2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres pocztowy: ul. Elektryczna 5 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Ostrołęka Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Andrzej Pawłowski Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 20

2 Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 20

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Modernizacja części WP i SP turbiny 13K200 turbozespołu nr 2 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kod NUTS: PL122 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem Zamówienia jest Modernizacja części WP i SP turbiny 13K200 turbozespołu nr 2 polegająca na wymianie wkładu części WP wraz z przeprowadzeniem remontu części SP oraz urządzeń pomocniczych turbozespołów w systemie pod klucz, obejmująca w szczególności: A) Dostawę i montaż wkładu części WP (nowe: ołopatkowany wirnik, ołopatkowany korpus wewnętrzny WP, ołopatkowana obejma WP oraz uszczelnienia układu przepływowego) z wykorzystaniem istniejącego kadłuba PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 20

4 zewnętrznego WP, istniejących stojaków łożyskowych i rurociągów oraz wymianę stopni 10, 11 części SP turbiny w celu: - obniżenie jednostkowego zużycia ciepła wartość poda Wykonawca składając ofertę lecz nie mniej niż 120 kj/kwh - zapewnienie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji turbiny z wykorzystaniem ciepłownictwa B) Wykonanie pozostałej części remontu kapitalnego części WP i SP turbiny oraz układów pomocniczych obejmującej między innymi: 1. Remont zaworów regulacyjnych WP i SP 2. Remont zaworów odcinających WP, SP, AR oraz regulacyjnych AR 3. Remont systemu sterowania 4. Nastawienia układu regulacji charakterystyki i próby zabezpieczeń 5. Remont korpusu zewnętrznegowp 6. Remont korpusu SP 7. Remont układu przepływu pary w korpusie SP. 8. Remont wirnika SP 9. Remont stojaków łożyskowych, konsoli łożyskowych i łożysk 10. Wykonanie izolacji 11. Wykonanie dokumentacji remontowej 12. Remont układu olejowego oraz płukanie układu po remoncie turbozespołu 13. Prace remontowe na urządzeniach i układach pomocniczych turbozespołu 14. Remont wzbudnicy turbozespołu Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy opisanego powyżej zawiera Załącznik nr 1 do Umowy pn. Opis przedmiotu umowy Modernizacja części WP i SP turbiny 13K200 turbozespołu nr 2 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 20

5 II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 12/01/2015 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 18/12/2015 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 20

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 PLN. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca prowadzone będzie w walucie polskiej. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. Uwaga; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie. 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1)-pkt4) Uwaga; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek może spełniać łącznie grupa Wykonawców Wymagane dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) pkt 4) Ustawy. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający podkreśla, że wystarczającym będzie dołączenie do oferty informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 20

7 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz z późn.zm.), jak również wydruku zaświadczenia o wpisie ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki (informacja z CEIDG). 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) pkt 8) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w 1: 8.1. pkt 3), 5), 6), 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu pkt 4) składa zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) Ustawy dokumenty, o których mowa w pkt 8) ppkt 8.1 lit a) i b) oraz ppkt 8.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8) ppkt 8.1 lit c) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) ppkt 8.1. i ppkt 8.2 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 8) ppkt 8.3 stosuje się odpowiednio. 10) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) pkt 8) Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 20

8 1. Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższa niż ,00złtych. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten muszą spełnić Wykonawcy wspólnie, przy czym OC każdego z nich nie może być na sumę mniejszą niż PLN 2. Posiadają zdolność finansową lub kredytową do bieżącego finansowania zamówienia w wysokości co najmniej ,00złotych. 3. Posiadają średnioroczny przychód z prowadzonej działalności gospodarczej z ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w wysokości co najmniej ,00złotych. W przypadku, gdy lata obrotowe u Wykonawcy nie pokrywają się z latami kalendarzowymi, przychody ze sprzedaży będą liczone za 3 ostatnie lata obrotowe. W przypadku konsorcjum, warunek ten muszą spełnić Wykonawcy łącznie lub przynajmniej jeden z nich. Wymagane dokumenty: 1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ,00 złotych (słownie: dziesięć miliony złotych). 2) Informacja/Informacje z banku/banków lub spółdzielczej/spółdzielczych kasy/kas oszczędnościowo-kredytowej/kredytowych, w którym/- ych Wykonawca posiada rachunek bankowy/rachunki bankowe, potwierdzająca/potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: pięć miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie wystawiona/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Środki finansowe lub zdolności kredytowe sumują się, tzn. Wykonawca może przedstawić informacje o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej z różnych banków, w których posiada rachunki bankowe. Informacja powinna jednoznacznie wskazywać, czy Wykonawca posiada wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej stawianym wymogom. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 20

9 który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 3) Sprawozdania finansowe Wykonawcy albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, potwierdzające posiadanie średniorocznych przychodów z działalności operacyjnej na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Wykonawca przedstawi inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, potwierdzające spełnianie powyższego warunku za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy przedstawić jednostkowe sprawozdania finansowe Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania takich sprawozdań - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, potwierdzające spełnianie powyższego warunku przez Wykonawcę. Uwaga: Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1)-3) ogłoszenia \polega na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1)-3) ogłoszenia dotyczących tych podmiotów. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy zamówienia polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu i zamontowaniu wkładów części WP dla turbin o mocy min. 200MW. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek może spełniać łącznie grupa Wykonawców Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Wymagane dokumenty: 1. Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich piętnastu lat przed upływem terminu składania ofert, PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 20

10 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wskazujący, iż zrealizowali co najmniej trzy zamówienia polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu wkładów części WP na turbinach o mocy min 200MW. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: rodzaj i wartość, opis przedmiotu zamówienia, kontraktowe i rzeczywiste daty realizacji zamówienia 2. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie, tj.: a) poświadczenie; b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w lit. a) powyżej; c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy/usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Zamawiający wskazuje, iż stosownie do treści 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określił w Rozdziale 7 ust. 3 SIWZ dostawy/usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie dostaw/usług. Ponadto, Zamawiający wymaga złożenia poświadczeń do dostaw/usług wskazanych w ww. wykazie. Tym samym Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedkładania wykazu wykonanych głównych dostaw/usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3) rzeczonego Rozporządzenia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 20

11 Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 20

12 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Cena Kryterium ekonomiczne IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy) ZP07/14 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 20

13 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 17/12/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: Data : 17/12/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:30 (jeżeli dotyczy)miejscowość : ENERGA Wytwarzanie SA, ul. Grunwaldzka 42a, Pruszcz Gdański Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak)dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 20

14 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) 1. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji Ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczy opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniem, zgodnie z treścią 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. nr 14, poz. 39 ze zm.) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w przedmiotowym Postępowaniu. 2. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.), zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazany obowiązek dotyczy każdego z Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, winien złożyć oświadczenie potwierdzające swą treścią, iż nie należy do ww. grupy kapitałowej. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych/ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla prawidłowego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga w szczególności: 1) pisemnego zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, 2) wskazania zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3) wskazania sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 4) wskazania charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 5) wskazania zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 14 / 20

15 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2. powyżej, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 6. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 7. Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 2) ogłoszenia, pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 3. ppkt 1) powyżej oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2. powyżej, muszą być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 8. Dokumenty wymagane postanowieniami Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) ogłoszenia (z wyłączeniem pełnomocnictw, dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 2) ogłoszenia, pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 3. ppkt 1) powyżej oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2. powyżej, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego). 10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 12. Ofertę należy złożyć w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. zeskanowanej oferty w Formacie nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej, a ofertą złożoną w formie elektronicznej wiążący jest egzemplarz w formie pisemnej. 13. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a Ustawy 14. Szczegółowe określenie terminów realizacji zamówienia znajduje się w treści SIWZ. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Tel.: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 15 / 20

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo