1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4"

Transkrypt

1 1 Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) Stowarzyszenie Network PL Program Ambasadorowie karier UE Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO 5 3. Ścieżki kariery w Unii Europejskiej Urzędnicy Pracownicy kontraktowi - CAST Pracownicy zatrudnieni na czas określony Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Stażyści Asystenci parlamentarni Agencje Unii Europejskiej Ścieżki kariery w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Staż Sekretariat i misje terenowe Ścieżki kariery w Radzie Europy RE Ścieżki kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ Kariera w wybranych organizacjach międzynarodowych Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM, Biuro w Warszawie Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Renowacją Dziedzictwa Kulturowego ICCROM Międzynarodowy Trybunał Karny ICC Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO Wykaz stron internetowych, na podstawie których opracowano broszurę Przydatne adresy internetowe 28

2 2

3 3 1. Wstęp Europa w najbliższych latach musi sprostać wielu stawianym jej wyzwaniom i wzmocnić swoją stabilność dla przyszłych pokoleń. Dlatego potrzebuje najzdolniejszych i najlepszych kandydatów do pracy w swoich organizacjach międzynarodowych, czyli trwałych stowarzyszeniach państw, które powstają na podstawie umowy międzynarodowej, mające na celu realizacje określonych zadań w dziedzinie stosunków między państwami. Rok 2014 to rok rocznic. Obchodzimy 10 rocznicę polskiego członkowstwa w UE, 15 rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Lata te umożliwiły nam wiele istotnych zmian w kraju ale i w nas samych. Wolontariat, studia czy praca za granicą przestały stanowić dla nas, Polaków jakikolwiek problem. Młodzi i świetnie wykształceni mieszkańcy naszego kraju dostali szansę, by rozwijać swoją karierę w instytucjach europejskich. Jednak jak pokazują dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rok , w chwili obecnej nie wykorzystujemy tej możliwości w pełni. Na 22 tysiące pracowników zatrudnionych w Komisji Europejskiej, Polacy stanowią niewiele ponad 4% osób zatrudnionych. Nie lepiej jest w ONZ, w którym Polacy zajmują tylko 50% przydzielonych ze względu na dystrybucję geograficzną miejsc 2. W celu zwiększenia obecności naszych obywateli w instytucjach europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych III RP a także Komisja Europejska podejmują szereg działań, zmierzających do wzrostu zaangażowania Polaków w rozwój wspólnej Europy. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie włączając się w aktywną promocję zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organizacjach międzynarodowych postanowił wydać tę oto broszurę aby przekazać Państwu zebrane informacje na temat możliwości rozwoju kariery na arenie międzynarodowej. 1 Informacja na temat stanu zatrudnienia polskich obywateli w instytucjach i agencjach UE w 2013 roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa r. 2 Wg danych Gazety Prawnej z dnia r. Mało polskich urzędników w międzynarodowych instytucjach. A od tego zależy interes kraju.

4 4 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych Aby zwiększyć możliwości zatrudnienia naszych rodaków w Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych IIIRP, Komisja Europejska oraz my, sami Polacy stworzyliśmy wiele instytucji wspierających, w których można otrzymać wszelkie informacje na temat podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej. Należą do nich: 2.1. Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) Głównym celem powołania sieci jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Realizowane jest to poprzez animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Ponadto Ośrodki te działają również na rzecz zwiększenia zatrudnienia Polaków w organizacjach międzynarodowych, między innymi poprzez prowadzenie lekcji dla młodzieży na temat możliwości kariery w Unii Europejskiej, organizacje spotkań z ekspertami wspierającymi przygotowanie do rekrutacji w UE, debaty z udziałem młodzieży praktyków. RODM obsługiwane są przez konsultantów, którzy dokładają wszelkich starań by odpowiadać na kierowane do nich pytania. Każdy obywatel może zwrócić się do właściwego Ośrodka z prośbą o wsparcie merytoryczne lub pomoc. Punkty Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej znajdują się w każdym mieście wojewódzkim, czasami są to ośrodki w dwóch miastach regionu. Pełen wykaz obecnych Ośrodków znajduje się na stronie pl/pl/siec_rodm. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi również bazę ekspertów, którzy mogliby być zainteresowani pracą w organizacjach międzynarodowych - Polski Rejestr Ekspertów Międzynarodowych (PREM). Jest to instrument wsparcia procesu rekrutacji do organizacji międzynarodowych.

5 Stowarzyszenie Network PL Jest to stowarzyszenie, które powołali do życia polscy pracownicy organizacji międzynarodowych. Podstawowym celem stowarzyszenia jest umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym, integracja pracowników, wsparcie w rozwijaniu kompetencji, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i ponadnarodowych. Stowarzyszenie powołano również w celu ściślejszej współpracy polskich pracowników organizacji międzynarodowych z polskimi władzami i instytucjami pozarządowymi. We współpracy z MSZ i Stałym Przedstawicielstwem RP, Stowarzyszenie Network PL realizuje w Brukseli przy Unii Europejskiej program szkoleniowy mający na celu przygotowanie kandydatów do konkursów EPSO Program Ambasadorowie karier UE Powyższy program został zainicjowany w 2010 roku przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) w celu popularyzacji wśród młodych ludzi możliwości kariery w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. W programie biorą udział studenci uczelni z terenu całej Europy. Ich głównym zadaniem jest edukacja i aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE. Swoje cele realizują m.in. poprzez organizacje spotkań, wykładów otwartych i udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom na temat procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Europejski Urząd Doboru Kadr oraz programów stażowych. W roku powstania tej broszury (2014) Polska ma jedną Ambasadorkę Karier, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, która swoją wiedzą wspomaga osoby zainteresowane tematyką na terenie całego kraju Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO Urząd został utworzony w celu zapewniania instytucjom UE wysokiej jakości, sprawnej i skutecznej procedury selekcji, która umożliwia zatrudnienie odpowiedniej osoby, na odpowiednim stanowisku, w odpowiednim czasie.

6 6 Służy im poprzez organizację konkursów do pracy w instytucjach UE, które następnie ogłaszane są w dzienniku urzędowym UE. Wszystkie instytucje mogą zatrudniać pracowników spośród kandydatów wyselekcjonowanych przez EPSO. Powstanie EPSO ujednolica procedury selekcji, wpływa na uproszczenie i przyspieszanie wszystkich procedur wewnętrznych. Obecnie rekrutacja na najwyższe stanowiska urzędnicze została przyspieszona i trwa max miesięcy, a nie jak kiedyś 18. Forma konkursów otwartych jest dostępna dla wszystkich kandydatów, którzy posiadają wymagane kwalifikacje. Bardzo drobiazgowa procedura gwarantuje, iż wybór będzie dokonany na podstawie kryteriów merytorycznych w zgodzie z zasadą równego traktowania. EPSO rekrutuje m.in. do niżej wymienionych instytucji i miast: Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, Rady Unii Europejskiej w Brukseli, Komisji Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu (zatrudnia ona najwięcej pracowników spośród instytucji UE zarówno w Europie, jak i w delegaturach na całym świecie), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, Komitetu Regionów w Brukseli, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych delegatury na całym świecie. Rekrutacje własne poza EPSO prowadzą: Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny. Potencjalny kandydat do pracy w Unii Europejskiej musi być obywatelem państwa członkowskiego UE z pełnią

7 7 praw obywatelskich. Poza tym zgodnie z przepisami prawa musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Od potencjalnego kandydata wymagana jest również biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość jednego z trzech innych tj.: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. W przypadku konkursów językowych kandydaci muszą znać jeden język urzędowy UE w stopniu doskonałym, drugi i trzeci język w stopniu biegłym - jednym z tych dwóch języków musi być angielski, niemiecki lub francuski. Konkursy otwarte EPSO przeprowadzane są w 4 etapach: etap 1 aplikacja on-line, CV tylko i wyłącznie w formacie europass oraz list motywacyjny, etap 2 szczegółowe testy przeprowadzane w centrach egzaminacyjnych w państwach członkowskich UE, dostępne w 24 językach, obejmują następujące elementy: testy numeryczne, testy werbalne, testy abstrakcyjnego myślenia, testy dotyczące oceny sytuacji oraz testy sprawdzające umiejętności zawodowe (w zależności od profilu), etap 3 assesement center, odbywa się w Brukseli, trwa 1,5 dnia, w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, opiera się na studium przypadku, prezentacji ustnej, rozmowie kwalifikacyjnej i zaprezentowaniu pracy w grupie. Umiejętności testowane podczas etapu trzeciego: analiza i rozwiązywanie problemów, jasna i precyzyjna komunikacja, efektywność, znajomość organizacji i dążenie do doskonalenia swoich umiejętności, elastyczność i efektywna organizacja pracy własnej, odporność na zmiany i stres, umiejętność pracy w różnorodnym zespole, umiejętności przywódcze, wymagane przy stanowiskach administratorów. Czas trwania etapów 1-3 ok miesięcy. etap 4 ogłoszenie listy rezerwowej

8 8 Listy kandydatów, wraz z terminem ich ważności, publikowane są w dzienniku urzędowym UE. Umieszczenie kandydata na liście rezerwowej nie oznacza automatycznie przyjęcia w poczet pracowników, a jedynie rozpoczyna czas od kiedy kandydat zaczyna starania o przyjęcie przez poszczególną instytucję. Jednocześnie instytucja sama może zaprosić wybranego kandydata, najbardziej odpowiadającego profilowi poszukiwanego pracownika, na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego też trzeba pamiętać, iż samo umieszczenie na liście rezerwowej nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Szczegółowy przewodnik dotyczący konkursów otwartych EPSO znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2001/C 315 A/1. Proces rekrutacji prowadzony jest zgodnie z zapisami regulaminu pracowniczego i jest uzależniony od potrzeb poszczególnych służb oraz możliwości budżetowych. Kandydatom, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia biuro informacyjne działu kadr w Brukseli i Luksemburgu udziela pomocy w postaci poszukiwania mieszkania. Więcej informacji na temat EPSO na: index_pl.htm 3. Ścieżki kariery w Unii Europejskiej 3 Ze względu za duże zróżnicowanie stanowisk pracy w Unii Europejskiej istnieje kilka różnych form zatrudnienia Urzędnicy Zatrudniani są na podstawie stosunku mianowania, przed którym następuje okres próbny trwający od 9 do 15 miesięcy. Pracownicy mianowani uzyskują status urzędnika służby cywilnej UE - nie dotyczy to personelu lokalnego w przedstawicielstwach Komisji, oddelegowanych ekspertów narodowych, specjalnych doradców do spraw kryzysów wewnętrznych oraz innych pracowników najmowanych za pośrednictwem firm zewnętrznych. Na mocy znowelizowanego Regulaminu Pracowniczego, przyjętego przez Radę Europy z dniem 1 maja 2004r., określającego prawa i obowiązki korpusu służby cywilnej, zasady jej organizacji 3 Zgodnie z regulaminem pracowniczym UE CONSLEG_1962R0031_ _PL_TXT)

9 9 i funkcjonowania dokonano podziału stanowisku na dwie grupy funkcyjne: AD i AST. Grupa funkcyjna AD Administratorzy Odpowiedzialni są za politykę i unijne prawo, przygotowują analizy i pełnią funkcje doradczą. Grupy zaszeregowania od AD5 do AD16: AD5 to pierwszy stopień trafiają do niego nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych, AD6/AD 7 stanowiska wymagające określonej specjalizacji - kandydaci wykazują się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, od AD9 do AD12 - kierownicy średniego szczebla - kandydaci muszą posiadać kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Grupa funkcyjna AST Asystenci Pełnią rolę wspomagającą, wykonują prace sekretarskie i administracyjne. Stanowią ważny element w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, szczególnie na poziomie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych. Grupy zaszeregowania od AD5 do AD16: AD5 to pierwszy stopień trafiają do niego nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych, AD6/AD 7 stanowiska wymagające określonej specjalizacji - kandydaci wykazują się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, od AD 9 do AD12 - kandydaci muszą posiadać kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Asystenci Sekretarki Pracownicy zatrudniani w charakterze pomocy biurowej lub administracyjnej odpowiedzialni są m.in. za: przygotowywanie dokumentów, organizowanie i koordynowanie spotkań, wspieranie zespołów i kierowników oraz innych jednostek w instytucjach UE. Grupy zaszeregowania od AST1 do AST 11: AST/SC1 poziom zaszeregowania nowych pracowników, AST/SC1 kandydat musi mieć min. ukończoną szkołę średnią i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

10 10 AST/SC2 stanowiska dla kandydatów posiadających co najmniej 4 letnie doświadczenie. Wynagrodzenie urzędników uzależnione jest od stopnia zaszeregowania. I tak np. asystenci sekretarki zatrudnieni na stanowisku AST/SC1 otrzymują wynagrodzenie rzędu 2345 euro, administratorzy zatrudnieni na najniższym poziomie AD5 ok.4350 euro zaś na poziomie AD12 ponad 10 tysięcy euro miesięcznie Pracownicy kontraktowi - CAST Zatrudniani są do wykonywania prac fizycznych, zadań administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Wykonują zadania pod nadzorem urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony. Ich umowy zawierane są na okres od 3 miesięcy do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Ponowne przedłużenie umowy dopuszczalne jest tylko na czas nieokreślony. Pracownicy kontraktowi dzielą się na 4 grupy funkcyjne: I. prace fizyczne i pomoc w zadaniach administracyjnych, II. praca w sekretariacie, prowadzenie biura, III. zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe, IV. zadania administracyjne, doradcze, językowe Pracownicy zatrudnieni na czas określony Ich stanowiska dzielą się na funkcyjne grupy AD i AST. Umowa z pracownikiem zawierana jest na oznaczony czas, ponownie przedłużyć ją w tym trybie można tylko raz. Kolejne przedłużenie zatrudnienia wymaga zmiany umowy na czas nieokreślony. Nabór prowadzony jest, podobnie jak w przypadku stanowisk urzędniczych, na stronie EPSO oraz dzienniku urzędowym UE. Selekcję i nabór pracowników czasowych organizują poszczególne instytucje i agencje UE a etap oceny zintegrowanej (assesement center) nie istnieje. W przypadku ogólnego profilu konkursu pierwszym etapem są testy rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi oraz myślenia abstrakcyjnego. W przypadku profilu specjalistycznego rozpoczyna się od selekcji w oparciu o kwalifikacje (ocena CV) oraz test umiejętności

11 11 (forma pisemna albo ustna), który może obejmować inne praktyczne zadania z danej dziedziny Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Selekcję i nabór pracowników czasowych organizują poszczególne instytucje i agencje UE. Agencje Pracy Tymczasowej Bruksela Randstad Rue de Princes 8-10, 1000 Bruxelles Tel. +32-(0)2/ , mail: Luksemburg Tempo-Team 5 place de la Gare, L-1616 Luxembourg Tel ADECCO 26 place de la Gare, L-1616 Luxemborug Tel MANPOWER 44, route d Esch, L1470 Luxembourg Tel Stażyści 4 Staż jest najlepszym początkiem na rozpoczęcie swojej przygody z pracą na rzecz Unii Europejskiej lub innej organizacji międzynarodowej. Umożliwia zapoznanie się ze sposobami działania, charakterem pracy w organizacjach międzynarodowych oraz daje możliwość sprawdzenia czy dana osoba rzeczywiście odnajduje się w pracy w środowisku międzynarodowym. Ponadto staż daje możliwości uzupełnienia wiedzy nabytej w trakcie studiów, zdobycia wiedzy o tym, jak funkcjonują poszczególne instytucje i jak działa UE. Konkursy przeprowadzają bezpośrednio instytucje, agencje. Długość trwania stażu uzależniona jest od agencji lub instytucji do której się aplikuje, średnio trwa od 3 do 6 miesięcy. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie ok euro, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne oraz NW. Rokrocznie przygotowywanych jest ok miejsc stażowych dla kandydatów z 28 państw UE. 4 na podstawie

12 12 Procedura konkursowa obejmuje trzy etapy: aplikację on-line preselekcję selekcję Od kandydatów na stażystów wymaga się ukończenia studiów wyższych na poziomie I stopnia (licencjat) oraz znajomości dwóch języków (macierzystego oraz obcego kraju UE). Szczegółowa procedura, warunki, wymogi oraz czas trwania określana jest indywidualnie przez każdą instytucję organizującą staż. W zależności od grupy odbiorców, do których są kierowane, istnieją 3 rodzaje staży Staż dla studentów Europejski Bank Centralny Studenci, krórzy posiadają co najmniej dyplom licencjacki, w tym doktoranci, specjalizujący się w dziedzinie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych 3 12 miesięcy Frankfurt nad Menem Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny Absolwenci wyższych uczelni lub studenci wyższych uczelni, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów Czas trwania: 1 3 miesięcy Bruksela Europejski Trybunał Obrachunkowy Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie zbliżonej do działalności Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) do 5 miesięcy Luksemburg traineeshipcomplet.aspx

13 13 Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Studenci przygotowujący się do obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej 3 5 miesięcy Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania) Parlament Europejski Posiadacze świadectw ukończenia szkoły średniej uprawniających do rozpoczęcia studiów wyższych. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy muszą odbyć praktyki w ramach studiów. 1 4 miesięcy aboutparliament/pl/007cecd1cc/ Traineeships.html Wizyty studyjne Osoby prowadzące badania związane z integracją europejską do 1 miesiąca aboutparliament/pl/002084aa7c/ Study-visits.html Rada Unii Europejskiej Studenci wyższych uczelni trzeciego, czwartego lub piątego roku, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów 1 5 miesięcy Bruksela traineeships-at-the-gsc?lang=pl Staż dla absolwentów Parlament Europejski Absolwenci uczelni wyższych 5 miesięcy

14 14 Bruksela, Strasburg, Luksemburg lub biura informacyjne w państwach członkowskich Niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższych oraz osoby niepełnosprawne posiadające niższe kwalifikacje 5 miesięcy Bruksela, Luksemburg aboutparliament/pl/007cecd1cc/ Traineeships.html Rada Unii Europejskiej Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie (pierwszego stopnia) 5 miesięcy Bruksela traineeships-office/traineeships?lang=pl Europejski Trybunał Sprawiedliwości Absolwenci kierunków takich jak prawo lub nauki polityczne (specjalizacje związane z prawem) 5 miesięcy Luksemburg Jo2_7008/traineeships Europejski Trybunał Obrachunkowy Absolwenci uczelni wyższych oraz studenci, którzy posiadają dyplom uznanej uczelni lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów akademickich w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt/budżet, rachunkowość/administracja, zasoby ludzkie/translatoryka/komunikacja, stosunki międzynarodowe/prawo) do 5 miesięcy Luksemburg TraineeshipComplet.aspx

15 15 Komitet Regionów Kandydaci z UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli przynajmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata 5 miesięcy Bruksela traineeships/pages/cor-traineeship.aspx Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzyletnie studia 5 miesięcy Bruksela en.traineeships Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Absolwenci prawa, którzy prowadzą zaawansowane badania lub doskonalą swoje kwalifikacje w dziedzinie prawa UE do 4 miesięcy Strasburg, Bruksela atyourservice/recruitment.faces Komisja Europejska absolwenci uczelni wyższych Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata) 5 miesięcy Bruksela, Luksemburg, stolice państw członkowskich, delegatury Komisji Europejskiej w państwach poza UE en.htm

16 16 Absolwenci wyższych uczelni (studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) Posiadacze dyplomu licencjata, magistra lub doktora uzyskanego najpóźniej pięć lat po zdobyciu poprzedniego dyplomu uniwersyteckiego 3 5 miesięcy Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania) https://ec.europa.eu/jrc/en/workingwith-us/jobs Europejska Służba Działań Zewnętrznych Absolwenci posiadający co najmniej dyplom uczelni wyższej (odpowiadający studiom magisterskim) w dziedzinie związanej z działalnością delegatur UE (co najmniej cztery lata studiów) 9 18 miesięcy en.htmdelegatury UE junior-professional-delegations/index_ en.htm Europejski Bank Centralny Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata w zakresie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych 3 12 miesięcy Frankfurt nad Menem html/index.en.html#howto Europejski Bank Inwestycyjny Absolwenci wyższych uczelni, którzy mają mniej niż rok doświadczenia zawodowego 1 5 miesięcy Luksemburg working/internships/index.htm?lang=en

17 Staż dla lingwistów Europejski Bank Centralny Kandydaci z państw członkowskich UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata na kierunku ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych miesięcy Frankfurt nad Menem html/index.pl.html#howto Europejski Trybunał Obrachunkowy Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) do 5 miesięcy Luksemburg TraineeshipComplet.aspx Komisja Europejska Osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (pierwszego cyklu) na wyższej uczelni i potrafią tłumaczyć na swój język ojczysty z dwóch języków urzędowych UE (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki) 5 miesięcy Luksemburg, Bruksela en.htm Parlament Europejski Absolwenci wyższych uczelni, posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znający dwa inne języki urzędowe UE

18 18 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy kolejne miesiące) Luksemburg Studenci, którzy muszą odbyć praktyki w trakcie studiów oraz którzy posługują się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znają dwa inne języki urzędowe UE 1 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące) Luksemburg aboutparliament/pl/007cecd1cc/ Traineeships.html Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Młodzi absolwenci studiów w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych tygodni Luksemburg Jo2_7008/traineeships 3.6. Asystenci parlamentarni Są to asystenci posłów Parlamentu Europejskiego. Informacje o pracy w tymże charakterze można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego en/assistants.html oraz stronach poszczególnych ugrupowań politycznych Parlamentu eu/aboutparliament/en/007f2537e0/ Political-groups.html Agencje Unii Europejskiej 5 Agencje Unii Europejskiej to podmioty prawne odrębne od instytucji UE. Ustanowiono je w celu wykonywania określonych zadań wynikających z prawa UE. Istnieje ponad 40 agencji UE. Można je podzielić na kilka kategorii: Agencje zdecentralizowane Realizują zadania techniczne, naukowe i administracyjne i tym samym pomagają instytucjom UE 5 na podstawie

19 19 w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Ich zadaniem jest ułatwianie Unii Europejskiej współpracy z władzami krajowymi umożliwiając wykorzystanie wiedzy technicznej i specjalistycznej obu stron. Agencje oferują różnorodne formy zatrudnienia zwłaszcza w przypadku specjalistów. Ofert pracy należy poszukiwać bezpośrednio na stronach internetowych konkretnej jednostki. Agencje zostały ustanowione na czas nieokreślony a ich siedziby mieszczą się w różnych krajach UE. Do agencji zdecentralizowanych należą: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-lisa) Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Europejska Agencja Środowiska (EEA) Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

20 20 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) 1975r. - Irlandia Agencja Europejskiego GNSS (GSA) 2004r. Czechy Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EUNUiPPE) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) Europejska Agencja ds. Leków (EMA) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) Europejski Urząd Policji (EUROPOL) European Public Prosecutor s Office (in preparation) (EPPO) Europejska Agencja Kolejowa (ERA) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (EUROJUST) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) Agencje wykonawcze Ich głównym zadaniem jest pomoc Komisji Europejskiej w zarządzaniu programami UE, dlatego też tworzone są na określony czas. Siedzibę mają zawsze w tym samym mieście co Komisja Europejska czyli Brukseli lub Luksemburgu. Zaliczają się do nich: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

21 21 Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA) Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Agencje EURATOMU Podstawowym zadaniem tychże agencji jest umożliwienie osiągnięcia założeń określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) czyli m.in. koordynację programów naukowobadawczych państw członkowskich w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie oraz zapewnienie wystarczającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw. Do agencji EURATOMU zalicza się: Agencję Dostaw Euratomu (ESA) Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej ( Fusion for Energy ) Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT EIT jest niezależnym organem UE, którego zadanie polega na wspieraniu wysiłków krajów UE na rzecz opracowywania nowych technologii poprzez udostępnianie najlepszych rozwiązań w zakresie nauki, biznesu i edukacji. Siedzibą tejże agencji są Węgry. 4. Ścieżki kariery w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) OBWE jest to organizacja, której celem jest współdziałanie z ONZ za rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów Staż OBWE prowadzi programy staży umożliwiających zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku oraz rozwinięcie posiadanych umiejętności. OBWE oferuje praktyki w następujących biurach OBWE:

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Magdalena Półtorak * EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Misja Instytutu: stać się europejskim centrum wiedzy w kwestii równości płci. I. CHARAKTER I

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH Grupa funkcyjna III: Asystent administracyjny Grupa funkcyjna IV: Doradca/specjalista DOTYCZĄCE STANOWISK W UHRW Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Służby lingwistyczne Unii Europejskiej

Służby lingwistyczne Unii Europejskiej K.Michałowska-Gorywoda, Służby lingwistyczne UE Krystyna Michałowska-Gorywoda * Służby lingwistyczne Unii Europejskiej 1. Pluralizm językowy UE Pluralizm językowy obowiązujący w Unii Europejskiej to jedna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci

Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci Saint-Étienne, Francja, 09-17 maja 2014 r. Partnerzy projektu:

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej Luty 2003 Ewa Karpowicz Informacja Nr 953 Opracowanie niniejsze zawiera

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2012 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Program prac na 2013 r. 1. STRESZCZENIE... 4 1.1. Cele

Bardziej szczegółowo