Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy IV

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy IV"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy IV Słownictwo i mówienie Celujący: Zna bardzo dobrze słownictwo z lekcji oraz stosuje samodzielnie wyrazy i zwroty wykraczające poza program. Z powodzeniem komunikuje się, mówi spójnie i bez zawahań, posługuje się poprawnym językiem, nie popełnia błędów. Bardzo dobry: Zna i stosuje słownictwo z lekcji, potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówi spójnie i bez zawahań, posługuje się poprawnym językiem, popełnia niewiele błędów, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela Dobry: Zna większość wyrazów i zwrotów poznanych na lekcjach i posługuje się nimi. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, Potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy Dostateczny: Zna niewiele wyrazów i zwrotów, stosuje niektóre z nich. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. Posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz Dopuszczający: Zna bardzo mało wyrazów i nie umie się nimi posługiwać, czasem można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością, czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty Niedostateczny: Nie opanował elementarnego słownictwa określonego w rozkładzie materiału, ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela Czytanie Celujący: Czyta płynnie, obejmuje wzrokiem całe zdanie i je odczytuje, czyta w bardzo dobrym tempie, rozumie przeczytane teksty z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu Bardzo dobry: Czyta tekst odczytując kolejne wyrazy i składając je w zdania, potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny Dobry: Czyta sylabizując, w wolnym tempie, rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny

2 Dostateczny: Czyta tekst głosując, nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny Dopuszczający: Czyta wolno, nie umie odczytać większości wyrazów, z czytanego tekstu, jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty Niedostateczny: Nie potrafi przeczytać prostych wyrazów w tekście, nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu Pisanie Celujący: uczeń potrafi napisać wypowiedź zawierającą pełne zdania, proste i złożone struktury. Pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa. Potrafi napisać tekst spójny, który zawiera wszystkie istotne punkty. Uczeń pisze wypowiedzi pisemne o odpowiedniej długości oraz nie popełnia w ogóle błędów w pisowni i interpunkcji Bardzo dobry: uczeń potrafi napisać wypowiedz zawierającą pełne zdania, proste i złożone struktury gramatyczne. W wypowiedziach pisemnych stosuje pełny zakres poznanego słownictwa w którym nie popełnia błędów. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, w którym zawiera wszystkie istotne punkty Dobry: uczeń potrafi napisać wypowiedz zawierającą pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierające wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Uczeń pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości oraz używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji Dostateczny: uczeń na ogół pisze krótkie wypowiedzi zawierającą pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który zawiera większość istotnych punktów Dopuszczający: uczeń ma trudności z napisaniem wypowiedzi zawierającej pełne zdania, proste struktury i słownictwo. W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty Niedostateczny: nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału, teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne, zwykle nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści

3 Słuchanie Celujący: uczeń potrafi zrozumieć ogólny i szczegółowy sens różnorodnych tekstów oraz rozmów. Na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu. Bez trudu rozumie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować Bardzo dobry: uczeń potrafi zrozumieć ważne informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać większość zadań sprawdzających różnego typu. Potrafi z łatwością zrozumieć nauczyciela Dobry: uczeń potrafi zrozumieć większość ważnych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela Dostateczny: uczeń potrafi wybiórczo zrozumieć ogólny sens ważnych informacji w tekstach i rozmowach. Na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające, zazwyczaj rozumie nauczyciela Dopuszczający: uczeń sporadycznie potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów, sporadycznie rozumie polecenia nauczyciela Niedostateczny: uczeń jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi, błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela, nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami Gramatyka Celujący: uczeń znakomicie potrafi posługiwać się strukturami prostymi i złożonymi. Stosuje bardzo szeroki zakres złożonego słownictwa odpowiedni do zadania Bardzo dobry: uczeń bardzo dobrze operuje większością struktur prostych i złożonych. Potrafi budować zdania spójne. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie słownictwa o charakterze złożonym Dobry: uczeń stosuje struktury proste, ale używa również złożonych. Buduje zdania w większości wypadków spójne. Zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania Dostateczny: uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi. Zazwyczaj używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania Dopuszczający: uczeń potrafi posługiwać się tylko niektórymi strukturami prostymi. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa

4 Niedostateczny: uczeń nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału, nie zna podstawowych słów i wyrażeń, nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela, bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści.

5 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy V Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi operować poprawnie wszystkimi poznanymi strukturami gramatycznymi, potrafi operować strukturami gramatycznymi wykraczającymi poza program klasy V, samodzielnie poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z prasą, literaturą anglojęzyczną, potrafi stosować materiał gramatyczny i leksykalny w wypowiedziach ustnych i pisemnych uczeń buduje spójne zdania, stosuje szeroki zasób słownictwa, potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami, poszerza swój zasób słownictwa czytając teksty z innych źródeł niż podręcznik i pracując samodzielnie ze słownikiem uczeń potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur językowych, na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa, stara się bogacić słownictwo przez samodzielną pracę ze słownikiem, potrafi budować spójne zdania uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami,czasami potrafi zbudować spójne zdania, czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania uczeń potrafi poprawnie stosować niedużą ilość najprostszych struktur gramatycznych,potrafi budować proste zdania,dysponuje niewielkim zakresem słownictwa,czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa Czytanie uczeń czyta materiały autentyczne, sięga do innych źródeł niż podręcznik, przeczyta poprawnie słowo na podstawie zapisu fonetycznego uczeń czyta poprawnie i intonacyjnie wyćwiczony tekst,rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi określić jego myśl przewodnią, potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst oraz korzystając z reguł lingwistycznych, własnych doświadczeń językowych uczeń czyta poprawnie i intonacyjnie wcześniej wyćwiczony tekst, rozumie ogólny sens czytanego tekstu i potrafi znaleźć w tekście szczegółowe informacje, na ogół potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu uczeń czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami fonetycznymi i intonacyjnymi nie przeszkadzającymi w komunikacji, rozumie ogólny sens tekstu, jeśli zawiera on znaną leksykę i struktury gramatyczne, potrafi znaleźć w tekście proste informacje, czasami potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekst

6 uczeń czyta wcześniej wyćwiczony tekst z błędami fonetycznymi i intonacyjnymi nie przeszkadzającymi w komunikacji, globalnie rozumie czytany tekst, nie potrafi domyślać się znaczenia nieznanych słów korzystając z kontekstu, reguł lingwistycznych oraz własnych doświadczeń językowych Pisanie uczeń używa zróżnicowanych struktur gramatycznych oraz słownictwa, potrafi wypowiedzieć się pisemnie na dany temat (może używać słowniczka) uczeń potrafi samodzielnie napisać kartkę okolicznościową, samodzielne, krótkie wypracowanie na zadany temat, popełnia drobne błędy językowe, potrafi korzysta c ze słownika i właściwie dobrać słownictwo, używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji uczeń potrafi napisać w miarę poprawny tekst, na ogół pisze zdania zawierające poprawne struktury i słownictwo, na ogół pisze teksty zgodnie z zasadami kompozycji, przeważnie używa prawidłowej pisowni i interpunkcji uczeń potrafi napisać tekst z niewielką pomocą nauczyciela, czasami potrafi napisać proste zdania, czasem popełnia błędy językowe i składniowe, czasem używa nieprawidłowej interpunkcji, potrafi korzystać ze słownika, chociaż popełnia błędy w doborze słownictwa uczeń potrafi napisać tekst z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy gramatyczne i językowe, potrafi zapisać proste zwroty w komunikacji klasowej, używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, nie potrafi samodzielnie korzystać ze słownika Mówienie uczeń potrafi się komunikować i odpowiednio zareagować w każdej sytuacji, korzysta z materiałów autentycznych, posiada szeroki zakres słownictwa umożliwiający wypowiadanie się na dowolny temat uczeńpotrafi przekazać wiadomość, mówi płynnie, stosując właściwą intonację, posługuje się poprawnym językiem, popełnia drobne błędy ale sam potrafi je poprawić, potrafi swobodnie komunikować się w sytuacjach typowych, zabiera udział w rozmowie, jest aktywny na lekcji : uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić płynnie, posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając drobne błędy, potrafi komunikować się w typowych sytuacjach

7 uczeń potrafi czasem przekażać wiadomość, potrafi mówić w miarę płynnie, posługuje się częściowo poprawnym językiem, sale popełnia wiele błędów, których sam nie potrafi skorygować, dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa uczeń czasami potrafi przekazać wiadomość ale z trudnościami, bez pomocy nauczyciela nie potrafi zbudować spójnej wypowiedzi, popełnia wiele zauważalnych błędów i nie potrafi ich skorygować, dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem, z trudem komunikuje się w sytuacjach życia codziennego Słuchanie uczeń rozumie teksty i rozmowy, potrafi je parafrazować, rozpoznaje uczucia mówiącego, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące teksu uczeń potrafi wydobyć kluczowe informacje z tekstu, rozumie polecenia nauczyciela i wypowiedzi kolegów, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące teksu uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi znaleźć większość kluczowych informacji w tekstach i rozmowach, potrafi zrozumieć polecania nauczyciela uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów podręcznikowych i rozmów, potrafi wyłowić część kluczowych informacji, zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji, potrafi wydobyć niedużą ilość szukanych informacji w tekście słuchanym, zazwyczaj potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi

8 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy VI GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń potrafi poprawnie operowac skomplikowanymi strukturami określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy, potrafi budowac spójne zdania, stosuje bardzo szeroki zasób słownictwa, bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace, niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji uczeń potrafi poprawnie operowac prostymi strukturami określonymi w rozkładzie materiału, potrafi budowad spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym, stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania, zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe, bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach uczeń potrafi poprawnie operowac większością prostych struktur, potrafi budowad zdania w większości wypadków spójne, na ogół używa szerokiego zasobu słownictwa odpowiedniego do zadania. uczeń otrafi poprawnie operowad niektórymi prostymi strukturami, potrafi budowac zdania niekiedy spójne, czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. uczeń potrafi poprawnie operowac nieznaczna ilością prostych struktur, potrafi budowad zdania, ale przeważnie niespójne, dysponuje niewielkim zasobem słownictwa. Ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału, nie zna podstawowych słów i wyrażeń, nie potrafi budowac prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela, bardzo rzadko odrabia prace domowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści. SŁUCHANIE uczeń bez trudu rozumie teksty o wysokim poziomie złożoności wszystkich typów, wyróżnia wszystkie podstawowe informacje i operuje wiedzą na temat sensu tekstu, potrafi wydobyd szczegółowe informacje z tekstu i przełożyd je na formę pisemną, potrafi bez trudu rozpoznac uczucia i emocje mówiącego, bez trudu rozumie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagowac, potrafi zrozumied ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach angloję-zycznych Potrafi z łatwością rozpoznad uczucia i reakcje mówiącego,

9 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonad wszystkie zadania sprawdzające różnego typu i zawsze potrafi uzasadnid swój wybór. uczeń potrafi zrozumiec ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi zrozumiec kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyc informacje i przekształcic je na formę pisemną, potrafi rozpoznac uczucia i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnic dźwięki, potrafi z łatwością zrozumiec nauczyciela, potrafi zrozumiec ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach angloję-zycznych zawartych w podręczniku, na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonac zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami uczeń potrafi uzasadnic swój wybór Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumiec ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi zrozumiec większośc kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyd większośd potrzebnych informacji i przekształcic je w formę pisemną, potrafi zwykle rozpoznac uczucia i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnic dźwięki, potrafi zrozumiec polecenia nauczyciela, potrafi zrozumiec sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglo-języcznych zawartych w podręczniku, na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonac większośc zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami zazwyczaj potrafi uzasadnid swoją decyzję Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumiec ogólny sens prostych tekstów i rozmów, potrafi zrozumiec częśc kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyc częśc informacji z tekstu i przekształcic je w prostą formę pisemną, czasem rozpoznaje uczucia i emocje mówiącego, potrafi rozróżnic większośd dźwięków, zazwyczaj rozumie nauczyciela, potrafi zrozumiec sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku, nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycid jego ogólny sens, na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonac niektóre zadania Uczen potrafi od czasu do czasu zrozumiec ogólny sens prostych tekstów i rozmów, potrafi zrozumiec kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, potrafi wydobyc niedużą ilośc potrzebnych informacji i uzupełnic prosty tekst, rzadko rozpoznaje uczucia i emocje mówiącego, rozróżnia niektóre dźwięki, nie potrafi zrozumiec sensu większosci rozmów, zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagowac, na podstawie wysłuchanedo tekstu ma problemy z wykonaniem zadań do teksu Ocena niedostateczna Uczeń nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku, nie rozumie żadnych polecen nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami, jest w stanie zrozumiec tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumiec ogólnego sensu wypowiedzi, nie rozpoznaje uczuc i reakcji mówiącego, błędnie rozwiązuje

10 zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela, nie rozróżnia dźwięków MÓWIENIE Uczeń z powodzeniem komunikuje się, mówi spójnie i bez wahań, posługuje się poprawnym językiem, nie popełnia błędów, dysponuje bogatym zasobem słownictwa, dla wyrażania myśli i idei, umie w naturalny sposób zabierac głos w dyskusji, ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumiec, w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany Uczeń potrafi z powodzeniem przekazad wiadomośc, potrafi mówic spójnie i bez zawahań, posługuje się poprawnym językiem, popełnia niewiele błędów, dysponuje dużym zasobem słów, umie w naturalny sposób zabierac głos w rozmowie, można go zrozumiec bez trudności, dośc swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładnośd językową, potrafi dośd płynnie i bez zahamowań mówic na tematy określone w rozkładzie materiału, dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału, a prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumiec, w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazad wiadomośc, potrafi mówic spójnie z lekkim wahaniem, posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierad głos w dyskusji, można go zazwyczaj zrozumiec bez wahania, dysponuje słownictwem wystarczającym do dośd swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału, w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazad wiadomośc, potrafi mówic spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa, umie czasami w naturalny sposób zabierac głos w dyskusji, można go zazwyczaj zrozumiec, posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz, w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny Uczeń czasem potrafi przekazac wiadomośc, ale z trudnościami, potrafi czasem mówic spójnie, ale z częstym wahaniem, operuje niepoprawnym językiem, dysponuje znacznie ograniczonym zasobem słownictwa, rzadko zabiera głos w dyskusji, czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty Ocena niedostateczna Uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedziec się na jakikolwiek, nawet najprostrzy temat, nawet przy pomocy nauczyciela, wypowiadając się popełnia liczne błędy, przez co jego wypowiedz jest nie zrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat, prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

11 PISANIE Uczeń pisze pełne i złożone zdania, zawierające skomplikowane struktury i słownictwo, potrafi zorganizowac tekst w zadaniu zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty o znacznie większej długości niż normalnie, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym, pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji, poziom prac wykracza poza wymagany materiał, uczeń potrafi napisac zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, potrafi w spójny sposób zorganizowac tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty o odpowiedniej długości, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, potrafi w spójny sposób zorganizowad swoją wypowiedz, wykorzystuje bogaty zasób słownictwa, popełnia nieliczne mało znaczące błędy, Uczeń potrafi na ogół napisad zadanie zawierające pełne zdania i proste struktury i słownictwo, pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, w zadaniu pisemnym zawiera istotne punkty, choc niekiedy poświęca im mało miejsca, pisze teksty nieco krótsze od zakładanych, używa przeważnie poprawnej interpunkcji i pisowni, wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu, pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji Uczeń próbuje napisac zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, potrafi zorganizowad tekst, który mógłby byc bardziej spójny, w zadaniu pisemnym zawiera większośc istotnych punktów, zdarza mu się pisac teksty znacznie dłuższe lub krótsze o zakładanych, używa czasami poprawnej pisowni lub interpunkcji, pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat, stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych, wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz, tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji uczeń ma trudności z napisaniem zdania zawierającego pełne zdania i słownictwo na odpowiednim poziomie, tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji, w zadaniu pisemnym pomija niektóre istotne punkty, zdarza mu się pisac teksty znacznie krótsze od wymaganych, używa w większości niepoprawnej pisowni i interpunkcji, uczeń pisze sporadycznie i niechętnie, prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne, pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz, popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy Ocena niedostateczna uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzied się pisemnie na większośd te-matów zawartych w rozkładzie materiału, jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały, ma problemy przy przepisywaniu z tablicy, teksty

12 są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne, zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały, nie odrabia nawet najprostszych prac domowych

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII OCENA CELUJĄCA Uczeń: opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą; a ponadto: swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gramatycznych - potrafi budować zdania ale

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV - VI Skala ocen 6 Gramatyka i słownictwo 1. uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego i niemieckiego dla klas IV VIII Szkoły Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego i niemieckiego dla klas IV VIII Szkoły Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego i niemieckiego dla klas IV VIII Szkoły Podstawowej 1. Na każdą lekcję uczeń powinien posiadać: podręcznik, ćwiczeniówkę (jeżeli jest wymagana w danym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum.

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. 1 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. Uczeń otrzymuje oceny za : - odpowiedź ustną, - pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, - czytanie, - recytacje, -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Wymagania edukacyjne według podziału na sprawności językowe. Skala ocen BARDZO DOSTATEC DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTA TEC Gramatyka i słownictwo. - uczeń

Bardziej szczegółowo

1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum Nauczyciele języka angielskiego: Daria Drążyk Grażyna Kogut Elżbieta Rogalska Ilona Talarska-Koplińska.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania język angielski klasa 1-3 SP KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ UCZNIA

Kryteria oceniania język angielski klasa 1-3 SP KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ UCZNIA Kryteria iania język angielski klasa 1-3 SP KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ UCZNIA Imię i nazwisko Klasa... Wymaga Data Zawsze Zazwyczaj Często Rzadko dalszej Uwagi pracy Słuchanie (rozumienie wypowiedzi ustnych)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Uczeń otrzymuje ę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać: - zadań o elementarnym stopniu trudności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2018/ 2019 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej (podręcznik: Brainy ) 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA: 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach to podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV VI szkoły podstawowej (Zgodny z nową podstawą programową) Przedmiotowy system oceniania dla klas IV - VI opracowany został na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. Słuchanie i Czytanie Ocena - niedostateczny (drugi język obcy kurs początkujący) uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie. Kryteria oceniania z języka angielskiego. kl. IV-V. Rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie. Kryteria oceniania z języka angielskiego. kl. IV-V. Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie 1 Kryteria oceniania z języka angielskiego kl. IV-V Rok szkolny 2017/2018 Kryteria ocen z języka angielskiego dla klas IV- V 2 Gramatyka i słownictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciel: Justyna Lisiak Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia bieżąca klasyfikacyjnych wyrażona jest w stopniach wg następującej skali: a) stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z Języka Angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Toruniu

Przedmiotowe Ocenianie z Języka Angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Toruniu Przedmiotowe Ocenianie z Języka Angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Toruniu Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8

Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8 Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8 1. Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze (brak pracy domowej, brak zeszytu, brak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Przedmiotowe zasady iania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6) Wymagania na poszczególne oceny z zakresu sprawności językowych oparte są na szczegółowych wymogach zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz Europejskim Systemie Kształcenia Językowego.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Potrafi niemalże bezbłędnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; Potrafi bezproblemowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Klasy IV b oraz V VI Język angielski Klaudia Czerniak

Przedmiotowy system oceniania Klasy IV b oraz V VI Język angielski Klaudia Czerniak Przedmiotowy system oceniania Klasy IV b oraz V VI Język angielski Klaudia Czerniak 1. Uwzględnione zostały następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia: Ponadto, ocenie podlegają : Sprawdziany wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 6 Słownictwo: ubrania, kolory, zawody,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Gramatyka i słownictwo Potrafi poprawnie posługiwać się w wysokim stopniu zakresem środków

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI. Uczeń nieobecny na teście pisze go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Termin ten nie może jednak przekroczy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI. Uczeń nieobecny na teście pisze go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Termin ten nie może jednak przekroczy. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI Każdy uczeń chcący otrzymac ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia, zeszytu cwiczeń i pracy z podręcznikiem na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI Skala 4 2 Szczegółowe kryteria iania z języka angielskiego w klasach IV - VI Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre,

Bardziej szczegółowo

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji.

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I liceum poziom podstawowy Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: bezbłędnie stosuje nie tylko proste, ale i złożone struktury, dysponuje

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI Wymagania dopełniające (D) potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi i budować spójne zdania, posiada bogaty i urozmaicony zakres słownictwa.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt z uczniami język angielski

Kontrakt z uczniami język angielski Kontrakt z uczniami język angielski 1. Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym. 2. Każdy uczeń iany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 3. Przyrost wiedzy i umiejętności iany jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracowanie: Obszary wiedzy i umiejętności ucznia podlegające ocenie: Gramatyka i słownictwo Czytanie Słuchanie Mówienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy 1. Przedmiotowy System Oceniania języka angielskiego oraz języka niemieckiego obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy 1. Przedmiotowy System Oceniania języka angielskiego oraz języka niemieckiego obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej I. Ocenianie bieżące: 1. Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO GRAMATYKA I SŁOWNICTWO dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy potrafi budować złożone zdania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej Ocenianie bieżące: Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach Klasy IV-VII Nauczyciele: Barbara Sztafa, Sylwia Szarlej-Wyrozumska, Jakub Syjota Ogólne zasady oceniania. 1.Każdy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 4 Słownictwo: alfabet, żywność, kolory,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 Ocenie podlegać będą przede wszystkim sprawności językowe czyli czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, oraz mówienie i pisanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik New English Adventure 1 Kl. II podręcznik New English Adventure 2 KL. III podręcznik New English

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu. Klasa III poziom III.

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu. Klasa III poziom III. Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu Klasa III poziom III.0 Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 1 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-IV szkoły podstawowej Ocenianie bieżące: Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie im. Władysława Broniewskiego ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Statutem ZSO nr 4 w Rzeszowie. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DRUGI JĘZYK OBCY: Szkoła Podstawowa klasy VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DRUGI JĘZYK OBCY: Szkoła Podstawowa klasy VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DRUGI JĘZYK OBCY: Szkoła Podstawowa klasy VII 1. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Wypowiedzi ustne - wypowiedź na dany temat, przygotowane w domu lub na lekcji. Praca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 1)bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 6 Słownictwo: ubrania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 1. Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru zgłosić dwa nieprzygotowania ( uczniowie mający 1 godz. języka niemieckiego w tygodniu mają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera Obowiązujące podręczniki: Klasa I Bugs World 1 Klasa II Bugs World 2 Klasa III Bugs World

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI poziom IV.1 zakres podstawowy 2 I Cele edukacyjne nauczania języka niemieckiego Podstawowym celem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z: 1) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Monika Kuć Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5 Słownictwo: członkowie rodziny, przymiotniki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HAJNÓWCE Podstawa prawna opracowania przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

* kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Sprawdzają gramatykę i słownictwo. Nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem.

* kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Sprawdzają gramatykę i słownictwo. Nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Program został opracowany między innymi na podstawie Programu Nauczania Języka Angielskiego. Kurs dla początkujących, dla klas IV-Vi szkoły

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY Rok szkolny 2015/16 Opracowała: Alina Gryboś Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi Klasy IV-VI Nauczyciele: Joanna Kruszona, Monika Romaldowska, Paulina Handzlik Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5

TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5 TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 5 Słownictwo: członkowie rodziny, przymiotniki, pomieszczenia w domu, zwierzęta domowe i dzikie zwierzęta oraz ich części ciała, przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI 1. Cele oceniania bieżącego: systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów poinformowanie ucznia o rozwoju poszczególnych umiejętności i stopniu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 5 Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy 5 jest podstawa programowa z języka obcego nowożytnego oraz program nauczania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 6

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 6 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 6 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI 1. Ocenie podlegają: a) gramatyka i słownictwo b) mówienie i wymowa c) słuchanie d) czytanie e) pisanie i pisownia f) prace domowe g) aktywność

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA obowiązujący w placówkach: Gdańska Szkoła Podstawowa (kl. IV, V, VI) dotyczy bloku przedmiotów: --- dotyczy przedmiotów: język niemiecki rok szkolny: 2018/2019 Uczniowie na

Bardziej szczegółowo