Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD."

Transkrypt

1 Instrukcja

2 Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji plików DWG. Ma podobne środowisko, filozofię pracy jak AutoCAD. Zapewnia pełną obsługę poleceń, menu, skryptów, styli, wzorów kreskowań itp. Firma 4M naleŝy do załoŝycieli IntelliCAD Technology Consorcium, przez co ma duŝy wpływ na rozwój programu i zapewnia najwyŝszej jakości wersje IntelliCAD cechującą się wysoką wydajnością pracy. 4M- IntelliCAD jest dostępny w czterech wersjach: - 4M-IntelliCAD Viewer: przeglądarka plików DWG, DXF, umoŝliwia dodawanie tekstów, sprawdzanie wymiarów oraz drukowanie rysunków - 4M-IntelliCAD Classic: projektowanie 2D/3D - 4M-IntelliCAD Standard: 4M-IntelliCAD Classic + obrazy rastrowe + rendering - 4M-IntelliCAD Professional: 4M-IntelliCAD Standard + modelowanie bryłowe 3D + obsługa VBA + menadŝer biblioteki Ta instrukcja omawia podstawy wszystkich wersji. Omawia proces instalacji programu, początki pracy z nowym rysunkiem, uŝywanie ustawień programu (rozmiar papieru, skala, wysokość tekstu itp.). 2

3 1 Instalacja i uruchomienie 1.1 Instalowanie IntelliCAD 1. WłóŜ płytę CD do napędu CD-ROM twojego komputera lub jeśli pobrałeś plik ze strony internetowej uruchom instalator który zapisałeś na dysku. 2. Kiedy pojawi się okno instalatora wybierz język i kliknij przycisk OK. 3. Kiedy pojawi się okno powitalne (pokazane poniŝej), kliknij przycisk Dalej Rys Wykonaj instrukcje, które będą się pojawiać na ekranie. 5. Po zainstalowaniu program będzie umieszczony na liście programów. 2 Środowisko i polecenia 2.1 Środowisko IntelliCAD Po uruchomieniu programu zobaczysz następujące okno IntelliCAD z menu: 3

4 Rys. 2. Okno programu 4M-IntelliCAD 4M-IntelliCAD posiada następujące grupy menu rozwijanego: Plik, Edycja, Widok, Wstaw, Format, Narzędzia, Tender, Plus, Rysuj, Wymiary, Zmiana, Okno, Pomoc Praca z IntelliCAD Z oknem programu IntelliCAD moŝna pracować na wiele róŝnych sposobów. Np. moŝna wyświetlać i zmieniać połoŝenie pasków narzędziowych, dodawać do nich ikony, wyświetlać Pasek poleceń, włączać/wyłączać pasek stanu. Paski narzędziowe oraz Pasek poleceń mogą być umieszczane w dowolnym miejscu ekranu lub przyczepiane do krawędzi okna głównego IntelliCAD. 4

5 A B H C G D E F Rys. 3. Elementy okna A - B - C - D - E - F - MoŜesz dostosować do własnych potrzeb menu rozwijane. MoŜesz dostosowywać paski narzędziowe zmieniając ich wygląd i połoŝenie oraz dodając własne polecenia i makra. Twój rysunek jest wyświetlany w oknie rysunku. Klikając zakładki moŝesz przełączać się pomiędzy rysunkiem (MODEL) a arkuszami wydruków W oknie poleceń moŝesz wpisywać polecenia. Aby zmienić pozycję okna, przeciągnij je w inne miejsce na ekranie. Pasek stanu wyświetla informacje takie jak: nazwę lub podpowiedź do polecenia, współrzędne kursora, nazwę warstwy, ustawienia. G - Ikona układu współrzędnych uŝytkownika (UCS) pokazuje układ rysunku w przestrzeni. H - Paski moŝesz przemieszczać dowolne miejsce ekranu 5

6 2.1.2 Wyświetlanie komand w menu skrótów Menu kontekstowe umoŝliwia szybki dostęp do wybranych poleceń. Pojawia się kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy na obiekcie, pasku narzędziowym, pasku stanu, nazwie zakładki modelu lub papieru. Zawartość menu kontekstowego zaleŝy od tego gdzie uŝytkownik kliknął. Kiedy klękasz prawym klawiszem myszy na pasku narzędziowym, program wyświetla menu kontekstowe pozwalające włączać/wyłączać Pasek poleceń, pasek stanu oraz wiele pasków narzędziowych. Jeśli zaznaczysz wiele obiektów na rysunku i następnie klikniesz prawym klawiszem myszy, program wyświetli menu z poleceniami do modyfikacji zaznaczonych obiektów. Aby wyświetlić menu, które umoŝliwi wybór punktów charakterystycznych, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Shift> i kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek w oknie rysunku Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędziowych Kiedy włączasz 4M-IntelliCAD pierwszy raz, włączonych jest wiele pasków narzędziowych. Program ma o wiele więcej pasków które moŝesz dostosować do swoich potrzeb dodając lub usuwając narzędzia. MoŜesz równieŝ przemieszczać i zmieniać rozmiar pasków, oraz tworzyć nowe. MoŜesz uŝyć menu kontekstowego do włączania lub ukrywania pasków narzędziowych. MoŜesz wybrać czy ikony mają być duŝe czy małe i czy mają być kolorowe. MoŜesz teŝ włączyć/wyłączyć wyświetlanie podpowiedzi pod kursorem, które pojawiają w momencie zatrzymania kursora nad ikoną. Kliknij menu Widok > Paski narzędziowe, aby dokonać wyboru. Paski mogą być zadokowane (przyczepione do krawędzi okna) lub pływające. Pływający pasek narzędziowy na belkę z nazwą i ikoną do zamykania paska, moŝesz go umieścić w dowolnym miejscu ekranu oraz zmieniać jego rozmiar. Zadokowane paski narzędziowe nie mają belki z nazwą i ikony do zamykania, są przyczepione do krawędzi okna i nie moŝna zmienić ich rozmiaru. Aby zadokować pasek przeciągnij go w okolice krawędzi okna, aby go odczepić przeciągnij go na obszar rysunku. śeby ustawić pasek w rejonie krawędzi ekranu bez jego dokowania, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania. Aby zmienić rozmiar paska, przesuń kursor nad jego krawędź, gdy zmieni się wygląd kursora na strzałki, złap i przeciągnij krawędź. Wybór pasków, które mają być wyświetlone 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na dowolnym pasku narzędziowym aby wyświetlić menu kontekstowe, następnie kliknij Paski narzędziowe. MoŜesz równieŝ wybrać paski narzędziowe bezpośrednio z menu kontekstowego. 6

7 Rys. 4. Włączanie pasków narzędziowych 2. W oknie wyboru pasków narzędziowych, zaznacz paski narzędziowe, które chcesz włączyć i kliknij przycisk OK UŜywania linii poleceń Pasek poleceń jest dokowalnym oknem, w którym uŝytkownik wpisuje polecenia programu IntelliCAD oraz odczytuje zapytania i komunikaty z programu. Pasek poleceń wyświetla trzy ostatnie linie z komunikatami. MoŜesz przenieść Pasek poleceń przeciągając je w inne miejsce. Kiedy Pasek poleceń nie jest zadokowane moŝesz zmienić jego rozmiar (ilość wyświetlanych linii tekstu) przeciągając jego górną lub dolną krawędź. Pasek poleceń moŝesz zadokować przy górnej lub dolnej krawędzi okna programu UŜywanie paska statusu W pasku stanu na dole okna programu wyświetlane są informacje na temat wybranych narzędzi i komend. Wyświetlane są tam teŝ bieŝące współrzędne kursora w obszarze rysunku, nazwa aktualnej warstwy oraz inne informacje na temat aktualnych ustawień programu. Oprócz funkcji informacyjnej, pasek stanu umoŝliwia szybki dostęp do wielu opcji. MoŜesz kliknąć element paska statusu, aby dokonać zmian lub kliknąć prawym klawiszem myszy na elemencie, aby wyświetlić menu kontekstowe dające dostęp do większej ilości opcji. A B C D E F G H I J K Rys. 5. Pasek stanu 7

8 A - B - C - D - E - F - Informacje o wskazanym poleceniu. Współrzędne kursora (X, Y, Z). Ustawienia przyciągania do siatki. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć przyciąganie. Ustawienia siatki. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć siatkę. Tryb rysowania ortogonalnego. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć. Śledzenie biegunowe. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć. G - Ustawienia przyciągania do punktów charakterystycznych. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać uchwyty. H - I - J - Wyświetlanie szerokości linii. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć szerokość linii. Przestrzeń modelu lub papieru. Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć pomiędzy przestrzenią modelu i papieru. Tablet. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć tablet. K - Wprowadzanie dynamiczne np. długości linii. Kliknij dwukrotnie, aby włączyć/wyłączyć. śeby zmienić ilość wyświetlanych elementów paska stanu 1. Kliknij prawym klawiszem myszy w pustym miejscu paska stanu 2. Wybierz element do dodania lub usunięcia śeby zmienić ustawienia elementu paska stanu 1. Wykonaj jedną z czynności: Dwukrotnie kliknij element Kliknij prawym klawiszem na elemencie paska stanu, który chcesz zmienić i wybierz Ŝądane ustawienia Korzystanie z menu podpowiedzi Większość poleceń programu IntelliCAD posiada kilka opcji do wyboru. Te opcje pojawiaja się w pasku stanu lub pasku poleceń oraz w menu podpowiedzi (nazywanym menu kontekstowym w programie AutoCAD), domyślnie wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu. MoŜesz przesunąć okno podpowiedzi w dowolne miejsce. Kolejnym razem okno podpowiedzi pojawi się w tym miejscu. Opcje w oknie podpowiedzi są w postaci menu. śądaną opcję wybiera się klikając na niej. Aby zamknąć okno podpowiedzi kliknij przycisk X na belce tytułowej okna podpowiedzi. 8

9 Rys. 6. Opcje polecenia w oknie podpowiedzi Aby włączyć/wyłączyć okno podpowiedzi, wybierz menu Narzędzia > Opcje, kliknij zakładkę wyświetlanie, a następnie zaznacz/odznacz opcję Wyświetl okno podpowiedzi Wydawanie poleceń Polecenie moŝna wydawać następującymi metodami: Wskazywanie polecenia w menu rozwijanym. Wskazywanie polecenia w pasku narzędzi. Wpisywanie polecenia w pasku poleceń. Niektóre polecenia pozostają aktywne aŝ do ich zakończenia, dzięki czemu moŝna powtarzać akcje bez konieczności ponownego wywołania polecenia. Polecenie moŝna zakończyć wybierając opcję Wyjście lub naciskając klawisz Esc UŜywanie poleceń Niektóre polecenia moŝna wykonywać jednocześnie np. rysowanie obiektów i przesuwanie lub powiększanie ekranu. W trakcie wykonywania poleceń moŝna zmieniać tryby orto, skoku lub siatki oraz uruchamiać przyciąganie do punktów charakterystycznych Włączanie poleceń przy pomocy pasków narzędzi Wydawanie polecenia za pomocą paska narzędzi odbywa się przez kliknięcie ikony. Niektóre ikony są rozwijane (np. łuk, okrąg). Taka rozwijana ikona zawiera dodatkowe opcje poleceń. Rozwijane ikony w pasku są oznaczone małym trójkątem w prawym rogu ikony. Rozwinięcie menu następuje po wciśnięciu i trzymaniu lewego przycisku myszy na tej ikonie. Po wskazaniu ikony naleŝy zwolnić lewy przycisk myszy. Wskazana ikona pojawia się na pasku i pozostaje na wierzchu do czasu wybrania innej Włączanie poleceń przy pomocy menu Wydawanie polecenia za pomocą menu rozwijanego odbywa się przez wskazanie odpowiedniego menu i kliknięcie pozycji w menu. 9

10 Włączanie poleceń przy pomocy linii poleceń śeby wydać polecenie za pomocą paska poleceń, naleŝy wpisać polecenie i nacisnąć klawisz Enter. JeŜeli pasek poleceń jest wyłączony to polecenia pojawiają się w linii stanu Powtarzanie poleceń Powtórzenie ostatnio wykonywanego polecenia bez konieczności klikania ikony, wybierania z menu lub jego wpisywania, wykonuje się przez: Wciśniecie klawisza Spacja Wciśnięcie klawisza Enter Kliknięcie prawym przyciskiem myszy UŜywanie kilku poleceń jednocześnie (nakładkowo) Jeśli pracujesz uŝywając paska poleceń, moŝesz uŝywać polecenia wewnątrz innych poleceń. Aby wydać polecenie gdy inne jest juŝ uruchomione, naleŝy wpisać je za pomocą klawiatury poprzedzając apostrofem np. line. Polecenia moŝna nakładkować bez ograniczeń. Niektóre polecenia zostały zdefiniowane w menu i pasku narzędzi nakładkowo np. ustawianie koloru, włączenie siatki i skoku, zoom. Po zakończeniu wykonywania polecenia nakładkowego program wraca do poprzedniego polecenia Korzystanie z okna historii poleceń Okno Historii wyświetla wykonywane polecania od uruchomienia programu 4M-IntelliCAD. Domyślnie rozmiar okna jest 256 linii. Rozmiar okna nie ma ograniczeń, ale większy rozmiar spowalnia działanie programu. Aby wyświetlić lub zamknąć okno historii Naciśnij klawisz F2 Zmiana rozmiaru okna historii 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu rozwijane: Narzędzia > Właściwości, kliknij zakładkę Wyświetl W pasku poleceń wpisz: options i naciśnij Enter, kliknij zakładkę Wyświetl 2. Podaj liczbę linii poleceń do śledzenia, następnie kliknij przycisk OK Korzystanie ze skryptów Za pomocą rejestratora skryptów moŝna zapisywać wydawane polecenia i ponownie je wykonywać. Zapisywane są tylko polecenia wpisywane w pasku poleceń. Polecenia są 10

11 rejestrowane do chwili zakończenia tworzenia skryptu. Skrypt jest zapisywany do pliku i moŝe być wielokrotnie odtwarzany Poprawianie pomyłek Program 4M-IntelliCAD zapamiętuje wszystkie polecenia wydawane podczas rysowania i wszystkie zmiany wykonane w rysunku. JeŜeli uŝytkownik programu zmieni zdanie lub popełni pomyłkę moŝe odwołać ostatnie działanie lub wiele działań. MoŜna teŝ przywrócić cofnięte działania. A B Rys. 7. A - B - Kliknij ikonę Cofaj aby cofnąć ostatnie działanie Kliknij ikonę Przywróć aby przywrócić cofnięte działanie Dostosowywanie IntelliCAD Wiele elementów programu 4M-IntelliCAD moŝesz dopasować do swoich potrzeb. Np. w łatwy sposób moŝesz modyfikować i tworzyć paski narzędziowe. Jeśli zechcesz przywrócić domyślne ustawienia kliknij przycisk Reset. Ustawienia uŝytkownika są przechowywane w rejestrze, a nie w osobnym pliku. Program 4M-IntelliCAD umoŝliwia wykorzystanie większość plików Autodesk AutoCAD zawierające: rodzaje linii, wzory kreskowania, czcionki, pliki konwersji jednostek, menu, skróty, paski narzędzi. MoŜna w programie 4M-IntelliCAD uruchamiać progamy napisane w językach: 1. LISP ( zgodne z Autodesk AutoLISP) 2. SDS (Solutions Development System zgodne z Autodesk ADS). 3. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Pamiętaj, Ŝe kaŝdy klawisz myszy pełni specyficzną funkcję, są to: 4. Lewy klawisz słuŝy do wybierania poleceń, zaznaczania obiektów na rysunku 5. Prawy klawisz działanie odpowiada klawiszowi Enter 6. Środkowy klawisz przesuwanie rysunku 11

12 2.2 Praca z rysunkami Program 4M-IntelliCAD moŝe być wykorzystany do rysowanie róŝnych obiektów. MoŜesz uŝywać warstw podczas rysowania, aby uporządkować informacje na rysunku kontrolować ich wyświetlanie, kolory i rodzaje linii. Ten rozdział omawia ustawienia rysunku, korzystanie z ułatwień oraz tworzenia nowego rysunku, otwieranie istniejącego rysunku i zapisywanie zmian. Omawiane jest teŝ korzystanie z ułatwień jak siatka, przyciąganie do siatki i punktów charakterystycznych oraz rysowanie w trybie ortogonalnym Tworzenie nowego rysunku Kiedy otwierasz program 4M-IntelliCAD, automatycznie jest otwierany nowy czysty rysunek oparty na szablonie ICAD2k_en.dwg. Ten szablon ma predefiniowane ustawienia takie jak: jednostki rysunku, rozmiar tekstu, obszar rysunku. MoŜesz korzystać z tych ustawień lub zmodyfikować je według własnych potrzeb. Jako szablon rysunku moŝesz uŝyć dowolny zapisany rysunek, w którym masz zdefiniowane ustawienia. MoŜesz zaoszczędzić wiele czasu bazując na szablonach rysunków (pliki.dwt). Tworząc nowy rysunek na podstawie szablonu ma on juŝ ustawione opcja według Twoich potrzeb. Rysunek utworzony na podstawie szablonu moŝe mieć modyfikowane ustawienia. Zapisując rysunek, tworzysz odrębny plik, ustawiania szablony pozostają bez zmian. Aby utworzyć nowy rysunek na podstawie szablonu 1. Wpisz newwiz i naciśnij Enter 2. Kliknj opcję UŜyj rysunku szablonowego, kliknij dalej 3. Aby wybrać szablon kliknj przycisk Przeglądaj 4. Wybierz plik szablonu (.dwt), a następnie kliknij Otwórz, moŝesz teŝ uŝyć dowolnego pliku DWG jako szablonu. 5. Kliknij Zakończ Otwieranie rysunku W programie 4M-IntelliCAD moŝesz otwierać pliki rysunków (.DWG), pliki Drawing Exchange Format (.DXF), pliki Design Web Format (.DWF) oraz pliki szablonów (.DWT). MoŜesz teŝ otwierać pliki, co do których masz podejrzenie, Ŝe są uszkodzone. Otwieranie istniejącego rysunku MoŜesz otworzyć dowolny z plików: Standardowe pliki rysunków z rozszerzeniem.dwg Drawing Exchange Format, pliki z rozszerzeniem.dxf 12

13 Pliki Design Web Format z rozszerzeniem.dwf Pliki szablonów mające rozszerzenie.dwt Aby otworzyć istniejący rysunek 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu Plik > Otwórz Na pasku Standard kliknij ikonę Otwórz Wpisz polecenie open i naciśnij Enter 2. W polu Pliki typu wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć 3. Odszukaj folder z zawierający rysunek 4. Wybierz plik rysunku 5. Kliknij przycisk Otwórz Otwieranie uszkodzonego pliku Pliki mogą zostać uszkodzone z róŝnego powodu, np. gdy podczas pracy z rysunkiem zostanie wyłączone zasilanie, system się zawiesi lub komputer ulegnie awarii. 4M- IntelliCAD pozwala sprawdzić i naprawić uszkodzony plik przy pomocy polecenia recover (menu Plik > Pomoce rysunku > Napraw) Dostosowywanie rysunku ustawienia MoŜesz zdefiniować własne ustawienia rysunku tworząc nowy plik lub zmodyfikować ustawienia w pliku utworzonym na podstawie szablonu. Ustawianie aktualnej warstwy Warstwy są to jakby przezroczyste kartki papieru, na których są umieszczane poszczególne elementy rysunku. W ten sposób są grupowane i porządkowane obiekty rysunkowe. KaŜdy obiekt leŝy na określonej warstwie. KaŜdy nowo narysowany obiekt jest umieszczany na aktualnej warstwie. KaŜdy rysunek ma co najmniej jedną warstwę o nazwie 0. Podczas rysowania moŝna utworzyć i wykorzystać dowolną liczbę warstw. Kiedy rysujesz nowy obiekt, wstawiany on jest na aktualną warstwę. Ustawianie aktualnej warstwy 1. Wykonaj jedną z czynności: Na paseku narzędzi Cechy obiektu kliknij ikonę Przeglądaj warstwy W linii poleceń wpisz: EXPLAYERS i naciśnij Enter 2. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy, którą chcesz ustawić jako aktualną 13

14 3. Zamknij okno Eksploratora. Rys. 8. Ustawianie aktualnego koloru obiektu KaŜdy nowy obiekt przyjmuje aktualnie ustawiony kolor obiektów. Jako aktualny kolor moŝe być przyjęty jeden z 255 kolorów lub kolor JAKWARSTWA lub JAKBLOK. MoŜna wykorzystywać siedem podstawowych kolorów nazwanych: biały, Ŝółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, cyjan. KaŜdy kolor ma swój wyjątkowy numer od 1 do 255. Kolor JAKWARSTWA ma numer 256 a kolor JAKBLOK ma numer 0. We wszystkich poleceniach, które wymagają podania koloru, moŝesz podawać jego nazwę lub numer. Kolor moŝna wybierać z palety przez kliknięcie przykładu na palecie. W nowym rysunku zwykle obiekty są rysowane wg koloru JAKWARSTWA, czyli przejmują kolor z warstwy na której są narysowane. W pustym rysunku jest tylko jedna warstwa o nazwie 0 i białym kolorze, kolor obiektów jest ustawiony JAKWARSTWA, to teŝ narysowane obiekty są białe. Aby ustawić aktualny kolor obiektów 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Tworzenie elementu 3. Kliknij Wybierz kolor 4. W oknie Kolor wybierz kolor lub wpisz numer koloru 5. Kliknij OK. 6. Kliknij OK. ponownie Kolor dla nowych obiektów moŝna teŝ ustawić z menu Format > Kolor 14

15 A B G F C D E Rys. 9. Paleta kolorów A - B - C - D - E - F - Standardowe kolory Odcienie szarości Paleta kolorów Aktualny kolor Numer koloru Kolor logiczny JAKWARSTWA G - Kolor logiczny JAKBLOK Ustawianie aktualnego rodzaju linii Rodzaj linii pozwala odróŝniać poszczególne obiekty na ekranie i na wydruku. Linia moŝe być budowana z kreski, kropki i przerw pomiędzy nimi. Domyślnie kaŝdy rysunek ma zdefiniowane 3 rodzaje linii: CONTINUOUS, BYLAYER (JAKWARSTWA) i BYBLOCK (JAKBLOK). UŜytkownik moŝe zdefiniować dowolną liczbę rodzajów linii. KaŜdy nowy narysowany obiekt przyjmuje aktualnie ustawiony rodzaj linii. W nowym rysunku zwykle obiekty są rysowane wg rodzaj linii BYLAYER zgodnie z warstwą 0 (rodzaj linii CONTINUOUS). Ustalenie rodzaju linii dla obiektów BYLAYER pozwala zmieniać rodzaj linii dla warstwy, co powoduje szybką zmianę rodzaju linii obiektów leŝących na tej warstwie. Wybrane obiekty mogą mieć rodzaj linii niezaleŝny od warstwy. Oznacza to, Ŝe zmiana rodzaju linii dla warstwy nie powoduje zmiany rodzaju linii dla obiektów leŝących na tej warstwie. 15

16 Ustalenie rodzaju linii dla obiektów BYBLOCK powoduje, Ŝe obiekt ma rodzaj linii CONTINUOUS do momentu wstawienia go do bloku. Blok przyjmuje aktualny rodzaj linii podczas jego wstawienia. Ustalenie aktualnego rodzaju linii 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. Wybierz z listy rozwijanej rodzaj linii. 4. Kliknij przycisk OK. Ustawianie skali rodzaju linii Skala rodzaju linii określa sposób rysowania linii przerywanych (osiowych). Im mniejsza skala tym mniejsze są wymiary przerw. Np. linia jest zdefiniowana jako ciąg kresek i przerw, kaŝde o długości 0.25 jednostki. Jeśli skala rodzaju linii wyniesie 0.5 to długość kresek i przerw zmaleje do jednostki. Jeśli skala rodzaju linii wyniesie 2 to długości będą równe 0.5. Skala rodzaju linii moŝe być ustawiona dla całego rysunku i dla wybranych obiektów. Ustawienie skali rodzaju linii dla obiektów 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. W polu skala rodzaju linii wpisz skalę 4. Kliknij przycisk OK. Ustawienie globalnej skali rodzaju linii 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. W polu globalna skala rodzaju linii wpisz skalę. 4. Kliknij przycisk OK. Ustawianie aktualnej szerokości linii Szerokość linii pozwala odróŝnić jedną linię od innej, określa jak szeroka (wąska) będzie na ekranie lub na wydruku. MoŜna zdefiniować wiele szerokości linii (w mm lub calach) w tym DEFAULT (Domyślna), BYLAYER (JAKWARSTWA), BYBLOCK (JAKBLOK). Podczas rysowania obiektu uŝywana jest aktualna szerokość linii, domyślnie jest to BYLAYER (JAKWARSTWA) czyli narysowana linia przejmuje szerokość z warstwy. Zmieniając szerokość linii w ustawieniach warstwy zmieni się szerokość linii narysowanych na tej warstwie (jeśli zostały ustawione na BYLAYER). 16

17 MoŜna ustawić szerokość linii obiektów niezaleŝnie od ustawień warstwy, wówczas zmiana szerokości dokonana w ustawieniach warstwy nie ma wpływu na szerokość obiektu leŝącego na tej warstwie. Jeśli szerokość linii zostanie ustawiona na mniej niŝ mm wówczas na ekranie wyświetlana jest jako jeden piksel i jest drukowana najcieńszą linią moŝliwą do uzyskania przez drukarkę. Aby ustawić szerokości rodzaju linii 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Tworzenie obiektów. 3. Z listy Szerokość linii wybierz odpowiednią 4. Kliknij przycisk OK. Ustawianie jednostek rysunku Zwykle rysunek jest tworzony w skali 1:1 zgodnie z rzeczywistymi wymiarami. Skala rysunku jest istotna podczas drukowania lub plotowania. Dobrze jest jednak przed rozpoczęciem rysowania ustalić typ jednostek wykorzystywanych podczas rysowania. MoŜna wybrać jednostki metryczne lub calowe. NaleŜy określić format ich zapisu jednostek liniowych i kątowych, ich dokładność oraz sposób mierzenia jednostek kątowych. Aby ustawić liniowe jednostki rysunku 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu Format > Jednostki Wpisz polecenie settings naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Jednostki rysunku 3. Na rozwijanej liście Zmień jednostki dla, wybierz: Jednostki liniowe 4. Wybierz rodzaj jednostek 5. W polu dokładność wyświetlania określ ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych 6. Kliknij OK. 17

18 A B Rys. 10. Ustawianie jednostek A - B - Wybierz rodzaj jednostek liniowych Określ dokładność wyświetlania Aby ustawić kątowe jednostki rysunku 1. Wykonaj jedną z czynności: Wybierz menu Format > Jednostki Wpisz polecenie settings naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Jednostki rysunku 3. Na rozwijanej liście Zmień jednostki dla, wybierz: Jednostki kątowe 4. Wybierz rodzaj jednostek 5. W polu dokładność wyświetlania określ ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych 6. W obszarze Kierunek kąta określ, w jakim kierunku będzie mierzony kąt przy wpisaniu dodatniej wartości 7. W polu Kąt bazowy określ kąt względem poziomu, od którego będą odmierzane kąty podczas rysowania obiektów, rysunek pokazuje podgląd kąta bazowego. 18

19 8. Kliknij OK. A B D C E Rys. 11. Ustawianie jednostek kątowych A - B - C - D - E - Lista z wyborem jednostek do ustawienia Rodzaj jednostek kątowych Dokładność wyświetlania jednostek kątowych Kierunek przyrostu kąta Kierunek kąta bazowego (zerowego) Współczynnik skali Zamiast rysować model w skali rysuje się go w pełnych wymiarach, np. jeśli część ma mieć 400 mm to rysuje się 400 mm zamiast przeliczać skalę. Dopiero podczas drukowania ustawia się skalę. Skala ma jednak wpływ na teksty, szczapki lub rodzaje linii. Dla nich moŝna ustawić skalę na początku, aby później zostały wydrukowane w prawidłowym rozmiarze. Np. naleŝy określić wysokość tekstu tak, aby po przeskalowaniu do formatu wydruku litery miały odpowiednią wysokość. Jeśli określisz skalę, w jakiej ma zostać wydrukowany rysunek musisz obliczyć współczynnik skali jako stosunek jednostki rysunkowej do jednostki wydruku. Np. jeśli 19

20 jednostka rysunkowa odpowiada 1 cm (10 mm) i planujesz wydrukować rysunek w skali 1:100 (1 mm wydrukowany odpowiada 100 mm modelu czyli 10 cm), to skala wydruku wynosi 1:10. Czyli aby tekst na wydruku miał wysokość 5 mm to naleŝy wysokość tekstu ustawić na 50 jednostek rysunkowych. Ustawianie wysokości tekstu Wysokość tekstu jest podawana w jednostka rysunkowych. Jeśli rysunek będzie drukowane w skali 1:10, a tekst na wydruku ma mieć wysokość 5 mm to w rysunku wysokość tekstu naleŝy ustawić na 50 jednostek rysunkowych. Aby ustawić wysokość tekstu 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Tworzenie elementu 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Tekst 4. W polu Domyślna wysokość tekstu wpisz Ŝądaną wysokość tekstu 5. Kliknij OK. A B Rys. 12. Definiowanie wysokości tekstu A - B - Wybierz: Tekst Określ wysokość tekstu w jednostkach rysunkowych 20

21 Ustawianie granic rysunku Granice rysunku jest to niewidzialny prostokąt o zadanych wymiarach. Wykorzystuje się przy rysowaniu obiektów, które powinny się zmieści na określonym obszarze np. rozmiar arkusza papieru. Aby ustawić granice rysunku 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Wybierz zakładkę Wprowadzenie współrzędnych. 3. Z listy rozwijanej wybierz Granice. 4. Podaj współrzędne prawego górnego i współrzędne lewego dolnego naroŝnika granic rysunku lub kliknij przycisk Wybierz i wskaŝ na ekranie lewy dolny i prawy górny naroŝnik. 5. Kliknij opcję uniemoŝliwiająca rysowanie poza zdefiniowanym obszarem. (Włączenie granic rysunku). 6. Kliknij przycisk OK. A B C D D Rys. 13. Ustawianie granic rysunku A - Wybierz Granice 21

22 B - C - D - E - Określ współrzędne górnego prawego naroŝa Określ współrzędne dolnego lewego naroŝa Zaznacz aby uniemoŝliwić rysowanie po za granicami Kliknij aby określić granice na ekranie Zmiana ustawień siatki i przyciągania do siatki Tryb siatka i skok pozwalają na precyzyjne ustawienie kursora. Tryb siatka i skok są niezaleŝnymi od siebie. Siatka są to punkty na ekranie przedstawione w postaci kropek, które nie są drukowane i słuŝą do określenia wzrokowego rozmiarów obiektów. Skok są to niewidzialne punktu, w których ustawia się kursor. Ustawianie siatki Siatka jest to wzór kropek wyświetlanych w zdefiniowanych przez uŝytkownika odstępach. Siatkę moŝna włączać i wyłączać. Wyświetlana jest tylko w obszarze zdefiniowanym przez granice. Aby włączyć siatkę i ustawić odstępy 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. W obszarze Siatka odniesienia zaznacz pole PokaŜ siatkę 5. W obszarze Odstępy w polu X podaj odstęp w poziomie 6. W obszarze Odstępy w polu Y podaj odstęp w pionie 7. Kliknij OK. 22

23 A B C D E F G K J I H Rys. 14. Ustawianie parametrów siatki A - B - C - D - E - F - Zaznacz aby włączyć rysowanie ortogonalne Zaznacz aby włączyć wyświetlanie siatki Określ odstępy pomiędzy węzłami siatki w osi X i Y Zaznacz aby włączyć skok kursora (przyciąganie do siatki) Określ skok kursora w osi X i Y Zaznacz aby włączyć siatkę i przyciąganie izometryczne G - Wybierz aktualną płaszczyzną izometri H - I - J - K - Określ kąt obrotu siatki Pokazuje aktualny kąt obrotu siatki Określa początek siatki Kliknij aby wyrównać odstępy skoku i siatki Ustawianie przyciągania do siatki 23

24 Tryb skok pozwala na precyzyjne ustawienie kursora. JeŜeli skok jest włączony to kursor ustawia się w niewidzialnych punktach (w określonych odstępach). Aby włączyć skok i ustawić odstępy 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. W obszarze Ustawienia skoku zaznacz pole Skok 5. W obszarze Odstępy w polu X podaj odstęp w poziomie 6. W obszarze Odstępy w polu Y podaj odstęp w pionie 7. Kliknij OK. Dodatkowo moŝna zmienić kąt obrotu siatki i skoku lub włączyć siatkę izometryczną. Zmiana punktu bazowego oraz obrotu siatki Domyślnym punktem bazowym siatki i skoku jest początek Globalnego Układu Współrzędnych. Punkt bazowy moŝe być przesunięty. MoŜna teŝ ustawić kąt obrotu siatki. Aby zmienić kąt siatki i punkt bazowy 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. W obszarze Ustawienia skoku zaznacz pole Skok 5. W obszarze Siatka odniesienia zaznacz pole PokaŜ siatkę 6. W obszarze Ustawienia skoku i siatki wprowadź współrzędną X dla nowego początku siatki 7. W obszarze Ustawienia skoku i siatki wprowadź współrzędną Y dla nowego początku siatki 8. W obszarze Ustawienia skoku i siatki, w polu Obrót wprowadź kąt obrotu siatki 9. Kliknij OK. 24

25 Rys. 15. Domyślne ustawienie siatki oraz siatka obrócona UŜywanie izometrycznej siatki i skoku Włączenie trybu Izometryczny skok i siatka pozwala na proste wykonywanie rysunków aksonometrycznych. W trybie Izometryczny skok i siatka rysowanie przeprowadza się w trzech płaszczyznach: lewej, prawej, górnej. Skok i siatka ustawiają się automatycznie zgodnie z kątami 30, 90 i 150. Odstępy skoku lub siatki są zgodne z ustawieniem dla osi Y. Włączenie trybu Orto powoduje ustawianie linii zgodnie kierunkami płaszczyzn. Przełączanie pomiędzy płaszczyznami izometrycznymi moŝna wykonywać przez naciśnięcie klawisza F5. Aby włączyć siatkę izometryczną 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Z listy Zmień ustawienia dla wybierz Skok i Siatka 4. Zaznacz pole Izometryczny skok i siatka 5. W obszarze Izometryczny krzyŝ nitkowy zaznacz płaszczyznę na której chcesz zacząć rysować (Góra, Lewo, Prawo) 6. Kliknij OK. 25

26 Rys. 16. Płaszczyzny izometryczne: lewa (A), prawa (B), górna (C) Korzystanie z rysowania ortogonalnego ORTO Tryb ortogonalny pozwala na dokładne ustawianie linii zgodnie z ustawieniem kąta obrotu siatki w kierunkach wzajemnie prostopadłych (zwykle poziomo albo pionowo) lub przy ustawieniu izometrycznym siatki zgodnie z przyjętymi kątami. Tryb ortogonalny jest ignorowany podczas liczbowego podawania współrzędnych lub wykorzystywania uchwytów punktów charakterystycznych. Aby włączyć rysowanie ortogonalne 1. Wpisz polecenie settings i naciśnij Enter 2. Przejdź na zakładkę Wprowadzanie współrzędnych 3. Zaznacz pole Rysuj ortogonalnie 4. Kliknij OK. Włączenie lub wyłączenie trybu ortogonalnego moŝna łatwo wykonać poprzez dwukrotne kliknięcie w linii stanu pola ORTO lub poprzez naciśnięcie klawisza F Korzystanie z przyciągania do punktów charakterystycznych Znajdowanie punktów charakterystycznych obiektów: koniec, środek, punkt na obiekcie itp. umoŝliwia precyzyjne rysowanie. Znajdowanie punktów charakterystycznych moŝna włączyć przy kaŝdym poleceniu, w którym konieczne jest wskazanie punktu. Znajdowanie punktów charakterystycznych moŝna włączyć dwoma sposobami: Włączenie przyciągania do punktów charakterystycznych, w momencie kiedy Ŝadne inne polecenie nie jest aktywne, wówczas przyciąganie działa dopóki nie zostanie wyłączone Chwilowe włączenie przyciągania w momencie gdy inne polecenie jest aktywne, po kliknięciu punktu przyciąganie wyłącza się 26

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4

LOKALE... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Lokale MMSoft 1 SPIS TREŚCI LOKALE... 1 SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 START... 5 FUNKCJE STANDARDOWE... 7 DOSTĘP... 11 USTAWIENIA... 14 SŁOWNIKI... 19 DANE OBIEKTÓW... 26

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo