ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP REGON reprezentowanym przez:... zwanym w treści umowy Zamawiającym, a firmą.. z siedzibą w. przy ulicy.., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., NIP... REGON... którą reprezentują:... zwanym w treści umowy Wykonawcą, lub Imię i nazwisko.., działającym pod firmą z siedzibą w.przy ulicy.., wpisanym jako aktywny przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem, NIP. REGON.. zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Definicje 1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony nadają wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenie: a) Oprogramowanie Aplikacyjne - Oznacza programy komputerowe wymienione w załączniku nr 3, do których Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe. Funkcjonalność oprogramowania opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania do zamówienia publicznego, w oparciu o które zawarto niniejszą Umowę z rozszerzeniem zawartym w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy; b) Dedykowane Stacje Robocze - Oznacza komputery klasy PC udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego o minimalnych wymaganiach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy; c) Dedykowane Serwery - Oznacza serwery udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego o minimalnych wymaganiach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy; d) Oprogramowanie Systemowe - Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Oprogramowania i Oprogramowania Bazodanowego,

2 zainstalowane przez Zamawiającego na Dedykowanych Stacjach Roboczych i Serwerze; e) System Informatyczny - Oznacza całość funkcjonujących u Zamawiającego urządzeń komputerowych i oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN i WAN, Serwery, Dedykowane stacje robocze, inne stacje robocze, drukarki, Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Systemowe. 2. Ilekroć w postanowieniach niniejszej umowy użyto pojęć wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone powyżej, chyba, że określony termin został użyty w innym znaczeniu, co zostało wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu lub odmienne znaczenie danego pojęcia wynika z oczywistego kontekstu, w jakim zostało ono użyte w przedmiotowym postanowieniu, a Strony zgodne są, co do takiego znaczenia, odmiennego od określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 2. Przedmiot umowy a) upgreade technologiczny Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, b) udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego, wraz z gwarancją/nadzorem autorskim oraz dostarczeniem dokumentacji instalacji, użytkowania i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego a także dokumentacji integracji oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem Zamawiającego zakres ilościowy i wartościowy określa Załącznik nr 1 do Umowy, warunki licencji określa Załącznik nr 2 do Umowy, zakres i warunki gwarancji określa załącznik nr 3 do Umowy. 2. Funkcjonalność zamawianego Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 określono w SIWZ dla postępowania zamówienia publicznego, w oparciu o które zawarto niniejszą Umowę a dodatkową funkcjonalność niewyszczególnioną w SIWZ a zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy (w tym funkcjonalność Oprogramowania Aplikacyjnego wraz z dokonaną integracją z już posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem) jest tożsamy z złożoną przez niego ofertą. 4. SIWZ dla postępowania zamówienia publicznego, w oparciu o które zawarto niniejszą Umowę stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Terminy realizacji umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Oprogramowanie Aplikacyjne będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pod pojęciem dostarczenia rozumieć należy przekazanie Zamawiającemu licencji oraz wersji instalacyjnej Oprogramowania Aplikacyjnego wraz z dokumentacją, o której mowa w 2 ust Realizacja ust. 1 zostanie potwierdzona przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego 3. Umowa w części gwarancji/wsparcia technicznego oprogramowania Wykonawcy zostaje zawarta do r. 6. Płatności 1. Za realizację przedmiotu umowy, opisanego w 2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: zł netto (słownie:. 00/100 groszy netto) tj.

3 zł brutto (słownie: złotych 00/100 gorszy brutto) 2. Szczegółowe zestawienie składników wynagrodzenia przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 3. Rozliczenie za udzielone licencje i inne usługi nastąpi w oparciu o równych rat. 4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawianych z dołu faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia i na konto na w nich wskazane. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dokonanie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada NIP nr.. 7. Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy, w szczególności poprzez udzielenie wszelkich niezbędnych informacji, jak również zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń gdzie instalowany będzie sprzęt komputerowy, dostęp do Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Systemowego, w tym niezbędnych urządzeń, na których będzie to oprogramowanie instalowane. 2. Zamawiający potwierdza, że dostarczane Oprogramowanie Aplikacyjne opisane w załączniku nr 1, którego odbiór będzie potwierdzony protokołem odbioru zgodnie z warunkami niniejszej umowy spełnia wszystkie wymagania, w tym wymagania funkcjonalno-użytkowe określone przez Zamawiającego. 3. Zamawiający obowiązany jest zabezpieczyć posiadane przez siebie dane oraz oprogramowanie, znajdujące się bądź zainstalowane w Systemie Informatycznym, w szczególności poprzez: a) Sporządzenie kopii zapasowych wszelkich danych oraz oprogramowania znajdujących się bądź zainstalowanych w Systemie Informatycznym, bezpośrednio przed udostępnieniem Systemu Informatycznego Wykonawcy (backup), b) Regularne, (co najmniej raz dziennie lub częściej w przypadku istotniejszych operacji) sporządzanie kopii zapasowych wszelkich danych oraz oprogramowania znajdujących się bądź zainstalowanych w Systemie Informatycznym w trakcie wykonywania niniejszej umowy. 8. Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie zobowiązań wynikających z części Umowy związanej z nadzorem autorskim spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 4. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie. 9. Ochrona Danych Osobowych 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu

4 Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). 3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych. 10. Wypowiedzenie umowy i odpowiedzialność 1. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron, wyłącznie z ważnych powodów, obejmujących w szczególności: a) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w przypadku: i. Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminów realizacji Umowy, wynikających z 3 oraz terminów określonych w warunkach gwarancji/nadzoru autorskiego określonych w Załączniku nr 3 wynikającą z wyłącznej winy Wykonawcy, jeżeli zwłoka ta przekracza 30 dni, a po upływie tego terminu Zamawiający wyznaczył Wykonawcy na piśmie (pod rygorem nieważności) dodatkowy, nie krótszy jednak niż 14 dni termin na wykonanie umowy, który to termin nie został przez Wykonawcę dotrzymany; ii. Wydania prawomocnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego likwidacyjnego Wykonawcy lub postępowania likwidacyjnego; b) wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w przypadku: i. Opóźnienia Zamawiającego w zapłacie dowolnej części wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w 6 ust. 3, jeżeli opóźnienie to przekracza 90 dni, a po upływie tego terminu Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu na piśmie (pod rygorem nieważności) dodatkowy, nie krótszy jednak niż 14 dni termin na dokonanie płatności umowy, który to termin nie został przez Zamawiającego dotrzymany. ii. Wydania prawomocnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego likwidacyjnego Zamawiającego, postępowania likwidacyjnego; 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego w szczególności w warunkach nieprawidłowej pracy (spowodowanej wadami sprzętu i tegoż oprogramowania), w przypadku nieprawidłowej obsługi (tzn. innej niż opisanej w dokumentacji użytkownika), błędnej interpretacji otrzymanych wyników, ingerencji przez osoby nieuprawnione w urządzenia i oprogramowanie objęte niniejszą umową, w przypadku braku zabezpieczania systemu

5 przed utratą danych (archiwizacja). Wykonawca zaleca systematyczne (najlepiej codzienne) wykonywanie kopii wprowadzanych danych w użytkowanym przez siebie oprogramowaniu objętym niniejszą umową (archiwizacja). 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu realizacji Umowy. 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych korzyści, lecz nie więcej niż równowartość 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. 11. Zmiany w Umowie 1. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: a) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym cech indywidualnych oprogramowania bądź nazwy własnej urządzeń lub nazwy własnej oprogramowania, b) zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, które stanowią cześć lub element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zamawiającego; c) zmianę w celu umożliwienia zastosowania nowszych i korzystniejszych rozwiązań technologicznych lub technicznych niż istniejące w chwili sporządzania specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy oraz w chwili zawarcia umowy przez strony, 2. Dokonanie zmian wskazanych w ust. 1 może nastąpić jedynie gdy: a) Wykonawca wprowadzi na rynek zmodyfikowany lub udoskonalony przedmiot umowy, b) dokonają się zmiany organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, c) dokonają się zmiany organizacyjne leżące po stronie Wykonawcy, d) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (działalności statutowej), e) zmiana Umowy umożliwi podniesienie poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego, f) będzie to konieczne z uwagi na osiągnięcie celów lub efektu w zakresie uruchomienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego u Zamawiającego, g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, h) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 12. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w 9 niniejszej Umowy, w zakresie, w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę

6 z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, wskazanych w 10 niniejszej Umowy, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany stawki podstawku VAT skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron ze skutkiem na..r 8. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowią integralną cześć umowy. Lista załączników 1. Załącznik nr 1 Wykaz licencji będących przedmiotem umowy wraz z ich cenami jednostkowymi, 2. Załącznik nr 2 Umowa/y licencyjna, 3. Załącznik nr 3 Warunki gwarancyjnego nadzoru autorskiego i gwarancyjnego serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego, 4. Załącznik nr 4 Specyfikacja dodatkowej funkcjonalności dostarczanego Oprogramowania Aplikacyjnego zaoferowanej przez Wykonawcę na etapie składania ofert, 5. Załącznik nr 5 Minimalne wymagania techniczne wobec sprzętu Zamawiającego 6. Załącznik nr 6 Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów Zamawiający Wykonawca

7 Załącznik nr 1 do Umowy Wykaz licencji będących przedmiotem umowy wraz z ich cenami jednostkowymi UPGRADE technologiczny Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu I. OPROGRAMOWANIE - licencje /upgrade Cena jedn. netto /w zł/ 1 Blok Operacyjny bez limitu użytkowników upgrade 1 Ilość razem Wartość netto /w zł/ Podatek VAT Wartość brutto /w zł/ SUMA : LICENCJE Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu I. OPROGRAMOWANIE - LICENCJE Z 3 LETNIM NADZOREM AUTORSKIM Cena jedn. netto /w zł/ 1 System EDM bez limitu użytkowników licencje 1 2 Pulpit Użytkownika bez limitu użytkowników licencje 1 3 Punkt Pobrań bez limitu użytkowników licencje 1 4 Transport Sanitarny bez limitu użytkowników licencje 1 Ilość razem Wartość netto /w zł/ Podatek VAT Wartość brutto /w zł/ SUMA : GWARANCJA/NADZÓR AUTORSKI Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu Cena jedn. netto /w zł/ Ilość razem Wartość netto /w zł/ Podatek VAT Wartość brutto /w zł/ I. OPROGRAMOWANIE - NADZÓR 1 System EDM 1 rok 2 Pulpit Użytkownika 1 rok 3 Punkt Pobrań 1 rok 4 Transport Sanitarny 1 rok 4 Blok Operacyjny 1 rok gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata SUMA : Zamawiający: Wykonawca:

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR NA WDROŻENIE OPROGRAOWANIA 1. WARUNKI GWARANCJI 1) W ramach gwarancyjnego nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): i) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: (1) czas dokonania poprawek i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 16 Godzin Pracy od chwili wpłynięcia zgłoszenia; (2) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; (3) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego (zasady udzielenia zdalnego dostępu określono w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy). ii) w pozostałych przypadkach, określanych mianem błędu zwykłego czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; iii) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; iv) ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na "błąd krytyczny", wymagać będzie osobnego zgłoszenia; v) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy..; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: (..) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres.., opcjonalnie faksem na numer (..), w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: (a) w godzinach pomiędzy a dnia roboczego traktowany jest jak przyjęty o godz następnego dnia roboczego; (b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz danego dnia roboczego; (c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz najbliższego dnia roboczego; ii) System Help-Desk Wykonawcy zapewni: (1) zbiorcze raportowanie wprowadzonych zgłoszeń z uwzględnieniem następujących pól: (a) data i godzina rejestracji, (b) numer zgłoszenia, (c) numer dodatkowy, (d) status zgłoszenia,

9 (e) typ zgłoszenia, (f) zgłaszający imię i nazwisko, (g) konsultant odpowiedzialny imię i nazwisko, (h) data i godzina realizacji, (i) produkt system, (j) wersja produktu, (k) moduł, (l) wersja modułu, (2) wydruk wprowadzonego do systemu pojedynczego zgłoszenia zawierający następujące dane: (a) numer zgłoszenia, (b) status zgłoszenia, (c) typ zgłoszenia, (d) moduł, (e) temat zgłoszenia, (f) osobę rejestrującą imię i nazwisko, (g) konsultant odpowiedzialny za zgłoszenie imię i nazwisko, (h) datę i godzinę rejestracji, (i) datę i godzinę realizacji, (j) nazwę klienta, (k) adres klienta, (l) dane zgłaszającego imię i nazwisko, b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym objętym niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne), z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: i) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego; ii) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer ftp:.., przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego. c) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji dokumentacji użytkowej i technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego i udostępniania jej Zamawiającemu minimum raz na pół roku w formie elektronicznej przekazanej Zamawiającemu na płycie CD lub DVD. Pierwsze udostępnienie nastąpi nie później niż 2 tygodnie od momentu podpisania niniejszej umowy.

10 2. Zobowiązania Zamawiającego 1) Zamawiający jest zobowiązany do: a) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy; b) wykonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie zalecenia winny mieć formę pisemną lub powinny być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinny mieć uzgodniony termin realizacji; c) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego innych niż wynikających z normalnej pracy; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub osobę certyfikowaną przez Wykonawcę; d) dostarczenia na wniosek Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu poniższej procedury: i) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer SFTP, w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. ii) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Autoryzowanemu Przedstawicielowi Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer SFTP o adresie, w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. iii) Dostęp do serwerów SFTP wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik zarówno ze strony Zamawiającego, Wykonawcy jak i Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą umową; e) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy; f) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług g) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym

11 obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne); h) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędu krytycznego Zamawiający ma obowiązek zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu przez Wykonawcę harmonogramu i zakresu czynności naprawczych, w których niezbędna jest obecność przedstawiciela Zamawiającego i przekazaniu ich Zamawiającemu; i) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich; j) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w niniejszej umowie, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; k) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami gwarancji/nadzoru autorskiego, o ile to będzie konieczne. 2) Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową. w takim wymiarze jaki jest następstwem tej zwłoki. 3) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary Umowne w wysokości: a) 600,00 zł w przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie usunięcia błędu krytycznego, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 1) lit. a) lit. i) oraz każdorazowo w przypadku dalszej zwłoki przekraczającej kolejne 8 Godzin Pracy, b) 200,00 zł w przypadku zwłoki w terminie usunięcia błędu zwykłego, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 1) lit. a) lit. ii) oraz za każdy kolejny dzień zwłoki. 4) Naliczenie kary umownej możliwe jest po bezskutecznym upływnie wyznaczonych terminów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) do niniejszej Umowy oraz po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o chęci nałożenia kar 5) Maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy, z tytułu naliczenia kar umownych nie przekroczy 80% wartości kwoty zawartej w paragrafie niniejszej Umowy dotyczącym płatności. Zamawiający Wykonawca

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo