2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Wstępne ogłoszenie informacyjne (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Tuchów Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o., ul. Rynek 17, Tuchów Osoba do kontaktów: Piotr Zając Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 1 / 21

2 Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 2 / 21

3 Sekcja II.A: Przedmiot zamówienia - Roboty budowlane II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Województwo małopolskie, powiat tarnowski, Gmina Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice Kod NUTS: PL217 II.3) Informacje na temat umowy ramowej: Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: tak nie II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie czterech (4) gmin, w ramach odrębnych kontraktów. Kontrakt XVIII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tuchów w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Zadanie 1 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrówka Tuchowska przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych miejscowości Dąbrówka Tuchowska. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 0,8 km. Projektowane kolektory wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø 1200 mm wykonane z kręgów żelbetowych, Ø 800 mm z tworzyw sztucznych, natomiast na odcinkach kanalizacyjnych o średnicy Ø 160 mm przewidziano studnie o średnicy Ø 400 mm. Zadanie nr 2 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siedliska polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w obszarach nieskanalizowanych miejscowości Siedliska. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 8,8 km. Projektowane kolektory wykonane będą o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, natomiast rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur o średnicy Ø50mm. Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø800, oraz 1200 mm i Ø 1000 mm, natomiast na odcinkach kanalizacyjnych o średnicy Ø 160 mm przewidziano studnie o średnicy Ø 400 mm. Planowa jest przepompownia ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem elektrycznym i szafką sterowniczą. Zadanie nr 3 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubaszowa ma na celu budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociągu tłocznego w obszarach nieskanalizowanych miejscowości Lubaszowa. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 3,7 km. Projektowane kolektory wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, natomiast rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur o średnicy Ø50mm. Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø800, Ø400 oraz Ø1200mm. Planowana jest przepompownia ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem elektrycznym i szafką sterowniczą. Zadanie nr 4 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Burzyn wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna na obszarach nieskanalizowanych w miejscowości Burzyn. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 6,2 km. Projektowane kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, natomiast rurociągi tłoczne zostaną wykonane z rur o średnicy Ø65 mm. Studzienki rewizyjne projektuje się jako Ø 425 i Ø 1200 mm, Ø 800 mm. Planowane jest wykonanie dwóch przepompowni ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem i szafką sterowniczą. W ramach Zadanie nr 5 pn.,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piotrowskiego w Tuchowie przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchowie w ul. Piotrowskiego. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 0,3 km. Projektowane kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm. Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø400 z i Ø 1000 mm. Zadanie nr 14 pn.,,budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Burzyn i Tuchów polega na budowie odcinków wodociągu, który będzie dostarczał wodę nowym odbiorcom dla potrzeb bytowych, w Tuchowie w PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 3 / 21

4 Przedmieściu Górnym. Zadanie polega na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 4,4 km. Rurociągi wykonane w średnicach Ø40, Ø63, Ø90, Ø110mm. Kontrakt XIX - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ryglice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Zadanie nr 6 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joniny i Kowalowa polega na budowie kanalizacji na terenach nie skanalizowanych w ramach etapu I w miejscowości Joniny i Kowalowa. Nowobudowane kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm. Nowobudowane rurociągi ciśnieniowe wykonane będą z rur o średnicy Ø 63 mm. Zastosowano studnie rewizyjne, o średnicy Ø 400 mm oraz studnie rewizyjne zbiorcze o średnicy Ø 1000 mm. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 6,7 km. Planowano jest wykonanie dwóch przepompowni ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem elektrycznym i szafką sterowniczą. Zadanie nr 7 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa ma na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Zalasowej na terenach nie skanalizowanych w etepie I. Obiektami występującymi na sieci będą: studzienki rewizyjne Ø 425 mm, studzienki rewizyjne z czyszczakiem na rurociągach tłocznych o średnicy Ø 1000 mm z betonu, studzienki rewizyjne Ø 1000, studzienki kaskadowe o średnicy Ø425 mm, Ø1000 mm, oraz studnie rozprężne betonowe Ø 1200 mm oraz trzy pompownie sieciowe wraz z zasilaniem elektrycznych i skrzynkami sterowniczymi. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 2,3 km. Zadanie nr 8 pn.,,likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków polega na likwidacji lokalnej oczyszczalni ścieków w Zalasowej ze względu na przestarzałą technologię, wyeksploatowanie urządzeń oraz wysokie koszty eksploatacyjne. Ścieki ze zlewni oczyszczalni Zalasowa będą przekierowane do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Projektowana likwidacja obejmuje obiekty technologiczne tj. studnie kanalizacyjne, studnię rozdzielczą, studnię pomiarową, osadniki trzykomorowe, złoża biologiczne, złoża nitryfikacyjne, wylot ścieków do potoku Zalasowianka. W ramach zadania nr 9 pn.,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubcza przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej, z 6 kpl. przydomowych pompowni ścieków oraz 8 kpl. sieciowych pompowni ścieków, kablami energetycznymi w miejscowości Lubcza. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 10,0 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø63 mm, Ø125 mm, Ø140 mm. Na kanalizacji występują obiekty tj.: studzienki rewizyjne Ø 315 mm, Ø 400 mm, studzienki rewizyjne włazowe Ø Zadanie nr 15 pn.,,budowa sieci wodociągowej w Lubczy odcinek do centrum Lubczy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej dla części miejscowości Lubcza, dla której planowana jest sieć kanalizacyjna objęta rozszerzeniem Projektu. Wodociąg będzie realizowany w większości w jednym wykopie z kanalizacją sanitarną. Planowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur o średnicach od Ø40 do Ø160mm, o łącznej długości 7,8 km. Wodociąg zasilany będzie z planowanej sieci Ø160mm wraz z hydrofornią nie objętej wnioskiem, realizowanej z innych środków, łączącej wodociąg w Lubczy z siecią w Joninach. Zadanie nr 16 pn.,,budowa sieci wodociągowej odcinek Ryglice centrum do granicy z Joninami polega na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 2,9 km od centrum Ryglic do granicy z Joninami i odcinka wodociągu na tzw. Dziadówki. Średnice wykonanych rurociągów to: Ø40, Ø63, Ø90, Ø110, Ø160. Zadanie nr 19 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Ryglice w kierunku Gali polega na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 2,2 km. Planowane są rurociągi o średnicach Ø40, Ø63, Ø90, Ø110, Ø160. Wodociąg będzie zasilany z planowanego wodociągu w miejscowości Ryglice Kontrakt XX - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Rzepiennik Strzyżewski w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Zadanie nr 10 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepiennik Biskupi ma na celu budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Rzepiennik Biskupi, z której ścieki będą wpływać do planowanej w ramach etapu I kanalizacji w Rzepienniku Strzyżewskim. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 17,9 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø 50 mm Ø 160 mm. Zastosowano studnie rewizyjne o średnicy Ø 315 mm i Ø 400 mm z tworzywa sztucznego, oraz studnie rewizyjne zbiorcze o średnicy Ø 1000 mm z kręgów betonowych i studnie rozprężne Ø 1000 mm. Planowane jest wykonanie 19 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz 9 kpl. przydomowych przepompowni ścieków, w zbiornikach o średnicach od Ø1000 mm do Ø2000 mm wraz z zasilaniem elektrycznym oraz skrzynką sterowniczą. Ścieki z kanalizacji sanitarnej planowanej w ramach zadań 1-10 będą kierowane poprzez istniejącą oraz planowaną w Etapie I Projektu sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Zadanie nr 20 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rzepiennik Biskupi ma na celu zwodociągowanie miejscowości Rzepiennik Biskupi. Wodociąg będzie zasilany z planowanej w Etapie I PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 4 / 21

5 sieci wodociągowej w zachodnio - północnej części miejscowości. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø32, 40, 50, 110, 160, 225 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 11,5 km. Większość odcinków wodociągu przebiega we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną. Kontrakt XXI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Zadanie nr 11 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąśna Dolna polega na budowie kanalizacji grawitacyjnej w obszarze nieskanalizowanym w miejscowości Kąśna Dolna. Długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi 0,9 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm. Zastosowano studnie o średnicy o średnicy Ø 425, Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego. Zadanie nr 12 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąśna Górna wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Kąśna Górna. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 4,8 km. Kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø 63 mm, Ø 75 mm, Ø 90 mm. Zastosowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicach Ø425 mm, Ø1000 mm. Planowane jest wykonanie pięciu pompowni sieciowych i jednej pompowni przydomowej w zbiornikach wraz z zasilaniem elektrycznym i skrzynką sterownicza. Zadanie nr 13 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jastrzębia polega na skanalizowaniu miejscowości Jastrzębia. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej 3,4 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø 63 mm, Ø 90 mm. Zastosowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicach Ø425 mm, Ø1000 mm. Planowane jest wykonanie jednej pompowni sieciowej w zbiorniku o średnicy Ø 1200 mm wraz z zasilaniem elektrycznym wraz z skrzynką sterownicza, oraz jednej pompowni przydomowej. Ścieki z kanalizacji sanitarnej planowanej w ramach zadań będą kierowane poprzez planowaną w Etapie I Projektu sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach. Zadanie nr 21 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kąśna Dolna ma na celu zwodociągowanie miejscowości Kąśna Dolna. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącego wodociągu o średnicy Ø110 mm. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø40, 63, 90, 110 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 2,5 km. W większości wodociąg będzie budowany w jednym wykopie z kanalizacją. Zadanie nr 22 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kąśna Górna polega na zwodociągowaniu części wschodniej miejscowości Kąśna Górna. Projektowana sieć zasilana będzie z wodociągu Ø 110 w Kąśnej Dolnej. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø40, 63, 90, 110, 160 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 1,2 km. Częściowo wodociąg będzie budowany w jednym wykopie z kanalizacją. Zadanie nr 23 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jastrzębia ma na celu zwodociągowanie miejscowości Jastrzębia. Wodociąg będzie zasilany z sieci wodociągowej Ø160 w miejscowości Kipszna, dlatego konieczna jest budowa odcinka wodociągu Ø160 poza Aglomeracją Ciężkowice. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø40, 63, 90, 110, 160 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 6,8 km. Na terenie miejscowości Jastrzębia, w większości wodociąg będzie budowany w jednym wykopie z kanalizacją (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: bez VAT: Zakres: między : i: Waluta: Części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 5 / 21

6 Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: (jeżeli jest znana) _ (dd/mm/rrrr) Okres w miesiącach: w dniach: (od udzielenia zamówienia) (jeżeli jest znana) Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych: zakończenia robót budowlanych: 03/02/2014 (dd/mm/rrrr) 31/12/2014 (dd/mm/rrrr) II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak nie II.8) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części. PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 6 / 21

7 Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia - dostawy lub usługi II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: II.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: (Wybrać wyłącznie jedną kategorię dostaw lub usług która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) Dostawy Usługi Kategoria usług: nr: (Zob. kategorie usług w załączniku C1) Główne miejsce świadczenia usług lub realizacji dostaw: Kod NUTS: II.3) Informacje na temat umowy ramowej: Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: tak nie II.4) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług: (dla każdej kategorii usług) (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: Części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny: II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia (jeżeli jest znana) _ II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak nie II.8) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne, ale bez mieszania dostaw i usług w części II.2) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 7 / 21

8 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: (jeżeli są znane, dostarczyć informacje wyłącznie w przypadku zamówień na roboty budowlane) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Płatności dokonywane będą według zasad opisanych w umowie. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 8 / 21

9 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Płatności dokonywane będą według zasad opisanych w umowie. VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych: (jeżeli dotyczy) Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące przepisów podatkowych: (URL) przepisów o ochronie środowiska: (URL) ochrony zatrudnienia i warunków pracy: (URL) Więcej szczegółów na temat właściwych serwisów rządowych, gdzie można uzyskać informacje na temat podatków, ochrony środowiska, ochrony zatrudnienia i warunków pracy, proszę podać w załącznikach A.II- IV (jeżeli dotyczy) VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID: PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 9 / 21

10 Załącznik A Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje: Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: II) Adres, punkt kontaktowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można uzyskać informacje na temat podatków: Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: III) Adres, punkt kontaktowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można uzyskać informacje na temat ochrony środowiska: Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: IV) Adres, punkt kontaktowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można uzyskać informacje na temat ochrony zatrudnienia oraz warunków pracy: Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 10 / 21

11 V) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny ( jeżeli jest znana ): Adres pocztowy: Miejscowość Kod pocztowy Państwo (Wykorzystać sekcję V w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 11 / 21

12 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Część nr : 1 Nazwa : Kontrakt XVIII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tuchów w ramach rozszerzenia zakresu Projektu 1) Krótki opis: Kontrakt XVIII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tuchów w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Zadanie 1 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrówka Tuchowska przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych miejscowości Dąbrówka Tuchowska. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 0,8 km. Projektowane kolektory wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø 1200 mm wykonane z kręgów żelbetowych, Ø 800 mm z tworzyw sztucznych, natomiast na odcinkach kanalizacyjnych o średnicy Ø 160 mm przewidziano studnie o średnicy Ø 400 mm. Zadanie nr 2 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siedliska polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w obszarach nieskanalizowanych miejscowości Siedliska. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 8,8 km. Projektowane kolektory wykonane będą o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, natomiast rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur o średnicy Ø50mm. Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø800, oraz 1200 mm i Ø 1000 mm, natomiast na odcinkach kanalizacyjnych o średnicy Ø 160 mm przewidziano studnie o średnicy Ø 400 mm. Planowa jest przepompownia ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem elektrycznym i szafką sterowniczą. Zadanie nr 3 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubaszowa ma na celu budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociągu tłocznego w obszarach nieskanalizowanych miejscowości Lubaszowa. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 3,7 km. Projektowane kolektory wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, natomiast rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur o średnicy Ø50mm. Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø800, Ø400 oraz Ø1200mm. Planowana jest przepompownia ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem elektrycznym i szafką sterowniczą. Zadanie nr 4 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Burzyn wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna na obszarach nieskanalizowanych w miejscowości Burzyn. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 6,2 km. Projektowane kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm, natomiast rurociągi tłoczne zostaną wykonane z rur o średnicy Ø65 mm. Studzienki rewizyjne projektuje się jako Ø 425 i Ø 1200 mm, Ø 800 mm. Planowane jest wykonanie dwóch przepompowni ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem i szafką sterowniczą. W ramach Zadanie nr 5 pn.,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piotrowskiego w Tuchowie przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchowie w ul. Piotrowskiego. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 0,3 km. Projektowane kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm. Na kanałach przewidziano studnie kanalizacyjne o średnicy Ø400 z i Ø 1000 mm. Zadanie nr 14 pn.,,budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Burzyn i Tuchów polega na budowie odcinków wodociągu, który będzie dostarczał wodę nowym odbiorcom dla potrzeb bytowych, w Tuchowie w Przedmieściu Górnym. Zadanie polega na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 4,4 km. Rurociągi wykonane w średnicach Ø40, Ø63, Ø90, Ø110mm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 12 / 21

13 Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3) Wielkość lub zakres: (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: 4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia (jeżeli dotyczy) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: (jeżeli jest znana) _ (dd/mm/rrrr) Okres w miesiącach: w dniach: (od udzielenia zamówienia) (jeżeli jest znana) Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych: zakończenia robót budowlanych: 03/02/2014 (dd/mm/rrrr) 31/12/2014 (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 13 / 21

14 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Część nr : 2 Nazwa : Kontrakt XIX - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ryglice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu 1) Krótki opis: Zadanie nr 6 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joniny i Kowalowa polega na budowie kanalizacji na terenach nie skanalizowanych w ramach etapu I w miejscowości Joniny i Kowalowa. Nowobudowane kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicy Ø 200 mm, Ø 160 mm. Nowobudowane rurociągi ciśnieniowe wykonane będą z rur o średnicy Ø 63 mm. Zastosowano studnie rewizyjne, o średnicy Ø 400 mm oraz studnie rewizyjne zbiorcze o średnicy Ø 1000 mm. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 6,7 km. Planowano jest wykonanie dwóch przepompowni ścieków w zbiorniku wraz z zasilaniem elektrycznym i szafką sterowniczą. Zadanie nr 7 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa ma na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Zalasowej na terenach nie skanalizowanych w etepie I. Obiektami występującymi na sieci będą: studzienki rewizyjne Ø 425 mm, studzienki rewizyjne z czyszczakiem na rurociągach tłocznych o średnicy Ø 1000 mm z betonu, studzienki rewizyjne Ø 1000, studzienki kaskadowe o średnicy Ø425 mm, Ø1000 mm, oraz studnie rozprężne betonowe Ø 1200 mm oraz trzy pompownie sieciowe wraz z zasilaniem elektrycznych i skrzynkami sterowniczymi. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 2,3 km. Zadanie nr 8 pn.,,likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków polega na likwidacji lokalnej oczyszczalni ścieków w Zalasowej ze względu na przestarzałą technologię, wyeksploatowanie urządzeń oraz wysokie koszty eksploatacyjne. Ścieki ze zlewni oczyszczalni Zalasowa będą przekierowane do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Projektowana likwidacja obejmuje obiekty technologiczne tj. studnie kanalizacyjne, studnię rozdzielczą, studnię pomiarową, osadniki trzykomorowe, złoża biologiczne, złoża nitryfikacyjne, wylot ścieków do potoku Zalasowianka. W ramach zadania nr 9 pn.,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubcza przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej, z 6 kpl. przydomowych pompowni ścieków oraz 8 kpl. sieciowych pompowni ścieków, kablami energetycznymi w miejscowości Lubcza. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 10,0 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø63 mm, Ø125 mm, Ø140 mm. Na kanalizacji występują obiekty tj.: studzienki rewizyjne Ø 315 mm, Ø 400 mm, studzienki rewizyjne włazowe Ø Zadanie nr 15 pn.,,budowa sieci wodociągowej w Lubczy odcinek do centrum Lubczy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej dla części miejscowości Lubcza, dla której planowana jest sieć kanalizacyjna objęta rozszerzeniem Projektu. Wodociąg będzie realizowany w większości w jednym wykopie z kanalizacją sanitarną. Planowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur o średnicach od Ø40 do Ø160mm, o łącznej długości 7,8 km. Wodociąg zasilany będzie z planowanej sieci Ø160mm wraz z hydrofornią nie objętej wnioskiem, realizowanej z innych środków, łączącej wodociąg w Lubczy z siecią w Joninach. Zadanie nr 16 pn.,,budowa sieci wodociągowej odcinek Ryglice centrum do granicy z Joninami polega na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 2,9 km od centrum Ryglic do granicy z Joninami i odcinka wodociągu na tzw. Dziadówki. Średnice wykonanych rurociągów to: Ø40, Ø63, Ø90, Ø110, Ø160. Zadanie nr 19 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Ryglice w kierunku Gali polega na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 2,2 km. Planowane są rurociągi o średnicach Ø40, Ø63, Ø90, Ø110, Ø160. Wodociąg będzie zasilany z planowanego wodociągu w miejscowości Ryglice 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 14 / 21

15 Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3) Wielkość lub zakres: (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: 4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia (jeżeli dotyczy) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: (jeżeli jest znana) _ (dd/mm/rrrr) Okres w miesiącach: (jeżeli jest znana) Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych: zakończenia robót budowlanych: 03/02/2014 (dd/mm/rrrr) 31/12/2014 (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: w dniach: (od udzielenia zamówienia) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 15 / 21

16 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Część nr : 3 Nazwa : Kontrakt XX - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Rzepiennik Strzyżewski w ramach rozszerzenia zakresu Projektu 1) Krótki opis: Zadanie nr 10 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepiennik Biskupi ma na celu budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Rzepiennik Biskupi, z której ścieki będą wpływać do planowanej w ramach etapu I kanalizacji w Rzepienniku Strzyżewskim. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 17,9 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø 50 mm Ø 160 mm. Zastosowano studnie rewizyjne o średnicy Ø 315 mm i Ø 400 mm z tworzywa sztucznego, oraz studnie rewizyjne zbiorcze o średnicy Ø 1000 mm z kręgów betonowych i studnie rozprężne Ø 1000 mm. Planowane jest wykonanie 19 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz 9 kpl. przydomowych przepompowni ścieków, w zbiornikach o średnicach od Ø1000 mm do Ø2000 mm wraz z zasilaniem elektrycznym oraz skrzynką sterowniczą. Ścieki z kanalizacji sanitarnej planowanej w ramach zadań 1-10 będą kierowane poprzez istniejącą oraz planowaną w Etapie I Projektu sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Zadanie nr 20 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rzepiennik Biskupi ma na celu zwodociągowanie miejscowości Rzepiennik Biskupi. Wodociąg będzie zasilany z planowanej w Etapie I sieci wodociągowej w zachodnio - północnej części miejscowości. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø32, 40, 50, 110, 160, 225 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 11,5 km. Większość odcinków wodociągu przebiega we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3) Wielkość lub zakres: (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 16 / 21

17 4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia (jeżeli dotyczy) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: (jeżeli jest znana) _ (dd/mm/rrrr) Okres w miesiącach: (jeżeli jest znana) Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych: zakończenia robót budowlanych: 03/02/2014 (dd/mm/rrrr) 31/12/2014 (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: w dniach: (od udzielenia zamówienia) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 17 / 21

18 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu Część nr : 4 Nazwa : Kontrakt XXI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu 1) Krótki opis: Zadanie nr 11 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąśna Dolna polega na budowie kanalizacji grawitacyjnej w obszarze nieskanalizowanym w miejscowości Kąśna Dolna. Długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi 0,9 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm. Zastosowano studnie o średnicy o średnicy Ø 425, Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego. Zadanie nr 12 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąśna Górna wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Kąśna Górna. Długość projektowanej kanalizacji wynosi 4,8 km. Kolektory grawitacyjne wykonane będą z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø 63 mm, Ø 75 mm, Ø 90 mm. Zastosowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicach Ø425 mm, Ø1000 mm. Planowane jest wykonanie pięciu pompowni sieciowych i jednej pompowni przydomowej w zbiornikach wraz z zasilaniem elektrycznym i skrzynką sterownicza. Zadanie nr 13 pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jastrzębia polega na skanalizowaniu miejscowości Jastrzębia. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej 3,4 km. Kolektory grawitacyjne wykonano z rur o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, a sieć ciśnieniowa z rur o średnicach Ø 63 mm, Ø 90 mm. Zastosowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicach Ø425 mm, Ø1000 mm. Planowane jest wykonanie jednej pompowni sieciowej w zbiorniku o średnicy Ø 1200 mm wraz z zasilaniem elektrycznym wraz z skrzynką sterownicza, oraz jednej pompowni przydomowej. Ścieki z kanalizacji sanitarnej planowanej w ramach zadań będą kierowane poprzez planowaną w Etapie I Projektu sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach. Zadanie nr 21 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kąśna Dolna ma na celu zwodociągowanie miejscowości Kąśna Dolna. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącego wodociągu o średnicy Ø110 mm. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø40, 63, 90, 110 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 2,5 km. W większości wodociąg będzie budowany w jednym wykopie z kanalizacją. Zadanie nr 22 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kąśna Górna polega na zwodociągowaniu części wschodniej miejscowości Kąśna Górna. Projektowana sieć zasilana będzie z wodociągu Ø 110 w Kąśnej Dolnej. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø40, 63, 90, 110, 160 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 1,2 km. Częściowo wodociąg będzie budowany w jednym wykopie z kanalizacją. Zadanie nr 23 pn.,, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jastrzębia ma na celu zwodociągowanie miejscowości Jastrzębia. Wodociąg będzie zasilany z sieci wodociągowej Ø160 w miejscowości Kipszna, dlatego konieczna jest budowa odcinka wodociągu Ø160 poza Aglomeracją Ciężkowice. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur o średnicy Ø40, 63, 90, 110, 160 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 6,8 km. Na terenie miejscowości Jastrzębia, w większości wodociąg będzie budowany w jednym wykopie z kanalizacją 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 18 / 21

19 Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3) Wielkość lub zakres: (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: Zakres: między : i: Waluta: 4) Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia (jeżeli dotyczy) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: (jeżeli jest znana) _ (dd/mm/rrrr) Okres w miesiącach: w dniach: (od udzielenia zamówienia) (jeżeli jest znana) Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych: zakończenia robót budowlanych: 03/02/2014 (dd/mm/rrrr) 31/12/2014 (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 19 / 21

20 Załącznik C1 Zamówienia ogólne Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Kategoria nr [1] Kategoria nr [7] Przedmiot 1 Usługi konserwacyjne i naprawcze 2 Usługi transportu lądowego [2],w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty 3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty 4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą 5 Usługi telekomunikacyjne 6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)usługi bankowe i inwestycyjne [4] 7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 8 Usługi badawcze i rozwojowe [5] 9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych 10 Usługi badania rynku i opinii publicznej 11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane 12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 13 Usługi reklamowe 14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem 15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy 16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne Przedmiot 17 Usługi hotelarskie i restauracyjne 18 Usługi transportu kolejowego 19 Usługi transportu wodnego 20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe 21 Usługi prawnicze 22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8] 23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych 24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 25 Usługi społeczne i zdrowotne 26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9] 27 Inne usługi 1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE. 2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę bez względu na sposób finansowania gruntów, istniejących PL Formularz standardowy 01 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 20 / 21

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-665. E-mail: marta@szpitalnowowiejski.pl Faks: +48 22 825 20 31 w. 355 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gmina Skarżysko-Kamienna Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Kod pocztowy: 26-110

Gmina Skarżysko-Kamienna Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Kod pocztowy: 26-110 1/ 6 ENOTICES_Edyta12345 18/02/2010- ID:2010-021743 Formularz standardowy 1 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_technika 22/04/2011- ID:2011-057762 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu - I etap

Rozbudowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu - I etap UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Aleje Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Aleje Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_UMKATOWICE - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3/4 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich Adres pocztowy: Al. Niepodległości 32 Miejscowość: Zielona Góra Kod pocztowy: 65-042. Tel.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Adres pocztowy: Al. Niepodległości 32 Miejscowość: Zielona Góra Kod pocztowy: 65-042. Tel. Kłodawa Zada nr UNIA 2 Obwód EUROPEJSKA Drogowy Drezdenko Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 20 Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-004

Miejski Zarząd Budynków Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 20 Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-004 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_mazowi07 17/11/2010- ID:2010-152303 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_Nadarzyn 11/08/2010- ID:2010-106507 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_ornrkrzeszowice 06/06/2011- ID:2011-078180 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 67 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o podwykonawstwie

Ogłoszenie o podwykonawstwie Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_COIS 26/04/2010- ID:2010-051754 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

1 Standardowy Formularz 3 - PL

1 Standardowy Formularz 3 - PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 11 ENOTICES_rzikrakow 29/09/2010- ID:2010-128570 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/ 14 ENOTICES_ZPSMuz 02/12/2011- ID:2011-168359 Formularz standardowy 3 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE. Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo