Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 8 Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania Redakcja naukowa Marian Orzechowski, Eugeniusz Brzuska Łódź 2011

2 Recenzent: Radosław Ignatowski Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Redakcja techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright: SWSPiZ w Łodzi ISSN Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi: tel , w. 39 Druk i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel./fax , ,

3 Spis treści Wprowadzenie...5 Unia Europejska dziś kierunki rozwoju Adam Koperek, Jerzy Koperek, Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę społeczną (Council of Europe and European Union as Actors Shaping European Social Policy)...9 Eugeniusz Brzuska, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych przykład południowego Kaukazu (European Union as international relations actor case of Southern Caucasus)...31 Małgorzata Kociszewska Panaszek, Adam Banaszek, Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej próba bilansu (The Execution of Lisbon Strategy Principles Balance)...59 Dyplomacja i polityka zagraniczna współczesne wyzwania Grzegorz Ignatowski, Społeczne, polityczne i religijne reperkusje wizyty Kurta Waldheima w Watykanie (Social, Political and Religious Repercussions of John Paul II s Audience to Kurt Waldheim)...81 Michał Skorzycki, Przełom, kontynuacja czy kompromis? Zarys polityki zagranicznej administracji prezydenta Baracka Obamy w kontekście wybranych problemów bliskowschodnich (Breakthrough, continuation or compromise. The outline of foreign affairs administration of the president Barack Obama in the context of particular neareast issues)..95 Konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe przyczyny, przebieg, próby rozwiązania Zofia Wilk Woś, Sudan na drodze ku jedności czy podziałowi? (Sudan on the way to unity or division) Krzysztof Skusiewicz, Miejsce Arktyki we współczesnym bezpieczeństwie międzynarodowym (Place of the Arctic in international security of today s world)...153

4 4 Spis treści Karol J. Stryjski, Media masowe wobec konfliktów międzynarodowych (Mass media and international conflicts) Joanna Górna Staniszewska, Znaczenie konfliktu na Morzu Południowochińskim dla rejonu Azji Południowowschodniej (The meaning of the South China Sea conflict for the Southeast Asia region Wyzwania współczesnej gospodarki Aneta Kuna Marszałek, Koordynacja polityki ekologicznej w skali międzynarodowej w świetle liberalizacji światowego handlu i zasad GATT/WTO (The coordination of ecological policy in international relations in the light of world trade liberalization and the principles of GATT/WTO) Monika Isajew, Kapitał Ludzki jako narodowa strategia spójności (Human Capital as a national strategy of coherence) Piotr Kinas, Tendencje w międzynarodowym handlu usługami (Trends in international trade in services) Wiesława Włodarczyk Guzek, Struktura i zasady funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) (The Structure and Principles of the European System of Central Banks Functioning Małgorzata Kociszewska Panaszek, Adam Banaszek, Spojrzenie na problematykę przywództwa oraz nowe role menedżerów organizacji międzykulturowych (Problems of leadership and new role of managers in intercultural organisations: overview of main issues) Wybrane problemy historii stosunków międzynarodowych Marian Orzechowski, Dyplomacja brytyjska wobec bolszewizmu i Rosji radzieckiej ( ) (British diplomacy towards Bolshevism and Soviet Russia ( ) Marian Bałczewski, Adam Mickiewicz wobec tureckiego Wschodu (Adam Mickiewicz towards Turkish East) Krzysztof Lik, Wyspa Jamajka według relacji Pamiętnika Politycznego i Historycznego z grudnia 1785 roku (Jamaica Island in testimony of Pamiętnik Polityczy i Historyczny from December 1785) Krzysztof Lik, Początki brytyjskiej kolonii w Australii w świetle doniesień informacyjnej prasy warszawskiej z lat (The beginnings of British Colony in Australia in testimony of Warsaw Information Press of )

5 Wprowadzenie Oddajemy dziś wszystkim zainteresowanym pracę zatytułowaną Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych nowe wyzwania. Praca ta jest wynikiem systematycznie prowadzonych badań nad stosunkami międzynarodowymi w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, w ramach Katedry Stosunków Międzynarodowych. Merytoryczne wymogi spowodowały, że podejmowana przez autorów problematyka jest bardzo rozległa tematycznie. W pracy znalazły się analizy dotyczące wielu współczesnych wyzwań, takich, jak kierunki rozwoju Unii Europejskiej, problemy współczesnej dyplomacji, wyzwania związane ze współczesnymi konfliktami międzynarodowymi, problemy współczesnej gospodarki światowej, a także, ponieważ nic nie jest do wyjaśnienia dziś bez zbadania wczoraj, znalazły się w niej także zagadnienia z historii stosunków międzynarodowych. Pracę podzielono na pięć bloków tematycznych, w których znalazły się opracowania wymienionych Autorów: 1. Unia Europejska dziś kierunki rozwoju (A. Koperek i J. Koperek, E. Brzuska, M. Kociszewska-Panaszek i A. Panaszek). 2. Dyplomacja i polityka zagraniczna współczesne wyzwania (G. Ignatowski, M. Skorzycki). 3. Konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe przyczyny, przebieg, próby rozwiązania (Z. Wilk-Woś, K. Skusiewicz, K. Stryjski, J. Górna-Staniszewska). 4. Wyzwania współczesnej gospodarki (A. Kuna-Marszałek, M. Isajew, P. Kinas, W. Włodarczyk-Guzek, M. Kociszewska-Panaszek i A. Panaszek). 5. Wybrane problemy historii stosunków międzynarodowych (M. Orzechowski, M. Bałczewski, K. Lik). W pierwszym bloku tematycznym autorzy skupili się na nowych wyzwaniach związanych ze stosunkami międzynarodowymi w Europie. Zmiany, które zachodzą we współczesnej, zjednoczonej Europie, uwypuklają aktualność i powagę wielu problemów. Zwłaszcza dziś, w dobie kryzysów, które dotykają Europę, rodzi się wiele kwestii, takich, jak aktualność i rewizja Strategii Lizbońskiej, dalej kwestia społeczna, która jest dziś stawiana w coraz to ostrzejszym świetle, czy też kwestia innowacyjności gospodarki europejskiej w obliczu jej konkurencyjności wobec innych światowych potęg. I wreszcie, nowe wyzwania stojące przed Europą związane z jej nowym sąsiedztwem, które otacza zjednoczoną Europę od czasów wielkiego rozszerzenia Unii w 2004 roku.

6 6 Wprowadzenie W drugim bloku autorzy analizują współczesne wyzwania związane z dyplomacją i polityką zagraniczną. Zarówno postawa Stanów Zjednoczonych wobec problemów Bliskiego Wschodu, jak i dyplomacja Watykanu, były są i będą soczewkami, w których odbijają się problemy i wyzwania dyplomacji i polityki zagranicznej poszczególnych państw na świecie. Trzeci blok tematyczny to analizy związane ze współczesnymi konfliktami. Swoim punktom zapalnym świat zawsze przygląda się bardzo uważnie, ponieważ zawsze istnieje to nawet najmniejsze, ale jednak ryzyko, że dany gorący punkt będzie zarzewiem czegoś, co ogarnie więcej miejsc i wciągnie większą ilość stron, a wówczas konsekwencje dla całego świata mogą być trudne do przewidzenia. Oczy świata są dziś skierowane na takie miejsca, jak Morze Żółte, czy Bliski Wschód. Ale na niechlubne miano punktów zapalnych świata wydaje się, że zasługują także takie miejsca, jak Morze Południowochińskie, czy rozpadający się Sudan. Rośnie także znaczenie takiego miejsca, jak Arktyka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Poza tym, od czasu konfliktu w Wietnamie, wszyscy wiedzą, jaką rolę odgrywają media śledzące przebieg konfliktu. Kolejne analizy poświęcone zostały problemom współczesnej gospodarki światowej. Z jednej strony kryzysy wstrząsające poszczególnymi gospodarkami, z drugiej rosnące gospodarki państw dalekowschodnich, to wszystko sprawia, że problematyka gospodarcza jest dziś również przedmiotem wielu analiz, również z punktu widzenia międzynarodowych stosunków gospodarczych. I wreszcie analiza historyczna. Mądrzy mawiają, że historia jest nauczycielką życia. Wszystko, co dzieje się dziś na świecie, byłoby niezrozumiałe do końca, gdyby nie znało się historycznych przyczyn poszczególnych zjawisk. Dlatego też refleksja podejmowana przez badaczy historii stosunków międzynarodowych jest niezbędna i, wbrew pozorom, niezwykle aktualna. Autorzy pochodzą ze środowiska naukowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Co prawda w polskojęzycznym współczesnym piśmiennictwie naukowym powstaje wiele prac z powyższych dziedzin, ale autorzy mają jednak nadzieję, że ich badania są na tyle nowatorskie, że dołożą swoją cegiełkę do podejmowanych analiz stosunków międzynarodowych. Eugeniusz Brzuska

7 Unia Europejska dziś kierunki rozwoju

8

9 Seria SWSPiZ w Łodzi: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Tom XII Zeszyt ss Adam Koperek, Jerzy Koperek SWSPiZ w Łodzi Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę społeczną 1. Zagadnienia wstępne Zmiany systemowe zachodzące w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, a w Polsce i innych państwach z Europy Środkowo Wschodniej po 1989 roku, uwypukliły aktualność i powagę problemu polityki społecznej. Przykład Polski wskazuje, że proces transformacji, który unieważnił rozwiązania w zakresie polityki społecznej sprzed 1989 roku, równocześnie nie spowodował rozwoju jednoznacznie określonej polityki społecznej państwa. Jej brak cechuje działania kolejnych rządów, które są nośnikiem przemian społeczno gospodarczych, a które niosą za sobą niebezpieczeństwo degradacji społecznej. Polityka społeczna, to nie tylko dążenie do zapewnienia co najmniej minimum socjalnego, ale to także zapewnienie właściwego rozkładu dochodów i wyrównywanie szans życiowych. Oznacza ona nie tylko prowadzenie bieżących działań osłonowych, ale również konieczność widzenia sytuacji społecznych z wyprzedzeniem. Państwo powinno likwidować drastyczność niektórych kwestii socjalnych, ale nie może zlikwidować ich jako takich. Obecnie można zauważyć zjawisko sprzeczności społecznych przejawiających się pomiędzy: Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki.

10 10 Adam Koperek, Jerzy Koperek wzrastającym dobrobytem a zmniejszającym się zadowoleniem ludzi; likwidacją starego i powstawaniem nowego ubóstwa; zamierzeniami i działaniami polityki społecznej a rezultatami. Problemy te zauważalne są w wymiarze lokalnym, narodowym jak i globalnym. Kwestia społeczna stanowiąca dla wielu państw poważny problem najczęściej jest definiowana jako wyraz asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym, które rodzą zagrożenia społeczne 1. Jest to ujęcie typowo naukowe, ale wynika z niego również definicja praktyczna, w której kwestia społeczna jest rozumiana jako zadania zapewnienia równowagi i humanistycznego rozwoju 2. Polityka społeczna rozumiana jest również jako dyscyplina naukowa. Ma ona styczność z innymi dyscyplinami naukowymi. Należy tu wymienić statystykę, socjologię, historię, politologię, ekonomię. Jest więc nauką interdyscyplinarną 3. Należy określić, czym są podmioty polityki społecznej. Są to osoby prawne, które w swoim obszarze kompetencji działają na rzecz wyrównania szans życiowych ludzi i na rzecz poprawy ich położenia materialnego. Ze względu na obszar działania podmioty te można sklasyfikować na: globalne (organizacje powiązane z Organizacją Narodów Zjednoczonych); regionalne (Rada Europy, Unia Europejska); krajowe (rządowe, które tworzą osłony socjalne i pozarządowe, uzupełniające działania państwa). Wszystkie te podmioty zobowiązane są do stałej i trwałej współpracy dla stwarzania coraz lepszych rozwiązań kwestii społecznej. Prawa społeczne w formie postulatów zostały po raz pierwszy umieszczone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku 4. Nie 1 J. Auleytner, Polityka społeczna między ideą a działaniem, IPS UW, Warszawa 1994, s Tamże. 3 Por. J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, WSP TWP, Warszawa 2004; J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria i organizacja, WSP TWP, Warszawa 2000; J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria a praktyka, WSP TWP, Warszawa Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu r. w Paryżu. Prace nad nią trwały od 1947 r.

11 Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę 11 stety są to tylko niektóre z nich, a sama Deklaracja ma charakter rezolucji. Od czasu jej powstania różne organizacje międzynarodowe starają się tworzyć dokumenty uszczegółowiające prawa społeczne i w miarę możliwości obligujące rządy państw do ich przestrzegania. Rada Europy uchwaliła w 1961 roku Europejską Kartę Społeczną jako wyznacznik europejskiej polityki społecznej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej należąc również do Rady Europy ratyfikowały tę Kartę. Unia Europejska przyjęła ją więc do własnego dorobku prawnego acquis communautaire 5. W Unii Europejskiej przyjmuje się, że postęp ekonomiczny musi iść razem z postępem społecznym, a integracja Polski i innych krajów z Europy Środkowo Europejskiej z Unią Europejską każe widzieć politykę społeczną jako element działalności międzynarodowej. Światowe procesy integracyjne są zjawiskami sprzyjającymi rozwojowi międzynarodowej polityki społecznej. Tworzone kolejne dokumenty w tym zakresie z uwzględnieniem europejskiej polityki społecznej wpływają również na kształtowanie ustawodawstwa wewnętrznego w państwach członkowskich, co z góry ustala ich kierunek rozwiązań socjalnych. Państwa, które nie chcą pozostać poza strukturami międzynarodowymi powinny brać pod uwagę tendencje istniejące na świecie, a te sprzyjają wielokierunkowemu rozwojowi polityki społecznej. 2. Rada Europy jako system ochrony praw człowieka i regionalny podmiot polityki społecznej w Europie Rada Europy jest pierwszą utworzoną po II wojnie światowej organizacją, której głównym celem jest wspieranie jedności i współpracy w Europie. Podstawę do jej utworzenia dały inicjatywy różnych ugru 5 Acquis communautaire (fr. dorobek wspólnotowy ) stanowi dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Dorobek ten obejmuje wszystkie traktaty założycielskie i akcesyjne oraz umowy międzynarodowe je zmieniające (tzw. prawo pierwotne), przepisy wydawane na ich podstawie przez organy Wspólnot (prawo wtórne), umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /ETS/ i Sądu Pierwszej Instancji, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa wspólnotowego. Wprowadzenie acquis communautaire do własnego systemu prawnego jest obowiązkiem każdego państwa wstępującego do Unii Europejskiej.

12 12 Adam Koperek, Jerzy Koperek powań opowiadających się, po doświadczeniach wojny, za rozległym porozumieniem narodów Europy. Rada powstała 5 maja 1949 roku, jako organizacja polityczna, a za jej siedzibę obrano Strasburg. Jest organizacją, której struktura pozwala na uczestnictwo dowolnej liczby państw, które z powodu swojej tradycyjnej neutralności jak w przypadku Szwecji, Austrii lub Szwajcarii, albo z powodu niechęci do rezygnacji z jakiejkolwiek części swej suwerenności, nie mogą być uczestnikami innych struktur międzynarodowych. Statut Rady Europy nie zawiera żadnych odniesień do takich formacji, jak federacja lub unia. Zgodnie z art. 1 statutu Rady Europy, jej zadaniem jest stworzenie: (...) ściślejszego powiązania między swoimi członkami w celu odnowy i szerzenia ideałów i zasad, które stanowią ich wspólne dziedzictwo oraz popieranie rozwoju gospodarczego i społecznego 6. Teoretycznie Rada Europy mogłaby zajmować się wszystkimi problemami europejskimi. Jej statut wyłącza z nich zagadnienia obrony narodowej. Z czasem swą działalność skoncentrowała na trzech pierwszoplanowych dziedzinach: obronie praw człowieka oraz demokracji, zagadnieniach kultury oraz kwestiach społecznych. Organy Rady Europy nie zostały wyposażone przez państwa członkowskie w żadne kompetencje i w konsekwencji nie mogą też wydawać żadnych wiążących wprost norm prawnych. Z tego względu sięgnięto po konwencje i układy częściowe, które po ratyfikowaniu przez państwa członkowskie wchodzą w życie jako wspólne prawo. Najważniejszą spośród nich jest podpisana w 1950 roku Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przystąpić do niej mogą tylko państwa członkowskie. Normy praw ekonomicznych i społecznych zawarte są w Europejskiej Karcie Społecznej. Europa Środkowa i Wschodnia, to nowe obszary działania Rady Europy. Warunkiem przystąpienia do niej jest demokratyczny ustrój państwa, dlatego dopiero początek lat dziewięćdziesiątych pozwolił na przystąpienie państwom tego rejonu. Polska stała się jej pełnoprawnym członkiem w 1991 roku. Rada jest ważnym czynnikiem budowy demokracji. Organizacja ta liczy już 47 członków i ciągle toczą się rozmowy z nowymi kandydatami aspirującymi do członkostwa. Członkiem Rady Europy może zostać państwo, które akceptuje zasady rządów prawa i ochrony 6 Statut Rady Europy,

13 Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę 13 praw człowieka. Kryteria te odzwierciedlają podstawowe wartości, na których opiera się ta organizacja. Gwarancją ich przestrzegania jest zobowiązanie nowych państw członkowskich do ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 7. Kryteria ochrony praw człowieka, demokracji parlamentarnej oraz rządów prawa mają być strażnikami bram Rady Europy. Uczestnictwo w niej pomaga w kontaktach międzynarodowych oraz zmusza inne państwa do rozmów: Państwa zmierzające do Unii Europejskiej wiedzą, że na swej drodze do Brukseli muszą koniecznie uzyskać certyfikat ze Strasburga Unia Europejska jako system ochrony praw człowieka i regionalny podmiot polityki społecznej w Europie Proces integracji europejskiej został zapoczątkowany po II wojnie światowej i można wymienić jego trzy główne przyczyny: 1. Europa zdała sobie sprawę z własnej słabości. W wyniku wojen straciła swą pozycję w centrum światowej sceny, a jej miejsce zajęły dwa supermocarstwa Związek Radziecki oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Miały one większą siłę militarną, polityczną i gospodarczą niż potencjalne możliwości całej podzielonej Europy. 2. Każdy zdał sobie sprawę, iż nie wolno dopuścić do ponownego konfliktu militarnego. Dla dwóch wojen światowych Europa była polem bitwy i głównym poszkodowanym. 3. Powszechne stało się dążenie do stworzenia lepszego, sprawiedliwszego, wolnego świata, z uporządkowanymi sprawami społecznymi i międzynarodowymi. Aby Europa mogła podnieść się ze zniszczeń i stać się potęgą gospodarczą, musiała rozpocząć się szeroka współpraca między poszczególnymi krajami, nie tylko o charakterze ekonomicznym. Państwa musiały 7 Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie Konwencja Europejska lub EKPC) jest umową międzynarodową z zakresu ochrony praw człowieka. Zawarły ją państwa członkowskie Rady Europy. Konwencję otwarto do podpisu r. Weszła w życie r. po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji. Stronami Konwencji są wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy. 8 W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z, Gliwice 1996, s. 256.

14 14 Adam Koperek, Jerzy Koperek zabezpieczać wzajemnie swe interesy polityczne i obronne. Postęp społeczny i dobrobyt mógłby być realizowany najpełniej przy stopniowej likwidacji ograniczeń spowodowanych podziałem Europy na tak wiele państw 9. W roku 1951, w Paryżu, utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 10, a w marcu 1957 Europejską Wspólnotę Gospodarczą 11 i Europejską Wspól 9 Por. E. Brzuska, Idea Paneuropy jako wyznacznik głównych megatrendów w świecie, w: M. Lipiec Zajchowska (red.), Megatrendy we współczesnym świecie, Warszawa 2006; E. Brzuska, Idea Paneuropy Richarda Coudenhove Kalergiego jako determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych, w: B. Bednarczyk, M. Lasoń, (red.), Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2006; E. Brzuska, European Governance Innovations In European Union, w: Technology Policy and Innovation. Value added partnering in a changing Word, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; E. Brzuska, Polska w zjednoczonej Europie scenariusze przyszłości, w: R. Piasecki (red.), Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, SWSPiZ, Łódź 2005; E. Brzuska, Strategia Lizbońska jako strategia transformacji w Europie, Transformacje Pismo interdyscyplinarne, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Grudzień 2006; E. Brzuska, Globalizacja i integracja europejska wyzwania edukacyjne, w: R. Piasecki, (red.), Polska w Unii Europejskiej próba bilansu, SWSPiZ, Łódź 2006; E. Brzuska, Rola pomocy publicznej w transformacji systemowej w Polsce, Transformacje Pismo interdyscyplinarne, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Grudzień Europejska Wspólnota Węgla i Stali [powstała na podstawie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali] funkcjonowała w latach jako międzynarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało integrację gospodarczą Europy. W 2002 r. organizacja przestała istnieć wobec wygaśnięcia 50 letniej ważności Traktatu Paryskiego. Jej kompetencje przejęła Wspólnota Europejska. Traktat Paryski był więc umową międzynarodową, na mocy której utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Podpisało go w Paryżu r. sześć państw: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Traktat wszedł w życie r., a wygasł r. 11 Europejska Wspólnota Gospodarcza, Rzym, [Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą został zmieniony w Traktacie z Maastricht na Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską]. Europejska Wspólnota Gospodarcza, (EWG, z ang. European Economic Community /EEC/, z franc. Communauté Économique Européenne /CEE/) jako międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w wyniku procesów integracyjnych rozpoczętych po II wojnie światowej. Jej twórcami były europejskie państwa demokratyczne o gospodarce rynkowej. Proces powstawania EWG odbywał się w kilku etapach, a głównie polegał na tworzeniu wspólnych instytucji ekonomicznych, politycznych i prawnych. W rezultacie tego procesu EWG rozpoczęło swą działalność na podstawie Traktatów Rzymskich. Traktatami Rzymskimi określa się ogólną nazwę dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg dnia Oba traktaty, tj. Traktat ustanawiający Europejską

15 Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę 15 notę Energii Atomowej (EUROATOM) 12. Dla tych trzech Wspólnot Europejskich przyjęło się wówczas jedno skrótowe określenie Wspólnota Europejska 13. Dotyczyło ono zarówno politycznych, instytucjonalnych, jak i ekonomicznych wzajemnych powiązań. Najczęściej jednak nazwa ta była odnoszona do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, stanowiącej jądro europejskiego procesu zjednoczeniowego. Jej pierwotnymi celami było stworzenie Wspólnego Rynku, wspólnej polityki rolnej, transportowej Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EUROATOM) weszły w życie W toku rozwoju integracji europejskiej podstawy prawne EWG zostały zmodyfikowane. Szczególnie dotyczy to Traktatu Fuzyjnego organów trzech wspólnot (1967), Jednolitego Aktu Europejskiego (1987) oraz Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht 1992). W następstwie tego procesu EWG zmieniła nazwę na Wspólnota Europejska (1993). 12 Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA, także EUROATOM) powstała jako jedna z trzech Wspólnot Europejskich, która powstała na mocy Traktatów Rzymskich r. Decyzja o powstaniu EUROATOM u zapadła podczas obrad konferencji mesyńskiej w 1955 r. Jej instytucje pierwotnie, tj. Rada Ministrów Euratomu, Zgromadzenie Parlamentarne Euratomu czy też Komisja, zostały na mocy tzw. Traktatu Fuzyjnego od 1967 r. połączone z odpowiednimi organami pozostałych dwóch Wspólnot i są obecnie wspólnymi instytucjami Unii Europejskiej. 13 Wspólnota Europejska (WE; fr. Communauté Européenne CE, ang. European Community EC) jako organizacja międzynarodowa będąca podstawą współpracy w ramach Unii Europejskiej istniała do r. W latach (do r.) Wspólnota Europejska nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), zwanej tak na podstawie jednego z Traktatów Rzymskich, tj. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Następnie Traktat z Maastricht usunął przymiotnik gospodarczy, zarówno z nazwy traktatu, jak i z nazwy wspólnoty w wyniku czego dokument otrzymał nazwę Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Obecną nazwę nadał dokumentowi Traktat Lizboński, który w stosunku do państw stron wszedł w życie [oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji roboczej określany byt jako Traktat Reformujący podpisany w Lizbonie dnia r. Jest on umową międzynarodową zakładającą m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej. Wersja ujednolicona zmienianych traktatów (Traktatu Rzymskiego z 1957 i Traktatu z Maastricht z 1992) ukazała się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria C Nr 115 z Na mocy Traktatu Lizbońskiego r. Unia Europejska nabyła osobowość prawną i zastąpiła Wspólnotę Europejską, przejmując wszystkie jej kompetencje. Zniesiony został również podział na filary. Historycznie nazwa Wspólnota Europejska pojawiła się w związku z przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1987). Formalne wprowadzenie nazwy Wspólnota Europejska nastąpiło od momentu wejścia w życie Traktatu z Maastricht (1992), gdy zastąpiła ona nazwę Europejska Wspólnota Gospodarcza, stanowiąc przejście do Unii Europejskiej.

16 16 Adam Koperek, Jerzy Koperek i gospodarczej. Zadania te zostały uzupełnione o politykę społeczną, regionalną, ochronę środowiska itp. Widoczny był jej sukces, co przyciągało kolejnych członków. Zmiany instytucjonalne w ramach Wspólnot Europejskich nastąpiły w 1986 roku za sprawą Jednolitego Aktu Europejskiego 14 oraz w 1991 za sprawą Traktatu z Maastricht (Traktatu o Unii Europejskiej) 15. W Traktacie z Maastricht podstawą Unii stały się Wspólnoty Europejskie, a nazwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej została przemianowana na Wspólnotę Europejską. Jako cel postawiono przed nią realizację Unii Gospodarczej i Walutowej, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jak również współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Traktat o Unii Europejskiej rozumiany jest jako nowy stopień urzeczywistnienia coraz ściślejszej unii narodów Europy, w której decyzje zapadają w możliwie najbliższym kontakcie z obywatelem 16. Podstawowym zadaniem Unii jest kształtowanie stosunków między jej narodami w sposób koherentny i solidarny. Jej zadaniem jest popieranie harmonijnego i trwałego postępu gospodarczego i społecznego, szczególnie poprzez stworzenie obszaru pozbawionego granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej oraz stworzenie unii gospodarczej i walutowej. Drugim celem Unii jest stworzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Walutowej oraz polityki obronnej. Uzgodniono również konieczność silniejszej ochrony praw i interesów mieszkańców Państw członkowskich poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii (Unia Polityczna). Czwarte zadanie to dążenie państw do współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. 14 Jednolity Akt Europejski (JAE, ang. Single European Act, SEA) z 1986 r. jest umową międzynarodową zawartą w ramach Wspólnot Europejskich r. w Luksemburgu podpisały go wszystkie wówczas należące do Wspólnot kraje, oprócz Włoch, Grecji i Danii, które podpisały go r. w Hadze. Akt ten wszedł ostatecznie w życie Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (TUE) (fr. Traité sur l Union européenne, ang. Treaty on European Union) jest umową parafowaną r. i podpisaną r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie r. po zakończeniu procesu referendalnego w krajach członkowskich [Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83 z ]. 16 Traktat o Unii Europejskiej, art. A.

17 Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę 17 Istotnym elementem integracji europejskiej jest integracja społeczna obywateli Unii Europejskiej. Dokonuje się ona w kontekście rozwoju zrównoważonego, tj. trwałego (Sustainable development) zarówno całej Unii, jak i jej państw członkowskich. Podstawowe założenia tak sformułowanego rozwoju obejmują trzy dziedziny: ekonomię, ekologię i politykę społeczną 17. Z tego wynika, że zagadnienia społeczne są ważnym czynnikiem integracji europejskiej. Rozwiązywanie kwestii społecznych stanowi więc podstawę funkcjonowania wspólnej polityki społecznej w Unii Europejskiej. 4. Powstanie Europejskiej Karty Społecznej i struktury organizacyjne zajmujące się realizacją polityki społecznej 4.1. Geneza Europejskiej Karty Społecznej w kontekście prawa międzynarodowego Integracja europejska okazała się trwała i prawidłowo funkcjonująca, musi odbywać się na wielu poziomach działań poszczególnych państw. 17 Por. M. Kociszewska Panaszek, E. Brzuska, Trwały i zrównoważony rozwój w energetyce wiatrowej (na przykładzie regionu łódzkiego), w: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s ; M. Kociszewska Panaszek, M. Burchard Dziubińska, Ekologiczne uwarunkowania konkurencyjności gospodarki Polski, w: R. Piasecki (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski, Studia i Monografie nr 11, Łódź 2005; M. Kociszewska Panaszek, A. Włodarczyk Śliwkiewicz, Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle Unii Europejskiej, w: R. Piasecki (red.), Globalizacja Unia Europejska Polska. Polska a integracja europejska, Studia i Monografie. Seria SWSPiZ w Łodzi nr 23, Łódź 2009, s ; M. Kociszewska Panaszek, Analiza skuteczności działania wybranych instrumentów polityki ekologicznej w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego, w: S. Czaja (red.), Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój 2004; M. Kociszewska Panaszek, Uwarunkowania ekologiczne konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, w: A. Budnikowski (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, SGH, Warszawa 2004; M. Kociszewska Panaszek, Finansowanie ochrony środowiska a konkurencyjność gospodarki polskiej w procesie integracji z Unią Europejską, Przegląd organizacji 7 8 (2003); M. Kociszewska Panaszek, Sposoby wdrażania Agendy 21 w Łodzi, w: G. Dobrzański (red.), Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym...

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym... Spis treści Spis tabel... 17 Przedmowa... 19 Wstęp... 23 Wprowadzenie w problematykę polityki społecznej... 23 Polityka społeczna a integracja... 25 Definiowanie pojęcia integracja socjalna"... 26 Przegląd

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek...

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek... Spis treści Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce... 17 Od redaktora Dariusz Milczarek... CZĘŚĆ I. IDEA SUBSYDIARNOŚCI Chantal Millon-Delsol Zasada subsydiarności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, I UE W ZAKSIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych SCHEMAT 1. ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI Międzynarodowa Organizacja Pracy

Bardziej szczegółowo

Fundamenty integracji europejskiej

Fundamenty integracji europejskiej Fundamenty integracji europejskiej mgr Aleksandra Borowicz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego Projekt realizowany z Narodowym

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Poziom I Wiadomości II Umiejętności Kategoria A Zapamiętanie wiadomości B Zrozumienie wiadomości C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D Stosowanie

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski 1944 1948 9 maj 1950 1951 27 maj 1952 1957 1960 1965 1974 1986 1992 Ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Integracja europejska. Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Integracja europejska. Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 013-016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską studia europejskie podręcznik akademicki Arkadiusz Domagała ntegracia olski z Unią Europejską Spis treści Wstęp 11 Rozdział I Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi 13

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny I. Proponowany wniosek do Komisji Europejskiej Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Rozdział l. POJĘCIE DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ 1.1. Definicja dyplomacji 1.1.1. Tradycyjne i nowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego . Imię i nazwisko Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego 1. Zgodnie z Traktatami założycielskimi, od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska: a) ma osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Dr GraŜyna Gęsicka. Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania. Przemyśl 6 października 2008 r.

Dr GraŜyna Gęsicka. Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania. Przemyśl 6 października 2008 r. Dr GraŜyna Gęsicka Polska i Unia Europejska po 2013 roku nowe wyzwania Przemyśl 6 października 2008 r. 1 Dlaczego powstała Unia Europejska? (1) 1. EWWiS (1951) utrzymanie trwałego pokoju między krajami

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 PREAMBUŁA Zebrani w Brukseli w dniu 8 listopada 2006 r., przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Andyjskiego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. podstawowych Unii Europejskiej TEKSTY USTAW 3. WYDANIE.

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. podstawowych Unii Europejskiej TEKSTY USTAW 3. WYDANIE. Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii Europejskiej TEKSTY USTAW 3. WYDANIE Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe XI XIII XV XIX Część A. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 3 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytanie 1 2 3 1.2. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Od i do integracji europejskiej

Od i do integracji europejskiej A 377213 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Kazimierz Łastawski Od i do integracji europejskiej Warszawa 2003 SPIS TREŚCI WSTĘP 15 Część pierwsza. IDEE JEDNOCZENIA EUROPY

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Stanisław Parzymies Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 320 wersja ostateczna 2008/0107 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

POMOCE NAUKOWE EUROPE DIRECT- WROCLAW

POMOCE NAUKOWE EUROPE DIRECT- WROCLAW POMOCE NAUKOWE EUROPE DIRECT- WROCLAW N U M E R 1 2 / 2 0 1 3 0 3. 1 2. 2 0 1 3 T R A K T A T Y W TYM NUMERZE Materiał dydaktyczny Pytania z wiedzy o traktatach 2 10 Odpowiedzi 11 Szanowni Państwo, Pomoce

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wykształciła się z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Decyzję o przekształceniu KBWE

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja czy siła?

Dyplomacja czy siła? SUB Hamburg A/543483 Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych pod redakcją Stanisława Parzymiesa Scholari Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2009 PIS TREŚCI WSTĘP. DYPLOMACJA

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA ZASADA POMOCNICZOŚCI W ramach kompetencji niewyłącznych Unii zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej zasada pomocniczości określa warunki, w jakich Unia posiada pierwszeństwo działania w stosunku do państw

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój wybrane problemy w edukacji

Zrównoważony rozwój wybrane problemy w edukacji Zrównoważony rozwój wybrane problemy w edukacji Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo