Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi Pl

2 Do czego może Ci się przydać WT-5 W niniejszej instrukcji opisano, jak używać WT-5 do łączenia aparatu z komputerem lub serwerem FTP w sieci bezprzewodowej. Po utworzeniu połączenia można: 1 Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy Przesyłanie FTP Przesyłanie zdjęć Serwer FTP Patrz Instrukcja sieciowa, 041 Komputer Patrz Instrukcja sieciowa, Robić lub przeglądać zdjęcia zdalnie Sterowanie aparatem Serwer HTTP iphone Camera Control Pro 2 Komputer Patrz Instrukcja sieciowa, 019 Patrz Instrukcja sieciowa, 022 ii

3 3 Sterować wieloma aparatami Zsynchronizowane wyzwalanie Patrz Instrukcja sieciowa, 045 Więcej informacji można znaleźć w Połączenia bezprzewodowe (05). iii

4 Informacje dotyczące znaków towarowych Macintosh, Mac OS i iphone to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. XQD jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. CompactFlash jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do tego produktu Nikon są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Licencja publicznego kodu źródłowego firmy Apple Ten produkt zawiera kod źródłowy mdns firmy Apple, który może być używany zgodnie z warunkami licencji publicznego kodu źródłowego firmy Apple znajdującej się na stronie Copyright 2011 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plik ten zawiera oryginalny kod i/lub modyfikacje oryginalnego kodu, które są opisane w i podlegają Licencji publicznego kodu źródłowego wersja 2.0 (Licencja). Nie można używać tego pliku w inny sposób niż opisany w Licencji. Pobierz kopię Licencji ze strony i przeczytaj ją przed rozpoczęciem użytkowania tego pliku. Oryginalny kod i wszelkie oprogramowanie dystrybuowane zgodnie z tą licencją jest dostarczane jako produkt TAKI JAKI JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH I NINIEJSZYM FIRMA APPLE UNIEWAŻNIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB Z TYTUŁU NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. W licencji opisane zostały prawa i ograniczenia dotyczące niektórych języków. iv

5 Zasady bezpieczeństwa Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu Nikon, należy przeczytać wszystkie poniższe zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia. Należy przechowywać zasady bezpieczeństwa w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli je przeczytać. Groźne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w tym rozdziale są oznaczone następującym symbolem: Ikona ta oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które muszą być przeczytane przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu, aby zapobiec możliwym obrażeniom ciała. OSTRZEŻENIA A Nie demontować Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia ciała. W razie pęknięcia produktu w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć źródło zasilania aparatu i przekazać produkt do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. A W razie usterki należy natychmiast odłączyć zasilanie W przypadku wykrycia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz i wyjąć baterię, uważając, aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu może doprowadzić do wypadku. Po wyjęciu baterii przekaż urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. A Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję lub pożar. A Chronić przed wodą i wilgocią Nie zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody lub deszczu. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. A Nie obsługiwać mokrymi rękami Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. A Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. v

6 A Nie dotykać aparatu ani ładowarki przez długi okres, podczas gdy te urządzenia są włączone lub użytkowane Części urządzenia nagrzewają się i są gorące. Pozostawienie urządzenie w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może spowodować słabe oparzenia. A Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu lub w innych miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub uszkodzenie obudowy oraz wewnętrznych części. A Należy wykonywać polecenia pracowników szpitali i linii lotniczych Urządzenie to wysyła fale radiowe, które mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i nawigacyjnego. Nie należy używać tego urządzenia w szpitalu lub na pokładzie samolotu bez uzyskania pozwolenia pracowników szpitala lub linii lotnicznej. vi

7 Ostrzeżenie dotyczące korzystania z funkcji bezprzewodowych Użytkownicy z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni utrzymywać ten produkt w odległości co najmniej 30 cm od rozrusznika. Fale radiowe promieniowane przez ten produkt mogą wpływać na rozruszniki. W miejscach, gdzie ludzie mogą znajdować się blisko siebie, np. w zatłoczonych pociągach, proszę wyłączać WT-5 albo wyłączać funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Jest to wymagane, ponieważ WT-5 może znajdować się blisko osób korzystających z urządzeń medycznych, w tym rozruszników serca lub aparatów słuchowych, i mieć na nie negatywny wpływ. Wyłączaj ten produkt lub wyłączaj wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej, np. bezprzewodową sieć LAN, w instytucjach opieki zdrowotnej zabraniających użytkowania tego produktu. Wyączaj ten produkt lub wyłączaj wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej, np. bezprzewodową sieć LAN, jeśli w pobliżu używane jest urządzenie medyczne, nawet gdy na użytkowanie tego produktu zezwala odpowiednia instytucja opieki zdrowotnej. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może mieć pewien wpływ na urządzenia medyczne i powodować wypadki wywołane ich nieprawidłowym działaniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z instytucjami opieki zdrowotnej, w których ten produkt mógłby być używany. Wyłączaj ten produkt lub wyłączaj wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej, np. bezprzewodową sieć LAN, jeśli użytkowanie urządzeń bezprzewodowych lub elektronicznych w samolocie jest zabronione. Ten produkt może mieć negatywny wpływ na urządzenia elektroniczne i spowodować wypadek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z linią lotniczą, w której samolocie ten produkt mógłby być używany. Jeśli produkt wywołuje zakłócenia radiowe w innych urządzeniach podczas użytkowania określonej funkcji bezprzewodowej, wyłącz tę funkcje lub zaprzestań użytkowania produktu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może mieć pewien wpływ na inne urządzenia i powodować wypadki wywołane ich nieprawidłowym działaniem. vii

8 Uwagi Żadna część instrukcji obsługi dołączonych do tego produktu nie może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach obsługi w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach obsługi były dokładne i kompletne, bylibyśmy bardzo wdzięczni za zgłoszenie jakichkolwiek błędów lub przeoczeń do lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (lista adresowa dostarczana oddzielnie). Ten produkt, który zawiera oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA, podlega przepisom prawa eksportowego USA i nie może być eksportowany ani reeksportowany do państw objętych embargiem USA. We wrześniu 2011 r. następujące kraje były objęte embargiem: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria. viii

9 Uwagi dla klientów w Europie Dyrektywa R&TTE My, producent (firma Nikon), niniejszym oświadczamy, że ten przekaźnik bezprzewodowy (WT-5) jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi zapisami dyrektywy 1999/5/WE. AT BE BG CY CZ DK EE FI * FR * DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB IS LI NO CH * Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń ograniczone do 10 mw eirp wewnątrz pasma ,5 MHz Uwaga dla klientów we Francji Korzystanie z bezprzewodowych nadajników-odbiorników na zewnątrz pomieszczeń w paśmie ,5 MHz jest zabronione Symbol segregacji odpadów w krajach Unii Europejskiej Poniższe zasady mają zastosowanie tylko do krajów UE: symbol ten oznacza, że produkt podlega zbiórce selektywnej. Produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać do zwykłego kosza jako odpad z gospodarstw domowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z miejscowym urzędem odpowiadającym za gospodarkę odpadów. Deklaracja zgodności Kopia oryginału Deklaracji Zgodności dla naszych produktów odnoszącej się do dyrektywy R&TTE znajduje się na następującej stronie internetowej: To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych. Treść oznaczeń dotyczących certyfikatów, które nie zostały przymocowane do urządzenia, znajduje się poniżej. ix

10 Dostępne kanały WT-5 jest dostępny w pięciu wersjach, z których każda jest przeznaczona do użytku w innym regionie, zgodnie z lokalnymi przepisami regulującymi użytkowanie urządzeń bezprzewodowych (aby uzyskać informacje o krajach nie wymienionych w poniższej tabeli, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Nikon). Używaj odpowiedniego modelu w regionie, dla którego jest przeznaczony. Wersja WT-5 Do użytku w 31 krajów UE i EFTA (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy), Australia, Japonia, Nowa Zelandia, RPA Pasmo 2,4 GHz * Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń zabronione we Francji. Kanały Pasmo 5 GHz 1 13 * 36 64, WT-5A Brazylia, Kanada, USA , WT-5B Korea, Rosja, Singapur WT-5C Chiny, Hong Kong WT-5D Argentyna, Chile, Meksyk, Panama, Tajlandia, Tajwan 1 11 Nie obsługiwane x

11 IEEE802.11a Kanały dostępne dla IEEE802.11a są wymienione poniżej. Wersja Lokalizacja Tryb WT-5 WT-5A WT-5B WT-5C Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Kanały W52 W53 W56 W Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Zabronione Zabronione Ad hoc Zabronione Infrastruktura Ad hoc Zabronione Infrastruktura Zabronione Ad hoc Zabronione Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Ad hoc xi

12 Spis treści Do czego może Ci się przydać WT-5...ii Zasady bezpieczeństwa...v Uwagi... viii Wprowadzenie 1 Rodzaje połączeń...3 Podłączanie WT Połączenia bezprzewodowe 5 Krok 1: przygotowanie... 7 Krok 2: wybieranie WT Krok 3: kreator połączenia... 8 Krok 4: ustawienia sieci...16 Kopiowanie profili Załączniki 25 Uzyskiwanie dostępu do aparatu Tworzenie profili sieci przy pomocy programu Wireless Transmitter Utility Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks xii

13 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup przekaźnika bezprzewodowego WT-5 dla zgodnych aparatów cyfrowych Nikon. Urządzenie WT-5 jest przeznaczone do użytku wyłącznie w kraju zakupu nie gwarantuje się jego działania w innych krajach. W razie wątpliwości dotyczących kraju zakupu danego urządzenia, należy skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu firmy Nikon. Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników. Główną różnicą pomiędzy urządzeniami WT-5 a WT-5A/B/C/D jest liczba obsługiwanych kanałów. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie odniesienia do WT-5 dotyczą również WT-5A/B/C/D. Symbole i oznaczenia W tej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i oznaczenia: D A Ikona ta oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu. Ikona ta oznacza uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron w tej instrukcji. Wiedza użytkownika W tej instrukcji obsługi zakłada się, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat serwerów FTP i sieci lokalnych (LAN). Aby uzyskać więcej informacji o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu urządzeń w sieci, skontaktuj się z producentem lub administratorem sieci. 1

14 Program Life-Long Learning Jako część programu ciągłego doskonalenia Life-Long Learning firmy Nikon, mającego za zadanie ciągłe wsparcie produktu i edukację użytkowników, najnowsze informacje są dostępne w Internecie na następujących stronach: Dla użytkowników w USA: Dla użytkowników w Europie i Afryce: Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: Odwiedzaj powyższe witryny, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach, porady, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i ogólne porady dotyczące fotografii cyfrowej. Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnych przedstawicieli firmy Nikon. Na następującej stronie znajdują się informacje kontaktowe: Ilustracje W tej instrukcji obsługi ilustracje przedstawiają aparat Nikon D4. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie okna dialogowe, komunikaty i ekrany systemu operacyjnego i oprogramowania pochodzą z systemu Windows 7 Ultimate lub Mac OS X. Ich rzeczywisty wygląd i zawartość mogą się różnić w zależności od stosowanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze komputera, przeczytaj instrukcję obsługi komputera lub systemu operacyjnego. 2

15 Rodzaje połączeń WT-5 oferuje wybór następujących typów połączeń: Przesyłanie FTP Przesyłanie zdjęć Sterowanie aparatem Serwer HTTP Zsynchronizowane wyzwalanie Przesyłaj już zarejestrowane zdjęcia lub filmy do komputera lub na serwer FTP, lub też przesyłaj nowe zdjęcia, zaraz po ich zrobieniu. Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze. Wyświetlaj i rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową lub iphone'a. Zsynchronizuj wyzwalanie migawek wielu zdalnie sterowanych aparatów z aparatem głównym. Więcej informacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. A Serwery FTP Serwery można skonfigurować przy pomocy standardowych usług FTP, takich jak IIS (ang. Internet Information Services), dostępnych w obsługiwanych systemach operacyjnych. Więcej informacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. Tryby przesyłania zdjęć i sterowania aparatem nie obsługują połączenia z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera, internetowych połączeń FTP oraz serwerów FTP pracujących pod kontrolą oprogramowania innych firm. A Tryb serwera HTTP Połączenia z Internetem nie są obsługiwane w trybie serwera HTTP. A Ustawienia zapory ogniowej Port o numerze 21 oraz porty o numerach od do są używane do FTP, port o numerze 22 i porty o numerach od do są używane do SFTP, a tryby przesyłania zdjęć i sterowania aparatem korzystają z portu TCP o numerze i portu UDP o numerze Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora ogniowa serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów. 3

16 Podłączanie WT-5 q Otwórz pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych aparatu i obróć ją w górę, aby uzyskać łatwy dostęp do gniazda. w Włóż złącze WT-5 do końca w gniazdo urządzeń peryferyjnych aparatu. e Przekręć pokrętło blokujące, aby zablokować WT-5 w poprawnym położeniu. D Źródło zasilania WT-5 nie jest wyposażony w akumulator ani włącznik zasilania. Przekaźnik jest zasilany z aparatu. A Stan połączenia Dioda LED O stanie połączenia informuje dioda LED na WT-5. Dioda LED K (świeci na zielono) H (miga na zielono) H (miga na żółto) Podłączony. Stan Gotowy do połączenia. Błąd. 4

17 Połączenia bezprzewodowe Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej. Przesyłanie FTP Przesyłanie zdjęć/ sterowanie aparatem Serwer HTTP Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility Krok 1: przygotuj aparat i WT-5 (07) Krok 2: wybierz WT-5 (08) Krok 3: uruchom kreatora połączenia (08) Krok 4: dostosuj ustawienia sieci (016) Przesyłanie FTP (016) Przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem i serwer HTTP (019) Skonfiguruj serwer Połącz aparat zkomputerem wparę Podłącz 5

18 A Instrukcja sieciowa Informacje dotyczące użytkowania sieci bezprzewodowej po połączeniu aparatu z WT-5 zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. D Wybieranie źródła zasilania Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi aparatu. D Program Wireless Transmitter Utility Program Wireless Transmitter Utility musi być zainstalowany na komputerach łączących się z aparatem w trybie przesyłania zdjęć lub sterowania aparatem. Instrukcję instalacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. A Zsynchronizowane wyzwalanie W trybie zsynchronizowanego wyzwalania nie są wymagane profile sieci. Więcej informacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. A Tryb infrastruktury i tryb ad hoc Dostępne są dwa rodzaje sieci bezprzewodowych: ad-hoc i infrastrukturalne. Tryb infrastruktury: połączenie przez punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN. WT-5 Punkt dostępowy Komputer bezprzewodowej sieci LAN Tryb ad hoc: bezpośrednie połączenie typu peer-to-peer (każdy z każdym). WT-5 Komputer A Bezprzewodowe sieci LAN Ta instrukcja jest przeznaczona dla klientów już posiadających bezprzewodową sieć LAN, a w przypadku sieci infrastrukturalnych założono, że komputer i punkt dostępowy są już podłączone do sieci. 6

19 Krok 1: przygotowanie Po uruchomieniu komputera i zalogowaniu się, przygotuj aparat i WT-5 zgodnie z opisem poniżej. 1 Włóż kartę pamięci. Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania aparatem (0ii). Krok 1: przygotowanie 2 Podłącz WT-5 do aparatu (04). 3 Włącz aparat. Włącznik zasilania Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat. D Odłączanie WT-5 od aparatu Wyłącz aparat, odłącz WT-5 i załóż pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych na miejsce. 7

20 Krok 2: wybieranie WT-5 Wybierz WT-5 jako urządzenie sieciowe używane przez aparat. Krok 2: wybieranie WT-5 1 Wyświetl listę urządzeń. W menu ustawień wybierz Sieć, następnie wyróżnij Wybierz sprzęt inaciśnij 2, aby wyświetlić listę urządzeń. 2 Wybierz WT-5. Wyróżnij WT-5 inaciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do menu sieci. Krok 3: kreator połączenia Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieci. 1 Wyświetl profile sieci. W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci inaciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne ustawienia sieci. 2 Wybierz Utwórz profil. Wyróżnij Utwórz profil inaciśnij 2. Zwróć uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili, przed przejściem dalej konieczne będzie usunięcie istniejącego profilu przy pomocy przycisku O (Q). 8 A Program Wireless Transmitter Utility Programu Wireless Transmitter Utility (06) również można używać do tworzenia profili sieci. Patrz strona 33.

21 3 Uruchom kreatora połączenia. Wyróżnij Kreator połączenia inaciśnij 2, aby uruchomić kreatora połączenia. 4 Wybierz typ połączenia. (03) Wyróżnij typ połączenia i naciśnij 2. Krok 3: kreator połączenia 5 Nazwij nowy profil sieci. Wpisz nazwę, która będzie wyświetlana na liście profili i naciśnij J (aby używać domyślnej nazwy, naciśnij J bez przeprowadzania żadnych zmian). Nazwy profili mogą mieć długość do 16 znaków. 9

22 A Wpisywanie tekstu Gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia tekstu, wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Krok 3: kreator połączenia Obszar klawiatury: użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić literę, a następnie naciśnij środek wybieraka, aby ją wybrać. Obszar wyświetlania tekstu: wtym obszarze wyświetlany jest tekst. Aby przesuwać kursor, naciskaj 4 lub 2, jednocześnie wciskając W. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić żądany znak na obszarze klawiatury, a następnie naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby wprowadzić wyróżniony znak w aktualnym poożeniu kursora (zwróć uwagę, że jeśli znak zostanie wprowadzony, kiedy pole jest pełne, ostatni znak z pola zostanie usunięty). Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O (Q). Aby przesunąć kursor w nowe położenie, przytrzymaj W inaciskaj 4 lub 2. Aby zakończyć wpisywanie i zamknąć okno dialogowe, naciśnij J. Aby wyjść z tego menu bez akceptacji wpisanego tekstu, naciśnij G. 6 Wybierz sposób połączenia. Wybierz sposób połączenia używany przez sieć i naciśnij 2. Więcej informacji podano na stronach wymienionych poniżej. Wyszukaj sieć bezprzewodową Przycisk konfiguracji ustaw. WPS WPS (wprowadzenie kodu PIN) Połączenie bezpośrednie (ad hoc) Wybierz z listy sieci wykrytych przez aparat. 011 Wybierz, aby korzystać z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej LAN z przyciskami konfiguracji ustawień WPS. Wybierz, aby korzystać z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej LAN z WPS z wprowadzaniem kodu PIN. Połącz bezpośrednio z komputerem - hostem lub zserwerem FTP wtrybie ad hoc

23 Wyszukaj sieć bezprzewodową Wybierz Wyszukaj sieć bezprzewodową w kroku 6 na stronie 10, aby wybrać sieć z listy sieci (punkty dostępowe bezprzewodowej sieci LAN lub komputery - hosty) wykrytych przez aparat. 1 Wybierz sieć. Wybranie Wyszukaj sieć bezprzewodową powoduje wyświetlenie listy identyfikatorów sieci SSID. O rodzaju sieci informują ikony na lewo od identyfikatora: Krok 3: kreator połączenia h j/i Sygnał szyfrowany Infrastruktura/ad hoc Wyróżnij sieć i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie zostanie wyświetlona, naciśnij X, aby powtórzyć wyszukiwanie). A Ukryte identyfikatory SSID Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci. W przypadku wybrania sieci z ukrytym identyfikatorem SSID, pojawi się monit wymagający podania nazwy sieci. Wpisz nazwę inaciśnij J, aby przejść do kroku 2. 2 Wpisz klucz szyfrowania. Wpisz klucz szyfrowania i naciśnij J (jeśli sieć korzysta z uwierzytelniania otwartego, to okno dialogowe nie pojawi się; przejdź do kroku 3). 11

24 Krok 3: kreator połączenia 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Przycisk konfiguracji ustawień WPS Wybierz Przycisk konfiguracji ustaw. WPS w kroku 6 na stronie 10, jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS konfigurowanego przyciskiem. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 2 Naciśnij przycisk J na aparacie. Aparat automatycznie połączy się z punktem dostępowym. 12

25 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Krok 3: kreator połączenia Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony

26 Krok 3: kreator połączenia WPS (wprowadzenie kodu PIN) Wybierz WPS (wprowadzenie kodu PIN) w kroku 6 na stronie 10, jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS z wprowadzaniem kodu PIN. 1 Wpisz kod PIN punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Korzystając z komputera wprowadź kod PIN dla punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 2 Naciśnij przycisk J na aparacie. Aparat automatycznie połączy się z punktem dostępowym. 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony

27 Połączenie bezpośrednie (ad hoc) Aby połączyć się bezpośrednio z serwerem FTP lub komputerem w trybie ad hoc, wybierz Połączenie bezpośrednie (ad hoc) w kroku 6 na stronie Wpisz identyfikator SSID. Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID) inaciśnij J. Domyślna nazwa to WT, po czym następuje adres MAC WT-5. Krok 3: kreator połączenia 2 Wpisz klucz szyfrowania. Wpisz klucz szyfrowania i naciśnij J (domyślny klucz to nikon ). Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony

28 Krok 4: ustawienia sieci Krok 4: ustawienia sieci Przesyłanie FTP Jeśli wybrano Przesyłanie FTP w kroku 4 na stronie 9, postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się z istniejącym serwerem FTP. 1 Uzyskaj lub wybierz adres IP. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2. Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby automatycznie przydzielać adres IP. Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit, wpisz adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby wyróżniać segmenty, a następnie naciskając 1 lub 3, aby zmieniać ich wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu wpisywania. 2 Potwierdź adres IP. Adres IP aparatu zostanie wyświetlony zgodnie z ilustracją po prawej stronie. Naciśnij J. 3 Wybierz typ serwera. Wyróżnij FTP lub SFTP (bezpieczne FTP) inaciśnij A Ustawienia zapory ogniowej Port o numerze 21 i porty o numerach od do są używane do FTP, a port o numerze 22 i porty o numerach od do są używane do SFTP. Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora ogniowa serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów.

29 4 Wpisz adres IP. Wpisz adres URL lub IP serwera (010) inaciśnij J, aby nawiązać połączenie. 5 Zaloguj się. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J. Logowanie anonimowe: wybierz tę opcję, jeśli serwer nie wymaga identyfikatora użytkownika lub hasła. Wprowadź ID użytkownika: wpisz identyfikator użytkownika i hasło, kiedy pojawi się odpowiedni monit, a następnie naciśnij J. Krok 4: ustawienia sieci A Filtrowanie adresów MAC Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, do filtra należy wpisać adres MAC WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu, wybierz Sieć > Opcje > Adres MAC wmenu ustawień aparatu i zapisz adres MAC. 17

30 Krok 4: ustawienia sieci 6 Wybierz folder docelowy. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J. Folder główny: wybierz tę opcję, aby przesyłać zdjęcia do foldera głównego serwera. Wprowadź nazwę folderu: wybierz tę opcję, aby przesyłać zdjęcia do innego z folderów utworzonych na serwerze. Wpisz nazwę folderu i ścieżkę dostępu, kiedy pojawi się odpowiedni monit, a następnie naciśnij J. 7 Wyłącz kreatora. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J. Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieci i połącz się z serwerem. Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieci i wyłącz kreatora połączeń. Więcej informacji na temat korzystania z sieci bezprzewodowych zawiera Instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. 18

31 Przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem i serwer HTTP Jeśli jedna z powyższych opcji została wybrana w kroku 4 na stronie 9, postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się z istniejącą siecią. 1 Wybierz, czy profil ma być skopiowany do komputera. Wyróżnij jedną z opcji po prawej stronie inaciśnij 2. Aby skopiować nowy profil sieci WT-5 do komputera (022), wybierz Tak (zwróć uwagę, że ustawień sieci ad hoc nie można skopiować do komputera z uruchomionym systemem Mac OS X, a ustawień sieci infrastrukturalnej nie można skopiować w systemie Mac OS X 10.4 i 10.5; poza tym, ustawienia sieci w innych systemach operacyjnych mogą zostać nadpisane, czyli zastąpione nowymi). Krok 4: ustawienia sieci A Routery Łączenie z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera jest obsługiwane, tylko gdy wybrany jest serwer HTTP. A Filtrowanie adresów MAC Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, do filtra należy wpisać adres MAC WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu, wybierz Ustawienia sieci > Opcje > Adres MAC w menu ustawień aparatu i zapisz adres MAC. 19

32 Krok 4: ustawienia sieci 2 Uzyskaj lub wybierz adres IP. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2. Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby automatycznie przydzielać adres IP. Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit, wpisz adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby wyróżniać segmenty, a następnie naciskając 1 lub 3, aby zmieniać ich wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu wpisywania. 3 Potwierdź adres IP. Adres IP aparatu zostanie wyświetlony zgodnie z ilustracją po prawej stronie. Naciśnij J. Jeśli wybrano Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem, przejdź do kroku 4. W przeciwnym wypadku, przejdź do kroku 7. 4 Podłącz aparat do komputera. Kiedy pojawi się odpowiedni monit, podłącz aparat do komputera kablem USB dołączonym do aparatu. 20 A Ustawienia zapory ogniowej Tryby przesyłania zdjęć i sterowania aparatem wykorzystują port TCP nr i port UDP nr Zapory ogniowe w komputerze należy skonfigurować tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów, ponieważ w przeciwnym wypadku komputer może nie być w stanie połączyć się z WT-5.

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

Wspaniała komunikacja, mobilne życie.

Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Wspaniała komunikacja, mobilne życie. Witamy w bramie bezprzewodowej 3G Brama bezprzewodowa HUAWEI 3G Podręcznik użytkownika Ważne Copyright 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Dziękujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej firmy Nikon. Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy dokładnie przeczytać niniejszą

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL04013-104 PL DIGITAL CAMERA XQ1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie........................................ 6 Omówienie sprzętu........................................... 6

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR]

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR] [QR/ VGA/ Wireless/ IR] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery IP służącej do przesyłania obrazów wysokiej jakości i dźwięku lokalnie poprzez łącze internetowe. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wydanie 1

Instrukcja obsługi. Wydanie 1 Instrukcja obsługi Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI FIRMA NOKIA CORPORATION deklaruje swoją wyłączną odpowiedzialność za product DTE-1 i jego zgodność z warunkami zawartymi w dyrektywie Council

Bardziej szczegółowo