SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT"

Transkrypt

1 SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

2 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 2

3 Szanowni aństwo, rzekazujemy aństwu broszurę informacyjną, która ułatwi aństwu poruszanie się w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmian przyniosło ze sobą przystąpienie olski do Unii Europejskiej w niemal wszystkich dziedzinach, dlatego podjeliśmy próbę przybliżenia aństwu podstawowych zagadnień związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą aństwu na spełnienie należycie wymagań stawianych posiadaczom zwierząt gospodarskich, umożliwiając tym samym pełny udział w handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego zarówno na terenie olski, jak i na obszarze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. 3

4 Department Identyfilkacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR 4

5 SIS TREŚCI CZEMU SŁUŻY SYSTEM IRZ?...7 OBOWIĄZKI OSIADACZA ZWIERZĘCIA...7 NUMERY W SYSTEMIE IRZ...8 JAK UZYSKAĆ NUMER SIEDZIBY STADA?...9 JAK UZYSKAĆ KOLCZYKI DLA ZWIERZĄT?...10 UTRATA BĄDŹ USZKODZENIE KOLCZYKA...14 REJESTRACJA I ZNAKOWANIE BYDŁA...15 ASZORT BYDŁA...17 TYMCZASOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BYDŁA...22 REJESTRACJA I ZNAKOWANIE OWIEC I KÓZ...24 ZASADY ZNAKOWANIA OWIEC I KÓZ...26 O 9 LICA 2005 R REJESTRACJA I ZNAKOWANIE ŚWIŃ...27 SROWADZANIE ZWIERZĄT Z ZAGRANICY...29 JAK DZIAŁA SYSTEM IRZ?...34 CENTRALNA KOMUTEROWA BAZA DANYCH...34 JAKIE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH?...35 KONTROLE SYSTEMU IRZ...41 WSÓŁRACA ARIMR Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI BEZOŚREDNIO W OTOCZENIU ROLNICTWA43 5

6 OLSKIE AKTY RAWNE REGULUJĄCE ZASADY IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

7 CZEMU SŁUŻY SYSTEM IRZ? System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zapewnia przejrzystość informacji dotyczących pochodzenia zwierzęcia, jego historii sięgającej wstecz do daty i miejsca jego urodzenia, co ma służyć następującym celom: śledzeniu przemieszczeń zwierząt wspomagającym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; umożliwieniu dostępu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do rynków Unii Europejskiej; zapewnieniu bezpieczeństwa żywności - możliwości identyfikacji mięsa (etykietowanie). System IRZ składa się z następujących elementów: komputerowej bazy danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, znaków identyfikacyjnych zwierząt: kolczyków lub tatuażu, dokumentu identyfikacyjnego zwierzęcia paszportu (tylko dla bydła), księgi rejestracji stada prowadzonej przez posiadacza zwierząt w gospodarstwie. OBOWIĄZKI OSIADACZA ZWIERZĘCIA Do podstawowych obowiązków nałożonych na posiadaczy zwierząt należą: 7

8 oznakowanie i rejestracja w Biurach owiatowych Agencji znajdującego się w gospodarstwie bydła, owiec, kóz, świń; posiadanie paszportu dla każdej sztuki bydła znajdującej się w siedzibie stada ; zgłaszanie do Agencji na formularzach dostępnych w Biurach owiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji wszystkich przemieszczeń (sprzedaż, kupno, wywóz, przywóz), padnięcia, uboju i utylizacji zwłok zwierzęcia; prowadzenie w gospodarstwie księgi rejestracji odrębnie dla każdego stada bydła owiec, kóz i świń. Zwierzęta nieoznakowane i niewyposażone w paszporty (bydło) nie mogą być przedmiotem handlu NUMERY W SYSTEMIE IRZ W ramach Systemu IRZ wszystkim producentom, siedzibom stada i zwierzętom przydziela się numery identyfikacyjne: 1. NUMER RODUCENTA: 9 cyfr NUMER SIEDZIBY STADA: L + numer producenta + 3 cyfry L NUMER ZWIERZĘCIA: L + 12 cyfr L

9 W przypadku świń numer identyfikacyjny zwierzęcia = numer siedziby stada L Numerami tymi posiadacz zwierzęcia powinien się posługiwać we wszelkich kontaktach z Agencją, w szczególności przy wypełnianiu zgłoszeń i wniosków. JAK UZYSKAĆ NUMER SIEDZIBY STADA? osiadacz zwierzęcia po wpisie do ewidencji producentów może uzyskać numer siedziby stada składając w Biurze owiatowym Agencji Zgłoszenie siedziby stada. osiadacz rejestruje jedną siedzibę stada niezależnie od tego, ile gatunków zwierząt w niej utrzymuje. W przypadku, kiedy gospodarstwo posiada więcej niż jeden adres, pod którym utrzymuje zwierzęta posiadacz zobowiązany jest do rejestracji wszystkich tych siedzib stad. 9

10 (dzień - miesiąc - rok) ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. ZGŁOSZENIE SIEDZIBY STADA znak sprawy numer dokumentu Z-1/54 I. CEL ZGŁOSZENIA * 1. Rejestracja nowej siedziby stada 2. Zmiana danych 3. Korekta danych II. NUMER IDENTYFIKACYJNY 01. Numer identyfikacyjny producenta - posiadacza zwierząt III. TY SIEDZIBY STADA * 1. Hodowlany/Chów 2. Rzeźnia 3. Miejsce gromadzenia zwierząt IV. DANE RODUCENTA ROLNEGO / OSIADACZA ZWIERZĄT 02. Nazwisko / pełna nazwa osoby prawnej / nazwa jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (j.o.n.p.o.p.) 05. ESEL 06. REGON 03. ierwsze imię / nazwa skrócona 04. Drugie imię / nazwa organu założycielskiego j.o.n.p.o.p. 07. NI 08. Kod kraju oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości /wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego/ V. DANE DOTYCZĄCE SIEDZIBY STADA 09. Numer siedziby stada 10. Numer nadany przez Główny Inspektorat Weterynarii ** 11. bydło * 13. owce * 1) 1) liczba sztuk: liczba sztuk: 12. świnie * 14. kozy * liczba sztuk: 1) liczba sztuk: 1) VI. ADRES SIEDZIBY STADA 15. Województwo 16. owiat 17. Gmina 18. Kod pocztowy 19. oczta 20. Miejscowość 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Telefon stacjonarny / komórkowy 25. Faks Miejsce przebywania stada (opisowo) VII. DANE DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ, NA KTÓREJ ZLOKALIZOWANE JEST STADO *** 28. Województwo 29. owiat 30. Gmina 31. Nazwa obrębu ewidencyjnego (wsi) 32. Numer obrębu ewidencyjnego 33. Numer arkusza mapy 34. Numer działki ewidencyjnej VIII. OŚWIADCZENIE I ODIS SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE 35. 1) RAZEM ZE ZGŁOSZENIEM SKŁADAM ZAŁĄCZNIK - decyzja lekarza weterynarii o spełnieniu warunków: 36. Data wypełnienia zgłoszenia. Czytelny podpis Wnioskodawcy/ełnomocnika/Osoby uprawnionej do reprezentacji IX. ADNOTACJE ARiMR Na niniejszym zgłoszeniu można zgłosić tylko JEDNĄ siedzibę stada. Dla każdej KOLEJNEJ siedziby stada należy wypełnić nowe zgłoszenie. * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ** Wypełnić tylko w przypadku rzeźni *** Dane działki ewidencyjnej (pola od 28 do 34) wypełnić w przypadku, jeśli są znane. ola obowiązkowe, jeżeli nie ma adresu siedziby stada 1) ole nieobowiązkowe 1/1 JAK UZYSKAĆ KOLCZYKI DLA ZWIERZĄT? W celu uzyskania numerów do oznakowania bydła, owiec i kóz posiadacz zwierzęcia wypełnia Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła lub Wniosek o przydzielenie puli numerów dla owiec albo kóz i składa go w Biurze owiatowym Agencji. rzy składaniu wniosku dla bydła posiadacz 10

11 ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. zwierzęcia wnosi opłatę za wydanie paszportów bydła w liczbie odpowiadającej wnioskowanej puli numerów. osiadacz świń nie występuje o przydzielenie puli numerów, ponieważ zwierzęta te są znakowane numerem identyfikacyjnym siedziby stada, w której się urodziły. Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła Wb-1/55 nadany przez System w Biurze owiatowe posiadaczowi zwierząt Numer identyfikacyjny producenta Zamawiam pulę numerów: a) w związku z planowanymi wycieleniami b) w związku z planowanym zakupem z krajów niebędących członkiem UE: sztuk krów sztuk bydła Wpisać liczbę zamawianych numerów dla bydła Wpisać dokładną datę wypełniania wniosku Dzień 0 1 Data wypełnienia wniosku Miesiąc 0 1 Rok Jan Kowalski odpis posiadacza zwierząt Złożyć czytelny podpis nadany przez System w Biurze owiatowym posiadaczowi zwierząt Wniosek o przydzielenie puli numerów dla owiec* X albo kóz* Numer identyfikacyjny producenta Zamawiam pulę numerów: a) w związku z planowanymi wykotami 1 5 sztuk owiec/kóz b) w związku z planowanym zakupem 2 0 sztuk owiec/kóz z krajów niebędących członkiem UE: c) dla dotychczas niezarejestrowanych 2 sztuk owiec/kóz Wo/k-1/55 Wpisać liczbę zamawianych numerów dla owiec i kóz Wpisać dokładną datę wypełniania wniosku Dzień 0 1 Data wypełnienia wniosku Miesiąc 0 1 Rok Jan Kowalski odpis posiadacza zwierząt Złożyć czytelny podpis *Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. 11

12 W odpowiedzi na złożony wniosek o przydzielenie puli numerów dla zwierząt posiadacz otrzymuje listę przydzielonych numerów do oznakowania zwierząt. Numery przydzielone w związku z planowanymi urodzeniami mogą być użyte tylko do oznakowania zwierząt nowo urodzonych a numery przydzielone w związku z planowanym przywozem zwierząt mogą być użyte wyłącznie do oznakowania zwierząt sprowadzonych z krajów niebędących członkami UE. W celu otrzymania kolczyków posiadacz zwierzęcia: składa w B Agencji wypełniony formularz Zamówienie kolczyków dla bydła, owiec albo kóz lub Zamówienie kolczyków dla świń ; na formularzu wskazuje numer dostawcy kolczyków z listy dostawców, od którego chce kupić kolczyki, zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę; w przypadku bydła, owiec i kóz do zamówienia kolczyków obowiązkowo należy dołączyć wykaz numerów identyfikacyjnych zwierząt przyznanych przez system informatyczny (Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków z pieczątką Autoryzowane do produkcji ). UWAGA!!! osiadacz może zamawiać kolczyki u dostawcy bez pośrednictwa Biura owiatowego Agencji. 12

13 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada y identyfikacyjne zamawianych kolczyków Wpisać dokładną datę wypełnienia Numer siedziby stada L Składam zamówienie na kolczyki o następujących numerach identyfikacyjnych: L roszę o przesłanie zamówienia do dostawcy z pozycji nr: 9 9 na liście Dostawców Kolczyków. Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków: 1) w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym* X 2) przesłanych przesyłką pocztową/kurierską* Dzień 0 1 Zamówienie kolczyków dla bydła* X owiec* albo kóz* L Data wypełnienia zamówienia Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Jan Kowalski Zb/o/k-1/55 odpis posiadacza zwierząt ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Zaznaczyć znakiem X gatunek, dla którego zamawiane są kolczyki dostawcy kolczyków z listy dostawców dostępnej w Biurze owiatowym Zaznaczyć znakiem X sposób odbioru zamówionych kolczyków Złożyć czytelny podpis nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada identyfikacyjne zamawianych kolczyków Wpisać dokładną datę wypełnienia Zamówienie kolczyków dla świń Numer siedziby stada L Składam zamówienie na kolczyki o następującym numerze identyfikacyjnym: L Liczba kolczyków: 2 2 roszę o przesłanie zamówienia do dostawcy z pozycji nr: 9 9 na liście Dostawców Kolczyków. Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków: 1) w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym* X 2) przesłanych przesyłką pocztową/kurierską* Dzień 0 1 Data wypełnienia zamówienia Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Jan Kowalski Zś-1/55 odpis posiadacza zwierząt ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. dostawcy kolczyków z listy dostawców dostępnej w Biurze owiatowym Zaznaczyć znakiem X sposób odbioru zamówionych kolczyków Złożyć czytelny podpis 13

14 Istnieje możliwość złożenia zbiorczego zamówienia na kolczyki u dostawcy przez kilku posiadaczy zwierząt jednocześnie. Umożliwia to obniżenie kosztów opłat pocztowych związanych z przesyłaniem kolczyków, a także możliwość negocjacji ceny. UWAGA!!! rzyznana pula numerów do oznakowania zwierząt oraz zakupione kolczyki nie mogą być odstępowane innym posiadaczom zwierząt, ponieważ są one przypisane do danej siedziby stada. UTRATA BĄDŹ USZKODZENIE KOLCZYKA W przypadku uszkodzenia bądź utraty kolczyka posiadacz zwierzęcia: składa w Agencji formularz Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła, owiec, kóz lub Zamówienie duplikatu kolczyka dla świń ; wybiera dostawcę z listy dostawców, do którego zostanie przesłane zamówienie. zamawia duplikatów kolczyków jedynie za pośrednictwem Biur owiatowych Agencji Na podstawie złożonego w Agencji zamówienia wybrany dostawca przesyła duplikat kolczyka zamawiającemu. 14

15 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada y kolczyków, których duplikaty są zamawiane Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła* X owiec* kóz*. Numer siedziby stada L Numery kolczyków, których duplikaty są zamawiane: L L roszę o przesłanie zamówienia do dostawcy z pozycji nr: 9 9 na liście Dostawców Kolczyków. Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych duplikatów kolczyków: 1) w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym* X 2) przesłanych przesyłką pocztową/kurierską* Dzień 0 1 Data wypełnienia zamówienia Miesiąc 0 1 Rok Gatunek Numer zwierzęcia, dla duplikatu** którego zamawiany jest duplikat Jan Kowalski Zb/o/k-2/55 odpis posiadacza zwierząt * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ** Wypełnia Biuro owiatowe ARiMR wpisując kolejny numer duplikatu na podstawie informacji z systemu informatycznego ARiMR. Wykaz przyznanych duplikatów należy dołączyć do zamówienia. Zaznaczyć znakiem X gatunek, dla którego zamawiane są kolczyki Nie należy wpisywać numeru duplikatu oraz gatunku zwierzęcia, dla którego zamawiany jest duplikat kolczyka. Dane te wpisuje pracownik Biura owiatowego. dostawcy kolczyków z listy dostawców dostępnej w Biurze owiatowym Złożyć czytelny podpis ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. REJESTRACJA I ZNAKOWANIE BYDŁA osiadacz bydła urodzonego w jego siedzibie stada ma obowiązek: 1. oznakować je kolczykami 2. złożyć formularz Zgłoszenie bydła do rejestru w Biurze owiatowym przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada, ale nie później niż w ciągu 7 dni od jego urodzenia. 15

16 W przypadku rejestracji bydła kupionego w kraju UE wymagane jest dołączenie do Zgłoszenia bydła do rejestru potwierdzenia wpłaty za paszport bydła oraz zwrot paszportu z UE. nadany w Biurze owiatowym siedzibie stada identyfikacyjny matki zgłaszanego zwierzęcia Zaznaczyć znakiem X typ użytkowy zwierzęcia Zaznaczyć płeć zwierzęcia wpisując: - XX dla samicy - XY dla samca Zaznaczyć znakiem X typ zdarzenia Wpisać poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia X Zgłoszenie bydła do rejestru Numer siedziby stada L L Numer identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia L Typ zdarzenia: Dzień 0 1 L Typ użytkowy: łeć: X X URODZENIE** Numer identyfikacyjny dawczyni zarodka / komórki jajowej* Miesiąc Numer identyfikacyjny ojca / dawcy nasienia* mleczny** X mięsny** kombinowany** Kod rasy: KUNO z państwa UE** RZYWÓZ z państwa niebędącego członkiem UE ** Data przybycia do stada H O Liczba cieląt przy porodzie mnogim Dzień Rok Kod kraju Miesiąc z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej Data wystawienia zgłoszenia Numer identyfikacyjny matki Data urodzenia Dzień Miesiąc Jan Kowalski * Niewłaściwe skreślić ** Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim odpis posiadacza zwierzęcia kwadracie ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Rok Rok Zb-R/54 identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia identyfikacyjny dawczyni zarodka lub komórki jajowej identyfikacyjny ojca lub dawcy nasienia Wpisać dwuliterowy kod rasy z księgi rejestracji stada bydła Wpisać liczbę cieląt przy porodzie mnogim Wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone oraz datę przybycia do stada Złożyć czytelny podpis Oznakowania dokonuje się w następujący sposób: na każdą małżowinę uszną zwierzęcia zakłada się po jednym kolczyku z tym samym numerem identyfikacyjnym zwierzęcia; kolczyk powinien zostać umieszczony w środku ucha, pomiędzy żyłami; 16

17 część żeńską kolczyka umieszcza się po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, część męską z tyłu ucha; na obu częściach musi być nadrukowany ten sam numer. Nieprawidłowy sposób założenia kolczyka może spowodować jego zgubienie a nawet uszkodzenie ucha zwierzęcia. Wzór kolczyka dla bydła przedstawia się następująco: ASZORT BYDŁA 17

18 aszport jest dokumentem identyfikacyjnym bydła, który powinien towarzyszyć zwierzęciu przez całe jego życie. W celu otrzymania paszportu bydła posiadacz zwierzęcia: przy składaniu Wniosku o przydzielenie puli numerów dla bydła wnosi opłatę za wydanie paszportu w Biurze owiatowym lub na konto bankowe; rejestruje oznakowane zwierzę składając formularz Zgłoszenie bydła do rejestru we właściwym Biurze owiatowym Agencji. Agencja wydaje paszport w ciągu 14 dni od otrzymania wypełnionego formularza Zgłoszenie bydła do rejestru i przesyła pocztą do posiadacza zwierzęcia. o otrzymaniu paszportu posiadacz powinien wpisać datę otrzymania paszportu i złożyć swój podpis we wskazanym miejscu na paszporcie. W przypadku uszkodzenia bądź utraty paszportu posiadacz zwierzęcia: składa w Agencji formularz Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła ; wnosi opłatę za wydanie duplikatu paszportu bydła; zwraca do Biura owiatowego Agencji paszport uszkodzony lub odzyskany. Duplikat wydawany jest wyłącznie dla zwierząt, które w centralnej bazie danych IRZ mają spójną historię 18

19 Wniosek o wydanie duplikatu paszportu bydła Wb-2/55 nadany przez Biuro owiatowe posiadaczowi zwierząt Numer identyfikacyjny producenta identyfikacyjny zwierzęcia, dla którego zamawiany jest duplikat paszportu rzyczyna zamówienia duplikatu paszportu:* uszkodzenie** utrata** X ** aszport uszkodzony oraz utracony po odzyskaniu podlega obowiązkowi zwrotu do Biura owiatowego ARiMR Zaznaczyć znakiem X przyczynę zamówienia duplikatu paszportu Wpisać dokładną datę wypełniania wniosku Dzień 0 1 Data wypełnienia wniosku Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Jan Kowalski odpis posiadacza zwierzęcia Złożyć czytelny podpis ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. o zakupie bydła nowy posiadacz zwierzęcia powinien: w przypadku zakupienia zwierzęcia z paszportem wydanym przez Agencję wpisać w odpowiednią rubrykę na odwrocie paszportu swoje dane oraz potwierdzić je swoim podpisem; w przypadku zwierząt sprowadzanych z zagranicy przekazać do Biura owiatowego Agencji paszport zwierzęcia lub dokument identyfikacyjny towarzyszący zwierzęciu wraz ze zgłoszeniem bydła do rejestru (po zarejestrowaniu zwierzęcia posiadacz otrzyma polski paszport). aszport zwierzęcia padłego lub ubitego w rzeźni należy dostarczyć do właściwego Biura owiatowego Agencji. 19

20 aszport powinien towarzyszyć zwierzęciu przy każdym przemieszczeniu i powinien być przekazywany kolejnemu posiadaczowi w przypadku sprzedaży zwierzęcia. IERWSZA STRONA ASZORTU 20

21 DRUGA STRONA ASZORTU Nowy wzór paszportu zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2005r. 21

22 TYMCZASOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BYDŁA osiadacz zwierzęcia może wystawić tymczasowy dokument identyfikacyjny bydła dla cielęcia poniżej 4 tygodnia życia i może się nim posługiwać do czasu otrzymania paszportu. rzy wydawaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego bydła obowiązują następujące zasady: - dokument jest wystawiany przez pierwszego posiadacza cielęcia i uzupełniany przez następnych posiadaczy, - posiadacz zwierzęcia może się nim posługiwać w przypadku przemieszczenia cielęcia do czwartego tygodnia życia, 22

23 - z tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła, cielę nie może być przemieszczane więcej niż 2 razy między siedzibami stad, - dokument musi być zwrócony przez posiadacza zwierzęcia do biura terenowego organu zajmującego się identyfikacją i rejestracją zwierząt przed osiągnięciem przez cielę czwartego tygodnia życia lub w ciągu 7 dni, jeżeli zwierzę padło lub zostało poddane ubojowi przed ukończeniem czwartego tygodnia życia, - dokument wystawia się na formularzu udostępnionym bezpłatnie w każdym Biurze owiatowym Agencji. Data wystawienia dokumentu dzień miesiąc rok TYMCZASOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BYDŁA Numer 1) pb-2/57 Numer identyfikacyjny zwierzęcia L Numer siedziby stada L 1. Imię, nazwisko (nazwa) adres posiadacza zwierzęcia 2. Opis zwierzęcia Data urodzenia: Imię dzień miesiąc rok łeć 2) : Nazwisko (nazwa) Rasa 3) : Kod pocztowy oczta Numer kolczyka matki: Miejscowość 3. Data uboju zwierzęcia lub utylizacji zwłok: Ulica dzień miesiąc rok 4. Inne adnotacje: Nr domu Nr lokalu Województwo owiat 5. otwierdzam zgodność danych Miejsce i data.. odpis posiadacza... 23

24 REJESTRACJA I ZNAKOWANIE OWIEC I KÓZ osiadacz owcy lub kozy urodzonej w gospodarstwie ma obowiązek: 1. oznakować je kolczykami lub tatuażem; 2. złożyć formularz Zgłoszenie owcy albo kozy do rejestru w Biurze owiatowym przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada. 24

25 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada identyfikacyjny matki zgłaszanego zwierzęcia Zaznaczyć znakiem X typ użytkowy zwierzęcia Zaznaczyć płeć zwierzęcia wpisując: - XX dla samicy - XY dla samca Zaznaczyć znakiem X typ zdarzenia Wpisać poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia X Zgłoszenie owiec* X albo kóz* do rejestru Numer siedziby stada L Numer identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia L L Typ użytkowy: łeć: Dzień 0 1 X Y Typ zdarzenia: URODZENIE* Miesiąc 0 1 Numer identyfikacyjny matki Numer identyfikacyjny dawczyni zarodka/ komórki jajowej** Numer identyfikacyjny ojca / dawcy nasienia** mleczny* X mięsny* kombinowany* Kod rasy: Data urodzenia KUNO z państwa UE* RZYWÓZ z państwa niebędącego członkiem UE* Data przybycia do stada M Rok Liczba jagniąt/ koźląt przy porodzie mnogim Kod kraju Miesiąc z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej Data wystawienia zgłoszenia Dzień DOTYCHCZAS NIEZAREJESTROWANY* Jan Kowalski * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie odpis posiadacza zwierzęcia ** ana/ani Niewłaściwe dane osobowe skreślić są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Dzie ń Miesiąc Zaznaczyć znakiem X gatunek, którego dotyczy zgłoszenie Rok Rok Zo/k-R/54 identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia identyfikacyjny dawczyni zarodka lub komórki jajowej identyfikacyjny ojca lub dawcy nasienia Wpisać dwliterowy kod rasy z księgi rejestracji stada Wpisać datę urodzenia Wpisać liczbę jagniąt I koźląt przy porodzie mnogim Wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone oraz datę przybycia do stada Złożyć czytelny podpis UWAGA!!! Zwierzęta oznakowane do dnia 1 maja 2004r. przez olski Związek Owczarski (ZO) nie podlegają powtórnemu znakowaniu, ale muszą zostać zgłoszone jako dotychczas niezarejestrowane. Oznakowania owiec i kóz dokonuje się poprzez: założenie na lewą małżowinę uszną zwierzęcia kolczyka z numerem identyfikacyjnym: 25

26 - część żeńską kolczyka umieszcza się po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, część męską po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, - na obu częściach kolczyka musi być nadrukowany ten sam numer; albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego w obu małżowinach usznych zwierzęcia: - w prawej małżowinie tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru rozpoczynając od koniuszka ucha a w lewej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha. ZASADY ZNAKOWANIA OWIEC I KÓZ O 9 LICA 2005 R. Od dnia 9 Lipca 2005 roku zmienią się zasady identyfikacji owiec i kóz. Obowiązkiem posiadacza będzie oznakowanie owiec i kóz dwoma identyfikatorami kolczykiem oraz do wyboru: drugim kolczykiem o tym samym numerze, tatuażem, znakiem na pęcinie (tylko w przypadku kóz), elektronicznym identyfikatorem. 26

27 Wzór kolczyka dla owiec i kóz przedstawia się następująco: REJESTRACJA I ZNAKOWANIE ŚWIŃ osiadacz świni urodzonej w gospodarstwie ma obowiązek: 1. oznakować ją kolczykiem lub tatuażem, 2. złożyć formularz Zgłoszenie świń do rejestru w Biurze owiatowym jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada (najlepiej jak najwcześniej). Na tym samym formularzu zgłasza się przywóz zwierząt z państw trzecich (niebędących członkiem UE) albo kupno z państw członkowskich UE. 27

28 nadany przez Biuro owiatowe siedzibie stada Zaznaczyć typ zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada Wpisać poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia w przypadku jego zmiany Wpisać dokładną datę wystawienia zgłoszenia Dzień 0 1 Zgłoszenie świń do rejestru Numer siedziby stada L Liczba sztuk zwierząt oznakowanych: tatuażem 5 X kolczykiem 1 0 Typ zdarzenia URODZENIE* DOTYCHCZAS NIEZAREJESTROWANY* KUNO z państwa UE* RZYWÓZ z państwa niebędącego członkiem UE * Kod kraju Dotychczasowy numer identyfikacyjny zwierzęcia/ąt** Data zdarzenia Miesiąc 0 1 Rok * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie ** Nie wypełnieć w przypadku zgłoszenia urodzenia Jan Kowalski Zś-R/54 odpis posiadacza zwierząt ana/ani dane osobowe są przetwarzane przez ARiMR na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz. 872). Zgodnie z tymi przepisami oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 102, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje anu/ani rawo wglądu do treści tych danych i ich poprawiania. Wpisać liczbę sztuk zgłaszanych Wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone Złożyć czytelny podpis Oznakowania dokonuje się poprzez: założenie na lewą małżowinę uszną zwierzęcia kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada, w którym zwierzę się urodziło: - część żeńską kolczyka umieszcza się po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, część męską po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, - kolczyk powinien zostać umieszczony w części środkowej małżowiny usznej, pomiędzy żyłami, - na obu częściach kolczyka musi być nadrukowany ten sam numer; lub wytatuowanie numeru w obu małżowinach usznych zwierzęcia lub na jego grzbiecie: - w prawej małżowinie tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru rozpoczynając od koniuszka ucha a w lewej pozostałe znaki tego numeru rozpoczynając od nasady ucha. 28

29 Wzór kolczyka dla świń przedstawia się następująco: SROWADZANIE ZWIERZĄT Z ZAGRANICY osiadacz zwierząt sprowadzonych z zagranicy ma obowiązek: pozostawić znaki identyfikacyjne założone w kraju pochodzenia w przypadku kupna zwierzęcia w kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) 1 ; w przypadku przywozu zwierzęcia z kraju niebędącego członkiem UE oznakować je w terminie 7 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej zgodnie z przyjętymi w olsce zasadami; 1 Dotyczy to kolczyków zawierających w miejscu kodu kraju (dla olski L) następujące oznaczenia: AT, BE, DK, FI, FR, DE, EL, IE, IT, LU, NL, T, ES, SE, UK, CZ, CY, EE, HU, LV, LT, MT, SI, SK 29

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 3 - obowiązuje od dnia 23.01.2009 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Weterynarii 2013-12-18

Główny Inspektorat Weterynarii 2013-12-18 2013 Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-3/2013 Główny Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) wymagania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI

WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI Rozpoczynając działalność gospodarczą podjeliście Państwo bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej to początek długiej drogi, która

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo