J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A."

Transkrypt

1 J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres r r. Data raportu: 13 luty 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI ZARZĄD RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI RAPORT JEDNOSTKOWY RAPORT SKONSOLIDOWANY CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DO-KONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZE-NIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZE-NIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA MAJĄCYCH MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ART & BUSINESS MAGAZINE S.A ARTNEWS LLC SKATE S LCC KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNÓZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 SZANOWNI AKCJONARIUSZE, Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. DANE SPÓŁKI Firma: ARTNEWS S.A. (poprzednio Abbey House Group S.A.) Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bracka 9, Warszawa tel Internet: investor.artnews.com KRS: REGON: NIP: ZARZĄD Izabela Depczyk Prezes Zarządu Cezary Klimont Członek Zarządu Szczepan Adamski Członek Zarządu 1.3. RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAW- CZEGO Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville Członek Rady Nadzorczej Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Alexey Pivovarov Członek Rady Nadzorczej Wiesław Podkański Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Nina Yatsyno Członek Rady Nadzorczej Luca Melchionna Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA Emitent na koniec IV kwartału 2014 r. zatrudniał na podstawie poszczególnych umów: - umowa o prace - 8 osób - umowa zlecenia - 2 osoby - umowy o dzieło - 1 osoby 1.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ramach grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta liczba osób zatrudnionych na podstawie poszczególnych umów wynosi: umowy o pracę 35 osób umowy zlecenia - 2 osoby umowa o dzieło - 5 osób 1.6. AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) Nazwa akcjonariusza Redline Capital Fund - Universal Investments Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach ,70% 23,70% Serius LTD ,67% 20,67% MCW Finance LTD ,46% 11,46% Essevea LTD ,14% 11,14% Next Media Group LTD ,81% 9,81% Pozostali ,21% 23,21% Razem ,00% 100,00% 3

4 1.7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Grupę kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty: - Art & Business Magazine S.A. spółka z branży art media, wydawca magazynu Art & Business najstarszego polskiego czasopisma o rynku sztuki. Emitent posiada pakiet kontrolny akcji spółki, stanowiących 63,77% udziału w kapitale zakładowym oraz 63,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Akcje od 2 października 2012 r. notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka objęła również w całości 2 miliony akcji z emisji serii B, które do dnia opublikowania sprawozdania finansowego nie zostały zarejestrowane. 20 grudnia 2014 Emitent warunkowo zbył wszystkie akcje w podmiocie, w chwili obecnej trwa spełnianie się warunku zbycia. - Skate s LLC światowy lider na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest również jednym z liderów na rynku organizacji konferencji i forów poświęconych branży rynku sztuki. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka podlega konsolidacji od dnia 24 stycznia 2014 r. - Skate Press LTD. ARTNEWS S.A. od dnia 5 września 2014 r. posiada 100% udziałów w Skate Press LTD. Spółka podlega konsolidacji poczynając od III kwartału 2014 r. - ARTnews LLC - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego globalnie w nakładzie przekraczającym egzemplarzy miesięcznie magazynu ARTnews, który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką. Emitent posiada 86% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka podlega konsolidacji od dnia 16 maja 2014 r. Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka była w trakcie procesu przekształcania w spółkę ARTnews LTD. W niniejszym raporcie Emitent oprócz sprawozdania jednostkowego prezentuje również sprawozdanie skonsolidowane ARTNEWS S.A. (poprzednio Abbey House Group S.A.). Prezentowane skonsolidowane dane porównawcze za IV kwartał 2013 r. dotyczą grupy kapitałowej, którą tworzyły spółki ARTNEWS S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. 4

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Q Q Wyszczególnienie z RZiS narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,60 zysk/strata na sprzedaży , , , ,81 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,57 zysk/strata brutto , , , ,53 zysk/strata netto , , , ,56 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,83 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,43 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,37 zobowiązania długoterminowe , ,87 zobowiązania krótkoterminowe , ,82 amortyzacja , ,21 5

6 2.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,60 - od jednostek powiązanych 0 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,12 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,48 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,41 I. Amortyzacja , , , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,59 III. Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy , , , ,25 - podatek akcyzowy 0 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,24 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,66 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,87 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,68 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,81 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,89 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,81 0, ,66 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,89 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,65 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 998,18 0, ,51 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,01 0, ,01 III. Inne koszty operacyjne , , , ,64 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,57 G. Przychody finansowe , , , ,24 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,11 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , , , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,93 H. Koszty finansowe , , , ,20 I. Odsetki , , , ,16 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,56 0, ,50 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,04 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,53 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,53 L. Podatek dochodowy ,68 0, ,39 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0, ,03 0, ,03 N. Zysk ( strata ) netto , , , ,56 6

7 BILANS A. AKTYWA AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,98 I. Wartości niematerialne i prawne , ,08 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy , ,20 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,88 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,58 d) środki transportu , ,71 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,30 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,30 a) w jednostkach powiązanych 0, ,30 - udziały lub akcje 0, ,30 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,22 - udziały lub akcje ,22 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,53 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,42 I. Zapasy , ,07 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 7

8 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary , ,07 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,43 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,23 - do 12 miesięcy 0, ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,79 - do 12 miesięcy , ,79 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,50 c) inne , ,91 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,63 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,19 a) w jednostkach powiązanych , ,37 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki , ,37 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,45 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,37 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,37 - inne środki pieniężne ,14 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0, ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 Aktywa razem , ,40 8

9 B. PASYWA PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,83 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,70 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,25 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,44 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,56 0,00 IX. Zysk (strata) netto , ,56 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 XI. Kapitał niezarejestrowany ,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,57 I. Rezerwy na zobowiązania , ,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,84 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy ,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe ,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,87 a) kredyty i pożyczki , ,87 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,82 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,30 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0, ,04 - do 12 miesięcy 0, ,04 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,26 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i pożyczki , ,07 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,04 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,62 do 12 miesięcy , ,62 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 9

10 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,03 h) z tytułu wynagrodzeń 1 300, ,49 i) inne , ,27 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,04 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,04 1) długoterminowe 0,00 0,00 2) krótkoterminowe 0, ,04 Pasywa razem , ,40 10

11 ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Q Q Q Q ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM narastająco narastająco I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,23 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,23 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0, ,70 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, ,70 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0, ,70 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0, , ,36 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,36 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0, ,70 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0, ,36 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,25 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0, ,44 0, ,44 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,44 0, ,44 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , , , ,44 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał niezarejestriwany , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,25 0, ,36 11

12 - korekty błędów podstawowych 0, ,25 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0, ,36 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,25 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, ,98 0, , ,36 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,98 0, ,56 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,98 0, ,56 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,56 0,00 8. Wynik netto , , , ,56 a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 b) strata netto , , , ,56 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,83 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu zysku , , , ,83 12

13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Q Q Q Q RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco narastająco A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,56 II. Korekty razem , , , ,73 1. Amortyzacja , , , ,21 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0, ,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,05 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,35 0, , ,24 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,84 6. Zmiana stanu zapasów ,85 0, , ,24 7. Zmiana stanu należności , , , ,52 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,99 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 0,00 0,00 0, ,86 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,29 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0, ,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 II. Wydatki , , , ,30 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0, , ,30 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0, ,54 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 0, ,30 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,24 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0, ,24 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0, , , ,00 13

14 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,30 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I. Wpływy , , , ,32 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów ,00 0, ,50 0,00 2. Kredyty i pożyczki , , , ,32 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki , , , ,57 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , , , ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, , ,18 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0, ,39 8. Odsetki ,11 0, ,23 0,00 9. Inne wydatki finansowe , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,75 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) , , , ,16 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,36 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0,00 0,00 14

15 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Q Q Wyszczególnienie z RZiS Narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,61 zysk/strata na sprzedaży , , , ,96 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,29 zysk/strata brutto , , , ,49 zysk/strata netto , , , ,24 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,54 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,21 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 zobowiązania długoterminowe , ,87 zobowiązania krótkoterminowe , ,31 amortyzacja , ,93 15

16 3.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,45 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,16 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,57 I. Amortyzacja , , , ,93 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,80 III. Usługi obce , , , ,24 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,26 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,71 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,20 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,75 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,68 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,96 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,04 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,81 0, ,26 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,04 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,37 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,82 0, ,51 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,01 0, ,01 III. Inne koszty operacyjne , , , ,36 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,29 G. Przychody finansowe , , , ,01 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 742, , , ,78 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , , , ,20 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,03 H. Koszty finansowe , , , ,21 I. Odsetki, w tym: , , , ,17 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,20 0, ,14 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,04 16

17 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy ,31 0, ,29 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne ,31 0, ,29 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto z udziałów w jednostkach podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto , , , ,49 P. Podatek dochodowy , , , ,41 I. Część bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Część odroczona , , , ,41 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,66 S. Zysk (strata) netto , , , ,24 17

18 BILANS A. AKTYWA AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne , ,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,20 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,30 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji ,00 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,48 0,00 1. Wartość firmy jednostki zależne ,48 0,00 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,58 d) środki transportu , ,71 e) inne środki trwałe ,31 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe ,02 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,02 0,00 a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,02 0,00 - udziały lub akcje ,02 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 18

19 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,53 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,69 I. Zapasy , ,07 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,07 5. Zaliczki na dostawy ,81 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,21 1. Należności od jednostek powiązanych 2 980, ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 980, ,23 - do 12 miesięcy 2 980, ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,98 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,27 c) inne , ,69 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,12 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,68 a) w jednostkach zależnych i współzależnych ,37 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki ,37 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach 0, ,45 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,23 - inne środki pieniężne ,08 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0, ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 19

20 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Należności niezafakturowane 0,00 0,00 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Aktywa razem , ,79 20

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r. Data raportu: 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Data raportu: 14 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI. 2 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. Data raportu: 14 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

K O R E K T A J E D N O S T K O W E G O I S K O N S O L I D O W A N E G O R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

K O R E K T A J E D N O S T K O W E G O I S K O N S O L I D O W A N E G O R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. K O R E K T A J E D N O S T K O W E G O I S K O N S O L I D O W A N E G O R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2013 r. - 31.12.2013 r. z dnia: 14 lutego 2014 r.. Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2015 r. - 31.12.2015 r. Data raportu: 15 lutego 2016 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo