Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści W s t ę p...5 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i...6 W s p a r c i e t e c h n i c z n e...6 O k n o a p l i k a c j i B r i c s c a d...7 Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8 W y ś w i e t l a n i e p l i k u D W G...9 Obszar Modelu...9 Obszar Papieru...9 Warstwy...9 Ćwiczenie: Modyfikacja właściwości warstwy...10 E k s p l o r a t o r R y s u n k u Otwieranie Eksploratora Rysunku...11 Ćwiczenie: Eksport rysunku...13 P o l e c e n i a w y ś w i e t l a n i a Ćwiczenie: Użycie Zbliżania Dynamicznego...15 Zapisane widoki...16 Ćwiczenie: Przywrócenie zapisanego widoku...16 P o l e c e n i a w a r s t w Wyłączenie wyświetlania warstwy...18 Zamrażanie warstw...19 Blokowanie warstw...20 Izolacja warstw...20 S t a t u s W a r s t w Zapisywanie statusu warstw...21 Ćwiczenie: Przywrócenie statusu warstw...21 A r k u s z e O b s z a r u P a p i e r u Sprawdzenie właściwości Arkusza...23 Rzutnie Obszaru Papieru...24 Sprawdzenie właściwości rzutni...24 Z e w n ę t r z n e O d n o ś n i k i Ćwiczenie: Sprawdzenie brakujących zewnętrznych odnośników

3 K o p i o w a n i e p o m i ę d z y r y s u n k a m i Zaznaczanie obiektów...26 Wybór nachodzących na siebie obiektów...27 Użycie kopiowania / wklejenia...27 Wstawianie obiektów z użyciem punktu bazowego...28 Wstawienie obiektów jako blok...28 P u n k t y c h a r a k t e r y s t y c z n e Otwarcie paska narzędzi Punktów charakterystycznych...29 Ustawienie aktywnych punktów charakterystycznych...29 O k n o h i s t o r i i p o d p o w i e d z i Kopiowanie zawartości okna historii podpowiedzi...30 W i e l k o ś c i o b i e k t ó w Otwarcie paska Zapytania...31 Jednostki w rysunku...31 Definiowanie dokładności jednostki liniowej...32 P o m i a r y o d l e g ł o ś c i o r a z d ł u g o ś c i Sprawdzenie długości obiektu...32 Pomiar odległości pomiędzy punktem i linią...32 Pomiar odległość pomiędzy dwoma punktami wirtualnymi...34 P o m i a r p o l a p o w i e r z c h n i Pomiar pola powierzchni poprzez określenie punktów...35 O b w i e d n i a Tworzenie obwiedni...36 Tworzenie obwiedni poprzez wskazanie obiektów...36 W s p ó ł r z ę d n e Wyświetlanie współrzędnych wierzchołków polilinii...37 Współrzędne punktu...37 U k ł a d w s p ó ł r z ę d n y c h Sprawdzenie zmiennych ikony układu współrzędnych...38 Przesunięcie początku układu współrzędnych...38 Przywracanie układu współrzędnych...38 W ł a ś c i w o ś c i w s k a z a n y c h o b i e k t ó w T w o r z e n i e w y m i a r ó w Terminologia

4 Styl Wymiarowania...41 Blok wymiaru...41 Wymiary zespolone...42 P r z e d ć w i c z e n i a m i N o w y r y s u n e k Ć w i c z e n i a R y s u n k o w e Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie

5 Wstęp Bricscad V12 to kolejna odsłona oprogramowania CAD DWG tworzonego i rozwijanego przez firmę Bricsys. Na przestrzeni dziesięciu lat firma zdobyła ogromne doświadczenie w tworzeniu oraz rozwoju platformy CAD świadcząc jednocześnie najwyższej jakości usługę Wsparcia Technicznego, zarówno dla użytkowników, jak i dla producentów aplikacji branżowych. Wykorzystując całą swoją wiedzę oraz bagaż doświadczeń stworzyła profesjonalne oprogramowanie, które z powodzeniem konkuruje z najwyższej jakości systemami CAD i wybierane jest przez coraz szerszą grupę zaawansowanych użytkowników. W trosce o najwyższą jakość rozwoju Bricsys stale współpracuje z coraz większą liczbą producentów aplikacji, którzy zmieniają swoje produkty, działające na takich platformach jak AutoCAD tak, aby współdziałały z Bricscad, rozszerzając wielokrotnie jego możliwości i przyspieszając prace projektantów. Połączenie tych cech z rozsądną ceną oraz elastycznymi systemami licencjonowania oraz aktualizacji sprawiają, iż Bricscad V12 jest alternatywą CAD numer 1 na rynku. Książka skierowana jest do osób zainteresowanych poznaniem podstawowych funkcji programu Bricscad V12. Zawiera ona materiały w formie ćwiczeń do samodzielnego wykonania. W każdym ćwiczeniu znajduje się proponowany sposób rozwiązania. Taki sposób opracowania materiału sprawia, że książka stanowi bardzo dobry materiał do stosowania podczas szkoleń i samodzielnej nauki. Podręcznik nie jest zbiorem definicji oraz opisów wszystkich funkcji programu. Aby się z nimi zapoznać należy prześledzić zawartość pliku Pomocy oraz zawartego w niej Podręcznika użytkownika. Plik ten dołączony jest do programu i można go uruchomić w każdej chwili pracy za pomocą klawisza funkcyjnego F1. Korzystając z okazji, w imieniu swoim oraz całego zespołu Bricsys Polska, chciałbym podziękować wszystkim użytkownikom nie tylko za wybór naszego oprogramowania, ale również za konstruktywne uwagi, które przyczyniają się do rozwoju naszego oprogramowania. Przyjemnej pracy życzy: Wojcieszek Sławomir 5

6 Aktualizacje posiadanej wersji Jedną z głównych cech Bricscad'a jest dynamiczny rozwój, a z nim związane są aktualizacje oprogramowania. Każdy licencjonowany użytkownik ma prawo do pobrania i korzystania z każdej opublikowanej wersji Bricsad'a, na którego posiada licencję. Każda wersja programu jest publikowana i udostępniana na naszej stronie internetowej. Jeśli nie masz czasu na jej odwiedzanie skorzystaj z pól RSS lub zapisz się do automatycznego mailingu. Opcje te dostępne są po bezpłatnej rejestracji na naszej stronie w zakładce Moje konto. Wsparcie techniczne Firma Bricsys udziela wsparcia technicznego wszystkim swoim klientom, z usługi można korzystać również w sposób nieodpłatny. Do tego celu służy zakładka Żądanie wsparcia dostępna po bezpłatnej rejestracji na naszej stronie internetowej. Za pomocą prostego formularza możemy zgłosić zauważony błąd lub zadać pytanie techniczne dotyczące programu. Istnieje również możliwość dołączania plików, które bardzo często mają duży wpływ na rozwiązanie zagadnienia bądź udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Do dyspozycji użytkowników przeznaczona jest również Baza wiedzy oraz Forum, dostępne na stronach Bricsys. Każdy użytkownik ma również dostęp do Podręcznika użytkownika połączonego z plikiem Pomocy Bricscad. W celu uruchomienia pliku należy użyć klawisza funkcyjnego F1 lub wybrać polecenie Pomoc z menu Pomoc. Jeśli jesteś zainteresowany jedną z form usługi wsparcia technicznego, odwiedź naszą stronę! 6

7 Okno aplikacji Bricscad 1. Menu główne 2. Pasek narzędzi (zadokowany) 3. Okna rysunków 4. Rzutnie 5. Pasek właściwości 6. Pasek narzędzi (pływający) 7. Pasek poleceń 8. Pasek Stanu Pasek poleceń Pasek poleceń składa się z dwóch obszarów: Dolny obszar służy do wpisywania poleceń oraz wyświetlania podpowiedzi, opcji oraz innych regularnie wyświetlanych przez Bricscad informacji. Jeśli pasek poleceń jest zamknięty informacje te są wyświetlane w pasku stanu. Górna część wyświetla historię wyświetlanych w pasku poleceń informacji. 1. Przycisk Zamknij 2. Uchwyt: wciśnij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy aby przeciągnąć pasek w inne miejsce na ekranie. 3. Obszar Historii Poleceń 4. Obszar Poleceń Edycji: wpisywanie poleceń oraz ich opcji. 5. Pasek Przewijanie: Klikając przyciski możesz przewijać historię poleceń. 7

8 Pasek Stanu Pasek stanu znajduje się przy dolnej krawędzi okna aplikacji Bricscad. Zawiera informacje o ustawieniach aktualnego rysunku. Pasek ten zawiera 16 pól. Wyświetlanie wszystkich poza polem status jest opcjonalne. Mała strzałka znajdująca się po prawej stronie paska służy do rozwinięcia listy za pomocą której możesz kontrolować wyświetlanie poszczególnych pul. Kliknięcie prawego przycisku myszy na dowolnym polu spowoduje wyświetlenie menu zawierającego opcje dla danego pola. 1. Status wyświetla aktualny status programu.. kiedy najedziesz kursorem na menu lub pasek stanu wyświetla podpowiedź do wskazanego polecenia. kiedy pasek poleceń jest zamknięty: wyświetla opcje poleceń oraz podpowiedzi. dwukrotne kliknięcie otwiera/zamyka pasek poleceń 2. Współrzędne 3. Aktualna Warstwa 4. Aktualny Kolor 5. Aktualny Typ Linii 6. Aktualny Styl Tekstu 7. Aktualny Styl Wymiarowania 8. Określa czy tryb SKOK jest aktywny 9. Określa czy wyświetlana jest SIATKA 10. Określa czy tryb ortogonalny jest aktywny 11. Określa czy tryb punktów charakterystycznych jest aktywny 12. Określa czy tryb śledzenia biegunowego jest aktywny 13. Określa czy tryb śledzenia punktów charakterystycznych jest aktywny 14. Określa czy wyświetlana jest szerokość linii obiektów 15. Aktualna obszar roboczy 16. Przełącza użycie tabletu Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Kliknij na pole szerokości linii ( ) znajdujące się w pasku stanu. Szerokość linii zostanie wyświetlona a pole szerokości będzie aktywne ( 3. ). Ponownie kliknij na pole szerokości linii ( ) znajdujące się w pasku stanu. Szerokości linii nie będzie wyświetlana a pole będzie nieaktywne ( ). 8

9 Wyświetlanie pliku DWG Otwarty rysunek DWG zostanie wyświetlony tak jak został zapisany. Rysunek DWG posiada dwa obszary robocze: Obszar Modelu oraz Obszar Papieru. Obszar papieru zawiera jeden lub więcej zakładek Arkuszy. Pod obszarem rysunku znajdziesz serię zakładek: zakładkę Model oraz po jednej zakładce dla każdego arkusza. Wystarczy kliknąć na jedną z zakładek aby przełączać pomiędzy obszarem modelu oraz arkuszami. Jeśli dolna część ekranu jest zbyt mała aby wyświetlać wszystkie zakładki użyj klawiszy nawigacji umieszczonych po lewej stronie listy zakładek. Obszar Modelu Obszar Modelu zawiera elementy rysunku. W obszarze modelu występuje jedna główna rzutnia, lecz istnieje możliwość jej podziału. Każda rzutnia może wyświetlać inną część rysunku. Obszar Papieru Posiadający własna nazwę, Obszar Papieru używany jest w celu stworzenia widoku rysunku na arkuszu papieru. Każdy rysunek zawiera co najmniej jeden arkusz na którym na którym umieszczona jest jedna bądź więcej rzutni. Każda rzutni może wyświetlać inna cześć rysunku w innej skali. W każdej rzutni możesz dodać bloki tytułowe, legendy, ramki itd. które są wymagane ma wydrukowanej dokumentacji. Takie elementy są widoczne jedynie w zakładce w której zostały dodane, w każdym innym arkuszu oraz w modelu będą niewidoczne. Warstwy Wszelkie informacje graficzne w DWG zapisywane są na jednej lub wielu warstwach. Każdy rysunek posiada posiada co najmniej jedna Warstwę 0 (zero). Liczba warstw jest nieograniczona. Właściwości warstw są definiowane przez użytkownika. Warstwa aktualna jest oznaczona symbolem ( ). Właściwości warstwy to: Nazwa Warstwy: każda warstwa posiada własna nazwę Włącz/Wyłącz: Włączona ( = widoczna) lub Wyłączona ( = niewidoczna) Zamrożenie: Odmrożona ( = widoczna) lub Zamrożona ( = niewidoczna) Zamknięta: Otwarta ( Kolor: każda warstwa posiada kolor Typ Linii: każda warstwa posiada typ linii Szerokość Linii: każda warstwa posiada szerokość linii Styl Wydruku: definiuje domyślny styl wydruku dla obiektów znajdujących się an warstwie Drukuj: Tak ( = edytowalna) lub zamknięta ( = drukowana) lub Nie ( = nieedytowalna) = niedrukowana) 9

10 Ćwiczenie: Modyfikacja właściwości warstwy 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. Jeśli jest taka potrzeba: Kliknij zakładkę Model. Kliknij dwukrotnie środkowy przycisk myszy (rolkę) aby wyświetlić całość rysunku na ekranie. 2. W pasku narzędzi Właściwości Obiektu kliknij przycisk ( Zostanie rozwinięta lista warstw. ) znajdujący się obok nazwy aktualnej warstwy. 3. Kliknij ikonę Wyświetlania ( ) dla warstwy Dimensions a następnie kliknij w rysunek. Warstwa stanie się niewidoczna. 4. Kliknij ikonę Wyświetlania ponownie ( ) aby przełączyć widoczność warstwy Dimensions. 5. Powtórz krok 2, przewiń aby odnaleźć warstwę Walls First Floor. Kliknij na pole koloru znajdujące się obok nazwy warstwy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor. Kliknij na dowolny kolor wyświetlonej palety. Wskazany kolor zostanie wyświetlony na dole okna Wybierz kolor. Kliknij przycisk OK. Linie znajdujące się na warstwie Walls First Floor zmienią kolor na wskazany. Powtórz poprzedni krok aby przywrócić kolor Index 1 (Czerwony). 10

11 Eksplorator Rysunku Część graficzna plików DWG zawiera pewną liczbę ustawień oraz definicji które służą do kontroli nad wyglądu rysunku. Wszystkie te ustawienia odnajdziesz w Eksploratorze Rysunku. Warstwy: Wszystkie warstwy zawarte w rysunku Status Warstw: Zapisuje ustawienia warstw w danym momencie oraz daje możliwość przywrócenia zapisanych ustawień. Bloki: Blok to obiekt złożony z wielu elementów traktowany jak jedna całość. Widoki: Jeśli ustawisz widok na dowolny detal możesz go zapisać jako Widok który możesz przywrócić w dowolnym momencie pracy. Układy Współrzędnych: W każdym rysunku możesz zdefiniować własny układ współrzędnych. Światła: Zawiera listę świateł wykorzystywanych podczas renderingu. Materiały: Zawiera listę materiałów dodawanych do obiektów 3D i wykorzystywanych podczas renderingu. Typ Linii: Zawiera listę wszystkich typów linii które mogą być użyte w rysunku. Jeśli linia której szukasz nie znajduje się na liście możesz ją dodać. Style Tekstu: Zawiera listę stylów tekstu które mogą być użyte w rysunku. Jeśli wymagany styl nie istnieje możesz go stworzyć.. Styl Wymiarowania: Zawiera listę stylów wymiarowania które mogą być użyte w rysunku. Jeśli wymagany styl nie istnieje możesz go stworzyć. Xrefy: Zawiera listę dołączonych zewnętrznych odnośników do aktualnego rysunku. Obrazy: Zawiera listę obrazów rastrowych dołączonych do aktualnego rysunku. Podkłady PDF: Zawiera listę dołączonych plików PDF w aktualnym rysunku. Składniki: Zawiera listę wszystkich plików zewnętrznych przypisanych do aktualnego rysunku. Otwieranie Eksploratora Rysunku Wybierz kategorię Warstwy z menu Ustawania. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksploratora Rysunku zawierające szczegóły wskazanej kategorii. 11

12 Otwarte Rysunki: Lista otwartych rysunków w Bricscad. Kliknij na kategorię aby wyświetlić szczegóły w oknie Szczegóły. Kliknij na rysunek aby przełączać pomiędzy rysunkami. Za pomocą przycisku (+) rozwiń listę kategorii wybranego rysunku. Szczegóły: Definicje w wybranej kategorii. Podgląd: Widok wskazanej definicji (jeśli jest dostępny). Rysunki: Lista ulubionych folderów. 6. Zmiana trybu widoku dla wybranej kategorii. 7. Kliknij przycisk Widok Detali ( ) aby wyświetlić detale definicji. Kliknij przycisk Widok Ikon ( Kliknij przycisk Widok Drzewa ( ) aby wyświetlić wszystkie definicje jako ikony. ) aby wyświetlić definicje w strukturze drzewa. Sprawdzenie brakujących zewnętrznych definicji Wybierz polecenie Składniki z menu Ustawienia. Zostanie wyświetlona lista zewnętrznych definicji i plików wymaganych do wyświetlenia rysunku. Ikona Nie odnaleziono ( ) oznacza iż brakuje danej definicji. 12

13 Ćwiczenie: Eksport rysunku Jeśli kopiujesz rysunek z jednego komputera na drugi musisz pamiętać a tym, że skopiować należy wszystkie składniki rysunku rodzimego. Funkcja etransmit zawarta w Eksploratorze Rysunku pozwala na przeprowadzenie prostej procedury eksportu wszystkich składników rysunku. 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Wybierz polecenie etransmit/ebridge z menu Plik. Zostanie otwarte okno Eksploratora Rysunku na kategorii Składanki. 3. Kliknij przycisk etransmit ( ) znajdujący się w pasku narzędzi okna Szczegóły. Zostanie otwarte okno dialogowe etransmit zawierające listę wszystkich plików wchodzących w skład rysunku. Pliki są zaznaczone w celu dołączenia do eksportu. 4. (opcjonalnie) Kliknij na okienko aby odznaczyć plik który chcesz pominąć. 5. Kliknij przycisk Transmisja. Zostanie otwarte okno dialogowe zawierające wszelkie opcje eksportu. Docelowy folder: Zaakceptuj domyślny folder eksportu C:\Bricscad\Output\: Jeśli folder nie istnieje zostanie stworzony automatycznie. Forma zapisu: Wybierz Bez zmiany. Wyjście: Wybierze Plik ZIP. Wybierz: Wszystkie pliki w jednym folderze. 6. Kliknij przycisk Transmisja. Okno dialogowe wyświetli raport z eksportu. Plik Plan_Nivo0.zip został utworzony w folderze C:\Bricscad\Output\. 13

14 Polecenia wyświetlania Wszystkie polecenia zmiany widoku odnajdziesz na pasku narzędzi Widok. Główne polecenia zmiany widoku: Ikona Nazwa Przesuwanie dynamiczne Opis Dynamiczne przesuwanie rysunku. Zbliżanie dynamiczne Dynamiczne zbliżanie/oddalanie. Powiększ Powiększa 2 krotnie do punktu środkowego widoku. Pomniejsz Pomniejsza 2 krotnie od punktu środkowego widoku. Powiększ zakres Wyświetla wszystkie narysowane obiekty (używana nazwa zakres rysunku). Powiększa obszar znajdujący się w określonym przez użytkownika oknie. Powiększ Okno Bricsad poprosi o: Pierwszy narożnik wskaż punkt lub podaj współrzędne x,y. Przeciwległy narożnik - wskaż punkt lub podaj współrzędne x,y. Poprzednie Powiększenie Przywraca poprzedni widok. Widok planu Przywraca widok planu GUW, aktualnego LUW lub zapisanego LUW. Rzutnie Zarządza rzutniami w zakładce model. Manipulacja widokiem za pomocą myszy: Key/ Mouse Button Action Result Rolka Myszy Przewijanie Oddal/Przybliż (1) Środkowy Przycisk (2) Rusz myszą trzymając wciśniętą rolkę Pan w czasie rzeczywistym Środkowy Przycisk (2) Podwójne kliknięcie Widok zakres Ctrl + Shift + Lewy Klawisz Rusz myszą trzymając wciśniętą rolkę Oddal/Przybliż Ctrl + Shift + Prawy Klawisz Rusz myszą trzymając wciśniętą rolkę Pan w czasie rzeczywistym Ctrl + Lewy Klawisz Rusz myszą trzymając wciśniętą rolkę Orbita w czasie rzeczywistym Ctrl + Prawy Klawisz Rusz myszą trzymając wciśniętą rolkę Obrót wokół osi Z (1) Przyrost widoku jest zależny od zmiennej Współczynnik Powiększenia (ZOOMFACTOR). 14

15 (2) Pod warunkiem, że zmienna Pan środkowego przycisku (MBUTTONPAN) jest Włączona. (3) Użyj polecenie Widok Planu ( ) aby przywrócić widok planu rysunku. Ćwiczenie: Użycie Zbliżania Dynamicznego 1. Otwórz rysunek House/_Plotsheet.dwg. 2. Wybierz polecenie Zoom z menu Widok. Zostanie otwarte menu kontekstowe Zoom. Pasek poleceń wyświetli: Powiększ/Zmniejsz/WSzystko/CEntrum/Dynamicznie/Zakres/Lewy/POprzedni/PRawy/Skala/Okno/<Sk ala (nx/nxp)>: 3. Wybierz Dynamicznie z menu kontekstowego Wpisz D w pasek poleceń i wciśnij Enter. Jako pierwszy zostanie wyświetlony widok granic (jeśli jest większy) lub zakresu. Zostanie wyświetlone okno widoku którego rozmiar jest identyczny z obszarem poprzedniego widoku. Linie przerywane pokazują zakres poprzedniego widoku. 4. (opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar okna widoku: Kliknij aby przełączyć w tryb zmiany rozmiaru. Strzałka po prawej stronie okna oznacza, że znajdujesz się w trybie zmiany rozmiaru. Rusz myszą aby zmienić rozmiar. Kliknij aby opuścić tryb zmiany rozmiaru okna 5. Ustaw okno widoku nad obszarem który chcesz powiększyć, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Rysunek zostanie powiększony do wskazanego obszaru. 6. Powtórz kroki od 1 do 4 aby powiększyć inny obszar. 15

16 Zapisane widoki Masz możliwość zapisu aktualnego widoku jako nazwany widok. Widok taki może zostać przywrócony w dowolnym momencie pracy. Zapisanie widoku 1. Wybierz Widoki z menu Ustawienia. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksplorator Rysunku - Widoki. 2. Kliknij przycisk Nowy ( ) z paska narzędzi Szczegóły. Eksplorator Rysunku zostanie zamknięty. Menu kontekstowe wyświetli: Pasek poleceń wyświetli: Widok:? do listy zapisanych widoków/zapisz/okno: 3. Wybierz Zapisz z menu kontekstowego lub wpisz ZS w pasek poleceń i wciśnij Enter. Eksplorator Rysunku ponownie się otworzy. 4. Wpisz nazwę w pole Nazwa Widoku. Ćwiczenie: Przywrócenie zapisanego widoku 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Wybierz Widoki z menu Ustawania. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksplorator Rysunku - Widoki. Jeśli widok jest inny niż szczegółu kliknij przycisk Widok Detali ( 3. ). Kliknij na pustą kolumnę znajdującą się przed nazwami widoków przy pozycji General. Teraz aktualnym widokiem jest widok General. 4. (opcjonalnie) Kliknij pustą kolumnę przed nazwami widoków aby przyrzucić jeden z nich. 5. Zamknij okno Eksploratora Rysunku. 16

17 Polecenia warstw W pasku narzędzi Warstwy odnajdziesz narzędzia które uproszczą manipulacje poprzez Włączanie/ Wyłączanie, Zamrażanie/Odmrażanie i Blokowanie/Odblokowanie warstw poprzez wybór obiektów. Otwarcie paska narzędzi Warstwy Jeśli pasek narzędzi Warstwy jest zamknięty wykonaj jedno z poniższych: 1. Umieść kursor nad dowolnym paskiem i kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. 2. Najedź na Bricscad. Zostanie wyświetlona lista dostępnych pasków narzędzi. Zaznaczone paski są już wyświetlane. 3. Kliknij na liście pozycję Warstwy. Pasek narzędzi Warstwy zostanie wyświetlony na ekranie. Przeciągnij pasek aby go umieścić w wygodnym dla ciebie miejscu okna Bricscad. 17

18 Polecenie Ikona Opis WŁĄCZ Włącza wszystkie wyłączone warstwy. WYŁĄCZ Wyłącza warstwy połączone z wybranymi obiektami. ZABLOKUJ Zamyka warstwy połączone z wybranymi obiektami. ODBLOKUJ Otwiera warstwy połączone z wybranymi obiektami. ZAMROŻENIE Zamraża warstwy połączone z wybranymi obiektami. ROZMROŻENIE Odmraża wszystkie warstwy. IZOLUJ Izoluje warstwy połączone z wybranymi obiektami. ODIZOLUJ Przywraca warstwy wyizolowane za pomocą polecenia IZOLUJ. Uwaga: Obiekty będące składnikami bloków mogą być umieszczone na różnych warstwach. W zależności od ustawień Poleceń Warstw polecenia te będą działały na blok jako całość lub na każdą warstw osobno. Wyłączenie wyświetlania warstwy 1. Kliknij przycisk Wyłącz ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie otwarte menu kontekstowe WYŁĄCZ. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do wyłączenia lub [Ustawienia]: 2. (opcjonalnie) Wybierz Ustawienia z manu kontekstowego aby dostosować działanie polecenia WYŁACZ. 3. Kliknij na obiekt w rysunku. Warstwa na której znajdował się rysunek zostanie wyłączona. 4. (opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok aby zamknąć inne warstwy. 5. Kliknij prawy przycisk myszy kub Enter aby zakończyć polecenie. 18

19 Opcje polecenie WYŁĄCZ Rzutnie: Vpzamróź: Zamraża warstwy wybranych obiektów w aktualnej rzutni. Ta zmiana może być cofnięta tylko za pomocą Eksploratora Rysunku. Wyłącz: Przełącza wyświetlanie warstw zaznaczonego obiektu. Zmiana dotyczy wszystkich rzutni modelu oraz arkuszy. Bloki (również zewnętrzne odnośniki): Bloki: Przełącza wyświetlanie warstw bloku. Obiekty znajdujące się w bloku a umieszczone na innej warstwie zostaną widoczne. Obiekty: Wyłącza wyświetlanie warstw zaznaczonych obiektów w blokach. Brak: Brak wyłączenia warstw jeśli wskazany element jest blokiem. Włączenie wyświetlania warstw Kliknij przycisk WŁACZ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Wyświetlanie wszystkich warstw zostanie Włączone Uwaga: Warstwy które są ZAMROŻONE nie będą wyświetlane po użyciu polecenia WŁACZ. W tym celu należy użyć przycisku ROZMROŻENIE ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zamrażanie warstw 1. Kliknij przycisk ZAMROŻENIE ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe ZAMROŻENIE. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do zamrożenia lub [Ustawienia]: 6. (opcjonalnie) Wybierz Ustawienia z manu kontekstowego aby dostosować działanie polecenia ZAMROŻENIE. Opcje polecenie ZAMROŻENIE Viewports: Vpzamróź: Zamraża warstwy wybranych obiektów w aktualnej rzutni. Ta zmiana może być cofnięta tylko za pomocą Eksploratora Rysunku. Zamrożenie: Zamraża warstwy wybranych obiektów. Polecenie to dział dla zakładek modelu oraz wszystkich arkuszy. Bloki (również zewnętrzne odnośniki):: Bloki: Zamraża warstwy bloku. Obiekty które nie znajdują się na danej warstwie pozostanie widzialna. Obiekt: Zamraża warstwy zaznaczonych obiektów w bloku. Brak: Brak zamrożenia warstw jeśli wskazany element jest blokiem. 2. Kliknij obiekt w rysunku. Warstwa wskazanego obiektu zostanie zamrożona. Wszystkie elementy zawarte na warstwie będą nie widocze. 3. (opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok aby zamrozić więcej warstw. 4. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć polecenie. Rozmrażanie wszystkich warstw Kliknij przycisk ROZMROŹ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Wszystkie warstwy zostaną ROZMROŻONE. 19

20 Uwaga: Warstwy które są WYŁACZONE nie są włączane przez polecenie ROZMORŹ. Kliknij polecenie WŁĄCZ ( paska narzędzi Warstwy aby przywrócić warstwy. )z Blokowanie warstw Obiekty na ZABLOKOWANYCH warstwach pozostają widoczne, lecz ich edycja jest niemożliwa. 5. Kliknij przycisk ZABLOKUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do zablokowania: 6. Kliknij na obiekt w rysunku. Warstwa zaznaczonego obiektu zastanie ZABLOKOWANA. Widoczność się nie zmieni. 7. (opcjonalnie) Kliknij prawy przycisk myszy aby powtórzyć polecenie. Odblokowanie warstw 8. Kliknij przycisk ODBLOKUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do odblokowania: 9. Kliknij na obiekt znajdujący się na zablokowanej warstwie. Warstwa zostanie ODBLOKOWANA. Widoczność się nie zmieni. 10. (opcjonalnie) Kliknij prawy przycisk myszy aby powtórzyć polecenie. Izolacja warstw 1. Kliknij polecenie IOZLUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe IZOLUJ. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwie(ach) do wyizolowania lub [Ustawienia]: 2. (opcjonalnie) (opcjonalnie) Wybierz Ustawienia z manu kontekstowego aby dostosować działanie polecenia IZOLUJ. Opcje polecenia IZOLUJ Wyłącz: Wyłącza wyświetlanie wszystkich warstw poza warstwą wskazanego obiektu. Zablokuj: Blokuje wszystkie warstwy poza warstwą wskazanego obiektu. 3. Kliknij na obiekt w rysunku znajdujący się na warstwie którą chcesz izolować. Wskazany obiekt zostanie wyświetlony linią przerywaną. 4. Powtórz poprzedni krok aby wybrać więcej obiektów. 5. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć polecenie. W zależności od wybranej opcji (krok 2): Wyświetlana są tylko warstwy wskazanych obiektów. Wszystkie warstwy niewskazanych obiektów są ZABLOKOWANE. Cofanie izolacji warstw Kliknij polecenie NIEIZOLUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie przywrócony status warstw który był aktywne przed wykonaniem polecenia IZOLUJ. 20

21 Status Warstw Proces dostosowania widoku warstw na rozbudowanych rysunkach jest czynnością pracochłonną. Należy zdecydować tóre warstwy będą widoczne, które zablokowane, lub których tymczasowo zmienimy kolor, Aby przyspieszyć przywracanie tych właściwości należy posłużyć się Statusem Warstw w którym zapisane będą wszystkie wymagane ustawienia oraz zmiany. Status warstw może być kopiowany pomiędzy rysunkami oraz zapisany do pliku, który można zaimportować do dowolnego pliku lub na innym komputerze. Zapisywanie statusu warstw 1. Wybierz Warstwy > Status Warstw... z menu Ustawienia. 2. Kliknij przycisk Nowy ( ) w pasku narzędzi Szczegóły. Aktualne ustawienia statusu warstw zostały zapisane w nowym Statusie Warstw. Jeśli włączony jest inny widok kliknij przycisk Widok Drzewa ( ) aby wyświetlić poniższą tabelę. 3. Kliknij pole Nazwa i wpisz nową nazwę zastępując domyślną NowyStatusWarstw1. 4. (opcjonalnie) W polu Opis dopisz opis dla statusu. 5. (opcjonalnie) Sprawdź właściwości które chcesz przywracać jako status. Kliknij przycisk Wyłącz wszystko ( Kliknij przycisk Włącz wszystko ( ) z paska narzędzi Szczegóły. ) z paska narzędzi Szczegóły. Kliknij pole obok właściwości którą chcesz zaznaczyć/odznaczyć. Ćwiczenie: Przywrócenie statusu warstw 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Wybierz Warstwy > Status Warstw z menu Ustawienia. 3. Kliknij przycisk Widok Ikon ( ) z paska narzędzi Szczegóły. 21

22 4. Kliknij dwukrotnie na status o nazwie NoDim_NoTexts. Tekst oraz wymiary nie będą wyświetlane. 5. Kliknij przycisk Widok Drzewa ( 6. Wybierz status warstw o nazwie Walls, następnie kliknij przycisk Przywróć ( Będą wyświetlone tylko ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne. 7. Wybierz status o nazwie Black, następnie kliknij przycisk Przywróć ( Ściany będą wyświetlane kolorem czarnym. ) z paska narzędzi Szczegóły. ) z paska narzędzi Szczegóły. ) paska narzędzi Szczegóły. Status warstwy Black przywraca jedynie właściwość Koloru. Rozwiń listę za pomocą przycisku (+) znajdującego się przed nazwą statusu. Następnie rozwiń Właściwości Warstwy do przywrócenia. Zwiń listę za pomocą przycisku (-) aby schować właściwości. 8. Wybierz status warstw o nazwie General, następnie kliknij przycisk Przywróć ( przywrócić oryginalne ustawienia kolorów. ) paska narzędzi Szczegóły aby Uwagi: Przed modyfikacją ustawień kolorów zaleca się zapisanie statusu zawierającego ustawienia pierwotne. Użyj zapisanych widoków aby w szybki sposób wyświetlić określony obszar. 22

23 Arkusze Obszaru Papieru W rysunkach DWG rysunek sam w sobie znajduje się znajdują się w Obszarze Modelu. Aby wydrukować rysunek należy przygotować odpowiedni arkusz w Obszarze Papieru. W jednym rysunku możesz utworzyć wiele arkuszy. Sprawdzenie właściwości Arkusza 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Kliknij zakładkę arkusza A2. 3. Wybierz polecenie Ustawienia Strony z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia Strony. Aby poprawnie wydrukować zawartość arkusza stworzonego przez autora należy przypisać odpowiedni Ustawienia Drukarki oraz Tabelę Stylu Wydruku. Jeśli program nie odnajdzie Ustawień Drukarki zostanie wyświetlone ostrzeżenie po otwarciu okna dialogowego Ustawienia Wydruku: Po kliknięciu przycisku OK zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia Wydruku. 23

24 W Ustawieniach Drukarki zostaną wybrane ustawienia domyślne: Ponieważ w zależności od wybranej drukarki zmieniają się rozmiary obsługiwanych formatów papieru ważne jest aby drukarka domyślna umożliwiała użycie wszystkich rozmiarów papieru. W przeciwnym przypadku rysunek niezostanie poprawnie wydrukowany. Wskazywanie brakujących Tabeli Stylu Wydruku: W przypadku gdy nie dołączono Tabeli Stylu Wydruku okno ustawień wyświetli: Apart from colors, also line weights are defined in a plot style table (along with a series of other line properties such as line type, end style, join style ). Without the original plot style table it is often impossible to print a drawing correctly. In such case it is good practice to set all colors to black and all line weights to 0.2 mm. Rzutnie Obszaru Papieru Każdy arkusz zawiera jedną lub więcej rzutnie. Każda rzutnia może wyświetlać inną część rysunku stworzonego w obszarze modelu, w różnij skali oraz z innymi ustawieniami widoczności warstw. Sprawdzenie właściwości rzutni Kliknij na ramkę rzutni. Właściwości wskazanej rzutni zostaną wyświetlone w oknie Ustawienia. 24

25 Zewnętrzne Odnośniki Zewnętrzne odnośniki lub Xref są odniesieniami do innych rysunków. Jest to operacja będąca zamiennikiem kopiowania zawartości rysunku jednakże nie zwiększa objętości pliku rodzimego. Masz możliwość dołączenia wielu odnośników. Główne zalety Xref'ów to: Zmniejszenie rozmiarów rysunku rodzimego. Rysunek źródłowy może być edytowany jednocześnie. Rysunek rodzimy zawsze pokazuje najnowszą wersję każdego dołączonego Xrefa. Ćwiczenie: Sprawdzenie brakujących zewnętrznych odnośników 1. Otwórz rysunek House/_PlotsSheet.dwg. 2. Wybierz polecenie Odnośniki z menu Ustawienia. 3. (opcjonalnie) Kliknij przycisk Widok Drzewa ( ). W kolumnie Ścieżka Zapisu możesz podejrzeć ścieżkę zapisu zewnętrznych odnośników w momencie ich dołączanie do rysunku rodzimego. Kiedy otwierasz rysunek zawierający zewnętrzne odnośniki, Bricscad wyszukuje dołączonych plików w aktualnym folderze rysunku rodzimego, ścieżka ta jest pokazana w kolumnie Ścieżka Odnaleziona. Jeśli Bricscad nie odnajdzie dołączonego pliku w tym folderze przeszuka folder zdefiniowany jako Ścieżka Zapisu. Jeśli plik zostanie odnaleziony wtedy zawartość pola Ścieżka Zapisu oraz Ścieżka Odnaleziona są identyczne. Jeśli plik odnośnika nie zostanie odnaleziony pole Ścieżka Odnaleziona wyświetli: (!Nie Odnaleziono). 4. (opcjonalnie) Kliknij przycisk Widok Ikon ( ). Xref'y których definicji nie odnaleziono zostaną wyświetlone jako ikona Nie odnaleziono ( 5. (opcjonalnie) Kliknij przycisk Widok Drzewa ( ). ). Xref'y których definicji nie odnaleziono zostaną wyświetlone jako ikona Nie odnaleziono ( 25 ).

26 Kopiowanie pomiędzy rysunkami Polecenia umożliwiające kopiowanie obiektów pomiędzy rysunkami: COPYCLIP, COPYBASE, PASTECLIP, PASTEORIG en PASTEBLOCK Kopiuj oraz Wklej: wstawienie wskazanych obiektów z domyślnym punktem bazowym. Kopiuj oraz Wklejoryg: wstawienie z użyciem oryginalnych współrzędnych. Kopiujbaza oraz Wklej: wstawienie z użyciem zdefiniowanego punktu bazowego Kopiujbaza lub Kopiuj oraz Wklejblok: wstawienie jako blok. Zaznaczanie obiektów Pierwszym krokiem podczas kopiowania obiektów jest ich wybór. Najszybszymi metodami wskazywania obiektów są Okno Wewnątrz oraz Okno Przecięcie. Jeśli nie wskazałeś jeszcze polecenia okno wyboru będzie tworzone po kliknięciu lewego przycisku myszy. Jeśli po włączeniu okna ruszysz myszą w lewo okno wyboru jest przerywane; kliknij ponownie aby zaznaczyć wszystkie obiekt które znajdują się wewnątrz okna lub przecinają się z nim. Kiedy ruszysz myszą w prawa stronę okno wyboru wyświetlone będzie linią ciągłą; kliknij ponownie aby zaznaczyć wszystkie obiekty znajdujące się w pełni wewnątrz okna. Prósz różnicy w wyświetlaniu linii okna wyboru metody te różnią się też ikoną zgodnie poniższym rysunkiem. Okno Przecięcie Okno Wewnątrz Możesz również wskazywać obiekty pojedyncze przez kliknięcie.. Jeśli wciśniesz i przytrzymasz klawisz Shift będziesz miał możliwość oznaczania obiektów. Wciśnij klawisz Esc aby odznaczyć wszystkie obiekty. Jeśli klikniesz na zachodzące na siebie obiekty zaznaczysz tylko ten który znajduje się na górze (ostatnio narysowany). Aby ułatwić wskazywanie nachodzących obiektów użyj funkcji Podświetlanie wskazanego obiektu. Ustawienie podświetlania wskazanego obiektu Wykonaj jedno z poniższych: Wpisz polecenie selectionpreview w pasek poleceń, wciśnij Enter a następni 3 oraz Enter. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia, następnie rozwiń grupę Wybór z kategorii Ustawienia Programu zgodnie z poniższym rysunkiem.. Teraz kiedy najedziesz myszą na obiekt zostanie on podświetlony. 26

27 Wybór nachodzących na siebie obiektów 1. Otwórz rysunek SelectionPreview.dwg. 2. Upewnij się iż zmienna SELECTIONPREVIEW jest ustawiona na 3 (tak jak powyżej). 3. Przesuń kursor na punkt przecięcia w środku kwadratu (1). Zostanie podświetlona linii pionowa. 4. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wciśnij klawisz Spacji. Wszystkie nachodzące na siebie obiekty będą podświetlane jeden po drugim. 5. Kiedy podświetli się obiekt który chcesz wybrać, puść klawisz Shift, a następnie kliknij aby dokonać wyboru. Zostaną wyświetlone zielone uchwyty. 6. Powtórz powyższe kroki aby wskazać więcej obiektów. Użycie kopiowania / wklejenia 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Kliknij na przycisk Nowy ( ) z paska narzędzi Standard. Zostanie otwarty nowy rysunek. Jest to kopia pliku Szablonu domyślnego zdefiniowanego jako BaseFile w preferencjach użytkownika. Jeśli dana preferencja nie jest ustawiona zostanie wyświetlone okno zawierające dostępne szablony rysunku. Domyślny folder szablonów znajduje się w C:\Users\<nazwa użytkownika>\appdata\local\bricsys\bricscad\v12\en_us\templates\). Zaznacz plik szablonu i wciśnij przycisk Otwórz.. 3. Upewnij się iż pracujesz w Obszarze Modelu a rysunek ma ustawiony widok na cały jego zakres. 4. Wybierz garage: przesuń kursor powyżej górnego lewego narożnika pomieszczenia, następnie kliknij i przesuń kursor tak aby całe pomieszczenie znajdowało się w oknie wyboru i ponownie kliknij lewy przycisk myszy. Wszystkie uchwytu obiektów które znalazły się w oknie wyboru zostaną wyświetlone 5. Wciśnij Ctrl + C (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij C). Zaznaczony obszar został skopiowany do schowka. Obiekty odznaczone. 6. Przejdź do pustego rysunku: wciśnij o przytrzymaj klawisz Ctrl następnie wciśnij klawisz TAB. 7. Wciśnij Ctrl + V (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij V) Zaznaczone uprzednio elementy zostaną dołączone do kursora. Punktem bazowym będzie dolny lewy narożnik okna zaznaczenia. 8. Kliknij aby wstawić obiekty do rysunku. 9. Wybierz polecenie ZapiszJako z menu Plik, zapisz rysunek jako: CopyAndPaste.dwg. Wstawianie z oryginalnymi współrzędnymi 1. Kontynuuj prace na rysunku Plan_Level0.dwg oraz CopyAndPaste.dwg. 2. Przejdź do rysunku Plan_Level0.dwg. 3. Wybierz kitchen (zgodnie z metodą w punkcie 4 poprzedniego ćwiczenia). 4. Wciśnij Ctrl + C aby zaznaczyć obiekty do skopiowania do schowka. 5. Przejdź do rysunku CopyAndPaste.dwg (wykorzystaj metodę z punktu 6 poprzedniego ćwiczenia). 6. Wykonaj jedno z poniższych: Wybierz polecenie Wklej z oryginalnymi współrzędnymi z menu Edycja. Wciśnij Ctrl + V a następnie Enter. 27

28 Wstawianie obiektów z użyciem punktu bazowego 1. Kontynuuj pracę z rysunkiem Plan_Level0.dwg oraz CopyAndPaste.dwg. 2. Przejdź do rysunku Plan_Level0.dwg. 3. Wybierz pomieszczenie hall (zgodnie z metodą w punkcie 4 poprzedniego ćwiczenia). 4. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Kopiuj z punktem bazowym z menu kontekstowego. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt bazowy: 5. Określ punkt bazowy. 6. Przejdź do rysunku CopyAndPaste.dwg. 7. Wciśnij Ctrl + V (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij V). Zaznaczone obiekty zostaną przypisane do kursora. 8. Kliknij aby wskazać punkt wstawienia do nowego rysunku. Wstawienie obiektów jako blok 1. Kontynuuj pracę z rysunkiem Plan_Level0.dwg oraz CopyAndPaste.dwg. 2. Przejdź do rysunku Plan_Level0.dwg. 3. Wybierz pomieszczenia bathroom (zgodnie z metodą w punkcie 4 poprzedniego ćwiczenia). 4. Wykonaj jedno z poniższych: Wciśnij Ctrl + C (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij C). Dolny lewy narożnik okna wyboru będzie punktem bazowym dla wstawionych obiektów i zarazem punktem bazowym bloku. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Kopiuj z punktem bazowym z menu kontekstowego. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punk bazowy: Określ punkt bazowy. 5. Przejdź do rysunku CopyAndPaste.dwg. 6. Wybierz polecenie Wklej jako blok z menu Edycja. Wskazane obiekty zostaną przypisane do kursora zgodnie z określonym punktem bazowym w kroku Kliknij aby wstawić obiekty do rysunku. 8. (opcjonalnie) Blok zostanie utworzony w rysunku docelowym z automatycznie przypisaną nazwą. Wybierz polecenie Bloki... z manu Ustawianie aby zmienić nazwę w Eksploratorze Rysunku. Punkty charakterystyczne Aby wszystkie elementy były utworzone precyzyjnie wymagany jest dokładny wybór punktów. W rysunku wskazywać możesz tak zwane Punkty Charakterystyczne. Oto graficzny opis elementów związanych z punktami charakterystycznymi: ZNACZNIK (1): wyświetlany w wybranym punkcie,pokazuje aktualnie wykorzystywany tryb POLE WYSZUKIWANIA (2): kwadrat wchodzący w skład kursora. Wszystkie obiekty które znajdą się wewnątrz okna są potencjalnymi obiektami do wyboru. PODPOWIEDŹ (3): Identyfikuje aktualnie wskazany punkt charakterystyczny. Sposób wyświetlania znacznika jest kontrolowany za pomocą 3 ustawień preferencji, odnajdziesz je w oknie dialogowym Ustawienia w kategorii Opcje Programu > Wyświetlanie. 28

29 Otwarcie paska narzędzi Punktów charakterystycznych Aby otworzyć pasek narzędzi wykonaj: 1. Umieść kursor na dowolnym widocznym pasku narzędzi i kliknij prawy przycisk mysz. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. 2. W menu kontekstowym umieść kursor na Bricscad. Zostanie wyświetlone lista dostępnych pasków narzędzi. Wszystkie widoczne już paski są zaznaczone. 3. Kliknij na pozycję Punkty charakterystyczne. Ustawienie aktywnych punktów charakterystycznych Kiedy przycisk danego punktu charakterystycznego jest wciśnięty oznacza to iż jest on aktywny. Aby aktywować punkt charakterystyczny kliknij jego przycisk na pasku narzędzi Punku charakterystyczne. Kliknij wciśnięty przycisk aby dezaktywować dany punkt. Kliknij przycisk Wyczyść punkty charakterystyczne ( ) aby wyłączyć wszystkie punkty. Jeśli aktywujesz punkt charakterystyczny podczas wykonywania polecenia, wszystkie inne punkty zostaną dezaktywowane na okres jednego kliknięcie myszy. Alternatywne sposoby ustawiania punktów charakterystycznych: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Shift, i kliknij prawy przycisk myszy. Jeśli zmienna MBUTTONPAN jest Wyłączona lista punktów zostanie wyświetlona po kliknięciu środkowego przycisku myszy. 29

30 Tryby punktów charakterystycznych: Nazwa Przycisk Znacznik Opis Najbliższy Łapie najbliższy punkt obiektu. Końcowy Łapie najbliższy punkt końcowy obiektu lub segmentu pililinii. Środkowy Łapie punkt symetryczny obiektu lub segmentu pililinii. Centrum Łapie punkt centralny łuku, okręgu, wieloboku, elipsy i łuku eliptycznego. Łapie środek ciężkości zamkniętej polilinii. Prostopadły Łapie punkt prostopadły do drugiego obiektu. Styczny Wyszukuje punkty na łukach, elipsach, splajnie lub okręgu, łącząc poprzednio wybrany punkt stycznie do obiektu. Kwadrant Wyszukuje najbliższy kwadrant łuku, elipsy, łuku eliptycznego oraz okręgu. Wstawienie Wyszukuje punkt wstawienia atrybutów, bloków lub tekstu. Punkt Wyszukuje punkty. Przecięcie Wyszukuje przecięcia dowolnych obiektów. Widoczne Wyszukuje pozorne przecięcie w aktualnym widoku. Przedłużenie Wyszykuje przecięcie na przedłużeniu dwóch dowolnych obiektów. Żaden Wyłącza wszystkie punkty charakterystyczne. Okno historii podpowiedzi Wyniki wszystkich poleceń pomiarów wyświetlane są w oknie historii podpowiedzi które jest zazwyczaj ograniczone do wyświetlania 3 linii. Ponieważ wyniki pomiaru mogą zawierać więcej informacji które w takim przypadku będą niewidoczne, masz możliwość rozwinięcie okna na całość ekranu poprzez klawisz F2. Ponownie wciśnięcie klawisz F2 zamknie okno historii. Kopiowanie zawartości okna historii podpowiedzi Jeśli chcesz skopiować wyniki pomiarów do dokumentu tekstowego to wystarczy, że w prosty sposób skopiujesz zawartość okna historii to schowka a następnie wkleić ją do wymaganego dokumentu. 1. Kliknij na miejsce w którym chcesz rozpocząć kopiowanie. 2. Przewiń do miejsca w którym chcesz zakończyć zaznaczanie, wciśnij klawisz Shift i kliknij. 3. Wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Kopiuj z menu; lub wciśnij Ctrl+C. 4. Przejdź do dokumentu w którym chcesz umieścić skopiowaną zawartość i wciśnij Ctrl+V. 30

31 Wielkości obiektów Wszystkie polecenia pomagające określić wymiary znajdują się na paski Zapytania. Otwarcie paska Zapytania 1. Umieść kursor na dowolnym widocznym pasku narzędzi i kliknij prawy przycisk mysz. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. 2. W menu kontekstowym umieść kursor na Bricscad. Zostanie wyświetlone lista dostępnych pasków narzędzi. Wszystkie widoczne już paski są zaznaczone. 3. Kliknij na pozycję Zapytania. Jednostki w rysunku Jednostką pomiarową w rysunku DWG jest JEDNOSTA RYSUNKU (JR). Rzeczywista długość jednej JR jest definiowana przez użytkownika. W typowym planie budowlanym 1 JR = 1 cm. Polecenie ODLEG Przyci sk Opis Określa odległość pomiędzy dwoma punktami. W zależności od wybranej opcji: Określa pole obszaru określonego poprzez wskazane punkty Określa pole wskazanego zamkniętego obiektu jak polilinia, okrąg, elipsa. POLEPOW Całkowitą długość złożonych obiektów liniowych ID LISTA Wyświetla współrzędne wskazanego punkt. Wyświetla wszystkie informacje geometryczne jednego lub wielu obiektów. Wciśnij przycisk F2 aby otworzyć okno historii poleceń. Wyniki wszystkich pomiarów wyświetlane są w jednostkach rysunku. Zmienna Insertion Units (INSUNITS) kontroluje automatyczne skalowanie podczas wstawiania bloków oraz odnośników zawierających inną JR. Sprawdzenie zmiennej INSUNITS 1. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia. 2. Otwórz kategorię Rysunek > Szkic > Jednostki rysunku. 31

32 Definiowanie dokładności jednostki liniowej Dokładność jednostek liniowych określa zmienna (LUPREC), dokładność ta związana jest z wyświetlaniem współrzędnych, odległości czy pola powierzchni. Masz możliwość wyboru pomiędzy 0 a 8 miejsc po przecinku. Zmienna LUPREC nie wpływa na dokładność obiektów. Jeśli 1 JR = 1 cm a zmienna LUCPREC = 2, to wymiary będą wyświetlane z dokładnością do 0.1 mm. 1. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia. 2. Przejdź do Rysunek > Szkic > Jednostki Rysunku > Jednostki liniowe. 3. Wpisz dokładność w pole Dokładność jednostki liniowej. Pomiary odległości oraz długości Długość każdego obiektu widoczna jest w oknie Właściwości. Polecenie ODLEG mierzy odległość pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. Poleceni POLEPOW może zsumować odległość kilku osobnych obiektów Sprawdzenie długości obiektu Długość linii, polilinii, łuku lub splajnu wyświetlana jest w oknie Właściwości. Wybierz obiekt i rozwiń kategorię Geometria. Pomiar odległości pomiędzy punktem i linią. 1. Włącz punkty charakterystyczne Końcowy oraz Prostopadły. 2. Wybierz polecenie Odległość ( ) z paska narzędzi Zapytania. Pasek poleceń wyświetli: Punkt początkowy dla odległości: 3. Wybierz punkt od którego chcesz rozpocząć pomiar. Pasek poleceń wyświetli: Punkt końcowy: 4. Przesuń kursor do linii którą chcesz zmierzyć. Zostanie wyświetlony znacznik punktu charakterystycznego Prostopadły ( 5. Kliknij aby zaakceptować wyświetlony punkt. 32 ).

33 Zmierzone odległości zostaną wyświetlone w oknie historii podpowiedzi. Odległość: zmierzona odległość Kąt w płaszczyźnie XY: kąt pomiędzy linią i osią X. Kąt od płaszczyzny: kąt pomiędzy linią a płaszczyzną XY. Delta X: odległość pomiędzy współrzędnymi X licząc od punktu początkowego do końcowego. Delta Y: odległość pomiędzy współrzędnymi Y licząc od punktu początkowego do końcowego. Delta Z: odległość pomiędzy współrzędnymi Z licząc od punktu początkowego do końcowego. Dodawanie odległości i długości różnych obiektów 1. Kliknij polecenie Pole ( ) z paska narzędzi Zapytanie. Pasek poleceń wyświetli: Obiekt/Dodaj/ODejmij/<Pierwszy punkt>: Menu kontekstowe wyświetli: 2. Wybierz Dodaj obszary z menu kontekstowego. lub Wpisz D i wciśnij Enter. Pasek poleceń wyświetli: Dodawanie: Obiekt/ODejmij/<Pierwszy punkt>: Menu kontekstowe wyświetli: 33

34 3. Wybierz Dodaj jednostki do obszaru z menu kontekstowego lub Wpisz O i wciśnij Enter. Pasek poleceń wyświetli: Dodawanie obszaru<wybierz obiekty>: Kliknij pierwszy obiekt. Długość wskazanego obiektu zostanie wyświetlona w pasku poleceń: Całkowita długość = Pasek poleceń wyświetli: Dodawanie obszaru<wybierz obiekty>: 4. Powtórz poprzedni krok aby dodać więcej obiektów. Całkowita długość zostanie wyświetlona w pasku poleceń. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć plecenie. 5. (opcjonalnie) Wciśnij przycisk F2 aby otworzyć Okno historii podpowiedzi. Pomiar odległość pomiędzy dwoma punktami wirtualnymi Wykorzystaj śledzenie Biegunowe oraz Śledzenie Punktów aby określić odległość pomiędzy dwoma punktami wirtualnymi. 1. Otwórz rysunek Distance_Virtual.dwg. Będziemy mierzyć odległości pomiędzy punktami 1 oraz Włącz punkt charakterystyczny Końcowy. Upewnij się że obie funkcje Śledzenie biegunowe ( ) oraz Śledzenie obiektów ( nie kliknij pola BIEGUN oraz ŚLEDZENIE w pasku stanu. ) są aktywne. Jeśli 3. Kliknij polecenie Odległość ( ) z paska narzędzi Zapytanie. 4. Zatrzymaj kursor nad punktem a do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu. 5. Zatrzymaj kursor nad punktem b do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu, następnie przesuń kursor pionowo od punktu b. Zostanie wyświetlona linia śledzenia. Kiedy kursor osiągnie wysokość punktu a, pojawi się druga linia śledzenia. Punkt przecięcia będzie oznaczony znakiem X. 6. Kliknij aby zaakceptować punkt. 7. Zatrzymaj kursor nad punktem c do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu. Zatrzymaj kursor nad punktem d do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu następnie przesuń kursor poziomo w lewą stronę. Zostanie wyświetlona linia śledzenia. Kiedy kursor znajdzie się pod punktem c, zostanie wyświetlona druga linia pomocnicza. Punkt przecięcia zostanie oznaczony znakiem X. 34

35 8. Kliknij aby zaakceptować punkt. Wyniki pomiaru zostaną wyświetlone w pasku poleceń. Pomiar pola powierzchni Polecenie POLEPOW ma możliwość pomiaru pola powierzchni. Możesz wybrać pomiędzy następującymi metodami: Wybór punktów ograniczających powierzchnię. Pole powierzchni pojedynczego zamkniętego obiektu. Dodawanie pół powierzchni. Dodanie i połączenie powierzchni. Pomiar pola powierzchni poprzez określenie punktów 1. Wybierz dowolne punkty charakterystyczne (np. Końcowy oraz Środkowy). 2. Kliknij polecenie Pole ( ) z paska narzędzi Zapytanie. Pasek poleceń wyświetli: Obiekt/Dodaj/ODejmij/<Pierwszy punkt>: 3. Wskaż punkty które określać będą obszar. Bricscad wyświetli podgląd w postaci linii przerywanej. 4. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć. Pole powierzchni zostanie wyświetlone w pasku poleceń: 35

36 Obwiednia Polecenie Obwiednia tworzy zamknięte polilinie z nie zamkniętego obszaru zdefiniowanego przez inne obiekty. Tworzenie obwiedni może posłużyć jako pomoc w obliczeniu pola powierzchni złożonego kształtu. Tworzenie obwiedni 1. Otwórz rysunek Boundary.dwg. 2. Kliknij polecenie Obwiednia ( ) z paska narzędzi Rysuj 2D. Zostanie otwarte okno dialogowe Obwiednia. 3. Kliknij przycisk Wybierz punkty wewnątrz granic ( ). Okno dialogowe Obwiednia zostanie tymczasowo zamknięte. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt aby zdefiniować granicę lub obszar kreskowania: 4. Kliknij rysunek w polu 1. Zostanie wyświetlona tymczasowa polilinia linią przerywaną. 5. Kliknij rysunek w polu 2. Zostanie wyświetlona kolejna tymczasowa polilinia linią przerywaną. 6. Kliknij rysunek w polu 3. 4 nowe polilinie zostaną wyświetlone. 7. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć definiowanie obwiedni. Okno dialogowe Obwiednia zostanie wyświetlone. 8. Kliknij przycisk OK. Polilinie zostaną utworzone. Tworzenie obwiedni poprzez wskazanie obiektów 1. Kontynuuj pracę na rysunku Boundary.dwg. 2. Wywołaj polecanie Obwiednia. 3. Kliknij na przycisk Nowy ( ). Okno dialogowe Obwiednia zostanie tymczasowo zamknięte. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: 4. Wskaż obiekty zdefiniowane w obszarze 4, poza niebieską linią oraz niebieskim okręgiem. 5. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć wybór. Ono dialogowe Obwiednia zostanie otwarte. 6. Kliknij Wybierz punkty wewnątrz granic ( ). Okno dialogowe zostanie tymczasowo zamknięte. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt aby zdefiniować granicę lub obszar kreskowania: 7. Kliknij w rysunku na pozycję 4. Polilinia zostanie wyświetlona linią przerywana. Zauważ iż niebieskie obiekty zostały pominięte. 8. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć definiowanie granic. Okno Obwiednia zostanie otwarte. 9. Kliknij przycisk OK. Polilinia zostanie utworzona. 36

37 Współrzędne Informacje o współrzędnych XYZ każdego punktu końcowego oraz początkowego linii, wierzchołków polilinii, łuku mogą zostać odczytane w oknie Właściwość po zaznaczeniu obiektu. Polecenie ID wyświetla współrzędne wskazanego punktu. Wyświetlanie współrzędnych wierzchołków polilinii 1. Wybierz polilinie. Właściwości polilinii zostaną wyświetlone oknie Właściwości. Współrzędne X oraz Y punktó początkowego (lub pierwszy wierzchołek polilinii) są wyświetlane w oknie Pozycja. Masz możliwość odczytania również wysokości współrzędnej Z. 2. Kliknij pole Wierzchołek, następnie kliknij przycisk strzałki znajdujące się po prawej stronie pola w celu odczytania współrzędnych następnego wierzchołka. Współrzędne punktu 1. Włącz dowolny punkt charakterystyczny (np. Końcowy). 2. Kliknij polecenie ID ( ) z paska narzędzi Zapytanie. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt aby zidentyfikować jego współrzędne: 3. Wybierz punkt którego współrzędne chcesz odczytać. Współrzędne zostaną wyświetlone w pasku poleceń. 4. (opcjonalnie) Kliknij prawy przycisk myszy aby ponowić polecenie i odczytać współrzędne kolejnego punktu. 37

38 Układ współrzędnych Każdy rysunek posiada stały układ współrzędnych zwany Głównym Układem Współrzędnych (GUW). Istnieje również możliwość zdefiniowania dowolnego układu współrzędnych, o dowolnym punkcie początkowym w przestrzeni trójwymiarowej zwanego Lokalnym Ukłądem Współrzędnych (LUW). Po otwarciu nowego rysunku, automatycznie znajdujemy się w GUW, oznaczonym literom W w ikonie układu X Y Z. Ikona GUW Ikona LUW Wyświetlanie ikony jest kontrolowane jest przez zmienną UCS icon (UCSICON). Pozycja ikony określona jest za pomocą zmiennej Ucs icon position (UCSICONPOS). Sprawdzenie zmiennych ikony układu współrzędnych 1. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia. 2. Przejdź go kategorii Rysunek > Szkic > Jednostki rysunku > Układ współrzędnych użytkownika. 3. Ustawienia ikony układu współrzędnych to: Pokaż ikony: definiuje wyświetlanie ikony układu współrzędnych jak źródło: definiuje czy ikona układu współrzędnych jest wyświetlana w początku układu czy w jednym z narożników okna. 4. Zmienna Pozycja ikony luw określa miejsce wyświetlania ikony jeśli zmienna jak źródło jest wyłączona Przesunięcie początku układu współrzędnych 1. Włącz dowolny punkt charakterystyczny (no. Końcowy). 2. Wpisz polecenie LUW i wciśnij Enter. Pasek poleceń wyświetli: Określ początek LUW <Świat>: 3. Wybierz punkt który chcesz użyć jako początek nowego układu współrzędnych. Pasek poleceń wyświetli: Punkt na osi X lub <Akceptuj>: 4. Kliknij prawy przycisk myszy aby akceptować nowy układ współrzędnych. Jeśli zmienna jak źródło oraz Ikona LUW są włączone w miejscu nowego punktu początkowego pojawi się ikona LUW. Wszystkie współrzędne są wyświetlane zgodnie z nowym początkiem układu. Przywracanie układu współrzędnych Wpisz LUW i wciśnij Enter dwukrotnie. 38

39 Właściwości wskazanych obiektów Polecenie LISTA wyświetla właściwości wskazanych obiektów w oknie historii podpowiedzi. 1. Kliknij polecenie Informacje o obiekcie ( ) z paska narzędzi Zapytania. Pasek poleceń wyświetli: SOrtuj/Śledzenie/<Wybierz obiekty do listy>: 2. Wybierz obiekty których właściwości chcesz wyświetlić. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć wybór obiektów. Otwarte zostanie okno Historii Podpowiedzi. 3. Wciśnij klawisz F2 aby zamknąć okno Historii Podpowiedzi. 39

40 Tworzenie wymiarów Terminologia Program umożliwia tworzenie wymiarowania tzn. wymiarów liniowych i kątowych, średnic, promieni, odnośników. Wymiarowaniu mogą podlegać wskazane obiekty lub wskazane punkty. Pasek narzędzi Wymiarowanie 1. Wymiar bazowy Wymiar liniowy Wymiar Promienia 8. Wymiar średnicy 3. Wymiar kątowy 9. Obrócony wymiar liniowy 4. Wymiar normalny 10. Odnośnik z tekstem 5. Rzędna 11. Wymiar szeregowy 6. Znacznik środka 12. Wymiar długości łuku 40 +

41 Styl Wymiarowania Wymiary są tworzone na aktualnej warstwie wg aktualnego stylu wymiarowania, które zdefiniowane są jako blok wymiaru. Styl wymiarowania jest zbiorem ustawień wszystkich części bloku wymiaru: linii wymiarowej, linii pomocniczych, strzałek, tekstu wymiarowego itd. Każdy rysunek może zawierać wiele stylów z których jeden jest ustawiony jako aktualny. Wjecej informacji na temat stylu odnajdziesz w pliku pomocy Bricscad. Blok wymiaru Każdy wymiar jest traktowany jak blok. Wymiar składa się z elementów: linia wymiarowa, strzałki, linie pomocnicze, tekst wymiarowy. 1. Przedrostek wymiaru (d=) 2. Tekst wymiaru (258) 3. Tolerancja wymiary (±1) 4. Przyrostek wymiaru (cm) 5. Pierwsza strzałka wymiarowa 6. Druga strzałka wymiarowa 7. Główna linia wymiarowa 8. Pierwsza linia przedłużenia 9. Druga linia przedłużenia 10. Długość przedłużenia linii 11. Odsunięcie linii pomocniczej 12. Rozmiar strzałki 13. Poziomy odstęp tekstu 41

42 Wymiary zespolone Wymiary tworzone w Bricscad są zespolone: jeśli wymiarowany obiekt zostanie zmodyfikowany lub przesunięty to wymiar zostanie automatycznie zaktualizowany.. 42

43 Przed ćwiczeniami Przed przejściem do właściwych ćwiczeń należy poznać kilka podstawowych zasad obowiązujących w programie Bricscad. Wszystkie rysunki tworzymy w skali 1:1, oczywiście możemy rysować w dowolnej skali, ale jest to bezcelowe, gdyż wydłuży nam czas potrzebny do utworzenia obiektu, zalecane jest skalowanie dopiero podczas wydruku. Kolejnym ważnym elementem jest wybór obiektów do poszczególnych edycji. Program Bricscad daje nam możliwość wyboru na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to zwyczajny wybór obiektów poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na elemencie, który chcemy dodać do zbioru selekcji. Dwa kolejne sposoby to zaznaczanie oknem, mamy możliwość tworzenia okna w dwóch kierunkach: od prawej do lewej, wtedy do zbioru selekcji zostaną dodane wszystkie obiekty, które choć w najmniejszym stopniu znajdą się w oknie (rysowane linią przerywaną) oraz od lewej do prawej, w tym przypadku zostaną wyselekcjonowane tylko te obiekty, które w 100% znajdą się w oknie (rysowane linią ciągłą). Oba rodzaje okien tworzone są po kliknięciu lewego przycisku myszy na wolne pole rzutni, ponowne kliknięcie spowoduje wybór drugiego narożnika okna. Wybór poleceń. Wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania użytkownika zmienia się sposób dokonywania selekcji poleceń. Początkującym użytkownikom zaleca się używanie pasków poleceń i znajdujących się na nich ikon. Oczywiście możemy również używać menu rozwijalnego. Każda Funkcja w Bricscad jest opisana poleceniem, które wyświetla się po kliknięciu w oknie poleceń. Dodatkowo każde polecenie posiada skrót zwany aliasem, które możemy ustawić w zależności od upodobań. Przy pomocy klawiatury może także włączać i wyłączać podstawowe tryby pracy programu. Standardowe klawisze skrótów wraz z opisem ich działania zamieszczono poniżej: F1 Przywołuje Pomoc programu. F2 Włącza okno Historia podpowiedzi i odwrotnie. F3 Włącza/wyłącza Punkty charakterystyczne. F4 Włącza/wyłącza Tablet. F5 Przełącza Płaszczyzny izometrii. F6 Włącza/wyłącza Współrzędne. F7 Włącza/wyłącza Siatkę punktów pomocniczych. F8 Włącza/wyłącza tryb Ortogonalny. F9 Włącza/wyłącza Skok kursora. F10 Włącza/wyłącza Pasek stanu. Enter Spacja Kiedy program czeka na wydanie polecenia przywołuje ostatnio wykonane polecenie. Ctrl+Z Cofa ostatnio wykonane polecenie. Esc Przerywa aktualnie realizowane polecenie. Kolejnym nieodzownym elementem obsługi programu jest oczywiście mysz. Podstawową opcją jest poruszanie się po ekranie kursorem. Lewy przycisk myszy powoduje selekcje punktów, obiektów (na rzutni) bądź którejś z opcji programu. Prawy przycisk ma dwojakie działanie, po pierwsze służy do zatwierdzania wartości wpisywanych z klawiatury, bądź wartości domyślnych, najczęściej przy opcjach edycji obiektów. Dodatkowo (bez wyboru żadnej z opcji) włącz menu podręczne, w którym prócz podstawowych opcji edycji obiektu znajduje się funkcja powtarzająca ostatnie polecenie Powtórz. Warto zaopatrzyć się w mysz posiadającą tzw. rolkę lub scroll, służy on do zmiany widoku podczas obrotu (zbliż/oddal), oraz po dwukrotnym kliknięciu wywołuje polecenie Widok zakres. Przytrzymanie natomiast uruchamia tzw. PAN, dzięki tej funkcji można poruszać widokiem za pomocą myszy. Przed ćwiczeniem należy zapoznać się z dwoma definicjami: Globalny układ współrzędnych: jest to układ współrzędnych przypisany zawsze do każdego rysunku. To w odniesieniu do niego wyświetlane są współrzędne kursora w pasku stanu. Jeśli w poleceniu wystąpi podpowiedź (w pasku poleceń) Podaj punkt jego współrzędne możemy podać z klawiatury Np: 12,15.5,0 43

44 Pamiętajmy, że w programie Bricscad wartości współrzędnych x, y, z, rozdzielone są przecinkami, miejsca dziesiętne zaś kropkami. Jeśli wartość składowej jest równa 0, możemy ją pominąć. Lokalny układ współrzędnych: to taki układ, którego początkiem (punktem 0,0,0) jest zawsze ostatnio wskazany punkt. Punkty podawane w lokalnym układzie współrzędnych muszą być poprzedzone Jak zrozumieć ćwiczenia? Bardzo ważnym elementem ćwiczeń jest okno dialogowe. Umieszczone poniżej ćwiczenia oparte są o ścisłą współpracę właśnie z tym oknem. Po lewej stronie znajdują się (tekst napisany kursywą) elementy z okna dialogowego, po prawej zaś to, co powinien wykonać użytkownik. Przed każdym poleceniem została zamieszczona informacja o jego lokalizacji, zawarte są także krótkie komentarze ważniejszych poleceń, np: Wybierz Utnij z paska Zmiana. Pasek pleceń wyświetli: Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz obie linie oraz wewnętrzny prostokąt. Obiekty tnące to te ograniczające ucięcie (na rysunku wyświetlone kolorem czerwonym). Wciśnij Enter, aby zatwierdzić i przejść dalej....wybierz obiekty do utnij Kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte (krawędzie pomiędzy liniami tnącymi) (odcinki, na które należy kliknąć zostały zaznaczone okręgami)....wybierz obiekty do utnij Po ucięciu wciśnij Enter, aby zakończyć. Nowy rysunek Tworzenie oraz Podstawowe Ustawienia pliku DWG Ćwiczenie to jest przeznaczone dla użytkowników początkujących, opisuje możliwości tworzenia nowych plików oraz możliwości ich dostosowania do potrzeb aktualnego. Pokazuje również, jak przyspieszyć ten proces poprzez użycie szablonów. Tworzenie nowego rysunku Każdorazowo po otwarciu programu automatycznie tworzony jest nowy plik o domyślnej nazwie "Rysunek 1", z domyślnymi ustawieniami lub poprzez użycie wskazanego przez użytkownika pliku szablonu będącego plikiem rysunku.dwg lub plikiem szablonu.dwt. Użycie domyślnych ustawień skazuje użytkownika na wykonanie szeregu operacji lub importowania składników rysunku mających na celu dostosowanie pliku, przy użyciu odpowiednio przygotowanego pliku szablonu będziemy zwolnieni z części pracy na rzecz szybszego rozpoczęcia pracy. Oto lista rzeczy, których przygotowanie w szablonie przyspieszy twoją pracę: Określenie jednostki rysunku. Utworzenie wymaganych warstw o kreślonych parametrach koloru, rodzaju i szerokości linii. Utworzenie stylu wymiarowania. Utworzenie wielu zdefiniowanych obszarów papieru. Ustawienie drukarki oraz tabeli stylu wydruku. Ustawienia siatki oraz skoku. 44

45 Dodanie bloków lub gotowych części rysunku np. Tabeli rysunkowej. Są to tylko najważniejsze składniki naszego rysunku, pamiętajmy, iż mamy możliwość przygotowania każdego ustawienia, które zapisywane jest w pliku.dwg. Ustawienie szablonu Aby włączyć użycie danego szablonu należy: Z menu Ustawienia wybrać polecenie Ustawienia... Po otwarciu okna dialogowego należy odnaleźć pozycję "Szablon", co można osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rozwinięcie poprzez przyciski + grypy Opcje programu > Pliki > Szablony. Drugim sposobem jest wpisanie w okno wyszukiwarki słowa "szablon" i automatyczne odnalezienie wymaganej pozycji w oknie dialogowym. Kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy w pole "Szablon" po lewej lub po prawej stronie. Podać ścieżkę do utworzonego wcześniej pliku. Ścieżkę możemy wpisać lub wkleić, możemy również posłużyć się przeciekiem przeglądaj "...",który umożliwi przeglądanie dysku w celu poszukiwania wymaganego pliku. Opcja ta obsługuje zarówno standardowe rozszerzenia.dwg, jak również rozszerzenia.dwt, czyli pliki szablonu rysunku. 45

46 Ćwiczenia Rysunkowe Ćwiczenie 1 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Linia LI Rysuj Linia Prostokąt REC Rysuj Prostokąt Usuń E Zmiana Usuń Odsuń O Zmiana Odsuń Utnij TR Zmiana Utnij Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Punkt charakterystyczny Ustaw symetrię Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie utworzony rysunek o domyślnej nazwie Rysunek1. Do utworzenia nowego pliku używamy polecenia Nowy. W celu zapisania używamy polecenia Zapisz, obie ikony znajdują się na pasku Standard. Rysowanie prostokąta Pierwszym krokiem będzie narysowanie prostokąta, w tym celu posłużymy się odpowiednim poleceniem z menu Rysuj oraz współrzędnymi względnymi. 46

47 Z paska Rysuj 2D kliknij Prostokąt. Pasek poleceń wyświetli: <Wybierz pierwszy narożnik prostokąta> wskaż dowolny punkt na rzutni Kolejny narożnik i wciśnij Enter Zostanie utworzony pierwszy prostokąt. Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Widok zostanie dopasowany, tak aby wyświetlać cały prostokąt. Rysowanie linii Teraz poprowadzimy linie biegnące przez środki przeciwległych boków prostokąta. W tym celu przed wyborem odpowiedniego polecenia rysowania włączymy punkt charakterystyczny Ustaw Symetrię z paska narzędzi Punkty Charakterystyczne. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Zbliż kursor do punktu A (Rys. 3b) zauważ, że zostanie podświetlony żółty trójkąt oznaczający symetrię boku prostokąta. Kliknij lewy przycisk myszy w celu selekcji punktu. Kąt /Długość/<Punkt końcowy> Zbliż kursor do punktu B (Rys. 3b), wybierz analogicznie symetryczny punkt większego prostokąta. Kąt/ /<Koniec> <Enter> zakończy operację. Ponownie uruchom polecenie Linia i analogicznie narysuj linię dla punktów C oraz D. 47

48 Kopiowanie przez odsunięcie Następnym krokiem będzie tworzenie nowych obiektów (ramy okna oraz jego poprzeczek) poprzez wykorzystanie polecenia Odsuń. Polecenie to służy do kopiowania równoległego i doskonale sprawdzi się w danym przypadku. Kliknij Odsuń z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: <Odległość> Wybierz obiekty: Wpisz 7 i wciśnij Enter Kliknij na prostokąt, a pasek poleceń wyświetli: Strona dla równoległej kopii> Kliknij dowolny punkt wewnątrz wybranego prostokąta, aby określić kierunek Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Ponownie wybierz Odsuń z paska Zmiana. <Odległość> Tym razem wpisz 3.5 i wciśnij Enter Wybierz obiekty: Kliknij na jedną z linii (poprzeczek), a pasek poleceń wyświetli: Strona dla równoległej kopii> Z menu kontekstowego wybierz Obie strony, aby utworzyć dwa obiekty. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: Strona dla równoległej kopii> Kliknij na drugą linię (poprzeczkę) Z menu kontekstowego wybierz Obie strony, aby utworzyć dwa obiekty. 48

49 Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Po zakończeniu polecenia należy zaznaczyć klikając na obie linie wychodzące ze środków boków prostokąta i wybrać polecenie Usuń z paska Standard w celu ich wymazania z rysunku. Ucinanie Ostatnim etapem tworzenia naszego rysunku okna będzie posłużenie się poleceniem Utnij w celu usunięcia niepotrzebnych części obiektów. Zasadą działania polecenia jest odpowiedni wybór obiektów, które staną się krawędziami tnącymi. Wybierz Utnij z paska Zmiana. Pasek pleceń wyświetli: Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz obie linie oraz wewnętrzny prostokąt. Obiekty tnące to te ograniczające ucięcie (na rysunku wyświetlone kolorem czerwonym). Wciśnij Enter, aby zatwierdzić i przejść dalej....wybierz obiekty do utnij kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte (krawędzie pomiędzy liniami tnącymi) (odcinki, na które należy kliknąć, zostały zaznaczone okręgami)...wybierz obiekty do utnij Po ucięciu wciśnij Enter, aby zakończyć. Rysunek jest gotowy, a ćwiczenie zakończone, zapisz jego rezultat. 49

50 Ćwiczenie 2 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Okrąg - Rysuj Okrąg Środek - Promień Odsuń O Zmiana Odsuń Utnij TR Zmiana Utnij Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Szyk AR Zmiana Szyk Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Kwadrant Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Centralny Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Tryb ortogonalny Klawisz funkcyjny F8 Tworzenie nowego rysunku Do utworzenia nowego pliku używamy polecenia Nowy. W celu zapisania używamy polecenia Zapisz, obie ikony znajdują się na pasku Standard. Rysowanie okręgu W menu Rysuj 2D wybierz polecenie Okrąg: Pasek pleceń wyświetli: <Środek okręgu> <Promień> Wybierz dowolny punkt na rzutni Wpisz 40 i wciśnij Enter 50

51 Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Powielanie równoległe okręgu W menu Zmiana kliknij polecenie Odsuń. Pasek poleceń wyświetli: <Odległość> Wpisz 15 i wciśnij Enter Wybierz obiekt: Kliknij na krawędź okręgu <strona dla równoległej kopii> Kliknij punkt na zewnątrz okręgu, wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Rysowanie okręgów Przed właściwym rysowaniem należy upewnić się, że mamy włączony punkt charakterystyczne Ustaw kwadrant. Pamiętajmy, że zbyt duża ilość włączonych punktów charakterystycznych może wywołać niepożądane działanie (wybór niewłaściwego punktu). W celu dezaktywacji punktów charakterystycznych używamy ikony Wyczyść punkty charakterystyczne znajdującej się na pasku Punkty charakterystyczne. Wybierz polecenie Okrąg z paska Rysuj 2D. Z menu kontekstowego wybierz pozycje 2Punkty. 51

52 Pierwszy punkt średnicy: Zbliż kursor do punktu A, zauważ, że wyświetlił się żółty romb mówiący o znalezieniu jednego z czterech kwadrantów okręgu, kliknij lewy przycisk myszki w celu selekcji punktu. Drugi punkt średnicy: Teraz przyciskiem F8 włącz tryb Ortogonalny (włączenie trybu spowoduje możliwość rysowania tylko w poziomie lub pionie), przesuń kursor w dół i wpisz z klawiatury 9, <Enter> zatwierdzi średnicę okręgu, kończąc polecenie. Wyłącz tryb Ortogonalny klawiszem F8. Wyłącz Ustaw kwadrant, możesz użyć ikony Wyczyść punkty charakterystyczne, a następnie włącz punkt charakterystyczny Ustaw centralny uchwyt. Z paska narzędzi Rysuj 2D wybierz polecenie Okrąg: <Środek okręgu> Najedź kursorem na najmniejszy okrąg, zauważ, że wyświetlił się żółty okrąg mówiący o znalezieniu środka okręgu, kliknij lewy przycisk myszy w celu selekcji punktu. <Promień> Wpisz 10 i wciśnij Enter, utworzony zostanie okrąg. Ucinanie Z menu Zmiana wybierz polecenie Utnij. Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz okręgi a i b (Rys. 2c) Wybierz obiekty tnące : W tym przypadku musimy zatwierdzić nasz wybór <Enter>...Wybierz obiekty do utnij kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte 52

53 ...Wybierz obiekty do utnij Enter, aby zakończyć polecenie. Zaokrąglanie Z paska Zmiana wybierz polecenie Zaokrąglij. Z menu kontekstowego wybierz Zaokrąglenia ustawienia W tym miejscu należy wybrać wymagany promień zaokrąglenia, w przypadku tego ćwiczenia jest to 10. <Wybierz pierwszy obiekt> Kliknij okrąg a Wybierz drugi odcinek Kliknij okrąg b Wybierając obiekty staraj się klikać w nie po tej samej stronie, np: po lewej. Powtórz operacje dla drugiej strony. Szyk Z paska Zmiana wybierz polecenie Szyk. Wybierz obiekty od szyku: wybór (Rys. 2d) <Enter> Wybierz okrąg c, b oraz łuki łączące okręgi a i b. Razem 4 elementy, zatwierdza Rodzaj szyku: Kołowy/<Prostokątny> Z menu kontekstowego wybierz Kołowy..../Centrum szyku biegunowego: Z włączonym punktem charakterystycznym Ustaw środek (powinien być włączony) najedz na okrąg a. Zauważ, że wyświetlił się żółty okrąg mówiący o znalezieniu środka okręgu, kliknij lewy przycisk myszy w celu selekcji punktu. /Liczba elementów do szyku: Wpisz 3 i zatwierdź Enter Kąt dla szyku <360> Enter zatwierdzi kąt 360 Obrócić elementy wokół szyku? Nie/<Tak>: Enter zatwierdzi obrót elementów. Ucinanie Z menu Zmiana wybierz polecenie Utnij. Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz nowo utworzone łuki łączące okręgi a i b (Rys. 2d) Wybierz obiekty tnące : W tym przypadku musimy zatwierdzić nasz wybór przez Enter...Wybierz obiekty do utnij kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte...wybierz obiekty do utnij Enter, aby zakończyć polecenie. W menu kliknij polecenie Zapisz. 53

54 Ćwiczenie 3 Celem kolejnego ćwiczenia będzie narysowanie jednego z rzutów budynku, tak jak na ilustracji poniżej. Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Linia LI Rysuj Linia Polilinia PL Rysuj Polilinia Odsuń O Zmiana Odsuń Rozbij X Zmiana Rozbij Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Utnij TR Zmiana Utnij Prostokąt REC Rysuj Prostokąt Gradient H Rysuj Gradient Kopiuj CO Zmiana Kopiuj Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Od punktu Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Rysowanie linii Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Kliknij na dowolny punkt na rzutni. Kąt /Długość/<Punkt końcowy> i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> i wciśnij Enter 54

55 Kąt/ /<Koniec> i wciśnij Enter, wciśnij Enter ponownie, aby zakończyć polecenie. Włącz punkt charakterystyczny Ustaw koniec. Kliknij polecenie Polilinia z paska Rysuj 2D. W tym przypadku użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Punkt bazowy: Najedź i kliknij na punkt A Punkt bazowy: Odległość lub punkt: i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania polilinii z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu A. Pasek poleceń wyświetli: Łuk/...<Następny punkt>: Kliknij punkt A Łuk/...<Następny punkt>: i wciśnij Enter Łuk/...<Następny punkt>: i wciśnij Enter Łuk/...<Następny punkt>: Kliknij punkt B Łuk/...<Następny punkt>: i wciśnij Enter, ponownie wciśnij Enter, aby zakończyć. 55

56 Powielanie równoległe linii W menu Zmiana kliknij polecenie Odsuń. Pasek poleceń wyświetli: <Odległość> Wpisz 0.24 i wciśnij Enter Wybierz obiekt: Kliknij na krawędź stworzonej polilinii <strona dla równoległej kopii> Kliknij punkt nad polilinią, zostanie utworzony nowy obiekt (polilinia oznaczona czerwonym kolorem na ilustracji), wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Rysowanie linii Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: punkt. Zbliż kursor do wolnego końca jednej z polilinii, kliknij lewy przycisk myszy, aby wybrać Kąt /Długość/<Punkt końcowy> Zbliż kursor do najbliższego wolnego końca drugiej polilinii, kliknij lewy przycisk myszy, aby wybrać punkt. Kliknij Enter, aby zakończyć polecenie. Ponownie wybierz pocenie Linia i wykonaj analogiczną operację dla drugiej strony rysunku. Rozbijanie polilinii Kliknij Rozbij z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do rozbicia: Kliknij na górną polilinię i wciśnij Enter. Dzięki tej operacji polilinia została zamieniona na linię, dzięki czemu ułatwimy sobie następny krok. Zaokrąglenie Kliknij Zaokrąglij z paska Zmiana. 56

57 Pasek poleceń wyświetli: Zaokrąglenie (promień=8):...<wybierz pierwszy obiekt>: Wpisz PR i wciśnij Enter. Promień zaokrąglenia <8>: Wpisz 0 i wciśnij Enter. Zaokrąglenie (promień=0):...<wybierz pierwszy obiekt>: Wybierz pierwszą linię (z oznaczonych kolorem czerwonym) Wybierz drugi obiekt: Wybierz drugą linię (z oznaczonych kolorem czerwonym) Dzięki tej operacji program odnajdzie punkt przecięcia się wskazanych linii i połączy je ze sobą. Rysowanie prostokątów Z paska Rysuj 2D kliknij Prostokąt. W tym przypadku użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Punkt bazowy: Najedź i kliknij na punkt C Punkt bazowy: Odległość lub punkt: i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania polilinii z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu C. Pasek poleceń wyświetli: Kolejny narożnik: i wciśnij Enter Zostanie utworzony prostokąt. 57

58 Z paska Rysuj 2D kliknij ponownie na Prostokąt. W tym przypadku również użyjemy punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Punkt bazowy: Najedź i kliknij na lewy górny róg stworzonego już prostokąta. Punkt bazowy: Odległość lub punkt: i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania polilinii z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu narożnika. Pasek poleceń wyświetli: Kolejny narożnik: i wciśnij Enter Zostanie utworzony prostokąt. Ucinanie Z menu Zmiana wybierz polecenie Utnij. Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz oba nowo utworzone prostokąty Wybierz obiekty tnące : W tym przypadku musimy zatwierdzić nasz wybór przez Enter...Wybierz obiekty do utnij usunięte kliknij odcinki, które należy wyciąć (jak na rysunku poniżej), zostaną one automatycznie...wybierz obiekty do utnij Enter, aby zakończyć polecenie. 58

59 Wypełnienia gradientem Zarówno wypełnienia gradientem, jak i kreskowanie może być umieszczone na rysunku, a wypełniający obiekt powinien być zamkniętym obszarem. Kliknij polecenie Gradient z menu Rysuj2D. Zostanie otwarte okno dialogowe: Kliknij na ikonę zawierającą próbkę aktualnego koloru. 59

60 Wybierz kolor, którego gradientem chcesz wypełnić obszar. W tym ćwiczeniu należy wybrać dowolną kolorystykę. Po wskazaniu koloru zatwierdź i zamknij okno przyciskiem OK. Wskaż rodzaj gradientu, masz do wyboru dziewięć stylów wypełnienia. Kliknij przycisk Wybierz punkt wewnątrz granic. Okno dialogowe zostanie zamknięte i umożliwi wskazanie punktu wewnątrz obszaru, który chcemy wypełnić. Kliknij dowolny punkt wewnątrz prostokąta i zatwierdź wybór przyciskiem Enter. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe, aby zakończyć polecenie i umieścić wypełnienie na rysunku wciśnij przycisk OK znajdujący się na dole okna. Powtarzaj operację w celu wypełnienia wszystkich zamkniętych obszarów szkicu, pamiętaj o każdorazowej zmianie kolorów, zmieniaj również styl wypełnienia. 60

61 Ćwiczenie 4 Dla samodzielnego wykonania Ćwiczenie 5 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Polilinia PL Rysuj Polilinia Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Kopiuj CO Zmiana Kopiuj Utwórz blok BLOK Narzędzia Utwórz blok Zmierz - Zmiana Zmierz Podziel DIV Zmiana Podziel Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Przecięcie Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Utworzenie nowego rysunku Wybieramy ikonę Nowy na pasku poleceń, bądź wpisujemy w pasek poleceń nowy. Kliknij przycisk Zapisz. Można użyć ctrl+s (klawiatura). Ustawienie granic rysunku Z menu rozwijalnego Ustawienia wybierz Granice rysunku 61

62 Pasek pleceń wyświetli: Granice /<Dolny lewy narożnik><0,0> Wciśnij Enter, aby zatwierdzić punkt 0,0. Górny prawy róg<12,60> Wpisz 297,410 i wciśnij Enter. Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Tworzenie nowych warstw Aby utworzyć nowe obiekty należy kliknąć polecenie Warstwy z paska Właściwości obiektu. Pasek ten powinien być włączony. Po wybraniu polecenia uruchomi się Eksplorator rysunku. Aby utworzyć nową warstwę należy kliknąć ikonę Nowa pozycja. Następnie wpisz nazwę dla nowej warstwy oraz ustal jej właściwości. Aby określić kolor obiektów na warstwie należy kliknąć na pozycję w kolumnie Kolor. Otworzy się okno, dzięki któremu będziemy mogli wybrać barwę. 62

63 Analogicznie, aby zmienić rodzaj linii należy kliknąć na pozycję w kolumnie Rodzaj linii. Utwórz dwie warstwy: zieloną o nazwie trasa2, oraz czerwoną o nazwie trasa1 Kliknij w kolumnie obok nazwy warstwy trasa1 tak, aby w tym miejscu pojawił się skobelek, oznacza to, że warstwa jest aktualnie używana i wszystkie nowo utworzone obiekty zostaną do niej przypisane. Rysowanie linii Wybierz Polilinia z paska Rysuj 2D Pasek pleceń wyświetli: Początek poliliniii: Wpisz 145,10 i wciśnij Enter. <Następny punkt >: i wciśnij Enter. <Następny punkt >: i wciśnij Enter. <Następny punkt >: i wciśnij Enter. <Następny punkt >: i wciśnij Enter. <Następny punkt >: i wciśnij Enter. <Następny punkt >: Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. 63

64 Zaokrąglanie Wybierz Zaokrąglij z paska Zmiany. Wejdź w Ustawienia zaokrąglenia z menu kontekstowego. Należy ustawić promień na 20. <Wybierz pierwszy obiekt> Zaznacz narysowaną polilinię oknem (od prawej do lewej) Wybierz drugi odcinek Kliknij na polilinię w dowolnym jej punkcie. Zauważ, że zostały zaokrąglone wszystkie wierzchołki obiektu. Uzyskaliśmy to dzięki zaznaczeniu ją przez okno. Polecenie to jest aktywne tylko dla obiektów typu polilinia. 64

65 Kopiowanie obiektów Przed właściwym rysowaniem należy upewnić się, że mamy włączony punkt charakterystyczne Ustaw koniec. Wybierz polecenie Kopiuj z paska Zmiana. Wybierz obiekty do kopiowania: Kliknij na polilinię. Zatwierdź wybór prawym przyciskiem myszy. Wielokrotnie polecenie /<Punkt bazowy>: Wybierz punkt A (Rys. 6b) Punkt przesunięcia: i wciśnij Enter. Zmiana warstwy obiekty Kliknij dwukrotnie na nowo powstałą polilinię, po prawej stronie ekranu pokaże się Okno właściwości obiektu. Zmień wartość pozycji Warstwa na trasa2. Wciśnij klawisz Escape, aby zakończyć. Utworzenie bloku Blok to obiekt złożony z wielu obiektów traktowany jak jeden obiekt o zadanej nazwie. Może on składać się z obiektów takich jak okrąg, łuk, linia a także z widocznych lub niewidocznych tekstów zwanych atrybutami. Atrybuty mogą być wykorzystane jako numery kolejne wstawienia bloku. Program umożliwia zliczanie liczby wstawień poszczególnych bloków. Utwórzmy teraz blok, który następnie wykorzystamy w rysunku. Naszym blokiem będzie prostokąt wraz z wrysowanymi przekątnymi. 65

66 Myślę, że uda ci się samemu narysować prostokąt w wymiarach 20 na 6 oraz jego obie przekątne. Narysuj go w takiej samej orientacji, jak na rysunku powyżej. Podczas tworzenia bloku będziemy potrzebowali włączonego punktu charakterystycznego Ustaw przecięcie. Aby utworzyć blok należy kliknąć ikonę Utwórz blok znajdujący się na pasku Narzędzia. Pozycję tą znajdziemy również w menu rozwijalnym Narzędzia. Nazwa dla nowego bloku : Wpisz nazwę b1 oraz zatwierdź wciskając Enter. Wskaż punkt do nowego bloku: lewym przyciskiem myszy. Najedź kursorem na przecięcie przekątnych prostokąta i zatwierdź wybór Wybierz obiekty do bloku: Zaznacz oknem, bądź klikając wybierz prostokąt oraz przekątne. Wybierz obiekty do bloku: Wciśnij Enter, aby zakończy polecenie. Zniknęły obiekty tworzące blok? Jeśli tak, to znaczy, że polecenie zakończyło się poprawnie. Zmierz i Podziel Polecenie Zmierz służy do wygenerowania odpowiedniej liczby punktów na wskazanym obiekcie tak, aby tworzyły one segmenty o odpowiednich wskazanych przez użytkownika odległościach. Polecenie Podziel służy do wygenerowania odpowiedniej liczby punktów na wskazanym obiekcie tak, aby tworzyły one wskazaną przez użytkownika ilość segmentów. Oba polecenia posiadają dodatkowo opcje wklejania w miejsca punktów wcześniej utworzonych bloków. Wybierz polecenie Podziel znajdujące się na pasku Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do podziału: Kliknij na jedną z polilinii. Bloki/<Liczba segmentów>: Wybierz z menu kontekstowego Wstaw bloki. Nazwa bloku do wstawienia: Wpisz b1 i wciśnij Enter. Wyrównać bloki z obiektami?<t>: Wciśnij Enter, aby zatwierdzić Tak Liczba segmentów: Wpisz 12 i wciśnij Enter. 66

67 Wybierz polecenie Zmierz z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do wymiarowania: Kliknij na drugą Polilinię. Bloki/<Liczba segmentów>: Wybierz z menu kontekstowego Wstaw bloki. Nazwa bloku do wstawienia: Wpisz b1 i wciśnij Enter. Wyrównać bloki z obiektami? <T>: Wciśnij Enter, aby zatwierdzić Tak Długość segmentów: Wpisz 40 i wciśnij Enter. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 67

68 Ćwiczenie 6 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Linia LI Rysuj Linia Polilinia PL Rysuj Polilinia Utnij TR Zmiana Utnij Fazuj CHA Zmiana Fazuj Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Lustro MI Zmiana Lustro 2D Okrąg - Rysuj Okrąg Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Prostopadły Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Od punktu Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Tryb Ortogonalny Klawisz funkcyjny F8 Ustawienia warstw Rysowanie linii W tym ćwiczeniu wykorzystamy tryb Ortogonalny, włącz go wciskając klawisz funkcyjny F8. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Włączony wcześniej tryb ortogonalny pozwoli nam rysować tylko pionowe i poziome linie, umożliwia też wskazywanie kierunku i wpisanie odległości dla nowego odcinka. Pasek poleceń wyświetli: 68

69 Początek linii: Kliknij na dowolny punkt na rzutni. Kąt /Długość/<Punkt końcowy> Przesuń kursor nad punkt początkowy, zauważ iż program wyświetla pionową linię, wpisz 22.5 i wciśnij Enter. Zostanie utworzony odcinek o zadanym kierunku (pionowym) i podanej odległości. Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w prawo, wpisz 42 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w prawo, wpisz 59 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor do góry, wpisz 3,5 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w prawo, wpisz 5 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor do góry, wpisz 8 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w prawo, wpisz 45 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w dół, wpisz 8 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w prawo, wpisz 20 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w dół, wpisz 4 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> Przesuń kursor w prawo, wpisz 29 i wciśnij Enter Kąt/ /<Koniec> zakończyć polecenie. Przesuń kursor w dół, wpisz 22 i wciśnij Enter, ponownie wciśnij Enter, aby Wciśnij klawisz funkcyjny F8, aby wyłączyć tryb Ortogonalny. Tworzenie nowych warstw Aby utworzyć nowe obiekty należy kliknąć polecenie Warstwy z paska Właściwości obiektu. Pasek ten powinien być włączony. Po wybraniu polecenia uruchomi się Eksplorator rysunku. Aby utworzyć nową warstwę należy kliknąć ikonę Nowa pozycja. 69

70 Następnie wpisz nazwę Oś dla nowej warstwy oraz ustal jej właściwości. Aby określić kolor obiektów na warstwie należy kliknąć na pozycję w kolumnie Kolor. Otworzy się okno, dzięki któremu będziemy mogli wybrać barwę. Analogicznie, aby zmienić rodzaj linii należy kliknąć na pozycję w kolumnie Rodzaj linii. Dla warstwy Oś ustal Typ linii CENTER 2. Kliknij w kolumnie obok nazwy warstwy Oś tak, aby w tym miejscu pojawił się skobelek, oznacza to, że warstwa jest aktualnie używana i wszystkie nowo utworzone obiekty zostaną do niej przypisane. Rysowanie linii osi symetrii Włącz punkt charakterystyczny Ustaw koniec. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Kliknij na pierwszy wolny koniec otrzymanego profilu Kąt/ /<Koniec> Kliknij na drugi wolny koniec otrzymanego profilu, zakończ polecenie wciskając Enter. Po zakończeniu operacji ustaw ponownie warstwę 0 jako aktualną. 70

71 Fazowanie Kliknij polecenie Fazuj z menu Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Fazuj (odl1=1, odl2=1): Ustawienia...<Wybierz pierwszy obiekt>: Wpisz o i wciśnij Enter, pozwoli to nam ustawić odległości fazowania. W tym przypadku możesz również skorzystać z okna dialogowego Ustawienia klikając na opcję Ustawienia Fazowania z menu kontekstowego. Odległość fazowania na pierwszym obiekcie <1>: Wpisz 2 i wciśnij Enter Odległość fazowania na drugim obiekcie <1>: Wpisz 2 i wciśnij Enter Fazuj (odl1=2, odl2=2): Ustawienia...<Wybierz pierwszy obiekt>: Z menu kontekstowego wybierz opcję Wielokrotnie, pozwoli to nam na dokonanie modyfikacji wielu wierzchołków w jednym poleceniu. Fazuj (odl1=2, odl2=2): Ustawienia...<Wybierz pierwszy obiekt>: ilustracji poniżej odcinków Kliknij na jeden z zaznaczonych na czerwono na Wybierz drugi obiekt: Kliknij na drugi zaznaczony na czerwono na ilustracji poniżej odcinek, faza zostanie wstawiona a polecenie nie zakończy się umożliwiając dalszą edycję. Wskazuj następne zaznaczone poniżej pary odcinków o wspólnym kolorze, aby zakończyć polecenie wciśnij Enter. Zaokrąglenie Kliknij polecenie Zaokrąglij z menu Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Zaokrąglenie (promień=1): ustawienia...<wybierz pierwszy obiekt>: Wpisz pr i wciśnij Enter, pozwoli to nam ustawić odległości fazowania. W tym przypadku możesz również skorzystać z okna dialogowego Ustawienia klikając na opcję Ustawienia Zaokrąglenia z menu kontekstowego. Promień zaokrąglenia <1>: Wpisz 2 i wciśnij Enter Zaokrąglenie (promień=2): ustawienia...<wybierz pierwszy obiekt>: Z menu kontekstowego wybierz opcję Wielokrotnie, pozwoli to nam na dokonanie modyfikacji wielu wierzchołków w jednym poleceniu. Zaokrąglenie (promień=2): ustawienia...<wybierz pierwszy obiekt>: Kliknij na jeden z zaznaczonych na czerwono na ilustracji poniżej odcinków Wybierz drugi obiekt: Kliknij na drugi zaznaczony na czerwono na ilustracji poniżej odcinek, zaokrąglenie zostanie wstawione a polecenie nie zakończy się umożliwiając dalszą edycję. Wskazuj następne zaznaczone poniżej pary odcinków o wspólnym kolorze, aby zakończyć polecenie wciśnij Enter. Kopia lustrzana Kliknij polecenie Lustro 2D z menu Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do odbicia: Zaznacz wszystkie obiekty stworzonego konturu, wciśnij Enter, aby zatwierdzić Początek linii odbicia: Kliknij na jeden z końców linii osi symetrii Koniec linii odbicia: Kliknij na drugi koniec linii osi symetrii Usunąć pierwotne obiekty? <N> zostanie stworzona. Wciśnij Enter lub wybierz Nie-zachowaj obiekty z menu kontekstowego, kopia Rysowanie linii Następnym zadaniem będzie dorysowanie brakujących linii. 71

72 Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Wykorzystaj punkt charakterystyczny Koniec, aby określić początek nowej linii, zaznaczonej na czerwono na poniższej ilustracji. Kąt/ /<Koniec> Najedź na analogiczny punkt na przeciwnej stronie profilu, również użyj punktu charakterystycznego Koniec, aby wskazać koniec dla odcinka. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Powtarzaj powyższą operację, aby dodać wszystkie brakujące linie rysunku. Rysowanie okręgów Włącz punkt charakterystyczny Ustaw symetrię. Kliknij Okrąg z paska Rysuj 2D. W tym przypadku użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Punkt bazowy: prostokąta. Najedź i kliknij na punkt symetrii linii oznaczonej na czerwono stworzonego już Punkt bazowy: Odległość lub punkt: i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania okręgu z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu symetrii. Pasek poleceń wyświetli: Średnica/<Promień>: Wpisz 7 i wciśnij Enter, okrąg ostanie narysowany, a plecenie zakończone. Ponownie kliknij Okrąg z paska Rysuj 2D. Ponownie użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Punkt bazowy: prostokąta. Najedź i kliknij na punkt symetrii linii oznaczonej na czerwono stworzonego już Punkt bazowy: Odległość lub punkt: i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania okręgu z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu symetrii. Pasek poleceń wyświetli: 72

73 Średnica/<Promień>: Wpisz 7 i wciśnij Enter, okrąg ostanie narysowany, a plecenie zakończone. Rysowanie linii Włącz punkt charakterystyczny Ustaw kwadrant. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Wykorzystaj punkt charakterystyczny Kwadrant, aby określić początek nowej linii na okręgu, zaznaczonej na czerwono na poniższej ilustracji. Kąt/ /<Koniec> Najedź na analogiczny punkt na przeciwległym okręgu, również użyj punktu charakterystycznego Kwadrant, aby wskazać koniec dla odcinka. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Powtórz powyższą operację, aby dodać drugą linię. Ucinanie Wybierz Utnij z paska Zmiana. Pasek pleceń wyświetli: Wybierz obiekty tnące : wybór...wybierz obiekty do utnij...wybierz obiekty do utnij Klikając wybierz obie ostatnio utworzone linie oraz Wciśnij Enter, aby zatwierdzić Kliknij na wewnętrzne części okręgów, zostaną one usunięte. Po ucięciu wciśnij Enter, aby zakończyć. Zapisz wyniki ćwiczenia, gdyż będą one wykorzystane w dalszej części. 73

74 Ćwiczenie 7 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Definiowanie Atrybutów - Narzędzia Definiowanie... Zapisz blok - Narzędzia Zapisz blok... Wstaw blok I Wstaw Blok... Ponieważ celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się z użyciem atrybutów bloku skorzystamy z gotowego rysunku tabeli. Kliknij tutaj, aby otworzyć rysunek tabeli. Definiowanie atrybutów Z menu Narzędzia kliknij Definiowanie atrybutów. Zostanie otwarte okno dialogowe Definiuj atrybut: 74

75 Wypełni pole Etykieta wpisując: NAZWA_PRZEDMIOTU Wypełnij pole Podpowiedź wpisując: Podaj nazwę przedmiotu Wypełnij pole Domyślne wpisując: Reduktor Kliknij przycisk Wstaw współrzędne Okno dialogowe zostanie zamknięte umożliwiając określenie punktu wstawienia atrybutu. Kliknij punkt wewnątrz rubryki Nazwa przedmiotu. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić i wstawić atrybut. Powtarzaj powyższa operację, aby wstawić atrybuty zgodnie z poniższa tabelą: Etykieta Podpowiedź Domyślne Rubryka NR_RYSUNKU Podaj numer rysunku Nr. Rysunku NR_CZESC Podaj numer części 1 Nr część NAZWA_CZĘŚCI Podaj nazwę części Wał Nazwa części ILOŚĆ Podaj ilość 1 Ilość MATERIAŁ Podaj materiał 45 Materiał i numer nor. NORMA_PÓŁWYROBU Podaj normę półwyrobu - Numer normy półwyrobu CIĘŻAR Podaj ciężar - Ciężar Zapisanie bloku na dysku bloku Z menu Narzędzia kliknij Zapisz blok. Zostanie otwarte okno dialogowe 75

76 Określ ścieżkę zapisu bloku oraz jego nazwę klikając przycisk przeglądaj. Zapisz go pod nazwą Tabelka. Ustaw Milimetry w oknie Wstaw jednostki. Kliknij przycisk Wybierz obiekty. Okno zostanie zamknięte w celu umożliwienia wyboru obiektów, wybierz wszystkie obiekty, zarówno linie, jak i atrybuty. Wciśnij Enter, aby zatwierdzić wybór obiektów. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe. Kliknij przycisk Wybierz punkt. Okno dialogowe zostanie zamknięte w celu umożliwienia wyboru punktu wstawienia. Kliknij dowolny punkt, zaleca się taki wybór punktu, który ułatwi wstawianie bloku. W naszym przypadku będzie to prawy dolny róg tabeli. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe. Kliknij przycisk OK w celu zapisu bloku i zakończenia operacji. Wstawianie bloku i wypełnianie atrybutów Z menu Wstaw kliknij Wstaw blok. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw blok. Kliknij przycisk Przeglądaj, wskaż miejsce na dysku, w którym został zapisany blok, kliknij na plik i wciśnij Otwórz. Dla Punkt wstawienia włącz opcję Określ na ekranie. Skale ustaw na 1. 76

77 Kąt obrotu ustaw na 0. Kliknij przycisk Wstaw. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a pasek poleceń wyświetli: Punkt wstawienia dla bloku: atrybutów: Kliknij dowolny punkt wstawienia dla bloku. Za pomocą paska poleceń określ wartości dla Podaj nazwę przedmiotu <Reduktor>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj nazwę części <Wał>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj numer części <1>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj ilość <1>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj materiał <45>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj normę dla półwyrobu: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj ciężar: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj numer rysunku < >: wstawiony. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Blok zostanie Ćwiczenie 8 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Otwórz Ctrl + O Plik Otwórz Liniowy DLI Wymiar Liniowy Bazowy DIMBASE Wymiar Bazowy Promień DRA Wymiar Promień Zapisz jako Ctrl + Shift + S Plik Zapisz jako 77

78 Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Otwarcie plików Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Zostanie otwarte okno dialogowe: Otwórz plik ćwiczenia nr 6. Ustawienie stylu wymiarowania Aby zapewnić poprawny wygląd obiektów typu wymiar należy dostosować styl wymiarowania w aktualnym rysunku. Z menu Ustawienia wybierz Style wymiarowania... Zostanie otwarte okno dialogowe Eksploratora rysunku. 78

79 Kliknij prawym przyciskiem myszy na styl o nazwie ISO i wybierz z wyświetlonego menu Ustaw aktualny. Rozwiń za pomocą przycisku "+" ustawienia stylu ISO. Następnie rozwiń grupę Linie i strzałki. Odnajdź ustawienie Rozmiar strzałki i wpisz wartość 5. Odnajdź ustawienie Rozmieszczenie linii bazowej wym. i wpisz wartość 7. Zwiń grupę Linie i strzałki, rozwiń grupę Tekst. Odnajdź ustawienie Wysokość tekstu i wpisz wartość 5. Odnajdź ustawienie Poz. Pionowa tekstu i ustaw wartość Powyżej. Odnajdź ustawienie Tekst wewnątrz i ustaw wartość Wyłącz. Zwiń grupę Tekst, rozwiń grupę Jednostki główne. Odnajdź ustawienie Dokładność wymiaru i ustaw wartość 0.0. Odnajdź ustawienie Pomijaj zera końcowe i ustaw wartość Tak. Zamknij okno Eksploratora rysunku. Zauważ, iż nie musisz zatwierdzać zmiany żadnego ustawienia, są one zapisywane automatycznie. Wymiarowanie liniowe Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Liniowy. 79

80 Pasek poleceń wyświetli: ENTER, aby wybrać obiekt/<początek pierwszej przedłużonej linii>: Wybierz pierwszy punkt dla wymiaru, wykorzystaj punkt charakterystyczny Koniec. Początek drugiej przedłużonej linii: Wybierz drugi punkt dla wymiary. Kąt/Tekst/Poziomo/Pionowo/Obrót: Określ położenie wymiaru. Wymiarowanie bazowe Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Liniowy. Pasek poleceń wyświetli: ENTER, aby wybrać obiekt/<początek pierwszej przedłużonej linii>: Wybierz pierwszy punkt dla wymiaru, wykorzystaj punkt charakterystyczny Koniec. Początek drugiej przedłużonej linii: Wybierz drugi punkt dla wymiaru. Kąt/Tekst/Poziomo/Pionowo/Obrót: Określ położenie wymiaru. Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Bazowy. 80

81 Pasek poleceń wyświetli: Linia bazowa:...<początek następnej przedłużonej linii>: Ponieważ w poprzednim kroku wstawiliśmy już wymiar liniowy zostanie on potraktowany jako pierwszy wymiar łańcucha. Klikaj poszczególne punkty Końcowe w celu wstawiania kolejnych wymiarów w łańcuchu. Aby zakończyć polecenie wciśnij Enter. Wymiarowanie promieni Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Promień. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz łuk lub okrąg do wymiarowania: Kliknij na promień. Kąt/Tekst/<Położenie linii wymiaru>: Wybierz punkt, aby umieścić wymiar. Zapisanie pliku Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz. Wszelkie zmiany w pliku zostaną zapisane. 81

82 Ćwiczenie 9 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Otwórz Ctrl + O Plik Otwórz Kopiuj Ctrl + C Edycja Kopiuj Wklej Ctrl + V Edycja Wklej Drukuj Ctrl + P Plik Drukuj Widoki obszaru papieru - Widok Widoki obszaru papieru Usuń E Edycja Usuń Wstaw blok I Wstaw Wstaw blok Podgląd wydruku - Plik Podgląd wydruku Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem 82

83 Otwarcie plików Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Zostanie otwarte okno dialogowe: Otwórz plik ćwiczenia nr 11. Ponownie z menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Otwórz plik ćwiczenia nr 12. Uwaga! Aby przełączać się pomiędzy otwartymi rysunkami skorzystaj z menu Okno, w którym widnieją wszystkie otwarte aktualnie rysunki. Kopiowanie i Wklejanie obiektów Przejdź do pliku ćwiczenia nr 11. Zaznacz utworzona bryłę i z menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj. Przejdź do pliku ćwiczenia nr 12. Zaznacz utworzona bryłę i z menu Edycja wybierz polecenie Wklej. Określ dowolny punkt wstawienia nie kolidujący ze znajdującym się już rysunkiem. Ustawienia wydruku Przejdź do zakładki Arkusz 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj... Zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj. 83

84 Rozwiń pole Konfiguracja Drukarki/Plotera i wybierz Drukarkę, której chcesz użyć. Rozwiń pole Rozmiar papieru i wybierz A4. Ustaw Jednostki na Milimetry. Obszar kreślenia ustaw na Arkusz. Skalę druku ustaw na 1:1. Orientację ustaw na Poziomą. W opcji Początek obszaru drukowania włącz opcje Wyśrodkuj na stronie. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zamknij okno. Ustawienia, których właśnie dokonaliśmy, miały na celu zmianę wielkości papieru w arkuszu oraz ustawienie granic drukowania przypisanych do wskazanej drukarki. 84

85 Tworzenie rzutni Zanim ustawimy nowe rzutnie, usuniemy te, które są tworzone automatycznie. Z menu Edycja wybierz Zaznacz wszystko. Program zaznaczy wszystkie obiekty znajdujące się w zakładce Arkusz 1. Z menu Edycja wybierz Usuń. Z menu Widok wybierz Widoki Obszaru Papieru. Pasek poleceń wyświetli: Rzutnia:...<Pierwszy narożnik>: Z menu kontekstowego wybierz Dopasuj do widoku. Zostanie wstawiona rzutnia, a polecenie zakończy się. Ponownie z menu Widok wybierz Widoki Obszaru Papieru. Rzutnia:...<Pierwszy narożnik>: Wpisz 10,10 i wciśnij Enter. Przeciwległy narożnik: i wciśnij Enter. Zostanie wstawiona rzutnia, a polecenie zakończy się. Ustawienia rzutni Kliknij dwukrotnie na ramkę większej rzutni, w pasku Właściwości zostaną wyświetlone informacje na temat wskazanej Rzutni. 85

86 Odnajdź i kliknij na pole Standardowa skala, rozwiń pasek z dostępnymi opcjami i wybierz 1:1. Wciśnij klawisz ESC, aby zakończyć edycji Właściwości Rzutni i odznaczyć ją. Przejdźmy teraz do ustawienia zakresu widoku w dodanych rzutniach. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wewnątrz większej rzutni. Ramka rzutni zostanie podświetlona i pozwoli na zmianę obszaru wyświetlania. Posłuż się poleceniem przesuwania dynamicznego, wciśnij i przytrzymaj rolkę swojej myszy, przesuń widok tak, aby widoczny był jedynie wymiarowany rysunek. Aby zakończyć edycję, kliknij dwukrotnie na szary obszar poza papierem arkusza. Uwaga! Jeśli podczas zmiany obszaru wyświetlania rzutni użyjesz polecenia typu ZOOM, zmienisz skalę rzutni. W takim przypadku ponownie wywołaj Właściwości Rzutni i ustaw poprawną skalę. Kliknij dwukrotnie na ramkę większej rzutni, w pasku Właściwości zostaną wyświetlone informacje na temat wskazanej Rzutni. Odnajdź pole ustawienia Wyświetlanie zablokowane i ustaw ją na Tak, wszelkie zmiany ustawień wyświetlania rzutni zostaną zablokowane. 86

87 Odnajdź również ustawienia Włącz i ustaw na Nie, pozwoli to na edycję mniejszej rzutni. Wciśnij klawisz ESC, aby zakończyć edycję Właściwości Rzutni i odznaczyć ją. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wewnątrz mniejszej rzutni. Ramka rzutni zostanie podświetlona i pozwoli na zmianę obszaru wyświetlania. Posłuż się poleceniem Przesuwania dynamicznego, Przybliżania oraz poleceniem Orbita w celu ustawienia widoku jak na ilustracji poniżej. Aby zakończyć edycję, kliknij dwukrotnie na szary obszar poza papierem arkusza. Kliknij dwukrotnie na ramkę większej rzutni, w pasku Właściwości zostaną wyświetlone informacje na temat wskazanej Rzutni. Odnajdź ustawienia Włącz i ustaw na Tak. Wciśnij klawisz ESC, aby zakończyć edycję Właściwości Rzutni i odznaczyć ją. 87

88 Wstawianie bloku i wypełnianie atrybutów Z menu Wstaw kliknij Wstaw blok. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw blok. Kliknij przycisk Przeglądaj, wskaż miejsce na dysku, w którym został zapisany blok tabeli w ćwiczeniu nr 8, kliknij na plik i wciśnij Otwórz. Dla Punkt wstawienia wyłącz opcję Określ na ekranie i uzupełnij pola: X:285, Y:10, Z:0. Skale ustaw na 1. Kąt obrotu ustaw na 0. Kliknij przycisk Wstaw. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a pasek poleceń wyświetli: Podaj nazwę przedmiotu <Reduktor>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj nazwę części <Wał>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj numer części <1>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj ilość <1>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj materiał <45>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj normę dla półwyrobu: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj ciężar: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj numer rysunku < >: wstawiony. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Blok zostanie 88

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu KOMA

Podręcznik użytkownika programu KOMA Podręcznik użytkownika programu KOMA Spis treści 1. Jak zainstalować program.... 2 2. Wstęp... 2 3. Interfejs... 4 3.1. Panele w interfejsie programu... 7 3.1.1. Panel Spis pozycji... 8 3.1.2. Panel Pozycja...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo