ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6"

Transkrypt

1 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy hali małego lodowiska MKS Cracovia, przy ul. Siedleckiego 7, w Krakowie, na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia i dojazdy, parking, mała architektura, itp.) oraz infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładki istniejącego uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdu z działki nr 274/1 obr. 17 Śródmieście. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Numer zadania: VIII-1.21 Nazwa zadania: Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, przy ul. Siedleckiego 7. (nazwa, adres) LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. nr 292/1 obr. 17 Śródmieście Teren inwestycji położony w Krakowie przy ul. Siedleckiego 7. (nr działek, obręb) Przedmiot zamówienia powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, a w szczególności: z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z Nr 243 poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wzorów: wniosków o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. u. Nr 120 poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 150), z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.), z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.), z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, nr 163, poz. 981 z późn. zm.), Strona 1 z 10

2 z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714), z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.), z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.), z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719), z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz z późn. zm.), z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260), z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594), z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U r. Nr 153, poz. 955). II. ZAKRES SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA. LP. Prace - zakres opracowania. CZĘŚĆ I. Materiały do projektu, prace przygotowawcze, opracowania wyjściowe oraz pozyskanie stosownych opinii, uzgodnień, decyzji. Zadanie 1 Uzyskanie z wydziału geodezji UMK: Kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginał), z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją, (bez wrysowanego projektu zagospodarowania terenu). Kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500 jw. Zadanie 2 Pozyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku konieczności poszerzenia terenu inwestycji o dodatkowe działki, z uwagi na pozyskane warunki przyłączenia/odbioru, dostosowanie mapy do celów projektowych oraz pozyskanie na rzecz Zamawiającego zgód na wejście w teren, leży po stronie Wykonawcy. Zadanie 3 Inwentaryzacja pełnobranżowa stanu istniejącego, w szczególności budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz części dużej hali lodowiska - przewidzianej do lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego (pow. ok. 40 m² wys. ok. 3,20 m), wraz z koniecznymi Strona 2 z 10

3 opiniami, ekspertyzami wykonanymi w oparciu o badania i odkrywki, poparta szczegółową dokumentacją opisową, rysunkową i fotograficzną (przy czym dokumentacja fotograficzna ma zawierać datę wraz z godziną umieszczoną na fotografii, a poszczególne fotografie mają posiadać opis i wskazanie, w którym miejscu zostały wykonane, w jakim kierunku i na jakim etapie prac, tak by umożliwiały identyfikację), w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotu zamówienia. Serwis fotograficzny ze stanu istniejącego (w zakresie potrzebnym do analiz i ilustracji projektu). Inwentaryzacja i badania dendrologiczne istniejącej zieleni poparte szczegółową dokumentacją opisową, rysunkową i fotograficzną (przy czym dokumentacja fotograficzna ma zawierać datę wraz z godziną umieszczoną na fotografii, a poszczególne fotografie mają posiadać opis i wskazanie, w którym miejscu zostały wykonane, w jakim kierunku i na jakim etapie prac, tak by umożliwiały identyfikację). W ramach zadania należy wykonać dokumentację rozbiórkową pełnobranżową (zawierającą: Projekty Rozbiórek, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorysy Inwestorskie, Przedmiary Robót dla każdej branży oddzielne), obejmującą: zagospodarowanie terenu w tym uzbrojenie terenu (tj. m.in.: sieci, przyłącza, instalacje wewnętrzne, itp. kolidujące z planowaną inwestycją), budynków od strony południowej (starej małej hali lodowiska) z przybudówkami oraz obiektami zlokalizowanymi wzdłuż nasypu kolejowego, od strony południowej i zachodniej (według konieczności i w uzgodnieniu z Zamawiającym, mniej więcej do połowy wysokości dużej hali lodowiska lub do maszynowni), a także stosownie do potrzeb, obiektów od strony północnej dużej hali, w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotu zamówienia, oraz przygotować i przekazać Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę, a następnie złożyć wniosek do WAiU UMK (I ETAP termin realizacji - do r.) i pozyskać ostatecznej decyzję na rozbiórkę. Zadanie 4 Złożenie stosownych wniosków oraz uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, warunków przyłączeniowych, informacji technicznych, uzgodnień przyjętych rozwiązań projektowych (prąd, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, gaz, energia cieplna), w tym również w zakresie ograniczeń sposobu zagospodarowania terenu, w związku z istniejącym uzbrojeniem oraz możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych (np. przekładek istniejącego uzbrojenia terenu). Przekazanie Zamawiającemu sukcesywnie i na bieżąco kopii kompletnych wniosków złożonych w ramach Zadania oraz otrzymanych, pozyskanych warunków technicznych, informacji, opinii i uzgodnień. Zadanie 5 PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU ZAOPATRZENIA DUŻEJ HALI LODOWISKA W ENERGIĘ CIEPLNĄ. W ramach I ETAPU należy wykonać, uzgodnić, zatwierdzić (w tym dokonać skutecznego zgłoszenia, a w razie konieczności pozyskać decyzję ULICP i pozwolenia na budowę - stosownie do wymogów ustaw o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym i prawo budowlane) i przekazać Zamawiającemu, zatwierdzoną dokumentację projektową pełnobranżową - przyłącza cieplnego dla hali dużego lodowiska wraz z węzłem cieplnym, projektem AKPiA, instalacji elektrycznej (w zakresie obsługi), projektem technologii węzła cieplnego dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego (instalacja topielnika), c.w.u. oraz wentylacji, projekt przebudowy i rozbudowy istniejących wewnętrznych instalacji z dostosowaniem do przyjętych rozwiązań dla przyłącza i węzła cieplnego, wytyczne budowlano konstrukcyjne dot. lokalizacji i budowy wymiennikowni, Przedmiar Robót, Kosztorysy Inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (po stronie Wykonawcy leży, w uzgodnieniu z Zamawiającym, określenie docelowych bilansów ciepła dla dużej hali lodowiska, wykonanie mapy do celów projektowych we właściwym i niezbędnym zakresie, Strona 3 z 10

4 uzgodnienie trasy u właściwego zarządcy dróg, ZKUPSUT oraz MPEC, pozyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu MPEC wraz z uzgodnieniem koniecznych dla realizacji odstępstw technicznych, uzyskanie koniecznych opinii i zgód na przebieg trasy przez działki sąsiednie). Zadanie 6 Uzyskanie opracowań w zakresie wymaganym przepisami prawa regulującym ochronę środowiska (w tym opinii o konieczności lub braku konieczności pozyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych DUŚ, raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzji DUŚ) i ochronę wód (w tym operat wodnoprawny, decyzji pozwolenia wodnoprawnego obejmujący również planowany sposób posadowienia obiektu). Przekazanie Zamawiającemu sukcesywnie i na bieżąco kopii kompletnych wniosków złożonych w ramach Zadania oraz otrzymanych, pozyskanych informacji, opinii, uzgodnień, decyzji. Zadanie 7 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej terenu i rozpoznanie warunków gruntowo wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno inżynierską oraz uzyskać zawiadomienia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń. Zadanie 8 Pozyskanie wytycznych, opinii, uzgodnień i pozwoleń w zakresie obsługi komunikacyjnej od zarządcy drogi publicznej dla planowanej inwestycji oraz dla budowy planowanej inwestycji. W razie potrzeby opracowanie i uzgodnienie z właściwą jednostką/zarządcą projektu zmiany organizacji ruchu. Zadanie 9 Pozyskanie wytycznych, opinii (a w szczególności pozyskanie opinii, o której mowa w art. 57 ustawy o transporcie kolejowym), uzgodnień i pozwoleń w zakresie objętym ustawą o transporcie kolejowym i przepisami wykonawczymi, w tym także uzgodnienie z zarządcą infrastruktury, wykonania robót budowlanych związanych zarówno z budową jak i z rozbiórką Zadanie 10 Pozyskanie wytycznych, uzgodnień, pozwoleń właściwego organu w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i przepisów wykonawczych. Zadanie 11 Złożenie stosownych wniosków w celu uzyskania właściwych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, w tym: - złożenie wniosku o ULICP i pozyskanie decyzji, - uzgodnienie przyjętych rozwiązań z właściwą Konserwatorem Zabytków, a także stosownie do potrzeb, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. CZĘŚĆ II. Opracowanie STUDIUM programowo przestrzennego oraz KONCEPCJI programowo przestrzennej wielobranżowej. (Celem studium programowo przestrzennego jest określenie wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami programu, ich wielkości, ustalenie zasad zabudowy, jej gabarytów i chłonności terenu oraz skutków przyjętych rozwiązań dla planowanej inwestycji.) Zadanie 1 Studium programowo przestrzenne ma obejmować przede wszystkim ustalenie: 1. Zasad rozmieszczenia zabudowy. 2. Relacji poszczególnych elementów programu. 3. Zasad obsługi komunikacyjnej. 4. Zasad i stref przebiegu sieci infrastruktury nad i podziemnej. 5. Zasad i stref ruchu pieszego. 6. Zasad zagospodarowania zieleni. 7. Zasad etapowania inwestycji (kolejności wykonywanych prac). 8. Uwarunkowań kulturowo przyrodniczych. 9. Uwarunkowań prawnych. 10. Wielkości programowych i określenie chłonności terenu (jako wynik posumowania powyższych zasad i uwarunkowań), w kontekście obowiązujących przepisów, ze wskazaniem elementów wymagających pozyskania odstępstw oraz stopnia ryzyka. Strona 4 z 10

5 Zadanie 2 Koncepcja programowo przestrzenna wielobranżowa, powstała w oparciu o studium programowo przestrzenne ma zawierać: 1. Projekt zagospodarowania terenu z częścią opisową i graficzną sporządzoną na: kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją z naniesioną granicą zajętości terenu oraz z naniesionym i zróżnicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu, kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją z naniesioną granicą zajętości terenu oraz z naniesionym i zróżnicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu, wraz z tabelarycznym zestawieniem numerów działek, które stanowią obszar inwestycji, oraz w które następuje wejście w teren z projektowanym zagospodarowaniem w tym infrastrukturą techniczną, z wyszczególnionym dla nich zakresem wejścia w teren, oraz z bilansem terenu. 2. Projekt zieleni sporządzony na kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:500 i 1:1000 (odpowiednio), 3. Rzuty poszczególnych kondygnacji w tym dachu w skali 1:200 (schemat w kolorze) i 1: Charakterystyczne przekroje obiektu w skali 1:200 i 1: Elewacje linearne i w kolorze w skali 1:200 i 1: Wizualizacje w kolorze, przedstawiające inwestycję w widoku perspektywicznym, a także z lotu ptaka oraz wizualizacje wnętrz hali (min. trzy ujęcia obiektu wraz z otoczeniem z zewnątrz, w tym jedno z lotu ptaka oraz dwa ujęcia wewnątrz) na dwóch planszach utwardzonych o wymiarach 70x100 cm (2 szt.) oraz na płycie CD. 7. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji. Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 opisanych. Zadanie 3 Opracowanie analiz w zakresie możliwości wykorzystania na obiekcie odnawialnych źródeł energii (np. instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, odzysk ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, studnie, rekuperator itp.) oraz zastosowania takich rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu wraz z opracowaniem analizy w zakresie kosztów przyszłej eksploatacji (opracowanie to winno zawierać wskazania, które rozwiązania powinny być zastosowane na obiekcie z uzasadnieniem dlaczego). Szacunkowe koszty realizacji wraz z analizą zwrotu kosztów instalacji. Zadanie 4 Dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji proponowanych rozwiązań, w koncepcji programowo przestrzennej wielobranżowej. CZĘŚĆ III. DOKUMENTACJA BUDOWLANA. Zadanie 1 Projekty Budowlane dla całości przedmiotu zamówienia (w tym również w zakresie budowy sieci, przyłączy, a także rozbudowy i przekładek sieci oraz przyjętych rozwiązań zamiennych) oraz Projekty Rozbiórek, obejmujące wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia wraz z informacją BIOZ, charakterystyką energetyczną budynku oraz z rozwiązaniami przyjętymi (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w opracowaniu, o którym mowa w części II. zadnie egzemplarzy w wersji tradycyjnej, papierowej (w tym 4 egzemplarze dołączone do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę) oraz w wersji cyfrowej na opisanej płycie CD pliki w formatach: pdf. doc. i dwg. (pliki doc. i dwg. z możliwością edycji). Strona 5 z 10

6 Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Zadanie 2 Opracowanie i przekazanie preliminarza kosztów usunięcia drzew i krzewów wraz z pozyskaną przez Wykonawcę promesą na wycinkę drzew i krzewów. Dostarczenie przez Zamawiającego stosownych zgód i oświadczeń (wymaganych przepisami) nastąpi w dniu akceptacji przez Zamawiającego projektu zieleni i wniosku o wydanie promesy na wycinkę drzew i krzewów. Zadanie 3 Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami wymaganymi ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz decyzji pozwolenia na rozbiórkę (PnB) do właściwego organu. Dostarczenie przez Zamawiającego zgód i oświadczeń wymaganych ustawą Prawo budowlane, a w szczególności oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2. pkt 2., przywołanej ustawy, nastąpi w dniu akceptacji przez Zamawiającego ww. wniosków. Zadanie 4 Złożenie wniosku o decyzję PnB oraz innych stosownych wniosków dotyczących orzeczeń administracyjnych odnoszących się do pozwoleń budowlanych - 1 egzemplarz (kopia dla Zamawiającego wraz z załącznikami) i udział w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji PnB. W przypadku zaprojektowania planowanej inwestycji w taki sposób, że będzie ona wymagała pozyskania stosownych odstępstw od obowiązujących przepisów - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownych wniosków i udziału w tych postępowaniach, a w przypadku braku zgody na odstępstwa, zaprojektowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożenie wniosku o decyzję PnB i udział w postępowaniu administracyjnym. Zadanie 5 Złożenie wniosku o decyzję zgody na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem zieleni obejmującym zakres inwestycji, a w przypadku braku możliwości dokonania nasadzeń w obszarze inwestycji Zamawiający wskaże miejsce docelowe, które Wykonawca musi ująć w opracowaniu, stosownie do potrzeb inwestycji, wraz z udziałem w postępowaniu. Dostarczenie przez Zamawiającego stosownych zgód i oświadczeń (wymaganych przepisami) nastąpi w dniu akceptacji przez Zamawiającego projektu zieleni i wniosku o wydanie decyzji zgody na wycinkę drzew i krzewów. CZĘŚĆ IV. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA. Zadanie 1 Projekt Wykonawczy, dla całości przedmiotu zamówienia (w tym również w zakresie budowy sieci, przyłączy, a także rozbudowy i przekładek sieci oraz przyjętych rozwiązań zamiennych), opracowany w oparciu o wykonany oraz zatwierdzony Projekt Budowlany złożony z projektów poszczególnych branż - 3 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej oraz w wersji cyfrowej na opisanej płycie CD pliki w formatach: pdf. doc. i dwg. (pliki doc. i dwg. z możliwością edycji). Projekt Wykonawczy ma dostarczyć wykonawcy robót budowlanych pełna informację dotyczącą rozwiązań projektowych, które mają być zrealizowane, zawierać uszczegółowienie danych i rysunków sporządzonych w Projekcie Budowlanym, uzupełnione o niezbędne detale budowlane. Zadanie 2 Projekt Wykonawczy - SZCZEGÓŁOWY PROJEKT ARANŻACJI I WYSTROJU WNĘTRZ wraz z wyposażeniem dla całości obiektu (w tym również wyposażenie w sprzęt sportowy, utrzymaniowy i konserwacyjny) wszystkie pomieszczenia (kolorystyka przedstawiona w formie opisowej i graficznej z pokazaniem założeń kompozycji kolorystycznej) ze specyfikacją materiałową elementów wykończenia wnętrz, urządzeń, mebli, sprzętu, itp. - 3 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej oraz w wersji cyfrowej na opisanej płycie CD pliki w formatach: pdf. doc. i dwg. (pliki doc. i dwg. z możliwością edycji). Zadanie 3 Wytyczne zagospodarowania placu budowy w formie opisowej i graficznej uwzględniające i przedstawiające wytyczne zarządcy ruchu i właściwych zarządców dróg dla projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji (m.in. zgody na przejazd Strona 6 z 10

7 samochodami o masie powyżej 24 ton). Zadanie 4 Projekt zasilania placu budowy w wodę, prąd, zrzut ścieków, wskazanie miejsca urobku mas ziemnych, wskazanie miejsca utylizacji materiałów rozbiórkowych. Dokumentacja ww. winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Wszystkie projekty wykonawcze winny być objęte wspólnym systemem organizacji dokumentacji obejmującym: - strukturę dokumentacji (podział na fazy i branże, a w ich ramach np. tomy, zeszyty, teczki itp.), - zasady opisania (tomów, zeszytów, teczek i rysunków), - zasady numeracji rysunków. CZĘŚĆ V. DOKUMENTACJA DO PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE. Zadanie 1 Kosztorysy Inwestorskie oddzielnie dla każdej branży oraz oddzielnie dla etapu rozbiórki dokumentacja w ilości po 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej (spięta trwale w formacie A4 i opisane) oraz w wersji cyfrowej przekazana na opisanych płytach CD pliki w formatach pdf. i xml. (pliki w formacie xml. w wersji edytowalnej). Kosztorysy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a ponadto zawierać: nośniki cenotwórcze, zestawienia materiałów i sprzętu z podanymi ilościami i cenami. Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Zadanie 2 Przedmiary Robót oddzielnie dla każdej branży oraz oddzielnie dla etapu rozbiórki dokumentacja w ilości po 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej (spięta trwale w formacie A4 i opisane) oraz w wersji cyfrowej przekazana na opisanych płytach CD pliki w formatach pdf. i xml. (pliki w formacie xml. w wersji edytowalnej). Dokumentacja winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Zadanie 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oddzielnie dla każdej branży oraz oddzielnie dla etapu rozbiórki dokumentacja w ilości po 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej, papierowej (spięta trwale w formacie A4 i opisane) oraz w wersji cyfrowej przekazana na opisanych płytach CD pliki w formatach pdf. i doc. (pliki w formacie doc. w wersji edytowalnej). Dokumentacja wymieniona powyżej winna być dostarczona w kartonach archiwizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji w formacie A4 - opisanych. Wszystkie materiały winny być objęte wspólnym systemem organizacji dokumentacji obejmującym: - strukturę dokumentacji (podział na fazy i branże, a w ich ramach np. tomy, zeszyty, teczki itp.), - zasady opisania (tomów, zeszytów, teczek i rysunków), - zasady numeracji rysunków. CZĘŚĆ VI. NADZORY AUTORSKIE. Zadanie 1 Pełnienie nadzorów autorskich (obejmujących wszystkie branże) wraz z dojazdem, w trakcie realizacji inwestycji (realizacja inwestycji: rozpoczęcie II połowa 2014 r., zakończenie do końca 2015 r.), objętej wyżej wymienionym opracowaniem. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań inspektora nadzoru inwestorskiego (wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: - stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, - uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, - uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości Strona 7 z 10

8 wprowadzenia rysunkowych rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań projektowych przewidzianych w podstawowej dokumentacji projektowej, - udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym i osiągnięciu projektowych rozwiązań produkcyjnych. W ramach nadzoru autorskiego wykonywane będą, bez dodatkowego wynagrodzenia, szkice w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonując wezwania na nadzór autorski określi Projektantowi jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz termin wykonania czynności nadzoru autorskiego. Przewidywana ilość nadzorów autorskich (obejmujących wszystkie branże) ok III. KOŃCOWA FORMA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. 1. W formie opisowej i graficznej w nawiązaniu do elementów określonych w pkt II.: Studium programowo - przestrzenne - dla całości zamierzenia inwestycyjnego 2 egz. Koncepcja programowo przestrzenna wielobranżowa - dla całości zamierzenia inwestycyjnego 2 egz. - wizualizacje w kolorze przedstawiające inwestycję w kontekście istniejącej 2 egz. zabudowy oraz projektowanego zagospodarowania terenu, na dwóch planszach utwardzonych o wymiarach 70x100 cm (2 szt.) Projekty Budowlane: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (osobno dla etapu I. i II. oraz dla 5 egz. każdej branży oddzielnie) Projekt Wykonawczy: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (osobno dla etapu I. i II. oraz dla 3 egz. każdej branży oddzielnie), - dla wszystkich pomieszczeń aranżacji i wystroju wnętrz wraz z wyposażeniem 3 egz. i sprzętem. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (dla każdej branży osobno). 3 egz. Przedmiary: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (dla każdej branży osobno). 3 egz. Kosztorysy Inwestorskie: - dla całości zamierzenia inwestycyjnego (dla każdej branży osobno), 3 egz. Kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji. 1 egz. Oryginały decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, 1 egz. informacji, warunków, oryginały map ewidencyjnej i zasadniczej, itp. Oryginał mapy do celów projektowych w skali 1: egz. 2. Na nośniku cyfrowym: 3 komplety - Opisy techniczne studium, koncepcji, projektów (budowlany i wykonawczy), w form. pdf., doc. informacja BiOZ, - Rysunki techniczne studium, koncepcji, projektów (budowlany w form. dwg., pdf. i wykonawczy), - mapa do celów projektowych, w form. dwg., pdf. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa w form. pdf., doc. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - Kosztorysy i przedmiary. w form. pdf., xml. IV. ETAPOWANIE ZADANIA. Strona 8 z 10

9 ETAP I obejmuje wszystkie elementy związane z przygotowaniem kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę realizowany w terminie od zawarcia umowy do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji, tj. do dnia r. oraz wszystkie elementy związane z przebudową i zmianą sposobu zaopatrzenia dużej hali lodowiska w energię cieplną. ETAP II obejmuje wszystkie elementy zawarte w CZĘŚCIACH od I. do V. Zakresu szczegółowego zamówienia realizowane w terminie od zawarcia umowy do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji, tj. do dnia r. ETAP III obejmuje wszystkie elementy zawarte w CZĘŚCI VI. Zakresu szczegółowego zamówienia realizowane w terminie do r. V. INFORMACJE DODATKOWE. 1. Informacje ogólne. Szacunkowe koszty realizacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem szczegółowego opracowania dokumentacji. Przed przystąpieniem do szczegółowego opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych. Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z istniejącymi obiektami. Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot przyszłego zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tzn. bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów, a poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane. Zamawiający niemniej jednak dopuszcza, jako sytuacje wyjątkową, gdy jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu i Wykonawca nie może opisać w Projekcie Wykonawczym materiałów lub urządzeń w sposób wystarczająco wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i zgodny jak powyżej, aby wskazał on w tym celu inne dane (w tym np. producenta, pochodzenie, markę, znak towarowy itp.). Jeśli takiemu wskazaniu towarzyszą jednocześnie stwierdzenia lub równoważny z określeniem takiego systemu odniesienia, aby wykonawcy robót budowlanych umożliwić dobór materiałów lub rozwiązań nie gorszych od parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych założonych w Projekcie Wykonawczym. 2. Podstawowe informacje i wytyczne do opracowania: Program inwestycji winien uwzględniać istniejące elementy zagospodarowania terenu i przeznaczone do zachowania, tj. duża hala lodowiska wraz z obiektami kiosków handlowych zlokalizowanych po jej północnej i zachodniej stronie (mniej więcej do połowy wysokości dużej hali lub do maszynowni), budynek portierni, maszynownia chłodnicza dużej hali lodowiska, stacja trafo. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji trafo, pod warunkiem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiary, STWIORB, Kosztorysy) i pozyskaniem stosownych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych związanych z tą przebudową, w ramach przedmiotowego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia. Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum Krakowa w Dzielnicy II Grzegórzki, w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, w strefie nadzoru archeologicznego oraz w obszarze na którym występuje zagrożenie powodzią od rzeki Wisły (w przypadku awarii wałów lub przelania się wody przez ich koronę). Działka graniczy z ulicą Siedleckiego (od strony wschodniej), placem handlowym związanym z Grzegórzecką Halą Targową (od strony północnej), z obszarem kolejowym (od strony zachodniej) i zespołem kortów tenisowych klubu Grzegórzecki (od strony południowej). Strona 9 z 10

10 Wjazd na działkę odbywa się z jednokierunkowej ulicy Siedleckiego, łączącej się z układem komunikacyjnym Krakowa Śródmieścia poprzez ulice Starowiślną i Daszyńskiego. Istniejący na działce największy obiekt kubaturowy został wybudowany w latach 70-tych XX wieku (przebudowywany w ostatnich latach). Jest on jednoprzestrzenną halą o wymiarach ok. 48 x 106 m, przykrytą stalowymi ramami kratowymi, bez podpór pośrednich. Obudowa hali wykonana jest z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym na ścianach i blachy trapezowej ze styropianem i membraną PCW - na dachu. Teren uzbrojony w zakresie branż: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (przewidziana do likwidacji w ramach przedmiotowego zadania). Ogólne oczekiwania i wymagania funkcjonalne hali małego lodowiska: W zakresie zagospodarowania terenu: Należy przewidzieć takie rozwiązanie układu komunikacyjnego, które będzie zapewniać możliwie maksymalną ilość miejsc postojowych, przy jednoczesnym zapewnieniu powierzchni biologicznie czynnej dla całości działki min. na obecnym poziomie. Powierzchnia zabudowy budynkiem małej hali lodowiska nie powinna przekroczyć 2700 m². Zaleca się usytuowanie budynku hali w granicach z działkami sąsiednimi. W zakresie programu użytkowego: W ramach układu funkcjonalno przestrzennego obiektu należy przede wszystkim przewidzieć strefę wejścia wyposażoną m.in. w kasy, szatnie, wypożyczalnie sprzętu, halę lodowiska z płytą do hokeja, wraz z profesjonalnymi bandami hokejowymi, o wymiarach 58m x 28 m (optymalna) lub 56 m x 26 m (minimalna) z zapleczem socjalno - sanitarnym, garaż dla rolby z zapleczem i warsztatem oraz komorą do topienia śniegu, pomieszczenia sportu i rekreacji z częścią biurową, pomieszczenia techniczne - łączna powierzchnia użytkowa (całości obiektu) nie powinna przekraczać 3000 m². Obiekt winien być podłączony do sieci MPEC. W zakresie rozwiązań technicznych: Zaprojektowanie systemu odzysku wilgoci z hali lodowiska (rozwiązanie podobne do rozwiązania zastosowanego w dużej hali). Przyjęcie takich rozwiązań zadaszenia, które będą umożliwiały łatwy sposób odśnieżania wraz z systemem usuwania śniegu z połaci dachowych. Zaprojektowanie przegród zewnętrznych hali (ściany, dach, podłoga) w taki sposób, aby w okresie występowania wysokich temperatur na zewnątrz obiektu, możliwe było efektywne mrożenie płyty lodowiska. Zaprojektowanie nowoczesnej maszynowni chłodniczej wraz z systemem. Zastosowanie technologii wykorzystującej ciepło z urządzeń chłodniczych (system odzysku ciepła) na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i cwu małej hali. W trakcie opracowania studium oraz koncepcji należy rozważyć możliwość przystosowania obiektu do potrzeb torów do olimpijskiej dyscypliny Curling, a w przypadku stwierdzenia możliwości uwzględnienia tej dyscypliny w programie inwestycji, należy wprowadzić ją do zadania i uwzględnić w następnych projektach objętych niniejszym zamówieniem. Zgodnie z przyjętą polityką Miasta Krakowa - elewacje obiektu należy zaprojektować, jako elewacje zabezpieczone preparatami anty - graffiti do wysokości min. 3 m. Powyższe oczekiwania i wymagania nie stanowią sztywnego programu inwestycji, a jedynie wstępne założenia. Program docelowy ma powstać na etapie opracowania koncepcji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Szacunkowe koszty realizacji całości inwestycji nie powinny przekroczyć 10 mln zł brutto. 3. Osoby upoważnione do udzielania informacji. - Sprawy proceduralne: Dział NZ. tel... - Sprawy techniczne: Donata Gwiazdowicz - Dział TP. tel Strona 10 z 10

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: pełnobranżową inwentaryzację, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. I. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES RZECZOWY. I. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia publicznego: ZAKRES RZECZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa ul. Trockiego,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego:

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego: 1.Przedmiot zamówienia publicznego: ZAKRES RZECZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa: 1. Budowa i przebudowa oświetlenia ul.

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. I. Przedmiot zamówienia publicznego

ZAKRES RZECZOWY. I. Przedmiot zamówienia publicznego I. Przedmiot zamówienia publicznego ZAKRES RZECZOWY Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie 1. Przedmiot zamówienia Zamawiający zamawia wykonanie projektowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I /pieczęć Wykonawcy/ CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1 z 5 2014-12-19 14:42 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 373960-2014 z dnia 2014-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jerzmanowice-Przeginia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Warszawa dnia 22.07.2011 r. Wykonawcy Dotyczy: : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzydeł gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: Zadanie 1. Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego drogi gminnej - dz. nr 91/2, 46/3,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy BAiPP - wniosek o ustalenie decyzji o wz Wnioskodawca: Warszawa, dnia... pełna nazwa, imię, nazwisko adres telefon kontaktowy, ew. fax Prezydent m. st. Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

u l. W a r s z a w s k a 1 0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu

u l. W a r s z a w s k a 1 0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu SPIS TREŚCI: 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI Załącznik nr 9.1B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI dla Zadania Nr 2: usługa dot. wykonania dokumentacji dla potrzeb budowy przenoski kajakowej w obrębie Śluzy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5

Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r.

Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr wydania: 1; data aktualizacji: 03.02.2010r. Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Budownictwa ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze tel. 032-37-33-422, fax 032 37-33-328, 395 e-mail: sekretariat_wb@um.zabrze.pl Wniosek WB-05 Wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2016 Kalisz, dnia 01.09.2016r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy...

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy... Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Źródło: http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2016/zakonczone/16693,nabor-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zada nia-inwestycyjnego-pn-rewita.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo