PORADNIK. Jak założyć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówką osobową. KIEROWCA TAKSÓWKI 1 Kwalifikacje kierowcy taksówki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Jak założyć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówką osobową. KIEROWCA TAKSÓWKI 1 Kwalifikacje kierowcy taksówki"

Transkrypt

1 PORADNIK Jak założyć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług taksówką osobową KIEROWCA TAKSÓWKI 1 Kwalifikacje kierowcy taksówki Wymagania dotyczące kierowcy taksówki to: posiadanie prawa jazdy na samochód osobowy, ukończone szkolenie w zakresie transportu drogowego, potwierdzone zdanym egzaminem zaświadczenie. Można wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu. Jeśli była przerwa w wykonywaniu transportu drogowego, a wynika ona z przyczyn leżących po stronie taksówkarza, nie może być dłuższa niż sześć miesięcy, kierowca, nie może mieć na swoim koncie prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne karne skarbowe, nie może być karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo naruszającym inne przepisy dotyczące wykonywania zawodu. Nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, kandydat na taksówkarza nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wymagana jest kserokopia świadectwa kwalifikacji, które zostało określone w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie, czyli orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, potrzebne jest też badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. URZĄD SKARBOWY 2 Zgłoszenie działalności gospodarczej Usługi przewozu taksówkami osobowymi są kwalifikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako: Z Działalność taksówek osobowych Podklasa ta obejmuje: działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc działalność, polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (do 3,5 tony) z kierowcą. Opodatkowanie działalności Podatek dochodowy od osób fizycznych - przedsiębiorca rejestrując działalność musi od razu wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Możliwe są 3 metody opodatkowania podatkiem dochodowym: 1. Karta podatkowa Przy karcie podatkowej wpłaca się co miesiąc stałą kwotę podatku dochodowego pomniejszoną o wpłaconą składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ewidencjonuje się i nie odlicza kosztów. Wysokość stawki podatku w zakresie przewozu osób, zależy od liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest usługa, i tak: 190 zł w miejscowości o liczbie mieszkańców do , 198 zł w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad do , 216 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad do , 233 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej Stawki mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka. 2. Ryczałt stawka 8,5%. Nie uwzględnia się kosztów i nie prowadzi ich ewidencji. Od przychodu opłaca się 8,5% podatku chodowego. 3. Zasady ogólne Książka Przychodów i Rozchodów zarówno wg skali podatkowej, jak i liniowo. Prowadzone są wszystkie ewidencje i odliczane są koszty prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Opodatkowanie VAT - rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży jego firmy w 2013 roku przekroczy kwotę zł.

2 Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku, to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Są do wyboru 2 stawki podatku VAT: 1. VAT-8% rozliczany wg zasad ogólnych: zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy ten rodzaj usług opodatkować 8 % stawką podatku VAT, zasady ogólne oznaczają, że od podatku należnego (ze sprzedaży), który ma być odprowadzony do Urzędu Skarbowego odliczamy podatek naliczony wynikający z dokumentów zakupu, tą metodę powinni wybrać przede wszystkim podatnicy zamierzający nabyć bądź remontować środki trwałe (ograniczenie: odliczenie podatku VAT od pojazdów osobowych w wysokości 60 proc. jednak nie więcej niż zł). Można tu również odliczać podatek VAT od kupowanych części zamiennych, płynów czy olejów. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych składa deklarację VAT-7 (co miesiąc) lub VAT- 7K (co kwartał). Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. 2. VAT- 4%: ustawodawca przewidział specjalny tryb rozliczania tego podatku przez taksówkarzy ryczałt VAT. Polega na opodatkowaniu tych usług stawką 4 %, wybór 4% ryczałtu VAT w zakresie opodatkowania usług taksówkami osobowymi podatnik zyskuje m.in. przywilej opodatkowania tych czynności niższą stawką VAT. Sporządza także uproszczoną deklarację w zakresie podatku od towarów i usług o symbolu VAT-12, wadą tego rozwiązania jest niestety brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów i usług w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Metoda ta bowiem polega na tym, iż podatnik płaci podatek jedynie od uzyskanego obrotu, bez pomniejszania go o podatek zawarty w kupowanych towarach i usługach, wybór ryczałtu w podatku VAT jest decyzją na co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Dopiero po tym okresie podatnik będzie mógł powrócić do rozliczania się z tego podatku na zasadach ogólnych. REJESTRACJA SPRZEDAŻY 3 Zakup urządzenia rejestrującego sprzedaż 1. W sprzedaży znajdują się urządzenia zintegrowane - kasotaksometry oraz rozłączne - kasy współpracujące z taksometrem. 2. Kasotaksometry (np. Innova TAXI 2 to kasa i taksometr w jednej obudowie) zajmują mało miejsca, są zamontowane na stałe, jednak gdy potrzebna jest interwencja serwisu do wnętrza urządzenia, konieczne jest usunięcie plomb legalizacyjnych i ponowna legalizacja urządzenia. 3. Urządzenia rozłączne (np. kasa VEGA + taksometr TX06), taksometr zamontowany jest na stałe z założonymi plombami legalizacyjnymi Urzędu Miar, natomiast kasa jest urządzeniem zewnętrznym połączonym kablem. Kasę można wypiąć i zabrać do domu. 4. Podatnikowi, który po raz pierwszy instaluje w swojej firmie urządzenie fiskalne przysługuje ulga z Urzędu Skarbowego na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% nie więcej jednak niż 700 zł. 4 Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej 1. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik, który rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących go terminach, może odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. 2. Natomiast dla podatnika, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas. 3. Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem: posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach. Ulgę należy zwrócić Urzędowi Skarbowemu w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestaną ich używania, nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji,

3 zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), dokonają odliczenia ulgi niespełniającej wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia. 5 Montaż taksometru, lampy TAXI lub radia 1. Na wykonanie montażu urządzeń w samochodzie należy zrobić rezerwację terminu w serwisie, podając markę i rok produkcji samochodu oraz model posiadanych urządzeń fiskalnych. 2. W zależności modelu samochodu i od taksometru jaki posiadasz montowany jest osprzęt umożliwiający montaż taksometrów w pojazdach z prędkościomierzami elektronicznymi bądź napędzanymi mechanicznie, np.: przystawka zasilająco-sterująca to urządzenie zasilające taksometr, sterujące sygnalizatorem taryf i lampą TAXI, przetwornik drogi taksometru montowany pod prędkościomierzem (2 imp/obr), przetwornik drogi taksometru na skrzynię montowany na skrzyni biegów (2 imp/obr), dzielnik impulsów dzieli ilość impulsów przez 4 lub przez 16, stosowany w przypadku gdy pojazd generuje zbyt dużą ilość impulsów niemożliwą do przyjęcia przez taksometr, układy UDC TAXI współpracujące z samochodową magistralą CAN. Problemy z podłączeniem do nowoczesnych samochodów taksometru, nawigacji lub systemu audio zostają rozwiązane. Układy UDC pozwalają na odczytanie danych z magistrali CAN i przedstawienie ich w postaci analogowej. Układ UDC 300 TAXI został przygotowany specjalnie z myślą o podłączaniu taksometru i zapewnia dokładność pomiaru wymaganą przez Urząd Miar, sygnalizator taryfy. 6 Legalizacja taksometru Legalizacje taksometru można dokonać również w autoryzowanych punktach Urzędu Miar. 7 Wyposażenie taksówki Samochód musi być wyposażony w: kasę fiskalną, zalegalizowany przez UM taksometr, dodatkowe światło z napisem taxi, które powinno się świecić tylko przy włączonym taksometrze, ponadto powinien być wyposażony w gaśnicę i apteczkę oraz posiadać oznaczenia boczne, umożliwiające identyfikacje taksówki. 8 Fiskalizacja kasy fiskalnej Fiskalizacji kasy fiskalnej należy dokonać w autoryzowanym serwisie, w którym podatnik kupił urządzenie i objęty jest w nim gwarancją. 9 Obsługa klientów, raport dobowy, raport miesięczny Sporządzanie raportów i przechowywanie dokumentów kasowych: na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w okresie przejściowym, na zasadzie wyjątku, kopie dokumentów sporządzonych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie sprzedaży do dnia 31 grudnia 2011 r. podatnicy są obowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

4 10 Zgłoszenie kasy do przeglądu technicznego 1. Kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami dokonuje się ich obowiązkowego przeglądu nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji taksometru, używanego do współpracy z kasą, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej. 2. Kasy, które zostały przez podatnika utracone a następnie odzyskane, powinny być również poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. 3. Nieprawidłowości w pracy kasy należy niezwłocznie zgłaszać do serwisu, który serwisuje dana kasę. LICENCJA 11 Uzyskanie licencji 1. Licencje na obszar danej gminy udzielana, bądź też odmawia udzielenia, zmienia lub cofa wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeżeli chodzi o obszar gmin sąsiadujących, to decyzje administracyjną wydaje również wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. 2. Transport drogowy taksówką przedsiębiorca może wykonywać tylko na obszarze podanym na licencji. Oczywiście można przewozić klientów do innej gminy i z powrotem, ale przewoźnik nie ma prawa wykonywać tam usług transportowych. Dodatkowo jeżeli zamówiona zostanie taksówka, przez klienta z innego obszaru, wtedy dozwolone jest wykonanie usługi. 3. Każdy przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą polegających na świadczeniu usług transportu drogowego taksówką, może starać się o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia licencji. 4. Natomiast aby otrzymać licencję należy złożyć wniosek z podanymi w nim informacjami dotyczącymi: nazwy przedsiębiorcy, adresu lub siedziby przedsiębiorcy, numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj działalności wraz z zakresem i obszarem jej wykonywania. Należy również podać na jaki czas ma być wydana licencja, oraz rodzaj i liczbę samochodów jakimi wnioskodawca dysponuje. Dodatkowo każdy przedsiębiorca musi przedstawić: odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności, kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, natomiast jeżeli ktoś ma co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w świadczeniu usług transportowych taksówką osobową, to musi przedłużyć ważność dokumentów potwierdzających tę praktykę (zaświadczenie z urzędu skarbowego), zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność, orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, samozatrudniony taksówkarz musi złożyć również kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z napisem taksówka osobowa oraz świadectwo legalizacji taksometru. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu, to powinien przedstawić dokument potwierdzający prawo dysponowania nim. Potrzebne jest też oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają warunki przewidziane w ustawie 12 Odstępowanie licencji 1. Taksówkarz, który ma licencję nie może jej odstąpić innej osobie, ponieważ może zostać ona cofnięta przez organ licencyjny. 2. Również nie wolno uprawnień wynikających z licencji przenosić na osobę trzecią. 3. Organ, który udzielił licencji, może na drodze administracyjnej przenieść uprawnienia na inne osoby jeżeli: w razie śmierci przedsiębiorcy będącego właścicielem licencji, występują spadkobiercy; połączenia się przedsiębiorcy, podziału lub przekształceniu, który miał licencję, pod warunkiem iż osoba przejmująca uprawnienia jednocześnie spełnia warunki wymagane przy ubieganiu się o nią. 13 Cofnięcie licencji Organ udzielający licencji jest również zobowiązany ją cofnąć w następujących sytuacjach:

5 1. Cofnięcie licencji może nastąpić np. w sytuacji wystąpienia sytuacji wymienionych w ustawie (np. kiedy przedsiębiorca w ciągu sześciu miesięcy od wydania licencji nie rozpoczął działalności). Zabranie licencji przez organ poprzedzone jest pisemną informacją wysłaną do przedsiębiorcy, która ostrzega o takiej możliwości. 2. Licencja może być zabrana również bez ostrzeżenia, jeżeli taksówkarz otrzyma prawomocny wyrok sądowy za umyślne przestępstwo: karne skarbowe; przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; mieniu; obrotowi gospodarczemu; wiarygodności dokumentów; ochronie środowiska; warunkom pracy i płacy; innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. 3. Licencja może być też cofnięta w sytuacjach kiedy to taksówkarz zalega z uregulowaniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które miały iść do Skarbu Państwa. Wtedy licencja odnowiona może być dopiero po trzech latach. 14 Zgubione dokumenty licencji 1. W przypadku utraty dokumentu wystarczy zwrócić się do organu, który wydawał nam licencję o wtórnik. Wtedy trzeba złożyć oświadczenie, iż licencja nie została zatrzymana przez organy kontrolne, ale została skradziona, zgubiona lub zniszczona. 2. Jeżeli utrata dokumentu wyniknęła w sytuacjach od nas nie zależnych, wtedy należy dołączyć dokument stwierdzający taką okoliczność np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży. Dodatkowo należy złożyć pisemne zobowiązanie się do niezwłocznego oddania odnalezionej licencji. Wtórnik zezwala na przewóz osób pojazdem, na który został on wydany. 15 Likwidacja działalności, a licencja W razie likwidacji przedsiębiorstwa taksówkarz musi złożyć w organie licencyjnym oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką. PRZEWÓZ OKAZJONALNY 16 Zasady przewozu okazjonalnego 1. Przewóz okazjonalny osób jest dopuszczony bez licencji taksówkowej, ale tylko pojazdem przystosowanym do przewozu więcej niż siedmiu osób (łącznie z kierowcą). Oznacza to, że jest możliwe przewożenie zarobkowe osób np. małymi busami. By móc zarobkowo przewozić pasażerów w samochodzie osobowym, trzeba więc będzie uzyskać licencję taksówkową. 2. Za okazjonalny przewóz osób pojazdem, który nie jest przystosowany do przewozu więcej niż siedmiu osób (łącznie z kierowcą) kierowca zapłaci 15 tys. zł kary. 3. Jednak takiej kary nie zapłaci osoba, która będzie przewoziła zarobkowo pasażerów samochodem osobowym, który jest zabytkowy. Znowelizowane przepisy pozwalają bowiem na okazjonalny przewóz takim autem. 17 Przewóz nie taksówką tzw. okazjonalny 1. W pojazdach świadczących tego rodzaju nie ma taksometrów, gdyż ustawa o transporcie drogowym zabrania korzystania z nich, jeżeli przewóz okazjonalny wykonywany jest pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. W dodatku za naruszenie tego zakazu grozi kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł. 2. Przy takim przewozie osób pojazdy nie mogą być też oznakowane w taki sposób jak taksówki nie mogą mieć oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem, a na dachu pojazdu nie można montować lamp. Za złamanie tych zakazów kary również wynoszą 5 tys. zł. 18 Przewóz okazjonalny osób i przewóz taksówką 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) taksówka to pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. Pojazd do wykonywania takiej działalności nie może być przystosowany do więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Musi umożliwiać także przewóz bagażu podręcznego podróżnych. 2. Na taksówkę konieczne jest uzyskanie licencji, która nie jest wymagana przy przewozie okazjonalnym osób. 3. W przewozie okazjonalnym osób taksometr jest zakazany. Przepisy prawa transportowego wymagają uzyskania zezwolenia na okazjonalny przewóz. Z tym, że wymóg ten łatwo obejść. Zezwolenie nie jest już wymagane, gdy transport polega na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez podróżnych. Ostatnia aktualizacja rok

Porady dla użytkowników kas fiskalnych

Porady dla użytkowników kas fiskalnych Porady dla użytkowników kas fiskalnych Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie

Bardziej szczegółowo

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu

Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Poradnik kupującego kasę rejestrującą do ewidencji obrotu Stoisz przed zakupem kasy fiskalnej? Nie wiesz jakie dokumenty złożyć do Urzędu Skarbowego? Jak uzyskać dodatkowy zwrot, przysługujący przy zakupie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829, 914. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących

Spis treści. I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących BROSZURA - GRUDZIEŃ 2010 R. KASY REJESTRUJĄCE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJONOWANIE ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Spis treści I. Wstęp ogólnie o kasach rejestrujących II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Kasy rejestrujące. Przepisy prawne - kto jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej?

Kasy rejestrujące. Przepisy prawne - kto jest zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej? Informator znajdujący się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej INFORMATOR DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW w sprawie prowadzenia ewidencj i przy zastosowaniu kas rejest rujących Kasy rejestrujące Przepisy

Bardziej szczegółowo

KTO MUSI STOSOWAĆ KASY/DRUKARKI FISKALNE? Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących zmieniają się dość często. Kolejne rozporządzenia regulujące tę materię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. (Dz. U. 212 z 08-12-01

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo