Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym"

Transkrypt

1 C O L L E G I U M C I V I T A S Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym Tom 2 ZESZYTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Ewy Leś i Małgorzaty Ołdak Warszawa 2007

2 C O L L E G I U M C I V I T A S INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W tomie znajdują się teksty przedstawione podczas I Międzynarodowej Letniej Szkoły Gospodarki Społecznej Samorząd terytorialny i podmioty gospodarki społecznej. W kierunku współdziałania dla rozwoju społeczności lokalnej, zorganizowanej przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca w dniach czerwca 2006 roku w Guzowym Piecu k. Olsztyna. Redakcja naukowa: Ewa Leś i Małgorzata Ołdak Zespół redakcyjny: Ewa Leś, Małgorzata Ołdak, Paulina Chodyra, Adam Piechowski, Przemysław Radwan-Röhrenschef Redakcja techniczna: Marek Gawron, Elżbieta Mocek Korekta: Elżbieta Mocek Copyright by Collegium Civitas Press, Warszawa 2007 Przedruk materiałów Collegium Civitas Press w całości lub części możliwy jest tylko za zgodą Collegium Civitas. Cytowanie oraz wykorzystywanie danych empirycznych dozwolone jest z podaniem źródła. Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Instytucja zarządzająca: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Krajowa Struktura Wsparcia, Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr ul. Górnośląska 4a, Warszawa, tel , ISBN Wydawca: Collegium Civitas Press Pałac Kultury i Nauki, XII piętro Warszawa, Plac Defilad 1 tel Opracowanie typograficzne i skład: Marek Gawron Collegium Civitas Projekt okładki studiobakalie.pl Druk i oprawa: SOWA Druk na życzenie Warszawa, ul. Hrubieszowska 6a tel

3 Spis treści Ewa Leś Wprowadzenie... 5 Część I: Przedsiębiorstwo społeczne: geneza, kontekst, teorie Adam Piechowski Rodowód przedsiębiorczości społecznej Tomasz Żukowski Kapitał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżnicowanie na początku pierwszej dekady XXI wieku Dirk Jarré Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej Carlo Borzaga Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji. 79 Część II: Polskie i europejskie przykłady przedsiębiorczości społecznej Paulina Chodyra Centrum Integracji Społecznej jako podmiot gospodarki społecznej i element rozwoju lokalnego Ryszard Grünner, Marcin Juszczyk, Paweł Wąsiak Współpraca władz lokalnych z podmiotami gospodarki społecznej na przykładzie gminy Byczyna. Korzyści dla społeczeństwa lokalnego i samorządu Małgorzata Bernard-Staniszewska, Grażyna Wdowiak Krótki raport z działalności Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

4 Wojciech Pastwa Spółdzielnia Socjalna Pomocna Dłoń w Sosnowcu (niezwykła historia zwykłej spółdzielni) Hubert Pasiak Wpływ Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku na budowanie nowej jakości relacji samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarki społecznej w gminie Zbuczyn Janusz Wojcieszek-Łyś Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa w Radomiu Dirk Jarré Polityka usług socjalnych w wybranych krajach europejskich. Szanse dla instytucji gospodarki społecznej Karl Birkhölzer Rozwój i perspektywy gospodarki społecznej oraz trzeciego sektora w Niemczech Część III: Przedsiębiorstwa społeczne w regulacjach prawno-finansowych Zdzisław Gwiazda, Przemysław Rosiński Prawne aspekty działania spółdzielni w Polsce Marcin Chludziński, Artur Gluziński Źródła finansowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 205 Aneks Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Ustawa z dnia 8 listopada 1991 roku nr 381, o spółdzielniach socjalnych (Republika Włoska)

5 Ewa Leś Wprowadzenie Od ponad 15 lat przedsiębiorstwa społeczne zorganizowane w formie stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni są uczestnikiem polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym, stanowiąc reakcję na ewolucję publicznego państwa opiekuńczego i wyzwania wynikłe z deregulacji rynków pracy oraz globalizacji. Rozwój przedsiębiorstw społecznych postrzega się w kontekście mankamentów rynku i państwa w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych oraz jako instrument przezwyciężania ich ograniczeń w produkcji i dostarczaniu usług społecznych (mix economy of supply) 1. Według OECD rozwój przedsiębiorczości społecznej jest rezultatem przemian powojennych systemów socjalnych, niedostatków wolnego rynku, zwłaszcza w zakresie dostarczania tych dóbr społecznych, do których dostęp mają wszyscy obywatele bez względu na status ekonomiczny, rozwoju nowych programów zatrudnienia i współpracy między partnerami społecznymi i gospodarczymi. Jest też skutkiem wzrostu popytu na usługi społeczne i usługi w miejscu zamieszkania 2. Opis i analiza warunków rozwoju przedsiębiorstw społecznych 3, w tym kontekstu historycznego, europejskiego, narodowego i krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich wkładu w rozwój miejsc pracy dla grup najsłabszych w Polsce oraz produkcję lokalnych usług społecznych, stanowi cel drugiego tomu Zeszytów Gospodarki Społecznej. Publikacja składa się z trzech części. Pierwszą z nich, zatytułowaną Przedsiębiorstwo społeczne: geneza, kontekst, teorie, poświęconą rodowodowi, lokalnym uwarunkowaniom kulturowym i europejskim czynnikom rozwoju oraz teoriom ekonomicznym przedsiębiorstwa społecznego, otwiera tekst Adama Piechowskiego na temat tradycji rozwoju przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości. Autor przedstawia dzieje samoorganizacji ekonomicznej i społecznej w Europie i w Polsce, jej główne inspiracje ideologiczne (socjalizm utopijny, nurt reformistyczny, pankooperatyzm i nurt liberalny) oraz wielość modeli instytucji ekonomiczno-społecznych wyrosłych z tych odmiennych nurtów aksjologicznych. Przedstawione w artykule długie tradycje rozwoju przedsiębiorczości społecznej na ziemiach polskich sprzed 1939 roku inspirują i dowodzą, że spółdzielczość oraz zrzeszenia i fundacje stanowiły znaczące 1 Carlo Borzaga, New Trends in Citizens Participation: The Increasing Relevance of Socially Responsible Behaviours in Consumption, Saving and Production, [manuscript], Council of Europe, Strasbourg Zob. idem, Closing Remarks of the Seminar on Social Enterprises in CEE and the CIS organized by UNDP and EMES, Brussels, December 11 th and 12 th, The Non-profit Sector in a Changing Economy, OECD, Paris Przedsiębiorstwa społeczne, takie jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itd., to podmioty prowadzące stałą działalność gospodarczą, nienastawione na maksymalizację zysku, demokratycznie zarządzane, ukierunkowane na cel społeczny. 5

6 Ewa Leś formy samoorganizacji ekonomicznej i wytwarzały skuteczne mechanizmy solidaryzmu społecznego. Kontynuacją i rozwinięciem pierwszego tekstu jest inspirujący artykuł Tomasza Żukowskiego dotyczący uwarunkowań historycznych i współczesnych determinant rozwoju kapitału społecznego w Polsce oraz jego poziomu i przestrzennego zróżnicowania. Dla problematyki przedsiębiorczości społecznej zagadnienie kapitału społecznego ma znaczenie kluczowe, bowiem wskazując na istniejące w danej społeczności wzory, normy i umiejętności współpracy, umożliwia oszacowanie rzeczywistego stanu zasobów społecznych środowisk lokalnych, a w rezultacie określenie kulturowego i socjologicznego podłoża dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Autor zwraca uwagę, że wielkość i formy kapitału społecznego w Polsce lokalnej zależą dziś zarówno od historii najnowszej, jak i dawnej, w tym zaborów i II wojny światowej i podkreśla, że jego pluralizm i polska/lokalna swoistość (kapitał rodzinny, sąsiedzki, stowarzyszeniowy) oraz wielość animatorów lokalnej aktywności (władze samorządowe, parafie, szkoły, trzeci sektor, grupy nieformalne) oznaczają, iż jego spożytkowywanie musi uwzględniać miejscową specyfikę i nie może odbywać się wedle jednego wzoru. Analiza Autora zdecydowanie zachęca do dostrzeżenia w polskiej przestrzeni lokalnej kapitału rodzinno-sąsiedzkiego jako przydatnego we wzmacnianiu w społecznościach lokalnych skłonności do kooperacji i wytwarzania dóbr publicznych. Podobnie zasługuje na uwagę twierdzenie o wielowymiarowości polskiej aktywności społecznej po 1989 roku, która wykracza poza mechaniczną przynależność z okresu Polski Ludowej i przyjmuje dziś zarówno postać członkostwa w organizacjach, jak i niesformalizowanego działania w nich i poza nimi. Autor podkreśla, że rzeczywisty poziom koniunktury obywatelskiej w Polsce jest obecnie wyższy, niż powszechnie się uważa i obejmuje ok. 35% Polaków. Przyczyn, dla których poziom kapitału społecznego typu zrzeszeniowego jest dziś w Polsce wprawdzie znaczący, ale wciąż niezbyt duży, Autor upatruje przede wszystkim w szokowym charakterze transformacji, utrudniającym dostosowanie się dawnych organizacji społecznych i tych powstałych po 1989 roku do nowych wyzwań, a w konsekwencji słabej amortyzacji przez nie ryzyk socjalnych wywołanych zmianą ustrojową. Ich nieskuteczność (m.in. związków zawodowych) bądź niedostateczne otorbianie ryzyk transformacyjnych spowodowało powrót do pierwotnego rodzinnego kapitału społecznego jako bardziej efektywnego i spowodowało swoiste urodzinnienie strategii samopomocy ekonomicznej. Stąd, rewaloryzacja więzi kooperacyjnych w sferze pozarodzinnej wymaga intensywnych działań zarówno na poziomie ogólnokrajowej polityki na rzecz budowania sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego dla zorganizowanego uczestnictwa, jak i prowadzenia polityki lokalnej w konkretnej miejscowości, dostosowanej do lokalnej specyfiki kapitału społecznego. Podobnie rekomendacja Autora w sprawie potrzeby badań kapitału społecznego oraz polityk prowadzonych w różnych typach społeczności lokalnych wraz z ustalaniem warunków skuteczności tych polityk zasługuje na uwagę, gdyż pozwala na pełniejsze uchwycenie czynników przeciwdziałających i sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. 6

7 Wprowadzenie Trzeci z tekstów koncentruje się na przedstawieniu celów europejskiego modelu społecznego i jego krajowego charakteru, jako elementów sine qua non funkcjonowania nowoczesnej i efektywnej polityki społecznej, w której we wszystkich państwach członkowskich rosnącą rolę odgrywają przedsiębiorstwa społeczne, i w których nawet jeżeli nie używa się tego pojęcia ma miejsce porównywalna działalność. Dirk Jarré wymienia główne cele europejskiego modelu socjalnego: ochrona jednostek i grup przed ryzykiem gospodarczym i socjalnym, zagwarantowanie godnego dochodu i warunków życia z możliwie pełnym uczestnictwem w życiu społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie równych szans dla wszystkich, ochrona przed marginalizacją i integracja społecznie wykluczonych, przerwanie błędnego koła genetyki socjalnej, minimalizacja luk w dystrybucji dobrobytu w społeczeństwie. Autor podkreśla, że bez bezpieczeństwa materialnego, dobrej edukacji, ochrony zdrowia i równych szans, trwałe i konstruktywne zaangażowanie obywateli w kolektywne rządzenie (governance of the community) jest niemożliwe. Na szczególne podkreślenie zasługuje ujęcie przedsiębiorczości społecznej jako elementu europejskiego modelu welfare. Według Jarré przedsiębiorczość społeczna stanowi jeden z instrumentów umożliwiających temu modelowi osiąganie jego celów, gdyż w niektórych krajach jest istotnym dostawcą usług zdrowotnych, opiekuńczych, w zakresie ochrony środowiska, dostępnego budownictwa, efektywnego wykorzystania źródeł energii, edukacji i niekiedy zapewnia finansowanie tych usług. Działania w sferze przedsiębiorczości społecznej zostały zapoczątkowane jako sposób zaspokojenia tych potrzeb mieszkańców, które były ignorowane bądź spotykały się z niewłaściwą odpowiedzią rynku lub państwa. Przedsiębiorczość społeczna podkreśla się daje ludziom możliwość organizacji produkcji i wzorów konsumpcji przez niezależne, demokratyczne formy współpracy. Dzięki ukierunkowaniu na niezaspokojone (bądź zaspokajane w sposób niewłaściwy) potrzeby, przedsiębiorczość społeczna może przynieść innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania. Autor zauważa, że wprawdzie przedsiębiorczość społeczna obecna jest na wszystkich poziomach, zarówno narodowych, jak i europejskim, jednak jej korzenie są lokalne. Odgrywa ona istotną rolę w osiąganiu spójności społecznej. Lokalna przedsiębiorczość społeczna funkcjonuje obok sektora publicznego w celu zapewnienia społeczeństwu niezbędnej infrastruktury. Jednocześnie firmy społeczne odgrywają często istotną rolę w rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Pomimo osadzenia lokalnego, przedsiębiorstwa społeczne organizują się niekiedy w większe podmioty podejmujące działania na poziomie narodowym i ponadnarodowym. Autor podkreśla, że dla zagwarantowania mieszkańcom Europy wysokiej jakości usług konieczne jest wsparcie przedsiębiorstw społecznych na poziomie międzynarodowym. Jarré podkreśla potrzebę pełniejszego uznania inicjatyw przedsiębiorczości społecznej na poziomie europejskim, w tym lepsze rozumienie specyfiki tego sektora i rekomenduje, aby inicjatywy UE, które mogą mieć wpływ na usługi społeczne, projektowane były z uwzględnieniem ich roli. Autor wskazuje, że równolegle z innymi poziomami zarządzania, Unia Europejska wpływa bezpośrednio lub pośrednio na sposób, w jaki ten sektor jest zorganizowany i finansowany. W związku 7

8 Ewa Leś z tym na UE spoczywa odpowiedzialność dotycząca zagwarantowania, że jej działalność nie ogranicza możliwości świadczenia usług społecznych i osiągania ich celów w tym realizacji praw podstawowych lecz te możliwości zwiększa. Ostatni artykuł w tej części dotyczy roli produkcyjnej organizacji trzeciego sektora. Carlo Borzaga argumentuje, że ich funkcja produkcyjna jest nadal niezauważana i pozostaje w cieniu innych działań przypisywanych tym organizacjom, takich jak lobbying i redystrybucja, co stanowi wyraz niedostrzegania znaczenia ekonomicznego oddolnych inicjatyw obywatelskich. Autor zauważa, że wzrost roli obywateli w regulowaniu gospodarki na poziomie lokalnym jest wyrazem kryzysu paradygmatu modernizacji i sprzeczności systemu społecznego opartego na welfare state, który ogranicza kreatywność i autonomię obywateli. Borzaga dodaje, że rosnąca odpowiedzialność społeczna to ważny krok w stronę promocji demokracji gospodarczej oraz równowagi wśród obywateli, instytucji i przedsiębiorstw. Ponadto, jak dowodzi, rosnące aktywne zaangażowanie obywateli przez podejmowane decyzje konsumpcyjne, decyzje dotyczące oszczędności czy samoorganizację ekonomiczną podało w wątpliwość aktualność struktury dwubiegunowej, odwołującej się do roli rynku i państwa. Dzięki tym procesom dyskusjom poddane zostały teorie mainstreamowe, skoncentrowane na egoistycznych interesach podmiotów ekonomicznych oraz paradygmacie dwubiegunowym. Pojawiły się także propozycje alternatywne. Tym niemniej paradoksalnie ogólne niedocenianie kolektywnych działań wciąż przeważa i to nawet pośród tych, dla których rozwijająca się mobilizacja obywateli jest korzystna, konstatuje Borzaga. Potrzebny jest nowy paradygmat, argumentuje, który umiejscowi obywatelskie działania na rzecz dobra ogólnego obok działań państwa, rynku i rodziny. Podobnie niezbędna jest polityka publiczna uznająca funkcję efektywnościową ( przedsiębiorczościową ) pełnioną przez organizacje obywatelskie. W związku z tym Autor postuluje rozwinięcie bardziej kompleksowej struktury relacji niż ta, którą przyjmuje paradygmat dwubiegunowy oraz rozwój teorii ekonomicznych i politycznych leżących u jej podstaw. Carlo Borzaga wyróżnia cztery typy działań obywatelskich: lobbing (rzecznictwo interesów, advocacy), konsumpcja, oszczędzanie oraz bezpośrednia produkcja dóbr i usług, dowodząc, że właśnie funkcja produkcyjna organizacji trzeciego sektora, czyli przedsiębiorczość społeczna, jest znana najsłabiej, mimo że stanowi działanie najbardziej innowacyjne i kompleksowe w porównaniu z innymi rolami. Zwraca się uwagę, że brak uznania dla nowych inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez obywateli w wielu krajach rozwiniętych od końca lat 60. XX wieku można wyjaśnić pomijaniem w analizach ekonomicznych nowych form zachowań obywateli wykraczających zdecydowanie poza motywacje odnoszące się do interesu jednostkowego, tak jak m.in. odpowiedzialna konsumpcja i odpowiedzialne oszczędzanie oraz związku między wyborami indywidualnymi a rozwojem nowych instytucji, których cechą szczególną jest społeczne zobowiązanie do zachowań odpowiedzialnych. Autor wskazuje, że współczesnej genezy przedsiębiorstwa społecznego jako nowej formy wyrażania interesów obywateli należy upatrywać w erozji bipolarnego modelu gospodarczo-instytucjonalnego, ustanowionego 8

9 Wprowadzenie w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w Europie, który odznaczał się obecnością dwóch głównych dostawców dóbr i usług: rynku i państwa. W modelu tym rola pojedynczych obywateli zorientowanych na własne interesy ograniczała się do konsumpcji, produkcji i partycypacji politycznej podczas wyborów, natomiast kolektywny wymiar działań obywatelskich był niedoceniony. Stąd też od lat 70. zeszłego wieku obywatele w niektórych krajach reagowali na brak usług społecznych i niezdolność publicznego państwa opiekuńczego do zapewnienia zatrudnienia (zwłaszcza osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy, hard-to-employ) przez oddolne tworzenie zorganizowanych form produkcji. W rezultacie, w wyłaniającym się nowym modelu społecznym administracja publiczna obejmuje rolę raczej regulatora niż dostawcy, podczas gdy przedsiębiorstwa społeczne odgrywają coraz ważniejszą funkcję zarówno w restrukturyzacji systemu usług społecznych, jak i reformie rynku pracy, obejmując coraz szersze obszary działalności. Pośród przykładów takich inicjatyw wymienia się firmy francuskie specjalizujące się w powrotach na rynek pracy, stowarzyszenia szczególnego zainteresowania i rady sąsiedzkie, włoskie spółdzielnie socjalne, niemieckie agencje pośrednictwa pracy i agencje szkoleniowe, belgijskie firmy szkoleniowe i warsztaty przyuczania do zawodu, lokalne przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz kanadyjskie lokalne korporacje rozwojowe. Zróżnicowana natura celów i struktur instytucjonalnych przedsiębiorstw społecznych powoduje różnorakie korzyści społeczne dla środowisk lokalnych: pozytywnie wpływa na akumulację kapitału społecznego przez budowanie relacji zaufania oraz tworzenie sieci pomiędzy aktorami społecznymi oraz dystrybuuje zasoby do grup, które w innym razie nie miałyby dostępu do niezbędnych dóbr i usług. Borzaga wskazuje także, że przedsiębiorstwa społeczne są dostawcą innowacyjnych usług oraz że powstają w nich nowe formy lokalnej partycypacji demokratycznej i realizuje się zasada empowerment 4. Ma to związek z ich zdolnością do budowania demokracji uczestniczącej, bezpośredniej, w której obywatele mogą aktywnie działać na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz życia obywatelskiego w swoim kraju. Mimo tych korzyści, Autor podkreśla brak uznania ze strony władz dla funkcji publicznej, pełnionej przez przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się świadczeniem usług społecznych i integracją zawodową. Chociaż mają one możliwość wprowadzania aktywnej polityki rynku pracy skierowanej do osób zagrożonych na rynku pracy ekskluzją, to ich działania nie zdobyły dotąd uznania jako efektywne narzędzia polityki rynku pracy. Zrozumienie celów dobra ogólnego, jakim przedsiębiorstwa te służą, jest warunkiem wstępnym dla adekwatnego wspierania i stymulacji rozwoju tych organizacji. Dodatkowo, ramy regulacyjne powinny także uznawać funkcję przedsiębiorczości organizacji zmierzającej do osiągnięcia celów społecznych. W związku z tym wprowadzanie instrumentów podtrzymujących inicjatywy społecznie odpowiedzialne, a także szkolenie zatrudnionych pracowników, powinno być promowane przez odpowiednią politykę przemysłową podkreśla Autor. 4 Udział pracowników/członków organizacji/grup marginalizowanych w zarządzaniu inicjatywami podejmowanymi przez organizację. 9

10 Ewa Leś Borzaga, podobnie jak Jarré, zwraca uwagę, że w zakresie działań politycznych zorientowanych na wzmocnienie przedsiębiorstw społecznych, większy nacisk powinno się położyć na budowanie sfery instytucjonalnej, zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Miałoby to na celu promowanie rozwoju całościowych i stabilnych form organizacyjnych, sprzyjających przezwyciężaniu specyfik krajowych, dominujących obecnie. Identyfikacja przedsiębiorstw udziałowych na poziomie światowym powinna służyć stałemu projektowaniu i rozpoznawaniu nowych form instytucjonalnych, zmierzających do osiągnięcia celów dobra ogólnego zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Na drugą część tomu, poświęconą polskim i europejskim przykładom przedsiębiorczości społecznej, składa się osiem artykułów, z których sześć prezentuje doświadczenia krajowe z ostatnich lat realizacji polityki reintegracji społeczno-zawodowej grup długotrwale bezrobotnych oraz udziału przedsiębiorstw społecznych i innych organizacji gospodarki społecznej w rozwoju lokalnych usług i miejsc pracy. Paulina Chodyra omawia podstawowe dokumenty europejskie i krajowe, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które u progu obecnej dekady dały impuls dla rozwoju inicjatyw i przedsiębiorstw reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce, otwierając nowy etap w polityce społecznej wobec grup bez społecznego przydziału. Dzięki realizacji tej polityki osoby zdolne do pracy mogą uczestniczyć w ramach jednostek organizacyjnych o nazwie Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klub Integracji Społecznej (KIS) w zajęciach przygotowujących do zatrudnienia wspieranego, w tym założenia własnego przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej. Autorka analizuje dotychczasową działalność ogółu centrów i klubów integracji społecznej oraz przedstawia ich wpływ na integrację społeczną i zawodową osób pozostających bez pracy, proponując typologię centrów ze względu na praktykowane strategie reintegracji zawodowej absolwentów (poszukiwanie i wypełnienie nisz lokalnego rynku produkcji i usług i dostosowywanie się do potrzeb lokalnych pracodawców): pierwsza grupa centrów zorientowana jest na przekazywanie umiejętności i prowadzenie działalności usługowej w tych branżach, gdzie od pracownika nie są wymagane zbyt wysokie kwalifikacje i istnieje stosunkowo dużo miejsc pracy (m.in. usługi porządkowe); druga grupa centrów koncentruje się na poszukiwaniu nisz rynkowych oraz niezaspokojonych potrzeb indywidualnych i publicznych na lokalnych rynkach (na przykład w niektórych miastach deficytowe są tanie usługi opiekuńcze, drobne usługi krawieckie lub hodowla roślin ozdobnych na potrzeby miasta); trzecia grupa centrów poszukuje staży i miejsc pracy dla absolwentów u lokalnych pracodawców i w strukturach instytucji tworzących CIS (urząd miasta, ośrodek pomocy społecznej, stowarzyszenie/fundacja). Autorka dowodzi potrzeby zwiększenia liczby centrów z istniejących obecnie 50 ośrodków w skali kraju, gdyż odpowiadając na lokalne deficyty/niedobory usług lub dóbr publicznych oraz reintegrując zawodowo i społecznie osoby bez pracy, dostarczają one 10

11 Wprowadzenie równocześnie społeczeństwu lokalnemu potrzebne usługi, m.in. opiekuńcze i remontowobudowlane, których standard jest niejednokrotnie wyższy niż oferowany przez prywatne firmy tego typu. Ponadto, gdy centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej są prowadzone przez organizacje trzeciego sektora, często pełnią także rolę ośrodków wsparcia lub instytucji szkoleniowych i w ten sposób poszerzają lokalny wachlarz usług, przyczyniając się do rozwoju lokalnego. W rezultacie CIS-y stają się istotnym elementem systemu przygotowującego osoby bez pracy do przedsiębiorczości społecznej i budowy terytorium społecznie odpowiedzialnego, chociaż Chodyra, podobnie jak Borzaga, dostrzega problem połowicznej instytucjonalizacji tych inicjatyw w polityce rynku pracy i polityce pomocy społecznej. Kolejne dwa teksty to studia przypadków samorządowych CIS-ów z województw opolskiego i dolnośląskiego. Doświadczenia obu centrów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej grup odrzuconych przez rynek pracy (osoby psychicznie chore, bezdomne, byli więźniowie) i pomocy ich absolwentom w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych dowodzą, że coraz wyraźniej stają się one aktywnym uczestnikiem lokalnej polityki zatrudnienia i usług społecznych, stymulującym więzy kooperacyjne między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz lokalnymi organizacjami trzeciego sektora, służąc rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności i poprawiając wizerunek miasta. Grażyna Wdowiak i Małgorzata Bernard-Staniszewska na przykładzie bystrzyckiego CIS-u dowodzą, że rozwój na terenach dotkniętych depresją ekonomiczną i kryzysem społecznym jest możliwy i że można tworzyć miejsca pracy lokalnie, rozwijając usługi na rzecz miasta i mieszkańców, przeciwdziałając w ten sposób widocznym już trendom depopulacyjnym w gminie. CIS w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach reintegracji zawodowej prowadzi działalność wytwórczą, handlową i usługową, w tym prace remontowobudowlane, pielęgnację zieleni miejskiej i inne usługi gospodarcze. Prawie połowa absolwentów Centrum znajduje zatrudnienie. Warto także podkreślić, że powołanie Centrum Integracji Społecznej miało istotny wpływ na przygotowanie gminnej Strategii Integracji Społecznej dla Bystrzycy Kłodzkiej na lata Z kolei byczyńskie Centrum w ramach reintegracji zawodowej prowadzi szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i warsztaty zawodowe (pracownia stolarska, ślusarska, budowlana, ogrodnicza). Ryszard Grüner, Paweł Wąsiak i Marcin Juszczyk prezentując działalność CIS i spółdzielni socjalnych w Byczynie podkreślają, że do sukcesu inicjatyw reintegracji społecznej i zawodowej w mieście przyczyniło się przede wszystkim wsparcie samorządu gminnego w formie pomocy w pozyskaniu zleceń, pomocy merytorycznej oraz poręczenie dotacji dla Socjalnej Spółdzielni Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej. Obecnie spółdzielnia ta jest średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym, które dotychczas zrealizowało trzy przetargi budowlane o łącznej wartości około 400 tys. zł. Spółdzielnia realizuje m.in. projekt szkoleniowy Miejsca pracy wokół grodu, kształcąc 163 osoby bezrobotne z terenu Opolszczyzny w zawodach kowalstwa artystycznego, płatnerstwa, tkactwa, wikliniarstwa, obsługi ruchu turystycznego, agroturystyki. Tymi działaniami spółdzielnia wspomaga merytorycznie i finansowo realizację dwóch celów strategii 11

12 Ewa Leś rozwoju gminy rozwoju turystyki oraz ograniczania bezrobocia i pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości zł. Autorzy artykułu zwracają także uwagę na inicjatywy gminy sprzyjające rozwojowi spółdzielni socjalnych, takie jak powołanie wspólnie z powiatem kluczborskim i samorządem województwa opolskiego Wojewódzkiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS) w Polanowicach, do którego przyłączyły się także inne instytucje lokalne i podmioty gospodarki społecznej. W rezultacie współpraca uczestników społeczeństwa lokalnego rozwija jego aktywność i kapitał społeczny oraz sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. Rozwojowi społecznemu gminy służy także działalność lokalnych stowarzyszeń i fundacji, które partycypują w realizacji zadań gminy w dziedzinie sportu i rekreacji, jest to możliwe dzięki wsparciu gminy w formie nieodpłatnego udostępnienia organizacjom nieruchomości gminnych, finansowaniu statutowej działalności, zlecaniu organizacjom prowadzenia imprez sportoworekreacyjnych o charakterze otwartym i zamkniętym. Przykładem wkładu organizacji trzeciego sektora w rozwój gospodarczy gminy Byczyna jest działalność Fundacji Górna Prosna na rzecz Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten cel Fundacja pozyskała już 730 tysięcy złotych i przygotowuje się do aplikowania o dalsze fundusze na rzecz rozwoju obszarów gmin wiejskich. Gmina otrzymuje także znaczną pomoc finansową na rozwój infrastruktury i inne zadania samorządu z fundacji ogólnopolskich i europejskich, jak: Fundacji Eko Fundusz, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Fundacji Kościelna Dr Marii Stolzman, TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Autorzy artykułu zwracają także uwagę na nowe zjawisko, tj. wzrost aktywności nieformalnych grup mieszkańców gminy przy radach sołeckich i samorządzie mieszkańców Byczyny, którzy w ramach wolontariatu przygotowują Lokalne Strategie Rozwoju na rzecz rewitalizacji i rozwoju lokalnego gminy i także starają się aplikować o środki zewnętrzne na ich realizację. Dzięki wsparciu tych inicjatyw przez władze gminy w formie szkoleń, pomocy technicznej w przygotowaniu projektów, zapewnieniu środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne i inne, udało się pozyskać około 1 mln zł na realizację miękkich i inwestycyjnych projektów i włączyć wielu mieszkańców do ich realizacji dla dobra całego społeczeństwa lokalnego. Janusz Wojcieszek-Łyś i Wojciech Pastwa przedstawiają trudne początki spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim i śląskim. Radomska Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa to godny uwagi przykład modelu tworzenia spółdzielni socjalnych przy aktywnym wsparciu tradycyjnego sektora spółdzielczego (spółdzielczości mieszkaniowej i spożywców) w uzyskaniu siedziby i zleceń. Oferta usług spółdzielni socjalnej obejmuje drobne prace remontowo-budowlane, utrzymanie zieleni, utrzymanie porządku na osiedlach oraz zatrudnianie zadłużonych lokatorów przy pracach zleconych przez spółdzielnie mieszkaniowe, a także prowadzenie dla nich szkoleń zawodowych. Artykuł Wojciecha Pastwy to diariusz z narodzin sosnowieckiej spółdzielni socjalnej, w którym Autor dzieli się z Czytelnikami doświadczeniami z okresu tworzenia 12

13 Wprowadzenie i początków działalności Spółdzielni Socjalnej Pomocna Dłoń z Sosnowca, będącej dziś mikroprzedsiębiorstwem wielobranżowym, prowadzącym usługi remontowo-budowlane, usługi porządkowe, gastronomiczne, małą poligrafię, usługi grafiki komputerowej, webmastering. Mimo, że spółdzielnie socjalne przetrwały pierwszy bardzo trudny etap i prowadzą działalność, ich doświadczenia wskazują dobitnie, że jeśli ogromny wysiłek liderów spółdzielni socjalnych ma zakończyć się powodzeniem, ich determinacja musi uzyskać pomoc w postaci całościowego systemu wspomagającego rozwój przedsiębiorstw społecznych. Przykładem propozycji takiego wsparcia jest program Partnerstwa na rzecz Rozwoju Tu jest praca, realizowany w ramach PIW EQUAL, które stworzyło oddzielny system edukacji i szkoleń dla liderów przedsiębiorczości społecznej, specjalistów wspomagających na poziomie akademickim oraz zawodowym, rozwija usługi doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych w procesie ich powstawania, w tworzeniu strategii mikroekonomicznych, we współpracy z innymi sektorami i udziałowcami, a także buduje nowy system usług finansowych dla przedsiębiorstw społecznych 5. Doświadczenia przedstawionych w niniejszym tomie spółdzielni socjalnych wskazują, że do pilnych zmian legislacyjnych, które powinny zostać wprowadzone w ustawie o spółdzielniach socjalnych 6 należy m.in. unormowanie spraw związanych z przeznaczaniem środków z Funduszu Pracy. Chodzi o to, aby służyły one nie tylko doposażeniu stanowisk pracy (jak jest obecnie), lecz mogły także finansować bieżącą działalność spółdzielni oraz uczynić spółdzielnie a nie osoby fizyczne ich dysponentem, co pozwoliłoby skumulować fundusze i dokapitalizować spółdzielnie, które odpowiadałyby za nie swoim majątkiem. Jednocześnie pozwoliłoby to zlikwidować absurdalny wymóg poręczeń majątkowych przez osoby bez pracy. Artykuł Huberta Pasiaka zwraca uwagę na bardzo istotną i często pomijaną zależność między modelem zarządzania jednostką terytorialną a typem kapitału społecznego i jego wpływem na rozwój lokalny. Autor stwierdza, że do niedawna w gminie Zbuczyn dominował model elitystycznego sprawowania władzy, co skutkowało słabym spożytkowywaniem miejscowego kapitału społecznego dla rozwoju gminy. Na przykładzie działalności powołanego przez siebie Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Autor pokazuje ewolucję relacji między władzami gminy a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, wskazując, że stosunkowo łatwo było uzyskać przychylność władz przez pokazanie, że organizacja potrafi aplikować o środki finansowe pochodzące spoza gminy. Fakt, że projekty stowarzyszenia były dofinansowywane w ramach ogólnopolskich programów, w tym z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, spowodował znaczącą zmianę w sposobie postrzegania Stowarzyszenia przez przedstawicieli samorządu. Członkom organizacji udało się przekonać władze samorządowe, że współpraca przy realizacji projektów Stowarzyszenia opłaca się obydwu stronom. Udowodniono w ten sposób, że wspólne 5 Patrz portal internetowy: 6 Konsultacje zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych zainicjowane przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca w ramach Grupy Trydenckiej w marcu 2007 r. Więcej na ten temat na stronie internetowej portalu: 13

14 Ewa Leś projekty nie tylko mają większe szanse na dofinansowanie z zewnątrz, ale również mają większy oddźwięk w lokalnej społeczności, tworzą pozytywny wizerunek zarówno władz gminy, jak i organizacji. Początkowy udział gminy w projektach Stowarzyszenia w formie dofinansowania części zadania z budżetu gminnego (zazwyczaj był to wymagany finansowy wkład własny organizacji) został poszerzony o nowe formy kooperacji. Jednym z przykładów jest aktywny udział przedstawicieli samorządu gminnego w inicjatywach Stowarzyszenia nawet o bardzo małym zasięgu, takich jak objęcie honorowym patronatem przez wójta gminy Zbuczyn Biegu Niepodległości 2006, osobiste przygotowanie dyplomów i obecność na starcie biegu. Autor podkreśla jednak, że miarą sukcesu współpracy organizacji trzeciego sektora z jednostką samorządu terytorialnego jest nie tylko fakt, że organizacja może liczyć na pomoc samorządu przy realizacji projektów, które w jakimś stopniu zastępują lub uzupełniają jego zadania własne, lecz polega także na zbudowaniu trwałych zasad współpracy między samorządem a Stowarzyszeniem i innymi organizacjami z terenu gminy Zbuczyn. Umożliwia to ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, która dała podstawę do przygotowania i uchwalenia rocznego programu współpracy, czyli oparcia relacji samorządu i podmiotów gospodarki społecznej na zasadach legalizmu. Ostatnie dwa artykuły części drugiej odwołują się do doświadczeń europejskich, w szczególności niemieckich, dotyczących udziału organizacji trzeciego sektora i przedsiębiorstw społecznych w realizacji usług społecznych oraz ich potencjału i doświadczeń współdziałania z administracją publiczną. Podkreśla się, że odgrywają one istotną rolę w dostarczaniu podstawowych usług w dziedzinie ochrony zdrowia, usług socjalnych, organizując różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom i matkom, świadczenia dla osób niepełnosprawnych, opiekę w razie choroby, pomoc osobom starszym, poradnictwo dla osób niedostosowanych społecznie i z grup ryzyka, działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, pomoc pracownikom zagranicznym oraz ich rodzinom, azylantom i uchodźcom, pomoc humanitarną w przypadku klęsk i katastrof, szkolenia zawodowe i ustawiczne. Dirk Jarré zwraca uwagę, że niemieckie organizacje przedsiębiorczości społecznej stanowią integralną część tamtejszego modelu polityki społecznej, opartego na zasadzie subsydiarności, zatrudniają ponad 3% ogółu pracowników w gospodarce najemnej poza rolnictwem (w Polsce 1,2%) i prowadzą ponad 57% wszystkich domów dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, 74% instytucji dla dzieci i młodzieży, około 54% wszystkich szpitali. Nie oznacza to jednak, że wszystkie organizacje należące do sektora przedsiębiorczości społecznej cieszą się w RFN podobnym uznaniem politycznym i społecznym. Karl Birkhölzer zwraca uwagę w swoim artykule na swoiste embargo w dyskursie publicznym, w tym naukowym, dotyczące zwłaszcza gospodarczych ruchów samopomocy i kolektywnych form działalności gospodarczej, takich jak spółdzielczość. Mimo to Autor dostrzega szanse na rozwój organizacji przedsiębiorczości społecznej w Niemczech i wzrost ich znaczenia jako pracodawcy, wynikający zarówno z otwierania się nowych możliwości rynkowych i realizacji niezaspokojonych przez sektor publiczny oraz prywatny for-profit potrzeb 14

15 Wprowadzenie w dziedzinie usług socjalnych, ochrony środowiska, kultury, ale także w sektorze rolnictwa, produkcji przemysłowej i nowych technologii, oraz tych płynących z doświadczeń efektywnej interwencji ze strony przedsiębiorstw społecznych na obszarach społecznie i regionalnie słabszych, gdzie zawodzą tradycyjne mechanizmy gospodarcze w ramach gospodarki prywatnej i państwowej. Część trzecia poświęcona jest regulacjom prawno-finansowym przedsiębiorstw społecznych w Polsce i zawiera dwa teksty. Przemysław Rosiński i Zdzisław Gwiazda omawiają podstawy prawne przedsiębiorczości społecznej na przykładzie spółdzielczości klasycznej i socjalnej oraz wskazują na konieczne zmiany systemu prawnego. Autorzy przypomnieli ewolucję unormowań polskiego prawa spółdzielczego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych po 1989 roku, Ustawą z 20 stycznia 1990 roku o zmianach organizacji i działalności spółdzielczości. Ich zdaniem, całkowicie odmieniły one oblicze spółdzielczości w Polsce, uderzając w jej ekonomiczne podstawy. Ustawa zlikwidowała związki spółdzielcze, niektóre spółdzielnie osób prawnych oraz spółdzielnie osób prawnych i fizycznych, doprowadzając do zerwania powiązań gospodarczych i logistycznych między spółdzielniami i ich związkami, co spowodowało chaos organizacyjny i utratę sporej części majątku, na który spółdzielczość pracowała przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W konsekwencji pozbawiło to wiele pojedynczych spółdzielni możliwości adaptowania się do nowych warunków gospodarowania po 1989 roku i doprowadziło do likwidacji i upadłości wielu z nich. W latach spadek zatrudnienia w sektorze spółdzielczym wyniósł 72,1%, a udział spółdzielczości w tworzeniu PKB spadł z ok. 10% w 1989 do 2,8% w 2005 roku 7. Nowelizacje ustawy podjęte w latach 90. także istotnie ingerowały w zasady spółdzielcze, stanowiąc, iż głównym celem spółdzielni jest działalność gospodarcza na rzecz swoich członków, a nie działalność ogólnospołeczna, którą uznano za fakultatywną. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, spółdzielnia jest zobowiązana jedynie do utworzenia funduszu udziałowego i zasobowego, natomiast pozostałe fundusze może tworzyć według potrzeb. Ustawa wprowadziła swobodę zrzeszania się spółdzielni w związkach rewizyjnych i gospodarczych. Jednak organy związku nie mają uprawnień stanowiących i nadzorczych w stosunku do zrzeszonych w nim spółdzielni. Obowiązująca ustawa Prawo spółdzielcze ograniczyła zatem prawne możliwości aktywności spółdzielczej na rzecz środowiska lokalnego, m.in. w formie finansowania społecznie odpowiedzialnego. Na uwagę zasługują także konkretne postulaty pod adresem ustawodawcy oraz władz lokalnych dotyczące poprawy istniejącego zaplecza dla spółdzielni socjalnych w Polsce. Marcin Chludziński i Artur Gluziński omawiają środki zwrotne (kredyty, poręczenia i gwarancje oraz inwestycje kapitałowe) i bezzwrotne (dotacje) w finansowaniu działalności polskich przedsiębiorstw społecznych. Autorzy wskazują, że w Polsce brak dotąd całościowego systemu wsparcia finansowego dla przedsiębiorczości społecznej, dlatego w przypadku komercyjnych form finansowania przedsiębiorstwa społeczne mogą ubiegać się o fundusze na warunkach ogólnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych. 7 Dane: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1990,

16 Ewa Leś W przypadku pomocy bezzwrotnej, przedsiębiorstwa społeczne, w zależności od formy prawnej, mogą korzystać z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (fundacje i stowarzyszenia), Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (spółdzielnie socjalne), darowizn, zbiórek publicznych. Jednak potrzebny jest rozwój nowych form finansowania przedsiębiorstw społecznych. W Polsce system etycznego (społecznie odpowiedzialnego finansowania) jest wciąż w powijakach. System funduszy społecznie odpowiedzialnych (funduszy etycznych) i instytucji kredytowych o zobowiązaniach społecznych rozwija się bardzo powoli, mimo że, jak wskazuje w swoim artykule Borzaga, stopy zwrotu z inwestycji etycznych odpowiadają inwestycjom rynkowym, a w niektórych przypadkach są wyższe. Polskie fundusze lokalne rozwijane przez Akademię Filantropii oraz nieliczne fundusze powierzone oraz zapisy spadkowe (prowadzone przez Fundację dla Polski), to pierwsze przykłady tego ruchu. W przypadku funduszy strukturalnych na okres programowania , w dotychczasowej wersji dokumentów, przedsiębiorczość społeczna nie stanowi oddzielnego priorytetu wsparcia. Zgodnie z aktualną wersją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pojęcia: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i spółdzielnia socjalna wymienione są wprawdzie kilkakrotnie, jednak nie przyjęto wobec tych podmiotów podejścia sektorowego, tzn. nie zintegrowano wszystkich instrumentów dla wsparcia przedsiębiorstw społecznych w jednym priorytecie/programie operacyjnym. Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne, poszukujące źródeł finansowania, będą zmuszone do szukania konkretnych możliwości w różnych programach operacyjnych. Publikację zamyka Aneks, w którym zamieszczono trzy akty prawne, istotne dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości społecznej: znowelizowaną ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, znowelizowaną ustawę o zatrudnieniu socjalnym oraz włoską ustawę o spółdzielniach socjalnych, która winna stanowić inspirację dla polskiego ustawodawcy podczas prowadzonych właśnie prac nad przygotowaniem nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. 16

17 C ZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE: GENEZA, KONTEKST, TEORIE

18

19 Adam Piechowski Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa Rodowód przedsiębiorczości społecznej Dziś mówimy o nich przedsiębiorstwa społeczne. Ale niegdyś ich założyciele nazywali je rozmaicie bractwami, towarzystwami, stowarzyszeniami, spółkami, później kooperatywami i wreszcie spółdzielniami. Działali z prostych pobudek, zrodzonych z bezpośrednich potrzeb: zapewnienia sobie tanich i dobrej jakości, uczciwie sprzedawanych artykułów codziennego użytku, drobnych pożyczek, możliwości zbytu swoich produktów (rolniczych czy też rzemieślniczych), usług dla swoich warsztatów bądź gospodarstw, stworzenia sobie miejsca, w którym można było żyć i pracować z zachowaniem własnej godności. Liczyli przy tym, że dzięki kooperacji nie tylko zrealizują swoje elementarne potrzeby, ale również osiągną wspólny, bardziej dalekosiężny cel: niektórym wydawało się, że i w nich samych dokona się metamorfoza i przyczynią się do zbudowania nowego, lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Nie spodziewali się zapewne, że wprowadzane przez nich zasady, oparte o ideały samopomocy, sprawiedliwości, solidarności, uczciwości, demokracji i równości, legną u podstaw istotnego sektora życia społeczno-gospodarczego XXI wieku zwanego gospodarką społeczną. Zorganizowane formy analogiczne do dzisiejszych przedsiębiorstw społecznych zaczęły krystalizować się w I połowie XIX wieku, ale ich źródła i pierwowzory były znacznie starsze. Ich powstawaniu towarzyszyło nieraz tworzenie ideologii, podejmowanie prób powiązania ich z wielkimi prądami ideowo-filozoficznymi owej epoki. Długo jednak nie wrzucano ich do wspólnego worka, a pojęcie gospodarki społecznej czy ekonomii społecznej przypisywano wielu bardzo różnym zjawiskom i dyscyplinom nauki. Współczesne rozumienie gospodarki społecznej jako sfery gospodarki nastawionej nie na zysk, lecz na zaspokajanie bezpośrednich potrzeb, opartej na trzech wielkich filarach: spółdzielniach, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych oraz stowarzyszeniach i fundacjach, ugruntowało się zasadniczo dopiero w zeszłym stuleciu, w kręgu myślicieli francuskich (Charles Gide, a zwłaszcza Henri Desroche). Nadal jednak termin gospodarka społeczna nie jest całkowicie jednoznaczny i istnieje wiele jego interpretacji 1. 1 Por. Hans Westlund, Social Economy in Sweden a summary, Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2001, ss O francuskiej koncepcji ekonomii społecznej zob. np. André Chomel, The Evolution of Co-operative Thought in France, Review of International Co-operation 1995, Vol. 88, No 1; więcej o dyskusji nad terminem gospodarka społeczna zob. np. Ewa Leś, Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, Trzeci Sektor 2005, nr 2, ss ; Andrzej Juros, Przedsiębiorczość obywatelska w kształtowaniu ekonomii społecznej w Polsce, w: W stronę 19

20 Adam Piechowski Rozmaite typy organizacji, które nazywamy obecnie przedsiębiorstwami społecznymi, a zwłaszcza spółdzielnie, rozwijające się dynamicznie od połowy XIX wieku, wyrastały z odmiennych tradycji: socjalistycznej, liberalnej i chrześcijańskiej. Pierwsza z nich głosiła konieczność totalnej przebudowy przez ewolucję lub na drodze rewolucji istniejącego społeczeństwa. Dwa pozostałe nurty nie miały już takich ambicji, swoje zadania pragnęły realizować w jego ramach. Wszystkie one, podlegając oczywistej ewolucji, zachowały aktualność przez wiele dziesiątków lat i do dziś leżą u ideowych podstaw partii politycznych i ruchów społecznych. Choć punktem wyjścia dla każdej z nich były zupełnie odmienne założenia, jednak w odniesieniu do gospodarki społecznej wszystkie kładły nacisk na współdziałanie, wspólnotę celów i wysiłków, stanowiąc o bogactwie jej form i różnorodności. Dlatego warto o nich stale pamiętać. Tym bardziej, że i na ziemiach polskich powstawały tego typu organizacje. W dużym uproszczeniu, można powiązać nurt socjalistyczny z zaborem rosyjskim, liberalny z pruskim, zaś nawiązujący do solidaryzmu chrześcijańskiego z austriackim. Początki spółdzielczości i przedsiębiorczości społecznej U najgłębszych podstaw współczesnej gospodarki społecznej leży dobrowolne współdziałanie, kooperacja. Łączenie wysiłku jednostek w celu realizacji wspólnych celów samoobrony i samopomocy wobec różnego rodzaju zagrożeń jest zjawiskiem tak starym niemal jak sama ludzkość, a nawet jak wskazywali dawni teoretycy jeszcze starszym, bo występującym również w naturze, wśród roślin i zwierząt. Dostrzegano je wśród prymitywnych ludów, a zwłaszcza we wszystkich prawie społecznościach rolniczych, później miejskich. Było to wspólne wykonywanie pewnych czynności związanych z pojawiającymi się cyklicznie bądź okazjonalnie potrzebami życia; spontanicznie powstawały drobne, mniej lub bardziej sformalizowane stowarzyszenia, wspólnoty, spółki gospodarcze, prespółdzielcze formy kooperacji o zasięgu bezpośredniego sąsiedztwa, podejmujące działania trudne bądź niemożliwe do realizacji w pojedynkę. Niektóre z takich inicjatyw lokalnych związane były z określonym miejscem czy konkretnymi osobami, część z nich przetrwała do dzisiaj tworząc zręby tego, co nazywamy dziś gospodarką społeczną 2. Jej bardziej zaawansowane formy pojawiły się w zasadzie dopiero w I połowie XIX wieku, a szczególne miejsce wśród nich zajęła spółdzielczość, jako najsilniejszy ekonomicznie i najlepiej zorganizowany na wszystkich szczeblach filar. W światowej literaturze powszechnie podaje się, że pierwszą na świecie spółdzielnią było Roczdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów, założone w 1844 roku w Rochdale aktywnej polityki społecznej, (red.) Tomasz Kazimierczak, Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, ss Więcej o prespółdzielczych formach kooperacji zob. Adam Piechowski, Korzenie ruchu spółdzielczego w Europie w: Spółdzielcze formy gospodarowania, (red.) Janina Stolińska-Janic, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1997, ss. 6-8; zob. też: Piotr Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, tekst z roku 1902, przedrukowany w: Pieniądze i Więź 2005 nr 1, ss

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy poradnik pod redakcją Stanisława Mazura i Agnieszki Pacut Publikacja współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo