ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6"

Transkrypt

1 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy hali małego lodowiska MKS Cracovia, przy ul. Siedleckiego 7, w Krakowie, na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia i dojazdy, parking, mała architektura, itp.) oraz infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładki istniejącego uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdu z działki nr 274/1 obr. 17 Śródmieście. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Numer zadania: VIII-1.21 Nazwa zadania: Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, przy ul. Siedleckiego 7. (nazwa, adres) LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. nr 292/1 obr. 17 Śródmieście Teren inwestycji położony w Krakowie przy ul. Siedleckiego 7. (nr działek, obręb) Przedmiot zamówienia powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, a w szczególności: z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z Nr 243 poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wzorów: wniosków o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. u. Nr 120 poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 150), z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.), z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.), z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, nr 163, poz. 981 z późn. zm.), Strona 1 z 10

2 z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714), z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.), z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719), z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz z późn. zm.), z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260), z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U r. Nr 153, poz. 955). II. ZAKRES SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA. LP. Prace - zakres opracowania. CZĘŚĆ I. Materiały do projektu, prace przygotowawcze, opracowania wyjściowe oraz pozyskanie stosownych opinii, uzgodnień, decyzji. Zadanie 1 Uzyskanie z wydziału geodezji UMK: Kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginał), z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją, (bez wrysowanego projektu zagospodarowania terenu). Kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500 jw. Zadanie 2 Pozyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności poszerzenia terenu inwestycji o dodatkowe działki, z uwagi na pozyskane warunki przyłączenia/odbioru, dostosowanie mapy do celów projektowych oraz pozyskanie na rzecz Zamawiającego zgód na wejście w teren, leży po stronie Wykonawcy. Zadanie 3 Inwentaryzacja pełnobranżowa stanu istniejącego, w szczególności budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz części dużej hali lodowiska - przewidzianej do lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego (pow. ok. 40 m² wys. ok. 3,20 m), wraz z koniecznymi Strona 2 z 10

3 opiniami, ekspertyzami wykonanymi w oparciu o badania i odkrywki, poparta szczegółową dokumentacją opisową, rysunkową i fotograficzną (przy czym dokumentacja fotograficzna ma zawierać datę wraz z godziną umieszczoną na fotografii, a poszczególne fotografie mają posiadać opis i wskazanie, w którym miejscu zostały wykonane, w jakim kierunku i na jakim etapie prac, tak by umożliwiały identyfikację), w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotu zamówienia. Serwis fotograficzny ze stanu istniejącego (w zakresie potrzebnym do analiz i ilustracji projektu). Inwentaryzacja i badania dendrologiczne istniejącej zieleni poparte szczegółową dokumentacją opisową, rysunkową i fotograficzną (przy czym dokumentacja fotograficzna ma zawierać datę wraz z godziną umieszczoną na fotografii, a poszczególne fotografie mają posiadać opis i wskazanie, w którym miejscu zostały wykonane, w jakim kierunku i na jakim etapie prac, tak by umożliwiały identyfikację). W ramach zadania należy wykonać dokumentację rozbiórkową pełnobranżową (zawierającą: Projekty Rozbiórek, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorysy Inwestorskie, Przedmiary Robót dla każdej branży oddzielne), obejmującą: zagospodarowanie terenu w tym uzbrojenie terenu (tj. m.in.: sieci, przyłącza, instalacje wewnętrzne, itp. kolidujące z planowaną inwestycją), budynków od strony południowej (starej małej hali lodowiska) z przybudówkami oraz obiektami zlokalizowanymi wzdłuż nasypu kolejowego, od strony południowej i zachodniej (według konieczności i w uzgodnieniu z Zamawiającym, mniej więcej do połowy wysokości dużej hali lodowiska lub do maszynowni), a także stosownie do potrzeb, obiektów od strony północnej dużej hali, w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotu zamówienia, oraz przygotować i przekazać Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę, a następnie złożyć wniosek do WAiU UMK (I ETAP termin realizacji - do r.) i pozyskać ostatecznej decyzję na rozbiórkę. Zadanie 4 Złożenie stosownych wniosków oraz uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, warunków przyłączeniowych, informacji technicznych, uzgodnień przyjętych rozwiązań projektowych (prąd, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, gaz, energia cieplna), w tym również w zakresie ograniczeń sposobu zagospodarowania terenu, w związku z istniejącym uzbrojeniem oraz możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych (np. przekładek istniejącego uzbrojenia terenu). Przekazanie Zamawiającemu sukcesywnie i na bieżąco kopii kompletnych wniosków złożonych w ramach Zadania oraz otrzymanych, pozyskanych warunków technicznych, informacji, opinii i uzgodnień. Zadanie 5 PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU ZAOPATRZENIA DUŻEJ HALI LODOWISKA W ENERGIĘ CIEPLNĄ. W ramach I ETAPU należy wykonać, uzgodnić, zatwierdzić (w tym dokonać skutecznego zgłoszenia, a w razie konieczności pozyskać decyzję ULICP i pozwolenia na budowę - stosownie do wymogów ustaw o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym i prawo budowlane) i przekazać Zamawiającemu, zatwierdzoną dokumentację projektową pełnobranżową - przyłącza cieplnego dla hali dużego lodowiska wraz z węzłem cieplnym, projektem AKPiA, instalacji elektrycznej (w zakresie obsługi), projektem technologii węzła cieplnego dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego (instalacja topielnika), c.w.u. oraz wentylacji, projekt przebudowy i rozbudowy istniejących wewnętrznych instalacji z dostosowaniem do przyjętych rozwiązań dla przyłącza i węzła cieplnego, wytyczne budowlano konstrukcyjne dot. lokalizacji i budowy wymiennikowni, Przedmiar Robót, Kosztorysy Inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (po stronie Wykonawcy leży, w uzgodnieniu z Zamawiającym, określenie docelowych bilansów ciepła dla dużej hali lodowiska, wykonanie mapy do celów projektowych we właściwym i niezbędnym zakresie, Strona 3 z 10

4 uzgodnienie trasy u właściwego zarządcy dróg, ZKUPSUT oraz MPEC, pozyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu MPEC wraz z uzgodnieniem koniecznych dla realizacji odstępstw technicznych, uzyskanie koniecznych opinii i zgód na przebieg trasy przez działki sąsiednie). Zadanie 6 Uzyskanie opracowań w zakresie wymaganym przepisami prawa regulującym ochronę środowiska (w tym opinii o konieczności lub braku konieczności pozyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych DUŚ, raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzji DUŚ) i ochronę wód (w tym operat wodnoprawny, decyzji pozwolenia wodnoprawnego obejmujący również planowany sposób posadowienia obiektu). Przekazanie Zamawiającemu sukcesywnie i na bieżąco kopii kompletnych wniosków złożonych w ramach Zadania oraz otrzymanych, pozyskanych informacji, opinii, uzgodnień, decyzji. Zadanie 7 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej terenu i rozpoznanie warunków gruntowo wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno inżynierską oraz uzyskać zawiadomienia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń. Zadanie 8 Pozyskanie wytycznych, opinii, uzgodnień i pozwoleń w zakresie obsługi komunikacyjnej od zarządcy drogi publicznej dla planowanej inwestycji oraz dla budowy planowanej inwestycji. W razie potrzeby opracowanie i uzgodnienie z właściwą jednostką/zarządcą projektu zmiany organizacji ruchu. Zadanie 9 Pozyskanie wytycznych, opinii (a w szczególności pozyskanie opinii, o której mowa w art. 57 ustawy o transporcie kolejowym), uzgodnień i pozwoleń w zakresie objętym ustawą o transporcie kolejowym i przepisami wykonawczymi, w tym także uzgodnienie z zarządcą infrastruktury, wykonania robót budowlanych związanych zarówno z budową jak i z rozbiórką Zadanie 10 Pozyskanie wytycznych, uzgodnień, pozwoleń właściwego organu w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i przepisów wykonawczych. Zadanie 11 Złożenie stosownych wniosków w celu uzyskania właściwych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, w tym: - złożenie wniosku o ULICP i pozyskanie decyzji, - uzgodnienie przyjętych rozwiązań z właściwą Konserwatorem Zabytków, a także stosownie do potrzeb, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. CZĘŚĆ II. Opracowanie STUDIUM programowo przestrzennego oraz KONCEPCJI programowo przestrzennej wielobranżowej. (Celem studium programowo przestrzennego jest określenie wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami programu, ich wielkości, ustalenie zasad zabudowy, jej gabarytów i chłonności terenu oraz skutków przyjętych rozwiązań dla planowanej inwestycji.) Zadanie 1 Studium programowo przestrzenne ma obejmować przede wszystkim ustalenie: 1. Zasad rozmieszczenia zabudowy. 2. Relacji poszczególnych elementów programu. 3. Zasad obsługi komunikacyjnej. 4. Zasad i stref przebiegu sieci infrastruktury nad i podziemnej. 5. Zasad i stref ruchu pieszego. 6. Zasad zagospodarowania zieleni. 7. Zasad etapowania inwestycji (kolejności wykonywanych prac). 8. Uwarunkowań kulturowo przyrodniczych. 9. Uwarunkowań prawnych. 10. Wielkości programowych i określenie chłonności terenu (jako wynik posumowania powyższych zasad i uwarunkowań), w kontekście obowiązujących przepisów, ze wskazaniem elementów wymagających pozyskania odstępstw oraz stopnia ryzyka. Strona 4 z 10

5 Zadanie 2 Koncepcja programowo przestrzenna wielobranżowa, powstała w oparciu o studium programowo przestrzenne ma zawierać: 1. Projekt zagospodarowania terenu z częścią opisową i graficzną sporządzoną na: kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją z naniesioną granicą zajętości terenu oraz z naniesionym i zróżnicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu, kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją z naniesioną granicą zajętości terenu oraz z naniesionym i zróżnicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu, wraz z tabelarycznym zestawieniem numerów działek, które stanowią obszar inwestycji, oraz w które następuje wejście w teren z projektowanym zagospodarowaniem w tym infrastrukturą techniczną, z wyszczególnionym dla nich zakresem wejścia w teren, oraz z bilansem terenu. 2. Projekt zieleni sporządzony na kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:500 i 1:1000 (odpowiednio), 3. Rzuty poszczególnych kondygnacji w tym dachu w skali 1:200 (schemat w kolorze) i 1: Charakterystyczne przekroje obiektu w skali 1:200 i 1: Elewacje linearne i w kolorze w skali 1:200 i 1: Wizualizacje w kolorze, przedstawiające inwestycję w widoku perspektywicznym, a także z lotu ptaka oraz wizualizacje wnętrz hali (min. trzy ujęcia obiektu wraz z otoczeniem z zewnątrz, w tym jedno z lotu ptaka oraz dwa ujęcia wewnątrz) na dwóch planszach utwardzonych o wymiarach 70x100 cm (2 szt.) oraz na płycie CD. 7. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji. Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 opisanych. Zadanie 3 Opracowanie analiz w zakresie możliwości wykorzystania na obiekcie odnawialnych źródeł energii (np. instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, odzysk ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, studnie, rekuperator itp.) oraz zastosowania takich rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu wraz z opracowaniem analizy w zakresie kosztów przyszłej eksploatacji (opracowanie to winno zawierać wskazania, które rozwiązania powinny być zastosowane na obiekcie z uzasadnieniem dlaczego). Szacunkowe koszty realizacji wraz z analizą zwrotu kosztów instalacji. Zadanie 4 Dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji proponowanych rozwiązań, w koncepcji programowo przestrzennej wielobranżowej. CZĘŚĆ III. DOKUMENTACJA BUDOWLANA. Zadanie 1 Projekty Budowlane dla całości przedmiotu zamówienia (w tym również w zakresie budowy sieci, przyłączy, a także rozbudowy i przekładek sieci oraz przyjętych rozwiązań zamiennych) oraz Projekty Rozbiórek, obejmujące wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia wraz z informacją BIOZ, charakterystyką energetyczną budynku oraz z rozwiązaniami przyjętymi (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w opracowaniu, o którym mowa w części II. zadnie egzemplarzy w wersji tradycyjnej, papierowej (w tym 4 egzemplarze dołączone do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę) oraz w wersji cyfrowej na opisanej płycie CD pliki w formatach: pdf. doc. i dwg. (pliki doc. i dwg. z możliwością edycji). Strona 5 z 10

6 Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Zadanie 2 Opracowanie i przekazanie preliminarza kosztów usunięcia drzew i krzewów wraz z pozyskaną przez Wykonawcę promesą na wycinkę drzew i krzewów. Dostarczenie przez Zamawiającego stosownych zgód i oświadczeń (wymaganych przepisami) nastąpi w dniu akceptacji przez Zamawiającego projektu zieleni i wniosku o wydanie promesy na wycinkę drzew i krzewów. Zadanie 3 Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami wymaganymi ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz decyzji pozwolenia na rozbiórkę (PnB) do właściwego organu. Dostarczenie przez Zamawiającego zgód i oświadczeń wymaganych ustawą Prawo budowlane, a w szczególności oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2. pkt 2., przywołanej ustawy, nastąpi w dniu akceptacji przez Zamawiającego ww. wniosków. Zadanie 4 Złożenie wniosku o decyzję PnB oraz innych stosownych wniosków dotyczących orzeczeń administracyjnych odnoszących się do pozwoleń budowlanych - 1 egzemplarz (kopia dla Zamawiającego wraz z załącznikami) i udział w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji PnB. W przypadku zaprojektowania planowanej inwestycji w taki sposób, że będzie ona wymagała pozyskania stosownych odstępstw od obowiązujących przepisów - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownych wniosków i udziału w tych postępowaniach, a w przypadku braku zgody na odstępstwa, zaprojektowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożenie wniosku o decyzję PnB i udział w postępowaniu administracyjnym. Zadanie 5 Złożenie wniosku o decyzję zgody na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem zieleni obejmującym zakres inwestycji, a w przypadku braku możliwości dokonania nasadzeń w obszarze inwestycji Zamawiający wskaże miejsce docelowe, które Wykonawca musi ująć w opracowaniu, stosownie do potrzeb inwestycji, wraz z udziałem w postępowaniu. Dostarczenie przez Zamawiającego stosownych zgód i oświadczeń (wymaganych przepisami) nastąpi w dniu akceptacji przez Zamawiającego projektu zieleni i wniosku o wydanie decyzji zgody na wycinkę drzew i krzewów. CZĘŚĆ IV. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA. Zadanie 1 Projekt Wykonawczy, dla całości przedmiotu zamówienia (w tym również w zakresie budowy sieci, przyłączy, a także rozbudowy i przekładek sieci oraz przyjętych rozwiązań zamiennych), opracowany w oparciu o wykonany oraz zatwierdzony Projekt Budowlany złożony z projektów poszczególnych branż - 3 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej oraz w wersji cyfrowej na opisanej płycie CD pliki w formatach: pdf. doc. i dwg. (pliki doc. i dwg. z możliwością edycji). Projekt Wykonawczy ma dostarczyć wykonawcy robót budowlanych pełna informację dotyczącą rozwiązań projektowych, które mają być zrealizowane, zawierać uszczegółowienie danych i rysunków sporządzonych w Projekcie Budowlanym, uzupełnione o niezbędne detale budowlane. Zadanie 2 Projekt Wykonawczy - SZCZEGÓŁOWY PROJEKT ARANŻACJI I WYSTROJU WNĘTRZ wraz z wyposażeniem dla całości obiektu (w tym również wyposażenie w sprzęt sportowy, utrzymaniowy i konserwacyjny) wszystkie pomieszczenia (kolorystyka przedstawiona w formie opisowej i graficznej z pokazaniem założeń kompozycji kolorystycznej) ze specyfikacją materiałową elementów wykończenia wnętrz, urządzeń, mebli, sprzętu, itp. - 3 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej oraz w wersji cyfrowej na opisanej płycie CD pliki w formatach: pdf. doc. i dwg. (pliki doc. i dwg. z możliwością edycji). Zadanie 3 Wytyczne zagospodarowania placu budowy w formie opisowej i graficznej uwzględniające i przedstawiające wytyczne zarządcy ruchu i właściwych zarządców dróg dla projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji (m.in. zgody na przejazd Strona 6 z 10

7 samochodami o masie powyżej 24 ton). Zadanie 4 Projekt zasilania placu budowy w wodę, prąd, zrzut ścieków, wskazanie miejsca urobku mas ziemnych, wskazanie miejsca utylizacji materiałów rozbiórkowych. Dokumentacja ww. winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Wszystkie projekty wykonawcze winny być objęte wspólnym systemem organizacji dokumentacji obejmującym: - strukturę dokumentacji (podział na fazy i branże, a w ich ramach np. tomy, zeszyty, teczki itp.), - zasady opisania (tomów, zeszytów, teczek i rysunków), - zasady numeracji rysunków. CZĘŚĆ V. DOKUMENTACJA DO PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE. Zadanie 1 Kosztorysy Inwestorskie oddzielnie dla każdej branży oraz oddzielnie dla etapu rozbiórki dokumentacja w ilości po 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej (spięta trwale w formacie A4 i opisane) oraz w wersji cyfrowej przekazana na opisanych płytach CD pliki w formatach pdf. i xml. (pliki w formacie xml. w wersji edytowalnej). Kosztorysy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a ponadto zawierać: nośniki cenotwórcze, zestawienia materiałów i sprzętu z podanymi ilościami i cenami. Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Zadanie 2 Przedmiary Robót oddzielnie dla każdej branży oraz oddzielnie dla etapu rozbiórki dokumentacja w ilości po 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej (spięta trwale w formacie A4 i opisane) oraz w wersji cyfrowej przekazana na opisanych płytach CD pliki w formatach pdf. i xml. (pliki w formacie xml. w wersji edytowalnej). Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Zadanie 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oddzielnie dla każdej branży oraz oddzielnie dla etapu rozbiórki dokumentacja w ilości po 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej (spięta trwale w formacie A4 i opisane) oraz w wersji cyfrowej przekazana na opisanych płytach CD pliki w formatach pdf. i doc. (pliki w formacie doc. w wersji edytowalnej). Dokumentacja wymieniona powyżej winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Wszystkie materiały winny być objęte wspólnym systemem organizacji dokumentacji obejmującym: - strukturę dokumentacji (podział na fazy i branże, a w ich ramach np. tomy, zeszyty, teczki itp.), - zasady opisania (tomów, zeszytów, teczek i rysunków), - zasady numeracji rysunków. CZĘŚĆ VI. NADZORY AUTORSKIE. Zadanie 1 Pełnienie nadzorów autorskich (obejmujących wszystkie branże) wraz z dojazdem, w trakcie realizacji inwestycji (realizacja inwestycji: rozpoczęcie II połowa 2014 r., zakończenie do końca 2015 r.), objętej wyżej wymienionym opracowaniem. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań inspektora nadzoru inwestorskiego (wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: - stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, - uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, - uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości Strona 7 z 10

8 wprowadzenia rysunkowych rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań projektowych przewidzianych w podstawowej dokumentacji projektowej, - udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym i osiągnięciu projektowych rozwiązań produkcyjnych. W ramach nadzoru autorskiego wykonywane będą, bez dodatkowego wynagrodzenia, szkice w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonując wezwania na nadzór autorski określi Projektantowi jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz termin wykonania czynności nadzoru autorskiego. Przewidywana ilość nadzorów autorskich (obejmujących wszystkie branże) ok III. KOŃCOWA FORMA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. 1. W formie opisowej i graficznej w nawiązaniu do elementów określonych w pkt II.: Studium programowo - przestrzenne - dla całości zamierzenia inwestycyjnego 2 egz. Koncepcja programowo przestrzenna wielobranżowa - dla całości zamierzenia inwestycyjnego 2 egz. - wizualizacje w kolorze przedstawiające inwestycję w kontekście istniejącej 2 egz. zabudowy oraz projektowanego zagospodarowania terenu, na dwóch planszach utwardzonych o wymiarach 70x100 cm (2 szt.) Projekty Budowlane: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (osobno dla etapu I. i II. oraz dla 5 egz. każdej branży oddzielnie) Projekt Wykonawczy: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (osobno dla etapu I. i II. oraz dla 3 egz. każdej branży oddzielnie), - dla wszystkich pomieszczeń aranżacji i wystroju wnętrz wraz z wyposażeniem 3 egz. i sprzętem. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (dla każdej branży osobno). 3 egz. Przedmiary: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (dla każdej branży osobno). 3 egz. Kosztorysy Inwestorskie: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (dla każdej branży osobno), 3 egz. Kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji. 1 egz. Oryginały decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, 1 egz. informacji, warunków, oryginały map ewidencyjnej i zasadniczej, itp. Oryginał mapy do celów projektowych w skali 1: egz. 2. Na nośniku cyfrowym: 3 komplety - Opisy techniczne studium, koncepcji, projektów (budowlany i wykonawczy), w form. pdf., doc. informacja BiOZ, - Rysunki techniczne studium, koncepcji, projektów (budowlany w form. dwg., pdf. i wykonawczy), - mapa do celów projektowych, w form. dwg., pdf. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa w form. pdf., doc. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - Kosztorysy i przedmiary. w form. pdf., xml. IV. ETAPOWANIE ZADANIA. Strona 8 z 10

9 ETAP I obejmuje wszystkie elementy związane z przygotowaniem kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę realizowany w terminie od zawarcia umowy do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji, tj. do dnia r. oraz wszystkie elementy związane z przebudową i zmianą sposobu zaopatrzenia dużej hali lodowiska w energię cieplną. ETAP II obejmuje wszystkie elementy zawarte w CZĘŚCIACH od I. do V. Zakresu szczegółowego zamówienia realizowane w terminie od zawarcia umowy do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji, tj. do dnia r. ETAP III obejmuje wszystkie elementy zawarte w CZĘŚCI VI. Zakresu szczegółowego zamówienia realizowane w terminie do r. V. INFORMACJE DODATKOWE. 1. Informacje ogólne. Szacunkowe koszty realizacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem szczegółowego opracowania dokumentacji. Przed przystąpieniem do szczegółowego opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych. Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z istniejącymi obiektami. Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot przyszłego zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tzn. bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów, a poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane. Zamawiający niemniej jednak dopuszcza, jako sytuacje wyjątkową, gdy jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu i Wykonawca nie może opisać w Projekcie Wykonawczym materiałów lub urządzeń w sposób wystarczająco wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i zgodny jak powyżej, aby wskazał on w tym celu inne dane (w tym np. producenta, pochodzenie, markę, znak towarowy itp.). Jeśli takiemu wskazaniu towarzyszą jednocześnie stwierdzenia lub równoważny z określeniem takiego systemu odniesienia, aby wykonawcy robót budowlanych umożliwić dobór materiałów lub rozwiązań nie gorszych od parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych założonych w Projekcie Wykonawczym. 2. Podstawowe informacje i wytyczne do opracowania: Program inwestycji winien uwzględniać istniejące elementy zagospodarowania terenu i przeznaczone do zachowania, tj. duża hala lodowiska wraz z obiektami kiosków handlowych zlokalizowanych po jej północnej i zachodniej stronie (mniej więcej do połowy wysokości dużej hali lub do maszynowni), budynek portierni, maszynownia chłodnicza dużej hali lodowiska, stacja trafo. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji trafo, pod warunkiem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiary, STWIORB, Kosztorysy) i pozyskaniem stosownych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych związanych z tą przebudową, w ramach przedmiotowego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia. Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum Krakowa w Dzielnicy II Grzegórzki, w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, w strefie nadzoru archeologicznego oraz w obszarze na którym występuje zagrożenie powodzią od rzeki Wisły (w przypadku awarii wałów lub przelania się wody przez ich koronę). Działka graniczy z ulicą Siedleckiego (od strony wschodniej), placem handlowym związanym z Grzegórzecką Halą Targową (od strony północnej), z obszarem kolejowym (od strony zachodniej) i zespołem kortów tenisowych klubu Grzegórzecki (od strony południowej). Strona 9 z 10

10 Wjazd na działkę odbywa się z jednokierunkowej ulicy Siedleckiego, łączącej się z układem komunikacyjnym Krakowa Śródmieścia poprzez ulice Starowiślną i Daszyńskiego. Istniejący na działce największy obiekt kubaturowy został wybudowany w latach 70-tych XX wieku (przebudowywany w ostatnich latach). Jest on jednoprzestrzenną halą o wymiarach ok. 48 x 106 m, przykrytą stalowymi ramami kratowymi, bez podpór pośrednich. Obudowa hali wykonana jest z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym na ścianach i blachy trapezowej ze styropianem i membraną PCW - na dachu. Teren uzbrojony w zakresie branż: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (przewidziana do likwidacji w ramach przedmiotowego zadania). Ogólne oczekiwania i wymagania funkcjonalne hali małego lodowiska: W zakresie zagospodarowania terenu: Należy przewidzieć takie rozwiązanie układu komunikacyjnego, które będzie zapewniać możliwie maksymalną ilość miejsc postojowych, przy jednoczesnym zapewnieniu powierzchni biologicznie czynnej dla całości działki min. na obecnym poziomie. Powierzchnia zabudowy budynkiem małej hali lodowiska nie powinna przekroczyć 2700 m². Zaleca się usytuowanie budynku hali w granicach z działkami sąsiednimi. W zakresie programu użytkowego: W ramach układu funkcjonalno przestrzennego obiektu należy przede wszystkim przewidzieć strefę wejścia wyposażoną m.in. w kasy, szatnie, wypożyczalnie sprzętu, halę lodowiska z płytą do hokeja, wraz z profesjonalnymi bandami hokejowymi, o wymiarach 58m x 28 m (optymalna) lub 56 m x 26 m (minimalna) z zapleczem socjalno - sanitarnym, garaż dla rolby z zapleczem i warsztatem oraz komorą do topienia śniegu, pomieszczenia sportu i rekreacji z częścią biurową, pomieszczenia techniczne - łączna powierzchnia użytkowa (całości obiektu) nie powinna przekraczać 3000 m². Obiekt winien być podłączony do sieci MPEC. W zakresie rozwiązań technicznych: Zaprojektowanie systemu odzysku wilgoci z hali lodowiska (rozwiązanie podobne do rozwiązania zastosowanego w dużej hali). Przyjęcie takich rozwiązań zadaszenia, które będą umożliwiały łatwy sposób odśnieżania wraz z systemem usuwania śniegu z połaci dachowych. Zaprojektowanie przegród zewnętrznych hali (ściany, dach, podłoga) w taki sposób, aby w okresie występowania wysokich temperatur na zewnątrz obiektu, możliwe było efektywne mrożenie płyty lodowiska. Zaprojektowanie nowoczesnej maszynowni chłodniczej wraz z systemem. Zastosowanie technologii wykorzystującej ciepło z urządzeń chłodniczych (system odzysku ciepła) na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i cwu małej hali. W trakcie opracowania studium oraz koncepcji należy rozważyć możliwość przystosowania obiektu do potrzeb torów do olimpijskiej dyscypliny Curling, a w przypadku stwierdzenia możliwości uwzględnienia tej dyscypliny w programie inwestycji, należy wprowadzić ją do zadania i uwzględnić w następnych projektach objętych niniejszym zamówieniem. Zgodnie z przyjętą polityką Miasta Krakowa - elewacje obiektu należy zaprojektować, jako elewacje zabezpieczone preparatami anty - graffiti do wysokości min. 3 m. Powyższe oczekiwania i wymagania nie stanowią sztywnego programu inwestycji, a jedynie wstępne założenia. Program docelowy ma powstać na etapie opracowania koncepcji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szacunkowe koszty realizacji całości inwestycji nie powinny przekroczyć 10 mln zł brutto. 3. Osoby upoważnione do udzielania informacji. - Sprawy proceduralne: Dział NZ. tel... - Sprawy techniczne: Donata Gwiazdowicz - Dział TP. tel Strona 10 z 10

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r.

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r. Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Budownictwa ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze tel. 032-37-33-422, fax 032 37-33-328, 395 e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: SPS-023-24196/11, w sprawie biurokratycznych utrudnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r.

Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. Znak pisma: RGPiIK/RPO.042.1.2011 Piechowice, dnia 07.12.2011 r. ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania)

WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI ZATWIERDZAM (stanowisko, stopień, imię, nazwisko pieczęć, podpis, data) PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) 1. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników): ( pełny adres

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S O W Y C H N A U L. J A N A N O W A K A J E Z I O R AŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie nowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (pełno branżowej) oraz dokumentacji do przetargu, dla budowy hali sportowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na: Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę wodociągu w ulicy Rataja i Dawnej, przebudowę wodociągu w ulicy Solnej oraz budowę i przebudowę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa zespołu 3 garaży w konstrukcji stalowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70 204 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70 204 Szczecin Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony.

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 1/297 (OBRĘB 0200) W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW 1. INWESTOR 2. ZAKRES INWESTYCJI 3. LOKALIZACJA 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1/297 5. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo