NIESTRUDZONY PIELGRZYM MI OSCI. oraz do salonu firmowego Reader s Digest Marynarska Business Park Warszawa, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIESTRUDZONY PIELGRZYM MI OSCI. www.digest.com.pl oraz do salonu firmowego Reader s Digest Marynarska Business Park Warszawa, ul."

Transkrypt

1 104 PODRÓ E PAPIE A JANA PAW A II R E A D E R S D I G E S T NIESTRUDZONY PIELGRZYM MI OSCI - Zapraszamy do księgarni internetowej oraz do salonu firmowego Reader s Digest Marynarska Business Park Warszawa, ul. Taśmowa PODRÓ E PAPIE A JANA PAW A II

2 NIESTRUDZONY PIELGRZYM MI OSCI 104 PODRÓ E PAPIE A JANA PAW A II Warszawa 2008

3 NIESTRUDZONY PIELGRZYM MI OÂCI Pierwsze polskie wydanie, Copyright 2008 Wydawca Reader s Digest Przeglàd Sp. z o.o. Marynarska Business Park ul. TaÊmowa Warszawa tel , fax Redaktor naczelny Redakcji Ksià ek Jacek Fronczak Dyrektor artystyczny Maciej Marchewicz Projekt graficzny Maciej Marchewicz Autorzy Grzegorz Polak Bogumi oziƒski Redakcja Barbara Karpiƒska Korekta Julita oziƒska Mapy Piotr Karczewski Indeksy Wanda W oszczak Fotoedytor El bieta Sadowa amanie i redakcja techniczna POINT PLUS Produkcja Janina Do owa Druk Neografia, a.s., S owacja ISBN Reader s Digest i znak Pegaza sà prawnie zastrze onymi znakami The Reader s Digest Association, Inc. adna cz Êç niniejszej publikacji nie mo e byç w adnej formie reprodukowana lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Reader s Digest Przeglàd Sp. z o.o.

4 Wstęp Pielgrzymki by y znakiem firmowym pontyfikatu Jana Paw a II, a jednym z najcz stszych okreêleƒ, jakim go obdarzano by Papie pielgrzym. Odby 104 podró e zagraniczne, odwiedzajàc 129 paƒstw i 617 miejscowoêci. W tych podró ach Jan Pawe II sp dzi àcznie 543 dni i 55 minut, przemierzajàc kilometrów, co stanowi równowartoêç 29 okrà eƒ Ziemi. Jednak na pielgrzymki Jana Paw a II trzeba spojrzeç przede wszystkim jako na fenomen religijny o pot nej sile ewangelizacyjnej. Zostajàc biskupem Rzymu i papie em w tej epoce w drowców, musia em i ja staç si w drowcem wyzna Jan Pawe II. Doda te, e KoÊció znajduje si bezustannie w stanie misji, co równie oznacza koniecznoêç wyjêcia na spotkanie. Jan Pawe II doskonale zdawa sobie spraw z tego, e nie odwiedzi go w stolicy chrzeêcijaƒstwa rodzina z afrykaƒskiego buszu, nie majàca co w o yç do garnka, yjàcy w domach z dykty mieszkaƒcy faveli, czyli dzielnic n dzy na obrze ach wielkich latynoamerykaƒskich miast, ogromna rzesza ludzi chorych, wi êniów, nie mówiàc o chrzeêcijanach z innych KoÊcio ów czy wyznawcach innych religii, dla których papie nie jest tym, kim dla katolików. Ka dy papie jako nast pca Êwi tego Piotra ma zadanie g osiç Ewangeli wszystkim ludziom i utwierdzaç w wierze wyznawców Chrystusa. Jan Pawe II po to, aby pe niç t pos ug upodobni si do wielkiego aposto a Êwi tego Paw a, który odbywajàc trzy wielkie podró e misyjne sprawi, e chrzeêcijaƒstwo z garstki zal knionych uczniów Chrystusa sta o si pot nà religià. Pawe nazywany jest do dziê aposto em narodów. Na tytu ten zas uguje równie Jan Pawe II. Zresztà Pawe z Tarsu inspirowa wyraênie naszego Papie a. PodkreÊla on, e traktuje pielgrzymowanie jako s u b na wzór Êwi tego Paw a, który spokojnie nie usiedzia i stale by w drodze. Pielgrzymki papieskie analizowano z punktu widzenia politycznego, socjologicznego i duszpasterskiego. Niektóre z tych podró y przyspieszy y upadek dyktatur w krajach latynoamerykaƒskich i kl sk komunizmu w Polsce. Od strony duszpasterskiej powodowa y o ywienie wiary, wzrost powo aƒ kap aƒskich, a w krajach, gdzie KoÊció katolicki by przeêladowany owocowa y z agodzeniem represji i ograniczeƒ. Socjologowie z kolei musieli przyznaç, e charyzmatyczny Papie sta si idolem m odzie y nieskorej do uznawania autorytetów, a religii nie da si odes aç do lamusa. Dla Papie a podró e zagraniczne s u y y do nawiàzania dialogu ze spo eczeƒstwami w ró nych systemach spo- ecznych, umacniania braterstwa mi dzy ludêmi i narodami. W aspekcie religijnym by y podró ami wiary i modlitwy, dajàcymi okazj do w drownej katechezy, do g oszenia ca emu Êwiatu Ewangelii. Dlatego on sam nazywa siebie w drujàcym pasterzem, w drujàcym papie em", w ten sposób s u àcym KoÊcio owi powszechnemu i KoÊcio- owi lokalnemu w ró nych krajach Êwiata, wêród ró nych ludów i narodów. Istot znaczenia fenomenu papieskiego pielgrzymowania dla milionów ludzi na ca ym Êwiecie trafnie oddajà s owa polskiej studentki, która pytana po mszy na krakowskich B oniach dlaczego przychodzi na spotkania z Janem Paw em II, odpowiedzia a: Gdyby Chrystus y wspó czeênie robi by i mówi to co Jan Pawe II. Nauczanie naszego Papie a to wspó czesna Ewangelia". Temu w aênie fenomenowi poêwi cona jest ksià ka, którà oddajemy do Paƒstwa ràk. Jest to pierwsza w Polsce pozycja tak wszechstronnie opisujàca pielgrzymowanie Jana Paw a II. Znajdziecie w niej Paƒstwo dok adnà dokumentacj papieskich podró y, atrakcyjne reporta e, komentarze uczestników i informacje o miejscach, które odwiedzi Papie (has a pielgrzymek oznaczone gwiazdkà pochodzà od autorów). Dowiecie si o nieznanych faktach, przeczytacie wiele anegdot, które przybli à jednà z najwa niejszych form dzia alnoêci wielkiego Papie a. Grzegorz Polak, Bogumi oziƒski Niestrudzony 5 pielgrzym miłości

5 Warszawa, 22 czerwca 2008 r. Stwierdzenie, e czas mija bardzo szybko jest banalne. Niestety, sprawdza si ono tak e w odniesieniu do pontyfikatu Jana Paw a II. Ju czwarty rok KoÊció jest prowadzony przez nast pc, papie a Benedykta XVI. Na pontyfikat S ugi Bo ego patrzymy z coraz wi kszego oddalenia. Ma to swoje dobre strony, gdy pozwala widzieç szerzej, bez wchodzenia w niekonieczne szczegó y. Ma to te swoje z e strony, gdy zamazuje si wyrazistoêç tego, co w ciàgu tych dwudziestu siedmiu lat wydarzy o si w Rzymie i w ca ym KoÊciele i Êwiecie. Szczególnym wymiarem tego pontyfikatu by y pielgrzymki. Jan Pawe II jako biskup Rzymu odwiedzi w ramach wizytacji biskupich prawie wszystkie parafie swojej diecezji. Odwiedzi wszystkie zakàtki Italii, wizytujàc diecezje w oskie. Z punktu widzenia KoÊcio a powszechnego najwa niejsze by y pielgrzymki zagraniczne. By prawie we wszystkich ko- Êcio ach lokalnych w czasie ponad stu zagranicznych pielgrzymek. W niektórych krajach i KoÊcio ach by kilkakrotnie. Dziewi ç razy przybywa do naszej Ojczyzny. W czasie tych pielgrzymek dokonywa a si wielka inkulturacja Ewangelii i Êwiadectwa KoÊcio a powszechnego. Papie przyje d ajàc przywozi z sobà doêwiadczenie KoÊcio a powszechnego, który jest jeden, Êwi ty, powszechny i apostolski, co jest niezwykle wa ne w dzisiejszym globalizujàcym si Êwiecie. Równocze- Ênie wydobywajàc z nieznajomoêci KoÊcio y lokalne bogate kulturà religijnà i w asnà tradycjà, ukazywa je Êwiatu i otwiera KoÊció powszechny na bogactwo istniejàce w tych KoÊcio ach. Pielgrzymki zagraniczne Jana Paw a II mia y te ogromne znaczenie mi dzynarodowe i s u y y rozwiàzywaniu wielu problemów spo ecznych, a nawet politycznych, choç nie by to pierwszy cel opuszczania Rzymu przez Papie a. Mo e wyjàtkiem by y pielgrzymki zwiàzane z niebezpieczeƒstwem rozszerzania si konfliktu o Falklandy. DziÊ kilka lat po Êmierci S ugi Bo ego Jana, pokolenie Jana Paw a II, niezale nie od tego, kto si za nie uwa a, jest odpowiedzialne za przekazywanie doêwiadczenia pontyfikatu nowym pokoleniom oraz przypominanie wydarzeƒ tych dwudziestu siedmiu lat, tym którzy prze yli lata polskiego Papie a, czasem tylko w ostatnich latach jego ycia. Nie chodzi tylko o dokumentacj, nie chodzi tylko o emocjonalne wspominanie poszczególnych wydarzeƒ, nie chodzi nawet o najlepsze uczenie historii tych lat. Chodzi o wszystko razem. Chodzi o Êwiadectwo osobiste uczestników tych wielkich wydarzeƒ, a tak e o coê wi cej, o pokazanie, e z tej Êwie ej historii pontyfikatu Jana Paw a II wyrasta nasze dziê i nasze jutro. Papie nigdy nie g osi siebie. G osi Chrystusa i Jego Ewangeli, t samà choç ciàgle w nowy sposób. Dlatego ca e jego nauczanie jest i b dzie aktualne. Z tego powodu warto je poznawaç. Bogu dzi ki sà w Polsce ró ne miejsca, ró ne zespo y ludzi, ró ne instytucje powsta e dla studiowania nauczania papieskiego i przybli ania pontyfikatu Jana Paw a II. To bardzo wa ne i wielkie zadanie na wiele dziesiàtków lat. Wszyscy ufamy, e po kanonizacji dzie o to dozna przyspieszenia i poszerzenia. Oprócz wielu instytucji s u àcych poznawaniu nauczania S ugi Bo ego, jest w Polsce cz owiek instytucja, pan Grzegorz Polak, który papie owi Janowi Paw owi poêwi ci ca e pisarskie ycie. Jego ksià ki o Papie u w milionach egzemplarzy trafiajà do czytelników. A jeêli trafiajà to znaczy, e sà oczekiwane, ze wzgl du na zainteresowanie osobà Jana Paw a II, ale te ze wzgl du na sposób przekazywania nauczania papieskiego. Jest on niezwykle rzetelny, przyst pny, interesujàcy, a co najwa niejsze z wyczuwanà mi oêcià autora do S ugi Bo ego Jana Paw a II. Takà mi oêcià, która nie banalizuje przekazywanej treêci, ale ukazuje Papie a w pe nym Êwietle prawdy o KoÊciele, którym wszyscy jesteêmy. Taka te jest obecna ksià ka o zagranicznych pielgrzymkach Jana Paw a II. Widaç na jej stronach erudycj autora, ogromnà prac nad takà analizà treêci papieskiego nauczania, by wydobyç istotne elementy poszczególnych pielgrzymek, nie gubiàc interesujàcych szczegó ów. Ca oêç, ubogacona ciekawà szatà graficznà i zdj ciami, zach ca do lektury. KtoÊ kto przeczyta t ksià k i b dzie chcia wiedzieç jeszcze wi cej, si gnie do kompletnych tekstów przemówieƒ papieskich. Âmiem twierdziç, e gdyby tej ksià ki nie by o, droga do lektury tekstów êród owych by aby d u sza i trudniejsza. Dzi kuj i gratuluj autorom, dzi kuj wydawnictwu, a czytelnikom ycz owocnej lektury. Oprócz wszystkich celów, które ma do spe nienia ta ksià ka, pokazuje jeszcze jedno, jak wielkim tytanem pracy dla KoÊcio a by S uga Bo y Jan Pawe II. Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski Niestrudzony 7 pielgrzym miłości

6 Spis treści 1981 Mapa pielgrzymek Jana Paw a II podró e Papie a Jana Paw a II 18 Pielgrzymka 1. DOMINIKANA, MEKSYK, BAHAMY 25 STYCZNIA 1 LUTEGO Po dywanie z kwiatów 20 Pielgrzymka 2. POLSKA 2 CZERWCA 10 CZERWCA Papie zdobywa Polsk! 24 Pielgrzymka 3. IRLANDIA, STANY ZJEDNOCZONE 29 WRZEŚNIA 8 PAŹDZIERNIKA B agam was na kolanach 32 Pielgrzymka 4. TURCJA 28 LISTOPADA 30 LISTOPADA Piotr u Andrzeja 38 Pielgrzymka 5. ZAIR, KONGO, KENIA, GHANA, GÓRNA WOLTA (BURKINA FASO), WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 2 MAJA 12 MAJA Chrystus jest Afrykaninem 42 Pielgrzymka 6. FRANCJA 30 MAJA 2 CZERWCA U najstarszej córy KoÊcio a 50 Pielgrzymka 7. BRAZYLIA 30 CZERWCA 12 LIPCA Jan od Boga przytula tr dowatych 54 Pielgrzymka 8. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 15 LISTOPADA 19 LISTOPADA Z Lutrem za pan brat 60 Pielgrzymka 9. PAKISTAN, FILIPINY, JAPONIA, STANY ZJEDNOCZONE: GUAM I ALASKA 16 LUTEGO 27 LUTEGO U dyktatora i u cesarza 64 Pielgrzymka 10. NIGERIA, BENIN, GABON, GWINEA RÓWNIKOWA 12 LUTEGO 19 LUTEGO W imi prezydenta, w imi Boga 70 Pielgrzymka 11. PORTUGALIA 12 MAJA 15 MAJA Podzi kowanie za ocalenie 74 Pielgrzymka 12. WIELKA BRYTANIA 28 MAJA 2 CZERWCA Tam, gdzie mia a nie stanàç stopa papie a 78 Pielgrzymka 13. BRAZYLIA, ARGENTYNA 10 CZERWCA 13 CZERWCA Jan Pawe II leczy rany 82 Grzegorz Polak 8 Bogumił Łoziński

7 Pielgrzymka 14. SZWAJCARIA 15 CZERWCA Sygna dla SolidarnoÊci 86 Pielgrzymka 15. SAN MARINO 29 SIERPNIA U Êwi tego Marina 88 Pielgrzymka 16. HISZPANIA 31 PAŹDZIERNIKA 9 LISTOPADA Âladami wielkich Êwi tych 90 Pielgrzymka 17. PORTUGALIA, KOSTARYKA, NIKARAGUA, PANAMA, SALWADOR, GWATEMALA, HONDURAS, BELIZE, HAITI 2 MARCA 10 MARCA Papie zag uszany 94 Pielgrzymka 18. POLSKA 16 CZERWCA 23 CZERWCA Nie daj si zwyci yç z u 100 Pielgrzymka 19. FRANCJA 14 SIERPNIA 15 SIERPNIA yk wody z cudownego êróde ka 110 Pielgrzymka 20. AUSTRIA 10 WRZEŚNIA 13 WRZEŚNIA Europa pod krzy em 114 Pielgrzymka 21. STANY ZJEDNOCZONE, KOREA POŁUDNIOWA, PAPUA-NOWA GWINEA, WYSPY SALOMONA, TAJLANDIA 2 MAJA 12 MAJA Pierwszy papie u buddystów 118 Pielgrzymka 22. SZWAJCARIA 12 CZERWCA 17 CZERWCA Brat wêród braci 124 Pielgrzymka 23. KANADA 9 WRZEŚNIA 21 WRZEŚNIA Wódz Wojty a 128 Pielgrzymka 24. HISZPANIA, DOMINIKANA, PORTORYKO 10 PAŹDZIERNIKA 13 PAŹDZIERNIKA Krzy i miecz 132 Pielgrzymka 25. WENEZUELA, EKWADOR, PERU, TRYNIDAD I TOBAGO 26 STYCZNIA 6 LUTEGO W twierdzy Inków 136 Pielgrzymka 26. HOLANDIA, LUKSEMBURG, BELGIA 11 MAJA 21 MAJA Polska wódka lepsza ni polski Papie 142 Pielgrzymka 27. TOGO, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, KAMERUN, REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ZAIR, KENIA, MAROKO 8 SIERPNIA 19 SIERPNIA Nauczyciel muzu manów 146 Niestrudzony 9 pielgrzym miłości

8 Spis treści Pielgrzymka 28. SZWAJCARIA, LIECHTENSTEIN 8 WRZEŚNIA Nie tylko mocarstwa sà wa ne 152 Pielgrzymka 29. INDIE 31 STYCZNIA 11 LUTEGO Wnuk Gandhiego wdzi czny synowi Polski 154 Pielgrzymka 30. KOLUMBIA, SAINT LUCIA 1 LIPCA 8 LIPCA Handlarze wolnoêci 160 Pielgrzymka 31. FRANCJA 4 PAŹDZIERNIKA 7 PAŹDZIERNIKA Âwi ci przechodzà z Bogiem 164 Pielgrzymka 32. BANGLADESZ, SINGAPUR, FIDŻI, NOWA ZELANDIA, AUSTRALIA, SESZELE 18 LISTOPADA 2 GRUDNIA Anglikaƒskie dzwony bijà dla Papie a 168 Pielgrzymka 33. URUGWAJ, CHILE, ARGENTYNA 31 MARCA 13 KWIETNIA Na balkonie z Pinochetem 174 Pielgrzymka 34. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 30 KWIETNIA 4 MAJA Beatyfikacja córy narodu ydowskiego 180 Pielgrzymka 35. POLSKA 8 CZERWCA 14 CZERWCA Jedni drugich brzemiona noêcie 184 Pielgrzymka 36. STANY ZJEDNOCZONE, KANADA 10 WRZEŚNIA 21 WRZEŚNIA Daleka jest droga do Tipperary 192 Pielgrzymka 37. URUGWAJ, BOLIWIA, PERU, PARAGWAJ 7 MAJA 19 MAJA Pusty garnek pokazany Papie owi 198 Pielgrzymka 38. AUSTRIA 23 CZERWCA 27 CZERWCA Zacznijcie znowu mówiç o wierze 202 Pielgrzymka 39. ZIMBABWE, BOTSWANA, LESOTHO, SUAZI, MOZAMBIK 10 WRZEŚNIA 19 WRZEŚNIA Przystanek w RPA 206 Pielgrzymka 40. FRANCJA 8 PAŹDZIERNIKA 11 PAŹDZIERNIKA Wizja zjednoczonej Europy 212 Pielgrzymka 41. MADAGASKAR, REUNION, ZAMBIA, MALAWI 28 KWIETNIA 6 MAJA Potrzeba nowej solidarnoêci 216 Grzegorz Polak 10 Bogumił Łoziński

9 MEKSYK DOMINIKANA BAHAMY STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ GHANA GÓRNA WOLTA BURKINA FASO WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ BRAZYLIA KUBA 1998 NIGERIA 1998 REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA GWINEA-BISSAU GWINEA RÓWNIKOW BENIN GABON GWINEA ARGENTYNA URUGWAJ KOSTARYKA NIKARAGUA 1996 PANAMA SALWADOR 1996 GWATEMALA HONDURAS BELIZE HAITI KANADA 2002 M 1 2 TUNEZJA 1996 WENEZUELA 1996 KAMERUN JAMAJKA WYSPY ŚW. TOMASZA i KSIĄŻĘCA SENEGAL GAMBIA ANTYLE HOLENDERSKIE MALI BOLIWIA PERU PARAGWAJ CHILE KOLUMBIA SAINT LUCIA TOGO MAROKO EKWADOR TRYNIDAD I TOBAGO PORTORYKO MEKSYK DOMINIKANA BAHAMY STANY ZJEDNOCZONE BRAZYLIA KUBA 1998 REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA ARGENTYNA URUGWAJ KOSTARYKA NIKARAGUA 1996 PANAMA SALWADOR 1996 GWATEMALA HONDURAS BELIZE HAITI KANADA 2002 TUNEZJA 1996 WENEZUELA 1996 JAMAJKA ANTYLE HOLENDERSKIE MALI BOLIWIA PERU PARAGWAJ CHILE KOLUMBIA SAINT LUCIA MAROKO ISLANDIA EKWADOR TRYNIDAD I TOBAGO PORTORYKO Pielgrzymki Jana Paw a II GHANA GÓRNA WOLTA BURKINA FASO WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ NIGERIA 1998 GWINEA-BISSAU GWINEA RÓWNIKOWA BENIN GABON GWINEA KAMERUN WYSPY ŚW. TOMASZA i KSIĄŻĘCA SENEGAL GAMBIA TOGO

10 _tytulowe :31 Page 17 KAZACHSTAN KAZACHSTAN EZJA 996 GRUZJA GRUZJA AZERBEJD?AN 2002 ARMENIA AZERBEJDŻAN 2001 TURCJA TURCJA 2002 ARMENIA 2001 SYRIA SYRIA LIBAN LIBAN AUTONOMIA IZRAEL IZRAEL PALESTYŃSKA JORDANIA 2000 JORDANIA MALTA 2001 KOREA PD. KOREA PD. PAKISTAN PAKISTAN EGIPT EGIPT WYSPY SALOMONA INDIE INDIE CZAD CZAD A KAMERUN ÓWNIKOWA 982 GABON TAJLANDIA TAJLANDIA FILIPINY FILIPINY REPUBLIKA REPUBLIKA ŚRODKOWOŚRODKOWO-AFRYKAŃSKA -AFRYKAŃSKA ZAIR ANGOLA ANGOLA BANGLADESZ BANGLADESZ SUDAN SUDAN KONGO JAPONIA JAPONIA FIDŻI SRI SRILANKA LANKA KENIA UGANDA UGANDA KENIA RWANDA RWANDA BURUNDI ZAIR INDONEZJA INDONEZJA BURUNDI TANZANIA TANZANIA PAPUA-NOWA GWINEA PAPUA-NOWA GWINEA SESZELE SESZELE MALAWI MALAWI WYSPY SAL MOZAMBIK ZAMBIA ZAMBIA ZIMBABWE ZIMBABWE BOTSWANA BOTSWANA LESOTHO LESOTHO REPUBLIKA REPUBLIKA PO UDNIOWEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI AFRYKI SINGAPUR SINGAPUR SUAZI SUAZI MADAGASKAR MADAGASKAR REUNION REUNION MAURITIUS MAURITIUS AUSTRALIA AUSTRALIA NOWA ZELANDIA NOW

11

12 NIESTRUDZONY PIELGRZYM MI OSCI 104 PODRÓ E PAPIE A JANA PAW A II

13 25 stycznia 1 lutego DOMINIKANA, MEKSYK, BAHAMY Po dywanie z kwiatów Podróżą do Dominikany i Meksyku Jan Paweł II zainaugurował wielką, papieską odyseję. Chciał zawierzyć swój pontyfikat Maryi w jednym z wielkich sanktuariów. Meksyk nadawał się do tego znakomicie, gdyż w tamtejszym Guadalupe znajduje się najbardziej uczęszczane na świecie sanktuarium Matki Bożej. CZWARTEK, 25 STYCZNIA przylot do Santo Domingo w Dominikanie nawiedzenie katedry msza św. na placu Niepodległości spotkanie z prezydentem Dominikany Antonio Guzma nem PIĄTEK, 26 STYCZNIA spotkanie z klerem zakonnym i diecezjalnym oraz przedstawicielkami żeńskich zakonów w nuncjaturze msza św. w katedrze spotkanie z biskupami oraz przedstawicielami duchowieństwa i zakonów w siedzibie kard. Octavio Berasa Rojasa spotkanie z ubogimi z dzielnicy Los Minas przed kościołem pw. św. Wincentego Tu po wyborze na Stolic Piotrowà Jan Pawe II otrzyma zaproszenie do Puebli w Meksyku na III Konferencj Generalnà Episkopatów Ameryki aciƒskiej. Otoczenie Papie a doradza- o mu od o enie pielgrzymki, poniewa Meksyk by wówczas oficjalnie antyklerykalnym paƒstwem. Zaprosi mnie episkopat, wi c musz pojechaç perswadowa Ojciec Âwi ty. Musz poruszyç z biskupami kwesti dramatycznych problemów ich kontynentu, poczàwszy od teologii wyzwolenia. I pielgrzymka sta- a si faktem. PIERWSZA UCAŁOWANA ZIEMIA Po drodze do Meksyku by a Dominikana, wyspa odkryta w 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba. Ziemia dominikaƒska by a pierwszà, którà uca owa Ojciec Âwi ty, a Silvestre Antonio Guzmán Fernandez pierwszym GodnoÊç ludzka jest wartoêcià prezydentem, który wita w swoim kraju Jana Paw a II. W Santo Domingo, w najstarszej katedrze katolickiej wybudowanej w Nowym Âwiecie, Jan Pawe II odprawi msz Êwi tà. Ojciec Âwi ty mówi : Chcia em przybyç w aênie tutaj, do tego ubogiego regionu, abyêcie mieli mo noêç tym bardziej uzasadnionà byç razem z papie em. Widzi on w was najbardziej namacalnà obecnoêç Pana g oszàcego ustawicznie, e b ogos awieni sà ubodzy w duchu, cierpiàcy dla sprawiedliwoêci, ludzie czystego serca, pokój czyniàcy, mi osierni, ufajàcy Chrystusowi Zbawicielowi. Spotkanie w Los Minas zapoczàtkowa o tradycj wizyt Jana Paw a II w najubo szych dzielnicach wielkich miast Ameryki aciƒskiej. W Dominikanie Papie a wi- Grzegorz Polak 20 Bogumił Łoziński

14 Główny cel: otwarcie III Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej, wizyta w sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe Ewangelia odrzuca stosowanie przemocy* tano entuzjastycznie, ale to, co spotka o go w Meksyku, przeros o wszelkie wyobra enia. bia y samochód, w którym Ojciec Âwi ty stojàc wyciàga r ce do ludzi, b ogos awi, pozdrawia, okrzyki zmieni y si w ogromny szloch wzruszenia i szcz Êcia. Ktokolwiek znalaz si wtedy na ulicach Meksyku nie tylko Indianie czy Metysi, ale i starzy, sceptyczni dziennikarscy wyjadacze nie móg oprzeç si wzruszeniu. To w aênie wówczas po raz pierwszy rozleg si rymowany okrzyk, powtarzany na kontynencie latynoamerykaƒskim przez ca y pontyfikat: Juan Pablo Secundo, te quiere todo el mundo (Janie Pawle II, kocha ci ca y Êwiat). MADONNY BLIŹNIACZO PODOBNE Papie owi nie by o dane d ugo spaç. By o jeszcze ciemno, gdy pod oknami delegatury apostolskiej w Meksyku, gdzie rezydowa, rozleg o si g oêne muzykowanie gitar, tràbek i b benków. W taki sposób Meksykanie honorujà szczególnie mi ych goêci. Gdy któregoê TRASA PIELGRZYMKI odlot do Meksyku przylot do Meksyku stolicy Meksyku msza św. w katedrze spotkanie z korpusem dyplomatycznym w siedzibie delegatury apostolskiej spotkanie z prezydentem Meksyku José Lópezem Portillo w siedzibie delegatury apostolskiej SOBOTA, 27 STYCZNIA spotkanie z Polonią meksykańską przed delegaturą apostolską msza św. w bazylice Matki Bożej z Guadalupe z udziałem członków Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej spotkanie z księżmi diecezjalnymi i zakonnymi w bazylice Matki Bożej z Guadalupe spotkanie z zakonnicami w Kolegium Miguel Angel ewangelicznà, której nie mo na lekcewa yç bez wielkiej obrazy Stwórcy. JAK ZWYKŁY TURYSTA Dyplomacja papieska musia a pokonaç wiele przeszkód, aby pielgrzymka do Meksyku dosz a do skutku. Paƒstwo to manifestowa o wrogoêç wobec KoÊcio a. Konstytucja Meksyku zakazywa a noszenia w miejscach publicznych strojów duchownych przez ksi y i zakonnice. Dzi ki mediacji matki i siostry prezydenta Meksyku, gorliwych katoliczek, Jan Pawe II móg przyjechaç do tego kraju. Jednak nie uczyniono dla niego wyjàtku i przyby wyposa ony w zwyk à wiz. W autobiograficznej ksià ce Wstaƒcie, chodêmy! Jan Pawe II wyzna : Pami tam, e wyjazd do Meksyku traktowa em troch jak»przepustk «, która mog a otworzyç mi drog do polskiej pielgrzymki. Sàdzi em bowiem, e komuniêci w Polsce nie b dà mogli odmówiç mi pozwolenia na przyjazd do Ojczyzny, skoro zosta em przyj ty przez kraj o tak Êwieckiej konstytucji jak ówczesny Meksyk. DZIEŃ DOBRY PANU Na lotnisku w Meksyku Jan Pawe II zosta przywitany najkrótszym przemówieniem g owy paƒstwa, jakie kiedykolwiek us ysza. Dzieƒ dobry panu. Witamy. yczymy powodzenia u wspó wyznawców. Do widzenia panu powiedzia prezydent Meksyku José López Portillo. Szokujàca musia a byç dla Papie a schizofreniczna sytuacja, w jakiej si znalaz. Z jednej strony powêciàgliwoêç, eby nie powiedzieç, arogancja w adz, z drugiej strony spontanicznoêç Meksykanów. Warto by o jednak doêwiadczyç pokory, by prze yç niewyobra alne wr cz powitanie. Dost p do lotniska by znacznie ograniczony, nie wolno by o podejêç do goêci bli ej ni na pi tnaêcie metrów, ale mimo to zrobi si taki t um, e Papie dopiero po czterdziestu minutach wydosta si z zaciêni tego wokó niego kr gu. Na ulicach wita y go nie tylko rzesze mieszkaƒców stolicy, ale tak e setki tysi cy wiernych z ró nych cz - Êci kraju. Ju na kilka dni przed przybyciem Papie a t umy ludzi, mimo przymrozków, nocowa y na skwerach, chodnikach, w parkach. WÊród witajàcych nie zabrak o rodaków Jana Paw a II, a na jednej z witryn sklepowych widnia napis: Papierzu! wita ci yd z Polski (pisownia oryginalna! przyp. red.). Wys anniczka Stowarzyszenia Pax, Maria Bocheƒska, tak relacjonowa a: Kiedy pojawi si ogromny ranka muzykantów jeszcze nie by o, Ojciec Âwi ty otworzy okno i zapyta : Gdzie jest moja orkiestra?. W ogrodach delegatury apostolskiej podczas spotkania z Polakami Ojciec Âwi ty wyzna, e jeêli odwa y si na wyjazd do Meksyku, to uczyni to kierujàc si zawierzeniem Matce Bo ej i wiarà, e mu pomo e. Przyzna te, e Maryja z Guadalupe ywcem przypomina naszà Matk Bo à Jasnogórskà. Laicki na papierze Meksyk bez przerwy zaskakiwa Papie a. W Guadalupe, najbardziej odwiedzanym sanktuarium Êwiata, Bia y Pielgrzym szed po dywanie z kwiatów, zwieƒczonym napisem: Meksyk i Polska z àczone w mi oêci do Maryi. Papie nazywajàc Maryj z Guadalupe Matkà Meksyku i Matkà Ameryki a- (PUEBLA, 28 STYCZNIA) NIEDZIELA, 28 STYCZNIA przejazd z Meksyku do Puebli spotkanie z robotnikami z zakładów Volkswagena w dzielnicy Puebli San Miguel Xoytla nawiedzenie katedry msza św. na placu przed seminarium Palafoxiano spotkanie z przedstawicielami innych wyznań otwarcie III Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej w seminarium w Puebli powrót do Meksyku Niestrudzony 21 pielgrzym miłości

15 25 stycznia 1 lutego PONIEDZIAŁEK, 29 STYCZNIA spotkanie z chorymi dziećmi w szpitalu przelot do Oaxaki spotkanie z Indianami na lotnisku przejazd do Cuilapan spotkanie z Indianami powrót do Oaxaca spotkanie z chorymi w kościele Santo Domingo msza św. przed katedrą w Oaxaca powrót do Meksyku spotkanie z przedstawicielami krajowych organizacji katolickich w delegaturze apostolskiej WTOREK, 30 STYCZNIA spotkanie z uczniami szkół katolickich w Instytucie Miguel Angel przelot do Guadalajary spotkanie z ubogimi mieszkającymi w dzielnicy Santa Cecilia spotkanie z robotnikami i ich rodzinami na stadionie Jalisco wizyta w klasztorze oblatów spotkanie z zakonnicami klauzurowymi w katedrze msza św. przed bazyliką Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Zapopán odpoczynek w klasztorze franciszkanów spotkanie z klerykami w seminarium powrót do Meksyku ŚRODA, 31 STYCZNIA msza św. w siedzibie delegatury apostolskiej spotkanie z przedstawicielami państw Ameryki Środkowej w delegaturze spotkanie ze studentami i wykładowcami uniwersytetów katolickich Meksyku i innych krajów Ameryki Łacińskiej na placu przed bazyliką Matki Bożej z Guadalupe spotkanie z przedstawicielami prasy, radia i telewizji w Kolegium Forida udział w pokazie konnych jeźdźców meksykańskich w klubie jeździeckim przelot do Monterrey spotkanie z robotnikami w esplanadzie Rio Santa Catarina przelot do Nassau, stolicy Bahamów spotkanie na stadionie Queen Elizabeth Sports Center CZWARTEK, 1 LUTEGO odlot do Rzymu ciƒskiej zawierzy Jej ca y kontynent. W darze ofiarowa Matce Bo ej, zwanej poufale przez Latynosów Morenità, czyli Czarnulkà, wspania y diadem. NIE DLA TEOLOGII WYZWOLENIA Najtrudniejsze wezwanie stan o przed Janem Paw- em II w Puebli, gdzie mia zainaugurowaç III Konferencj Generalnà Episkopatów Ameryki aciƒskiej. Obrady zorganizowa a Rada Episkopatów Ameryki aciƒskiej (CELAM), skupiajàca wszystkie (dwadzieêcia dwie) konferencje biskupie z Ameryki aciƒskiej, Karaibów i Antyli. Z Meksyku do Puebli jest tylko sto trzydzieêci pi ç kilometrów, ale pokonanie tej trasy samochodem zaj o Ojcu Âwi temu a szeêç godzin ze wzgl du na dziesi ciomilionowy t um, który czeka na papieskie b ogos awieƒstwo. Papie wcià zatrzymywa si, chcàc nagrodziç wielkà serdecznoêç i spontanicznoêç Meksykanów. n W Meksyku Jan Paweł II przemawiał w obronie ubogich i prześladowanych. n Z prawej sympatyczne spotkanie w mieście Cuilapan położonym w jednym z najbardziej zacofanych regionów kraju. W wielkim napi ciu oczekiwano przemówienia Jana Paw a II liczàc, e skrytykuje popularnà w Ameryce aciƒskiej teologi wyzwolenia zawierajàcà pierwiastki marksistowskie, mi dzy innymi walk klas, oraz przedstawiajàcà Jezusa tak e jako dzia acza politycznego. W przemówieniu do biskupów latynoamerykaƒskich Papie nie u y sformu owania teologia wyzwolenia mówiàc o wywo ujàcych zamieszanie próbach nowego odczytania Ewangelii. Wszyscy domyêlili si jednak, o co chodzi. Ojciec Âwi ty podkre- Êli wyraênie, e Ewangelia zdecydowanie odrzuca stosowanie przemocy, a Jezus z Nazaretu nie jest politykiem, rewolucjonistà, wywrotowcem. Nie oszukujmy si : zwykli proêci ludzie, wierni, jakby wiedzeni instynktem ewangelicznym, rozpoznajà od razu, kiedy w KoÊciele s u y si Ewangelii, a kiedy si jà zuba- a i przyt umia przez inne sprawy stwierdzi bezkompromisowo Papie. Praca nie jest przekleƒstwem, ale b ogos awieƒstwem cz owiekowi opanowaç ziemi i przekszta ciç jà, i przez swój wysi ek kontynuowaç stwórcze dzie o Bo e. Grzegorz Polak 22 Bogumił Łoziński

16 W Oaxaca Ojciec Âwi ty przemawia z wysokiego podium, na które uda o si wskoczyç kilku Indianom, b agajàcym o pomoc. WÓDZ INDIAN Papie przeczyta pe ne bólu i skargi przemówienie powitalne, jakie do niego mia skierowaç przedstawiciel Indian. B dàc pod wra eniem jego s ów Jan Pawe II oskar y tych, którzy rodzinom indiaƒskim odmawiali chleba, okreêlajàc to jako niesprawiedliwe, nieludzkie, niechrzeêcijaƒskie. Ojciec Âwi ty mówi : Papie chce byç waszym g osem, g osem niemogàcych mówiç lub nies yszanych, chce byç tym g osem i przez to sumieniem sumieƒ, wezwaniem do dzia ania, dla odzyskania straconego czasu. Przedstawiciel Indian z plemienia Zapoteków wita Papie a s owami: Pozdrawiam Ci, Ojcze Âwi ty, w imieniu wszystkich moich braci. Cieszymy si bardzo z Twojej wizyty, bo przynosisz nam pokój, sprawiedliwoêç, mi- oêç i Êwiat o Chrystusa. Mamy nadziej, e z Tobà przysz o do nas szcz Êcie i z nami zostanie. W Cuilapan pó miliona Indian zgotowa o Ojcu Âwi temu olbrzymià owacj i podarowa o pióropusz wodza. Jan Pawe II by niezwykle przej ty. O spotkaniu z robotnikami w Monterrey zadecydowano dopiero wówczas, kiedy Papie by ju w Meksyku. Tu równie pad y mocne s owa przeciw wielkim przemys owcom wyzyskujàcym swych pracowników oraz przeciw polityce gospodarczej rzàdu. Gdy odlatywa z Meksyku, ujrza z samolotu niezwyk y widok. Ca a stolica b yska a w Êwietle, bo miliony Meksykanów puszcza o zajàczki. Meksyk zachwyci Papie a, który t pielgrzymk wspomina chyba najcz Êciej ze swoich podró y zagranicznych. Dwugodzinny pobyt na wyspach Bahama ograniczy si do modlitwy i papieskiego przemówienia na stadionie. Rano b dziemy myêleli, e to by sen mówi do Jana Paw a II wzruszony biskup Paul Leonard Hogarty. Boga, który ka e eby dzi ki inteligencji (GUADALAJARA, 30 STYCZNIA) Matka Bo a z Guadalupe Jest patronką całej Ameryki, Jej objawienia w XVI w. przyczyniły się do nawrócenia na chrześcijaństwo milionów Indian, a Jej sanktuarium odwiedza rocznie około 15 mln pielgrzymów. Z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe wiąże się kilka niewyjaśnionych tajemnic. Pozostaje zagadką, skąd na płaszczu Indianina Juana Diego pojawił się wizerunek Maryi, który na pewno nie został uczyniony ludzką ręką i skąd się wziął w źrenicy Madonny obraz 12 postaci, odkryty przez naukowców. Maryja ukazała się Indianinowi Juanowi Diego 9 grudnia 1531 r. na wzgórzu zwanym Tepeyac. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co w tradycji Azteków oznaczało, że była brzemienna. Stąd nazywa się Ją też patronką nienarodzonych. Juan Diego usłyszał, jak ktoś wzywa go po imieniu. Wszedł na szczyt wzgórza i wówczas ujrzał Panią niezwykłej urody. Poprosiła ona Indianina, by na tym wzgórzu zbudowano świątynię poświęconą Jej osobie, aby mogła otoczyć opieką mieszkańców tej ziemi. Kazała też Juanowi pójść do biskupa Meksyku Juana de Zumarragi i powiedzieć mu o tej prośbie. Indianin wykonał polecenie, ale biskup Meksyku nie uwierzył mu. Juan spotykał Matkę Bożą na wzgórzu 4 razy, przy ostatnim spotkaniu 12 grudnia poprosił Ją o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza, gdzie cudownie wyrosły przepiękne kwiaty i poleciła mu nazbierać całe ich naręcze i schować do tilmy był to rodzaj indiańskiego płaszcza tkanego z pustynnych roślin, opuszczonego z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązanego na kształt worka. Juan spełnił polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi, która objawiła się Juanowi. Nie mog ich tak opuêciç Pamiętam, jak Papieża witał 7-milionowy tłum. To było szokujące! Ludzie stali wszędzie na balkonach, dachach, drzewach, samochodach. Kto gdzie tylko mógł, tam stał. Meksykanie ciągle witali Papieża śpiewem, oklaskami, wiwatowaniem. To była jedna z najwspanialszych pielgrzymek, w których uczestniczyłem. W Guadalajara Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą. Wrzask, krzyki, wiwaty, dopiero potem przemówienia. Spotkanie trwało i trwało. W którymś momencie ksiądz Dziwisz zwrócił się do Papieża: Ojcze Święty, już pół godziny jesteśmy spóźnieni. Papież odwrócił się i odpowiedział: Przecież nie mogę ich tak opuścić!. Marek Skwarnicki poeta i publicysta, w: Krzysztof Tadej, Blask świętości. Nieznane wspomnienia o Janie Pawle II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2006 Niestrudzony 23 pielgrzym miłości

17 2 czerwca 10 czerwca POLSKA Papie zdobywa Polsk! To była najbardziej owocna pielgrzymka Jana Pawła II, bo zmieniła oblicze ziemi. Ziemi, którą była Ojczyzna Papieża. Musiałem odwiedzić Polskę! Muszę wesprzeć Polaków szeptał wzruszony Jan Paweł II, gdy samolot zniżał się do lądowania na Okęciu. Papie chcia przyjechaç do Ojczyzny w maju roku, na uroczystoêci dziewi çsetnej rocznicy Êmierci Êwi tego Stanis awa Biskupa i M czennika, swojego Êredniowiecznego poprzednika na stolicy biskupów krakowskich. Obchody jubileuszowe zwo a jako metropolita krakowski, a teraz, zrzàdzeniem OpatrznoÊci jak e wspania ym dla Polaków po tylu kl skach i upokorzeniach, mia je celebrowaç jako papie. KomuniÊci bali si jednak tej rocznicy jak ognia, poniewa Êwi ty Stanis aw, zamordowany na rozkaz króla Boles awa Âmia ego, by symbolem oporu Ko- Êcio a przeciwko w adzy Êwieckiej. Stàd w rozmowach ze stronà koêcielnà w adze PRL czyni y wszystko, aby pielgrzymka odby a si w innym terminie ni 8 maja, kiedy KoÊció w Polsce czci Êwi tego Stanis awa. Nie przewidzieli, e jeszcze bardziej niebezpieczny, jak poka e niedaleka przysz oêç, stanie si dzieƒ obchodów Zes ania Ducha Âwi tego. WIELKI BRAT ODRADZA W adze w Moskwie wyraênie nie yczy y sobie, aby Papie przyje d a do Polski. Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Zwiàzku Radzieckiego Leonid Bre niew w rozmowie z pierwszym sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem dawa mu za przyk ad W adys awa Gomu k, który nie wpuêci Paw a VI do Polski na uroczystoêci milenijne w 1966 roku. Ten cz owiek narobi nam tylko k opotów ostrzega proroczo gensek. Ale w adze PRL postawi y na swoim, bo zdawa y sobie spraw, e scenariusz z roku Milenium Chrztu Pol- Grzegorz Polak 24 Bogumił Łoziński

18 Główny cel: uczczenie św. Stanisława, patrona Polski w 900. rocznicę jego śmierci Gaude, Mater Polonia* n Setki tysięcy wiernych witały Jana Pawła II w Warszawie. Całą trasę przejazdu orszaku papieskiego z Okęcia do katedry św. Jana na Starym Mieście usłano kwiatami. ŻOŁNIERZE CHCĄ PAPIEŻA Ju podczas wizyty dosz o do groteskowych sytuacji. O jednej z nich pisa a przed laty Gazeta Polska. W Gnieênie trasa przejazdu Ojca Âwi tego przebiega a, o zgrozo, obok koszar jednostki wojskowej. Dowództwo uzna o jednak, e o nierzom Ludowego Wojska Polskiego nie przystoi witaç g owy KoÊcio a katolickiego. Wydano wi c rozkaz, e w czasie przejazdu Papie a aden z o nierzy nie mo e si znajdowaç bli ej ni dwadzieêcia metrów od ogrodzenia jednostki. Na placu apelowym zorganizowano o nierzom festyn z konkurencjami rodem z przedszkola: berek, dwa ognie, wyêcigi z jajkiem na y ce. Jednak wystarczy okrzyk: Jedzie! i wszyscy jak jeden mà oficerowie i o nierze rzucili si jak najbli ej muru, aby zobaczyç przejazd Papie a. Nikt nie pami ta o dyscyplinie i o gro àcych konsekwencjach. SOBOTA, 2 CZERWCA przylot do Warszawy nawiedzenie katedry nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej spotkanie z przedstawicielami władz, m.in. I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem i przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim w Belwederze modlitwa przy Grobie Nieznanego Żołnierza msza św. na placu Zwycięstwa spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki oraz stowarzyszeń katolickich w rezydencji prymasa NIEDZIELA, 3 CZERWCA spotkanie z młodzieżą przed akademickim kościołem św. Anny odlot na błonia gnieźnieńskie w Gębarzewie nawiedzenie katedry w Gnieźnie msza św. na Wzgórzu Lecha Niech zstàpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! (WARSZAWA, 2 CZERWCA) ski nie przejdzie. KomuniÊci wiedzieli, e mieliby przeciwko sobie ca y naród. A to, w zetkni ciu z kryzysem gospodarczym, mog o daç mieszank piorunujàcà. BEZ NIEWYGODNYCH MIEJSC W adze paƒstwowe zrobi y wiele, aby uprzykrzyç ycie KoÊcio owi i pokazaç, kto w Polsce o wszystkim decyduje. K ócono si zawzi cie ze stronà koêcielnà o tras pielgrzymki, gdy chodzi o o wyeliminowanie miejsc, które, jak wyrazi si wiceminister spraw wewn trznych genera Bogus aw Stachura, mog y staç si okazjà do niekorzystnych dla nas interpretacji. Z tego powodu w adze PRL nie zgodzi y si na wizyt Ojca Âwi tego w sanktuariach w Piekarach Âlàskich na Górnym Âlàsku i w Trzebnicy na Dolnym Âlàsku oraz wyeliminowa y z trasy pielgrzymki niewygodne miejsca, jak osiedle 1000-lecia w Cz stochowie czy Nowà Hut. Na wyraêne yczenie strony paƒstwowej do programu wizyty w àczono pobyt Papie a na terenie by ego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pod naciskiem Ministerstwa Spraw Wewn trznych, powo ujàcego si na wzgl dy bezpieczeƒstwa, w adze koêcielne zgodzi y si na wprowadzenie kart wst pu na uroczystoêci oraz ograniczenie pielgrzymów z poszczególnych diecezji. W rezultacie wielu ludzi pozosta o w domach z obawy przed stratowaniem. DWA JĘZYKI, DWA ŚWIATY Podobnie zachowa a si wi kszoêç Polaków, nie bojàc si zamanifestowaç swojej mi oêci do Ojca Âwi tego i przywiàzania do KoÊcio a. Szare, brudne, beznadziejne ulice i domy polskich miast wypi knia y i odm odnia y. W oknach kamienic, sklepów, akademików i restauracji po raz pierwszy pojawi y si tak licznie fotografie Jana Paw a II, flagi i choràgiewki o barwach polskich i watykaƒskich, emblematy religijne. Tej euforii nie podziela ambasador Zwiàzku Radzieckiego w Polsce, który na tydzieƒ ulotni si do Moskwy, aby nie braç udzia u w powitaniu Jana Paw a II na lotnisku Ok cie w Warszawie. W Belwederze dosz o nie tyle do konfrontacji ideologicznej, co dwóch Êwiatów wartoêci i odmiennych j zyków, chocia Papie i pierwszy sekretarz KC PZPR przemawiali po polsku. Sekretarz w nowomowie partyjnej podkreêla zbawienny dla Polski sojusz przyjaêni i wspó pracy ze Zwiàzkiem Radzieckim oraz wyrazi przekonanie, e wizyta Jego ÂwiàtobliwoÊci przyniesie nowe impulsy wspó dzia ania KoÊcio a i Paƒstwa, s u yç b dzie jednoêci Polaków w realizowaniu celów narodowych, dla pomyêlnoêci Ojczyzny, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ojciec Âwi ty przypomnia natomiast o fundamentalnych prawach narodu, takich jak: prawo do istnienia, do wolnoêci, PONIEDZIAŁEK, 4 CZERWCA spotkanie z profesorami i alumnami w gnieźnieńskim seminarium spotkanie z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym na błoniach w Gębarzewie przybycie do Częstochowy msza św. na jasnogórskim szczycie spotkanie z wyższymi przełożonymi zakonów męskich w klasztorze jasnogórskim spotkanie z wiernymi diecezji częstochowskiej przed kościołem św. Zygmunta wizyta w domu ordynariusza częstochowskiego bp. Stefana Bareły Apel Jasnogórski na szczycie WTOREK, 5 CZERWCA msza św. na jasnogórskich wałach spotkanie z wyższymi przełożonymi zakonów żeńskich udział w obradach 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski Anioł Pański ze szczytu Jasnej Góry msza św. dla wiernych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego na jasnogórskim szczycie Apel Jasnogórski na szczycie Niestrudzony 25 pielgrzym miłości

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

- Malta. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Malta. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

II. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ. Czechy i Słowacja. Masa przesyłki Przesyłki EMS zawierające dokumenty.

II. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ. Czechy i Słowacja. Masa przesyłki Przesyłki EMS zawierające dokumenty. CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTOWEJ EMS W OROCIE ZAGRANICZNYM I. OPŁATY ZASADNICZE ZA PRZESYŁKI EMS OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ Pozycja Masa przesyłki STREFA A* C D E 1 do 0,5 kg 130,00 132,00 134,00 160,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Program Młodzież w działaniu UZUPEŁNIENIE do przewodnika po przewodniku po programie na rok 2007 24 stycznia 2007 D830 Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN ALBANIA do 90 dni ALGIERIA ANDORA do 90 dni ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany przy wjeździe ANTIGUA I BARBUDA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto)

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Cennik usug telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Internet (ącza kablowe): Instalacja (umowa czas nieokreślony) - 49 z Instalacja (umowa na rok) 1 z Abonament Mini (do 1 Mb/s) 30 z miesięcznie Abonament Eko

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

LUTY MARZEC KWIECIEŃ

LUTY MARZEC KWIECIEŃ LUTY 2.02-9.02 Islandia zimą 2.02-14.04 Rosja: bliskie spotkania z zorzą polarną 3.02-15.02 Filipiny: 7000 wysp na 7 morzach 5.02-17.02 Sudan - Królestwo Czarnych Faraonów 10.02-26.02 Ghana 10.02-2.03

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEKTOROWE PRZENOSZONE PRZEZ KOMARY I KLESZCZE

CHOROBY WEKTOROWE PRZENOSZONE PRZEZ KOMARY I KLESZCZE CHOROBY WEKTOROWE PRZENOSZONE PRZEZ KOMARY I KLESZCZE ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 KWIETNIA 2014 CHOROBY WEKTOROWE Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego

Okres pobytu bezwizowego Państwo / terytorium A Wiza Okres pobytu bezwizowego AFGANISTAN Wymagane dokumenty podróży ALBANIA do 90 dni lub dowód osobisty ALGIERIA ANDORA do 90 dni / dowód osobisty ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany

Bardziej szczegółowo

JAKIE TO FLAGI INSTRUKCJA. GRA I dla 2 4 graczy

JAKIE TO FLAGI INSTRUKCJA. GRA I dla 2 4 graczy INSTRUKCJA JAKIE TO FLAGI GRA I dla 2 4 graczy rekwizyty: 1) Plansza 2) Karty Flag - 193 szt. 3) Pionki - 4 szt. 4) Klepsydra 5) Kostka 6) Notes Cel gry: Celem gry jest zdobycie maksymalnej liczby punktów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy 1 Afganistan 2 Afryka Południowa Republika Patrz: Republika Południowej Afryki (RPA) 3 Albania 10 A2 4 Algieria

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 138 2767 Poz. 730. z dnia 28 grudnia 1994 r.

Dziennik Ustaw Nr 138 2767 Poz. 730. z dnia 28 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 138 2767 Poz. 730 730 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW' z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 3.01-17.01 Kenia Zachodnia z Jeziorem Wiktorii 3.01-24.01 Etiopia (Święto Objawienia Pańskiego) 8.01-23.01 Benin - Czary i religia Voo Doo

STYCZEŃ 3.01-17.01 Kenia Zachodnia z Jeziorem Wiktorii 3.01-24.01 Etiopia (Święto Objawienia Pańskiego) 8.01-23.01 Benin - Czary i religia Voo Doo STYCZEŃ 3.01-17.01 Kenia Zachodnia z Jeziorem Wiktorii 3.01-24.01 Etiopia (Święto Objawienia Pańskiego) 8.01-23.01 Benin - Czary i religia Voo Doo 11.01-24.01 Kenia Klasyczna 23.01-7.02 Birma: tam gdzie

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2008 Sekretariat Generalny Zakon liczy razem z Nowicjuszami 1232 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE Nazwa kierunku Cena brutto [zł/min] PROMOCJA 5+10 [zł brutto/min] Abchazja 1,32 Abchazja - tel. kom. 1,92 Afganistan 4,05 Afganistan - tel. kom. 4,41 Albania 0,74 Albania

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik usług : Karta Świat

Cennik usług : Karta Świat C3 Poland Sp. z.o.o ul.marynarska 21 02-674Warszawa Cennik usług : Karta Świat Kwota brutto za minutę Kraj połączenia Afganistan 4.5 Afganistan komórki 4.5 Afryka Południowa 1.5 Afryka Południowa-Cape

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług ITC INFO-COIG. Opłaty jednorazowe podstawowe

Cennik Usług ITC INFO-COIG. Opłaty jednorazowe podstawowe Cennik Usług ITC INFO-COIG Opłaty jednorazowe podstawowe Uruchomienie usługi w ITC Wieszowa.Net. Bez bramki telefoniczej Uruchomienie usługi w ITC przy użyciu bramki telefoniczej Uruchomienie usługi w

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon Część I. Informacje ogólne o planach cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon 1. Z planu może skorzystać każdy, kto jest konsumentem

Bardziej szczegółowo

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r.

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. DTM.I.0222.1.2016.CP.1 Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Operatora Eoon sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa

Cennik usług Operatora Eoon sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa Ogólne warunki Cennik usług Operatora Eoon sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa Cennik obowiązuje od 1/02/2014 Cennik stanowi integralną częścią umowy. Wszystkie ceny podane w polskich złotych (PLN).

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA OPŁATY ABONAMENTOWE Nazwa planu telefonicznego 50 100 250 BEZ LIMITU Miesięczna Opłata Abonamentowa brutto 40 zł 45 zł 50 zł 60 zł Pakiet minut w ramach Opłaty Abonamentowej

Bardziej szczegółowo

szczegółowy cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet

szczegółowy cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet szczegółowy cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet obowiązuje od dnia 1 marzec 2013 r. dotyczy nowych planów taryfowych Telefon: Oszczędny+, Dopasowany+, Optymalny + i Komfortowy+ 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń Telefonicznych

Cennik Połączeń Telefonicznych Cennik Połączeń Telefonicznych Stacjonarny numer telefonu 30zł / rok Kierunek Cena netto Cena brutto Krajowe - lokalne Połączenia wewnątrz sieci 0zł 0 zł Polska od 8:00 do 18:00 0.08 zł 0.10 zł Polska

Bardziej szczegółowo

Kruszyna w rękach dorosłego.

Kruszyna w rękach dorosłego. Kruszyna w rękach dorosłego. Żyje od 4 miesięcy. Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA ul. Mikołowska 99, 43-100 Tychy tel. (32)7205240 / kom. 604214968 / fax (32)7205239 e-mail: biuro@trans.net.pl http://www.trans.net.pl CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PLAN SEKUNDOWY OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za rzetelne usługi i miej pewność, że Twoje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Kraj Rodzaj Cena netto za minutę połączenia w zł Cena brutto za minutę połączenia w zł Afganistan 0,77 0,94 Albania Komórki 0,70 0,85 Albania Stacjonarne 0,28 0,34 Algieria

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy Obowiązuje od 1 lutego 2012 Uchwała Zarządu HomeNet Technologies sp. z o.o. nr 4/12 z dnia 31 stycznia 2011 Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 874 4242 www.homenett.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik usług oraz połączeń

Cennik usług oraz połączeń Warszawa, dnia 8 lipca 2011 roku Cennik usług oraz połączeń Podane ceny są netto. Do cen należy doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę VAT. Na dzień 8 lipca 2011 roku stawka ta wynosi 23 %. Tabelę pierwszą

Bardziej szczegółowo

GREMIUM. Cennik Usług

GREMIUM. Cennik Usług GREMIUM Cennik Usług Internet (ceny brutto): 1. aktywacja 1,01 zł umowa na czas określony 24 miesiące 2. aktywacja 99,81 zł umowa na czas określony 12 miesięcy 3. aktywacja 161,31 zł umowa na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. 21.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 147/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. określające strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo