PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Redakcja Naukowa JAROSŁAW KOSTRUBIEC PAWEŁ SZCZĘŚNIAK MARIAN ZDYB Lublin 2013

2 MONOGRAFIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Redakcja Naukowa Jarosław Kostrubiec, Paweł Szczęśniak, Marian Zdyb Recenzenci dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. dr hab. Wojciech Kocot, prof. dr hab. Jacek Lang, prof. dr hab. Waldemar Martyn, dr Bogusław Przywora, prof. dr hab. Jerzy Rajski, dr hab. Agnieszka Skóra prof. UMK, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, dr Przemysław Wszołek Redakcja Agnieszka Minda Wydawca Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel. (81) ISBN Skład i przygotowanie do druku: C.P.H. M&M,

3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Słowo wstępne 13 The introduction Mariusz Krawczyk Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście władztwa administracyjnego 15 The resctrictions on running a business in the context of administrative authority Marta Mulawa Problematyka koncesji jako najbardziej uciążliwej formy ingerencji w wolność gospodarczą 25 The issue of licenses as the most burdensome form of interference in economic freedom Kamil Dobosz, Marika Scheibe Istotne aspekty prawa konkurencji Unii Europejskiej w kontekście ograniczenia działalności gospodarczej 39 Relevant Facets of the EU Competition Law in Context of Economic Activity Constraints Marta Samborska Wzajemna korelacja ustawodawstwa antymonopolowego i sposobów reglamentowania działalności gospodarczej w świetle problemu enumeratywności katalogu przesłanek jej prowadzenia 51 The correlation of antitrust legislation and methods of the economic activity rationing in connection with locking the list of prerequisites for its conducting Artur Bilski Dysfunkcyjność rejestru klauzul niedozwolonych. Propozycje zmian 59 Dysfunctions of the Polish Register of Prohibited Clauses. Chosen changes proposals

4 4 Marek Porzeżyński Wybrane zagadnienia własności intelektualnej jako czynnika ograniczającego swobodę działalności gospodarczej 65 Selected aspects of intellectual property as a factor limiting the freedom of economic activity Natalia Wrońska, Łukasz Połatyński Liberalizacja rynku energii przez regulację na przykładzie instytucji Obliga giełdowego 74 The liberalization of the energy market through its regulation on the example of the institution of stock exchange obligation Katarzyna Fortuna Ograniczenia prowadzenia działalności na danym obszarze ze względu na występowanie niektórych form ochrony przyrody 87 Limitations of running a business in some area due to occurrence of some forms of nature protection Adrian Sypnicki Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ograniczeniem działalności gospodarczej? 96 Whether the zoning plan is restriction of doing business? Piotr Ćwiakowski, Iwona Krzemińska Naruszenie zasad prawa zamówień publicznych jako przesłanka ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 104 The violation of the public procurement law as a prerequisite for restriction on running a business Joanna Niedojadło Legalne i akceptowane przez władze fiskalne metody redukcji obciążenia podatkowego 117 The legal and governmentally accepted fiscal methods of reducing the tax charge Radosław Żuchowski Tzw. kredyt podatkowy czyli swoisty sposób rozumienia przez Ministerstwo Finansów potrzeby wspierania początkujących przedsiębiorców 128 The so-called tax credit as a specific way how Ministry of Finance of Poland understands the need of governmental support for beginning entrepreneurs

5 Marta Hacia, Edyta Szałacha Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółki Amber Gold 136 Restrictions in business actitivity on the basis of Amber Gold Maciej Koziński, Karolina Rokicka Działalność regulowana na przykładzie działalności kantorowej 143 The foreign currency exchange business as an example of regulated activity Łukasz Jurek Zakres kontroli płatnika składek przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na tle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 154 Scope of the audit by the inspector payer Social Security checks on the background of the law on social insurance Monika Michalak Analiza procedury przyznawania przedsiębiorcom koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu alkoholem, benzyną i uprawy maku 163 The analysis of procedure connected with granting licenses and permits to lead an economic activity in a range of selling alcohol and gasoline and also growing poppy Adrian Janus Zakaz łączenia form udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawody medyczne 175 Restrictions on contracting with the National Health Fund casused by possible conflict of interest Agnieszka Jachowicz Zezwolenia na prowadzenie apteki jako przykład reglamentacji działalności gospodarczej 186 Authorization for operating a pharmacy as an example of state control regulation Wiktor Krzymowski Prawno-administracyjne ograniczenia w prowadzeniu apteki ogólnodostępnej 196 Administrative restrictions on the conduct of pharmacy 5

6 6 Joanna Kozyra Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radców prawnych 205 The restrictions on running a business by the legal advisers. Paweł Śwital Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnych 218 Limited the business activity of councilors Bibliografia 229

7 7 WYKAZ SKRÓTÓW Akty Prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98, poz z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. NT 94, poz z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) p.d.g. ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). pr. adw. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz z późn. zm.) pr. aut. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) pr. bank. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.)

8 8 pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) pr. dew. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.) pr. energ. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz z późn. zm.) pr. farm. ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) pr. lot. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.) pr. spółdz. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz z późn. zm.) p.w.p. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności prze-mysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) p.z.p. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) u.d.u. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) u.g.t. ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 48, poz. 284 z późn. zm.) u.k.r.b. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) u. KRS ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz z późn. zm.) u.o.i.f. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.) u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm) u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.o.n.p.k. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.)

9 u.o.o.ś. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U r. Nr 199, poz z późn. zm.) u.o.p. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) u.p.n. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124) u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 35 z późn. zm.) u.p.z.p. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) u.r.p. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr. 10, poz. 65 z późn. zm) u.s.d.g. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) u.s.p. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) u.s.w. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) u.s.u.s. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) u.ś.p.z. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) u.ś.u. ustawa z dnia 4 marca 2010r. o świadczeniu usług na terytorium RP (Dz. U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.) u.w.t.p.a. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 1356) u.z.n.k. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) 9

10 10 u.z.p.d. u.z.p.k. ustawa o świadczeniach TFUE ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U r. Nr 210 poz z późn. zm.) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzony w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku, OJ (Official Journal) C 326 z 26 października 2012 roku. TUE Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht dnia 7 lutego 1992 roku, OJ C 326 z 26 października 2012 roku. Periodyki, Publikatory AUW Dz. U. Dz. Urz. WE/UE DGP EPS GSP GSP-Prz. Orz. KPP M.P. Mon. Pod. Mon. Praw. Mon. Pr. Bank. ONSAiWSA OSA Acta Universitatis Wratislaviensis Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej Dziennik Gazeta Prawna Europejski Przegląd Sądowy Gdańskie Studia Prawnicze Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Polski Monitor Podatkowy Monitor Prawniczy Monitor Prawa Bankowego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

11 OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ZU Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy PiP Państwo i Prawo POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH Przegląd Prawa Handlowego Pr. Bank. Prawo Bankowe Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Pr. Sp. Prawo Spółek Prz. Pr. Publ. Przegląd Prawa Publicznego PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Radca Prawny RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SIL Studia Iuridica Lublinensia ST Samorząd Terytorialny SZN Studenckie Zeszyty Naukowe 11 Inne ABW CEIDG KIO KNF KRS KSF NBP NSA SN TK Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Krajowa Izba Odwoławcza Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr Sądowy Komitet Stabilności Finansowej Narodowy Bank Polski Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny

12 12 UOKiK URE UZP WSA Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Regulacji Energetyki Urząd Zamówień Publicznych Wojewódzki Sąd Administracyjny

13 13 SŁOWO WSTĘPNE W dniach marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja III Zjazd Studentów Administratywistów pt. Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Celem konferencji była dyskusja nad koniecznością i formami publicznoprawnego reglamentowania swobodnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres merytoryczny wystąpień prezentowanych podczas III Zjazdu Studentów Administratywistów obejmował m.in.: zagadnienia prawa administracyjnego materialnego, prawa publicznego gospodarczego, prawa finansowego, prawa bankowego, prawa podatkowego, prawa ochrony środowiska oraz szeroko rozumianego prawa regulacyjnego. Konferencja zebrała ponad 100 prelegentów z różnych ośrodków akademickich. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu konferencji, a w szczególności Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pani Profesor Annie Przyborowskiej-Klimczak oraz Prodziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu Profesorowi Andrzejowi Wrzyszczowi. Organizacja konferencji nie mogłaby się udać bez pomocy wielu otwartych i życzliwych osób. Przede wszystkim pragniemy podziękować Panu Profesorowi Ireneuszowi Nowikowskiemu oraz członkom Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Szczególne podziękowania składamy także Panu Profesorowi Wojciechowi Orłowskiemu oraz Panu Magistrowi Mateuszowi Chrzanowskiemu, bez których życzliwości

14 14 nie udałoby się zorganizować konferencji w tym kształcie. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się także Fundacji Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wiceprezesowi Zarządu Fundacji Absolwentów Panu Magistrowi Adamowi Szotowi. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Autorów artykułów zamieszczonych w niniejszej monografii naukowej, którzy podjęli trud przygotowania tekstów, oraz ich Recenzentom. Spektrum poruszanych w poszczególnych pracach zagadnień jest niezwykle szerokie. Wart zauważenia jest fakt, że Autorzy poszerzali niejednokrotnie swoje pole badawcze poprzez sięgnięcie do dorobku nauki obcej. Wobec pogłębiającego się procesu harmonizacji systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej, analiza porównawcza stanowi istotny element debaty naukowej. Należy wyrazić nadzieję, że zróżnicowana problematyka artykułów zawartych w niniejszej monografii naukowej spotka się z szerokim zainteresowaniem i będzie stanowiła przyczynek do rozwoju refleksji naukowej w przedmiotowym zakresie. Kolegium Redakcyjne Lublin, wrzesień 2013 r.

15 15 Mariusz Krawczyk 1 OGRANICZENIA SWOBODY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KONTEKŚCIE WŁADZTWA ADMINISTRACYJNEGO 1. Punktem wyjścia mojego opracowania będzie koncepcja władztwa administracyjnego, która jawi się jako konstrukcja niezwykle istotna z punktu widzenia ograniczeń podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres władztwa (jego rozumienie przez naukę prawa) ma istotny wpływ na szerokość ochrony przed ingerencją administracji publicznej w prawa i wolności jednostki. Właściwe wykonywanie czynności władczych przez organy państwowe powinno być bowiem zabezpieczone przez rozbudowane instytucje kontrolujące, zapobiegające odchodzeniu przez osoby pełniące funkcje urzędowe 2 od wymogów stawianych przez prawo 3. Władztwo administracyjne można niewątpliwie uznać za jedno z najważniejszych pojęć-narzędzi nauki prawa administracyjnego, wręcz za paradygmatyczną konstrukcję tejże nauki 4, mające istotny wpływ na każdą sferę działania administracji publicznej. Z. Niewiadomski zauważa, że dziś admini- 1 Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek senior Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. 2 W kontekście władztwa administracyjnego najważniejsza jest tu postawa danego piastuna organu władzy publicznej. 3 P. Sarnecki, Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008, s Zob. M. Kamiński, Władztwo administracyjne jako paradygmatyczna konstrukcja pojęciowa nauki prawa administracyjnego, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012, s. 218.

16 16 stracja staje się coraz bardziej koncyliacyjna, wręcz negocjacyjna 5. Również przy rozpatrywaniu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej można wskazać dwustronne formy działania administracji publicznej. Przytaczany Autor stawia pytanie, czy w tej sytuacji nie wymaga przewartościowania, klasyczna i centralna dla pojęcia administracji, kategoria władztwa administracyjnego? 6 Potrzebę badania pojęć fundamentalnych, ewentualną ich modyfikację, która by utwierdziła elementy istotnie wartościowe oraz nazwanie katalogu problemów i wstępne określenie kierunków możliwych rozwiązań dotyczących takich pojęć wyraźnie podkreślał F. Longchamps 7. Niezapominając przy tym o niezbędnej w zakresie pojęć podstawowych ostrożności i niebezpieczeństwie ich zniekształcenia 8 ; wydaje mi się, że należy pochylić się nad szatą pojęciową nauki prawa administracyjnego w aktualnie zmieniających się realiach i być może spowodować jej rewizję. Stąd właśnie wynika moje zainteresowanie tą konstrukcją najbardziej podstawą z podstawowych. Z kolei ograniczenia prowadzenia i podejmowania działalności gospodarczej są dla mnie idealnym tłem dla prowadzonych rozważań. Warto zauważyć, że współczesną koncepcję władztwa administracyjnego w omawianym zakresie przedstawiła B. Adamiak 9, będzie ona przedstawiona w dalszych częściach niniejszego opracowania. Celem artykułu jest przeprowadzenie teoretycznych rozważań nad władztwem administracyjnym, będą one jednak prowadzone na tle analizy o charakterze dogmatycznoprawnym z uwzględnieniem ograniczeń wolności gospodarczej. 2. Truizmem jest stwierdzenie, że władztwo wywodzi się od pojęcia władzy. Jeżeli chodzi o stosunek zakresowy obydwu pojęć, warto zauważyć, że bardzo często terminy te są używane zamiennie (także w literaturze o charakterze naukowym), w piśmiennictwie nie występuje jasne rozgraniczenie rzeczonych pojęć. Słownik języka polskiego PWN podaje, że władztwo 5 Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Z. Duniewska [i in.], Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s Ibidem. 7 F. Longchamps, Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, PiP 1966, z. 6, s. 885 i J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint, Kraków 2003, s B. Adamiak, Czynności prawne jednostki a władztwo administracyjne, [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009, s

17 17 to nic innego jak władza, rządy 10. Wydaje się jednak, że pojęcia te posiadają odmienne zakresy znaczeniowe. K. Pałecki wskazuje, że władza ma charakter zarówno potencjalny jak i realizowany, inaczej mówiąc, jest zarówno możliwością jak i czymś spełnianym. W jeszcze innym ujęciu, władza posiada zarówno charakterystykę idealną (przypisaną normami) jak i realną (uzyskaną poprzez realizowanie tych norm) 11. Wobec tego w moim odczuciu, władztwo należałoby łączyć z drugim zakresem pojęcia władza, władza realizuje się poprzez władztwo, najważniejsza przy tym drugim pojęciu jest określona moc oddziaływania. Władztwo to więc określona możliwość oddziaływania podmiotu władzy, stanowi ono element pojęcia władzy. W teorii polityki uważa się, iż posiadanie władzy realizowane jest poprzez stosunki władcze, czyli trwałe więzi mające za zadanie kierowanie zachowaniami członków danej grupy (podwładnymi) Wracając na grunt nauki prawa administracyjnego należy zaznaczyć, że posługiwanie się samym pojęciem władztwa nie jest specjalnie przydatne i należy od razu dokonać tu pewnego uściślenia i klasyfikacji. Władztwo administracyjne wynika z władzy państwowej (władztwa państwowego) będącej odmianą władzy politycznej 13. Z. Pulka podkreśla, że przypisane organowi administracji władztwo administracyjne jest refleksem władztwa państwowego, które przysługuje niepodzielnie państwu, w którego imieniu dany organ podejmuje działania 14 ; władztwo państwowe ma więc charakter pierwotny 15. Należy jednak podkreślić, że władztwo państwowe ma charakter pierwotny wobec administracji. Administracja z kolei dysponuje już tylko władztwem wtórnym, delegowanym. Władztwo państwowe przy tym nie jest pierwotne bezwzględnie ; można je rozpatrywać jako wtórne wobec praw podmiotowych 10 Słownik języka polskiego PWN, r. 11 K. Pałecki, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002, s W. Szostak, Zarys teorii polityki, Kraków Kielce 1999, s O rozróżnienie poszczególnych typów władzy zob. L. Dubel, Władza państwo polityka: relacje pojęciowe, [w:] L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002, s. 23 i n. 14 Z. Pulka, Władztwo administracyjne jako szczególna postać władzy państwowej, AUW No 1313, Prawo CCVI, Wrocław 1992, s I. Skrzydło-Niznik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 311.

18 18 jednostek tworzących organizację państwową. Władztwo państwowe bierze bowiem swój początek w umowie społecznej; umowie o podporządkowaniu się jednostek wobec władzy. Znaczenie umowy społecznej podkreśla także TK wskazując: Obywatel zrzekł się na rzecz państwa określonego zakresu swojej wolności. W zamian za to państwo gwarantuje mu m.in. bezpieczeństwo życia, wolności i majątku 16. Niewątpliwie, podejmowanie działań władczych stanowi jeden z istotnych, o ile nie najważniejszy element pozwalający wyróżnić administrację publiczną oraz konstrukcję organu administracji publicznej. Możliwość stosowania przymusu jest niczym genus proximum każdego organu administracji państwowej 17. W tym sensie władztwo administracyjne jawi się jako immanentna cecha administracji publicznej. Warto jednak podkreślić, że punktem wyjścia dla ustalenia istnienia oraz granic władztwa jest stwierdzenie występowania określonej kompetencji administracyjnej 18. Władztwo administracyjne każdorazowo określane jest przez normy ustawowe kreujące kompetencje organów administracji publicznej 19. Należy opowiedzieć się tu za tezą F. Longchampsa, iż władztwo administracyjne opiera się zawsze na przepisach prawa i nie jest ono przedprawną cechą administracji publicznej 20. Wydaje mi się, że władztwo administracyjne można rozumieć dwojako. Jak wskazuje W. Dawidowicz bądź to jako władztwo polityczne wyrażające istotę państwa jako takiego, bądź też jako zespół swoistych form (środków) działania nacechowanych możliwością zastosowania przymusu państwowego 21. Władztwo administracyjne za J.S. Langrodem można zdefiniować natomiast jako pewien zakres mocy atrybutów (atrybucyj), w jaki wyposażona jest administracja publiczna 22. Jak podaje F. Longchamps meritum władztwa na- 16 Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., P 2/99, LEX nr J. Starościak, E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1967, s W. Jakimowicz, O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy, [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2011, s Ibidem, s F. Longchamps, O pojęciu stosunku administracyjnego w gospodarce państwowej, PiP 1958, z. 1, s W. Dawidowicz, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1965, s J. S. Langrod, Instytucje, op. cit., s. 228.

19 leży upatrywać w możliwości ustalenia sfery praw i obowiązków uczestników państwa Artykuł 22 Konstytucji RP stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Wolność gospodarcza oznacza zagwarantowaną przez prawo swobodę podejmowania działalności gospodarczej, jej organizowania i samodzielność w jej prowadzeniu 24. Zasada ta nierozerwalnie związana jest ze swobodą konkurencji na rynku. Z proklamowanej w Konstytucji RP wolności działalności gospodarczej wynika wiele obowiązków, których adresatem jest państwo i jego organy. Obowiązki te mają charakter pozytywny, gdy dotyczą tworzenia warunków umacniających możliwość wykonywania przez obywateli działalności gospodarczej, oraz charakter negatywny, gdy zawierają w sobie obowiązek powstrzymania się państwa od podejmowania działań, które skutkować będą krępowaniem swobody działania obywateli w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 25. A. Walaszek-Pyzioł podkreśla, że wolność działalności gospodarczej traktować należy jako tzw. publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym. Odpowiada mu ogólny obowiązek państwa nienaruszenia swobody działania beneficjentów tego prawa w sferze działalności gospodarczej 26. W niektórych przypadkach uzasadnione jest wprowadzanie mechanizmów regulujących oraz ograniczających swobodę podejmowania działalności gospodarczej 27. Zdaniem C. Kosikowskiego ograniczenia wolności gospodarczej mogą być rozumiane wąsko albo szeroko 28, poniżej zostaną wskazane przykłady bezpośrednio związane z władztwem administracyjnym. Naturalnie, władztwo administracyjne w swej istocie łączy się z ograniczeniami swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zewnętrzne, oba powyższe zakresy związane są z kolei z reglamenta- 23 F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, AUW No 19, Prawo XII, Wrocław 1964, s Zob. wyrok TK z 5 kwietnia 2011 r., P 26/09, LEX nr C. Banasiński, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 59 i n. 26 A. Walszek-Pyzioł, Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków 1994, s Zob. wyrok TK z 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, LEX nr Zob. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s

20 20 cją administracyjną. Reglamentacja w myśl klasycznej już definicji A. Chełmońskiego i T. Kocowskiego oznacza sferę działalności administracji, której istotą jest pewne ograniczenie w zakresie wykorzystywania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarami, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu publicznego 29, meritum reglamentacji administracyjnej przejawia się przede wszystkim w ograniczeniu lub podporządkowaniu określonej dziedziny działalności zasadom ustalonym przez normy zawarte w przepisach prawnych 30. Zatem już na tym etapie dociekań można uznać, że każde działanie reglamentacyjne (ograniczające swobodę gospodarczą) ze względu na swoją istotę niezależnie od przypisanej prawem formy będzie nosiło w sobie pierwiastek władczości. 5. Klasycznie władczy jest akt administracyjny akt indywidualny 31. Ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej jest dokonywane niewątpliwie poprzez: koncesje, które osobie fizycznej lub prawnej nadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, najczęściej produkcyjnej lub usługowej; zezwolenia (np. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej art. 6 u.d.u.), czy też licencje (są to akty ustalające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub pracy zawodowej). Te można uznać za przykład aktów administracyjnych kwalifikujących 32. Władztwo administracyjne występuje także w formach czynności materialno-technicznych (np. czynności wpisu do rejestru). Taką konstrukcję przyjęto w u.s.d.g. Zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy, jeżeli przepis ustawy odrębnej stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może ją wykonywać, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej 29 Cyt za: J. Boć, Sfery ingerencji administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2004, s Zob. M. Waligórski, Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001, s Akt administracyjny jest czynnością władczą i jednostronną. Za pomocą tego aktu organ administrujący wyraża swoje władztwo administracyjne i sam decyduje o prawach i obowiązkach, wydobywając je ze stosowanej normy prawnej przez jej połączenie z danym stanem faktycznym. Adresat aktu nie bierze udziału w formułowaniu jego treści i ma tę treść jedynie pośredni wpływ. Może on tylko uczestniczyć w postępowaniu przygotowującym dany akt administracyjny. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s Zob. K. Kiczka, Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006, passim.

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Czym jest prawo publiczne? Czym jest prawo prywatne? Gdzie zaliczamy prawo gospodarcze? (metody, przedmiot, prawo interwencji, stosunki wertykalne i horyzontalne, określa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna. Pojęcie i funkcje

Administracja publiczna. Pojęcie i funkcje Administracja publiczna Pojęcie i funkcje Administracja publiczna a administracja prywatna Administracja w znaczeniu potocznym to zarządzanie czymś lub zespół zarządzający czymś (wg słownika języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Matylda Gwoździcka-Piotrowska Wybrane aspekty wolności gospodarczej. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 88-91

Matylda Gwoździcka-Piotrowska Wybrane aspekty wolności gospodarczej. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 88-91 Matylda Gwoździcka-Piotrowska Wybrane aspekty wolności gospodarczej Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 88-91 2008 88 Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania z zakresu Prawa Administracyjnego

Materiały do samodzielnego studiowania z zakresu Prawa Administracyjnego Materiały do samodzielnego studiowania z zakresu Prawa Administracyjnego Prawne formy działania administracji Wszelka działalność administracji musi mieć podstawę prawną i przebiegać w określonych formach

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa W prawoznawstwie stosowanie prawa nie jest pojęciem w pełni jednoznacznym, gdyż konkretny model stosowania prawa może wykazywać szereg cech związanych

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

3) jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw

3) jest stanowiony na podstawie i w granicach ustaw CZ. 2 1) jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego 2) obowiązuje powszechnie na obszarze działania organów, które go ustanowiły (a więc lokalnie) 3) jest stanowiony na podstawie i w granicach

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 15 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z a p o ś r e d n i c t w e m Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Skarżący: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-135/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIX/247/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 34/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO Poznań, dnia 30 września 2016 roku Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO I. Informacje

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Rozdział 1 Pojęcie, podstawy prawne, rodzaje kontroli rozliczeń

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna. Pojęcie i funkcje

Administracja publiczna. Pojęcie i funkcje Administracja publiczna Pojęcie i funkcje Administracja publiczna a administracja prywatna Administracja w znaczeniu potocznym to zarządzanie czymś lub zespół zarządzający czymś (wg słownika języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej Spis treści: Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstępne 1. Konkurencja i jej ochrona w przepisach prawa 2. Polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji 3. Cele prawa ochrony konkurencji 4. Treść prawa ochrony

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 3 a i. * /< / I.511.4.2014.AJK rp J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestrowego.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestrowego. Harmonogram zajęć SSP, semestr zimowy 2014/2015 PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Grupa: 6,7 Prowadząca: mgr Ewelina Danel Kontakt: ewelina.danel@prawo.uni.wroc.pl Konsultacje: http://prawo.uni.wroc.pl/user/13542

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt IV CSK 672/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 0102-286/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOMENTARZ Marian Zdyb Małgorzata Sieradzka Warszawa 2013 Stan prawny na 30 kwietnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01

Uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01 Uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01 Sędzia SN Maria Grzelka (przewodniczący), Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca), Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasada demokratycznego państwa prawnego. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Zasada demokratycznego państwa prawnego. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasada demokratycznego państwa prawnego Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej

Bardziej szczegółowo

Godność w Konstytucji

Godność w Konstytucji Godność w Konstytucji Zgodnie z art. 30 Konstytucji, Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI Warszawa, dnia 11/09/2006 r. RPO-510021-IX-905/05/WK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Wymogi regulacji kodeksowej. Tomasz Bąkowski

Wymogi regulacji kodeksowej. Tomasz Bąkowski Wymogi regulacji kodeksowej Tomasz Bąkowski Kodeks - pojęcie Najpełniejsza forma porządkowania i systematyzacji danej dziedziny prawa w celu zespolenia rozproszonych w całym systemie norm regulujących

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO

KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO Kontrola przestrzegania norm prawa administracyjnego to kontrola sprawowana przez podmioty administracji publicznej względem podmiotów od niej niezależnych,

Bardziej szczegółowo

AKTY NORMATYWNE JAKO FORMA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

AKTY NORMATYWNE JAKO FORMA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PRAWNE FORMY DZIAŁANIA PUBLICZNEJ Pojęcie (prawne) formy działania administracji publicznej służy do opisu różnych kategorii zachowań (działań) podejmowanych przez adminsitrację publiczną Forma działalności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 14,

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 14, Małgorzata Orłowska "Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego", E. Wojtaszek-Mik, Toruń 2001 : [recenzja] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.352.2015 Katowice, 30 września 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

UMCS. Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS. Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Studia Iuridica Lublinensia 21, 2014 Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Zjazd Studentów Administratywistów Lublin,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO mgr Arkadiusz Łukaszów Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym brakuje norm, które w generalny sposób regulowałyby zakres stosowania analogii.

W prawie podatkowym brakuje norm, które w generalny sposób regulowałyby zakres stosowania analogii. W prawie podatkowym brakuje norm, które w generalny sposób regulowałyby zakres stosowania analogii. Wnioskowanie per analogiam i jego granice należą do kontrowersyjnych zagadnień prawa podatkowego. Analogia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - instytucje - Administracja, prawo administracyjne i prawne formy działania administracji.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - instytucje - Administracja, prawo administracyjne i prawne formy działania administracji. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - instytucje - Administracja, prawo administracyjne i prawne formy działania administracji Zestaw 1 Przedmiot 1 2 3 4 Ustalenia organizacyjne Pojęcie administracji

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2 Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt

Bardziej szczegółowo

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1 Pytania z prawa administracyjnego Podaj jaka jest geneza pojęcia administracja 2 Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3 Podaj kto jest twórcą definicji negatywnej administracji - 1

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

48/5A/2004. POSTANOWIENIE z dnia 5 maja 2004 r. Sygn. akt K 25/02

48/5A/2004. POSTANOWIENIE z dnia 5 maja 2004 r. Sygn. akt K 25/02 48/5A/2004 POSTANOWIENIE z dnia 5 maja 2004 r. Sygn. akt K 25/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski Adam Jamróz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

Prawne formy działania administracji. Pojęcie i rodzaje

Prawne formy działania administracji. Pojęcie i rodzaje Prawne formy działania administracji Pojęcie i rodzaje Prawne formy działania administracji - pojęcie Wykonując swoje różnorodne zadania, organy administracji publicznej podejmuje działania o zróżnicowanym

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak USTRÓJ USTRÓJ PAŃSTWOWY ZASADY USTROJU Rozdział I Konstytucji RP RZECZPOSPOLITA!art. 235 Konstytucji RP! utrudniona zmiana KONWENCJONALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo