Euro News. Za dużo mleka?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Euro News. Za dużo mleka?"

Transkrypt

1

2 Euro News Za dużo mleka? Polska, obok Austrii, Niemiec, Danii i Cypru znalazła się w kręgu państw które przekroczyły kwotę mleczną na dostawy w 2012/2013 r. Na kraje te została nałożona kara w postaci dodatkowej opłaty (łącznie około 46 mln euro). System kwot wprowadzono w latach osiemdziesiątych, w celu redukcji nadwyżek. Przekroczenie kwot we wskazanych krajach może oznaczać, że producenci mleka godząc się z dodatkowymi opłatami za przekroczenie kwot, rozpoczęli zwiększenie jego produkcji w związku ze zbliżającym się,,urynkowieniem tego segmentu rolnictwa. Rolnicy może przygotowują się do zwiększonej produkcji po zniesieniu ograniczeń. Wówczas Polska może stać się dominującym producentem mleka w Polsce. Każdemu państwu członkowskiemu przydzielane są dwie kwoty jedna określa dostawy do mleczarni, a druga sprzedaż bezpośrednią na poziomie gospodarstw. Te ilości są następnie rozdzielane między poszczególnych producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Jeżeli państwo członkowskie przekroczy przyznane mu kwoty, producenci w tym państwie uiszczają opłatę z tytułu nadwyżek w wysokości 27,83 euro za każde 100 kg. Opłata jest proporcjonalna do udziału danego producenta w nadwyżce w danym roku rozliczeniowym (od 1 kwietnia do 31 marca). Wysokość opłat jest ustalana po redystrybucji kwot, których nie wykorzystali pozostali producenci. Pomimo przekroczenia kwot w wymienionych państwach, poziom dostaw Unii Europejskiej ogółem utrzymał się na poziomie dużo niższym od całkowitej wielkości kwoty ( 6,0 proc.), również w porównaniu z okresem 2011/2012, kiedy wynosił 4,7 proc. Według krajowych deklaracji obejmujących rok rozliczeniowy kończący się 31 marca 2013 r., Austria, Niemcy, Dania, Polska i Cypr przekroczyły krajowe kwoty o ton, pomimo zwiększenia kwot o 1 proc. w roku 2012/2013, o którym zadecydowano w ramach oceny funkcjonowania WPR w 2008 r. Podobnie jak w ubiegłych latach, liczba państw członkowskich, które przekroczyły przyznane im kwoty, jest ograniczona, a nadwyżka produkcji stanowi 0,1 proc. całkowitej ilości mleka dostarczonego lub objętego sprzedażą bezpośrednią (w poprzednim okresie rozliczeniowym wskaźnik ten wynosił 0,2 proc.). Około 22 państw członkowskich nie wykorzystało swoich kwot, w tym w 13 państwach nie wykorzystano ponad 10 proc. kwot na dostawy mleka. System kwot mlecznych zostanie zniesiony z dniem 1 kwietnia 2015 r. W ramach oceny funkcjonowania WPR w 2008 r. uzgodniono, że aby ułatwić funkcjonowanie systemu w okresie przejściowym, należy stopniowo zwiększać kwoty (o 1 proc. rocznie) do roku rozliczeniowego 2013/2014. W połowie 2014 r. Komisja Europejska przedstawi sprawozdanie dotyczące sytuacji na rynku, zawierające m.in. szczegółową analizę procesu wdrażania przez państwa członkowskie pakietu dotyczącego mleka z 2012 r. Źródło:

3 Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Prace na stanowisku rzecznika Praw Obywatelskich rozpoczyna Irlandka Emily O Reilly, tym samym zastępując Nikiforosa Diamandouros'a, który po ponad dziesięciu latach odchodzi na emeryturę. W następstwie wyboru przez Parlament Europejski w lipcu bieżącego roku, Emily O'Reilly rezygnuje z urzędu irlandzkiego rzecznika praw obywatelskich i z dniem 1 października 2013 r. rozpoczyna pracę jako Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Zamierzam aktywnie współpracować z Parlamentem Europejskim oraz zaangażować się w działania Komisji Europejskiej oraz innych instytucji UE w imię praw i interesów jej obywateli deklaruje nowa rzecznik. Komentując wybór na Rzecznika, O'Reilly zaznaczyła: W dwadzieścia lat po utworzeniu Urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego na mocy Traktatu z Maastricht, nadszedł czas na to, żeby przemyśleć jego rolę oraz zwiększyć jego efektywność i zauważalność jego działań. Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE powinni móc korzystać z efektywnej administracji w pełni służącej ich potrzebom. Korzystając z osiągnięć mojego poprzednika w zakresie umacniania przejrzystości oraz wydajności administracji, będąc jednocześnie wspieraną przez efektywną i oddaną swojej pracy grupę osób tworzącą Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, chcę wnieść nową energię oraz efektywność w pracę biura. Co roku, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje ok skarg od obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, gmin oraz innych jednostek. Co roku, instytucja przeprowadza ponad 450 postępowań. Wiele z nich dotyczy skarg na brak przejrzystości w działaniach instytucji Unii Europejskiej, w tym odmowy dostępu do dokumentów lub informacji. Pozostałe skargi odnoszą się do problemów związanych z programami i projektami unijnymi, dyskryminacją, lub konfliktami interesów w zakresie administracji Unii Europejskiej. Więcej na temat Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: ropa.eu/resources/otherdocument.faces/pl/50735/html.bookmark Źródło: Cyfrowa nierównowaga płci Jak wykazały najnowsze badania Komisji Europejskiej, w europejskim sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zatrudnionych jest zbyt mało kobiet. Tymczasem zachowana równowaga płci mogłaby przynieść gospodarce blisko 9 mld rocznie. Kobiety, które są zatrudnione w tym sektorze zarabiają prawie 9 proc. więcej niż w innych sektorach. Ponadto mają większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy i są mniej narażone na bezrobocie.

4 Według Komisji Europejskiej, z chwilą większego zainteresowania sektorem ICT i tym samym zwiększeniem zatrudnienia kobiet, europejska gospodarka, sam sektor jak i kobiety mogłyby odnieść duże korzyści. Badanie wskazało, że obecnie zbyt mało kobiet pracuje w branży ICT: Na każde 1000 kobiet, które uzyskały licencjat lub inny dyplom wykształcenia wyższego pierwszego stopnia, tylko 29 legitymuje się dyplomem w dziedzinie ICT (wśród mężczyzn dyplom taki uzyskuje 95 na 1000 absolwentów) i tylko 4 na 1000 kobiet podejmie w przyszłości pracę w tym sektorze. Kobiety częściej niż mężczyźni przerywają karierę w branży cyfrowej i są gorzej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych (w jeszcze większym stopniu niż w innych sektorach). Tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa kobietę, w porównaniu do 45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT. Badanie wskazały również, że jeżeli tendencja ta odwróciłaby się, a kobiety były reprezentowane w tym sektorze tak samo jak mężczyźni, PKB Unii zwiększyłby się rocznie o około 9 mld euro. Sektor ICT odniósłby korzyści, ponieważ w organizacjach, które sprzyjają kobietom na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35 proc. wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. wyższa niż w innych porównywalnych organizacjach. W badaniu wyróżniono cztery obszary priorytetowe, w których należy podjąć działania: poprawa wizerunku branży wśród kobiet i w społeczeństwie, np. poprzez rozpowszechnianie wiedzy o tych aspektach ICT, które są najbardziej atrakcyjne dla młodych kobiet (ICT jako pasjonująca, zróżnicowana i przynosząca zyski branża itp.); wzmocnienie pozycji kobiet w tym sektorze np. poprzez promowanie, wraz z przedstawicielami branży, zharmonizowanych europejskich programów nauczania, które przełożą się na jasne i proste ścieżki kariery w dziedzinie ICT; zwiększenie liczby kobiet-przedsiębiorców w dziedzinie ICT, np. poprzez poprawę dostępu do programów kapitału wysokiego ryzyka; poprawa warunków pracy w tym sektorze, np. poprzez podkreślanie faktu, że przedsiębiorstwa zatrudniające kobiety osiągają lepsze wyniki. W badaniu opisano również czynniki, które uniemożliwiają kobietom pełne uczestnictwo w sektorze: a) tradycje i stereotypy kulturowe na temat roli kobiet, b) bariery wewnętrzne i czynniki społeczno-psychologiczne, takie jak brak wiary w siebie, brak umiejętności negocjowania, niechęć do podejmowania ryzyka i negatywne podejście do konkurencji, c) bariery zewnętrzne, takie jak zdominowanie środowiska przez mężczyzn, trudności w osiąganiu równowagi między życiem osobistym a zawodowym i brak wzorców do naśladowania w tym sektorze.

5 W badaniu przedstawiono szereg różnorodnych profili kobiet pracujących w dziedzinie technologii cyfrowych: od projektantki gier wideo i specjalistki w dziedzinie komunikacji cyfrowej do autorki polityki w dziedzinie ICT. W podsumowaniu autorzy sprawozdania stwierdzają, że aby większa liczba dziewcząt wzięła pod uwagę pracę w sektorze ICT, należy przede wszystkim promować sylwetki kobiet, które mogą stanowić dla nich wzór do naśladowania, i nagłaśniać rolę kobiet w tej branży. Źródło: W stronę Europy Listopad tego roku będzie miesiącem, kiedy oczy Europy będą zwrócone na miasto Wilno, gdzie zostanie podpisana umowa stowarzyszeniowa między Unia Europejską a Mołdawią. Na drodze do podpisania takiej umowy stoi także Ukraina. Mołdawia już od dłuższego czasu stara się dokonywać reform, które pozwolą jej zbliżyć się pod względem standardów jakie panują w krajach członkowskich Wspólnoty. W 2011 roku Biuro Bezpieczeństwa Rządu opublikowało raport, z którego wynika, iż najważniejszym problemem i wyzwaniem przed jakim stoi Mołdawia na drodze do integracji są zwłaszcza wewnętrzna niestabilność polityczna, nieregulowany konflikt w Naddniestrzu oraz słaba skuteczność i funkcjonowanie administracji państwowej. Sektor finansowy, który jest dość mocny co prawda zapewnia wzrost gospodarczy, jednak poważna niestabilność polityczna powoduje, że reformy wprowadzane są bardzo powoli. Podobne skutki powoduje także korupcja. Niestabilność polityczna w Mołdawii to funkcjonowanie dwóch obozów jeden z nich opowiada się za szeroką integracją z Unią Europejską, drugi natomiast (w tym także mieszkańcy Naddniestrza) za pozostaniem pod wpływami Moskwy i utrzymaniem dobrych relacji z Rosją. Reakcja Rosji na integracje Mołdawii została wyrażona podczas wizyty w październiku wicepremiera Federacji Rosyjskiej Dmitrija Rogozina w Kiszyniowie. Zasugerował on, iż na wypadek pozytywnie rozpatrzonych przez Unię aspiracji Mołdawii przez, kraj ten utraci kontrolę nad Naddniestrzem, a ceny gazu znacznie wzrosną. Stanowisko zaprezentowane przez gościa z Rosji nie spowodowało jak na razie strachu. Prezydent Mołdawii, Nicolae Timofti nie uzależnia funkcjonowania i sukcesu gospodarczego od taniego gazu ze strony Rosji i stwierdza: Obywatele nie mogą żyć pod presją. Powinni wybierać władzę która zapewni, że państwo nie będzie zależne od jednego źródła energii. Droga Mołdawii do Unii Europejskiej jednak nie jest tak bardzo dyskutowana jak decyzja ukraińskich elit, na czele z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, który często był postrzegany jako zwolennik Kremla dziś prowadzący proeuropejską politykę. Przyczyną proeuropejskiego stanowiska Ukrainy jest sytuacja jaka panuje wewnątrz bloku handlowego Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Rosyjskie firmy, które nie są w stanie konkurować z europejskimi koncernami zaczynają wprowadzać protekcjonizm

6 i odstraszać przedsiębiorstwa z tego samego sektora z państw należących do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Ukraina stoi tutaj przed problemem, ponieważ jej firmy bezpośrednio konkurują z rosyjskimi, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł spożywczy, chemiczny czy też hutnictwo. Innym czynnikiem, który wzbudza sprzeciw wobec Euroazjatyckiej Wspólnoty jest brak gwarancji prawnych i politycznych w przypadku polityki cenowej gazu po akcesji do tego bloku handlowego. Ukraina jest w dużym stopniu uzależniona przemysłowo od gazu i Rosja może dyktować ceny tego surowca, jednak przystępując do bloku wcale nie jest oczywiste, że gaz będzie dostarczany po stawkach, które są oferowane na rynku rosyjskim. Prezydent Janukowycz bez wątpienia chce pokazać, iż może samodzielnie podejmować decyzje, bez poddawania się wpływom Rosji. Jego postawa i wizja proeuropejska jest popierana w zachodniej i środkowej części Ukrainy, gdzie zazwyczaj jego popularność była dość mała. Minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkevičius jednoznacznie oznajmia: Ukraina musi zrobić to, co od niej oczekujemy. Jego zdaniem, aby zbliżyć się do Unii, należy podjąć reformy systemu wyborczego oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nie bez znaczenia jest także problem uwolnienia Julii Tymoszenko, której zwolnienie byłoby jednym z działań zmierzających do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Dostęp do adwokata dla każdego Zapewnienie prawa dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania to jedna z gwarancji zawartych w dyrektywie przyjętej właśnie przez Parlament Europejski. Jej celem jest zagwarantowanie rzetelnego procesu sądowego obywatelom w całej Unii, zarówno w ich własnym kraju, jak i za granicą. Po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, formalnie przyjęto wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zagwarantowania prawa do skorzystania z porady adwokata wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, wobec których wszczęto postępowanie karne. Jest to wynikiem głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia dyrektywy, które odbyło się 10 września br. W praktyce oznacza to, że wszystkim podejrzanym bez względu na ich miejsce pobytu w Unii Europejskiej zagwarantuje się w przyszłości prawo do korzystania z porady adwokata od chwili rozpoczęcia postępowania aż do jego zakończenia. Zgodnie z nowymi przepisami każda zatrzymana osoba będzie miała możliwość skontaktowania się ze swoją rodziną. Jeżeli podejrzana osoba znajduje się poza granicami własnego kraju, będzie miała prawo do kontaktu z konsulatem swojego kraju. Każdego roku w Unii Europejskiej prowadzonych jest ponad 8 milionów postępowań karnych. Prawo do obrony przysługujące każdej osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa jest powszechnie uznawane za jeden z podstawowych elementów gwarantujących rzetelność procesu.

7 Dyrektywa zagwarantuje te prawa w praktyce poprzez: zapewnienie prawa dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania policyjnego oraz przez cały czas trwania postępowania karnego; zapewnienie prawa do odpowiedniego poufnego spotkania z adwokatem, umożliwiającego osobie podejrzanej skuteczne korzystanie ze swojego prawa do obrony; zezwolenie adwokatowi na pełnienie aktywnej roli podczas przesłuchań; zapewnienie, aby w przypadku zatrzymania podejrzanego ktoś, np. członek rodziny, został o tym poinformowany, oraz aby umożliwiono komunikację podejrzanego z rodziną; zezwolenie osobie podejrzanej za granicą na skontaktowanie się z ambasadą lub konsulatem danego kraju oraz odwiedziny; zapewnienie osobom objętym europejskim nakazem aresztowania możliwości zasięgnięcia porady prawnej zarówno w kraju, w którym dokonano aresztowania, jak i w kraju, w którym nakaz wydano. Prawo do kontaktu z adwokatem jest przedmiotem trzeciej z serii dyrektyw z których wszystkie obecnie zostały przyjęte gwarantujących minimalne prawa do rzetelnego procesu sądowego w każdym kraju Unii Europejskiej. Pozostałe prawa obejmują przyjęte w 2010 r. prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz przyjęte w 2012 r. prawo do informacji w postępowaniu karnym. Tej jesieni Komisja zamierza kontynuować działania w tym zakresie i opracować kolejny zestaw praw związanych z zapewnieniem rzetelnego procesu sądowego dla obywateli. Źródło: NIE PRZEGAP! Konkurs fotograficzny Taka jest moja Europa Postępowy sojusz socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim ogłosił konkurs fotograficzny pod hasłem Taka jest moja Europa. To element kampanii,,ożywić Europę, prowadzonej w ramach Europejskiego Roku Obywateli. Swoje zdjęcia na konkurs nadsyłać mogą obywatele 28 krajów członkowskich UE, którzy ukończyli 18. rok życia. Tematem fotografii powinny być osoby, wydarzenia lub miejsca, które reprezentują różne wizje przyszłości Europy (kategoria My vision of Europe ) lub ukazują rolę Europy w codziennym życiu (kategoria Europe in my daily life ). Wśród nagród są: wycieczka do Rygi Europejskiej Stolicy Kultury 2013, bilet kolejowy na podróż dookoła Europy oraz kompaktowy aparat fotograficzny. Termin nadsyłania zdjęć: 30 października 2013 r.

8 Więcej informacji o konkursie: Źródło: Konkurs dla mobilnych Jedziesz za granicę studiować? Wybierasz się w podróż po świecie? Opowiedz o tym przed kamerą i wygraj 4 tysiące dolarów! Młodzi ludzie z całego świata, którzy ukończyli 18. rok życia i planują rozpoczęcie zagranicznych studiów (lub już się na nie dostali) są zaproszeni do udziału w konkursie na najciekawsze wideo opowiadające ich przygodę poza ojczyzną. Filmy nie dłuższe niż 5 minut powinny wyjaśniać powody podjęcia zagranicznych studiów. Osoby, które już studiują, mogą też opowiedzieć o swojej wymarzonej podróży. Konwencja nagrania może być dowolna: akceptowane będą nawet filmy animowane. Autor najciekawszego wideo dostanie w nagrodę 4 tys. dolarów. Jego obowiązkiem będzie poprowadzenie bloga dokumentującego podróż. Podczas przygotowań wpisy na nim będą musiały się pojawiać co najmniej raz w tygodniu, a w trakcie podróży codziennie. Termin zgłaszania projektów: 23 października Więcej na temat konkursu: Źródło: Wystartuj w nowej edycji EUCYS Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) to konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Celem Konkursu jest wyłonienie prac reprezentujących Polskę w finałach europejskich XXVI Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w 2014 roku. Do konkursu mogą się zgłosić: zespoły nieliczące więcej niż 3 autorów, wszyscy autorzy powinni być urodzeni pomiędzy 30 września 1993 i 1 września 2000 roku, żaden z autorów nie może we wrześniu 2014 mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów, praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię. Do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych tylko w etapie najwyższym lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym

9 doktora lub doktora habilitowanego. Praca powinna mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim. Nagrodą jest udział w finałach europejskich. Na etapie europejskim międzynarodowe jury przyznaje nagrody pieniężne: trzy pierwsze, równorzędne nagrody po 7000 euro, trzy drugie, równorzędne po 5000 euro, trzy trzecie, równorzędne po 3500 euro. Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia nagród Nobla w Sztokholmie. Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle Jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału). Termin zgłaszania prac: 31 października 2013 r. Prace należy przesyłać pocztą do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, Warszawa, tel.(+ 22) , , Więcej informacji o konkursie: Źródło: Eurodotacje Dotacje na założenie własnej firmy dla migrantów Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym projekcie Klaster przedsiębiorczości migrantów powrotnych, w ramach którego oferowane jest wsparcie merytoryczne oraz finansowe związane z uruchamianiem własnej działalności gospodarczej. Projekt adresowany jest do osób, które wróciły do Polski z emigracji po 1 maja 2004 r. i przebywały w jednym z następujących krajów: Austrii, Niemczech, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Mołdawii, Uzbekistanie, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Grecji, Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie przez minimum 3 miesiące. W czasie 5 spotkań, prowadzonych przez ekspertów, uczestnicy projektu nabędą kompetencje do napisania przy wsparciu profesjonalistów własnych biznesplanów. Autor najlepszego planu biznesowego otrzyma dotację w wysokości kilkunastu tysięcy złotych na ich realizację, czyli założenie własnej firmy. Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają: Koordynator projektu Anna Cholewińska, tel , Asystent regionalny Maciej Stachura,

10 Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r., Źródło: Oferty współpracy, praktyki, wolontariat Ping pong w Turcji Program: Młodzież w działaniu Akcja 1: Młodzież dla Europy Organizacja z Turcji zaprasza do udziału w projekcie poświęconym nauce gry w tenisa stołowego, edukacji przez sport i integracji międzykulturowej. Uczestnicy (3 osoby) będą mieli okazję doskonalić bądź uczyć się umiejętności gry pod okiem doświadczonych instruktorów oraz zawodników z reprezentacji narodowej. Udział w projekcie (zakwaterowanie i wyżywienie, program wymiany) pokryty jest ze środków programu Młodzież w działaniu, na miejscu zwracanych jest 70% kosztów podróży. Zasady udziału w projektach programu znajdują się na stronie internetowej: Gdzie: Zonguldak, TurcjaPoznań Kiedy: Kontakt: Sufi Demirtürk Termin: Szkolenia programu etwinning dla nauczycieli Program: etwinning Europejskie partnerstwo szkół etwinning zaprasza do Warszawy na bezpłatne szkolenia w październiku. Szkolenia dotyczą programu etwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć współpracę w ramach programu etwinning. Szkolenia odbywają się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 (dogodny dojazd z dworca PKP i PKS). Więcej informacji, terminy szkoleń i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: lenia-ogolnopolskie/szkolenia-e-czwartek-e-sroda-e-wtorek-wrzesien-pazdziernik-2013 Gdzie: Warszawa Kiedy: październik Kontakt: Agnieszka Woźniak Telefon: (22) Termin:

11 Projekt i co dalej? warsztaty w Łowiczu Wasza organizacja otrzymała dofinansowanie na projekt społeczny? Chcielibyście wiedzieć, jak go dobrze zrealizować i wykorzystać jego efekty w dalszej pracy? Ten warsztat jest dla Was! Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego koordynowania, monitorowania i ewaluowania planowanych/realizowanych projektów, tak by ich rezultaty stały się podstawą do budowy sieci powiązań lokalnych, pozwalających na dalszą realizację celów statutowych organizacji. Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Gdzie: Łowicz Kiedy: listopada 2013 Kontakt: Monika Słotwińska Łychota Termin: Źródło: Eurodesk Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Bielsko-Biała Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Punkt Europe Direct w Bielsku-Białej happeningu pt. Weź sprawy w swoje ręce metoda na sukces. Impreza odbędzie się 6 listopada w godzinach od do 13.30, w sali odczytowej Książnicy Beskidzkiej przy ul. Słowackiego 17a w Bielsku-Białej. W programie spotkania planowana jest interakcja pomiędzy młodzieżą a dwójką zaproszonych gości osób aktywnych na rynku pracy, przedsiębiorczych, mobilnych i podnoszących swoje kwalifikacje, których biogramy przesyłamy w załączeniu. Założeniem spotkania jest aktywne wzięcie udziału przez młodzież w dyskusji na temat obecnych możliwości podjęcia zatrudnienia na rynku pracy wobec planowanej ścieżki edukacyjnej: podejmowanych kierunków kształcenia, szkoleń, kursów, praktyki zawodowej, czy też stażu absolwenckiego. Przypominamy także o trwającym konkursie Eurodesign skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z regionu na stworzenie plakatu promocyjnego. Regulamin konkursu oraz aktualne informacje na temat stanu jego realizacji są zamieszczane również na stronie internetowej i profilu Facebook Punktu: oraz https://www.facebook.com/europedirectbielskobiala

12 GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Bielsko-Biała ul. Słowackiego 17a Bielsko-Biała tel./faks Polub nas na Facebooku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Euro News. Wakacje w Europie

Euro News. Wakacje w Europie Euro News Wakacje w Europie Oto kilka wskazówek dla osób podróżujących po Europie, jak uniknąć w tym czasie problemów. Dzięki unijnym przepisom dotyczącym przekraczania granic, korzystania z opieki medycznej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Euro News. Sprawiedliwe podatki dla firm. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

Euro News. Sprawiedliwe podatki dla firm. Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) Euro News Sprawiedliwe podatki dla firm Opodatkowanie firm w Europie wymaga gruntownej zmiany powiedział komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici. KE właśnie przedstawiła

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III SPIS TREŚCI NUMER 4 2013 rok (IX) grudzień 2013 Wstęp PKB rośnie,

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo