J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A."

Transkrypt

1 J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres r r. Data raportu: 13 luty 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI ZARZĄD RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI RAPORT JEDNOSTKOWY RAPORT SKONSOLIDOWANY CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DO-KONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2014 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZE-NIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZE-NIACH DOTYCZĄCYCH EMITENTA MAJĄCYCH MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ART & BUSINESS MAGAZINE S.A ARTNEWS LLC SKATE S LCC KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNÓZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 SZANOWNI AKCJONARIUSZE, Niniejszym przekazujemy raport okresowy z działań Emitenta (Spółki) w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. DANE SPÓŁKI Firma: ARTNEWS S.A. (poprzednio Abbey House Group S.A.) Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bracka 9, Warszawa tel Internet: investor.artnews.com KRS: REGON: NIP: ZARZĄD Izabela Depczyk Prezes Zarządu Cezary Klimont Członek Zarządu Szczepan Adamski Członek Zarządu 1.3. RADA NADZORCZA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAW- CZEGO Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville Członek Rady Nadzorczej Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Alexey Pivovarov Członek Rady Nadzorczej Wiesław Podkański Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Marcin Depczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Brian McConville - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Norman Hansen Członek Rady Nadzorczej Andrew Kureth Członek Rady Nadzorczej Nina Yatsyno Członek Rady Nadzorczej Luca Melchionna Członek Rady Nadzorczej Waldemar Tevnell Członek Rady Nadzorczej 1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA Emitent na koniec IV kwartału 2014 r. zatrudniał na podstawie poszczególnych umów: - umowa o prace - 8 osób - umowa zlecenia - 2 osoby - umowy o dzieło - 1 osoby 1.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ramach grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta liczba osób zatrudnionych na podstawie poszczególnych umów wynosi: umowy o pracę 35 osób umowy zlecenia - 2 osoby umowa o dzieło - 5 osób 1.6. AKCJONARIAT (na dzień publikacji raportu) Nazwa akcjonariusza Redline Capital Fund - Universal Investments Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach ,70% 23,70% Serius LTD ,67% 20,67% MCW Finance LTD ,46% 11,46% Essevea LTD ,14% 11,14% Next Media Group LTD ,81% 9,81% Pozostali ,21% 23,21% Razem ,00% 100,00% 3

4 1.7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Grupę kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty: - Art & Business Magazine S.A. spółka z branży art media, wydawca magazynu Art & Business najstarszego polskiego czasopisma o rynku sztuki. Emitent posiada pakiet kontrolny akcji spółki, stanowiących 63,77% udziału w kapitale zakładowym oraz 63,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Akcje od 2 października 2012 r. notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka objęła również w całości 2 miliony akcji z emisji serii B, które do dnia opublikowania sprawozdania finansowego nie zostały zarejestrowane. 20 grudnia 2014 Emitent warunkowo zbył wszystkie akcje w podmiocie, w chwili obecnej trwa spełnianie się warunku zbycia. - Skate s LLC światowy lider na rynku raportów oraz analiz dotyczący spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych działających na globalnym rynku sztuki. Jest również jednym z liderów na rynku organizacji konferencji i forów poświęconych branży rynku sztuki. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka podlega konsolidacji od dnia 24 stycznia 2014 r. - Skate Press LTD. ARTNEWS S.A. od dnia 5 września 2014 r. posiada 100% udziałów w Skate Press LTD. Spółka podlega konsolidacji poczynając od III kwartału 2014 r. - ARTnews LLC - wydawca założonego w 1902 roku, dystrybuowanego globalnie w nakładzie przekraczającym egzemplarzy miesięcznie magazynu ARTnews, który jest niekwestionowanym liderem globalnych mediów związanych ze sztuką. Emitent posiada 86% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka podlega konsolidacji od dnia 16 maja 2014 r. Na dzień 31 grudnia 2014 roku spółka była w trakcie procesu przekształcania w spółkę ARTnews LTD. W niniejszym raporcie Emitent oprócz sprawozdania jednostkowego prezentuje również sprawozdanie skonsolidowane ARTNEWS S.A. (poprzednio Abbey House Group S.A.). Prezentowane skonsolidowane dane porównawcze za IV kwartał 2013 r. dotyczą grupy kapitałowej, którą tworzyły spółki ARTNEWS S.A. oraz Art & Business Magazine S.A. 4

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Q Q Wyszczególnienie z RZiS narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,60 zysk/strata na sprzedaży , , , ,81 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,57 zysk/strata brutto , , , ,53 zysk/strata netto , , , ,56 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,83 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,43 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,37 zobowiązania długoterminowe , ,87 zobowiązania krótkoterminowe , ,82 amortyzacja , ,21 5

6 2.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,60 - od jednostek powiązanych 0 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,12 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,48 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,41 I. Amortyzacja , , , ,21 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,59 III. Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy , , , ,25 - podatek akcyzowy 0 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,24 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,66 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,87 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,68 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,81 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,89 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,81 0, ,66 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,89 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,65 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 998,18 0, ,51 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,01 0, ,01 III. Inne koszty operacyjne , , , ,64 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,57 G. Przychody finansowe , , , ,24 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,11 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , , , ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,93 H. Koszty finansowe , , , ,20 I. Odsetki , , , ,16 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,56 0, ,50 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,04 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,53 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,53 L. Podatek dochodowy ,68 0, ,39 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0, ,03 0, ,03 N. Zysk ( strata ) netto , , , ,56 6

7 BILANS A. AKTYWA AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,98 I. Wartości niematerialne i prawne , ,08 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy , ,20 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,88 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,58 d) środki transportu , ,71 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,30 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,30 a) w jednostkach powiązanych 0, ,30 - udziały lub akcje 0, ,30 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,22 - udziały lub akcje ,22 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,53 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,42 I. Zapasy , ,07 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 7

8 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary , ,07 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,43 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,23 - do 12 miesięcy 0, ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,79 - do 12 miesięcy , ,79 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,50 c) inne , ,91 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,63 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,19 a) w jednostkach powiązanych , ,37 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki , ,37 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,45 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,37 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,37 - inne środki pieniężne ,14 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0, ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 Aktywa razem , ,40 8

9 B. PASYWA PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,83 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,70 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,25 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,44 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,56 0,00 IX. Zysk (strata) netto , ,56 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 XI. Kapitał niezarejestrowany ,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,57 I. Rezerwy na zobowiązania , ,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,84 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy ,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe ,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,87 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,87 a) kredyty i pożyczki , ,87 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,82 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,30 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0, ,04 - do 12 miesięcy 0, ,04 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,26 2. Wobec pozostałych jednostek , ,52 a) kredyty i pożyczki , ,07 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,04 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,62 do 12 miesięcy , ,62 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 9

10 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,03 h) z tytułu wynagrodzeń 1 300, ,49 i) inne , ,27 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,04 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,04 1) długoterminowe 0,00 0,00 2) krótkoterminowe 0, ,04 Pasywa razem , ,40 10

11 ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM Q Q Q Q ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM narastająco narastająco I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,23 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,23 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0, ,70 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, ,70 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0, ,70 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0, , ,36 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, , ,36 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0, ,70 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0, ,36 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,25 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0, ,44 0, ,44 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,44 0, ,44 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , , , ,44 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał niezarejestriwany , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,25 0, ,36 11

12 - korekty błędów podstawowych 0, ,25 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0, ,36 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, ,25 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, ,98 0, , ,36 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,98 0, ,56 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,98 0, ,56 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,56 0,00 8. Wynik netto , , , ,56 a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 b) strata netto , , , ,56 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,83 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu zysku , , , ,83 12

13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Q Q Q Q RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco narastająco A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,56 II. Korekty razem , , , ,73 1. Amortyzacja , , , ,21 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0, ,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,05 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,35 0, , ,24 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,84 6. Zmiana stanu zapasów ,85 0, , ,24 7. Zmiana stanu należności , , , ,52 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,99 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 0,00 0,00 0, ,86 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,29 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0, ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0, ,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 II. Wydatki , , , ,30 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0, , ,30 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 0, ,54 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 0, ,30 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0, ,24 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0, ,24 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0, , , ,00 13

14 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,30 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I. Wpływy , , , ,32 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów ,00 0, ,50 0,00 2. Kredyty i pożyczki , , , ,32 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki , , , ,57 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , , , ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, , ,18 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0, ,39 8. Odsetki ,11 0, ,23 0,00 9. Inne wydatki finansowe , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,75 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) , , , ,16 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym , , , ,36 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0,00 0,00 14

15 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q Q Q Q Wyszczególnienie z RZiS Narastająco narastająco przychody netto ze sprzedaży , , , ,61 zysk/strata na sprzedaży , , , ,96 zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,29 zysk/strata brutto , , , ,49 zysk/strata netto , , , ,24 Q Q Wyszczególnienie z Bilansu kapitał własny , ,54 należności długoterminowe 0,00 0,00 należności krótkoterminowe , ,21 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 zobowiązania długoterminowe , ,87 zobowiązania krótkoterminowe , ,31 amortyzacja , ,93 15

16 3.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Q Q Q Q RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco narastająco A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,45 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,16 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,57 I. Amortyzacja , , , ,93 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,80 III. Usługi obce , , , ,24 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,26 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,71 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,20 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,75 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,68 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,96 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,04 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,81 0, ,26 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,04 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,37 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,82 0, ,51 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,01 0, ,01 III. Inne koszty operacyjne , , , ,36 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,29 G. Przychody finansowe , , , ,01 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 6 742, , , ,78 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , , , ,20 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,00 0,00 0,00 V. Inne , , , ,03 H. Koszty finansowe , , , ,21 I. Odsetki, w tym: , , , ,17 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,20 0, ,14 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,04 16

17 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,49 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy ,31 0, ,29 0,00 I. Odpis wartości firmy jednostki zależne ,31 0, ,29 0,00 II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto z udziałów w jednostkach podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto , , , ,49 P. Podatek dochodowy , , , ,41 I. Część bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Część odroczona , , , ,41 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,66 S. Zysk (strata) netto , , , ,24 17

18 BILANS A. AKTYWA AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne , ,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy , ,20 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,30 4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji ,00 0,00 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,48 0,00 1. Wartość firmy jednostki zależne ,48 0,00 2. Wartość firmy jednostki współzależne 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,58 d) środki transportu , ,71 e) inne środki trwałe ,31 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,31 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe ,02 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,02 0,00 a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach ,02 0,00 - udziały lub akcje ,02 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 18

19 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,53 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,69 I. Zapasy , ,07 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,07 5. Zaliczki na dostawy ,81 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,21 1. Należności od jednostek powiązanych 2 980, ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 980, ,23 - do 12 miesięcy 2 980, ,23 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,98 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,27 c) inne , ,69 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,12 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,68 a) w jednostkach zależnych i współzależnych ,37 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki ,37 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) w pozostałych jednostkach 0, ,45 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,45 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,23 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,23 - inne środki pieniężne ,08 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0, ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,29 19

20 V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 0,00 1. Należności niezafakturowane 0,00 0,00 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Aktywa razem , ,79 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 12 MAJA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Raport Kwartalny Good Idea S.A. IV kwartał 2014/2015 r. (dane 1.04.2015r. 30.06.2015r.) Warszawa 20 sierpnia 2015r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo