PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Redakcja Naukowa JAROSŁAW KOSTRUBIEC PAWEŁ SZCZĘŚNIAK MARIAN ZDYB Lublin 2013

2 MONOGRAFIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Redakcja Naukowa Jarosław Kostrubiec, Paweł Szczęśniak, Marian Zdyb Recenzenci dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. dr hab. Wojciech Kocot, prof. dr hab. Jacek Lang, prof. dr hab. Waldemar Martyn, dr Bogusław Przywora, prof. dr hab. Jerzy Rajski, dr hab. Agnieszka Skóra prof. UMK, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, dr Przemysław Wszołek Redakcja Agnieszka Minda Wydawca Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel. (81) ISBN Skład i przygotowanie do druku: C.P.H. M&M,

3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Słowo wstępne 13 The introduction Mariusz Krawczyk Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście władztwa administracyjnego 15 The resctrictions on running a business in the context of administrative authority Marta Mulawa Problematyka koncesji jako najbardziej uciążliwej formy ingerencji w wolność gospodarczą 25 The issue of licenses as the most burdensome form of interference in economic freedom Kamil Dobosz, Marika Scheibe Istotne aspekty prawa konkurencji Unii Europejskiej w kontekście ograniczenia działalności gospodarczej 39 Relevant Facets of the EU Competition Law in Context of Economic Activity Constraints Marta Samborska Wzajemna korelacja ustawodawstwa antymonopolowego i sposobów reglamentowania działalności gospodarczej w świetle problemu enumeratywności katalogu przesłanek jej prowadzenia 51 The correlation of antitrust legislation and methods of the economic activity rationing in connection with locking the list of prerequisites for its conducting Artur Bilski Dysfunkcyjność rejestru klauzul niedozwolonych. Propozycje zmian 59 Dysfunctions of the Polish Register of Prohibited Clauses. Chosen changes proposals

4 4 Marek Porzeżyński Wybrane zagadnienia własności intelektualnej jako czynnika ograniczającego swobodę działalności gospodarczej 65 Selected aspects of intellectual property as a factor limiting the freedom of economic activity Natalia Wrońska, Łukasz Połatyński Liberalizacja rynku energii przez regulację na przykładzie instytucji Obliga giełdowego 74 The liberalization of the energy market through its regulation on the example of the institution of stock exchange obligation Katarzyna Fortuna Ograniczenia prowadzenia działalności na danym obszarze ze względu na występowanie niektórych form ochrony przyrody 87 Limitations of running a business in some area due to occurrence of some forms of nature protection Adrian Sypnicki Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ograniczeniem działalności gospodarczej? 96 Whether the zoning plan is restriction of doing business? Piotr Ćwiakowski, Iwona Krzemińska Naruszenie zasad prawa zamówień publicznych jako przesłanka ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 104 The violation of the public procurement law as a prerequisite for restriction on running a business Joanna Niedojadło Legalne i akceptowane przez władze fiskalne metody redukcji obciążenia podatkowego 117 The legal and governmentally accepted fiscal methods of reducing the tax charge Radosław Żuchowski Tzw. kredyt podatkowy czyli swoisty sposób rozumienia przez Ministerstwo Finansów potrzeby wspierania początkujących przedsiębiorców 128 The so-called tax credit as a specific way how Ministry of Finance of Poland understands the need of governmental support for beginning entrepreneurs

5 Marta Hacia, Edyta Szałacha Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółki Amber Gold 136 Restrictions in business actitivity on the basis of Amber Gold Maciej Koziński, Karolina Rokicka Działalność regulowana na przykładzie działalności kantorowej 143 The foreign currency exchange business as an example of regulated activity Łukasz Jurek Zakres kontroli płatnika składek przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na tle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 154 Scope of the audit by the inspector payer Social Security checks on the background of the law on social insurance Monika Michalak Analiza procedury przyznawania przedsiębiorcom koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu alkoholem, benzyną i uprawy maku 163 The analysis of procedure connected with granting licenses and permits to lead an economic activity in a range of selling alcohol and gasoline and also growing poppy Adrian Janus Zakaz łączenia form udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawody medyczne 175 Restrictions on contracting with the National Health Fund casused by possible conflict of interest Agnieszka Jachowicz Zezwolenia na prowadzenie apteki jako przykład reglamentacji działalności gospodarczej 186 Authorization for operating a pharmacy as an example of state control regulation Wiktor Krzymowski Prawno-administracyjne ograniczenia w prowadzeniu apteki ogólnodostępnej 196 Administrative restrictions on the conduct of pharmacy 5

6 6 Joanna Kozyra Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radców prawnych 205 The restrictions on running a business by the legal advisers. Paweł Śwital Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnych 218 Limited the business activity of councilors Bibliografia 229

7 7 WYKAZ SKRÓTÓW Akty Prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98, poz z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. NT 94, poz z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) p.d.g. ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178). pr. adw. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz z późn. zm.) pr. aut. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) pr. bank. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.)

8 8 pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) pr. dew. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.) pr. energ. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz z późn. zm.) pr. farm. ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) pr. lot. ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.) pr. spółdz. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz z późn. zm.) p.w.p. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności prze-mysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) p.z.p. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) u.d.u. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) u.g.t. ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 48, poz. 284 z późn. zm.) u.k.r.b. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) u. KRS ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz z późn. zm.) u.o.i.f. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.) u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm) u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.o.n.p.k. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.)

9 u.o.o.ś. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U r. Nr 199, poz z późn. zm.) u.o.p. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) u.p.n. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124) u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 35 z późn. zm.) u.p.z.p. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) u.r.p. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr. 10, poz. 65 z późn. zm) u.s.d.g. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) u.s.p. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) u.s.w. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) u.s.u.s. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) u.ś.p.z. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) u.ś.u. ustawa z dnia 4 marca 2010r. o świadczeniu usług na terytorium RP (Dz. U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.) u.w.t.p.a. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 1356) u.z.n.k. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) 9

10 10 u.z.p.d. u.z.p.k. ustawa o świadczeniach TFUE ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U r. Nr 210 poz z późn. zm.) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzony w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku, OJ (Official Journal) C 326 z 26 października 2012 roku. TUE Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht dnia 7 lutego 1992 roku, OJ C 326 z 26 października 2012 roku. Periodyki, Publikatory AUW Dz. U. Dz. Urz. WE/UE DGP EPS GSP GSP-Prz. Orz. KPP M.P. Mon. Pod. Mon. Praw. Mon. Pr. Bank. ONSAiWSA OSA Acta Universitatis Wratislaviensis Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej Dziennik Gazeta Prawna Europejski Przegląd Sądowy Gdańskie Studia Prawnicze Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Polski Monitor Podatkowy Monitor Prawniczy Monitor Prawa Bankowego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

11 OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ZU Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy PiP Państwo i Prawo POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH Przegląd Prawa Handlowego Pr. Bank. Prawo Bankowe Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Pr. Sp. Prawo Spółek Prz. Pr. Publ. Przegląd Prawa Publicznego PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Radca Prawny RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SIL Studia Iuridica Lublinensia ST Samorząd Terytorialny SZN Studenckie Zeszyty Naukowe 11 Inne ABW CEIDG KIO KNF KRS KSF NBP NSA SN TK Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Krajowa Izba Odwoławcza Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Rejestr Sądowy Komitet Stabilności Finansowej Narodowy Bank Polski Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny

12 12 UOKiK URE UZP WSA Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Regulacji Energetyki Urząd Zamówień Publicznych Wojewódzki Sąd Administracyjny

13 13 SŁOWO WSTĘPNE W dniach marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja III Zjazd Studentów Administratywistów pt. Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Celem konferencji była dyskusja nad koniecznością i formami publicznoprawnego reglamentowania swobodnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres merytoryczny wystąpień prezentowanych podczas III Zjazdu Studentów Administratywistów obejmował m.in.: zagadnienia prawa administracyjnego materialnego, prawa publicznego gospodarczego, prawa finansowego, prawa bankowego, prawa podatkowego, prawa ochrony środowiska oraz szeroko rozumianego prawa regulacyjnego. Konferencja zebrała ponad 100 prelegentów z różnych ośrodków akademickich. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu konferencji, a w szczególności Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pani Profesor Annie Przyborowskiej-Klimczak oraz Prodziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu Profesorowi Andrzejowi Wrzyszczowi. Organizacja konferencji nie mogłaby się udać bez pomocy wielu otwartych i życzliwych osób. Przede wszystkim pragniemy podziękować Panu Profesorowi Ireneuszowi Nowikowskiemu oraz członkom Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Szczególne podziękowania składamy także Panu Profesorowi Wojciechowi Orłowskiemu oraz Panu Magistrowi Mateuszowi Chrzanowskiemu, bez których życzliwości

14 14 nie udałoby się zorganizować konferencji w tym kształcie. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się także Fundacji Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wiceprezesowi Zarządu Fundacji Absolwentów Panu Magistrowi Adamowi Szotowi. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Autorów artykułów zamieszczonych w niniejszej monografii naukowej, którzy podjęli trud przygotowania tekstów, oraz ich Recenzentom. Spektrum poruszanych w poszczególnych pracach zagadnień jest niezwykle szerokie. Wart zauważenia jest fakt, że Autorzy poszerzali niejednokrotnie swoje pole badawcze poprzez sięgnięcie do dorobku nauki obcej. Wobec pogłębiającego się procesu harmonizacji systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej, analiza porównawcza stanowi istotny element debaty naukowej. Należy wyrazić nadzieję, że zróżnicowana problematyka artykułów zawartych w niniejszej monografii naukowej spotka się z szerokim zainteresowaniem i będzie stanowiła przyczynek do rozwoju refleksji naukowej w przedmiotowym zakresie. Kolegium Redakcyjne Lublin, wrzesień 2013 r.

15 15 Mariusz Krawczyk 1 OGRANICZENIA SWOBODY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KONTEKŚCIE WŁADZTWA ADMINISTRACYJNEGO 1. Punktem wyjścia mojego opracowania będzie koncepcja władztwa administracyjnego, która jawi się jako konstrukcja niezwykle istotna z punktu widzenia ograniczeń podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres władztwa (jego rozumienie przez naukę prawa) ma istotny wpływ na szerokość ochrony przed ingerencją administracji publicznej w prawa i wolności jednostki. Właściwe wykonywanie czynności władczych przez organy państwowe powinno być bowiem zabezpieczone przez rozbudowane instytucje kontrolujące, zapobiegające odchodzeniu przez osoby pełniące funkcje urzędowe 2 od wymogów stawianych przez prawo 3. Władztwo administracyjne można niewątpliwie uznać za jedno z najważniejszych pojęć-narzędzi nauki prawa administracyjnego, wręcz za paradygmatyczną konstrukcję tejże nauki 4, mające istotny wpływ na każdą sferę działania administracji publicznej. Z. Niewiadomski zauważa, że dziś admini- 1 Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek senior Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. 2 W kontekście władztwa administracyjnego najważniejsza jest tu postawa danego piastuna organu władzy publicznej. 3 P. Sarnecki, Ogólna charakterystyka państwowości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008, s Zob. M. Kamiński, Władztwo administracyjne jako paradygmatyczna konstrukcja pojęciowa nauki prawa administracyjnego, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012, s. 218.

16 16 stracja staje się coraz bardziej koncyliacyjna, wręcz negocjacyjna 5. Również przy rozpatrywaniu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej można wskazać dwustronne formy działania administracji publicznej. Przytaczany Autor stawia pytanie, czy w tej sytuacji nie wymaga przewartościowania, klasyczna i centralna dla pojęcia administracji, kategoria władztwa administracyjnego? 6 Potrzebę badania pojęć fundamentalnych, ewentualną ich modyfikację, która by utwierdziła elementy istotnie wartościowe oraz nazwanie katalogu problemów i wstępne określenie kierunków możliwych rozwiązań dotyczących takich pojęć wyraźnie podkreślał F. Longchamps 7. Niezapominając przy tym o niezbędnej w zakresie pojęć podstawowych ostrożności i niebezpieczeństwie ich zniekształcenia 8 ; wydaje mi się, że należy pochylić się nad szatą pojęciową nauki prawa administracyjnego w aktualnie zmieniających się realiach i być może spowodować jej rewizję. Stąd właśnie wynika moje zainteresowanie tą konstrukcją najbardziej podstawą z podstawowych. Z kolei ograniczenia prowadzenia i podejmowania działalności gospodarczej są dla mnie idealnym tłem dla prowadzonych rozważań. Warto zauważyć, że współczesną koncepcję władztwa administracyjnego w omawianym zakresie przedstawiła B. Adamiak 9, będzie ona przedstawiona w dalszych częściach niniejszego opracowania. Celem artykułu jest przeprowadzenie teoretycznych rozważań nad władztwem administracyjnym, będą one jednak prowadzone na tle analizy o charakterze dogmatycznoprawnym z uwzględnieniem ograniczeń wolności gospodarczej. 2. Truizmem jest stwierdzenie, że władztwo wywodzi się od pojęcia władzy. Jeżeli chodzi o stosunek zakresowy obydwu pojęć, warto zauważyć, że bardzo często terminy te są używane zamiennie (także w literaturze o charakterze naukowym), w piśmiennictwie nie występuje jasne rozgraniczenie rzeczonych pojęć. Słownik języka polskiego PWN podaje, że władztwo 5 Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 1, Z. Duniewska [i in.], Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s Ibidem. 7 F. Longchamps, Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, PiP 1966, z. 6, s. 885 i J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, reprint, Kraków 2003, s B. Adamiak, Czynności prawne jednostki a władztwo administracyjne, [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009, s

17 17 to nic innego jak władza, rządy 10. Wydaje się jednak, że pojęcia te posiadają odmienne zakresy znaczeniowe. K. Pałecki wskazuje, że władza ma charakter zarówno potencjalny jak i realizowany, inaczej mówiąc, jest zarówno możliwością jak i czymś spełnianym. W jeszcze innym ujęciu, władza posiada zarówno charakterystykę idealną (przypisaną normami) jak i realną (uzyskaną poprzez realizowanie tych norm) 11. Wobec tego w moim odczuciu, władztwo należałoby łączyć z drugim zakresem pojęcia władza, władza realizuje się poprzez władztwo, najważniejsza przy tym drugim pojęciu jest określona moc oddziaływania. Władztwo to więc określona możliwość oddziaływania podmiotu władzy, stanowi ono element pojęcia władzy. W teorii polityki uważa się, iż posiadanie władzy realizowane jest poprzez stosunki władcze, czyli trwałe więzi mające za zadanie kierowanie zachowaniami członków danej grupy (podwładnymi) Wracając na grunt nauki prawa administracyjnego należy zaznaczyć, że posługiwanie się samym pojęciem władztwa nie jest specjalnie przydatne i należy od razu dokonać tu pewnego uściślenia i klasyfikacji. Władztwo administracyjne wynika z władzy państwowej (władztwa państwowego) będącej odmianą władzy politycznej 13. Z. Pulka podkreśla, że przypisane organowi administracji władztwo administracyjne jest refleksem władztwa państwowego, które przysługuje niepodzielnie państwu, w którego imieniu dany organ podejmuje działania 14 ; władztwo państwowe ma więc charakter pierwotny 15. Należy jednak podkreślić, że władztwo państwowe ma charakter pierwotny wobec administracji. Administracja z kolei dysponuje już tylko władztwem wtórnym, delegowanym. Władztwo państwowe przy tym nie jest pierwotne bezwzględnie ; można je rozpatrywać jako wtórne wobec praw podmiotowych 10 Słownik języka polskiego PWN, r. 11 K. Pałecki, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002, s W. Szostak, Zarys teorii polityki, Kraków Kielce 1999, s O rozróżnienie poszczególnych typów władzy zob. L. Dubel, Władza państwo polityka: relacje pojęciowe, [w:] L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002, s. 23 i n. 14 Z. Pulka, Władztwo administracyjne jako szczególna postać władzy państwowej, AUW No 1313, Prawo CCVI, Wrocław 1992, s I. Skrzydło-Niznik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 311.

18 18 jednostek tworzących organizację państwową. Władztwo państwowe bierze bowiem swój początek w umowie społecznej; umowie o podporządkowaniu się jednostek wobec władzy. Znaczenie umowy społecznej podkreśla także TK wskazując: Obywatel zrzekł się na rzecz państwa określonego zakresu swojej wolności. W zamian za to państwo gwarantuje mu m.in. bezpieczeństwo życia, wolności i majątku 16. Niewątpliwie, podejmowanie działań władczych stanowi jeden z istotnych, o ile nie najważniejszy element pozwalający wyróżnić administrację publiczną oraz konstrukcję organu administracji publicznej. Możliwość stosowania przymusu jest niczym genus proximum każdego organu administracji państwowej 17. W tym sensie władztwo administracyjne jawi się jako immanentna cecha administracji publicznej. Warto jednak podkreślić, że punktem wyjścia dla ustalenia istnienia oraz granic władztwa jest stwierdzenie występowania określonej kompetencji administracyjnej 18. Władztwo administracyjne każdorazowo określane jest przez normy ustawowe kreujące kompetencje organów administracji publicznej 19. Należy opowiedzieć się tu za tezą F. Longchampsa, iż władztwo administracyjne opiera się zawsze na przepisach prawa i nie jest ono przedprawną cechą administracji publicznej 20. Wydaje mi się, że władztwo administracyjne można rozumieć dwojako. Jak wskazuje W. Dawidowicz bądź to jako władztwo polityczne wyrażające istotę państwa jako takiego, bądź też jako zespół swoistych form (środków) działania nacechowanych możliwością zastosowania przymusu państwowego 21. Władztwo administracyjne za J.S. Langrodem można zdefiniować natomiast jako pewien zakres mocy atrybutów (atrybucyj), w jaki wyposażona jest administracja publiczna 22. Jak podaje F. Longchamps meritum władztwa na- 16 Wyrok TK z dnia 6 lipca 1999 r., P 2/99, LEX nr J. Starościak, E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1967, s W. Jakimowicz, O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy, [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2011, s Ibidem, s F. Longchamps, O pojęciu stosunku administracyjnego w gospodarce państwowej, PiP 1958, z. 1, s W. Dawidowicz, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1965, s J. S. Langrod, Instytucje, op. cit., s. 228.

19 leży upatrywać w możliwości ustalenia sfery praw i obowiązków uczestników państwa Artykuł 22 Konstytucji RP stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Wolność gospodarcza oznacza zagwarantowaną przez prawo swobodę podejmowania działalności gospodarczej, jej organizowania i samodzielność w jej prowadzeniu 24. Zasada ta nierozerwalnie związana jest ze swobodą konkurencji na rynku. Z proklamowanej w Konstytucji RP wolności działalności gospodarczej wynika wiele obowiązków, których adresatem jest państwo i jego organy. Obowiązki te mają charakter pozytywny, gdy dotyczą tworzenia warunków umacniających możliwość wykonywania przez obywateli działalności gospodarczej, oraz charakter negatywny, gdy zawierają w sobie obowiązek powstrzymania się państwa od podejmowania działań, które skutkować będą krępowaniem swobody działania obywateli w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 25. A. Walaszek-Pyzioł podkreśla, że wolność działalności gospodarczej traktować należy jako tzw. publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym. Odpowiada mu ogólny obowiązek państwa nienaruszenia swobody działania beneficjentów tego prawa w sferze działalności gospodarczej 26. W niektórych przypadkach uzasadnione jest wprowadzanie mechanizmów regulujących oraz ograniczających swobodę podejmowania działalności gospodarczej 27. Zdaniem C. Kosikowskiego ograniczenia wolności gospodarczej mogą być rozumiane wąsko albo szeroko 28, poniżej zostaną wskazane przykłady bezpośrednio związane z władztwem administracyjnym. Naturalnie, władztwo administracyjne w swej istocie łączy się z ograniczeniami swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zewnętrzne, oba powyższe zakresy związane są z kolei z reglamenta- 23 F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, AUW No 19, Prawo XII, Wrocław 1964, s Zob. wyrok TK z 5 kwietnia 2011 r., P 26/09, LEX nr C. Banasiński, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 59 i n. 26 A. Walszek-Pyzioł, Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków 1994, s Zob. wyrok TK z 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, LEX nr Zob. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s

20 20 cją administracyjną. Reglamentacja w myśl klasycznej już definicji A. Chełmońskiego i T. Kocowskiego oznacza sferę działalności administracji, której istotą jest pewne ograniczenie w zakresie wykorzystywania składników procesu wytwarzania, świadczenia usług i obrotu towarami, swobody działalności podmiotów gospodarujących w imię szeroko pojętego interesu publicznego 29, meritum reglamentacji administracyjnej przejawia się przede wszystkim w ograniczeniu lub podporządkowaniu określonej dziedziny działalności zasadom ustalonym przez normy zawarte w przepisach prawnych 30. Zatem już na tym etapie dociekań można uznać, że każde działanie reglamentacyjne (ograniczające swobodę gospodarczą) ze względu na swoją istotę niezależnie od przypisanej prawem formy będzie nosiło w sobie pierwiastek władczości. 5. Klasycznie władczy jest akt administracyjny akt indywidualny 31. Ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej jest dokonywane niewątpliwie poprzez: koncesje, które osobie fizycznej lub prawnej nadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, najczęściej produkcyjnej lub usługowej; zezwolenia (np. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej art. 6 u.d.u.), czy też licencje (są to akty ustalające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub pracy zawodowej). Te można uznać za przykład aktów administracyjnych kwalifikujących 32. Władztwo administracyjne występuje także w formach czynności materialno-technicznych (np. czynności wpisu do rejestru). Taką konstrukcję przyjęto w u.s.d.g. Zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy, jeżeli przepis ustawy odrębnej stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może ją wykonywać, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej 29 Cyt za: J. Boć, Sfery ingerencji administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2004, s Zob. M. Waligórski, Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001, s Akt administracyjny jest czynnością władczą i jednostronną. Za pomocą tego aktu organ administrujący wyraża swoje władztwo administracyjne i sam decyduje o prawach i obowiązkach, wydobywając je ze stosowanej normy prawnej przez jej połączenie z danym stanem faktycznym. Adresat aktu nie bierze udziału w formułowaniu jego treści i ma tę treść jedynie pośredni wpływ. Może on tylko uczestniczyć w postępowaniu przygotowującym dany akt administracyjny. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s Zob. K. Kiczka, Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006, passim.

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Czym jest prawo publiczne? Czym jest prawo prywatne? Gdzie zaliczamy prawo gospodarcze? (metody, przedmiot, prawo interwencji, stosunki wertykalne i horyzontalne, określa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 15 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z a p o ś r e d n i c t w e m Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Skarżący: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Rozdział 1 Pojęcie, podstawy prawne, rodzaje kontroli rozliczeń

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 13

SPIS TREŚCI. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 13 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Przedmowa 11 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania 15 Rozdział 2 Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej, SKO.4103.1507.2012 Koszalin, dnia 1 czerwca 2012 roku D E C Y Z J A Na podstawie: art. 104 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOMENTARZ Marian Zdyb Małgorzata Sieradzka Warszawa 2013 Stan prawny na 30 kwietnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski Kalisz, dnia 5 marca 2012r. SKO- 4123/9/12 Za dowodem doręczenia DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Wymogi regulacji kodeksowej. Tomasz Bąkowski

Wymogi regulacji kodeksowej. Tomasz Bąkowski Wymogi regulacji kodeksowej Tomasz Bąkowski Kodeks - pojęcie Najpełniejsza forma porządkowania i systematyzacji danej dziedziny prawa w celu zespolenia rozproszonych w całym systemie norm regulujących

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa gospodarczego publicznego. podstawowych pojęć. 3. wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego

Leksykon. prawa gospodarczego publicznego. podstawowych pojęć. 3. wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć 3. wydanie pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Zasady upowszechniania informacji. Zagadnienia wybrane.

Zasady upowszechniania informacji. Zagadnienia wybrane. NATALIA DUDEK Zasady upowszechniania informacji. Zagadnienia wybrane. Moja praca podejmuje dość złożoną problematykę udostępniania informacji publicznych na tle ochrony danych osobowych. W wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III UK 117/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 37/08 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 czerwca 2008 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Nowicka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

działalności gospodarczej i jej ograniczenia

działalności gospodarczej i jej ograniczenia W ol n o ś ć działalności gospodarczej i jej ograniczenia Problematyka prawna i aksjologiczna Pod redakcją Mirosława Karpiuka W a rwsazras zwa aw a 220011 11 RECENZENCI prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski

Bardziej szczegółowo

Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych

Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych źródło: www.uzp.gov.pl serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych I. Podstawowe znaczenie dla ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

215/6B/2005. POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2005 r. Sygn. akt Tw 30/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień,

215/6B/2005. POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2005 r. Sygn. akt Tw 30/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień, 215/6B/2005 POSTANOWIENIE z dnia 8 sierpnia 2005 r. Sygn. akt Tw 30/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Ogólnopolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Z uwagą zapoznałam się z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie

Z uwagą zapoznałam się z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena RPO-683232-V/ll/GM LIPOWICZ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r.

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 2 CZERWCA 2015 R. (SYGN. AKT K 1/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 23 MAJA 1991 R. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C 2. A 3. A 4. C 5. C 6. A 7.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska

Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska dr Mariusz Baran Katedra Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytet Jagielloński Pozwolenie zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska Konspekt referatu 1. Regulacje prawych

Bardziej szczegółowo

Co dziś? Dokumenty wewnętrzne i opinie - jawność uznaniowa

Co dziś? Dokumenty wewnętrzne i opinie - jawność uznaniowa Co dziś? Dokumenty wewnętrzne i opinie - jawność uznaniowa??? Prawo - orzecznictwo Irena Kamińska: W tym zakresie orzecznictwo na razie sobie radzi, stosując pojęcie dokumentu wewnętrznego. Taki dokument

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt I CSK 18/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 kwietnia 2006 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy Cechy stosunku pracy Niepracownicze stosunki zatrudnienia Czym jest kierownictwo pracodawcy? Czym jest ryzyko pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE TESTY PRAWO ADMINISTRACYJNE WOJCIECH DROBNY Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo samorządowe... 11 Rozdział 1 Ustawa o samorządzie gminnym... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

316/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE

316/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE 316/5/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak przewodniczący Ewa Łętowska sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, po

Bardziej szczegółowo

45. Sprawy z zakresu zdrowia

45. Sprawy z zakresu zdrowia 45. Sprawy z zakresu zdrowia 45.1. Prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki, położnej. Spośród spraw rozpatrywanych w przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2007 r., o symbolu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. www.rpo.gov.pl. Krzysztof Kurowski

Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. www.rpo.gov.pl. Krzysztof Kurowski Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami Krzysztof Kurowski Wpływ stereotypowego podejścia do niepełnosprawności na regulację prawne W wielu przypadkach prawo jest

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

BL-112-153-TK/14 Warszawa, 14 marca 2014 r.

BL-112-153-TK/14 Warszawa, 14 marca 2014 r. BL-112-153-TK/14 Warszawa, 14 marca 2014 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 R. (SYGN. AKT K 17/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa, dniatf grudnia 2008 r. Janusz KOCHANOWSKI RPO-597200-VI-08/TF Trybunał Konstytucyjny 00-090 Warszawa Tel. cenlr. 0-22 55 I 77 00 Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Rozdział 1. System opieki zdrowotnej w Polsce...11 Rozdział 2. Charakter prawny relacji między podmiotami uczestniczącymi w systemie...20 1. Charakter prawny stosunku

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Sobczyk. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy

Arkadiusz Sobczyk. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy Arkadiusz Sobczyk Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy Kodeks pracy a Konstytucja RP - tzw. podstawowe zasady prawa pracy zawarte w kodeksie pracy stanowią odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej

Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej Dr Ewa Kulesza Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej Współcześnie obowiązujące przepisy prawa, także przepisy prawa międzynarodowego, przepisy

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r...7

SPIS TREŚCI. Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r...7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...3 Wstęp...5 Rozdział I Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r...7 Rozdział II Odpowiedzi na pytania podatników...20

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Dobre praktyki legislacyjne 107 Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Tezy: Ustawodawca powinien unikać

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CZP 57/09 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo