Podział sprężarek ( dmuchaw )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podział sprężarek ( dmuchaw )"

Transkrypt

1 Podział sprężarek ( dmuchaw ) Dmuchawy Roots a Dmuchawa Roots a jest to precyzyjna pompa wyporowa, w której funkcję tłoków pełnią dwa wirniki w kształcie ósemek lub trójlistnej koniczyny. Prędkość obrotowa obu wirników jest jednakowa i zsynchronizowana poprzez zamontowaną na wałach przekładnię zębatą o przełożeniu i = 1. Rys Schemat pracy i budowy rotorów dmuchaw Roots a. 1

2 Podstawowe elementy dmuchawy Roots a Rys Przekrój dmuchawy Roots a (typu RB LP). 1. korpus 6. pierścień smarujący 2. wirnik 7. miska olejowa 3. pokrywa 8. korek wlewowy oleju 4. wał 9. łożysko 5. przekładnia zębata 10. korek spustowy oleju 11. wskaźnik oleju 12. uszczelnienie Tradycyjne dmuchawy typu ROOTS z tłokami w kształcie ósemek charakteryzują się dużą amplitudą drgań powietrza na króćcu tłocznym. Wynikają one z dużej amplitudy pulsacji ciśnień i strumienia tłoczonego gazu spowodowanej występowaniem przepływów zwrotnych w komorze sprężania. Konsekwencją tego są trudności z łączeniem równoległe kilku dmuchaw do tego samego kolektora, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wystąpienia bardzo wysokich drgań w kolektorze i wysokiej emisji dźwięku. Projektanci rozwiązują ten problem przez zastosowanie odpowiednich tłumików i wzmocnionych sztywnych przewodów. Konstruktorzy dmuchaw w celu zmniejszenia emisji hałasu podczas pracy, zastosowali wirniki o przekroju poprzecznym w kształcie trójlistnej koniczyny. W przypadku tłoków w kształcie ósemek w trakcie jednego obrotu wału mamy/ cztery cykle zasysania i tłoczenia powietrza, natomiast w wesji LP (z rotorami w kształcie trójlisnej koniczyny) aż sześć, dlatego mniejszy jest tu przepływ zwrotny i zmniejszona amplituda drgań. Zalety stopnia dmuchawy o niskich pulsacjach w wersji LP: wzrost sprężu bez niebezpieczeństwa wystąpienia dużych skoków ciśnień, równomierny rozkład ciśnień po stronie tłocznej dmuchawy, tłoki są bardziej sztywne, co umożliwia zastosowanie większych prędkości obrotowych wału, niższe drgania, niższa emisja hałasu. 2

3 Rys Porównanie pulsacji ciśnienia dla klasycznej dmuchawy Roots a RB 80 oraz wersji RB 80 LP. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne Obudowa dźwiękoszczelna stosowana jest w celu dodatkowego wyciszenia agregatu pracująceg w stacji dmuchaw. Poprawnie skonstruowana obudowa dźwiękochłonno-izolacyjna dmuchaw Roots a winna charakteryzować się całkowitą izolacyjnością co najmniej db. Rys Dmuchawa Roots a z obudową dźwiękoszczelną. 3

4 Podczas jednego pełnego obrotu wału, dwa przeciwbieżnie obracające się rotory o przekroju w kształcie cyfry osiem lub trójlistnej koniczyny, przetłaczają czterokrotnie lub sześciokrotnie określone objętości powietrza V o, zamknięte pomiędzy obracającym się tłokiem a nieruchomym korpusem. Q 1 Q 1 V o /4 V o /6 Rys Schemat pracy dmuchaw Roots a. Zamknięte w tej przestrzeni powietrze, w chwili gdy rotor osiągnie krawędź wylotu króćca tłocznego podlega kompresji dzięki przepływowi wstecznemu gazu już wcześniej sprężonego. Pracę sprężania i wyporu dla dmuchaw Roots a, w pewnym przybliżeniu, można przedstawić (rys. 14.6) według wykresu ciśnienia pełnego. Dla celów porównania, na tym samym rysunku przedstawiono przykład sprężania adiabatycznego ( pv κ = const) oraz izotermicznego ( pv = const). Rys Sprężanie powietrza w dmuchawie Roots a w układzie p - V. 4

5 Podstawowe parametry pracy dmuchawy Roots a. Dla dmuchaw Roots a podstawowe parametry jej pracy oblicza się wg zależności: Objętościowy przepływ ssania: gdzie: Q 1 - objętościowy przepływ ssania [m 3 /min], Q o - teoretyczny przepływ objętościowy [m 3 /min], Q v - straty wynikające z wtórnego przepływu powietrza sprężonego na stronę ssawną [m 3 /min]. n - prędkość obrotowa rotorów [ obr/min ], V o - objętość przestrzeni zawartej pomiędzy korpusem a rotorem [ dm 3 ] na 1 obrót wału, L - długość rotorów [dm], r - promień wewnętrznej krzywizny korpusu[dm], A tł -przekrój poprzeczny rotora [dm], Q v100 - dla każdej wielkości dmuchawy ustalona strata przy Δp = loombar i ρ 1 = 1,293 kg/m 3, Δp = p 2 p 1 różnica ciśnienia pomiędzy króćcem tocznym a ssawnym [mbar], ρ 1 -gęstość powietrza w króćcu ssawnym [ kg/m 3 ]. Współczynnik sprawności objętościowej η v dmuchawy Roots a przedstawić można wg zależności: Jak wynika z w/w zależności współczynnik sprawności objętościowej zależy przede wszystkim od: - stosunku Q v100 /V o, - różnicy ciśnień Δp, - od prędkości obrotowej rotorów n. Stosunek wewnętrznych strat przepływu gazu Q v100 do objętości V o zależy od dokładności wykonania poszczególnych elementów urządzenia oraz od stosowanych luzów montażowych pomiędzy wirującymi rotorami i pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi rotorów a korpusem dmuchawy. Luzy te zależne są przede wszystkim od wielkości urządzenia. W budowanych obecnie dmuchawach stosowane wzajemne luzy pomiędzy dwoma zewnętrznymi powierzchniami rotorów wynoszą dla urządzeń małych od 0,12 do 0,2 mm a dla dużych od 0,4 do 0,6 mm. 5

6 W tabeli 14.1 przedstawiono na przykładzie typoszeregu dmuchaw firmy RKR, charakterystyczn wartości; straty Q v100 na każde 100 mbar sprężu, objętości Vo, teoretycznego przepływu objętościowego Q 0 oraz stosunku Q v100 /Q o przy prędkości obrotowej n = 2000 obr/min. Tabela 14.1 Strata objętości, objętość teoretyczna oraz ich stosunek dla dmuchaw typu RB. Szczelinowe straty przepływu szczególnie duże są dla urządzeń małych. Dla najmniejszej dmuchawy RB10 stosunek Q v /Q o dochodzi do 20 % przy różnicy ciśnień Δp = 100 mbar. W konstrukcjach dużych udział strat objętości zmniejsza się do wartości 3-2%. Przy stosowanych w oczyszczalnych ścieków wartościach sprężu Δp = mbar, straty Q v osiągają dla dmuchaw małych nawet do 50% teoretycznej wydajności Q o, a dla dużych do ok. 6%. Zapotrzebowanie na moc do napędu dmuchaw Root'sa. Moc dostarczoną do wału dmuchawy obliczyć można jako sumę mocy teoretycznej N th (potrzebnej na sprężanie i wytłoczenie powietrza wg wykresu ciśnienia pełnego) oraz mocy N v (traconej przez łożyska, koła zębate i wewnętrzne straty przepływu sprężanego powietrza w osprzęcie dmuchawy). Moc traconą oblicza się wg zależności: Moc tracona N v stanowi zwykle 3-5 % wymaganej mocy napędu dmuchawy. Wg zaleceń firmy RKR moc na wale dmuchawy Roots a z napędem pasowym obliczać można wg zależności: gdzie: Δp v - spadek ciśnienia sprężanego powietrza w agregacie (w przewodach, tłumiku drgań oraz na osprzęcie) zwykle ok. 25 mbar η s - współczynnik sprawności stopnia. Przyjmowane wartości η S wynoszą zwykle od 0.9 do Mniejsze wartości przyjmuje się dla niedużych prędkości obrotowych i dużych spręży. Większe dla dmuchaw dużych. 6

7 Pod względem energetycznych dmuchawy (niechłodzone) można ocenić na podstawie ogólnego współczynnika sprawności adiabatycznej, określanego także w literaturze jako całkowity. Przedstawia on stosunek mocy potrzebnej do sprężania adiabatycznego powietrza w zakresie ciśnień od p 1 do p 2, w stosunku do mocy na wale potrzebnej do napędu dmuchawy Roots a. Po pomnożenia licznika i mianownika przez iloczyn G o H i i przedstawienia N ad jako H ad G 1 obliczona wg zależności: gdzie: κ - stosunek ciepła właściwego gazu, R - stała gazowa [ J/kg K], T 1 - temperatura początkowa gazu [K], G 1, G v - masowe natężenie przepływu powietrza [kg/h], otrzymujemy: Pierwszy człon H ad / H i nosi nazwę wewnętrznej sprawności adiabatycznej η ad w. Uwzględnia on wpływ wszystkich strat wewnętrznych na termodynamiczne doskonałe sprężanie i przemieszczanie gazu w dmuchawie. Drugi człon uwzględnia wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne ilościowe straty gazu w czasie ssania, sprężania i przemieszczania gazu i jest określany jako sprawność objętościowa η v. Trzeci człon równania jest sprawnością mechaniczną dmuchawy η m czyli stosunkiem N i / N K. Moc mechaniczna N mech = N K - N i wydatkowana jest na pokonanie oporów tarcia w łożyskach wałów, przekładni zębatej oraz uszczelnieniach. Moc ta obejmuje także straty tarcia pomiędzy rotorami a gazem. 7

8 Charakterystyki pracy dmuchaw Roots a. Podstawowe charakterystyki pracy dmuchawy średniej wielkości typu RB 120 tj; zależność wydajności Q 1, sprawności całkowitej η ad całk (adiabatycznej) oraz zapotrzebowania na moc na wale urządzenia P K w zakresie możliwych w czasie eksploatacji zmian prędkości obrotowej rotorów przedstawia rys Dmuchawy Roots a projektuje i eksploatuje się tak, aby optymalny zakres obwodowej prędkości tłoków wynosił od 15 do 30 m/s. Rys Charakterystyki pracy dmuchawy Root'sa. Firmy produkujące dmuchawy Roots a w swoich materiałach katalogowych nie zamieszczają przedstawionych wyżej pełnych danych technicznych pracy urządzeń. Na rysunku nr 14.8 zamieszczono typowe charakterystyki przedstawione w funkcji zmiany prędkości obrotowej rotorów tj. wydajność dmuchawy na ssaniu Q 1 = f(n) dla zmiennych spręży, zapotrzebowanie mocy na wale N = f(n) oraz przyrost temperatury powietrza sprężanego ΔT = f(n). Rys Typowe charakterystyki pracy dmuchawy Root'sa. 8

9 Samodzielny prawidłowy dobór urządzenia do warunków pracy pod kątem energetycznym na podstawie przedstawionych w/w danych jest praktycznie niemożliwy, ponieważ nie dysponujemy współczynnikiem sprawności całkowitej dmuchawy Roots a. Zasadniczo o ekonomiczności pracy dmuchawy Roots a poza luzami montażowymi decydują dwa parametry pracy urządzenia tj. stopień sprężania oraz prędkość obrotowa rotorów. Szereg producentów dmuchaw Roots a opracowało specjalne programy komputerowe do optymalnego doboru urządzeń pod katem pracy urządzeń z maksymalną sprawnością energetyczną. Dobierając wielkość i ilość dmucha pracujących w stacji dmuchaw na oczyszczalniach ścieków d la zaspokojenia potrzeb systemu napowietrzania należy brać pod uwagę, że: - współczynnik sprawności całkowitej spada wraz ze wzrostem sprężu, - współczynnik sprawności całkowitej rośnie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej rotorów. Na rysunku nr 14.9 przedstawiono wpływ parametrów eksploatacyjnych dmuchawy Roots a (od wartości spręża powietrza osiąganego przy pracy dmuchaw dużych) na wartości poszczególnych sprawności η ad, η v, η mech i η cał. Rys Zależności sprawności dmuchawy Roots'a w funkcji sprężu, przy stałej prędkości obrotowej. Sprawność mechaniczna, poza początkowym zakresem, praktycznie nie zależy od wartości sprężu. Pozostałe wartości wewnętrznej sprawności adiabatycznej i objętościowej zmniejszają się wraz ze wzrostem sprężu. 9

10 Na rys przedstawiono dla dużych dmuchaw Roots a przykładowe wartości poszczególnych sprawności η ad, η v, η mech i η cał w zależności od wartości prędkości obrotowej rotorów, przy stałym sprężu. Rys Zależności sprawności dmuchawy Roots'a w funkcji prędkości obrotowej, przy stałym sprężu. Sprawność agregatu sprężającego powietrze atmosferyczne η ag w zależności od wartości prędkości obrotowej rotorów dmuchawy (rys.14.11) składającego się z: - dmuchawy Roots a, - przekładni pasowej, - silnika asynchronicznego, - przetwornika częstotliwości prądu Rys Zależność współczynników sprawności; całkowitej dmuchawy Roots'a, przekładni pasowej, silnika napędowego oraz przetwornika częstotliwości w funkcji zmian obrotów. 10

11 Na rys przedstawiono zapotrzebowanie na moc potrzebna do napędu agregatu sprężającego powietrze atmosferyczne (dmuchawa Roots a, przekładnia pasowa, silnik elektryczny zasilany poprzez falownik częstotliwości) w funkcji zmian obrotów. Rys Rozkład mocy potrzebnej do sprężania powietrza w agregacie sprężającym powietrze dmuchawie RB40 w funkcji jej prędkości obrotowej. Efektywność energetyczną sprężania powietrza atmosferycznego w dmuchawie Roots a tj. stosunek mocy elektrycznej zużytej na sprężanie 1 Nm 3 gazu w funkcji zmian obrotów przedstawiono na rys. nr Rys Wydajność oraz jednostkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej w zależności od prędkości pracy dmuchawy RB 40 przy jej sprężu Δp = 550 mbar. 11

12 Dmuchawy promieniowe Rys Promieniowa dmuchawa sprężająca powietrze firmy HV Turbo. Konstrukcja agregatu sprężającego powietrze atmosferyczne na bazie dmuchawy promieniowej Rys Elementy składowe agregatu. 12

13 Rys Przekrój osiowy przez napęd i dmuchawę promieniową. Zalety dmuchaw promieniowych - bezstopniowa regulacja wydajności do 45% przy stałej ilości obrotów. - niskie koszty eksploatacyjne ze względu na ekstremalnie wysoka sprawność w całym zakresie regulacji, także przy zmiennych warunkach zewnętrznych (temperatura i ciśnienie). - niski poziom hałasu przy braku pulsacji ciśnieniowych, czyli tłumik po stronie ciśnieniowej jest zbędny. - zwarta konstrukcja i mały ciężar powodują niskie koszty budowlane i instalacyjne. - zagwarantowane powietrze wolne od oleju. Zastosowania - napowietrzanie w dużych oczyszczalniach ścieków (komunalnych i przemysłowych). - fermentacja drożdży oraz podobne procesy biologiczne. - odsiarczanie gazów spalinowych, ropy naftowej i gazu ziemnego. 13

14 Rys Charakterystyki dmuchawy promieniowej typu DA253 Regulacja ilościowa przepływu powietrza za pomocą: - zmiany prędkości obrotowej wirnika dmuchawy, - nastawnego dyfuzora, który jest palisadą łopatek o zmiennej geometrii, rozmieszczonej po stronie ciśnieniowej. Zmienna (nastawna) geometria dyfuzora oprócz szerokiego zakresu wydatku umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności całkowitej dmuchawy. Rys Nastawialny dyfuzor dmuchawy promieniowej. 14

15 - nastawnej kierownicy wstępnej, który jest palisadą łopatek o zmiennym kącie nachylenia, rozmieszczonych po stronie ssącej. Dzięki zmiennemu położeniu kąta łopatek kierownicy zmieniają się charakterystyki dmuchawy. Rys Kierownica wstępna w dmuchawie promieniowej. Sprężanie adiatermiczne Przy rozpatrywaniu procesów sprężania zakłada się przeważnie, że gazy rzeczywiste można traktować tak jak gazy termicznie i kalorycznie doskonałe, poza tym operuje się uproszczonymi (jednowymiarowymi) modelami przepływu i uśrednionymi parametrami. W ogólnym przypadku sprężania gazu przyjmuje się, że proces sprężania przebiega wg zastępczej przemiany politropowej. Znając wykładnik m tej przemiany można wyznaczyć pracę właściwą (odniesioną do jednostki masy) sprężania politropowego bez strat wg zależności: W niechłodzonych przepływowych maszynach sprężających zakłada się, że proces sprężania odbywa się wg przemiany adiatermicznej - bez wymiany ciepła z otoczeniem. 15

16 Dla adiatermicznej przemiany, rzeczywista praca właściwa sprężania jest równa różnicy entalpii całkowitych: Do dalszych rozważań załóżmy, że c 1 = c 2, stąd: Przy założeniu, że proces sprężania odbywa się bez rozpraszania energii (strat) przemiana sprężania będzie przebiegać wzdłuż izentropy. Pracę izentropowego sprężania wyraża wzór : Rys Porównanie różnych procesów sprężania na wykresie T-s: sprężanie politropowe m > κ 1-2 S - sprężanie izentropowe, 1-2' - sprężanie politropowe m < κ, 1-2 t - sprężanie izotermiczne. 16

17 Rzeczywisty proces sprężania, na skutek istnienia strat tarcia, oderwań i zawirowań powodujących rozpraszanie energii, nie jest procesem odwracalnym. Rzeczywistą pracę sprężania, wzdłuż zastępczej politropy wg równania: wyraża wzór Jako wzorzec służący do porównywania jakości energetycznych niechłodzonych dmuchaw (sprężarek) przyjmuje się pracę izentropowego lub politropowego sprężania bez strat, wyrażone w/w wzorami. Dzieląc je przez rzeczywistą prace sprężania otrzymuje się wskaźniki jakości energetycznych maszyn wyrażone przez: sprawność izentropową lub sprawność połitropową Z w/w równań wynikają zależności: Dla niechłodzonych sprężarek jest zawsze: m > κ i η m > η s. Spotykane w eksploatacji wartości sprawności izentropowych, tak dla maszyn osiowych jak i promieniowych, kształtują się w granicach: η s = 0,70 0,86, osiągając dla specjalnych rozwiązań wartość η s = 0,92. 17

18 Tablica Wykładnik politropy rozprężania. Tablica Zależności dla różnych przebiegów procesu sprężania 18

19 Rys Zależności sprawności politropowej η m od wykładnika politropy m i wykładnika izentropy κ. Sprężanie diatermiczne W sprężarkach chłodzonych sprężanie odbywa się diatermicznie - część energii cieplnej wytworzonej w czasie procesu sprężania jest celowo odprowadzona na zewnątrz. Rzeczywistą pracę sprężania, przy założeniu c 1 = c 2 oraz wartości energii cieplnej odprowadzonej od gazu równej q, wyraża zależność: Jeżeli energia cieplna będzie tak odprowadzana, że gaz w czasie procesu sprężania będzie miał stałą temperaturę, to sprężanie będzie się odbywać wg przemiany izotermicznej. Pracę sprężania izotermicznego bez strat wyraża wzór: 19

20 Jakości energetyczne sprężarek chłodzonych porównuje się za pomocą sprawności izotermicznej zdefiniowanej jako: Wartości sprawności izotermicznych stacyjnych sprężarek przy różnych przepływach objętości V (wg wytwórni Demag) podano w poniższej tabeli: Chłodzenie gazu w czasie procesu sprężania praktycznie można uzyskać stosując trzy sposoby: 1) chłodzenie zewnętrzne polegające na wyprowadzaniu gazu sprężanego do specjalnych chłodnic umieszczonych na zewnątrz kadłuba lub tworzących z nim konstrukcyjną całość, 2) chłodzenie wewnętrzne polegające na chłodzeniu gazu sprężanego we wnętrzu urządzenia wyposażonego w specjalne kanały w kadłubie przez które przepływa czynnik chłodzący np. woda, 3) wtryskiwanie cieczy do sprężanego czynnika, która odparowując ochładza go. W jednostopniowych maszynach trudności i koszty związane z wykonaniem chłodzenia wg sposobów 2 i 3 znacznie przewyższają efekty ekonomiczne wynikające z oszczędności energii. Jest to przyczyną, że nie buduje się jednostopniowych, stacyjnych sprężarek chłodzonych. Trudności wykonawcze i kłopoty eksploatacyjne przy stosowaniu rozwiązań 2 i 3 powodują, że ostatnio buduje się przeważnie wielostopniowe sprężarki z chłodzeniem zewnętrznym. Rys Przebieg sprężania z dwukrotnym chłodzeniem miedzystopniowym, na wykresie T-s Dla zobrazowania korzyści spowodowanych chłodzeniem zewnętrznym można podać za Eckertem, że dla sprężarki o sprężu π = 8, temperaturze wlotowej powietrza t x = 15 C, sprawności izentropowej grup stopni η s = 78%, temperaturze gazu opuszczającego chłodnicę t ch = 30 C, jednakowych spręży π we wszystkich grupach stopni i przy pominięciu strat w chłodnicach; - przy dwukrotnym chłodzeniu między stopniowym zmniejszenie zapotrzebowania energii, w stosunku do sprężania bez chłodzenia, wynosi 20%, a przy trzykrotnym chłodzeniu międzystopniowym 22%. 20

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

Przemiany termodynamiczne Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość

Bardziej szczegółowo

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl DMUCHAWY ROOTS'A Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991 roku przez połączenie ponad 30-letniej

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

YCa. y 1. lx \x. Hi-2* sp = SPRĘŻARKI TŁOKOWE 7.1. PODSTAWY TEORETYCZNE

YCa. y 1. lx \x. Hi-2* sp = SPRĘŻARKI TŁOKOWE 7.1. PODSTAWY TEORETYCZNE SPRĘŻARKI TŁOKOWE 7.1. PODSTAWY TEORETYCZNE Maszyna,.która kosztem energii pobranej z obcego źródła podnosi ciśnienie gazu, nazywa się; sprężarką. Na rys.7.1 w układzie p-v przedstawiono teoretyczny przebieg

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH POMPĘ I WARUNKI JEJ PRACY Symbol, Nazwa, określenie, zależność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350 20 7.5 1.5x45 44 +0.1-0.1 7.5 1.5x45 h 0,01A h 0,03 A 1x45 1,6 1x45 1,6 h 0,03 A 172 155 R5 10 20 h 0,03/Ø70A Ø250 Ø240 r6 Ø215 (Ø70) 50 +0.3 0 Ø50 3,2 b 0,02/Ø55 A 9.5 +0.1 0 1x45 A 1,6 1X45 3,2 Ø65 H7

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

BADANIA SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

BADANIA SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Opracował: dr inż. Zdzisław Nagórski Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego pt.: A. Wiadomości podstawowe i uzupełniające: BADANIA SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Proces sprężania - w zastosowaniach technicznych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ 1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń

Bardziej szczegółowo

GUDEPOL katalog produktów strona 3

GUDEPOL katalog produktów strona 3 GUDEPOL katalog produktów strona 3 1 sprężarki tłokowe sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Techniki niskotemperaturowe w medycynie INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon

Bardziej szczegółowo

In-Tech Andrzej M. Araszkiewicz. Sprężarki łopatkowe a śrubowe. Porównanie

In-Tech Andrzej M. Araszkiewicz. Sprężarki łopatkowe a śrubowe. Porównanie Sprężarki łopatkowe a śrubowe Porównanie. Porównanie systemu: śrubowego i łopatkowego obieg powietrza: Identyczny Regulacja: Podobna Napędy: RÓŻNE Obieg oleju : Identyczny Stopnie sprężające: RÓŻNE Porównanie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Oznaczenia figur i oznaczenia na figurach Fig. l Geometryczna konstrukcja mechanizmu

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów boczno-kanałowych

Karta katalogowa wentylatorów boczno-kanałowych Karta katalogowa wentylatorów boczno-kanałowych Zastosowanie Wentylator bocznokanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: Anna Grzeczka Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna sem. II mgr Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku TERMODYNAMIKA przykłady zastosowań I.Mańkowski I LO w Lęborku 2016 UKŁAD TERMODYNAMICZNY Dla przykładu układ termodynamiczny stanowią zamknięty cylinder z ruchomym tłokiem, w którym znajduje się gaz tak

Bardziej szczegółowo

Serwis i modernizacja systemów napowietrzania w oczyszczalniach ścieków

Serwis i modernizacja systemów napowietrzania w oczyszczalniach ścieków Serwis i modernizacja systemów napowietrzania w oczyszczalniach ścieków Na prawidłowy przebieg procesu oczyszczania ścieków ma wpływ wiele czynników. Większość ma podłoże technologiczne i związane są głównie

Bardziej szczegółowo

wentylatory boczno-kanałowe SC-F

wentylatory boczno-kanałowe SC-F Zastosowanie Wentylator bocznokanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia. Urządzenia do transportu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: KATARZYNA ZASIŃSKA Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Studia/Semestr:

Bardziej szczegółowo

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na:

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na: Pompy wirowe Pompy wirowe należą do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega więc na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku (tj. organie roboczym) zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 Wentylatory serii WPWDs to typoszereg wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 Wentylatory promieniowe WPO 10/25 WPO 18/25 to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrukcja do

Bardziej szczegółowo

Indykowanie maszyn wolnobieżnych

Indykowanie maszyn wolnobieżnych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Indykowanie maszyn wolnobieżnych Instrukcja do ćwiczenia nr 11 Opracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska

Bardziej szczegółowo

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego 13CHŁODNICTWO 13.1. PODSTAWY TEORETYCZNE 13.1.1. Teoretyczny obieg chłodniczy (obieg Carnota wstecz) Teoretyczny obieg chłodniczy, pokazany na rys.13.1, tworzy, ciąg przemian: dwóch izotermicznych 2-3

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11 SPIS TREŚCI str.: Wstęp....................................... 11 1. Pompy...................................... 13 1.1. Podział pomp okrętowych....................... 13 1.2. Pompy wyporowe............................

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE LN WYNIKOWY MSZYNOZNWSTWO OGÓLNE KLS I technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Ilość godzin 38 tygodni x 1 godzina = 38 godzin rogram ZS 17/2004/19 2115/MEN 1998.04.16

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową z wielostopniową dyszą promieniową Opis służący do pracy przy wysokich ciśnieniach różnicowych. Stosowany jest między innymi, w instalacjach przemysłowych i elektrowniach, jako: zawór regulacji wtrysku

Bardziej szczegółowo

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa Turbiny parowe Zasada działania W silniku parowym tłokowym energia pary wodnej zamieniana jest bezpośrednio na energię mechaniczną w cylindrze silnika. W turbinie parowej przemiana energii pary wodnej

Bardziej szczegółowo

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm POMPY TYPU Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm H ZASTOSOWANIE Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 2. 1 kmol każdej substancji charakteryzuje się taką samą a) masą b) objętością

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40 CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE

SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE 1 Zakres momentów przenoszonych przez przekładnie przemysłowe w zestawieniu do motoreduktorów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH Podstawy teoretyczne do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory serii WWWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości: WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25,

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Badania porównawcze układów sterowania i regulacji prędkością odbiornika hydraulicznego Opracowanie: H. Kuczwara, Z. Kudźma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 8 Badanie charakterystyk mikropompy zębatej Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak Wprowadzenie do mikrohydrauliki

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach? 1. Która z podanych niżej par wielkości fizycznych ma takie same jednostki? a) energia i entropia b) ciśnienie i entalpia c) praca i entalpia d) ciepło i temperatura 2. 1 kj nie jest jednostką a) entropii

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 Wentylatory serii WPT to typoszereg wentylatorów promieniowych do transportu pneumatycznego.zalecane są się do przetłaczania czynnika o stężeniu

Bardziej szczegółowo

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki, CHŁODNICZE typu W92MARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu W92M są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +5 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C. Pompy przeznaczone są do utrzymywania ciśnienia lub różnicy ciśnień oraz wymuszania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone 1. Wykorzystanie spalinowych silników tłokowych W zależności od techniki zapłonu spalinowe silniki tłokowe dzieli się na silniki z zapłonem samoczynnym (z obiegiem Diesla, CI compression ignition) i silniki

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

Bardziej szczegółowo

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej BQDV, Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej Pionowe pompy diagonalne ZASTOSOWANIE Pionowe pompy z typoszeregu BQDV/ są przeznaczone do przetłaczania czystej wody użytkowej lub lekko zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków projekt. zajęcia VI. Stanisław Miodoński

Oczyszczanie ścieków projekt. zajęcia VI. Stanisław Miodoński Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia VI Prowadzący: Justyna Machi Stanisław Miodoński Plan zajęć 1. Ustalenie gabarytów KOCz 2. Dobór wyposażenia KOCz 3. Wyznaczenie wymaganej wydajności stacji dmuchaw

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD ZASTOSOWANIE Wentylatory młynowe służą do przetłaczania gorącego powietrza lub mieszaniny powietrzno spalinowej o temperaturze do 400 0 C, o stężeniu

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI TŁOKOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI TŁOKOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SPRĘŻARKI TŁOKOWE Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. w w w. a i r p o l. c o m. p l KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991 roku przez połączenie

Bardziej szczegółowo

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO 62 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzanie oleju

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO mgr inż. Roman SZCZEPAŃSKI KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Politechnika Gdańska 1. ANALIZA TEORETYCZNA WPŁYWU ODZY- SKU CIEPŁA NA PRACĘ URZĄDZENIA CHŁOD-

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandt a budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna. Natalia Szczuka Inżynieria mechaniczno-medyczna St.II

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165228 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288350 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: F02B 53/00

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWO-PROMIENIOWE DO TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

WENTYLATORY OSIOWO-PROMIENIOWE DO TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a W T O P WENTYLATORY OSIOWO-PROMIENIOWE DO TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Olkusz, 2009 UWAGI OGÓLNE W latach 1990-94 Fabryka Wentylatorów

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami Zasada zerowa Kiedy obiekt gorący znajduje się w kontakcie cieplnym z obiektem zimnym następuje

Bardziej szczegółowo

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM Ćw. 4 BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM WYBRANA METODA BADAŃ. Badania hydrodynamicznego łoŝyska ślizgowego, realizowane na stanowisku

Bardziej szczegółowo

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) AUTOMAN Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) SERIA SPRĘŻAREK AH Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM: MAŁE, PODRĘCZNE, BEZOLEJOWE Sprężarki bezolejowe serii AH zostały zaprojektowane z przeznaczeniem o różnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo