, , , COOLANT Plyn do chlodnicy. Produkt szkodliwy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1894323, 1894324, 1894325, 1894326 COOLANT Plyn do chlodnicy. Produkt szkodliwy"

Transkrypt

1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I FIRMY NAZWA HANDLOWA RODZAJ ZASTOSOWANIA Plyn do chlodnicy Producent/importer krajowy Przedsiebiorstwo Scania CV AB Kod pocztowy Södertälje Kraj Sweden Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Telefon Alarmowy Rodzaj pomocy Opening Hours +46 (0) Non pilne 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN ZDROWIE Dziala szkodliwie po polknieciu. 3. SKLAD I INFORMACJE O SKLADNIKACH Produkt szkodliwy Nie Nazwa skladnika Reg.Nie Nr EC. Nr CAS. Stez. (% klasyfikacja wagowe) 1 etano-1,2-diol, glikol etylenowy > 95 % Xn,R22 2 inhibitory - < 5 % Objasnienie symboli:t+=bardzo toksyczny, T=toksyczny, C=czynnik korozyjny, Xn=szkodliwy, Xi=srodek drazniacy E=Wybuchowy, O=Utlenianie, F+=Bardzo latwo palny, F=Latwo palny, N=Niebezpieczny dla srodowiska naturalnego, Cancer=Rakotwórczy, Mut=Czynnik mutagenny, Rep=Toksyczny dla rozmnazania, Conc.=Stezenie OPISY SKLADNIKA Etano-1-2-diol (glikol) Srodek antykorozyjny 4. PIERWSZA POMOC OGÓLNY W przypadku powazniejszych obrazen lub trwalych dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem. Scania CV AB 1 / 6

2 WDYCHANIE W przypadku objawów obrazenia wyniesc na swieze powietrze. Skonsultowac sie z lekarzem w celu uzyskania specjalistycznej porady. KONTAKT ZE SKÓRA Starannie uymyc mydlem i woda lub zastosowac odpowiedni srodek do mycia skóry. ZETKNIECIE Z OKIEM Natychmiast rozpoczac plukanie woda przez minut. Skonsultowac sie z lekarzem w celu uzyskania specjalistycznej porady. SPOZYWANIE POSILKU Wyplukac usta woda. Wypic duzo wody. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywolywac wymiotów. INFORMACJE MEDYCZNE Leczyc na podstawie objawów. 5. POSTEPOWANIE W RAZIE POZARU SRODKI GASNICZE Srodek gaszacy: dwutlenek wegla, proszek, odporna na alkohol piana, rozproszony strumien wody lub mgla wodna. NIEWLASCIWE SRODKI GASNICZE Nie uzywac bezposredniego strumienia wody. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAZAKÓW Uzyc aparatu oddechowego bedacego na wyposazeniu jesli w pozarze uczestniczy substancja. Zbiorniki blisko ognia powinny byc usuniete lub schlodzone woda. 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Odizolowac na wszystkich kierunkach w przypadku malych wycieków i uwolnien. Unikac bezposredniego kontaktu. Zalozyc odpowiednie rekawice ochronne i odziez ochronna, jezeli zachodzi ryzyko bezposredniego kontaktu lub rozpryskania. DZIALANIE OCHRANIAJACE OTOCZENIE ZEWNETRZNE Zapobiegac rozprzestrzenianiu poprzez obwalowanie piaskiem, ziemia lub innym odpowiednim materialem. Zapobiegac wyciekom do scieków, ciagów wodnych lub jezior. W przypadku wiekszych emisji skontaktowac sie z wlasciwymi wladzami. METODY CZYSZCZENIA W przypadku rozlania lub wycieku: Wieksze ilosci wypompowac do pojemników, reszte zebrac materialem absorpcyjnym. Niszczyc zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Jesli pojawia sie ryzyko skazenia wody, powiadomic wlasciwe wladze. Scania CV AB 2 / 6

3 7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE POSTEPOWANIE Z PREPARATEM Caly proces stosowania musi odbywac sie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikac zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie jesc i nie pic oraz nie palic tytoniu podczas stosowania produktu. MAGAZYNOWANIE Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w suchym pomieszczeniu. 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH Normalnie respirator nie jest potrzebny. Uzyc respiratora tylko wtedy, gdy mozna uformowac aerozol lub mgle. Respirator z wbudowanym filtrem gazu/czastek (A/P2). OCHRONA OCZU Stosowac zatwierdzone, ciasno dopasowane okulary bezpieczenstwa przy prawdopodobnych rozpryskach. OCHRONA RAK Zalozyc odpowiednie rekawice ochronne z kauczuku nitrylowego. ODZIEZ OCHRONNA Stosowac odpowiednie ubranie aby zapobiec jakiejkolwiek mozliwosci kontaktu ze skóra. Natychmiast zdjac przepuszczalna odziez w przypadku jej zmoczenia lub skazenia. Scania CV AB 3 / 6

4 9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE Stan Fizyczny Rozpuszczalnosc Rozpuszczalnosc w wodzie Ciecz. Rozpuszczalniki polarne. Miesza sie z woda. Wlasnosci fizykochemiczne Parametr Wartosc/jednostka Metoda/referencje Uwagi Temperatura wrzenia > 160 C Temperatura zaplonu > 124 C Cisnienie pary < 1000 hpa 1) Gestosc ~ 1,12 g/cm³ Lepkosc ~ 25 mpas 2) UWAGI O PARAMETRACH FIZYKOCHEMICZNYCH Uwagi Komentarze 1) 50 C 2) 20 C 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC STABILNOSC Stabilny w zalecanych warunkach skladowania i obchodzenia sie z produktem WARUNKI KTÓRYCH NALEZY UNIKAC Silny utleniacz. MATERIALY, KTÓRYCH NALEZY UNIKAC Reaguje z silnymi utleniaczami. Silnymi zasadami. Silne kwasy. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU Podczas pozaru wydzielaja sie tlenki wegla i tlenki azotu. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE WDYCHANIE Opary moga dzialac drazniajaco KONTAKT ZE SKÓRA Dlugotrwaly lub czesty kontakt moze podrazniac skóre. ZETKNIECIE Z OKIEM Produkt drazniacy SPOZYWANIE POSILKU Dziala szkodliwie po polknieciu. Moze powodowac uszkodzenie centralnego ukladu nerwowego. Nefrotoksyna. Smiertelna dawka przy polknieciu: 1,5 g/kg masy ciala, co odpowiada g dla doroslych i mniej dla dzieci. Scania CV AB 4 / 6

5 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE EKOTOKSYCZNOSC W WODZIE Niska toksycznosc dla organizmów wodnych. Ryb: Leuciscus idus LC50 (96 h): > 100 mg/l Daphnia: EC50 (48 h): > 100 mg/l Glonów: IC50 (72 h): > 100 mg/l ULEGAJACY ROZKLADOWI Latwo ulega degradacji. Stopien rozkladu biologicznego > 70 % po 28 dniach. Ocena oparta na wlasciwosciach poszczególnych komponentów. 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI OGÓLNE REGULACJE PRAWNE Zniszczyc zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zaleceniami wladz. Opakowania mozna czyscic i ponownie wykorzystywac. Opakowania, których nie mozna wyczyscic, powinny zostac zniszczone w taki sam sposób jak zawartosc. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Produkty Uznane za Niebezpieczne: Tak Nie Nie oszacowany 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH Produkt szkodliwy Eykieta-EC Nie Tak Nie oszacowany SKLAD etano-1,2-diol, glikol etylenowy (> 95 % ), inhibitory (< 5 % ) Zwroty-R Nr. R22 Tekst Zwrotów-R Dziala szkodliwie w przypadku spozycia. Scania CV AB 5 / 6

6 ZWROTY-S S2 Chronic przed dziecmi. S24/25 Unikac zanieczyszczenia skóry i oczu. S46 W razie polkniecia niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. 16. INFORMACJE DODATKOWE LISTA ZWROTÓW R Nr. R22 Tekst Zwrotów-R Dziala szkodliwie w przypadku spozycia. WYDANY: 03/22/11 HISTORIA WERYFIKACJI Wersja Data weryfikacji Odpowiedzialny /22/11 Scania CV AB, dept TSXT Zmiany - Scania CV AB 6 / 6

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu P95/NBS1 ANTIBODY Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie-2011

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 800 25 tests min; VIVID technology Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI W zgodzie z 453/2010 i 1272/2008 (Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostały podane w postaci numeru) Data sporządzenia dokumentu 2014-09-22 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU GLACELF AUTO SUPRA Strona 1/5 wersja1.01 Data: 28/06/01

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU GLACELF AUTO SUPRA Strona 1/5 wersja1.01 Data: 28/06/01 Strona 1/5 OZNAKOWANIE PRODUKTU OZNAKOWANIE (ZNORMALIZOWANE LUB UE) WYMAGANE Symbole: Xn produkt niebezpieczny Zwroty R: R22: Niebezpieczny przy spożyciu Zwroty S: S2- przechowywać z dala od dzieci S46

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A 02-672 Warszawa, Tel: (+48 22) 85 40 320 Fax: (+48 22) 85 40 329 Całodobowy kontakt w

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwę handlową Numer produktu Inne sposoby identyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL)

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL) Aktualizacja 07-2011 Data zastępuje 11-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Garden Furniture Cleaner

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Garden Furniture Cleaner 1 Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa. Nazwa handlowa: Zastosowa preparatu: Środek do czyszczenia drewnianych mebli ogrodowych Producent: Dystrybutor: Bona AB Bona-Polska Sp. z.o.o.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo