Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego - na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego - na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000"

Transkrypt

1 Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny Szczecin, Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego - na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000 Marta Młokosiewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

2 Standardy a społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój i kapitał społeczny S S T A N D Kapitał społeczny - relacje, powiązania organizacji z interesariuszami oparte na zaufaniu, współpracy oraz współdzieleniu norm, wartości Społeczna odpowiedzialność - włączenie interesariuszy w funkcjonowanie organizacji poprzez uwzględnianie ich oczekiwań przy podejmowaniu decyzji T A N D A A R D Y Zrównoważony rozwój - równowaga funkcjonowania organizacji, która umożliwia łączenie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych R D Y

3 SA Social Accountability 8000 Dobrowolność i uniwersalność standardu Możliwość zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji Wymagania dotyczące organizacji miejsca pracy, jego warunków, praw pracowniczych i sposobu zarządzania Norma oparta o międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka oraz o krajowe przepisy prawa pracy Przedsiębiorstwo przestrzega przepisów, którymi jest związane, zwyczajów branżowych, dotrzymuje zawartych umów i układów

4 Kogo obejmuje SA8000? Przedsiębiorstwo zakres działania normy pracownicy bezpośrednio zatrudnieni pracownicy wykonujący pracę zdalną pracownicy dostawców pracownicy podwykonawców pracownicy poddostawców

5 SA obszarów odpowiedzialności społecznej: 1. Praca dzieci 2. Praca przymusowa lub obowiązkowa 3. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy 4. Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych 5. Dyskryminacja 6. Dyscyplina pracy 7. Czas pracy 8. Wynagrodzenie 9. System zarządzania

6 Zasady odpowiedzialności społecznej SA praca dzieci, praca przymusowa lub obowiązkowa 1. Praca dzieci Nie zatrudnianie dzieci Nie narażanie dzieci i młodocianych pracowników na sytuacje niebezpieczne, niezgodne z przepisami, zagrażające zdrowiu, rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu Edukacja i rozwój 2. Praca przymusowa lub obowiązkowa Nie stosowanie pracy przymusowej, obowiązkowej Możliwość opuszczenia miejsca pracy, możliwość rezygnacji z pracy Nie składanie depozytów, kaucji, dokumentów tożsamości Nie zmuszanie do pracy przez wstrzymywanie części wynagrodzenia, innych świadczeń, rzeczy, dokumentów

7 Zasady odpowiedzialności społecznej SA zdrowie i bezpieczeństwo pracy, wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych 3. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy Bezpieczeństwo i higiena Regularne szkolenia Osoba odpowiedzialna w firmie za BHP (i SA8000) Pisemny rejestr wypadków Mechanizm wykrywania, unikania i reagowania na zagrożenia Ciągła poprawa warunków pracy 4. Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych Bez zakłóceń i utrudnień Bez obawy przed dyskryminacją, karami i represjami

8 Zasady odpowiedzialności społecznej SA dyskryminacja, dyscyplina pracy 5. Dyskryminacja Nie stosowanie dyskryminacji Nie pozwalanie na zachowania mające charakter groźby, molestowania i wyzysku 6. Dyscyplina pracy Szacunek i grzeczność Nie stosowanie kar cielesnych, przymusu pośredniego lub bezpośredniego, agresji słownej Zakaz surowego i nieludzkiego traktowania personelu

9 Zasady odpowiedzialności społecznej SA czas pracy, wynagrodzenie 7. Czas pracy Prawo i normy branżowe Nie przekracza 48 godzin tygodniowo (1 dzień wolny) Praca w nadgodzinach dobrowolna, nie przekracza 12 godzin tygodniowo, nie występuje regularnie 8. Wynagrodzenie Nie niższe niż wymagane przez prawo lub minimalne branżowe Przejrzystość zasad Dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny Nie unikanie zobowiązań z tytułu prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego

10 System zarządzania w zakresie odpowiedzialności społecznej 9. System zarządzania Zasady i procedury dotyczące odpowiedzialności społecznej i warunków pracy, dokumentowanie ich (oraz wyników) i udostępnianie interesariuszom Przedstawiciel zarządu i przedstawiciel pracowników do spraw SA8000 Ocena zarządzania Zadania, odpowiedzialność i uprawnienia osób Stałe monitorowanie działań i rezultatów Kontrola dostawców, podwykonawców i poddostawców Funkcjonowanie w oparciu o ciągłe doskonalenie działań Przejrzysty system komunikacji społecznej, dialog z interesariuszami

11 Certyfikacja według SA8000: Audyt i wydawanie certyfikatów: SGS-ICS, DNV, BVQI Opracowanie i audyt systemu zarządzania Uwzględnia specyfikę branży, kraju oraz cechy przedsiębiorstwa Okresowa weryfikacja certyfikatu Recertyfikacja

12 Korzyści z SA8000: Mierzalne i łatwe w weryfikacji wymagania dotyczące społecznej odpowiedzialności Doskonalenie systemu zarządzania Łączenie celów ekonomicznych i społecznych Przejrzystość firmy i rozwój zaufania w relacjach z interesariuszami Jakość zarządzania - etyczny wizerunek i podwyższenie wartości organizacji

13 AA AccountAbility 1000: AA1000APS - Zasady Odpowiedzialności (2008), AA1000AS - Weryfikacja (2008), AA1000SES - Zaangażowanie interesariuszy (2011) Zarządzanie relacjami z interesariuszami Promocja odpowiedzialności Uniwersalność

14 Działania odpowiedzialnej organizacji w świetle AA1000APS: Strategia uwzględniająca interesariuszy Cele i standardy dotyczące zarządzania i oceny strategii oraz wyników Ujawnienie wiarygodnych informacji interesariuszom Zasady Odpowiedzialności jako podstawa działania (Włączanie, Istotność, Odpowiadanie)

15 Zasady Odpowiedzialności Zasada Włączania (ang. Inclusivity) Angażowanie interesariuszy (problemy, rozwiązania) Ciągłość i integracja procesu Uczenie się i rozwój organizacji oraz potencjału interesariuszy Zasada Odpowiadania (ang. Responsiveness) Decyzje, działania i efekty, komunikacja Priorytetyzacja odpowiedzi Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju Zasada Istotności (ang. Materiality) Identyfikacja istotnych kwestii oraz ich priorytetyzacja Perspektywa krótko, średnio i długoterminowa

16 Poświadczenie kwestii zrównoważonego rozwoju - AA1000AS Odniesienie do Zasad Odpowiedzialności (norma AA1000APS) Szczegółowe wytyczne dla audytorów (Wytyczne stosowania AA1000AS 2008) Określenie stopnia zgodności ujawnianych danych z Zasadami Odpowiedzialności oraz ze stanem faktycznym (jakość danych) Ocena zarządzania, systemów, procesów oraz zaangażowania interesariuszy

17 Działania weryfikujące (AA1000AS) TYPY DZIAŁAŃ: Typ 1 - Zasady Odpowiedzialności: Ocena charakteru i stopnia zgodności działań organizacji z Zasadami Odpowiedzialności Typ 2 - Zasady Odpowiedzialności i informacje dotyczące wyników: Ocena rzetelności danych dotyczących wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzedzona weryfikacją typu 1. POZIOMY POŚWIAD- CZENIA: WYSOKI Wyczerpujący materiał dowodowy Nacisk na rzetelność danych UMIARKOWANY Nie wyczerpujący materiał dowodowy Nacisk na prawdopodobieństwo danych

18 Skuteczne zaangażowanie interesariuszy (AA1000SES): Zobowiązanie do przestrzegania zasad AA1000APS Jasno określony zakres Uzgodniony proces decyzyjny Zagadnienia istotne dla organizacji i/lub interesariuszy Możliwości dialogu Integracja z systemem zarządzania Przejrzystość Procedury odpowiednie z punktu widzenia angażowanych interesariuszy Odpowiedni czas Elastyczność i otwartość na sugestie z zewnątrz

19 Cel i zakres AA1000SES (2011): Procedury w organizacji dotyczące rozwoju strategicznego i zarządzania operacyjnego Zobowiązanie i Integracja Wyniki Cel, Zakres i Interesariusze Proces angażowania interesariuszy Źródło: AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011

20 Cel, zakres i interesariusze Dlaczego (Cel) Zaangażowanie interesariuszy Co (Zakres) Kto (Interesariusze) Źródło: AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011

21 Ustalenie kluczowych interesariuszy: Zależność Odpowiedzialność? Cechy i właściwości interesariuszy Konflikt Różne perspektywy Wpływ

22 Proces angażowania interesariuszy Planowanie Rewizja i doskonalenie Przygotowanie Wdrażanie Źródło: AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011

23 Profile i klasyfikacja interesariuszy Wiedza interesariuszy nt. celu i zakresu zaangażowania Oczekiwania zainteresowanych wobec zaangażowania Istniejące relacje z organizacją Zależność od organizacji Chęć zaangażowania się Zakres posiadanych wpływów Rodzaj interesariuszy Zasięg geograficzny zaangażowania Zdolność do zaangażowania Relacja z innymi interesariuszami Perspektywa prawna (uprawnienia)

24 Działania przed rozpoczęciem zaangażowania: Przegląd otrzymanych informacji: Śledzenie informacji z: Tworzenie świadomości: skargi listy media strony internetowe inne środki komunikacji mediów internetu serwisów społecznościowych drugiej ręki biuletyny,newslettery, broszury strony internetowe referaty i prezentacje na konferencjach pokazy komunikaty dla prasy reklama lobbing

25 Metody (formy) zaangażowania interesariuszy: Poziom zaangażowania Konsultacje (ang. Consult) Negocjacje (ang. Negotiate) Angażowanie, udział (ang. Involve) Współpraca (ang. Collaborate) Upoważnienie (Empower) Metody angażowania Sondaże, grupy dyskusyjne, spotkania z wybranymi interesariuszami, spotkania zbiorowe, warsztaty, dyskusje on line, komitety doradcze Negocjacje zbiorowe z pracownikami za pośrednictwem związków zawodowych Fora z udziałem wielu interesariuszy, rady doradcze, proces budowania konsensusu, uczestnictwo w procesie decyzyjnym, grupy dyskusyjne, dyskusja on line Partnerstwo, projekty rozwojowe, inicjatywy z udziałem wielu interesariuszy, wspólne przedsięwzięcia Włączanie interesariuszy w proces zarządzania, strategię i działania operacyjne

26 Zaangażowanie interesariuszy - dalsze etapy Przygotowanie 1. Zasoby 2. Gotowość interesariuszy 3. Ryzyka związane z zaangażowaniem Wdrożenie planu zaangażowania 1. Zaproszenie interesariuszy 2. Szkolenie 3. Zaangażowanie Rewizja i doskonalenie 4. Dokumentacja 5. Plan działań 1. Monitoring i ocena 6. Prezentacja efektów za- 2. Wnioski i ulepszenia angażowania i planu działań 3. Podsumowanie planu działań 4. Sprawozdanie z zaangażowania

27 Korzyści z AA1000: Sprecyzowanie celów działania organizacji w kontekście polityki społecznej odpowiedzialności Proces doskonalenia działalności: wzajemne uczenie się, wspólne korzystanie z zasobów, zrozumienie otoczenia Trwalszy i bardziej zrównoważony rozwój społeczny Ułatwienie zarządzania ryzykiem i reputacją, budowa zaufania, wzrost długoterminowej wartości firmy

28 Standardy AA1000 w praktyce Polska: British American Tobacco (AA1000AS), Grupa Żywiec (AA1000SES) Zagranica: British Telecom, Provident Financial, Banco Santander S.A., Vodafone, Samsung, Royal Mail Group, Nestle, Maersk i inni.

29 Dlaczego warto wdrażać standardy społecznej odpowiedzialności? Wysoka jakość relacji z interesariuszami - lepsze funkcjonowanie organizacji Potwierdzenie wysokiej kultury pracy i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju Wsparcie dla zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowy efektywnego kapitału ludzkiego Tworzenie kapitału społecznego organizacji Dziękuję za uwagę.

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem Co myślą światowi liderzy? Jeśli chcecie dalej odnosić sukces w najbliższych latach jako przedsiębiorstwa energetyczne, musicie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Informacje o firmie... 5 3. 10 zasad Global Compact w działalności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo