ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP REGON reprezentowanym przez:... zwanym w treści umowy Zamawiającym, a firmą.. z siedzibą w. przy ulicy.., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., NIP... REGON... którą reprezentują:... zwanym w treści umowy Wykonawcą, lub Imię i nazwisko.., działającym pod firmą z siedzibą w.przy ulicy.., wpisanym jako aktywny przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem, NIP. REGON.. zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: 1. Definicje 1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony nadają wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenie: a) Oprogramowanie Aplikacyjne - Oznacza programy komputerowe wymienione w załączniku nr 3, do których Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe. Funkcjonalność oprogramowania opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania do zamówienia publicznego, w oparciu o które zawarto niniejszą Umowę z rozszerzeniem zawartym w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy; b) Dedykowane Stacje Robocze - Oznacza komputery klasy PC udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego o minimalnych wymaganiach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy; c) Dedykowane Serwery - Oznacza serwery udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego o minimalnych wymaganiach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy; d) Oprogramowanie Systemowe - Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Oprogramowania i Oprogramowania Bazodanowego,

2 zainstalowane przez Zamawiającego na Dedykowanych Stacjach Roboczych i Serwerze; e) System Informatyczny - Oznacza całość funkcjonujących u Zamawiającego urządzeń komputerowych i oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN i WAN, Serwery, Dedykowane stacje robocze, inne stacje robocze, drukarki, Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Systemowe. 2. Ilekroć w postanowieniach niniejszej umowy użyto pojęć wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone powyżej, chyba, że określony termin został użyty w innym znaczeniu, co zostało wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu lub odmienne znaczenie danego pojęcia wynika z oczywistego kontekstu, w jakim zostało ono użyte w przedmiotowym postanowieniu, a Strony zgodne są, co do takiego znaczenia, odmiennego od określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 2. Przedmiot umowy a) upgreade technologiczny Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, b) udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego, wraz z gwarancją/nadzorem autorskim oraz dostarczeniem dokumentacji instalacji, użytkowania i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego a także dokumentacji integracji oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem Zamawiającego zakres ilościowy i wartościowy określa Załącznik nr 1 do Umowy, warunki licencji określa Załącznik nr 2 do Umowy, zakres i warunki gwarancji określa załącznik nr 3 do Umowy. 2. Funkcjonalność zamawianego Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 określono w SIWZ dla postępowania zamówienia publicznego, w oparciu o które zawarto niniejszą Umowę a dodatkową funkcjonalność niewyszczególnioną w SIWZ a zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy (w tym funkcjonalność Oprogramowania Aplikacyjnego wraz z dokonaną integracją z już posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem) jest tożsamy z złożoną przez niego ofertą. 4. SIWZ dla postępowania zamówienia publicznego, w oparciu o które zawarto niniejszą Umowę stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Terminy realizacji umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Oprogramowanie Aplikacyjne będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pod pojęciem dostarczenia rozumieć należy przekazanie Zamawiającemu licencji oraz wersji instalacyjnej Oprogramowania Aplikacyjnego wraz z dokumentacją, o której mowa w 2 ust Realizacja ust. 1 zostanie potwierdzona przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego 3. Umowa w części gwarancji/wsparcia technicznego oprogramowania Wykonawcy zostaje zawarta do r. 6. Płatności 1. Za realizację przedmiotu umowy, opisanego w 2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: zł netto (słownie:. 00/100 groszy netto) tj.

3 zł brutto (słownie: złotych 00/100 gorszy brutto) 2. Szczegółowe zestawienie składników wynagrodzenia przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 3. Rozliczenie za udzielone licencje i inne usługi nastąpi w oparciu o równych rat. 4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawianych z dołu faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia i na konto na w nich wskazane. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dokonanie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego. 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada NIP nr.. 7. Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy, w szczególności poprzez udzielenie wszelkich niezbędnych informacji, jak również zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń gdzie instalowany będzie sprzęt komputerowy, dostęp do Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Systemowego, w tym niezbędnych urządzeń, na których będzie to oprogramowanie instalowane. 2. Zamawiający potwierdza, że dostarczane Oprogramowanie Aplikacyjne opisane w załączniku nr 1, którego odbiór będzie potwierdzony protokołem odbioru zgodnie z warunkami niniejszej umowy spełnia wszystkie wymagania, w tym wymagania funkcjonalno-użytkowe określone przez Zamawiającego. 3. Zamawiający obowiązany jest zabezpieczyć posiadane przez siebie dane oraz oprogramowanie, znajdujące się bądź zainstalowane w Systemie Informatycznym, w szczególności poprzez: a) Sporządzenie kopii zapasowych wszelkich danych oraz oprogramowania znajdujących się bądź zainstalowanych w Systemie Informatycznym, bezpośrednio przed udostępnieniem Systemu Informatycznego Wykonawcy (backup), b) Regularne, (co najmniej raz dziennie lub częściej w przypadku istotniejszych operacji) sporządzanie kopii zapasowych wszelkich danych oraz oprogramowania znajdujących się bądź zainstalowanych w Systemie Informatycznym w trakcie wykonywania niniejszej umowy. 8. Siła Wyższa 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie zobowiązań wynikających z części Umowy związanej z nadzorem autorskim spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 4. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie. 9. Ochrona Danych Osobowych 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu

4 Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). 3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych. 10. Wypowiedzenie umowy i odpowiedzialność 1. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron, wyłącznie z ważnych powodów, obejmujących w szczególności: a) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w przypadku: i. Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminów realizacji Umowy, wynikających z 3 oraz terminów określonych w warunkach gwarancji/nadzoru autorskiego określonych w Załączniku nr 3 wynikającą z wyłącznej winy Wykonawcy, jeżeli zwłoka ta przekracza 30 dni, a po upływie tego terminu Zamawiający wyznaczył Wykonawcy na piśmie (pod rygorem nieważności) dodatkowy, nie krótszy jednak niż 14 dni termin na wykonanie umowy, który to termin nie został przez Wykonawcę dotrzymany; ii. Wydania prawomocnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego likwidacyjnego Wykonawcy lub postępowania likwidacyjnego; b) wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w przypadku: i. Opóźnienia Zamawiającego w zapłacie dowolnej części wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w 6 ust. 3, jeżeli opóźnienie to przekracza 90 dni, a po upływie tego terminu Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu na piśmie (pod rygorem nieważności) dodatkowy, nie krótszy jednak niż 14 dni termin na dokonanie płatności umowy, który to termin nie został przez Zamawiającego dotrzymany. ii. Wydania prawomocnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego likwidacyjnego Zamawiającego, postępowania likwidacyjnego; 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego w szczególności w warunkach nieprawidłowej pracy (spowodowanej wadami sprzętu i tegoż oprogramowania), w przypadku nieprawidłowej obsługi (tzn. innej niż opisanej w dokumentacji użytkownika), błędnej interpretacji otrzymanych wyników, ingerencji przez osoby nieuprawnione w urządzenia i oprogramowanie objęte niniejszą umową, w przypadku braku zabezpieczania systemu

5 przed utratą danych (archiwizacja). Wykonawca zaleca systematyczne (najlepiej codzienne) wykonywanie kopii wprowadzanych danych w użytkowanym przez siebie oprogramowaniu objętym niniejszą umową (archiwizacja). 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tytułu realizacji Umowy. 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych korzyści, lecz nie więcej niż równowartość 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. 11. Zmiany w Umowie 1. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: a) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym cech indywidualnych oprogramowania bądź nazwy własnej urządzeń lub nazwy własnej oprogramowania, b) zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, które stanowią cześć lub element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zamawiającego; c) zmianę w celu umożliwienia zastosowania nowszych i korzystniejszych rozwiązań technologicznych lub technicznych niż istniejące w chwili sporządzania specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy oraz w chwili zawarcia umowy przez strony, 2. Dokonanie zmian wskazanych w ust. 1 może nastąpić jedynie gdy: a) Wykonawca wprowadzi na rynek zmodyfikowany lub udoskonalony przedmiot umowy, b) dokonają się zmiany organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, c) dokonają się zmiany organizacyjne leżące po stronie Wykonawcy, d) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (działalności statutowej), e) zmiana Umowy umożliwi podniesienie poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego, f) będzie to konieczne z uwagi na osiągnięcie celów lub efektu w zakresie uruchomienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego u Zamawiającego, g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, h) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 12. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w 9 niniejszej Umowy, w zakresie, w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę

6 z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, wskazanych w 10 niniejszej Umowy, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany stawki podstawku VAT skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron ze skutkiem na..r 8. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowią integralną cześć umowy. Lista załączników 1. Załącznik nr 1 Wykaz licencji będących przedmiotem umowy wraz z ich cenami jednostkowymi, 2. Załącznik nr 2 Umowa/y licencyjna, 3. Załącznik nr 3 Warunki gwarancyjnego nadzoru autorskiego i gwarancyjnego serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego, 4. Załącznik nr 4 Specyfikacja dodatkowej funkcjonalności dostarczanego Oprogramowania Aplikacyjnego zaoferowanej przez Wykonawcę na etapie składania ofert, 5. Załącznik nr 5 Minimalne wymagania techniczne wobec sprzętu Zamawiającego 6. Załącznik nr 6 Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów Zamawiający Wykonawca

7 Załącznik nr 1 do Umowy Wykaz licencji będących przedmiotem umowy wraz z ich cenami jednostkowymi UPGRADE technologiczny Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu I. OPROGRAMOWANIE - licencje /upgrade Cena jedn. netto /w zł/ 1 Blok Operacyjny bez limitu użytkowników upgrade 1 Ilość razem Wartość netto /w zł/ Podatek VAT Wartość brutto /w zł/ SUMA : LICENCJE Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu I. OPROGRAMOWANIE - LICENCJE Z 3 LETNIM NADZOREM AUTORSKIM Cena jedn. netto /w zł/ 1 System EDM bez limitu użytkowników licencje 1 2 Pulpit Użytkownika bez limitu użytkowników licencje 1 3 Punkt Pobrań bez limitu użytkowników licencje 1 4 Transport Sanitarny bez limitu użytkowników licencje 1 Ilość razem Wartość netto /w zł/ Podatek VAT Wartość brutto /w zł/ SUMA : GWARANCJA/NADZÓR AUTORSKI Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Nazwa produktu Wytwórca produktu Cena jedn. netto /w zł/ Ilość razem Wartość netto /w zł/ Podatek VAT Wartość brutto /w zł/ I. OPROGRAMOWANIE - NADZÓR 1 System EDM 1 rok 2 Pulpit Użytkownika 1 rok 3 Punkt Pobrań 1 rok 4 Transport Sanitarny 1 rok 4 Blok Operacyjny 1 rok gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata gwarancja/nadzór autorski 3 lata SUMA : Zamawiający: Wykonawca:

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR NA WDROŻENIE OPROGRAOWANIA 1. WARUNKI GWARANCJI 1) W ramach gwarancyjnego nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia: a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania): i) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: (1) czas dokonania poprawek i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 16 Godzin Pracy od chwili wpłynięcia zgłoszenia; (2) w przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; (3) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego (zasady udzielenia zdalnego dostępu określono w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy). ii) w pozostałych przypadkach, określanych mianem błędu zwykłego czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 30 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia; iii) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; iv) ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na "błąd krytyczny", wymagać będzie osobnego zgłoszenia; v) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy..; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu: (..) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres.., opcjonalnie faksem na numer (..), w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: (a) w godzinach pomiędzy a dnia roboczego traktowany jest jak przyjęty o godz następnego dnia roboczego; (b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz danego dnia roboczego; (c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz najbliższego dnia roboczego; ii) System Help-Desk Wykonawcy zapewni: (1) zbiorcze raportowanie wprowadzonych zgłoszeń z uwzględnieniem następujących pól: (a) data i godzina rejestracji, (b) numer zgłoszenia, (c) numer dodatkowy, (d) status zgłoszenia,

9 (e) typ zgłoszenia, (f) zgłaszający imię i nazwisko, (g) konsultant odpowiedzialny imię i nazwisko, (h) data i godzina realizacji, (i) produkt system, (j) wersja produktu, (k) moduł, (l) wersja modułu, (2) wydruk wprowadzonego do systemu pojedynczego zgłoszenia zawierający następujące dane: (a) numer zgłoszenia, (b) status zgłoszenia, (c) typ zgłoszenia, (d) moduł, (e) temat zgłoszenia, (f) osobę rejestrującą imię i nazwisko, (g) konsultant odpowiedzialny za zgłoszenie imię i nazwisko, (h) datę i godzinę rejestracji, (i) datę i godzinę realizacji, (j) nazwę klienta, (k) adres klienta, (l) dane zgłaszającego imię i nazwisko, b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym objętym niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne), z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: i) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego; ii) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer ftp:.., przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego. c) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju), przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji dokumentacji użytkowej i technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego i udostępniania jej Zamawiającemu minimum raz na pół roku w formie elektronicznej przekazanej Zamawiającemu na płycie CD lub DVD. Pierwsze udostępnienie nastąpi nie później niż 2 tygodnie od momentu podpisania niniejszej umowy.

10 2. Zobowiązania Zamawiającego 1) Zamawiający jest zobowiązany do: a) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy; b) wykonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie zalecenia winny mieć formę pisemną lub powinny być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinny mieć uzgodniony termin realizacji; c) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego innych niż wynikających z normalnej pracy; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub osobę certyfikowaną przez Wykonawcę; d) dostarczenia na wniosek Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu poniższej procedury: i) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer SFTP, w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. ii) Uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Autoryzowanemu Przedstawicielowi Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer SFTP o adresie, w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze SFTP, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. iii) Dostęp do serwerów SFTP wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik zarówno ze strony Zamawiającego, Wykonawcy jak i Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą umową; e) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy; f) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług g) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym

11 obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne); h) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędu krytycznego Zamawiający ma obowiązek zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu przez Wykonawcę harmonogramu i zakresu czynności naprawczych, w których niezbędna jest obecność przedstawiciela Zamawiającego i przekazaniu ich Zamawiającemu; i) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich; j) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w niniejszej umowie, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; k) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami gwarancji/nadzoru autorskiego, o ile to będzie konieczne. 2) Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową. w takim wymiarze jaki jest następstwem tej zwłoki. 3) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary Umowne w wysokości: a) 600,00 zł w przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie usunięcia błędu krytycznego, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 1) lit. a) lit. i) oraz każdorazowo w przypadku dalszej zwłoki przekraczającej kolejne 8 Godzin Pracy, b) 200,00 zł w przypadku zwłoki w terminie usunięcia błędu zwykłego, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 1) lit. a) lit. ii) oraz za każdy kolejny dzień zwłoki. 4) Naliczenie kary umownej możliwe jest po bezskutecznym upływnie wyznaczonych terminów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) do niniejszej Umowy oraz po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o chęci nałożenia kar 5) Maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy, z tytułu naliczenia kar umownych nie przekroczy 80% wartości kwoty zawartej w paragrafie niniejszej Umowy dotyczącym płatności. Zamawiający Wykonawca

12 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY NR NA WDROŻENIE OPROGRAOWANIA MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE serwer HTTP cecha 100 użytkowników 500 użytkowników użytkowników Liczba serwerów procesor Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu Dyski karta sieci zasilacz UPS system operacyjny serwer aplikacji cecha (liczba zalogowanych użytkowników) Zalecana liczba serwerów Procesor Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu Dyski karta sieci zasilacz UPS system operacyjny 100 użytkowników 500 użytkowników użytkowników serwer bazodanowy cecha minimum zalecane Procesor Niezajęta pamięć RAM dostępna na potrzeby systemu Dyski karta sieci Streamer zasilacz UPS system operacyjny Oracle stacja robocza cecha minimum zalecane Procesor Niezajęta pamięć RAM dostępna na

13 stacja robocza cecha minimum zalecane potrzeby systemu Monitor Dyski karta sieci system operacyjny Zamawiający: Wykonawca:

14 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY NR NA WDROŻENIE OPROGRAOWANIA ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w Załączniku nr 3 do Umowy. 1. Udostępnienie 1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej umowy. 2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy. 3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu: Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres Adres IP 4. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 5. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu. 1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca: 2. Zasady korzystania a. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy; b. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 2. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w 1 ust. 3 niniejszego załącznika. 3. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych. 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 1. Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego. 2. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń: a. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego

15 kanału VPN; b. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala; c. Udostępnienie portu do bazy danych zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 3. Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych w 1 ust. 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 4. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta . Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik nr 1 do SIWZ U- 58/N/12

Projekt umowy Załącznik nr 1 do SIWZ U- 58/N/12 Projekt umowy Załącznik nr 1 do SIWZ U- 58/N/12 U M O W A Nr. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy : Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie, 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-000-54-08, REGON 000001301,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo