Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi Pl

2 Do czego może Ci się przydać WT-5 W niniejszej instrukcji opisano, jak używać WT-5 do łączenia aparatu z komputerem lub serwerem FTP w sieci bezprzewodowej. Po utworzeniu połączenia można: 1 Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy Przesyłanie FTP Przesyłanie zdjęć Serwer FTP Patrz Instrukcja sieciowa, 041 Komputer Patrz Instrukcja sieciowa, Robić lub przeglądać zdjęcia zdalnie Sterowanie aparatem Serwer HTTP iphone Camera Control Pro 2 Komputer Patrz Instrukcja sieciowa, 019 Patrz Instrukcja sieciowa, 022 ii

3 3 Sterować wieloma aparatami Zsynchronizowane wyzwalanie Patrz Instrukcja sieciowa, 045 Więcej informacji można znaleźć w Połączenia bezprzewodowe (05). iii

4 Informacje dotyczące znaków towarowych Macintosh, Mac OS i iphone to znaki towarowe firmy Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. XQD jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. CompactFlash jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do tego produktu Nikon są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Licencja publicznego kodu źródłowego firmy Apple Ten produkt zawiera kod źródłowy mdns firmy Apple, który może być używany zgodnie z warunkami licencji publicznego kodu źródłowego firmy Apple znajdującej się na stronie Copyright 2011 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plik ten zawiera oryginalny kod i/lub modyfikacje oryginalnego kodu, które są opisane w i podlegają Licencji publicznego kodu źródłowego wersja 2.0 (Licencja). Nie można używać tego pliku w inny sposób niż opisany w Licencji. Pobierz kopię Licencji ze strony i przeczytaj ją przed rozpoczęciem użytkowania tego pliku. Oryginalny kod i wszelkie oprogramowanie dystrybuowane zgodnie z tą licencją jest dostarczane jako produkt TAKI JAKI JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH I NINIEJSZYM FIRMA APPLE UNIEWAŻNIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB Z TYTUŁU NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. W licencji opisane zostały prawa i ograniczenia dotyczące niektórych języków. iv

5 Zasady bezpieczeństwa Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu Nikon, należy przeczytać wszystkie poniższe zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia. Należy przechowywać zasady bezpieczeństwa w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli je przeczytać. Groźne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w tym rozdziale są oznaczone następującym symbolem: Ikona ta oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które muszą być przeczytane przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu, aby zapobiec możliwym obrażeniom ciała. OSTRZEŻENIA A Nie demontować Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia ciała. W razie pęknięcia produktu w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć źródło zasilania aparatu i przekazać produkt do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. A W razie usterki należy natychmiast odłączyć zasilanie W przypadku wykrycia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz i wyjąć baterię, uważając, aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu może doprowadzić do wypadku. Po wyjęciu baterii przekaż urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. A Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję lub pożar. A Chronić przed wodą i wilgocią Nie zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody lub deszczu. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. A Nie obsługiwać mokrymi rękami Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. A Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. v

6 A Nie dotykać aparatu ani ładowarki przez długi okres, podczas gdy te urządzenia są włączone lub użytkowane Części urządzenia nagrzewają się i są gorące. Pozostawienie urządzenie w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może spowodować słabe oparzenia. A Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu lub w innych miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub uszkodzenie obudowy oraz wewnętrznych części. A Należy wykonywać polecenia pracowników szpitali i linii lotniczych Urządzenie to wysyła fale radiowe, które mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego i nawigacyjnego. Nie należy używać tego urządzenia w szpitalu lub na pokładzie samolotu bez uzyskania pozwolenia pracowników szpitala lub linii lotnicznej. vi

7 Ostrzeżenie dotyczące korzystania z funkcji bezprzewodowych Użytkownicy z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni utrzymywać ten produkt w odległości co najmniej 30 cm od rozrusznika. Fale radiowe promieniowane przez ten produkt mogą wpływać na rozruszniki. W miejscach, gdzie ludzie mogą znajdować się blisko siebie, np. w zatłoczonych pociągach, proszę wyłączać WT-5 albo wyłączać funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Jest to wymagane, ponieważ WT-5 może znajdować się blisko osób korzystających z urządzeń medycznych, w tym rozruszników serca lub aparatów słuchowych, i mieć na nie negatywny wpływ. Wyłączaj ten produkt lub wyłączaj wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej, np. bezprzewodową sieć LAN, w instytucjach opieki zdrowotnej zabraniających użytkowania tego produktu. Wyączaj ten produkt lub wyłączaj wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej, np. bezprzewodową sieć LAN, jeśli w pobliżu używane jest urządzenie medyczne, nawet gdy na użytkowanie tego produktu zezwala odpowiednia instytucja opieki zdrowotnej. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może mieć pewien wpływ na urządzenia medyczne i powodować wypadki wywołane ich nieprawidłowym działaniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z instytucjami opieki zdrowotnej, w których ten produkt mógłby być używany. Wyłączaj ten produkt lub wyłączaj wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej, np. bezprzewodową sieć LAN, jeśli użytkowanie urządzeń bezprzewodowych lub elektronicznych w samolocie jest zabronione. Ten produkt może mieć negatywny wpływ na urządzenia elektroniczne i spowodować wypadek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z linią lotniczą, w której samolocie ten produkt mógłby być używany. Jeśli produkt wywołuje zakłócenia radiowe w innych urządzeniach podczas użytkowania określonej funkcji bezprzewodowej, wyłącz tę funkcje lub zaprzestań użytkowania produktu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może mieć pewien wpływ na inne urządzenia i powodować wypadki wywołane ich nieprawidłowym działaniem. vii

8 Uwagi Żadna część instrukcji obsługi dołączonych do tego produktu nie może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach obsługi w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach obsługi były dokładne i kompletne, bylibyśmy bardzo wdzięczni za zgłoszenie jakichkolwiek błędów lub przeoczeń do lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (lista adresowa dostarczana oddzielnie). Ten produkt, który zawiera oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA, podlega przepisom prawa eksportowego USA i nie może być eksportowany ani reeksportowany do państw objętych embargiem USA. We wrześniu 2011 r. następujące kraje były objęte embargiem: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria. viii

9 Uwagi dla klientów w Europie Dyrektywa R&TTE My, producent (firma Nikon), niniejszym oświadczamy, że ten przekaźnik bezprzewodowy (WT-5) jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odpowiednimi zapisami dyrektywy 1999/5/WE. AT BE BG CY CZ DK EE FI * FR * DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB IS LI NO CH * Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń ograniczone do 10 mw eirp wewnątrz pasma ,5 MHz Uwaga dla klientów we Francji Korzystanie z bezprzewodowych nadajników-odbiorników na zewnątrz pomieszczeń w paśmie ,5 MHz jest zabronione Symbol segregacji odpadów w krajach Unii Europejskiej Poniższe zasady mają zastosowanie tylko do krajów UE: symbol ten oznacza, że produkt podlega zbiórce selektywnej. Produkt jest przeznaczony do selektywnej zbiórki w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać do zwykłego kosza jako odpad z gospodarstw domowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z miejscowym urzędem odpowiadającym za gospodarkę odpadów. Deklaracja zgodności Kopia oryginału Deklaracji Zgodności dla naszych produktów odnoszącej się do dyrektywy R&TTE znajduje się na następującej stronie internetowej: To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych. Treść oznaczeń dotyczących certyfikatów, które nie zostały przymocowane do urządzenia, znajduje się poniżej. ix

10 Dostępne kanały WT-5 jest dostępny w pięciu wersjach, z których każda jest przeznaczona do użytku w innym regionie, zgodnie z lokalnymi przepisami regulującymi użytkowanie urządzeń bezprzewodowych (aby uzyskać informacje o krajach nie wymienionych w poniższej tabeli, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Nikon). Używaj odpowiedniego modelu w regionie, dla którego jest przeznaczony. Wersja WT-5 Do użytku w 31 krajów UE i EFTA (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy), Australia, Japonia, Nowa Zelandia, RPA Pasmo 2,4 GHz * Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń zabronione we Francji. Kanały Pasmo 5 GHz 1 13 * 36 64, WT-5A Brazylia, Kanada, USA , WT-5B Korea, Rosja, Singapur WT-5C Chiny, Hong Kong WT-5D Argentyna, Chile, Meksyk, Panama, Tajlandia, Tajwan 1 11 Nie obsługiwane x

11 IEEE802.11a Kanały dostępne dla IEEE802.11a są wymienione poniżej. Wersja Lokalizacja Tryb WT-5 WT-5A WT-5B WT-5C Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Wewnątrz pomieszczenia Na zewnątrz pomieszczenia Kanały W52 W53 W56 W Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Zabronione Zabronione Ad hoc Zabronione Infrastruktura Ad hoc Zabronione Infrastruktura Zabronione Ad hoc Zabronione Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Ad hoc Infrastruktura Ad hoc xi

12 Spis treści Do czego może Ci się przydać WT-5...ii Zasady bezpieczeństwa...v Uwagi... viii Wprowadzenie 1 Rodzaje połączeń...3 Podłączanie WT Połączenia bezprzewodowe 5 Krok 1: przygotowanie... 7 Krok 2: wybieranie WT Krok 3: kreator połączenia... 8 Krok 4: ustawienia sieci...16 Kopiowanie profili Załączniki 25 Uzyskiwanie dostępu do aparatu Tworzenie profili sieci przy pomocy programu Wireless Transmitter Utility Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks xii

13 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup przekaźnika bezprzewodowego WT-5 dla zgodnych aparatów cyfrowych Nikon. Urządzenie WT-5 jest przeznaczone do użytku wyłącznie w kraju zakupu nie gwarantuje się jego działania w innych krajach. W razie wątpliwości dotyczących kraju zakupu danego urządzenia, należy skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu firmy Nikon. Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników. Główną różnicą pomiędzy urządzeniami WT-5 a WT-5A/B/C/D jest liczba obsługiwanych kanałów. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie odniesienia do WT-5 dotyczą również WT-5A/B/C/D. Symbole i oznaczenia W tej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i oznaczenia: D A Ikona ta oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu. Ikona ta oznacza uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron w tej instrukcji. Wiedza użytkownika W tej instrukcji obsługi zakłada się, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat serwerów FTP i sieci lokalnych (LAN). Aby uzyskać więcej informacji o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu urządzeń w sieci, skontaktuj się z producentem lub administratorem sieci. 1

14 Program Life-Long Learning Jako część programu ciągłego doskonalenia Life-Long Learning firmy Nikon, mającego za zadanie ciągłe wsparcie produktu i edukację użytkowników, najnowsze informacje są dostępne w Internecie na następujących stronach: Dla użytkowników w USA: Dla użytkowników w Europie i Afryce: Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: Odwiedzaj powyższe witryny, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach, porady, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i ogólne porady dotyczące fotografii cyfrowej. Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnych przedstawicieli firmy Nikon. Na następującej stronie znajdują się informacje kontaktowe: Ilustracje W tej instrukcji obsługi ilustracje przedstawiają aparat Nikon D4. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie okna dialogowe, komunikaty i ekrany systemu operacyjnego i oprogramowania pochodzą z systemu Windows 7 Ultimate lub Mac OS X. Ich rzeczywisty wygląd i zawartość mogą się różnić w zależności od stosowanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze komputera, przeczytaj instrukcję obsługi komputera lub systemu operacyjnego. 2

15 Rodzaje połączeń WT-5 oferuje wybór następujących typów połączeń: Przesyłanie FTP Przesyłanie zdjęć Sterowanie aparatem Serwer HTTP Zsynchronizowane wyzwalanie Przesyłaj już zarejestrowane zdjęcia lub filmy do komputera lub na serwer FTP, lub też przesyłaj nowe zdjęcia, zaraz po ich zrobieniu. Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze. Wyświetlaj i rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową lub iphone'a. Zsynchronizuj wyzwalanie migawek wielu zdalnie sterowanych aparatów z aparatem głównym. Więcej informacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. A Serwery FTP Serwery można skonfigurować przy pomocy standardowych usług FTP, takich jak IIS (ang. Internet Information Services), dostępnych w obsługiwanych systemach operacyjnych. Więcej informacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. Tryby przesyłania zdjęć i sterowania aparatem nie obsługują połączenia z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera, internetowych połączeń FTP oraz serwerów FTP pracujących pod kontrolą oprogramowania innych firm. A Tryb serwera HTTP Połączenia z Internetem nie są obsługiwane w trybie serwera HTTP. A Ustawienia zapory ogniowej Port o numerze 21 oraz porty o numerach od do są używane do FTP, port o numerze 22 i porty o numerach od do są używane do SFTP, a tryby przesyłania zdjęć i sterowania aparatem korzystają z portu TCP o numerze i portu UDP o numerze Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora ogniowa serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów. 3

16 Podłączanie WT-5 q Otwórz pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych aparatu i obróć ją w górę, aby uzyskać łatwy dostęp do gniazda. w Włóż złącze WT-5 do końca w gniazdo urządzeń peryferyjnych aparatu. e Przekręć pokrętło blokujące, aby zablokować WT-5 w poprawnym położeniu. D Źródło zasilania WT-5 nie jest wyposażony w akumulator ani włącznik zasilania. Przekaźnik jest zasilany z aparatu. A Stan połączenia Dioda LED O stanie połączenia informuje dioda LED na WT-5. Dioda LED K (świeci na zielono) H (miga na zielono) H (miga na żółto) Podłączony. Stan Gotowy do połączenia. Błąd. 4

17 Połączenia bezprzewodowe Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej. Przesyłanie FTP Przesyłanie zdjęć/ sterowanie aparatem Serwer HTTP Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility Krok 1: przygotuj aparat i WT-5 (07) Krok 2: wybierz WT-5 (08) Krok 3: uruchom kreatora połączenia (08) Krok 4: dostosuj ustawienia sieci (016) Przesyłanie FTP (016) Przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem i serwer HTTP (019) Skonfiguruj serwer Połącz aparat zkomputerem wparę Podłącz 5

18 A Instrukcja sieciowa Informacje dotyczące użytkowania sieci bezprzewodowej po połączeniu aparatu z WT-5 zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. D Wybieranie źródła zasilania Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi aparatu. D Program Wireless Transmitter Utility Program Wireless Transmitter Utility musi być zainstalowany na komputerach łączących się z aparatem w trybie przesyłania zdjęć lub sterowania aparatem. Instrukcję instalacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. A Zsynchronizowane wyzwalanie W trybie zsynchronizowanego wyzwalania nie są wymagane profile sieci. Więcej informacji zawiera instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. A Tryb infrastruktury i tryb ad hoc Dostępne są dwa rodzaje sieci bezprzewodowych: ad-hoc i infrastrukturalne. Tryb infrastruktury: połączenie przez punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN. WT-5 Punkt dostępowy Komputer bezprzewodowej sieci LAN Tryb ad hoc: bezpośrednie połączenie typu peer-to-peer (każdy z każdym). WT-5 Komputer A Bezprzewodowe sieci LAN Ta instrukcja jest przeznaczona dla klientów już posiadających bezprzewodową sieć LAN, a w przypadku sieci infrastrukturalnych założono, że komputer i punkt dostępowy są już podłączone do sieci. 6

19 Krok 1: przygotowanie Po uruchomieniu komputera i zalogowaniu się, przygotuj aparat i WT-5 zgodnie z opisem poniżej. 1 Włóż kartę pamięci. Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania aparatem (0ii). Krok 1: przygotowanie 2 Podłącz WT-5 do aparatu (04). 3 Włącz aparat. Włącznik zasilania Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat. D Odłączanie WT-5 od aparatu Wyłącz aparat, odłącz WT-5 i załóż pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych na miejsce. 7

20 Krok 2: wybieranie WT-5 Wybierz WT-5 jako urządzenie sieciowe używane przez aparat. Krok 2: wybieranie WT-5 1 Wyświetl listę urządzeń. W menu ustawień wybierz Sieć, następnie wyróżnij Wybierz sprzęt inaciśnij 2, aby wyświetlić listę urządzeń. 2 Wybierz WT-5. Wyróżnij WT-5 inaciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do menu sieci. Krok 3: kreator połączenia Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieci. 1 Wyświetl profile sieci. W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci inaciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne ustawienia sieci. 2 Wybierz Utwórz profil. Wyróżnij Utwórz profil inaciśnij 2. Zwróć uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili, przed przejściem dalej konieczne będzie usunięcie istniejącego profilu przy pomocy przycisku O (Q). 8 A Program Wireless Transmitter Utility Programu Wireless Transmitter Utility (06) również można używać do tworzenia profili sieci. Patrz strona 33.

21 3 Uruchom kreatora połączenia. Wyróżnij Kreator połączenia inaciśnij 2, aby uruchomić kreatora połączenia. 4 Wybierz typ połączenia. (03) Wyróżnij typ połączenia i naciśnij 2. Krok 3: kreator połączenia 5 Nazwij nowy profil sieci. Wpisz nazwę, która będzie wyświetlana na liście profili i naciśnij J (aby używać domyślnej nazwy, naciśnij J bez przeprowadzania żadnych zmian). Nazwy profili mogą mieć długość do 16 znaków. 9

22 A Wpisywanie tekstu Gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia tekstu, wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Krok 3: kreator połączenia Obszar klawiatury: użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić literę, a następnie naciśnij środek wybieraka, aby ją wybrać. Obszar wyświetlania tekstu: wtym obszarze wyświetlany jest tekst. Aby przesuwać kursor, naciskaj 4 lub 2, jednocześnie wciskając W. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić żądany znak na obszarze klawiatury, a następnie naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby wprowadzić wyróżniony znak w aktualnym poożeniu kursora (zwróć uwagę, że jeśli znak zostanie wprowadzony, kiedy pole jest pełne, ostatni znak z pola zostanie usunięty). Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O (Q). Aby przesunąć kursor w nowe położenie, przytrzymaj W inaciskaj 4 lub 2. Aby zakończyć wpisywanie i zamknąć okno dialogowe, naciśnij J. Aby wyjść z tego menu bez akceptacji wpisanego tekstu, naciśnij G. 6 Wybierz sposób połączenia. Wybierz sposób połączenia używany przez sieć i naciśnij 2. Więcej informacji podano na stronach wymienionych poniżej. Wyszukaj sieć bezprzewodową Przycisk konfiguracji ustaw. WPS WPS (wprowadzenie kodu PIN) Połączenie bezpośrednie (ad hoc) Wybierz z listy sieci wykrytych przez aparat. 011 Wybierz, aby korzystać z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej LAN z przyciskami konfiguracji ustawień WPS. Wybierz, aby korzystać z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej LAN z WPS z wprowadzaniem kodu PIN. Połącz bezpośrednio z komputerem - hostem lub zserwerem FTP wtrybie ad hoc

23 Wyszukaj sieć bezprzewodową Wybierz Wyszukaj sieć bezprzewodową w kroku 6 na stronie 10, aby wybrać sieć z listy sieci (punkty dostępowe bezprzewodowej sieci LAN lub komputery - hosty) wykrytych przez aparat. 1 Wybierz sieć. Wybranie Wyszukaj sieć bezprzewodową powoduje wyświetlenie listy identyfikatorów sieci SSID. O rodzaju sieci informują ikony na lewo od identyfikatora: Krok 3: kreator połączenia h j/i Sygnał szyfrowany Infrastruktura/ad hoc Wyróżnij sieć i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie zostanie wyświetlona, naciśnij X, aby powtórzyć wyszukiwanie). A Ukryte identyfikatory SSID Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci. W przypadku wybrania sieci z ukrytym identyfikatorem SSID, pojawi się monit wymagający podania nazwy sieci. Wpisz nazwę inaciśnij J, aby przejść do kroku 2. 2 Wpisz klucz szyfrowania. Wpisz klucz szyfrowania i naciśnij J (jeśli sieć korzysta z uwierzytelniania otwartego, to okno dialogowe nie pojawi się; przejdź do kroku 3). 11

24 Krok 3: kreator połączenia 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Przycisk konfiguracji ustawień WPS Wybierz Przycisk konfiguracji ustaw. WPS w kroku 6 na stronie 10, jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS konfigurowanego przyciskiem. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 2 Naciśnij przycisk J na aparacie. Aparat automatycznie połączy się z punktem dostępowym. 12

25 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Krok 3: kreator połączenia Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony

26 Krok 3: kreator połączenia WPS (wprowadzenie kodu PIN) Wybierz WPS (wprowadzenie kodu PIN) w kroku 6 na stronie 10, jeśli punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS z wprowadzaniem kodu PIN. 1 Wpisz kod PIN punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Korzystając z komputera wprowadź kod PIN dla punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. Więcej informacji zawiera dokumentacja dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN. 2 Naciśnij przycisk J na aparacie. Aparat automatycznie połączy się z punktem dostępowym. 3 Wybierz kolejny krok. Komunikat przedstawiony po prawej stronie jest wyświetlany po nawiązaniu połączenia. Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony

27 Połączenie bezpośrednie (ad hoc) Aby połączyć się bezpośrednio z serwerem FTP lub komputerem w trybie ad hoc, wybierz Połączenie bezpośrednie (ad hoc) w kroku 6 na stronie Wpisz identyfikator SSID. Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID) inaciśnij J. Domyślna nazwa to WT, po czym następuje adres MAC WT-5. Krok 3: kreator połączenia 2 Wpisz klucz szyfrowania. Wpisz klucz szyfrowania i naciśnij J (domyślny klucz to nikon ). Następny krok zależy od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 9: Jeśli wybrane zostało przesyłanie FTP, przejdź do strony 16. Jeśli wybrane zostało przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem lub serwer HTTP, przejdź do strony

28 Krok 4: ustawienia sieci Krok 4: ustawienia sieci Przesyłanie FTP Jeśli wybrano Przesyłanie FTP w kroku 4 na stronie 9, postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się z istniejącym serwerem FTP. 1 Uzyskaj lub wybierz adres IP. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2. Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby automatycznie przydzielać adres IP. Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit, wpisz adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby wyróżniać segmenty, a następnie naciskając 1 lub 3, aby zmieniać ich wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu wpisywania. 2 Potwierdź adres IP. Adres IP aparatu zostanie wyświetlony zgodnie z ilustracją po prawej stronie. Naciśnij J. 3 Wybierz typ serwera. Wyróżnij FTP lub SFTP (bezpieczne FTP) inaciśnij A Ustawienia zapory ogniowej Port o numerze 21 i porty o numerach od do są używane do FTP, a port o numerze 22 i porty o numerach od do są używane do SFTP. Przesyłanie plików może zostać zablokowane, jeśli zapora ogniowa serwera nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów.

29 4 Wpisz adres IP. Wpisz adres URL lub IP serwera (010) inaciśnij J, aby nawiązać połączenie. 5 Zaloguj się. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J. Logowanie anonimowe: wybierz tę opcję, jeśli serwer nie wymaga identyfikatora użytkownika lub hasła. Wprowadź ID użytkownika: wpisz identyfikator użytkownika i hasło, kiedy pojawi się odpowiedni monit, a następnie naciśnij J. Krok 4: ustawienia sieci A Filtrowanie adresów MAC Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, do filtra należy wpisać adres MAC WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu, wybierz Sieć > Opcje > Adres MAC wmenu ustawień aparatu i zapisz adres MAC. 17

30 Krok 4: ustawienia sieci 6 Wybierz folder docelowy. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J. Folder główny: wybierz tę opcję, aby przesyłać zdjęcia do foldera głównego serwera. Wprowadź nazwę folderu: wybierz tę opcję, aby przesyłać zdjęcia do innego z folderów utworzonych na serwerze. Wpisz nazwę folderu i ścieżkę dostępu, kiedy pojawi się odpowiedni monit, a następnie naciśnij J. 7 Wyłącz kreatora. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J. Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieci i połącz się z serwerem. Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieci i wyłącz kreatora połączeń. Więcej informacji na temat korzystania z sieci bezprzewodowych zawiera Instrukcja sieciowa dołączona do aparatu. 18

31 Przesyłanie zdjęć, sterowanie aparatem i serwer HTTP Jeśli jedna z powyższych opcji została wybrana w kroku 4 na stronie 9, postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się z istniejącą siecią. 1 Wybierz, czy profil ma być skopiowany do komputera. Wyróżnij jedną z opcji po prawej stronie inaciśnij 2. Aby skopiować nowy profil sieci WT-5 do komputera (022), wybierz Tak (zwróć uwagę, że ustawień sieci ad hoc nie można skopiować do komputera z uruchomionym systemem Mac OS X, a ustawień sieci infrastrukturalnej nie można skopiować w systemie Mac OS X 10.4 i 10.5; poza tym, ustawienia sieci w innych systemach operacyjnych mogą zostać nadpisane, czyli zastąpione nowymi). Krok 4: ustawienia sieci A Routery Łączenie z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera jest obsługiwane, tylko gdy wybrany jest serwer HTTP. A Filtrowanie adresów MAC Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, do filtra należy wpisać adres MAC WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu, wybierz Ustawienia sieci > Opcje > Adres MAC w menu ustawień aparatu i zapisz adres MAC. 19

32 Krok 4: ustawienia sieci 2 Uzyskaj lub wybierz adres IP. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2. Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby automatycznie przydzielać adres IP. Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit, wpisz adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby wyróżniać segmenty, a następnie naciskając 1 lub 3, aby zmieniać ich wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu wpisywania. 3 Potwierdź adres IP. Adres IP aparatu zostanie wyświetlony zgodnie z ilustracją po prawej stronie. Naciśnij J. Jeśli wybrano Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem, przejdź do kroku 4. W przeciwnym wypadku, przejdź do kroku 7. 4 Podłącz aparat do komputera. Kiedy pojawi się odpowiedni monit, podłącz aparat do komputera kablem USB dołączonym do aparatu. 20 A Ustawienia zapory ogniowej Tryby przesyłania zdjęć i sterowania aparatem wykorzystują port TCP nr i port UDP nr Zapory ogniowe w komputerze należy skonfigurować tak, aby zezwalać na dostęp do tych portów, ponieważ w przeciwnym wypadku komputer może nie być w stanie połączyć się z WT-5.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi, wersja 2

Instrukcja obsługi, wersja 2 Moduł komunikacyjny Instrukcja obsługi, wersja 2 Użytkownicy aparatów z serii D4 oraz aparatów D800, D800E, D7100 oraz D7000 zamiast z tej instrukcji powinni skorzystać z jednej z następujących instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D7100

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D7100 Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D7100 Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do sieci

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sieciowa Pomoc techniczna Nikon

Instrukcja sieciowa Pomoc techniczna Nikon Instrukcja sieciowa Pl Wykorzystywanie możliwości oferowanych przez sieci W tej instrukcji opisano sposób podłączania aparatu do sieci, uzyskiwania zdalnego dostępu do aparatu, a także przesyłania zdjęć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)

Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją) Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją) Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z aparatu. Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu, koniecznie

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo