Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:"

Transkrypt

1 Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta Produkcja szaf i obudów metalowych Utrzymywany magazyn materia³ów do produkcji, pozwala elastycznie i szybko reagowaæ na potrzeby klientów. Wyroby standardowe sprzedawane s¹ z magazynu. Posiadane zasoby techniczne umo liwiaj¹ produkcjê z³¹czy kablowych miedzianych i optycznych ró nych typów i rodzajów w zakresie: ciêcia, odizolowywania i zwijania kabli monta u rêcznego z u yciem elektronarzêdzi zaciskania na praskach rêcznych i elektrycznych lutowania i klejenia testowania w tym równie na testerach wysokonapiêciowych Konfekcja miedzianych patchcordów standardowych typu UTP, FTP, STP i SFTP realizowana jest w oparciu o komponenty takich firm jak: KERPEN SPECIAL DAETWYLER BRAND REX MADEX CORNING HIROSE STEWART DRAKA MULTIMEDIA CABLE Patchcordy standardowe produkowane s¹ równie w wersji z os³onkami wykonanymi metod¹ wtrysku tworzywa sztucznego. Na os³once mo e byæ umieszczone oznaczenie d³ugoœci kabla oraz logo firmy, wg yczenia Klienta.

2 Mocn¹ stron¹ firmy jest konfekcja miedzianych z³¹czy specjalnych, oraz monta zespo³ów wykonywanych wed³ug indywidualnych potrzeb Klientów. Zasoby technologiczne i organizacja firmy pozwala na bardzo sprawny proces wykonania serii ka dej wielkoœci i dowolnego rodzaju z³¹cza w krótkim czasie.

3 Konfekcja kablowych z³¹czy optycznych realizowana jest w oparciu o specjalistyczne, nowoczesne wyposa enie techniczne wsparte wieloletnim doœwiadczeniem. Zdobyte Know-How stawia BKT ELEKTRONIK w czo³ówce uznanych producentów na rynku z³¹czy optycznych. Konfekcja patchcordów optycznych realizowana jest w oparciu o komponenty takich firm jak: DRAKA MC CORNING LEONI FOCI EUROMICRON Wykonujemy patchcordy hybrydowe multi i monomodowe z wykorzystaniem wtyczek ST, SC, SC/APC, FC, FC/APC, LC, E-2000, E-2000/APC, MTRJ. Ka dy patchcord testowany jest w zakresie poziomu t³umienia i zaopatrywany w certyfikat z jego indywidualnymi parametrami technicznymi.

4 Szafy i obudowy metalowe. Wszechstronne mo liwoœci technologiczne obróbki blach w zakresie: wykrawania giêcia spawania i zgrzewania malowania proszkowego monta u pozwalaj¹ na produkcjê kompleksowej oferty szaf i obudów teleinformatycznych 10 i 19 wraz z wyposa eniem.

5 SPIS TREŒCI Pigtaile... 6 Patchcordy - Simplex... 7 Patchcordy - Duplex... Kable Œwiat³owodowe - Monomodowe... Kable Œwiat³owodowe - Multimodowe... Adaptery, Wtyki... Narzêdzia i Akcesoria Œwiat³owodowe... Mufy Œwiat³owodowe Patch - Panele Gniazda RJ Wtyki, Adaptery RJ Patchcordy Kat. 6 i 5E Kable Teleinformatyczne - Miedziane Narzêdzia, Testery... 24

6 Pigtaile Pigtail ST Art.-Nr x Pigtail Monomodowy ST 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy ST 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy ST 62,5/125 Pigtail SC Art.-Nr x Pigtail Monomodowy SC/PC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy SC/APC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy SC/PC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy SC/PC 62,5/ % GWARANCJA JAKOŒCI D³ugoœæ Pigtaili wed³ug yczenia Klienta Ka de z³¹cze testowane Do ka dego Pigtaila do³¹czony protokó³ pomiarowy Pigtail FC Art.-Nr x Pigtail Monomodowy FC/PC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy FC/APC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy FC/PC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy FC/PC 62,5/125 Pigtail E-2000 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy E2000/PC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Monomodowy E2000/APC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy E2000/PC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy E2000/PC 62,5/125 T³umiennoœæ _ < 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 - ó³ty 50/125 - zielony 62,5/125 - niebieski Pigtail LC Art.-Nr x Pigtail Monomodowy LC 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy LC 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy LC 62,5/125 Pigtail MTRJ Art.-Nr x Pigtail Monomodowy MTRJ 9/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy MTRJ 50/125 Art.-Nr x Pigtail Multimodowy MTRJ 62,5/125 6

7 Patchcordy Simplex Patchcordy ST/ST Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex ST/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/ST 62,5/125 Patchcordy SC/SC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex SC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex SC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex SC - APC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex SC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex SC/SC 62,5/125 Patchcordy ST/SC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex ST/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex ST/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex ST/SC 62,5/125 Patchcordy LC/LC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/LC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/LC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/LC 62,5/125 Patchcordy LC/ST Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/ST 62,5/125 Patchcordy LC/SC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex LC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex LC/SC 62,5/125 Patchcordy FC/FC Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex FC/FC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex FC - APC/FC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex FC/FC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex FC/FC 62,5/125 Patchcordy E2000/E2000 Simplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex E2000/E2000 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Simplex E APC/E APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex E2000/E /125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Simplex E2000/E ,5/ % GWARANCJA JAKOŒCI D³ugoœæ Patchcordów wed³ug yczenia Klienta Ka de z³¹cze testowane Do ka dego Patchcorda do³¹czony protokó³ pomiarowy Wykonujemy patchcordy hybrydowe multi i monomodowe na wtykach: ST, SC, SC-APC, FC, FC-APC, LC, E2000, E2000-APC, MTRJ T³umiennoœæ < _ 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 ó³ty 50/125 62,5/125 pomarañczowy 7

8 Patchcordy Duplex Patchcordy ST/STDuplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex ST/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/ST 62,5/125 Patchcordy SC/SC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex SC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex SC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex SC - APC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex SC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex C/SC 62,5/125 T³umiennoœæ < 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 ó³ty 50/125 62,5/125 pomarañczowy Patchcordy ST/SC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex ST/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex ST/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex ST/SC 62,5/125 Patchcordy LC/LC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/LC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/LC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/LC 62,5/ % GWARANCJA JAKOŒCI D³ugoœæ Patchcordów wed³ug yczenia Klienta Ka de z³¹cze testowane Do ka dego Patchcorda do³¹czony protokó³ pomiarowy Wykonujemy patchcordy hybrydowe multi i monomodowe na wtykach: ST, SC, SC-APC, FC, FC-APC, LC, E2000, E2000-APC, MTRJ 8

9 Patchcordy LC/ST Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/ST 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/ST 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/ST 62,5/125 Patchcordy LC/SC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/SC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex LC/SC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/SC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex LC/SC 62,5/125 T³umiennoœæ < 0,3 db Kabel LSOH ( HF ) Corning 9/125 ó³ty 50/125 62,5/125 pomarañczowy Patchcordy FC/FC Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex FC/FC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex FC - APC/FC - APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex FC/FC 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex FC/FC 62,5/125 Patchcordy E2000/E2000 Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex E2000/E2000 9/125 Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex E APC/E APC 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex E2000/E /125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex E2000/E ,5/125 Patchcordy MTRJ/MTRJ Duplex Art.-Nr x Patchcord Monomodowy Duplex MTRJ/MTRJ 9/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex MTRJ/MTRJ 50/125 Art.-Nr x Patchcord Multimodowy Duplex MTRJ/MTRJ 62,5/125 9

10 Kable Œwiat³owodowe - Monomodowe W sprzeda y pe³na oferta kabli: Draka Multimedia Cables, Corning, Leoni, Brand Rex Kable œwiat³owodowe posiadaj¹ deklaracjê zgodnoœci z nastêpuj¹cymi normami miêdzynarodowymi i ich polskimi odpowiednikami : IEC IEC Cat.C IEC IEC Peszel zabezpieczaj¹cy wtyki podczas przeci¹gania Art.-Nr Tulejka zaciskowa w koszulce termokurczliwej zabezpieczaj¹ca kabel przed przerwaniem Kabel zewnêtrzny z zarobionymi wtykami SC Nasze kable oparte o rozwi¹zanie Ready for Use dostarczone na miejsce budowy optymalnie u³atwiaj¹ i skracaj¹ czas monta u Kabel zewnetrzny A-DQ(ZN) B2Y 4E 9/125 A-DQ(ZN) B2Y 8E 9/125 A-DQ(ZN) B2Y 12E 9/125 A-DQ(ZN) B2Y 24E 9/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel uniwersalny I/A-DQ(ZN) H 4E 9/125 I/A-DQ(ZN) H 8E 9/125 I/A-DQ(ZN) H 12E 9/125 I/A-DQ(ZN) H 24E 9/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel Mini-Breakout I-V(ZN) H 4E 9/125 I-V(ZN) H 6E 9/125 I-V(ZN) H 8E 9/125 ST / ST x x x SC / SC x x x ST / SC x x x W ofercie posiadamy kable typu READY FOR USE wszystkich innych rodzajów z³¹czy oraz o wiêkszej iloœci w³ókien. 10

11 Kable Zewnêtrzne Monomodowe Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 004E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 008E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 012E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 024E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 048E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 072E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 096E 9/125 Kable Uniwersalne Monomodowe Art.Nr A-DQ (ZN) BH 004E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 008E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 012E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 024E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 048E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 072E 9/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 096E 9/125 Kable Zewnêtrzne i Uniwersalne wykorzystywane w telekomunikacji, komputerowych sieciach transmisji danych, sieciach CATV. Kabel nadaje siê do k³adzenia bezpoœrednio do ziemi ( dziêki zabezpieczeniu elem, oraz materia³em pêczniej¹cym podczas kontaktu z wilgoci¹ i w ten sposób chroni¹cym w³ókna, jak i zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. antygryzoniowymi dziêki zastosowaniu w³ókna szklanego ). Kable te mo na prowadziæ we wszystkich p³aszczyznach sieci telekomunikacyjnych, wykorzystuj¹c prowadnice i kana³y kablowe jak i betonowe, zaœ doskona³e parametry mechaniczne wytrzyma³oœci i promienia giêcia nie powoduj¹ problemów przy prowadzeniu kabli wewn¹trz budynków. Kable posiadaj¹ p³aszcz z polyethylenu z zabezpieczeniem UV, z mo liwoœci¹ zastosowania tworzywa uniepalnionego, bezhalogenowego, p³aszcza Low Smoke Zero Halogen, FRNC. Kable Typu Mini Breakout wykorzystywane w lokalnych sieciach LAN ( MAN, WAN ) telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, CATV do przed³u ania kabli stacyjnych liniowych we wnêtrzu budynku na odcinku: komora kablowa prze³¹cznica œwiat³owodowa jak i rozprowadzania po³¹czeñ wewn¹trz budynkowych, lub po³¹czeñ na odcinku aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa. Kable posiadaj¹ p³aszcz zewnêtrzny z uniepalnionego polyethylenu, LSZH jak i zabezpieczenie UV oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi dziêki zastosowaniu w³ókien aramidowych. Parametry mechaniczne idealnie predysponuj¹ ten typ kabla do uk³adania w rynnach i korytach kablowych Kable Typu MiniBreakout Monomodowe Art.-Nr I-V (ZN) H 04E 9/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 06E 9/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 08E 9/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 12E 9/125 Kable Mini Twin Zip Duplex Monomodowe Art.- Nr I-IV (ZN) H 02E 9/125 Budowa ósemkowa Kolor ó³ty Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 1,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjneprze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami Kabel Simplex Monomodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 01E 9/125 Kolor ó³ty Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna 2,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchcordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami. W ofercie posiadamy równie inne rodzaje monomodowych kabli œwiat³owodowych, czêœciowo lub ca³kowicie uniepalnionych, FRNC, kable specjalnie wzmacniane, kable podwieszane o budowie ósemkowej z link¹ stalow¹ jak i elementem dielektrycznym, wykonanie ADSS, zabezpieczeniem kwasoodpornym itp. Kabel Twin Zip Duplex Monomodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 02E 9/125 Budowa ósemkowa Kolor ó³ty Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 2,8 mm W³ókno Fazowe Monomodowe Art.Nr V 01E 9/125 Kolor ó³ty Przekrój 900 Kabel nadaj¹cy siê optymalnie do zastosowania przy produkcji pigtaili 11

12 Kable Œwiat³owodowe Multimodowe W sprzeda y pe³na oferta kabli: Draka Multimedia Cables, Corning, Leoni, Brand Rex Kable œwiat³owodowe posiadaj¹ deklaracjê zgodnoœci z nastêpuj¹cymi normami miêdzynarodowymi i ich polskimi odpowiednikami : IEC IEC Cat.C IEC IEC Peszel zabezpieczaj¹cy wtyki podczas przeci¹gania Art.-Nr Tulejka zaciskowa w koszulce termokurczliwej zabezpieczaj¹ca kabel przed przerwaniem Kabel zewnêtrzny z zarobionymi wtykami SC Nasze kable oparte o rozwi¹zanie Ready for Use dostarczone na miejsce budowy optymalnie u³atwiaj¹ i skracaj¹ czas monta u Kabel zewnêtrzny A-DQ(ZN) B2Y 4G 50/125 A-DQ(ZN) B2Y 8G 50/125 A-DQ(ZN) B2Y 12G 50/125 A-DQ(ZN) B2Y 24G50/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel uniwersalny I/A-DQ(ZN) H 4G 50/125 I/A-DQ(ZN) H 8G 50/125 I/A-DQ(ZN) H 12G 50/125 I/A-DQ(ZN) H 24G 50/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel Mini-Breakout I-V(ZN) H 4G 50/125 I-V(ZN) H 6G 50/125 I-V(ZN) H 8G 50/125 ST / ST x x x SC / SC x x x ST / SC x x x Kabel zewnêtrzny A-DQ(ZN) B2Y 4G 62,5/125 A-DQ(ZN) B2Y 8G 62,5/125 A-DQ(ZN) B2Y 12G 62,5/125 A-DQ(ZN) B2Y 24G 62,5/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel uniwersalny I/A-DQ(ZN) H 4G 62,5/125 I/A-DQ(ZN) H 8G 62,5/125 I/A-DQ(ZN) H 12G 62,5/125 I/A-DQ(ZN) H 24G 62,5/125 ST / ST x x x x SC / SC x x x x ST / SC x x x x Kabel Mini-Breakout I-V(ZN) H 4G 62,5/125 I-V(ZN) H 6G 62,5/125 I-V(ZN) H 8G 62,5/125 ST / ST x x x SC / SC x x x ST / SC x x x 12 W ofercie posiadamy kable typu READY FOR USE wszystkich innych rodzajów z³¹czy oraz o wiêkszej iloœci w³ókien

13 Kable Zewnêtrzne Multimodowe Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 04G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 04G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 08G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 08G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 12G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 12G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 24G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 24G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 48G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) B2Y 48G 62,5/125 Kable Uniwersalne Multimodowe Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 04G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 04G 62,5/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 08G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 08G 62,5/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 12G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 12G 62,5/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 24G 50/125 Art.Nr I/A-DQ (ZN) H 24G 62,5/125 Kable Uniwersalne Wzmacniane Multimodowe Art.Nr A-DQ (ZN) BH 04G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 04G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 08G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 08G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 12G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 12G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 24G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 24G 62,5/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 48G 50/125 Art.Nr A-DQ (ZN) BH 48G 62,5/125 Kable Zewnêtrzne i Uniwersalne wykorzystywane w telekomunikacji, komputerowych sieciach transmisji danych, sieciach CATV. Kabel nadaje siê do k³adzenia bezpoœrednio do ziemi ( dziêki zabezpieczeniu elem, oraz materia³em pêczniej¹cym podczas kontaktu z wilgoci¹ i w ten sposób chroni¹cym w³ókna jak i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. antygryzoniowymi dziêki zastosowaniu w³ókna szklanego ). Kable te mo na prowadziæ we wszystkich p³aszczyznach sieci telekomunikacyjnych, wykorzystuj¹c prowadnice i kana³y kablowe jak i betonowe, zaœ doskona³e parametry mechaniczne wytrzyma³oœci i promienia giêcia nie powoduj¹ problemów przy prowadzeniu kabli wewn¹trz budynków. Kable posiadaj¹ p³aszcz z polyethylenu z zabezpieczeniem UV, z mo liwoœci¹ zastosowania tworzywa uniepalnionego, bezhalogenowego, p³aszcza Low Smoke Zero Halogen, FRNC. Kable Typu Mini Breakout wykorzystywane w lokalnych sieciach LAN ( MAN, WAN ) telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, CATV do przed³u ania kabli stacyjnych liniowych we wnêtrzu budynku na odcinku: komora kablowa prze³¹cznica œwiat³owodowa jak i rozprowadzania po³¹czeñ wewn¹trz budynkowych, lub po³¹czeñ na odcinku aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa. Kable posiadaj¹ p³aszcz zewnêtrzny z uniepalnionego polyethylenu, LSZH jak i zabezpieczenie UV oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi dziêki zastosowaniu w³ókien aramidowych. Parametry mechaniczne idealnie predysponuj¹ ten typ kabla do uk³adania w rynnach i korytach kablowych. Kable Typu MiniBreakout Multimodowe Art.-Nr I-V (ZN) H 04G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 04G 62,5/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 06G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 06G 62,5/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 08G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 08G 62,5/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 12G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 12G 62,5/125 W ofercie posiadamy równie inne rodzaje monomodowych kabli œwiat³owodowych, czêœciowo lub ca³kowicie uniepalnionych, FRNC, kable specjalnie wzmacniane, kable podwieszane o budowie ósemkowej z link¹ stalow¹ jak i elementem dielektrycznym, wykonanie ADSS, zabezpieczeniem kwasoodpornym, itp. Kabel Mini Twin Zip Duplex Multimodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 62,5/125 Budowa ósemkowa Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 1,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchcordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami. Kabel Twin Zip Duplex Multimodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 02G 62,5/125 Budowa ósemkowa Kolor pomarañczowy Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna simplex 2,8 mm Kabel Simplex Multimodowy Art.-Nr I-V (ZN) H 01G 50/125 Art.-Nr I-V (ZN) H 01G 62,5/125 Kolor pomarañczowy Bezhalogenowy P³aszcz LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Przekrój w³ókna 2,8 mm Kabel do zastosowania przy produkcji patchcordów do po³¹czeñ: aktywne urz¹dzenie teletransmisyjne prze³¹cznica œwiat³owodowa, lub krosowania miêdzy prze³¹cznicami. W³ókno Fazowe Multimodowe Art.Nr V 01G 50/125 Kolor zielony Art.Nr V 01G 62,5/125 Kolor niebieski Przekrój 900 Kabel nadaj¹cy siê optymalnie do zastosowania przy produkcji pigtaili 13

14 Adaptery, Wtyki Adapter ( Coupler ) ST/ST Art.-Nr Adapter ( Coupler ) ST/ST Simplex, monomodowy, metalowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) ST/ST Simplex, multimodowy, metalowy Adapter ( Coupler ) SC/SC Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Simplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Duplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC-APC/SC-APC Duplex, monomodowy, metalowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Simplex, multimodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/SC Duplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Coupler ) SC/ST Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/ST Duplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) SC/ST Duplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Cupler ) LC/LC Art.-Nr Adapter ( Coupler ) LC/LC Duplex, monomodowy, plastikowy Art.-Nr a4 Adapter ( Coupler ) LC/LC Duplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Coupler ) E2000/E2000 Art.Nr Adapter ( Coupler ) E2000/E2000 Simplex, monomodowy, plastikowy Art.Nr Adapter ( Coupler ) E2000-APC/E2000-APC Simplex, monomodowy, plastikowy Art.Nr Adapter ( Coupler ) E2000/E2000 Simplex, multimodowy, plastikowy Adapter ( Coupler ) FC/FC Art.-Nr Adapter ( Coupler ) FC/ FC Simplex, monomodowy, metalowy Art.-Nr Adapter ( Coupler ) FC/ FC Simplex, multimodowy, metalowy 14 Wtyk ST Art.-Nr Wtyk ceramiczny ST, monomodowy, Art.-Nr Wtyk ceramiczny ST, multimodowy Wtyk FC Art.-Nr Wtyk ceramiczny FC, monomodowy, Art.-Nr Wtyk ceramiczny FC, multimodowy Wtyk SC Simplex Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, monomodowy, ECOFIBER Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, monomodowy, EUROMICRON Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, multimodowy, ECOFIBER Art.-Nr Wtyk ceramiczny SC, multimodowy, EUROMICRON Os³onki wtyków Art.-Nr Czarna os³onka na kabel 3,0 mm Art.-Nr Czerwona os³onka na kabel 3,0 mm Art.-Nr Czarna os³onka na kabel 0,9 mm Wtyk LC Art.-Nr Wtyk ceramiczny LC, monomodowy Art.-Nr Wtyk ceramiczny LC, multimodowy

15 Narzêdzia, Akcesoria Œwiat³owodowe No yce do Kevlaru Art.-Nr 3911 No yczki Clauss - do obcinania nadmiaru w³ókna kevlarowego lub szklanego Strippery Art.-Nr 3912 Cêgi Miller do zdejmowania os³ony 250 mikronów z kabla 125 mikronów Art.-Nr 3913 No yce Clauss do zdejmowania zewnêtrznej izolacji z kabli œwiat³owodowych 0,8 2,6 mm Kaseta œwiat³owodowa Art.-Nr Kaseta œwiat³owodowa umo liwiaj¹ca dok³adne i uporz¹dkowane u³o enie 2 x 6 lub 2 x 12 w³ókien œwiat³owodowych Pokrywa kasety œwiat³owodowej Art.-Nr Uchwyty spawów œwiat³owodowych Art.-Nr Uchwyt na 12 czystych w³ókien œwiat³owodowych Art.-Nr Uchwyt na 6 spawów œwiat³owodowych w os³onkach termokurczliwych Przepusty kablowe PG Art.-Nr Przepust kablowy PG16, PCV, z nakrêtk¹ do monta u w prze³¹cznicach œwiat³owodowych i szafkach rozdzielczych Art.-Nr Przepust kablowy PG21, PCV, z nakrêtk¹ do monta u w prze³¹cznicach œwiat³owodowych i szafkach rozdzielczych Os³ony spawów Art.-Nr Os³ona spawu œwiat³owodowego wykonana z blaszki aluminiowej Art.-Nr Os³ona termokurczliwa spawu œwiat³owodowego d³. 40mm Art.-Nr Os³ona termokurczliwa spawu œwiat³owodowego d³. 60mm Zaœlepki otworów p³yt czo³owych i rozdzielczych Art.-Nr Zaœlepka otworu ST - czarna Art.-Nr Zaœlepka otworu SC Simplex - czarna Art.-Nr Zaœlepka otworu SC Duplex czarna Os³ona kabli typu Ready for Use Art.-Nr Os³ona kabli doskonale chroni¹ca zarobione z³¹cza podczas przeci¹gania Klej do z³¹czy œwiat³owodowych Art.-Nr Nr 3918 Dwusk³adnikowy klej epoxydowy w opakowaniu 4 gram. Zestaw dozuj¹cy do kleju Art.-Nr 3917 Ig³a 0,58 mm Art.-Nr 3916 Strzykawka o pojemnoœci 3mm 3 15

16 Mufy Œwiat³owodowe Seria os³on FIBRAIN charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹ uszczelnienia samej os³ony jak i bardzo wydajnym i prostym systemem organizacji w³ókien. Mo liwoœæ rozbudowy o kolejne kasety a tym samym zwiêkszenie pojemnoœci samej os³ony jest kolejnym atutem tej gamy produktów. Zastosowanie: os³ona po³¹czeñ dwóch lub wiêcej kabli œwiat³owodowych; przystosowane do ró norakiego monta u w traktach œwiat³owodowych: napowietrzne linie œwiat³owodowe, kanalizacja ziemna œwiat³owodowa, wewn¹trz budynkowe po³¹czenia magistralne oraz wiele innych; pe³ni¹ funkcje naprawcze, rozga³êÿne, odga³êÿne oraz przelotowe. W³aœciwoœci: przystosowane dla szerokiej gamy kabli jak: luÿna tuba, wielotubowe, kable typu taœmowego (ribbon cables), œcis³a tuba etc. nowoczesny materia³ oraz paskowa budowa zapewniaj¹ odpornoœæ na utlenianie siê odbudowy. W³aœciwoœci techniczne: Zakres temperaturowy: od -40 o C do +55 o C Stopieñ szczelnoœci: IP 65 Seria pionowa wejscia od do³u Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 24 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 48 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 72 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 24 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 48 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 72 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 96 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 120 w³ókien Mufa FO pionowa 3/3 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 144 w³ókien Seria przelotowa wejscia i wyjscia po obu stronach Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 24 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 48 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 72 w³ókien Mufa FO pionowa 2/2 wejœcia i wyjœcia kablowe przystosowane do 96 w³ókien

17 Patch - Panele 19" Patch - Panel, 24 - portowy RJ45, Kategorii 6 ekranowany Art.-Nr Patch Panel 24 porty, 1U, RAL 7035 Spe³nia wymogi Kategorii 6 Zgodny z normami ISO/IEC Kat. 6 oraz CLASS E, Version 16 Luty x ekranowane gniazdo RJ 45, 8 pol. LSA Wykonanie w standardzie 19", w obudowie stalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panela przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm 19" Patch - Panel, 24 - portowy RJ45, Kategorii 5 E, ekranowany Art.-Nr Patch Panel 24 porty, 1U, RAL 7035 Spe³nia wymogi Kategorii 5 E Zgodny z normami ISO/IEC 11801, EN EN55022, TIA/EIA 568A, TSB40 24 x ekranowane gniazdo RJ 45, 8 pol. LSA Wykonanie w standardzie 19", w obudowie stalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panela przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm 19" Patch - Panel, 18 portowy RJ45, niewyposa ony Art.-Nr " Patch - Panel, 18 portowy RJ45, niewyposa ony RAL 7035 Wykonanie w standardzie 19", w obudowie metalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panela przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm 19" Patch - Panele, 24 portowe RJ45, Kategorii 5 E, UTP, ECOLAN Art.-Nr Patch Panel 24 porty, 1U, czarny, Kat. 5 E, UTP 24 nie-ekranowane gniazdo RJ 45 8 pol. LSA ³aczone wed³ug TIA/EIA 568A Wykonanie w standardzie 19", w obudowie metalowej Mo liwoœæ odci¹ enia panelu przy zastosowaniu opasek kablowych Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm Kolor czarny Zgodnoœæ z normami: PN-EN 50173, ISO/IEC II, PN-T Zdjêcie Art.-Nr Organizator Kabli do Patch-Paneli 19 uchwyt do monta u ³¹czówek LSA roz³¹cznych i nieroz³¹cznych 10 parowych Art.-Nr uchwyt umo liwia zamocowanie w systemie 19. Element zajmuje 2U Art.-Nr uchwyt umo liwia zamocowanie w systemie 19. Element zajmuje 3U Art.-Nr uchwyt umo liwia zamocowanie w systemie 19. Element zajmuje 4U W uchwycie mo na zamontowaæ dwa typy ³¹czówek- roz³¹czne i nieroz³¹czne ¹czówka roz³¹czna umo liwia k³osowanie 10 par kabli Art.-Nr ¹czówka nieroz³¹czna Art.-Nr " Patch - Panele, 25-,50- portowe, ISDN Art.-Nr Patch Panel, 25 portowy, 1U, RAL 7035, ISDN, Kat. 3 Art.-Nr Patch Panel, 50 portowy, 1U, RAL 7035, ISDN, Kat. 3 Nie-ekranowane gniazda RJ45, 8 ( 4 ) pinowe LSA, ³¹czenie 3 4, 5 6 Kolor RAL 7035 Zastosowanie jako krosownica ISDN lub rozdzielni telefonów analogowych Wykonanie w standardzie 19", w obudowie stalowej Wymiary : 1 U, wysokoœæ - 44 mm, 19", szerokoœæ 483 mm Ekonomiczna obudowa mieszcz¹ca a 25 lub 50 gniazd 17

18 Gniazda Gniazda modularne RJ 45, ekranowane, Kategoria 5 E Art.-Nr Gniazdo modularne, 2 portowe, ekranowane, RAL 9010, Kat.5 E Art.-Nr Gniazdo modularne, 1 portowe, ekranowane, RAL 9010, Kat.5 E Spe³nia wymogi Kategorii 5 E Zgodny z normami ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA 568A 2 x ekranowane gniazdo RJ 45 8 pol. LSA Metalowa, solidna obudowa Wejœcie na wtyki pod k¹tem 40 o Gniazda modularne RJ 45, ekranowane, Kategoria 6 Art.-Nr Gniazdo modularne, 2 portowe, ekranowane, Kat.6, RAL 9010, Kat.6 Art.-Nr Gniazdo modularne, 1 portowe, ekranowane, Kat.6, RAL 9010, Kat.6 Spe³nia wymogi Kategorii 6 Zgodny z normami ISO/IEC Kat. 6, 2 x ekranowane gniazdo RJ 45 8 pol. LSA Metalowa, solidna obudowa Wejœcie na wtyki pod k¹tem 40 o Gniazda w standardzie mozaik Puszki wraz z ramkami standardu mozaik umo liwiaj¹ zestawienie ró nych kombinacji w jednej zespolonej puszce. Art.-Nr Puszka gniazda 2 modu³owa, kolor RAL 9010, mo liwoœæ umieszczenia ramek z suportami 2 modu³ów 22,5/45 Art.-Nr Puszka gniazda 4 modu³owa, kolor RAL 9010, mo liwoœæ umieszczenia ramek z suportami 4 modu³ów 22,5/45 Art.-Nr Puszka gniazda 6 modu³owa, kolor RAL 9010, mo liwoœæ umieszczenia ramek z suportami 6 modu³ów 22,5/45 Ramki z suportem pozwalaj¹ zamocowaæ w puszce modu³y RJ, gniazda energetyczne kodowane dla sieci komputerowych oraz bez blokad, jak i monta adapterów œwiat³owodowych. Rozwi¹zanie to pozwala zestawiæ kompletne punkty logiczne pocz¹wszy od zasilana elektrycznego poprzez LAN i ³¹cza œwiat³owodowe Ramka z suportem 2 modu³owa Art.-Nr modu³owa Art.-Nr modu³owa Art.-Nr W sprzeda y pe³na oferta gniazd modularnych: SETEC, BTR, ALCATEL, MOLEX, Telegartner Puszki do Gniazd modularnych RJ45 z suportem Art.-Nr Puszka gniazda modularnego RJ45, Kolor RAL 1013 Wymiary: 80 x 80 x 40 mm Pokrywa puszki gniazda modularnego Wymiary 80 x 80 mm, Kolor RAL 1013 Art.-Nr Pokrywa puszki gniazda modularnego Wymiary 80 x 80 mm, Kolor RAL 9010 Adapter do monta u modu³u RJ Keystone w ramce z suportem 1 modu³owy 22,5/45 Art.-Nr modu³owy 45/45- Art.-Nr Adapter do monta u Adapterów œwiat³owodowych Art.-Nr modu³owy adapter 22,5/45 pod gniazdo centruj¹ce SC duplex Art.-Nr modu³owy adapter 45/45 pod 2 gniazda centruj¹ce ST 18

19 Wtyki, Adaptery RJ Wtyk RJ45 HIROSE TM21 ekranowany, Kat. 6 Wtyk: Art. Nr os³onka, Kat. 6 Art.-Nr be owy Art.-Nr czarny Art.-Nr ó³ty Art.-Nr czerwony Art.-Nr niebieski Art.-Nr zielony Art.-Nr pomarañczowy Art.-Nr szary Wtyk spe³niaj¹cy wymogi Kat. 6 CLASS E 250 MHz. Mo liwoœæ u ycia kabli do porzekroju 0,5 mm, AWG24/1 Wtyk RJ45 HIROSE TM11 ekranowany, Kat. 5 E Wtyk Art. Nr os³onka, Kat. 5 E Art.-Nr be owy Art.-Nr czarny Art.-Nr ó³ty Art.-Nr czerwony Art.-Nr niebieski Art.-Nr zielony Art.-Nr pomarañczowy Art.-Nr szary Wtyk RJ45, Kat 5 E, ekranowany Art.-Nr Wtyk E-MO 8/8 SR-G RJ45 Wtyki dopasowane do os³onek 32417(0-7)0.x Wtyk RJ45 STEWART ekranowany, Kat 5 E Wtyk RJ45 Art.Nr Os³onka: Art.-Nr szary Art.-Nr czarny Art.-Nr ó³ty Art.-Nr czerwony Art.-Nr niebieski Art.-Nr zielony Wtyki modularne UTP Wtyki na kabel okr¹g³y Art.-Nr E-MO 8/8 SR RJ45 UTO kat 5E Os³onki wtyków RJ45 Art.-Nr be owa Art.-Nr czarna Art.-Nr ó³ta Art.-Nr czerwona Art.-Nr niebieska Art.-Nr zielona Modu³y Po³¹czeniowe Kat. 6 i 5E Art.-Nr Modu³ Po³¹czeniowy Kat. 5 E Art.-Nr Modu³ Po³¹czeniowy Kat. 6 ( 600 MHz ) Modu³ idealnie nadaj¹cy siê do przed³u ania sieci, lub naprawiania istniej¹cej instalacji bez strat zwi¹zanych z transferem danych i utrzymaniem kategorii 4 x LSA 4 pin. dla kabli z przedzia³u AWG Modu³ RJ45 Key Stone, ekranowany Kat 5 E Art.-Nr Modu³ RJ45 Key Stone, kat. 5 E, ekranowany Modu³ RJ45 UTP Key Stone Art.-Nr Modu³ RJ45 Key Stone, nie ekranowany Zaœlepka RJ45 Art.-Nr Zaœlepka otworu p³yt czo³owych RJ45 czarna Adapter modularny RJ45 ekranowany, Kat. 5 E Art.-Nr Adapter modularny RJ45 ekranowany, Kat. 5 E Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 E-TA 8/8MG RJ45 Adaptery ( couplery ) modularne RJ45 UTP Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 Art.-Nr E-TA 6/6 nie-ekranowany, RJ12 Adapter ( coupler ) modularny RJ45 Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 Art.-Nr E-TA 8/8 nie-ekranowany, RJ45 UTP Adapter ( coupler ) modularny RJ45 Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 Art.-Nr E-TA 8/8 ekranowany, RJ45 STP Adapter ( coupler ) modularny RJ45 Gniazdo / Gniazdo, ³¹czenie 1 : 1 19

20 Patchordy Kategorii 6-5 E Patchcordy S/STP Kat. 6, RJ45 HIROSE TM21 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 2 x RJ45 Hirose TM21, Kat. 6 Kabel: DRAKA UC 600 MHz, S/STP ( PiMF ) 4 x 2 x AWG 27/7, HF, LSZH Art.-Nr x - szary - 1m 2m 3m 5m 10m 15m x - czarny 1m 2m 3m 5m 10m x - czerwony 1m 2m 3m 5m 10m x - zielony 1m 2m 3m 5m 10m x - niebieski 1m 2m 3m 5m 10m x - ó³ty 1m 2m 3m 5m 10m Patchcord S/STP Kat. 6, RJ45 HIROSE TM21 Kat. 6 / TERRA SIEMON Kat. 7 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 1 x RJ45 Hirose TM21 Kat. 6 / 1 x TERRA SIEMON Kat. 7 Kabel: Kerpen Megaline726flex 600 MHz, S/STP ( PiMF ) 4 x 2 x AWG 27/7 HF, LSZH Art.-Nr x D³ugoœci wed³ug zamówienia Klienta Patchcordy FTP Kat. 5 E, RJ45 HIROSE TM11 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 2 x RJ45 Hirose TM11, Kat. 5 E Kabel: DRAKA UC 300 MHz, FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, HF, LSZH Art.-Nr x - szary 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 7,5m 10m 15m 20m 25m 30m 50m x - zielony 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m x - niebieski 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m x - ó³ty 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m x - czerwony 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 5m 10m Patchcordy SFTP Kat. 5 E, RJ45 HIROSE TM11 ¹czenie 1 : 1 wed³ug TIA/EIA 568 B Wtyki: 2 x RJ45 Hirose TM11, Kat. 5 E Kabel: DRAKA UC 300 MHz, SFTP, 4 x 2 x AWG 26/7, HF, LSZH Art.-Nr x - szary 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 6m 7,5m 10m 15m 20m - 25m x - ó³ty 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m x - czerwony 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m x - niebieski 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m x - zielony 0,5m 1m 1,5m 2m 3m 5m 10m Na zamówienie Klienta wykonamy patchcordy niestandardowych d³ugoœci Ka dy Patchcord posiada wydruk testowy 100 % kontroli jakoœci 20

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania światłowodowe

Rozwiązania światłowodowe Rozwiązania światłowodowe NEXUS SYSTEMS Lider w dziedzinie światłowodów Szanowni Państwo, Rok 2015 to okres, który poświęciliśmy na odświeżanie naszej linii produktowej. Zmiany dotyczą prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne, a normy

Okablowanie strukturalne, a normy 1) Wprowadzenie Jeszcze nie tak dawno podstawowymi narzêdziami do pracy biurowej by³y d³ugopis, kartka papieru oraz liczyd³o lub kalkulator. Gwa³towny rozwój elektroniki i informatyki spowodowa³, e prawie

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A VEMCO Sp. z o.o. - Cennik okablowania strukturalnego LEONI-KERPEN 2 Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A Kable instalacyjne kat. 5E UTP Draka Comteq J-2YY Typ: U/UTP, 125 MHz, PVC Wymiary: 4x2xAWG 24/1 CD2743731

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO KOMPETENCJA ŁĄCZY. SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WYGODNE ZAKUPY ONLINE poprzez w sklepie aplikację internetowym LiVE-PHONE sklep.schrack.pl INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW w SCHRACK STORE z Centrum

Bardziej szczegółowo

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Spis treści Systemy Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Podstawowe informacje Strona 8 Rozwiązania Strona 9 Systemy certyfikacji wykonania Strona 10 Systemy certyfikacji systemu Strona 11 kable instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo