Nr 4/5 (4/5) LIPIEC-SIERPIEŃ 2000 INFORMATOR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 4/5 (4/5) LIPIEC-SIERPIEŃ 2000 INFORMATOR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE"

Transkrypt

1 Nr 4/5 (4/5) LIPIEC-SIERPIEŃ 2000 INFORMATOR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE

2 2 W dniach czerwca kil ka dziewcząt z naszej parafii bra ło udział w rekolekcjach p o w o łaniowych u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Poznaniu. Wspaniałym świętem para fialnym okazał drugi festyn odpustowy zorganizowany w dniu 25 czerwca, na którym licznie zebrali przedstawicie le naszej parafii, ale o b e c n i byli też nasi bliscy z parafii M.B. Saletyńskiej, jak również goście spoza Trzcianki. Wiara i Światło - wspólnota dzieci (35 o s ó b ) niepełnospraw nych i ich opiekunowie będą wspólnie przeżywali wakacje w Pszczewie, małej m i e j s c o w o ści n i e d a l e k o Międzyrzecza w dniach lipca. D u c h o w y m o p i e k u n e m w s p ó l n o t y jest ks. J a c e k. Również d o Pszczewa w y jadą, w dniach lipca, młod si ministranci, schola dziecięca i Dziecięcy Żywy Różaniec (38 dzieci) p o d opieką ks. Krzyszto fa, s. Anny i s. Beaty. Pielgrzymka piesza d o Czę stochowy wyruszy, jak c o roku. w ostatni dzień lipca. Wszyscy chętni, dysponujący czasem w o l nym m o g ą jeszcze zgłaszać. Naszą w s p ó l n o t ę parafialną opuszcza k s. Leszek Podsiadło, który zostaje skierowany d o D ę b o w c a, gdzie b ę d z i e p r a c o w a ł w wydawnictwie saletyńskim i ks. Artur Dudziak, który wkrót c e uda w podróż d o dalekiej Brazylii. Na ich miejsce przyby wają kża Leszek Suchodolski oraz Mieczysław Bała. Również w d o m u zakonnym sióstr franci s z k a n e k następuje zmiana. D o Pszczewa wyjedzie siostra Anna zaś siostra Małgorzata d o Lubie nia K u j a w s k i e g o. D z i ę k u j e m y s e r d e c z n i e za p r a c ę w n a s z e j parafii tym, którzy nas opuszcza ją i w i t a m y n o w o p r z y b y ł y c h życząc wielu B o ż y c h łask. KRONIKA PARAFIALNA Chrzty: W miesiącach letnich Msze św. odprawiane są wg następującego porządku: W n i e d z i e l ę o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, O d p o n i e d z i a ł k u d o p i ą t k u o godz. 6.30, 7.15, Kancelaria parafialna czynna: O d poniedziałku d o piątku w godz Biblioteka Parafialna i kiosk c z y n n e : O d poniedziałku d o piątku w godz W s o b o t ę w godz W niedzielę w godz SPROSTOWANIE: W poprzednim numerze Światła z La Salette w artykule poświęconym św. Jano wi Chrzcicielowi znalazł błąd. Pomyłkowo przypisane mu zostało niepokalane po częcie, tymczasem pamiętamy, że bez grzechu pierworodnego narodziła tylko Naj świętsza Maryja Panna. Za pomyłkę serdecznie przeprasza autor artykułu oraz redakcja. INFORMATOR P A R A F I I PW. Ś W. J A N A C H R Z C I C I E L A W T R Z C I A N C E Bożymi Śluby; Mariusz Weiman i Katarzyna Piekarska J a c e k Dzikiewicz i Iwona Tatarynowicz Grzegorz Wargin i Katarzyna Skrzypczak Robert Czapliński i J o a n n a Pachowicz Cezary Pluta i Ewa S e m e n o w i c z Piotr Czeppil i Izabela Wieńska Przemysław Giera i Wioletta Wilk Sebastian Sobolewski i Wioletta Gliszczyńska Andrzej Tomkiewicz i Agnieszka Górska Łukasz Parol i Agnieszka Wojcieszczuk Paweł Smereczniak i Nina Kaźmierak Andzrej Hałuszczak i Anna Olczak Rudolf Westphal i Irena Chełmińska Przemysław Polak i Anna Sumińska Artur Delikat i Sylwia Świerblewska Adam Radecki i Alicja Kuta Szczęść Boże młodej parze Zgony: Piotr Marian Zięba Gizela Irmegarda Ratajczak B o l e s ł a w Wróbel Marian Lech W ł o d e k Aniela Wojtoń Aleksander Tyler Franciszka Nowicka J ó z e f Kolatorski Dorota Frankowska Danuta Turkiewicz-Ziegenhagen Wanda Samek J ó z e f J a n Lechowicz Józef Gębala Stanisław Pleszewa Andrzej Rybarkiewicz Tadeusz Ziółkowski Wieczny odpoczynek Wakacje... Czas, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, bardzo radosny i pogodny, dany nam od Pana Boga. Wypoczynek bowiem człowieka, wpisany jest w odwieczny plan Stwórcy. Rodzi jednak pytanie czy my, ludzie XXI już wieku umiemy świętować, odpoczywać? Czy potrafimy dobrze wykorzystać czas? Nie daj mi nigdy odpocząć od Ciebie! Paweł Giera Adrian Konrad Wesołowski Julian Pańczyszyn Kacper Czesław Mazur Marta J o a n n a Tryba Michał Mroczyński Aleksandra Polcyn Marlena Grencel Gabriela Zdanowicz Natalia Różeńska Stały dziećmi 3 racz im dać Panie Redaguje: Ks. Zbigniew Wal MS - (red. nacz.) z zespołem. DTP: Studio DRK DRUK: ARCAN s.c. Adres redakcji: Parafia Św. Jana Chrzciciela, ul. Żeromskiego 39, Trzcianka, tel. (0 67) Redakcja zaprasza do współredagowania naszego informatora. Zastrzega sobie prawo wyboru i skracania artykułów. Niedzielę zamieniliśmy n a pracę na działce i odrabianie d o m o w y c h za ległości. Przehandlowaliśmy ją na gieł dach i bazarach. A wakacyjny urlop? Nawet, jeśli j e d z i e m y z rodziną n a wczasy, t o czy m a m y czas na w s p ó l n e rozmowy, na bycie ze sobą, na wspól ny obiad i Eucharystię, wyjazd do lasu? Czy więcej chwil p o ś w i ę c a m y swoim maluchom? Wakacje często traktujemy jak zwolnienie od tego wszystkiego, c o jest rutyną, c o trzyma nas w kieracie c o dzienności, szarej egzystencji. C h c e m y być daleko o d ludzi, być m o ż e nie chcianych, czy nie lubianych. O d dni pełnych pracy, ciężkich j a k ołowiane n i e b o. G d z i e w tym wszystkim jest miejsce dla Boga? S c h o w a n y n a dnie walizki, jakbyśmy g o wstydzili. No, b o jak tu u k l ę k n ą ć d o modlitwy, g d y tyle miejsc jeszcze c z e k a d o zwiedza nia. J a k zanurzyć w słowie Pana, gdy telewizja, na którą wreszcie jest czas, filmy, teatry, zabawa? Niedzielna Eucharystia?! Ale przecież jezioro, pla ża, ryby... J a k to pogodzić?! A już róża niec, chwila zadumy? J e z u, czy musisz być tak wymagający? Zaczekaj do września. Przyjdę d o Ciebie n a rozpo częcie roku szkolnego, poproszę o szóstki dla m o i c h dzieci, przybiegnę Pielgrzymka, jest wędrówką do miejsca świętego, wyrazem religijnej potrzeby poświęcenia i błogosławieństwa w miejscu napełnionym świętą obecnością Boga i sprzyjającym skupieniu. Miejsca, do których zdążają pielgrzymi znane są we wszystkich wielkich religiach i w kulturach starożytnych. O d początku chrześcijaństwa wy znawcy Chrystusa, przede wszystkim ci, którzy pochodzili z dala o d Ziemi Świętej, podążali d o miejsc związanych z historią z b a w i e n i a, a s z c z e g ó l n i e z O s o b ą Zbawiciela. Znamy miejsca, które dla nas chrześcijan mają ogrom n e symboliczne znaczenie: Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Góra Synaj. Kie dy znalazły o n e p o d p a n o w a n i e m islamu, królowie chrześcijańscy orga nizowali wyprawy krzyżowe b y je o d z y s k a ć. Nie zawsze odzyskiwanie tych miejsc miało taką formę, jakiej b y J e z u s oczekiwał. Są takie miejsca, które zyskały sławę w ciągu d w ó c h tycy lat chrześcijaństwa, aż d o c z a s ó w dzi siejszych. W średniowieczu najbardziej znanym miejscem pielgrzymkowym było Santiago d e Compostella - Sank tuarium św. J a k u b a Apostoła w Hiszpa nii, d o k ą d zmierzali pątnicy z całej na pasterkę, n a rezurekcję. Ale teraz? Lato, lato, lato... Taki upał, a ja m a m siedzieć w dusznym kościele? Panie, zginam przed T o b ą kolana i proszę - nie daj mi nigdy o d p o c z ą ć o d Ciebie, o d T w e j Miłości! Nie daj mi zwolnienia o d uczestnictwa w e Mszy Św., ani urlopu z miłości d o drugiego człowieka. Proszę, niech znajdę w T o b i e m o j e o d p o c z n i e n i e. Daj mi czas n a rekolekcje, pielgrzymkę, dni skupienia, r o z m o w y z moimi dziećmi o Tobie. N i e s p o k o j n e jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w T o b i e ( ś w. Au gustyn) S. Beata w drodze... chrześcijańskiej Europy, również z Polski. W ciągu ostatnich kilkuset lat stały z n a n e n a całym świecie miej sca objawień maryjnych: Gwadelupa w Meksyku, Lourdes i La Salette w e Francji c z y Fatima w Portugalii. Piel grzymi wędrują też d o miejsc, gdzie szczególnym szacunkiem i czcią ota c z a n e są słynące łaskami figury i obra zy. O d m o m e n t u, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadł polski papież, bardziej znana w świecie stała C z ę s t o c h o w a wraz z J a s n ą Górą, gdzie króluje Czarna Madonna. Sierpień jest c z a s e m, k i e d y z e wszystkich stron Polski ku Jasnej Górze zmierzają tysiące pielgrzymów. Podczas, g d y w i ę k s z o ś ć urlopo w i c z ó w marzy o wypoczynku n a d m o r z e m l u b w górach, tysiące ludzi decyduje n a podjęcie trudu piel grzymiego n i e b o j ą c ani spiekoty, ani deszczu. Najdłuższą historię posia da P i e l g r z y m k a W a r s z a w s k a, k t ó r a wyrusza c o roku już o d lat tj. o d roku J e j śladem z różnych stron Rzeczypospolitej poszły kolejne gru py pątników. Nie przerwały tej trady cji nawet rozbiory. Chociaż pielgrzymki mają zazwyczaj charakter wynagradza jący, pokutny, dziękczynny lub służą wyproszeniu u B o g a przez wstawien nictwo Maryi jakiejś prośby, to w naj trudniejszych dla naszego narodu okre sach przybierały często charakter ma nifestacji patriotycznej. Spotkania P o l a k ó w n a szlaku pielgrzymim i na J a snej G ó r z e okazywały b o w i e m nie jednokrotnie jedyną okazją, b y w tak dużym gronie p o k a z a ć, że m i m o znie wolenia zewnętrznego w swoich ser cach jesteśmy narodem wolnym. dokończenie ze str. 14.

3 4 Czuwanie 3.VII Św. T o m a s z a A p o s t o ł a. W ósmym dniu p o zmar twychwstaniu niewierny Tomasz wyznaje swą wiarę, na zywając J e z u s a P a n e m i B o g i e m. Głosił Ewangelie Partom, a także w Indiach. Najstarsze przekazy w s c h o d n i e świad czą o dniu 3.VII jako pamiątce jego męczeńskiej śmierci. 6.VII Bł. M a r i i T e r e s y L e d ó c h o w s k i e j. Młodość spę dziła na dworze kżnej saksońskiej. Zetknięcie z fran ciszkankami misjonarkami Maryi skierowało ją na drogę cał kowitego poświęcenia działalności misyjnej wśród Mu rzynów. W tym celu w 1894r. zakłada Sodalicje św. Piotra Klawera w Rzymie, wydaje pismo E c h o z Afryki i Murzy nek, organizuje wydawnictwo katechez i książek religij nych w 19 narzeczach murzyńskich. Swoją wszechstronną działalność misyjną łączy z umiłowaniem modlitwy, a w szczególności n a b o ż e ń s t w a d o Najświętszego Sakra mentu i Najświętszego Serca Pana J e z u s a. Zmarła w Rzymie 6.VII.1922r VII Ś w. B e n e d y k t a O p a t a. Urodził ok. 480r. w Umbrii w dzisiejszych W ł o s z e c h. P o kilkuletnim okresie życia pustelniczego założył n o w ą w s p ó l n o t ę zakonną, be nedyktynów. Życie b e n e d y k t y n ó w w myśl oryginalnej Re guły św. Założyciela m a stanowić syntezę modlitwy i pracy. Zmarł 21.III. 543r. Rodzina zakonna św. Benedykta ma nie p o r ó w n y w a l n e zasługi dla Kościoła i kultury europejskiej. Zakon wydał świętych i błogosławionych, 23 papieży, pisarzy. Paweł VI w 1964r. ogłosił św. B e n e d y k t a Patronem Europy. Klasztor na Monte Cassino został założo ny właśnie przez niego. 24.VII B Ł K i n g i. Kinga kżna krakowska, córka króla Podczas węgierskiego Beli IV została sprowadzona d o Polski w 1239r. i zaręczona z małoletnim kciem sandomierskim Bolesła w e m Wstydliwym, który w cztery lata później objął rządy Czas na dworze królewskim. Legenda przypisująca jej odkrycie soli w B o c h n i wiąże p r a w d o p o d o b n i e ze sprowadze niem d o kraju g ó r n i k ó w z Węgier. W Starym Sączu założyła klasztor klarysek, w którym zmarła w 1292r. Swój aktywny współudział w rządach męża łączyła z g ł ę b o k i m życiem Te chrześcijańskim. wewnętrznym, modlitwą i miłosierdziem Bł. Kinga jest patronką g ó r n i k ó w B o c h n i i Wieliczki. 25.VII J a k u b a A p o s t o ł a. Święty J a k u b wraz z Piotrem i J a n e m był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Chrystusa na górze T a b o r oraz J e g o Myślę, agonii podczas modlitwy w ogrodzie Oliwnym. Był przede wszy stkim apostołem wśród swoich braci Żydów. Poniósł śmierć m ę c z e ń s k ą w Jerozolimie o k o ł o roku VII. Ś w. I g n a c e g o L o y o l i. Św. Ignacy urodził w 1491r. na zamku w Loyoli jako syn m o ż n e g o rodu hi szpańskiego. Ranny w czasie inwazji francuskiej, podczas długiej rekonwalescencji doznaje przemiany serca. Odtąd rozpoczyna j e g o służba w Kościele i dla Kościoła. Stu diuje w Hiszpanii, a p o t e m w Paryżu i tam wraz z towarzy szami - 15.VIII.1534r. składa ś l u b y z a k o n n e z a k ł a d a j ą c Towarzystwo J e z u s o w e (jezuici). Zmarł 31.VIII.1556r. P o w s z e c h n i e jest znany jako autor Ćwiczeń d u c h o w n y c h Pius XI w 1922r. ogłosił g o patronem rekolekcji. W dniach czerwca r. odbyło XIII Czuwanie Młodzieży z parafii saletyńskich z całej Polski. W składzie 23 o s ó b, z ks. Arturem Dudzia kiem na czele, wyjechaliśmy z Trzcianki 15 czerwca. To. c o było dla nas najważniejsze, to fakt. że byliśmy zwolnieni z zajęć w piątek i poniedziałek! Noclegi i posiłki mieliśmy w D o m u Rekolekcyjnym zaraz przy kościele. Ty. który nie byłeś, możesz b y ć pewien - żałuj - dużo straciłeś! W sumie było ok. 200 o s ó b z różnych stron Polski. M.in. z Limanowej, z Trzcinnicy, z Kobylanki, z Olsztyna, z Gdańska, n o i oczy wiście z Trzcianki!!!, ale jak wiadomo (jak my to mówi m y ) nie liczy ilość, ale jakość. A to, c o uderza w D ę b o w c u, to s p o k ó j, cisza i alejka pięknych czer w o n y c h róż. Był to czas wykorzystany c o do minuty. W i ę c e j s z c z e g ó ł ó w nie zdradzę, za to zapraszam na kolejne czuwanie, tym razem już XIV. Pamiętaj, nie m o ż e Ciebie zabraknąć!!! O t o a n o n i m o w e wypowiedzi uczestników czu wania: - A t m o s f e r a była bardzo - Poznaliśmy Wszyscy dużo miła. ciekawych byli dla siebie ludzi. bardzo przyjaźni i ser deczni. M o d l i t w y były takie jakby inne, takie szcze gólne... modlitw Dni każdy był bardzo były szczegółowo, ale skupiony. bardzo ciekawie zaplanowane. spędzaliśmy w grupie, cert, spektakl, I miejsce rozgrywki w - Trzcianka dni zajęciach rozrywki (np. sportowe rozgrywkach - zmieniły piłki nożnej w naszym tam piękne do każdego, życiu. Słowo Boże- które sprawiło, przema że (lepiej) p a t r z y m y na wiele trudnych że każdy przeżył pobyt na swój s p o s ó b, ale w każdym wewnętrzna kon zajęliśmy górą!!). wiele Usłyszeliśmy wiające na modlitwach, było też trochę inaczej spraw. w zaszła Dębowcu jakaś zmiana. Alicja Rzepko I a L.O. Świadectwo czuwanie młodzieży było dla mnie niesamo witym doświadczeniem dzięki któremu inaczej spoj rzałem na B o g a. P o Sakramencie Pojednania i p o Eucharystii poczułam J e g o miłość i bliskość. Przeko nałam, że B ó g bardzo mnie k o c h a i ma w o b e c mnie wspaniały plan zbawienia. Na p e w n o w r ó c ę tam za rok. 5 Czy znów będziesz na kogoś krzyczał? - zapytano mnie w domu, kiedy zasiadłem, żeby napisać coś dla gazety. Przyznam, że zrobiło mi trochę nie wyraźnie... Nie zamierzałem i nadal nie myślę nikogo pouczać ani na nikogo krzyczeć. Odważam tylko przelewać na papier swoje wątpliwości i rozmy ślania nad otaczającym nas światem, sądząc, że zachęcę w ten sposób innych do refleksji. Czas, by wiele przemyśleć... Mamy teraz lato i w a k a c j e. T o dobry czas, b y wiele rzeczy przemyśleć, przyjrzeć i dostrzec to, c o umyka naszej uwadze, gdy z ze garkiem w ręku pędzimy o d jedne g o zajęcia d o drugiego. Teraz m o ż e m y n i e c o zwolnić o b r o t y, o d e tchnąć swobodniej zrzucając służbo w y uniform krawata i garnituru, ele ganckiej garsonki, sztywnego k o m binezonu. C h o ć przez miesiąc, czy dwa dać sobie trochę luzu. No wła śnie, więcej luzu... P a m i ę t a m j a k kilka lat t e m u zwiedzaliśmy Gdańsk - lato, upał, szorty, koszulki-bokserki, dekolty itp. Pamiętam, jak głupio poczuliśmy, jak szybko narzucaliśmy c o ś na sie bie, gdy... weszliśmy d o kościoła św. Brygidy. Okazało, że wakacyjny luz i swoboda wcale nie zwalnia od Myślenia, a my, nie myśląc, pomyli liśmy kościół z plażą. I p o t e m było nam wstyd... Pamiętam też, o czym rozmawialiśmy później. Że to już nie tylko sprawa tego, jak latem ubrani przychodzimy do kościoła. B y ć m o ż e w ten s p o s ó b objawia nasz próba zamknięcia d o szafy szacunku, uczci wości, wierności, godności... Niech sobie tam leżą przez w a k a c j e. Kie dy s k o ń c z y urlop, wyjmiemy je c h o w a j ą c letnie ciuchy. Ale wtedy m o ż e o k a z a ć, że jakaś taka przy ciasna, w i e r n o ś ć nadjedzona przez m o l e, a s z a c u n e k osiwiał k u r z e m i pajęczynami. I będzie nam wstyd. Tak sobie wtedy rozmawialiśmy. A teraz o p o w i a d a m o tym, b o przecież chyba większości z nas zda rzały sytuacje, w których p r ó b o waliśmy sobie zrobić urlop o d p e w nych wartości. I na p e w n o tak, jak mnie, pozostał Wam żal. Żal d o sa m e g o siebie. Skorzystajmy z chwili w o l n e g o czasu, aby nad tym za stanowić i p o prostu tego uniknąć. Może w ten s p o s ó b p o c z u j e m y prawdziwy o d d e c h lata, wakacyjną radość i szczery, słoneczny uśmiech. A w e wrześniu z n ó w spotkamy by wspólnie szukać rozwiązania nur tujących nas p r o b l e m ó w. Piotr Syrotiak 8.VIII Ś w. D o m i n i k a K a p ł a n a. Założyciel zakonu kaznodziej skiego - dominikanów. Urodził ok. 1172r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku W swej misyj nej i k a z n o d z i e j s k i e j działalności głosił Ewangelię, starając naśla d o w a ć Chrystusa w J e g o ubóstwie i wyrzeczeniu. Odznaczał szcze gólnym n a b o ż e ń s t w e m do Najśw. Maryi P a n n y. Zmarł w B o l o n i i 6.VII.1221r. 14.VIII. Św. M a k s y m i l i a n a M a r i i K o l b e Urodził r. w Zduńskiej Woli. Studiował w Rzy mie i uzyskał stopień doktora. W 1918r. otrzymał ś w i e c e n i a k a płańskie w zakonie franciszkań skim. Założył stowarzyszenie a p o stolskie - Milicje Niepokalanej, Nie p o k a l a n ó w p o d Warszawą i w J a ponii, wydawał p o polsku i japoń sku Rycerza Niepokalanej. W cza sie okupacji aresztowany i wywie ziony d o Oświęcimia. T e n wielki sługa Maryi ofiarował tam w lip cu 1941r. na śmierć głodową za ojca rodziny. Swej heroicznej ofiary d o pełnił w dniu 14.VIII. Kanonizowa ny przez J a n a Pawła II. 24.VIII. Św. B a r t ł o m i e j a A p o s t o ł a. Chrystus Pan powołując Bar tłomieja - z w a n e g o też Natanaelem - powiedział o nim: To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstę pu. Trudno ustalić czas i miejsce męczeńskiej śmierci Apostoła. Apo kryfy wymieniają j a k o j e g o tereny misyjne Indie, Arabię, Etiopię a tak że Armenię. 28.VIII. Św. A u g u s t y n a Bi s k u p a i D o k t o r a K o ś c i o ł a Święty Augustyn urodził 13.XI. 354r. Na w r ó c o n y dzięki wytrwałym modli t w o m swej matki św. Moniki i ka zaniom św. Ambrożego, przyjmuje chrzest. W 396r. zostaje biskupem Hippony. W rozwoju myśli chrze ścijańskiej zajął wyjątkowe miejsce. Pozostawił p o s o b i e wielką spuści znę - cały szereg traktatów i dzieł z zakresu filozofii i teologii. Swoje dzieje i życie w e w n ę t r z n e opisał w n i e z r ó w n a n y c h Wyznaniach". Zmarł 28.VIII. 430r.

4 6 Z życia parafii ks. Artur i roztańczeni biesiadnicy nawet nie zau ważyli, kiedy minęły trzy godziny, w czasie których pokropił deszcz, wiał lodowaty wiatr i zrobiło 25 czerwca, niedziela. Ten dzień był zakreślony w kalendarzach wielu trzcianeckich parafian. Dlaczego? No, oczywiście odpust parafialny i festyn odpustowy!! Organizatorzy z ks. Proboszczem na czele, przy czynnym współudziale x. x. Artura i Krzysztofa, pracowali nad przygotowaniami do tej uroczystości już od miesiąca. Wolontariusze nie zawiedli, sponsorzy dopisali, największym zmartwieniem była pogoda. Okazało jednak, że i ona stanęła na wysokości zadania, być może właśnie dzięki modlitwom naszych, jak zwykle oddanych sprawom parafii, sióstr zakonnych. całkiem c i e m n o. O godz zespół popular nym przebojem biesiadnym Hej sokoły zakoń czył zabawę. Święto parafialne zakończyła wspólna m o dlitwa i błogosławieństwo. Wszyscy pożegnali s ł o w a m i : D o z o b a c z e n i a na f e s t y n i e za rok! Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za zaan gażowanie, za w ł o ż o n ą pracę czy c h o ć b y tylko za cierpliwość i wyrozumiałość. Wśród uczestni Święto Jana Chrzciciela Parafialne święto r o z p o c z ę ł o mi miłych gości z gór. Dziecięcy Ze mentarzem niech b ę d ą słowa ks. Krzy uroczysta sumą w kościele i procesją. spół Góralski Zawaternik przyjechał sztofa: Następnie ks. Proboszcz oficjalnie z Gronia k o ł o B u k o w i n y Tatrzańskiej. bramkę ż y c i a. Drużyna Kży gra otworzył Biesiadę Parafialną. Na pla T o znaczy przyjechała maleńka c z ę ś ć ła w składzie: bramka - ks. Proboszcz cu przy plebani stanęły stragany i estra ( 8 o s ó b ) tego prawie o s o b o w e g o Zbigniew Wal, druga linia - ks. Rafał da. W ciągu 4 5 minut r o z p r o w a d z o n o zespołu. Agnieszka, Ania, Ula, Darek, Frąckowiak (Kuźnica 1030 l o s ó w Loterii Fantowej, z której Kuba, Mateusz i Łukasz oraz p. Maria i ks. Proboszcz Ireneusz Maraszkiewicz d o c h ó d przeznaczono na (opiekunka) zaprezentowali budowę Było wspaniale... Strzeliłem Czarnkowska) nam (parafia M.B. Saletyńskiej w Trzcian p o m n i k a Papieża i na dzieła Caritas. żywy, autentyczny i nie stylizowany c e ), w polu - ks. J a c e k Gorzelany, Każdy z n a b y w c ó w l o s ó w otrzymał folklor góralski. Oszołomiona j e g o roz ks. Artur Dudziak, ks. Krzysztof Żyga- jakiś fant. Zdarzało, że n p. młoda m a c h e m i energią publiczność reago dło, kl. Krzysztof Tomczak, kl. Marcin i elegancka pani wygrała dezodorant wała m o ż e n i e c o sztywno, ale trudno Sofij, Krzysztof Mikosza, Karol Tom for m e n a starszy, p o w a ż n y j e g o m o ś ć przecież dziwić m i e s z k a ń c o m ni czak. - grę planszową Skaczące czapecz zin. T y m bardziej, że myśli niektórych T y m c z a s e m na placu przy pleba ki, w i ę c w e s o ł o ś c i nie b y ł o k o ń c a. w i d z ó w zaprzątał już następny punkt ni trwała Biesiada. D o w o ż o n e pącz T y m bardziej, że wszyscy mieli b r a ć programu - Turniej Piłkarski o Prze ki znikały jak kamfora. P o raz drugi udział w losowaniu 6 bardzo c e n n y c h chodni Puchar Proboszcza. D o gry na prezentowali górale z zespołu Za nagród głównych. Tłum gęstniał. Pan boisku Szkoły Podstawowej nr 2 sta waternik, wciągając Edward, m i m o c h ł o d n e g o wiatru, spły nęły cztery drużyny. Arbitrem wszyst do wspólnej zabawy trzcianeckie dzie wał p o t e m przy wydawaniu smacznej kich spotkań był sędzia piłkarski Mar ci i młodzież. Chłopcy mieli okazję wy g r o c h ó w k i, k u c h a r z e przy grillach cin Wiśniewski. W m e c z a c h próbować elimina tzw. tym razem hajdukowanie i rożnie zwijali jak w ukropie. Kieł cyjnych drużyna Nauczycieli p o k o a dziewczęta zwyrtanie. Okazało baski w c a l e nie przeszkadzały w oglą nała Spółki Transportowe 3:0, a dru że nasi tancerze zupełnie dobrze so daniu rozpoczynającego programu żyna Kży wygrała z SAPA 1:0. bie radzą budząc podziw górali. Okla artystycznego. Aleksandra, Grześ, Ewe Mecz o trzecie miejsce rozstrzygnęły ski były gorące i rozładowały napię lina, Magda, Paulina, siostry Bogusia rzuty karne, którymi SAPA wygrała cie, z jakim c z e k a n o na rozstrzygnię i Kasia, czyli dziecięca grupa muzycz ze Spółkami. D o finału stanęły dru cie przeciągającego Turnieju Piłkar na kierowana przez p. Krystynę Pem- żyny Kży i Nauczycieli w regu skiego. Wreszcie pojawił rozpro pera, prezentowała w wybranym laminowym czasie ks. Artur i p. Gło mieniony kapitan zwycięskiej druży przez dzieci repertuarze. Występowa w a c z zdobyli p o jednym golu dla s w o ny, tzn. ks. P r o b o s z c z z p u c h a r e m. ły tak spontanicznie i z takim przeję ich drużyn. D e c y d o w a ł y rzuty karne. Można było przystąpić do losowania ciem, że ostatecznie rozpędziły c h m u Ks. Proboszcz obronił strzał Błażewi głównych wygranych w Loterii Fanto ry i p o k a z a ł o długo o c z e k i w a n e cza i tym s a m y m drużyna Kży w e j. Sześć c e n n y c h nagród ufundowa słońce. Można więc było spokojnie zwyciężyła w Turnieju. Wszystkie dru li: ASTER MEBEL, Agencja Własno d e l e k t o w a ć lodami, żyny reprezentowały wyrównany p o ści Rolnej Skarbu Państwa o/piła, Za i wspaniałym ciastem, k t ó r e g o p o n a d ziom dobrej amatorskiej piłki i o k a z a kład A G D Krawczyński - Czechowicz, 1500 porcji rozeszło w mig, mimo, ło, że m i m o całej zaciętości m o ż n a Firma D r e a m p p. Sarnów. Rolę sie przyznajmy szczerze, konkurencji, grać fair play a p u b l i c z n o ś ć u m i e rotki w y c i ą g a j ą c e j losy j a k ą b y ł w y s t ę p n a s z e j s c h o l i przy g o r ą c o, ale kulturalnie d o p i n g o w a ć z przejęciem Justynka. Szczęśliwcy za a k o m p a n i a m e n c i e gitary ks. Krzyszto z a w o d n i k ó w, przede wszystkim jed jęli swoimi wygranymi a na estra fa. W rolę wodzireja wcielił n i e p o nak parafianie mogli spotkać dę w s z e d ł z e s p ó ł Krystyna & Sax wtarzalny ks. Artur. z kżmi j a k o pełnymi życia i radości rozpoczynając z a b a w ę taneczną. Wo normalnymi ludźmi. Najlepszym k o dzirejem z n ó w był n i e z m o r d o w a n y napojami Następnie przywitaliśmy oklaska spełniała k ó w festynu była przez cały dzień była również Całym sercem dziękujemy tym, którzy przyczynili do zorganizowania całego Festynu. Do tego grona należą: Remigiusz Fąferek, Renata Pelczar, Mariola Szydłowska, Bożena Wargin, Wiesława Dąbrowska. Dziękujemy: - Pa niom pielęgniarkom: Marii Niećko i Danucie Feciuch, Organizatorowi Turnieju Piłkarskiego Piotrowi Kazirodkowi, - Sędziom Turnieju: Tomkowi Juckiewiczowi, Łukaszowi Szulc, Marcinowi Wiśniewskiemu, - Dyrekcji Szkoły Nr 2 za udostępnienie Boiska i szatni, - Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, by służyć na poszczególnych stoiskach oraz tym, którzy złożyli swoje dary materialne i ofiary pieniężne. Niech Wam Bóg błogosławi! o b e c n a nasza gazeta. Dzięki temu m o ż e m y zapoznać z tym, c o o festynie myślą j e g o uczest nicy. Oto ich wypowiedzi: - To wspaniałe wspólnoty przeżywanie serc, parafia dzina powinna co pomaga dzialności za swoje jako i jak integrują rozwijać miasto, - Na zeszłorocznym wspaniale, rodzina ro ks. B o h d a n DutkoMS. świętować- - Takie przedwzięcia lokalną, święta, żyje jak społeczność poczucie festynie odpowie - radny. region... bawiliśmy w tym roku jest jeszcze lepiej, dzieci są - m a m a i tata z naszej parafii. zachwycone - Ist sehr gut! O.K.!! - goście z Niemiec. - Szczera wciągnąć czasu, i serdeczna ludzi aby do wspólnej atmosfera, ale trudno zabawy, trzeba sporo - p. Maria z zespołu was rozruszać! Zawaternik". - To jedyna obaw można - Cel, z festynu przyjść impreza przyjść na który bez są że nie można dochody było tu nie - starsza pani. bawić udowadniamy, bez alkoholu - Dowiedzieliśmy bawimy wspaniale, jedziemy na którą - babcia. przeznaczone jest tak godny, - Tą imprezą dobrze w mieście, z dziećmi że można - uczestnik. o festynie w przyszłym od roku też rodziny, przy - goście z Czarnkowa, Lubasza, Siedli ska. Ku wielkiemu zdziwieniu redakcji praktycz nie nie było g ł o s ó w krytycznych, jedynie uwagi dotyczące spraw techniczno-organizacyjnych. Zostały o n e już przekazane organizatorom i b ę d ą wzięte p o d u w a g ę podczas przygotowań następ n e g o festynu. Cel, który sobie założyli organiza torzy, to znaczy wsparcie dzieła p r o w a d z o n e g o przez Caritas i dofinansowanie b u d o w y pomnika Ojca św. został osiągnięty. Największym zyskiem jest jednak to, że mogliśmy spotkać i razem przeżywać Parafialne Święto. Wolontariusz Służby Porządkowej Służbie p o r z ą d k o w e j z g ł o s z o n o z g u b i e n i e portfela z p e w n ą ilością pieniędzy. Zguba znala zła bardzo p r ę d k o. Uczciwymi znalazczyniami okazały p. Delida i jej córka, o tym trzeba koniecznie napisać i p o d z i ę k o w a ć, p o z a tym zda rzenie to doskonale oddaje atmosferę i charakter festynu parafialnego. Fotoreportaż na str Oto lista sponsorów Festynu Parafialnego, którym składamy ser deczne podziękowania za ich otwartość i hojność. Szczególne podziękowania należą : Firmie ASTER - MEBEL, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o/piła, Sklepowi AGO pp. Kraw czyńskiego i Czechowicza oraz Przedbiorstwu Handlowo-Usługowemu Dream za ufundowanie głównych nagród w Loterii Fantowej. Pan Edward Henyk, Firma ZOBAL z Siedliska, Sklep firmowy Big Star, Agencja Reklamowa ARCAN s.c. Hurtownia Art. Chemicznych uj. Słoneczna, Sklep p.nowak przv ul. Dąbrowskiego, Sklep p. Semenowicz przy ul. Dąbrowskiego, Wypożyczalnia Kaset Video p. Jurczyka, Hurtownia Art. Spawalniczych Harpo ul. Sikorskiego Energia Sp. z o.o. ul. Łomnicka, Hurtownia Art.. Spożywczych Astra, Krak p. Krajewskiego, I Sklep AGD p. Pileckiego ul. Dąbrowskiego, Sklep Chemiczny p. Pawelczyka ul. Dąbrowskiego, Sklepy Papirus, Zespół Składnic Lasów Państwowych, ul. Rzemieślnicza Sklep Rowerowy Jaguar, Sklep Motoryzacyjny p. Janika. Sklep Spożywczy Dar Sklep Odzieżowy Bartek, ZIWAKO S.C. Sklep Sportowy, Sklep AGD Krawczyński - Czechowicz, Drogeria Aster ul. Kościuszki, Przedbiorstwo Handlowe Mariola Jarek, Smaczek Burakowski i Wojtyszko, PHU Mieczysław Szydłowski, Sklep Jubilersko - Upominkowy H. Madajczak, Zakład Handlowo Usługowy Rolnik ul. Żeromskiego, Państwo Komarniccy Sklep Jelonek, Sklep Duet", Piekarnia Wemar, Piekarnia Bochenek, Piekarnia Rogalik". I Zakłady Mięsne Czarnków - Osuch, Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski p. Paszko, Spółka SAF Polska, ul. 27 Stycznia, Sklep Techniczny Stihl, Hurtownia Desko, Składnica MOT-BAS, Firma Galwano, Firma Handlowo-Usługowa - Janina Mleczak, Przedbiorstwo PHU Akme, Naczepy - Eugeniusz Machowski. Bez tych darczyńców nasz Festyn byłby na pewno znacznie skro mniejszy. Cieszymy, że byli z nami. Bóg zapłać!

5 8 9 Z życia parafii Biesiada parafialna Pan Edward Niepowtarzalny ks. Górale z zespołu żywiole Zawaternik Apetyt Występ scholi przy w swoim Artur... akompaniamencie ks. dopisywał Krzysztofa... i jego Życiowa Publiczność bramka ks. Krzysztofa dopisała Zwycięska drużyna radość

6 10 11 Wspólnota Ruchu Domowego Kościoła Jakie jest powołanie każdego człowieka? Dla wszystkich ludzi powołanie jest takie same. Pan Bóg pragnie, aby każdy z nas osiągnął życie wieczne w niebie. Bóg z niesamowitej miłości do każdego człowieka poświęcił swego Jednorodzonego Syna, aby Każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne J abyśmy mogli uświęcać. Różne są drogi tego najważniejszego w życiu powołania. Dla większości ludzi małżeństwo z zamiaru Stwórcy jest najlepszą drogą uświęcania. 1. K iedy mężczyzna i kobieta łączą ze sobą w mał żeństwie jako j e d n o cia ło, to zjednoczenie obojga w i n n o rów nocześnie stanowić j e d n o ś ć w praw dzie i miłości. Wtedy posiada o n o doj rzałość właściwą ludzkim o s o b o m stworzonym na obraz i p o d o b i e ń s t w o Boga. Rodzina, która z tej jedności dwoj ga bierze początek, zawdzięcza swą wewnętrzną spoistość ich przymierzu, które Chrystus podniósł d o rangi mał żeństwa. (List d o Rodzin J a n a Pawła II) Ruch D o m o w y Kościół RDK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świec kich w Kościele, utworzonym w 1973r. z inicjatywy ks. prof. Franciszka Blach n i c k i e g o j a k o rodzinna gałąź Ruchu Światło - Życie. W rozwoju D o m o w e g o Kościoła współpracowała ściśle z założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Ruch ten został p o w o ł a n y z myślą o zwyczajnej rodzinie i stał ogromną p o m o c ą i wsparciem dla wie lu małżeństw. O b e c n i e w e wszystkich diecezjach naszego kraju d o ruchu tego należy p o n a d rodzin. Z n a k i e m RDK, tak jak Ruchu Światło - Życie, są dwa greckie słowa O Q (światło) i ZQH (życie), w p i s a n e w znak krzyża. Znak, a zarazem na zwa Ruchu wyraża j e g o istotę i cel: Światło Chrystusa w p r o w a d z o n e w życie każdego chrześcijanina. Duchowość RDK wyrasta z d w ó c h korzeni. J e d n y m z nich jest formacja Ruchu Światło - Życie, która wskazuje p o d s t a w o w y cel chrześcija nina - poddanie w ł a s n e g o życia J e z u sowi, światłu Ewangelii, tak b y mógł narodzić N o w y C z ł o w i e k ż y j ą c y autentycznym dojrzałym chrześci Do j a ń s t w e m. Drugi korzeń stanowi Du c h o w o ś ć M a ł ż e ń s k a Ruchu Eouipes Notre D a m e. W 1938 r. w e Francji cztery mał żeństwa w rozmowie z kapłanem o. Caffarelem zwróciły o wytłuma c z e n i e, d l a c z e g o tak wielki dar jak miłość małżeńska przeżywany jest przez m a ł ż o n k ó w niejako na margi nesie ich życia religijnego. W s p ó l n e p o s z u k i w a n i a przyniosły w s p a n i a ł y o w o c - o d k r y c i e d u c h o w o ś c i życia małżeńskiego. Za ich przykładem p o szły tysiące małżeństw z wielu krajów świata. Małżeństwa te doświadczyły, że życie małżeńskie i rodzinne, przez troski i kłopoty, k o n i e c z n o ś ć ciągłego przekreślania swojego egoizmu (ze względu na potrzeby współmałżonka i dzieci), ale także radości, a przede wszystkim przez łaskę Sakramentu Małżeństwa, jest p e w n ą i skuteczną drogą d o świętości. Dzisiaj m a m y w Polsce dużą licz b ę tzw. niedzielnych katolików, którzy wiarę traktują biernie, a ich ży cie rodzinne, z a w o d o w e, towarzyskie nie różni wiele o d życia o s ó b nie wierzących. Małżonkowie często żyją razem tylko ze względu na dobro dzie ci lub opinię otoczenia. W p r o w a d z o na w życie d u c h o w o ś ć RDK nie tylko chroni małżeństwa o d r o z w o d ó w, ale też o d życia o b o k siebie. Nierzadkie są przypadki, że m a ł ż e ń s t w a, które miały już rozpoczętą sprawę r o z w o dową, po przebytych rekolekcjach RDK postanowiły żyć na n o w o, w e chrześcijańskiego, szkołą d o której przychodzi, aby p o z n a ć istotę chrze ścijaństwa, w której wspólnie poszu k u j e s e n s u p r a w d z i w e g o życia chrześcijańskiego i p o m o c y w dąże niu d o świętości (Sługa B o ż y ks. Fran ciszek B l a c h n i c k i ) dług Ewangelii. RDK dąży do o d n o w y m a ł ż e ń s t w a i r o d z i n y poprzez wdrażanie: życia s ł o w e m Bożym, ( p o przez c o d z i e n n e czytanie Pisma Świętego) aby o n o stawało słowem życia. 2. D o życia modlitwą, jako osobi stego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem. 3. P o p r z e z d o p r o w a d z e n i e i c h do przyjęcia Chrystusa jako o s o bistego Pana i Zbawiciela, aby następnie d a w a ć świadec two o swoim spotkaniu z Nim w o b e c innych ludzi. 4. D o stałego życia sakramental n e g o, zwłaszcza eucharystycz nego. Działania 1 i 2 zbliżają małżon k ó w d o B o g a. Modlitwa małżeńska, dialog małżeński p o m a g a im zbliżyć do siebie. Dialog ten polega na rozmowie dwojga ludzi wsłuchanych w siebie, wsłuchanych w B o g a, którzy poruszają zasadnicze sprawy ich ży cia małżeńskiego i rodzinnego, D o c h o dzi wtedy często d o odświeżenia wię zi e m o c j o n a l n y c h miedzy żoną i m ę ż e m, b y w a n a w e t, że o d b u d o w u j ą w ten s p o s ó b swoją miłość ze zgliszcz. 5. Spotkania w kręgach. Kręgi to małe wspólnoty rodzin, składa jące z 4 d o 7 par małżeń skich. J e d n a z nich jest parą animatorską, prowadzącą krąg. O b e c n y jest też w kręgu kapłan jako doradca duchowy. Spotka nia odbywają raz w miesią cu. Krąg rodzinny jest szkołą życia 6.Dwutygodniowe rekolek cje, służą poznaniu istoty R u c h u, j e g o zadań, a p r z e d e wszystkim zrozumieniu, czym jest prawdziwe życie chrześcijańskie. małżeństwa, które wspólnie (mąż i żona) angażują w proponowaną przez ruch formację. Krąg to grupa przy jaciół, której członkowie świadczą so bie wzajemnie wszelaką p o m o c. Mał żeństwa włączają d o kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać, wspól nie szukać odpowiedzi na pojawiające w życiu problemy. 2 R ó w n i służą równym przez świadczeniami". Ksiądz P r o b o s z c z oraz r o d z i n y z k r ę g ó w D o m o w e g o Kościoła zapra szają d o naszego Ruchu kolejne mał żeństwa, a zwłaszcza małżeństwa z pro blemami Niepotrzebują lekarza zdro wi, lecz ci, którzy źle mają. Mt opr. Ewa i Andrzej Mielczarek Warto tu zaznaczyć jakie jest miej sce dzieci w Ruchu. D z i e c k o najbardziej p o t r z e b u j e miłości między rodzicami. Przez stwo rzenie w domu atmosfery miłości, p o przez uczucia i postawy m a ł ż o n k ó w względem siebie, rodzice zapewniają najlepszą metodę wychowawczą. Nie zastąpi tej atmosfery najlepsza szkoła katolicka ani najlepsza katechizacja. Po magając rodzicom, Ruch pomaga przede wszystkim dzieciom. Praktyka RDK w pełni potwierdza skuteczność tej metody. Ruch D o m o w e g o Kościoła został powołany w Trzciance w k o ń c u 1996r. w święto Świętej Rodziny, a składa obecnie z dwóch kręgów rodzin. Pierwszym opiekunem duchowym kręgów był ks. J ó z e f J a c e k, a o b e c n i e o d dwóch lat jest ks. Proboszcz Zbigniew Wal. Członkami RDK m o g ą b y ć pary małżeńskie połączone sakramentem Warto przeczytać! Na p e w n o w i ę k s z o ś c i z n a n e jest n a z w i s k o p o e t y - k s. J a n a T w a r d o w s k i e g o. W naszej kgarni parafialnej oraz w bibliotece m o ż n a znaleźć książki z jego wierszami. W ostatnim czasie została jednak wydana książka szczególna. Niezwykłe wiersze zostały przyozdobione fotografiami p r z e p i ę k n e g o zbioru ziół z g r o m a d z o n e g o osobiście przez s a m e g o autora. J e s t to w i ę c książka zachęcająca nie tylko d o chwili refleksji nad g ł ę b o k ą treścią k a ż d e g o utworu poetyckiego, lecz również d o zatrzymania c h o ć b y na chwilę nad każdą nawet maleńką cząstką przyrody, która jest dziełem Bożym, a którą ks. Twar dowski potrafi c u d o w n i e opisywać. Piotr Starosta Ks. Jan Twardowski, Zielnik, Bronowski Studio Warszawa dzielenie swymi do (Humane vitae 2 6 )

7 12 Kiedy starzeje świat Zauważamy starzenie nasze go świata, ściany pokoju coraz bar dziej brudne i szare. Książki straciły sens, listy zaczynają : Mój drogi, dawny p r z y j a c i e l u. Już nie spotkamy więcej. Bóg przecież wybierze tylko jednego z nas. (Ks.Jan Sochoń) Pragnienie wiecznej młodości i nieśmiertelności jest stare jak świat albo tylko (?) człowiek. O b e c n e m o ż liwości medycyny pozwalają ciało odmłodzić, skorygować, upiększyć. I dlaczego nie, s k o r o n i k o g o d o tych zabiegów nie zmusza, nikomu nie dzieje krzywda. Przeciwnie, zapo t r z e b o w a n i e jest o g r o m n e, e u f o r i a i zachwyt rośnie. D l a c z e g o nie? Starość - biblijny synonim B o ż e go błogosławieństwa, utożsamiana z życiową mądrością i śmiercią. Także majestat i g o d n o ś ć, p i ę k n o ukształto w a n e przez życie. O b e d r z e ć ciało ze śladów trosk, trudów i tragedii, ra dości i nadziei to zniweczyć, odrzucić istotę ludzkiego życia, j e g o wartości, sens i naturę. T o patos, że w starości jest majestat. J e d n a k p a t o s w y r o s ł y z szacunku do życia i j e g o naturalnych p r o c e s ó w. Nasze siły gasną, marnieją, p o d o b n i e jak wszelka materia. J e s t w tym smutek, strata czegoś zna nego, oswojonego, trudnego i nie zawsze d o b r e g o ale w y d a j e... j e d y n e g o. I chociaż c h o r o b a i śmierć to przymioty Zła nie B o g a, to sam Czas z j e g o przemi janiem, zawiera przecież w B o g u. Dzień dzisiejszy B o g a (jak nazywa g o św. A u g u s t y n ) n i e p r z e m i j a, c h o c i a ż samo przemijanie ludzkiego czasu zawie ra w dniu dzisiejszym B o g a. Cokol wiek zrobiłeś, c o k o l w i e k robisz i uczy nisz w przyszłości trwa w dniu dzisiej szym B o g a. Jaki jest sens ludzkiego życia, dro gi przez n i e m o w l ę c t w o, dzieciństwo, dojrzałość i wreszcie starość? Starość ro zumianą jako k o n i e c i początek, skoro wierzymy w Życie.,,(...)skąd tu przyby łem, d o tego życia, które ku śmierci bie gnie? Czy m o ż e d o tej śmierci, która ku życiu wiedzie? - rozważał św. Augustyn. W jak różnym świetle jawi sens ist nienia, sens naturalnych p r o c e s ó w bio logicznych, którym podlega ciało i jaki wymiar nadaje to starości i śmierci? Trudno odrzucić niemal mistyczną wartość starzenia ciała i samej starości - j a k o czasu ostatniego i p i e r w s z e g o, momentu przejścia, skoro powołani je steśmy do śmierci, która ku życiu wie dzie. K s. J a n Sochoń postrzega starzenie świata i łaskę śmierci. B e z patosu, bez 13 Według młodych wielkich słów i dramatycznego roz darcia. Zawierzenie w Boski zamysł, w Boski sens. Starzeje świat, to o n o d c h o d z i, umiera, nie m a już w nim prawd w o b e c jedynej Prawdy do której zbliża człowiek. Takie pytania zostawiamy filo zofom, teologom, p o e t o m. Czasem przydarzają n a m, z j a d a c z o m chleba i budzą w nas lęk. Trudno im s p r o s t a ć, a l e c z y c o k o l w i e k w życiu i s a m o życie jest proste? Transcendentna Prawda d o m a g a odkrywania, d o m a g a materiali zacji przez doświadczenie życia. W y d a j e, ż e istnieje j a k a ś szczególna zależność czasu i staro ści, jakby dzięki niej czas zyskiwał nowy, swobodny wymiar i nowy miernik - ludzkie życie. Wydarzenia przeszłe dzieją, nawet nie tyle w e wspomnieniach (tak przyrodzonych starcom, skoro z ludźmi umiera ich świat) c o w ich ciałach, sercach, przez które i dla których działo życie. Czas zdaje krążyć w o k ó ł przeszło ści i teraźniejszości ze swobodą, ży cie toczy w wymiarach martwych i żywych, a starość jest B o ż y m bło gosławieństwem, a nie tylko zapo mnianym synonimem. Agnieszka Stypulkowska Tegoroczne spotkanie młodych na Polach Lednickich odbyło 10 i 11 czerwca. Trzcianeckiej młodzieży również nie mogło tam zabraknąć. Wraz z ks. Krzysztofem i ks. Arturem wyruszyliśmy w sobotę (10.VI.) o godz dwoma autokarami w kierunku Bramy Trzeciego Tysiąclecia. Lednica 2000 Zanim jednak opiszę całe uroczysto ści, wyjaśnię, czym jest Lednica. W i ę c są to pola nad J. Lednickim, najstarszą chrzcielnicą Polski. W związku z myślą o Chrystusie jako Bramie, przez którą mu simy w k r o c z y ć w Trzecie Tysiąclecie chrześcijaństwa, p o s t a n o w i o n o w y b u d o wać bramę symbolizującą Chrystusa. Przy jęła ona kształt ryby - znaku rozpoznaw czego pierwszych chrześcijan. Słowo ryba - p o grecku ICHTIS, którego p o szczególne głoski tworzą monogram Chry stusa, to dla nas symbol godności J e z u s a. O d czterech lat pola lednickie są miej s c e m gromadzenia młodzieży z całej Polski. Nim trzcianecka grupa tam dotar ła, zatrzymała na d w i e g o d z i n y w Gnieźnie, p o n i e w a ż g ł ó w n e uroczysto ści rozpoczynały w Lednicy dopiero o godz J a przez całą drogę stara łam s o b i e w y o b r a z i ć, jak to b ę d z i e przebiegać. Przeczytanie programu nic mi nie m ó w i ł o. Ciekawił m n i e w y g l ą d tej bramy - ryby. Wydawało mi niemożli wością to, że przez sznur ludzi i m e d i ó w może przebić Ewangelia Słowo B o ż e. Zastanawiałam, c z y rzeczywiście taka ilość o b c y c h sobie ludzi m o ż e spędzić całą n o c czuwając na modlitwie. T e pytania nurtowały mnie d o p ó k i tam nie zna lazłam. Droga d o Lednicy, parkingi dla auto b u s ó w, sektory, punkty medyczne, toale ty były doskonale o z n a c z o n e. Przy wejściu grupy młodzieży były o d syłane d o w y z n a c z o n y c h dla nich miejsc. Kiedy zajęłam s w o j e miej sce, a było to o k o ł o godz , wreszcie dotarło d o mnie, że b ę d ą tu ludzie z całej Polski. Patrząc na liczbę p r z y g o t o w a n y c h s e k t o r ó w ogarniało mnie zdumienie. Za pół godziny zrobiło spore zamiesza nie. Coraz więcej ludzi przychodzi ło i z a j m o w a ł o m i e j s c a. A k i e d y c h ó r zaczął śpiewać, udzielił mi nastrój tej niezwykłej uroczystości, tego, c o miało wydarzyć. Z cier pliwością oczekiwałam na p o c z ą tek. Wybiła godzina p o uro czystym przywitaniu rozpoczęło nabożeństwo. Następnie odbyło p o ś w i ę c e n i e przez Prymasa Polski dzwonu, któremu n a d a n o imię J e zus Chrystus. Wszystko to odbywa ł o o c z y w i ś c i e p r z y ś p i e w i e chóru. Następnym wydarzeniem, które najbardziej mi p o d o b a ł o i m o c n o utkwiło w pamięci, była procesja z Arką Przymierza (2 Sm 6,1-19). Przed nią radośnie tańczy li ludzie, za nią n i e s i o n o k o s z e, w których znajdowały tabliczki z Dekalogiem, dalej jeźdźcy na k o niach i kapłan. P o c h ó d ten o d b y wał o k o ł o godziny P o ca łym g o r ą c y m dniu zbliżał chłód. Atmosfera miłości, przyjaźni i d o b r o ci, j a k a t a m p a n o w a ł a, s p r a w i a ł a, że nie myślało o tym jak jest zim n o. O godzinie rozpoczęła Msza św. o D u c h u Świętym. Na tej Eu charystii odbył chrzest dziecka oraz b i e r z m o w a n i e m ł o d z i e ż y. B y ł o już wtedy zupełnie c i e m n o. Silne reflek tory wspaniale oświetlały miejsce p o d rybą, gdzie c e l e b r o w a n o wszystkie nabożeństwa. Z o g r o m n y c h e k r a n ó w wysłuchaliśmy przesłania Ojca świę tego, który mówił o wierze, nadziei i miłości. Odbyła również Droga Krzyżowa, której p o s z c z e g ó l n e stacje przygotowywali przedstawiciele róż nych z a w o d ó w m.in. lekarze, prawni cy. O godz w n o c y odbył akt w y b o r u J e z u s a Chrystusa na Króla Trzeciego Tysiąclecia. Miał o n wartość najwyższą. W sercu k a ż d e g o człowie ka d o k o n a ł o spotkanie i mistyczny dialog z B o g i e m. Ksiądz Prymas, jako J e z u s Chrystus zadawał nam pytanie: Czy i wy chcecie o d e j ś ć? Na to całe zgromadzenie młodzieży odpowiada ło: Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia w i e c z n e g o. Następnie o d godziny 1.30 o d b y w a ł o już przej ście przez B r a m ę Trzeciego Tysiącle cia. Na polach lednickich t e g o roku z e b r a ł o p o n a d m ł o d y c h. Organizatorzy nie spodziewali ta kiej ilości osób, więc nie wszyscy otrzy mali tabliczkę z Dekalogiem, krzyżyk i Ewangelię. Ale za to wszyscy mogli najeść na Agapie c h l e b a z m i o d e m. Myślę, że to ogólnopolskie s p o tkanie było wyrazem naszej wiary i g o towości d o pójścia za Chrystusem. Karolina Wargin

8 14 dokończenie ze str. 3. W drodze... B o w o l n o ś ć jest darem o d B o g a. W o l n o ś ć jest w e wnętrzu człowieka, w i ę c nawet gdyby nogi i r ę c e były zakute w kajdany, nie musimy c z u ć zniewo leni. Nad nami czuwa nasza Królowa, Bogurodzica Maryja, Matka Jezusa, który wyswobodził nas z naj większej niewoli, niewoli grzechu. G d y b y zajrzeć d o s e r c pielgrzymich p o z n a l i b y ś m y o g r o m ludzkich spraw, z którymi zmierzają d o swej Matki Niebie skiej: c o d z i e n n e radości, zwycięstwa, porażki, c h o roby, cierpienia, troski. Modlitwa ludzi pielgrzymu jących jest bardzo gorąca i niesie e c h e m p o mia stach, w i o s k a c h, p o l a c h i lasach naszej Ojczyzny. Towarzyszy pielgrzymom przez cały dzień o d świtu d o nocy. Dla mijanych ludzi jest to świadectwo wia ry Kościoła. Na twarzach wszystkich maszerujących zauważy prawdziwą radość, c h o ć często zanim dotrze na J a s n ą G ó r ę, trzeba przemierzyć setki kilometrów niezależnie o d p o g o d y. Dla k a ż d e g o, który decyduje na trud pielgrzymi, jest to niesa mowite przeżywanie wiary. Często zdarza, że jest to droga p r a w d z i w e g o n a w r ó c e n i a. W i e l u przez kolejne lata pielgrzymuje na J a s n ą G ó r ę, jakby u c z e stniczyli w szkole wiary, gdzie dojrzewają, dorasta ją, gdzie uczą b y ć prawdziwymi chrześcijanami. Gdy z m ę c z o n y trudem drogi młody człowiek poda k r o m k ę c h l e b a albo k u b e k z w o d ą starszej pani, b o wie, że o n a m o ż e b y ć bardziej z m ę c z o n a niż on, albo, gdy zrezygnuje z lepszego miejsca noclegu, b y mógł z n i e g o skorzystać ktoś inny, to znak, że w j e g o sercu dzieje c o ś niezwykłego. Może na c o dzień tego nie robi? M o ż e zajęty swoimi sprawami nie zauważa w o k ó ł siebie ludzi potrzebujących? Tym czasem szlak pielgrzymkowy uczy pokory, miłości, w z a j e m n e g o szacunku, przyjaźni. J e s t to czas p o ś w i ę c o n y B o g u, czas łaski, czas uświęcenia człowie ka. Pielgrzym składa w ofierze s a m e g o siebie i staje darem dla innych a przecież właśnie tego pra gnie o d nas Chrystus, który pierwszy sam siebie zło żył w ofierze za nas. Podążając d o Matki upodabnia m y d o Niego i stajemy prawdziwie J e j dzieć mi a J e g o braćmi i siostrami. Oczywiście w pielgrzym k a c h biorą udział różni ludzie i zdarzają tacy, którzy chcieliby zafundować sobie o b ó z wędrowny, lecz są to wyjątki. Z d e c y d o w a n a w i ę k s z o ś ć przeży wa wędrowanie z Bogiem w sposób głęboki, c o później ma swoje odbicie w życiu codziennym. Ci, którzy nie potrafią otworzyć swoich serc dla Boga, niech b ę d ą o b e c n i w sercach ludzi rozmodlonych. B o B ó g k o c h a k a ż d e g o człowieka a zwłaszcza ta kiego, który jest daleko o d Niego i pragnie sprowa dzić g o na swoja drogę - drogę życia. Szlak piel g r z y m k o w y c z e k a. Miejmy nadzieję, że nigdy nie zabraknie c h ę t n y c h d o pójścia p r z e d tron naszej Matki. Piotr Starosta Pod wpływem jednego z artykułów majowego numeru Światła z La Salette nasz czytelnik zapragnął podzielić swymi refleksjami dotyczącymi wspomnień z Kresów zwią zanych z czcią, jaką tamtejszy lud miał i zachował do dziś dla Matki Bożej, choć tak daleko od swoich rodzinnych stron. Było to możliwe dzięki wierze matek, które wytrwale prze kazywały wiarę kolejnym pokoleniom. Dwie Matki Moja Matka wpajała mi wiarę w B o g a, nauczyła czcić Matkę B o s k ą, Matkę Niebieską. W parafii p o d w e z w a n i e m św. R o c h a w Borodziewiczach (na K r e s a c h ) p o z n a w a ł e m tajemnice o B o g u i Matce Boskiej, p o d czujnym o k i e m mojej Matki. Na kresach Mat ka B o s k a była c z c z o n a licznie w c u d o w n i e łaskami słynących obra zach. W ś r ó d nich najważniejsze miejsce zajmował obraz Ostro bramski. W drugiej p o ł o w i e XVII w. w Wielkim Kstwie Litew skim było kilkanaście sławniejszych o d n i e g o w y o b r a ż e ń Matki Boskiej uchodzących za c u d o w n e. Sławniejszym obrazem był obraz Matki Boskiej w Trokach. W 1611 r. pielgrzymował do n i e g o ksiądz Piotr Skarga i ten obraz jako drugi p o c z ę s t o c h o w s k i m został koro n o w a n y w Polsce. U Ostrej Bramy złote lampki I ludzkie serce pała z niemi W pustej uliczce, samotniczą gorą razem: porą Późny pod przechodzień klęknął 15 ŚWIATEŁKO Kochani! Witajcie w wakacyjnych miesiącach, w czasie odpo czynku i radosnych zabaw. Czy w tych dniach pamię tacie o Panu Bogu? Staraj cie dziękować Jemu za każdy dzień wakacji. Nie zapominajcie o nie dzielnej Eucharystii, o modlitwie, o rozmowie z J e zusem. obrazem Twarz Jej przejasna takie blaski n i e c e Taką nadzieją Boskie oczy płoną Jakby już wszystkich zatułanych w świecie Miała powrócić na Ojczyzny łono!... Artur Opmann Inny słynny obraz Matki Boskiej znajdował w K r e w o B o runach. Cudowna była j e g o historia. Obraz ó w otrzymał p e w i e n szlachcic o d połockich bazylianów. Z należnym szacunkiem umie ścił w swoim dworze. P e w n e g o jednak razu obraz zniknął. J e g o właścicielowi objawiła w e śnie Matka B o s k a zalecając, aby w miejscu, gdzie obraz znajduje, zbudował kościół. W ten s p o s ó b w l r. w ś r ó d b o r ó w stanęła bazyliańska c e r k i e w. Bazylianie zbudowali klasztor i prowadzili szkołę, w której m.in. kształcił później przyjaciel Mickiewicza Antoni Edward Odyniec. Święci polscy cz. II Inny c u d o w n y obraz Matki Boskiej znajdował u bazylia n ó w w ślicznie p o ł o ż o n y m nad jeziorem Drywiaty ( 4 0 k m ) - Brasławiu. 2 Tak lud k r e s o w y był przywiązany d o swojej Matki Niebieskiej i takim pozostał, gdy w y w o ż o n o na Sybir. Każda rodzina najpierw zabierała z d o m u krzyż i obraz Matki B o s k i e j. Kiedy p o wojnie wypędzani Polacy przybywali na Ziemie Odzyskane, to zabierali ze s o b ą obrazy Matki Boskiej. Obraz z Podkamienia k o r o n o w a n y w 1727r. znalazł w kościele d o m i n i k a n ó w w e Wrocławiu. Tak że znajdujący w głównym ołtarzu naszej świątyni obraz ( k o p i a ) Matki Boskiej Ostrobramskiej na p e w n o został przywieziony przez nie znanych już dzisiaj tułaczy z k r e s ó w. T o Matka Niebieska jed n a k o przygarnia czy to tułaczy z kresów, czy z centralnej Polski. T o O n a j e d y n a nie zostawia s w o i c h dzieci. Matka, która była w tajdze syberyjskiej i na dalekim w s c h o d z i e, w Sielcach nad O k ą i n a d Nysą Łużycką. Ta, która j e d n a k o świeci z C z ę s t o c h o w y i z Ostrej Bramy. Pragnieniem mojej Matki było b y ć w Częstocho wie, p o k ł o n i ć i o d d a ć hołd. Nie było to dane w jej życiu. W i ę c kiedy tylko m o g ł e m pójść z Pielgrzymką Koszalińsko-Kołobrzeską, spełniłem mojej Matki pragnienie. O b e c n i e pozostała mnie tylko Matka Niebieska. Józef Pobiarżyn 2. Za przyczyną Kingi od kryto w B o c h n i sól ka mienną. 1. Kinga urodziła w 1234r. Była córką króla Węgier - Beli IV. O d dzieciństwa lubiła modlić. Ota czała opieką ubogich. J a k o 13-letnia dziewczynka poślubiła kcia krakowskiego Bolesława. 3. Kinga założyła szpital dla trędowatych, ubiera ła żebraków, troszczyła o każdego człowieka. dokończenie na str. 16

9 4. To ona właśnie zaprowadziła zwyczaj odprawiania rorat podczas Adwentu. Zaraz po święcie błogosławionej Kingi wspominamy św. Krzysztofa (25.VII). Nie jest on, co prawda polskim świętym, ale jest patronem wszystkich kierowców, podróżujących i patronem ks. Krzysztofa, którego na pewno dobrze znacie. Kdzu Krzysztofowi życzymy z okazji imienin dużo, dużo łask Bożych. 5. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Oddała modlitwie i pokucie. Zmarła w 24.VII.1292r. Wakacyjna krzyżówka 1. Nasza Ojczyzna. 2. Na nim sprawowana jest Eucharystia. 3. Ubiera go kapłan do Mszy św. 4. Miejsce szczególnej czci Maryi w Polsce. 5. Opiekun Jezusa. 6. Kieruje diecezją. 7. Otarła twarz Jezusowi. 8. Szósty grzech główny. 9. Używany podczas Eucharystii. 10. Jeden z Ewangelistów , która wszystko zrozumie.

Przyleciała ze skrzydłami z listków przylaszczek i kwiatów jabłoni z kokoryczy uwitej koronie Maryja!

Przyleciała ze skrzydłami z listków przylaszczek i kwiatów jabłoni z kokoryczy uwitej koronie Maryja! Nr 2 (2) MAJ 20 INFRMATR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE Przyleciała ze skrzydłami z listków przylaszczek i kwiatów jabłoni z kokoryczy uwitej koronie Maryja! W odświętnym z gór płaszczu Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1988r.

Ukazuje się od 1988r. Ukazuje się od 1988r. KALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2011 Kwiecień 23 kwietnia, Wielka Sobota Ukazał się wielkanocny numer Głosu Pocieszenia. 7 maja, sobota Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbył się uroczysty

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

W zakrystii. Spis treści. Dobro rodzin, dobro Ojczyzny...

W zakrystii. Spis treści. Dobro rodzin, dobro Ojczyzny... MAGAZYN PARAFIALNY 4 (96)/2010 1 Spis treści W zakrystii 1 Dobro rodzin, dobro Ojczyzny... Miłość, która powraca felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 Słowo Boże 3 Rodzina w Biblii ks. Paweł Rogalski

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

W naszej Wspólnocie parafialnej

W naszej Wspólnocie parafialnej W naszej Wspólnocie parafialnej W prawie 40-letniej historii istnienia naszej wspólnoty parafialnej wpisuje się srebrny jubileusz Apostolatu Maryjnego. Z tej okazji w niedzielę 9 października kazania wygłaszali

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011 Przyjdź, Panie Jezu Rozpoczynający się Adwent jest odpowiednim momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem, a także dobrym

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała ZBĄSKIE SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. W numerze: Procesja Bożego Ciała Proroctwa Spotkanie młodych - Lednica

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

marzec, kwiecień 2013

marzec, kwiecień 2013 1 W NUMERZE: Sprawozdanie duszpasterskie Wspólnota wiary Wydarzenia w skrócie Dzieci i ryby głosu nie mają... Dr House według Ewangelii św. Łukasza Losy saletynów Kolędowanie w Telewizji Trwam Byliśmy

Bardziej szczegółowo

IV ZJAZD PRENOWICJATU

IV ZJAZD PRENOWICJATU KRAKOWSKIEJ INSPEKTORII SALEZjaNÓW maj ROK XV 2015/151 Spis Treści: 2 Z życia Inspektorii 6 Ze świata salezjańskiego 10 Kielce 11 Korosteszów 12 Kraków - Łosiówka 14 Kraków - Różana 15 Kraków - Szkoła

Bardziej szczegółowo

KRÓLEST WO MIŁOŚCI. Radosne spotkania. Rozważania różańcowe. Wspomnienie zmarłych. 11 Listopada. Z kroniki ks. Stanisława

KRÓLEST WO MIŁOŚCI. Radosne spotkania. Rozważania różańcowe. Wspomnienie zmarłych. 11 Listopada. Z kroniki ks. Stanisława ISSN 1732-6257 WIADOMOŚCI Z PARAFII październik listopad 2010 nr 7 (76) KRÓLEST WO MIŁOŚCI Radosne spotkania Rozważania różańcowe Wspomnienie zmarłych 11 Listopada Z kroniki ks. Stanisława Chrystus Król

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Na Rozstajach. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego

Na Rozstajach. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego Na Rozstajach Nr 04 (268) Kwiecień 2014 r. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego Grafika: Piotr Dembski Wy wszyscy, którzy głosicie śmierć Boga, którzy szukacie sposobu, by usunąć Boga z

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo