SzWNr2 ZP/250/042/ 240 /2012 Rzeszów,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzWNr2 ZP/250/042/ 240 /2012 Rzeszów, 2012.06.20"

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP/250/042/ 240 /2012 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej połączony z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu informatycznego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. Pakiet nr 2 W związku z w/w przetargiem zwracamy się z zapytaniem. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek pediatrycznych, jeśli tak to w jakiej ilości (Probówki te mają małą objętość i świetnie sprawdzają się podczas wykonywania kontroli wewnętrznej? 2. Czy Zamawiający wymaga kontroli międzynarodowej dla testów paskowych i osadu moczu 4 x na rok? II. Dotyczy pakietu nr Prosimy o podanie wymaganej ilości surowic kontrolnych lub harmonogramu wykonania oznaczeń kontrolnych dla poszczególnych parametrów. Odpowiedź:Zamawiający przewiduje wykonywanie oznaczeń kontrolnych i badań 3 razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek na dwóch poziomach. 2. Czy przez zapis w pkt. 11 Możliwość edytowania wyników w zależności od wymagań zamawiającego Zamawiający rozumie możliwość edytowania wydruku wyniku pacjenta? III. Dotyczy pakietu nr Dotyczy pkt. 5 parametrów granicznych załącznik nr 2/3I: Zamawiający w specyfikacji podał, iż dopuszcza drukarki kodów kreskowych typu Zebra GK420D, jednocześnie podając iż wymaga aby drukarka posiadała cztery porty: RS, LPT, USB, sieć. Podana drukarka może posiadać tylko wymienne porty opcja 1 Ethernet USB, opcja 2 RS232, LPT i USB. Podana drukarka nie posiada jednocześnie 4 portów. Czy mają na uwadze powyższe ograniczenia techniczne podanej drukarki kodów, zamawiający dopuści zaoferowanie drukarki Zebra GK420D z portami Ethernet i USB? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki kodów kreskowych takiej aby poprawnie współpracowała z Systemem Laboratoryjnym Hipokrates Zamawiającego produkcji Asseco Poland SA. Drukarka GK420D musi być wyposażona minimum w port RS232. W przypadku zaoferowania innej drukarki należy dostarczyć zaświadczenie od firmy Asseco Poland SA iż będzie ona współpracować z systemem Laboratoryjnym Hipokrates użytkowanym u Zamawiającego. 2. Dotyczy parametrów granicznych załącznik nr 2/3I: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie infrastruktury informatycznej opisanej w SIWZ, w sposób natynkowy z zastosowaniem natynkowych listew elektroinstalacyjnych? Listwy o rozmiarze 50x20 z przegrodą. 3. Dotyczy parametrów granicznych załącznik nr 2/3I: czy Zamawiający dysponuje wystarczającą ilością wolnych gniazd sieciowych RI45 w szafie serwerowej Szpitala, w celu wykonania opisanej w SIWZ

2 infrastruktury informatycznej? Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wolnymi miejscami w panelach krosowniczych do zainstalowania dodatkowych gniazd zgodnie z standardem opisanym w SIWZ dla poszczególnych lokalizacji PD. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikacji dla wykonanych punktów logicznych zgodnie z technologią producenta standardu stosowanego w poszczególnych lokalizacjach PD. 4. Dotyczy parametrów granicznych załącznik nr 2/3I: Czy Zamawiający dysponuje wystarczającą ilością wolnych miejsc przyłączeniowych w rozdzielni elektrycznej w celu wykonania opisanej w SIWZ infrastruktury elektrycznej? Odpowiedź: W OIOM -Tak ( dołożyć zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz nadmiarowo-prądowe w standardzie HAGER). W Pooperacyjnej dzieci Nie ( należy dobudować rozdzielnię RN55 1 x 12 lub 2 x 12 wraz z niezbędnym wyposażeniem). IV. Dotyczy pakietu nr Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który zasadniczo oznacza komplet parametrów z próbki o objętości 172 ul, jedynie w przypadku gdy wartość Hb wykracza powyżej 75 % dla dokładności pomiaru analizator potrzebuje do 210 ul? Różnica objętości względem wymaganej przez Zamawiającego a tej, która w bardzo rzadkich przypadkach może być potrzebna do pomiaru jest niewielka. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który w prawdzie posiada limit czasu przy wpisywaniu danych demograficznych pacjenta, ale można go ustawić na czas nawet 999 sekund? Limit czasowy niczego nie zmienia w oferowanym analizatorze ponieważ po pierwsze jeżeli operator nie zdąży wpisać danych wydruk nastąpi z niekompletnymi danymi, które można uzupełnić w pamięci urządzania i ponownie wydrukować wynik; zaś w urządzeniach, które nie posiadają limitu i tak wydruk następuje bez względu na fakt uzupełnienia danych lub nie. Taki wymóg nie ma w zasadzie uzasadnienia. Odpowiedź: Dotyczy pytania 1 i 2 - Tak. V. Dotyczy pakietu nr Dot. Załącznika nr 2/5, Pakiet nr 5, Formularz cenowy, pkt 10. Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecają wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV)? 2. Dot. Załącznika nr 2/5, Pakiet nr 5, Formularz cenowy, pkt 12. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta- HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy? Odpowiedź : Zamawiający zamierza wykorzystywać test beta-hcg jako test ciążowy oraz jako marker nowotworowy. 3. Dot. Załącznika nr 2/5 C, Pakiet nr 5, pkt 20. Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie analizatora, w którym producent zapewnia warunki zabezpieczające stabilność odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze bez konieczności ich chłodzenia na pokładzie w temperaturze lodówki? 4. Dot. Załącznika nr 2/5 D, Pakiet nr 5, pkt 21. Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie analizatora, w którym producent zapewnia warunki zabezpieczające stabilność odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze bez konieczności ich chłodzenia na pokładzie w temperaturze lodówki? Odpowiedź: Dotyczy pytania 3 i 4 - Tak. VI. Dotyczy pakietu nr Dotyczy pkt. 2 parametrów granicznych załącznik nr 2/3 I: Zamawiający w specyfikacji podał, iż wymaga wykonanie niezbędnej infrastruktury informatycznej wraz z planami i certyfikacją sieci w ilościach i miejscach określonych poniżej: - Sala Pooperacyjna dziecięca (do PD7) w ilości 3 PEL (punkt elektryczno logiczny punkt 1xRJ45 +2elektryczne) zgodnie z obecnie zastosowanym i certyfikowanym systemem okablowania ACO Plus, producent AMP NETCONNECT), skrętka SFTP Kat 7A, 1xRJ 45 Kat. 6; - OIOM dorosłych (do PD15) w ilości 3 PEL (punkt elektryczno- logiczny punkt 1xRJ elektryczne) zgodnie z obecnie zastosowanym i certyfikowanym systemem okablowania Reichle & De-Massari, skrętka SFTP Kat 6, 1xRJ 45 Kat. 6.

3 Czy Zamawiający poprzez wskazany w/w zapis, rozumie możliwość zaoferowania równoważnego systemu okablowania, pochodzącego od innego producenta niż wskazany powyżej, spełniającego wymagane parametry sieci (skrętka SFTP Kat 7A, 1xRJ45 kat. 6, skrętka SFTP Kat. 6, 1xRJ 45 Kat. 6)? Zamawiający wymaga wykonania okablowania zgodnie z technologią i standardem podanym w danym punkcie dystrybucyjnym. Nie dopuszcza się rozwiązania równoważnego ze względu na wymóg zastosowania certyfikatu producenckiego zastosowanego rozwiązania. Punkty dystrybucyjne posiadają certyfikaty, które muszą być zachowane dla istniejących połączeń jak i dla nowych jako całość. 2. Dotyczy pkt. 11 parametrów granicznych załącznik nr 2/3 I. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z mikropróbką o wielkości 95 µl? 3. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory posiadały elektrody i sensory konfekcjonowane i wymieniane oddzielnie zależnie od zużycia co jest rozwiązaniem ekonomicznym, sprawdzonym i ergonomicznym? 4. Czy Zmawiający wymaga aby oferowane analizatora posiadały nowoczesny typ kalibracji automatycznej bez udziału Użytkownika (1-pkt, 2-pkt, systemowej itp.) z materiałów zawartych w płynach kalibracyjnych (brak zewnętrznych butli z gazem ani kalibracji powietrzem atmosferycznym)? 5. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane analizatora posiadały kartridż automatycznej kontroli jakości zapewniającego codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji operatora przez co najmniej 28 dni co znacznie ułatwia rutynową pracę Operatorom i gwarantuje poprawność otrzymywanych wyników? 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatora posiadały czas pomiaru wszystkich parametrów do 60 sekund co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik badania? Odpowiedź: Dotyczy pytania 3, 4, 5 i 6 - Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. VII. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odczynniki z pakietu 6 były zaoferowane z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy? 2. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto oraz stawka VAT ulegną zmianie stosownie do tych przepisów. Ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.? 3. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zadaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.? 4. 8 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Czynsz netto, o którym mowa w ust. 14 będzie stały przez okres trwania umowy i wpłacany na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT czynsz brutto oraz stawka VAT ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.? Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: Zmiana cen brutto oraz czynszu dzierżawnego brutto na wypadek zmiany stawki podatku VAT, wiąże strony umowy z mocy prawa i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.? Odpowiedź: Dot. pytania 5 Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w 12 zapis: Zmiana cen brutto oraz czynszu dzierżawnego brutto na wypadek zmiany stawki podatku VAT, wiąże strony umowy z mocy prawa i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zmian przewidzianych w 8 ust zgodnie z propozycją przedstawioną powyżej? Odpowiedź: Dot. pytania 2, 3, 4, 6 Zamawiający nie wyraża zgody. VIII. Dotyczy pakietu nr Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 6 na 4 miesiące? 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do

4 każdorazowej dostawy załączany jest list przewozowy ze szczegółowym wykazem zamówionego asortymentu. Odpowiedź: Według 4 ust. 1 zapłata następuje w terminie 30 dni licząc od daty dostawy towaru i otrzymania faktury VAT. Oznacza to, że zapłata za towar nie może nastąpić bez otrzymania faktury i towaru. Nie oznacza to, że faktura i towar nie mogą być dostarczone oddzielnie. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzać zmian do umowy. 3. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie wraz z analizatorem w wersji papierowej skróconej instrukcji obsługi, zamiast pełnej wersji instrukcji (pełna instrukcja zawiera ok stron). Jednocześnie zgodnie z MEDDEV.2.14/3 rev.1, wytyczną Komisji Europejskiej, stanowiącą pomocniczą interpretację zapisów Dyrektywy IVD 98/79 odnośnie instrukcji dostarczanych z wyrobem, prosimy o dopuszczenie dostarczenia Zamawiającemu pełnej instrukcji obsługi analizatora na nośniku elektronicznym (np. CD-ROM lub pendrive). Odpowiedź: Tak dostarczona pełna wersja na nośniku elektronicznym winna być w języku polskim. 4. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do wzoru umowy zapisu dotyczącego urzędowej zmiany stawki VAT: W okresie obowiązywania umowy ceną mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT, po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 5. Dotyczy Pakietu nr 4: Czy w przypadku parametrów, dla których Wykonawca nie jest w stanie zaoferować zewnętrznej kontroli międzynarodowej Zamawiający dopuści zaoferowanie jedynie kontroli dedykowanych? Kilka z wyszczególnionych parametrów w pakiecie nr 4 nie jest objętych kontrolą międzynarodową. 6. W celu oszacowania kosztów prosimy o podanie kubatury pomieszczenia, które należy wyposażyć w klimatyzator - dla pakietu nr 4. Odpowiedź: 63 metry sześcienne. 7. Zgodnie z art. 10 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 obowiązek ustalenia kaucji nie dotyczy opakowań środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu w celu prowadzenia czynności diagnostyki laboratoryjnej. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca odbierał odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych bez ustalania i pobierania kaucji zgodnie z art. 16 ww. ustawy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy umowy. 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się odbierać od Zamawiającego opakowania i odpady opakowaniowe, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 ze zm.) po substancjach i mieszaninach niebezpiecznych w rozumieniu art. 2 i 4 ustawy z dnia r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322). IX. Dotyczy parametrów granicznych dla analizatora parametrów krytycznych. 1. Ad 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenia ph, pco2, po2, Ca++, K+, Na+, Cl-, Hct, glukoza, mleczany z objętości 65 mikrolitrów krwi kapilarnej? Odpowiedź: Tak 2. Ad 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznej kontroli jakości na wszystkich analizatorach. Proponowany przez Nas analizator wyposażony jest w najnowszy system kontroli jakości (IQM Inteligentny System Zarządzania Jakością) działający w czasie rzeczywistym, wykrywający błędy systemu, podejmujący działania naprawcze i dokumentujący wszystkie zdarzenia działający ze względu na swoją nowoczesność oraz specyfikę w sposób całkowicie automatyczny. System ten został uznany przez profesora Westgarda za nowy standard w kontroli jakości. 3. Ad 14. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora monitorującego ilość badań pozostałych do wykonania zamiast poziomu ilości odczynników? 4. Ad 1. Czy zamawiający dopuści analizator pracujący w systemie, gdzie termin ważności odczynników ma drugorzędne znaczenie gdyż pracuje on na bazie kaset zawierających wszelkie materiały zużywalne tj.: elektrody, odczynniki, płyny kontrolne, kalibracyjne, myjące oraz pojemnik na ścierki? Kasety te wymieniane są raz na 21 lub 30 dni. W związku z powyższym nie ma konieczności zapewnienia trwałości odczynników przez okres minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Jednocześnie zapewniamy okres trwałości kasety minimum 3 miesiące od czasu dostawy.

5 5. Ad 2. Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w innym systemie, na bazie kasety zawierającej wszelkie materiały zużywalne, elektrody, odczynniki, płyny kontrolne, kalibracyjne, myjące oraz pojemnik na ścieki wymieniane raz na 21 lub 30 dni? W związku z powyższym nie ma konieczności zapewnienia jednej serii materiału kontrolnego przez minimum 12 mcy. Odpowiedź: Dotyczy pytania 2, 3, 4 i 5 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 6. Dotyczy Załącznika Nr 2/3A Formularz cenowy. Czy Zamawiający wymaga podania dla wszystkich pozycji oferowanych w kolumnie 2 Formularza cenowego terminów gwarancji na pokładzie analizatora i uwzględnienia terminów gwarancji do wyliczenia ilości opakowań? 7. Prosimy o wprowadzenie nowej kolumny Okres gwarancji na pokładzie analizatora w dniach. Odpowiedź: Dotyczy pytania 6 i 7 - Nie. X. 1. Pytanie nr 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby analizatory pracowały w oparciu o odczynniki paskowane w oddzielnych butelkach, czy w oparciu o kasety pomiarowe oraz kasety QC? Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ podaje przewidywaną ilość wykonywanych badań dla każdego miejsca w którym będzie zainstalowany aparat i nie określa rodzaju opakowań odczynników. 2. Pytanie nr 2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga analizatorów, w których odczynniki po włożeniu na pokład analizatora są ograniczone czasowo, czy też wymaga analizatorów, w których odczynniki po włożeniu na pokład analizatora nie są ograniczone czasowo tzn. po włożeniu opakowania odczynników te są wykorzystywane do całkowitego zużycia bez względu na ilość czasu na pokładzie analizatora. Odpowiedź: Zamawiający nie określa w SIWZ rodzaju aparatu, co oznacza że dopuszcza obydwa rodzaje aparatów. 3. Pytanie nr 3. Ze względu na to, iż analizatory staną na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Pooperacyjna dzieci czy Zamawiający oczekuje, że analizatory będą posiadały możliwość automatycznego dopasowania się do objętości próbki, co pozwala na wykonanie oznaczenia w próbkach, które nie wypełniły całkowicie kapilary lub w których znalazł się pęcherzyk powietrza. Analizator dysponując jedynie częścią próbki krwi wykonuje pomiar, sam oceniając jej przydatność do badania. Analizator adaptuje się do otrzymanej objętości krwi i wyznacza maksymalnie tyle parametrów ile to możliwe z zachowaniem dokładności i wiarygodności tych pomiarów. Zapobiega to kolejnym nakłuciom najmniejszego pacjenta w celu powtórzenia badania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę. Ponadto Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3 Projekt umowy w zakresie 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez przedmiot umowy będący wyrobem medycznym aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) oraz karty charakterystyk zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 453/2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 133 z dnia 20 maja 2010 r.). Z poważaniem Janusz Solarz - Dyrektor

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. 15 864 85 39, fax. 15 864 36 75 www.szpitalstaszow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo