Tel.: Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel.: +48 447354724. Faks:"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Adres pocztowy: ul. Węglowa 5 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL Punkt kontaktowy: Biuro Realizacji Zakupów Osoba do kontaktów: Kinga Adamiak Tel.: Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Dostęp elektroniczny do informacji (URL): Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

2 Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych Inne: I.3) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających tak nie

3 ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

4 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze dla PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez podmiot zamawiający Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Kategoria usługi: nr Główne miejsce realizacji dostaw PGEGórnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów - Bogatynia Kod NUTS II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach:

5 Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: lub Zakres: między a Waluta: Częstotliwość zamówień, które mają być udzielane (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze dla PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Pod pojęciem BON TOWAROWY należy rozumieć emitowany i oferowany przez wykonawcę znak legitymacyjny - bon, kupon, talon papierowy z nadrukowaną na nim wartością nominalną oraz datą ważności - realizowany na okaziciela i podlegający wyłącznie wymianie na artykuły żywnościowe lub/i gotowe posiłki. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) tak nie II.1.8) Podział na części (dla przedstawienia poszczególnych części zamówienia należy wypełnić załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych tak nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

6 II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): ,00 Waluta: PLN lub Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu tak nie Liczba możliwych okresów odnawiania zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli są znane, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówienie: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 11 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie

7 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający wymaga przy składaniu ofert wniesienia wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa załączone do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

8 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują należycie dostawy bonów towarowych o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż ,00 PLN; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy). Zamawiający żąda ponadto by, w celu umożliwienia oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz 2a Ustawy. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 1 mogą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców. 5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełniana podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie 6. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 6. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1. Zamawiający wymaga dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących dokumentów: 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Wzoru Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykaz (złożony na formularzu stanowiącym załącznik do Wzoru Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

9 udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw bonów towarowych o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż ,00 PLN z podaniem ich wartości nominalnej, dat wykonania (dzień, miesiąc, rok) i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt 6.2. są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2 lit. a). W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów: 7.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Wzoru Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 7.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7.7. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

10 Ustawy, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, złożonej na formularzu stanowiącym załącznik do Wzoru Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 8.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt należy złożyć jedno wspólne, podpisane przez wszystkich Wykonawców, albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, przez ustanowionego przez nich pełnomocnika; Dokumenty, o których mowa w pkt składa jeden, kilku lub wszyscy Wykonawcy; 8.2. każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować brak podstaw do wykluczenia (dokumenty, o których mowa w pkt. 7); 8.3. dodatkowo dołączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców; 8.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

11 zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 11. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i c oraz w pkt 10.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zasady określone w pkt 11 stosuje się odpowiednio. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): Patrz pkt III.2.1. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): Patrz pkt III.2.1. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu tak nie Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi tak nie

12

13 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani tak nie Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3) Informacje Dodatkowe Ograniczona IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola) Najniższa cena lub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Cena Liczba placówek handlowych, w których będą realizowane bony, prowadzących sprzedaż art. spożywczych na terenie powiatu lubańskiego i zgorzeleckiego Termin ważności bonów Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

14 Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) GEK/PMR-CSS/07476/2015 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia tak nie Jeżeli tak, Numer ogłoszenia w Dz.U.: Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy z dnia IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem DSZ) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Dokumenty odpłatne tak nie Jeżeli tak, cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Dowolny język urzędowy UE tak nie ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Inne: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: LUB Okres w miesiącach: i/lub dniach: (od ustalonej daty składania ofert)

15 IV.3.7) Warunki otwierania ofert Data: (rrrr/mm/dd) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Osoba do kontaktów: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: Opis: Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) tak nie

16 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH tak nie Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

17 VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający, spośród Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, zaprosi do składania ofert nie więcej niż 20 wykonawców, z zastrzeżeniem poniższych punktów 2 i 3; 2. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiający dokona zsumowania wartości dostaw prawidłowo wskazanych w wykazie, o którym mowa w p. III.2.1), potwierdzonych dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie i zaprosi do składania ofert 20 Wykonawców, którzy zrealizowali prawidłowo dostawy o największej łącznej wartości; 3. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki; 4. Kryterium oceny ofert zgodnie z p. IV.2.1) przy zastrzeżeniu iż:wymagany minimalny termin ważności bonów wynosi 3 miesiące od dnia ich przekazania Zamawiającemu. 5. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: w zakładce: przetargi- Centrala PGE GiEK S.A.-przetargi publiczne oraz (po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) w zakładce przetargi- SWPP system PGE- ogłoszenia i specyfikacje zamówienia. 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej wniosek) powinien zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, określenie ilości stron (zapisanych) kompletnego wniosku, podpisy osób upoważnionych, miejsce i datę sporządzenia wniosku. 7. Oryginał wniosku musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. 8. Wykonawca złoży we wniosku wszystkie niezbędne pełnomocnictwa udzielone osobom fizycznym lub osobom prawnym, do dokonywania czynności w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wniosek musi być przygotowany w jednym egzemplarzu: oryginał wniosku plus wersja elektroniczna oryginału wniosku w jednym egzemplarzu na nośniku CD lub innym (pdf). 9. W postępowaniu obowiązuje język polski. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, materiały, wykazy, itd. będące integralną częścią wniosku muszą być sporządzone w języku polskim, bądź przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie musi być podpisane przez osobę / osoby podpisujące wniosek, tzn.upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem, bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. 10. Dokumenty wymagane wraz z wnioskiem mogą być składane w formie oryginału bądź kserokopii. Każda strona dokumentu w formie kserokopii z oryginału musi być potwierdzona przez Wykonawcę klauzulą za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie musi być podpisane przez: osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), przy czym Zamawiający dopuszcza potwierdzenie zgodności z oryginałem przez jedną z wyżej wymienionych osób albo,

18 osobę/osoby upoważnioną, dla której w ofercie załączono stosowne pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawcę zgodnie z zasadą jego reprezentacji wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy. Podmioty wspólnie składające wniosek potwierdzają swoje własne dokumenty wg zasady jak wyżej albo załączają stosowne upoważnienie dla Pełnomocnika do potwierdzenia dokumentów. 11. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: PL Adres internetowy(url): Tel.: Faks: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Tel.:

19 Adres internetowy(url): Faks: VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: PL Adres internetowy(url): Tel.: Faks: VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo