J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A."

Transkrypt

1 J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres r r. Data raportu: 13 luty 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI ZARZĄD RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI RAPORT JEDNOSTKOWY RAPORT SKONSOLIDOWANY CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DO-KONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZE-NIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZE-NIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA MAJĄCYCH MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ART & BUSINESS MAGAZINE S.A ARTNEWS LLC SKATE S LCC KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNÓZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 SZANOWNI AKCJONARIUSZE, Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. DANE SPÓŁKI Firma: ARTNEWS S.A. (poprzednio Abbey House Group S.A.) Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bracka 9, Warszawa tel Internet: investor.artnews.com KRS: REGON: NIP: ZARZĄD Izabela Depczyk Prezes Zarządu Cezary Klimont Członek Zarządu Szczepan Adamski Członek Zarządu 1.3. RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAW- CZEGO Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville Członek Rady Nadzorczej Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Alexey Pivovarov Członek Rady Nadzorczej Wiesław Podkański Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Nina Yatsyno Członek Rady Nadzorczej Luca Melchionna Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA Emitent na koniec IV kwartału 2014 r. zatrudniał na podstawie poszczególnych umów: - umowa o prace - 8 osób - umowa zlecenia - 2 osoby - umowy o dzieło - 1 osoby 1.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ramach grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta liczba osób zatrudnionych na podstawie poszczególnych umów wynosi: umowy o pracę 35 osób umowy zlecenia - 2 osoby umowa o dzieło - 5 osób 1.6. AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) Nazwa akcjonariusza Redline Capital Fund - Universal Investments Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach ,70% 23,70% Serius LTD ,67% 20,67% MCW Finance LTD ,46% 11,46% Essevea LTD ,14% 11,14% Next Media Group LTD ,81% 9,81% Pozostali ,21% 23,21% Razem ,00% 100,00% 3

4 1.7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Grupę kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty: - Art & Business Magazine S.A. spółka z branży art media, wydawca magazynu Art & Business najstarszego polskiego czasopisma o rynku sztuki. Emitent posiada pakiet kontrolny akcji spółki, stanowiących 63,77% udziału w kapitale zakładowym oraz 63,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Akcje od 2 października 2012 r. notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka objęła również w całości 2 miliony akcji z emisji serii B, które do dnia opublikowania sprawozdania finansowego nie zostały zarejestrowane. 20 grudnia 2014 Emitent warunkowo zbył wszystkie akcje w podmiocie, w chwili obecnej trwa spełnianie się warunku zbycia. - Skate s LLC światowy lider na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest również jednym z liderów na rynku organizacji konferencji i forów poświęconych branży rynku sztuki. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka podlega konsolidacji od dnia 24 stycznia 2014 r. - Skate Press LTD. ARTNEWS S.A. od dnia 5 września 2014 r. posiada 100% udziałów w Skate Press LTD. Spółka podlega konsolidacji poczynając od III kwartału 2014 r. - ARTnews LLC - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego globalnie w nakładzie przekraczającym egzemplarzy miesięcznie magazynu ARTnews, który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką. Emitent posiada 86% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka podlega konsolidacji od dnia 16 maja 2014 r. Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka była w trakcie procesu przekształcania w spółkę ARTnews LTD. W niniejszym raporcie Emitent oprócz sprawozdania jednostkowego prezentuje również sprawozdanie skonsolidowane ARTNEWS S.A. (poprzednio Abbey House Group S.A.). Prezentowane skonsolidowane dane porównawcze za IV kwartał 2013 r. dotyczą grupy kapitałowej, którą tworzyły spółki ARTNEWS S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. 4

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Q Q Wyszczególnienie z RZiS narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,60 zysk/strata na sprzedaży , , , ,81 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,57 zysk/strata brutto , , , ,53 zysk/strata netto , , , ,56 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,83 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,43 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,37 zobowiązania długoterminowe , ,87 zobowiązania krótkoterminowe , ,82 amortyzacja , ,21 5

6 2.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,60 - od jednostek powiązanych 0 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,12 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,48 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,41 I. Amortyzacja , , , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,59 III. Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy , , , ,25 - podatek akcyzowy 0 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,24 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,66 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,87 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,68 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,81 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,89 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,81 0, ,66 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,89 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,65 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 998,18 0, ,51 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,01 0, ,01 III. Inne koszty operacyjne , , , ,64 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,57 G. Przychody finansowe , , , ,24 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,11 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , , , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,93 H. Koszty finansowe , , , ,20 I. Odsetki , , , ,16 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,56 0, ,50 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,04 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,53 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,53 L. Podatek dochodowy ,68 0, ,39 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0, ,03 0, ,03 N. Zysk ( strata ) netto , , , ,56 6

7 BILANS A. AKTYWA AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,98 I. Wartości niematerialne i prawne , ,08 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy , ,20 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,88 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,58 d) środki transportu , ,71 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,30 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,30 a) w jednostkach powiązanych 0, ,30 - udziały lub akcje 0, ,30 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,22 - udziały lub akcje ,22 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,53 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,42 I. Zapasy , ,07 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 7

8 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary , ,07 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,43 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,23 - do 12 miesięcy 0, ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,79 - do 12 miesięcy , ,79 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,50 c) inne , ,91 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,63 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,19 a) w jednostkach powiązanych , ,37 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki , ,37 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,45 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,37 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,37 - inne środki pieniężne ,14 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0, ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 Aktywa razem , ,40 8

9 B. PASYWA PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,83 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,70 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,25 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,44 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,56 0,00 IX. Zysk (strata) netto , ,56 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 XI. Kapitał niezarejestrowany ,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,57 I. Rezerwy na zobowiązania , ,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,84 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy ,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe ,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,87 a) kredyty i pożyczki , ,87 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,82 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,30 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0, ,04 - do 12 miesięcy 0, ,04 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,26 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i pożyczki , ,07 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,04 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,62 do 12 miesięcy , ,62 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 9

10 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,03 h) z tytułu wynagrodzeń 1 300, ,49 i) inne , ,27 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,04 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,04 1) długoterminowe 0,00 0,00 2) krótkoterminowe 0, ,04 Pasywa razem , ,40 10

11 ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Q Q Q Q ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM narastająco narastająco I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,23 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,23 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0, ,70 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, ,70 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0, ,70 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0, , ,36 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,36 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0, ,70 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0, ,36 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,25 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0, ,44 0, ,44 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,44 0, ,44 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , , , ,44 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał niezarejestriwany , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,25 0, ,36 11

12 - korekty błędów podstawowych 0, ,25 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0, ,36 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,25 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, ,98 0, , ,36 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,98 0, ,56 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,98 0, ,56 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,56 0,00 8. Wynik netto , , , ,56 a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 b) strata netto , , , ,56 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,83 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu zysku , , , ,83 12

13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Q Q Q Q RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco narastająco A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,56 II. Korekty razem , , , ,73 1. Amortyzacja , , , ,21 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0, ,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,05 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,35 0, , ,24 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,84 6. Zmiana stanu zapasów ,85 0, , ,24 7. Zmiana stanu należności , , , ,52 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,99 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 0,00 0,00 0, ,86 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,29 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0, ,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 II. Wydatki , , , ,30 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0, , ,30 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0, ,54 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 0, ,30 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,24 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0, ,24 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0, , , ,00 13

14 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,30 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I. Wpływy , , , ,32 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów ,00 0, ,50 0,00 2. Kredyty i pożyczki , , , ,32 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki , , , ,57 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , , , ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, , ,18 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0, ,39 8. Odsetki ,11 0, ,23 0,00 9. Inne wydatki finansowe , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,75 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) , , , ,16 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,36 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0,00 0,00 14

15 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Q Q Wyszczególnienie z RZiS Narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,61 zysk/strata na sprzedaży , , , ,96 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,29 zysk/strata brutto , , , ,49 zysk/strata netto , , , ,24 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,54 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,21 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 zobowiązania długoterminowe , ,87 zobowiązania krótkoterminowe , ,31 amortyzacja , ,93 15

16 3.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,45 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,16 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,57 I. Amortyzacja , , , ,93 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,80 III. Usługi obce , , , ,24 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,26 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,71 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,20 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,75 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,68 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,96 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,04 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,81 0, ,26 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,04 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,37 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,82 0, ,51 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,01 0, ,01 III. Inne koszty operacyjne , , , ,36 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,29 G. Przychody finansowe , , , ,01 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 742, , , ,78 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , , , ,20 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,03 H. Koszty finansowe , , , ,21 I. Odsetki, w tym: , , , ,17 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,20 0, ,14 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,04 16

17 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy ,31 0, ,29 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne ,31 0, ,29 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto z udziałów w jednostkach podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto , , , ,49 P. Podatek dochodowy , , , ,41 I. Część bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Część odroczona , , , ,41 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,66 S. Zysk (strata) netto , , , ,24 17

18 BILANS A. AKTYWA AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne , ,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,20 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,30 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji ,00 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,48 0,00 1. Wartość firmy jednostki zależne ,48 0,00 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,58 d) środki transportu , ,71 e) inne środki trwałe ,31 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe ,02 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,02 0,00 a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,02 0,00 - udziały lub akcje ,02 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 18

19 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,53 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,69 I. Zapasy , ,07 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,07 5. Zaliczki na dostawy ,81 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,21 1. Należności od jednostek powiązanych 2 980, ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 980, ,23 - do 12 miesięcy 2 980, ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,98 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,27 c) inne , ,69 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,12 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,68 a) w jednostkach zależnych i współzależnych ,37 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki ,37 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach 0, ,45 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,23 - inne środki pieniężne ,08 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0, ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 19

20 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Należności niezafakturowane 0,00 0,00 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Aktywa razem , ,79 20

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo