze SFTP, o którym mowa w pkt i (wraz z adresem oraz numerem telefonu komórkowego), zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; iii) Listę osób mogących udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego, przy uŝyciu indywidualnego konta na serwerze SFTP, o którym mowa w pkt i) oraz pkt ii), (wraz z adresem i numerem telefonu komórkowego), zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; iv) Dostęp do serwerów SFTP wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. KaŜdy uŝytkownik zarówno ze strony Zamawiającego, Wykonawcy jak i Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie wynikające ze wskazania go w załączniku odpowiednio nr 3 i nr 4, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora. f) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 1 było uŝywane wyłącznie przez uŝytkowników upowaŝnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy; g) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem); h) zapewnienia Wykonawcy moŝliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego zakresem, określonym w 2 niniejszej umowy, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 13

14 i) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w 2 niniejszej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; j) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami określonymi w 2 niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne. 4 Płatności 1. Za realizację przedmiotu Umowy, opisanego w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w wysokości:... zł brutto, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Usługi objęte niniejszą Umową będą rozliczane w okresach obejmujących miesiące kalendarzowe. 3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy w kwocie... brutto miesięcznie będzie płatne przelewem, na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 5 Okres obowiązywania Umowy Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od... do... 6 Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za rzetelne i terminowe realizowanie postanowień umowy. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1) treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez UŜytkownika; 2) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego; 3) korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupowaŝnione; 4) dokonywanie modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niŝ upowaŝnione przez Wykonawcę; 5) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej; 6) nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; 7) siłę wyŝszą. 7 Siła WyŜsza 1. W przypadku, gdy okoliczności mające charakter Siły WyŜszej uniemoŝliwiają którejkolwiek ze Stron wykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, termin wykonania tych zobowiązań ulegnie przedłuŝeniu o czas trwania Siły WyŜszej oraz czas trwania usuwania jej skutków. 2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie będzie w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań wynikających z Umowy w związku z okolicznościami mającymi charakter Siły WyŜszej zobowiązana będzie do poinformowania o tej okoliczności drugiej Strony, w kaŝdy dostępny sposób, niezwłocznie od momentu zaistnienia ww. okoliczności. 3. Gdy okoliczności mające charakter Siły WyŜszej uniemoŝliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań wynikających z Umowy przez okres dłuŝszy niŝ 14 dni, kaŝda ze Stron Umowy moŝe rozwiązać Umowę w całości lub w części bez zachowania okresu wypowiedzenia. 8 Ochrona Danych Osobowych 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy uŝyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp:...), jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyŝej wymaga kaŝdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeŝeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz ze zm.). 3. Wykonawca oświadcza, iŝ zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych. Na potwierdzenie powyŝszego kaŝda osoba wskazana przez Wykonawcę do przetwarzania danych zobowiązana jest do podpisania załącznika nr 3. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 14

15 9 Poufność 1. Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j.) Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej zapisanych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iŝ są poufnymi informacjami handlowymi, osobowymi i wraŝliwymi lub, Ŝe jako takie traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe pracowników Zamawiającego, dane finansowe Zamawiającego oraz jego kontrahentów. 11 Kary umowne 1. Zamawiający będzie naliczał kary umowne za kaŝdy przypadek niedotrzymania ustalonego przez Strony terminu wykonania usługi, o której mowa w 2 w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 3 za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 9 umowy lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 3 umowy za kaŝdy przypadek naruszenia. 3. Kary umowne opisane w ust. 1 liczone będą odrębnie do kaŝdego pojedynczego zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego w zakresie usługi nadzoru autorskiego. Pojedyncze zgłoszenie rozumiane jest jako co najmniej jednokrotne przekazanie Wykonawcy informacji przez Zamawiającego dotyczącego tego samego zdarzenia. 4. Kary umowne opisane w ust. 1 podlegają sumowaniu. 5. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w umowie zostanie potrącona z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej umownej kompensaty. 6. Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w 4 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 7. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca będzie mógł Ŝądać odsetek ustawowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonej kary umownej. 12 Warunki wypowiedzenia Umowy Umowa moŝe zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach: 1) w przypadku, w którym Wykonawca realizuje prace objęte umową w sposób raŝąco nierzetelny lub w inny sposób naruszy jej postanowienia. Strony uznają, Ŝe taka sytuacja ma miejsce w szczególności w momencie, gdy łączna wartość kar umownych wskazanych w 11 ust. 1 umowy przekroczy 100% wartości miesięcznego wynagrodzenia, 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 9 Umowy lub przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, 3) w przypadku wdroŝenie przez Zamawiającego innego oprogramowania aplikacyjnego. 13 Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Strony dopuszczają moŝliwość dokonania zmian umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemoŝliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 14 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie moŝe bez pisemnej zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. 2. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w 8, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 3. Wszelkie wątpliwości i spory związane z waŝnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron 4. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych kaŝdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy. 5. W przypadku niemoŝności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 15

16 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Załączniki do umowy: 1. Formularz ofertowy. 2. Wykaz osób upowaŝnionych do realizacji umowy i/lub wykaz osób upowaŝnionych do internetowej rejestracji zgłoszeń. 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy. 4. Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 16

17 Załącznik nr 2 do Umowy WYKAZ OSÓB UPOWAśNIONYCH DO REALIZACJI UMOWY I/LUB WYKAZ OSÓB UPOWAśNIONYCH DO INTERNETOWEJ REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ L.p. IMIĘ i OPROGRAMOWANIE STANOWISKO TELEFON E_MAIL NAZWISKO APLKACYJNE 1 Kierownik Działu SOLMED Informatyki 2 Informatyk SOLMED 3 Kierownik Działu INFOMEDICA Personalnego ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 17

18 Załącznik nr 3 do Umowy ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY Nazwisko ( -ka) :... Imię ( imiona ): Numer identyfikacyjny PESEL: Dowód toŝsamości: Seria Nr wydany przez... Ja niŝej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, Ŝe: 1) Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926z późn. zm.) i wynikających z niej przepisów prawnych, 2) Zostałem uprzedzony, iŝ dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926z późn. zm.). 3) Zobowiązuję się do nie ujawniania w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie a... informacji objętych tajemnicą słuŝbowa w rozumieniu ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz.1228 z późn. zm.). 4) Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 5) Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyŝej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie a... ciąŝy na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę. PowyŜsze zobowiązanie zachowuje waŝność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.... dnia... Podpis pracownika :... ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 18

19 Załącznik nr 4 do Umowy ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umoŝliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w 2 ust Udostępnienie 1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej umowy. 2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy. 3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu: Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest moŝliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 5. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu. 1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca: 2 Zasady korzystania a) będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy; b) nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał Ŝadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 2. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niŝ wymienione w 1 pkt 3 niniejszego załącznika. 3. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych. 3 Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 1. Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego. 2. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń: a) VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN; b) Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala; c) Udostępnienie portu do bazy danych zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 3. Zamawiający przekaŝe kaŝdej osobie z podanej listy uŝytkowników Wykonawcy, określonych w 1 pkt 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów uŝytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. UŜytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 19

20 PROJEKT UMOWY NR.../TI/ zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa zawarta w dniu roku w Koszalinie, pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, Koszalin NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a NIP:...REGON:...KRS:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest objęcie serwisem, w zakresie wskazanym w 2 niniejszej Umowy modułów oprogramowania aplikacyjnego Solmed i/lub InfoMedica (dalej: Oprogramowanie Aplikacyjne ): 1. Solmed: 1) Ruch chorych, 2) Zlecenia, 3) Statystyka i rozliczenia z NFZ, 4) Dokumentacja medyczna, 5) Apteka, 6) Apteczki oddziałowe, 7) Blok operacyjny, 8) Jednostki usługowe. 2. InfoMedica: 1) Admin., 2) Kadrowy, 3) Płacowy, 4) Grafiki, 5) Wykazy, 6) PoŜyczki, 7) Słowniki, 8) Eksport do ZUS. 2 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zapewnia w ramach serwisu: 1) instalowanie i szkolenie uŝytkowników z nowych wersji oprogramowania (dopuszcza się szkolenie zdalne), 2) serwisowanie bazy, 3) pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym uŝytkownikowi moŝliwość wykonania terminowych prac. a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemoŝliwia uŝytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji uŝytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których, niemoŝliwe jest prowadzenie działalności z uŝyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 1 dnia roboczego od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; iii) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca moŝe wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; iv) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. b) w pozostałych przypadkach: i) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 7 dni roboczych; ii) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 20

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2014-10-16 14:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014;

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311119-2016:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2016/S 173-311119 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334778-2016:text:pl:html -Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S 186-334778 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ruda Śląska: Usługi pielęgnacji drzew 2016/S 092-165347. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Ruda Śląska: Usługi pielęgnacji drzew 2016/S 092-165347. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165347-2016:text:pl:html Polska-Ruda Śląska: Usługi pielęgnacji drzew 2016/S 092-165347 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Serwis angiografu, aparatów rtg i aparatów ultrasonograficznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup i montaŝ platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 2016/S 037-060604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Katowice: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 2016/S 037-060604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60604-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 2016/S 037-060604 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl Leszno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Aktywni zawodowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Aktywni zawodowo Numer sprawy: OPS.241.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE, Szczecin ul. Mączna 4

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE, Szczecin ul. Mączna 4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE, 70-780 Szczecin ul. Mączna 4 w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl Jasło: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

PL-Ruda Śląska: Roboty w zakresie naprawy dróg 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Roboty budowlane

PL-Ruda Śląska: Roboty w zakresie naprawy dróg 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Roboty budowlane 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47821-2013:text:pl:html PL-Ruda Śląska: Roboty w zakresie naprawy dróg 2013/S 031-047821 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/U /11 UMOWA NR.

WZP/WO/U /11 UMOWA NR. PROJEKT UMOWY UMOWA NR. Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 1400944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo