Nr 4/5 (4/5) LIPIEC-SIERPIEŃ 2000 INFORMATOR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 4/5 (4/5) LIPIEC-SIERPIEŃ 2000 INFORMATOR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE"

Transkrypt

1 Nr 4/5 (4/5) LIPIEC-SIERPIEŃ 2000 INFORMATOR PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE

2 2 W dniach czerwca kil ka dziewcząt z naszej parafii bra ło udział w rekolekcjach p o w o łaniowych u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Poznaniu. Wspaniałym świętem para fialnym okazał drugi festyn odpustowy zorganizowany w dniu 25 czerwca, na którym licznie zebrali przedstawicie le naszej parafii, ale o b e c n i byli też nasi bliscy z parafii M.B. Saletyńskiej, jak również goście spoza Trzcianki. Wiara i Światło - wspólnota dzieci (35 o s ó b ) niepełnospraw nych i ich opiekunowie będą wspólnie przeżywali wakacje w Pszczewie, małej m i e j s c o w o ści n i e d a l e k o Międzyrzecza w dniach lipca. D u c h o w y m o p i e k u n e m w s p ó l n o t y jest ks. J a c e k. Również d o Pszczewa w y jadą, w dniach lipca, młod si ministranci, schola dziecięca i Dziecięcy Żywy Różaniec (38 dzieci) p o d opieką ks. Krzyszto fa, s. Anny i s. Beaty. Pielgrzymka piesza d o Czę stochowy wyruszy, jak c o roku. w ostatni dzień lipca. Wszyscy chętni, dysponujący czasem w o l nym m o g ą jeszcze zgłaszać. Naszą w s p ó l n o t ę parafialną opuszcza k s. Leszek Podsiadło, który zostaje skierowany d o D ę b o w c a, gdzie b ę d z i e p r a c o w a ł w wydawnictwie saletyńskim i ks. Artur Dudziak, który wkrót c e uda w podróż d o dalekiej Brazylii. Na ich miejsce przyby wają kża Leszek Suchodolski oraz Mieczysław Bała. Również w d o m u zakonnym sióstr franci s z k a n e k następuje zmiana. D o Pszczewa wyjedzie siostra Anna zaś siostra Małgorzata d o Lubie nia K u j a w s k i e g o. D z i ę k u j e m y s e r d e c z n i e za p r a c ę w n a s z e j parafii tym, którzy nas opuszcza ją i w i t a m y n o w o p r z y b y ł y c h życząc wielu B o ż y c h łask. KRONIKA PARAFIALNA Chrzty: W miesiącach letnich Msze św. odprawiane są wg następującego porządku: W n i e d z i e l ę o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, O d p o n i e d z i a ł k u d o p i ą t k u o godz. 6.30, 7.15, Kancelaria parafialna czynna: O d poniedziałku d o piątku w godz Biblioteka Parafialna i kiosk c z y n n e : O d poniedziałku d o piątku w godz W s o b o t ę w godz W niedzielę w godz SPROSTOWANIE: W poprzednim numerze Światła z La Salette w artykule poświęconym św. Jano wi Chrzcicielowi znalazł błąd. Pomyłkowo przypisane mu zostało niepokalane po częcie, tymczasem pamiętamy, że bez grzechu pierworodnego narodziła tylko Naj świętsza Maryja Panna. Za pomyłkę serdecznie przeprasza autor artykułu oraz redakcja. INFORMATOR P A R A F I I PW. Ś W. J A N A C H R Z C I C I E L A W T R Z C I A N C E Bożymi Śluby; Mariusz Weiman i Katarzyna Piekarska J a c e k Dzikiewicz i Iwona Tatarynowicz Grzegorz Wargin i Katarzyna Skrzypczak Robert Czapliński i J o a n n a Pachowicz Cezary Pluta i Ewa S e m e n o w i c z Piotr Czeppil i Izabela Wieńska Przemysław Giera i Wioletta Wilk Sebastian Sobolewski i Wioletta Gliszczyńska Andrzej Tomkiewicz i Agnieszka Górska Łukasz Parol i Agnieszka Wojcieszczuk Paweł Smereczniak i Nina Kaźmierak Andzrej Hałuszczak i Anna Olczak Rudolf Westphal i Irena Chełmińska Przemysław Polak i Anna Sumińska Artur Delikat i Sylwia Świerblewska Adam Radecki i Alicja Kuta Szczęść Boże młodej parze Zgony: Piotr Marian Zięba Gizela Irmegarda Ratajczak B o l e s ł a w Wróbel Marian Lech W ł o d e k Aniela Wojtoń Aleksander Tyler Franciszka Nowicka J ó z e f Kolatorski Dorota Frankowska Danuta Turkiewicz-Ziegenhagen Wanda Samek J ó z e f J a n Lechowicz Józef Gębala Stanisław Pleszewa Andrzej Rybarkiewicz Tadeusz Ziółkowski Wieczny odpoczynek Wakacje... Czas, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, bardzo radosny i pogodny, dany nam od Pana Boga. Wypoczynek bowiem człowieka, wpisany jest w odwieczny plan Stwórcy. Rodzi jednak pytanie czy my, ludzie XXI już wieku umiemy świętować, odpoczywać? Czy potrafimy dobrze wykorzystać czas? Nie daj mi nigdy odpocząć od Ciebie! Paweł Giera Adrian Konrad Wesołowski Julian Pańczyszyn Kacper Czesław Mazur Marta J o a n n a Tryba Michał Mroczyński Aleksandra Polcyn Marlena Grencel Gabriela Zdanowicz Natalia Różeńska Stały dziećmi 3 racz im dać Panie Redaguje: Ks. Zbigniew Wal MS - (red. nacz.) z zespołem. DTP: Studio DRK DRUK: ARCAN s.c. Adres redakcji: Parafia Św. Jana Chrzciciela, ul. Żeromskiego 39, Trzcianka, tel. (0 67) Redakcja zaprasza do współredagowania naszego informatora. Zastrzega sobie prawo wyboru i skracania artykułów. Niedzielę zamieniliśmy n a pracę na działce i odrabianie d o m o w y c h za ległości. Przehandlowaliśmy ją na gieł dach i bazarach. A wakacyjny urlop? Nawet, jeśli j e d z i e m y z rodziną n a wczasy, t o czy m a m y czas na w s p ó l n e rozmowy, na bycie ze sobą, na wspól ny obiad i Eucharystię, wyjazd do lasu? Czy więcej chwil p o ś w i ę c a m y swoim maluchom? Wakacje często traktujemy jak zwolnienie od tego wszystkiego, c o jest rutyną, c o trzyma nas w kieracie c o dzienności, szarej egzystencji. C h c e m y być daleko o d ludzi, być m o ż e nie chcianych, czy nie lubianych. O d dni pełnych pracy, ciężkich j a k ołowiane n i e b o. G d z i e w tym wszystkim jest miejsce dla Boga? S c h o w a n y n a dnie walizki, jakbyśmy g o wstydzili. No, b o jak tu u k l ę k n ą ć d o modlitwy, g d y tyle miejsc jeszcze c z e k a d o zwiedza nia. J a k zanurzyć w słowie Pana, gdy telewizja, na którą wreszcie jest czas, filmy, teatry, zabawa? Niedzielna Eucharystia?! Ale przecież jezioro, pla ża, ryby... J a k to pogodzić?! A już róża niec, chwila zadumy? J e z u, czy musisz być tak wymagający? Zaczekaj do września. Przyjdę d o Ciebie n a rozpo częcie roku szkolnego, poproszę o szóstki dla m o i c h dzieci, przybiegnę Pielgrzymka, jest wędrówką do miejsca świętego, wyrazem religijnej potrzeby poświęcenia i błogosławieństwa w miejscu napełnionym świętą obecnością Boga i sprzyjającym skupieniu. Miejsca, do których zdążają pielgrzymi znane są we wszystkich wielkich religiach i w kulturach starożytnych. O d początku chrześcijaństwa wy znawcy Chrystusa, przede wszystkim ci, którzy pochodzili z dala o d Ziemi Świętej, podążali d o miejsc związanych z historią z b a w i e n i a, a s z c z e g ó l n i e z O s o b ą Zbawiciela. Znamy miejsca, które dla nas chrześcijan mają ogrom n e symboliczne znaczenie: Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Góra Synaj. Kie dy znalazły o n e p o d p a n o w a n i e m islamu, królowie chrześcijańscy orga nizowali wyprawy krzyżowe b y je o d z y s k a ć. Nie zawsze odzyskiwanie tych miejsc miało taką formę, jakiej b y J e z u s oczekiwał. Są takie miejsca, które zyskały sławę w ciągu d w ó c h tycy lat chrześcijaństwa, aż d o c z a s ó w dzi siejszych. W średniowieczu najbardziej znanym miejscem pielgrzymkowym było Santiago d e Compostella - Sank tuarium św. J a k u b a Apostoła w Hiszpa nii, d o k ą d zmierzali pątnicy z całej na pasterkę, n a rezurekcję. Ale teraz? Lato, lato, lato... Taki upał, a ja m a m siedzieć w dusznym kościele? Panie, zginam przed T o b ą kolana i proszę - nie daj mi nigdy o d p o c z ą ć o d Ciebie, o d T w e j Miłości! Nie daj mi zwolnienia o d uczestnictwa w e Mszy Św., ani urlopu z miłości d o drugiego człowieka. Proszę, niech znajdę w T o b i e m o j e o d p o c z n i e n i e. Daj mi czas n a rekolekcje, pielgrzymkę, dni skupienia, r o z m o w y z moimi dziećmi o Tobie. N i e s p o k o j n e jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w T o b i e ( ś w. Au gustyn) S. Beata w drodze... chrześcijańskiej Europy, również z Polski. W ciągu ostatnich kilkuset lat stały z n a n e n a całym świecie miej sca objawień maryjnych: Gwadelupa w Meksyku, Lourdes i La Salette w e Francji c z y Fatima w Portugalii. Piel grzymi wędrują też d o miejsc, gdzie szczególnym szacunkiem i czcią ota c z a n e są słynące łaskami figury i obra zy. O d m o m e n t u, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadł polski papież, bardziej znana w świecie stała C z ę s t o c h o w a wraz z J a s n ą Górą, gdzie króluje Czarna Madonna. Sierpień jest c z a s e m, k i e d y z e wszystkich stron Polski ku Jasnej Górze zmierzają tysiące pielgrzymów. Podczas, g d y w i ę k s z o ś ć urlopo w i c z ó w marzy o wypoczynku n a d m o r z e m l u b w górach, tysiące ludzi decyduje n a podjęcie trudu piel grzymiego n i e b o j ą c ani spiekoty, ani deszczu. Najdłuższą historię posia da P i e l g r z y m k a W a r s z a w s k a, k t ó r a wyrusza c o roku już o d lat tj. o d roku J e j śladem z różnych stron Rzeczypospolitej poszły kolejne gru py pątników. Nie przerwały tej trady cji nawet rozbiory. Chociaż pielgrzymki mają zazwyczaj charakter wynagradza jący, pokutny, dziękczynny lub służą wyproszeniu u B o g a przez wstawien nictwo Maryi jakiejś prośby, to w naj trudniejszych dla naszego narodu okre sach przybierały często charakter ma nifestacji patriotycznej. Spotkania P o l a k ó w n a szlaku pielgrzymim i na J a snej G ó r z e okazywały b o w i e m nie jednokrotnie jedyną okazją, b y w tak dużym gronie p o k a z a ć, że m i m o znie wolenia zewnętrznego w swoich ser cach jesteśmy narodem wolnym. dokończenie ze str. 14.

3 4 Czuwanie 3.VII Św. T o m a s z a A p o s t o ł a. W ósmym dniu p o zmar twychwstaniu niewierny Tomasz wyznaje swą wiarę, na zywając J e z u s a P a n e m i B o g i e m. Głosił Ewangelie Partom, a także w Indiach. Najstarsze przekazy w s c h o d n i e świad czą o dniu 3.VII jako pamiątce jego męczeńskiej śmierci. 6.VII Bł. M a r i i T e r e s y L e d ó c h o w s k i e j. Młodość spę dziła na dworze kżnej saksońskiej. Zetknięcie z fran ciszkankami misjonarkami Maryi skierowało ją na drogę cał kowitego poświęcenia działalności misyjnej wśród Mu rzynów. W tym celu w 1894r. zakłada Sodalicje św. Piotra Klawera w Rzymie, wydaje pismo E c h o z Afryki i Murzy nek, organizuje wydawnictwo katechez i książek religij nych w 19 narzeczach murzyńskich. Swoją wszechstronną działalność misyjną łączy z umiłowaniem modlitwy, a w szczególności n a b o ż e ń s t w a d o Najświętszego Sakra mentu i Najświętszego Serca Pana J e z u s a. Zmarła w Rzymie 6.VII.1922r VII Ś w. B e n e d y k t a O p a t a. Urodził ok. 480r. w Umbrii w dzisiejszych W ł o s z e c h. P o kilkuletnim okresie życia pustelniczego założył n o w ą w s p ó l n o t ę zakonną, be nedyktynów. Życie b e n e d y k t y n ó w w myśl oryginalnej Re guły św. Założyciela m a stanowić syntezę modlitwy i pracy. Zmarł 21.III. 543r. Rodzina zakonna św. Benedykta ma nie p o r ó w n y w a l n e zasługi dla Kościoła i kultury europejskiej. Zakon wydał świętych i błogosławionych, 23 papieży, pisarzy. Paweł VI w 1964r. ogłosił św. B e n e d y k t a Patronem Europy. Klasztor na Monte Cassino został założo ny właśnie przez niego. 24.VII B Ł K i n g i. Kinga kżna krakowska, córka króla Podczas węgierskiego Beli IV została sprowadzona d o Polski w 1239r. i zaręczona z małoletnim kciem sandomierskim Bolesła w e m Wstydliwym, który w cztery lata później objął rządy Czas na dworze królewskim. Legenda przypisująca jej odkrycie soli w B o c h n i wiąże p r a w d o p o d o b n i e ze sprowadze niem d o kraju g ó r n i k ó w z Węgier. W Starym Sączu założyła klasztor klarysek, w którym zmarła w 1292r. Swój aktywny współudział w rządach męża łączyła z g ł ę b o k i m życiem Te chrześcijańskim. wewnętrznym, modlitwą i miłosierdziem Bł. Kinga jest patronką g ó r n i k ó w B o c h n i i Wieliczki. 25.VII J a k u b a A p o s t o ł a. Święty J a k u b wraz z Piotrem i J a n e m był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Chrystusa na górze T a b o r oraz J e g o Myślę, agonii podczas modlitwy w ogrodzie Oliwnym. Był przede wszy stkim apostołem wśród swoich braci Żydów. Poniósł śmierć m ę c z e ń s k ą w Jerozolimie o k o ł o roku VII. Ś w. I g n a c e g o L o y o l i. Św. Ignacy urodził w 1491r. na zamku w Loyoli jako syn m o ż n e g o rodu hi szpańskiego. Ranny w czasie inwazji francuskiej, podczas długiej rekonwalescencji doznaje przemiany serca. Odtąd rozpoczyna j e g o służba w Kościele i dla Kościoła. Stu diuje w Hiszpanii, a p o t e m w Paryżu i tam wraz z towarzy szami - 15.VIII.1534r. składa ś l u b y z a k o n n e z a k ł a d a j ą c Towarzystwo J e z u s o w e (jezuici). Zmarł 31.VIII.1556r. P o w s z e c h n i e jest znany jako autor Ćwiczeń d u c h o w n y c h Pius XI w 1922r. ogłosił g o patronem rekolekcji. W dniach czerwca r. odbyło XIII Czuwanie Młodzieży z parafii saletyńskich z całej Polski. W składzie 23 o s ó b, z ks. Arturem Dudzia kiem na czele, wyjechaliśmy z Trzcianki 15 czerwca. To. c o było dla nas najważniejsze, to fakt. że byliśmy zwolnieni z zajęć w piątek i poniedziałek! Noclegi i posiłki mieliśmy w D o m u Rekolekcyjnym zaraz przy kościele. Ty. który nie byłeś, możesz b y ć pewien - żałuj - dużo straciłeś! W sumie było ok. 200 o s ó b z różnych stron Polski. M.in. z Limanowej, z Trzcinnicy, z Kobylanki, z Olsztyna, z Gdańska, n o i oczy wiście z Trzcianki!!!, ale jak wiadomo (jak my to mówi m y ) nie liczy ilość, ale jakość. A to, c o uderza w D ę b o w c u, to s p o k ó j, cisza i alejka pięknych czer w o n y c h róż. Był to czas wykorzystany c o do minuty. W i ę c e j s z c z e g ó ł ó w nie zdradzę, za to zapraszam na kolejne czuwanie, tym razem już XIV. Pamiętaj, nie m o ż e Ciebie zabraknąć!!! O t o a n o n i m o w e wypowiedzi uczestników czu wania: - A t m o s f e r a była bardzo - Poznaliśmy Wszyscy dużo miła. ciekawych byli dla siebie ludzi. bardzo przyjaźni i ser deczni. M o d l i t w y były takie jakby inne, takie szcze gólne... modlitw Dni każdy był bardzo były szczegółowo, ale skupiony. bardzo ciekawie zaplanowane. spędzaliśmy w grupie, cert, spektakl, I miejsce rozgrywki w - Trzcianka dni zajęciach rozrywki (np. sportowe rozgrywkach - zmieniły piłki nożnej w naszym tam piękne do każdego, życiu. Słowo Boże- które sprawiło, przema że (lepiej) p a t r z y m y na wiele trudnych że każdy przeżył pobyt na swój s p o s ó b, ale w każdym wewnętrzna kon zajęliśmy górą!!). wiele Usłyszeliśmy wiające na modlitwach, było też trochę inaczej spraw. w zaszła Dębowcu jakaś zmiana. Alicja Rzepko I a L.O. Świadectwo czuwanie młodzieży było dla mnie niesamo witym doświadczeniem dzięki któremu inaczej spoj rzałem na B o g a. P o Sakramencie Pojednania i p o Eucharystii poczułam J e g o miłość i bliskość. Przeko nałam, że B ó g bardzo mnie k o c h a i ma w o b e c mnie wspaniały plan zbawienia. Na p e w n o w r ó c ę tam za rok. 5 Czy znów będziesz na kogoś krzyczał? - zapytano mnie w domu, kiedy zasiadłem, żeby napisać coś dla gazety. Przyznam, że zrobiło mi trochę nie wyraźnie... Nie zamierzałem i nadal nie myślę nikogo pouczać ani na nikogo krzyczeć. Odważam tylko przelewać na papier swoje wątpliwości i rozmy ślania nad otaczającym nas światem, sądząc, że zachęcę w ten sposób innych do refleksji. Czas, by wiele przemyśleć... Mamy teraz lato i w a k a c j e. T o dobry czas, b y wiele rzeczy przemyśleć, przyjrzeć i dostrzec to, c o umyka naszej uwadze, gdy z ze garkiem w ręku pędzimy o d jedne g o zajęcia d o drugiego. Teraz m o ż e m y n i e c o zwolnić o b r o t y, o d e tchnąć swobodniej zrzucając służbo w y uniform krawata i garnituru, ele ganckiej garsonki, sztywnego k o m binezonu. C h o ć przez miesiąc, czy dwa dać sobie trochę luzu. No wła śnie, więcej luzu... P a m i ę t a m j a k kilka lat t e m u zwiedzaliśmy Gdańsk - lato, upał, szorty, koszulki-bokserki, dekolty itp. Pamiętam, jak głupio poczuliśmy, jak szybko narzucaliśmy c o ś na sie bie, gdy... weszliśmy d o kościoła św. Brygidy. Okazało, że wakacyjny luz i swoboda wcale nie zwalnia od Myślenia, a my, nie myśląc, pomyli liśmy kościół z plażą. I p o t e m było nam wstyd... Pamiętam też, o czym rozmawialiśmy później. Że to już nie tylko sprawa tego, jak latem ubrani przychodzimy do kościoła. B y ć m o ż e w ten s p o s ó b objawia nasz próba zamknięcia d o szafy szacunku, uczci wości, wierności, godności... Niech sobie tam leżą przez w a k a c j e. Kie dy s k o ń c z y urlop, wyjmiemy je c h o w a j ą c letnie ciuchy. Ale wtedy m o ż e o k a z a ć, że jakaś taka przy ciasna, w i e r n o ś ć nadjedzona przez m o l e, a s z a c u n e k osiwiał k u r z e m i pajęczynami. I będzie nam wstyd. Tak sobie wtedy rozmawialiśmy. A teraz o p o w i a d a m o tym, b o przecież chyba większości z nas zda rzały sytuacje, w których p r ó b o waliśmy sobie zrobić urlop o d p e w nych wartości. I na p e w n o tak, jak mnie, pozostał Wam żal. Żal d o sa m e g o siebie. Skorzystajmy z chwili w o l n e g o czasu, aby nad tym za stanowić i p o prostu tego uniknąć. Może w ten s p o s ó b p o c z u j e m y prawdziwy o d d e c h lata, wakacyjną radość i szczery, słoneczny uśmiech. A w e wrześniu z n ó w spotkamy by wspólnie szukać rozwiązania nur tujących nas p r o b l e m ó w. Piotr Syrotiak 8.VIII Ś w. D o m i n i k a K a p ł a n a. Założyciel zakonu kaznodziej skiego - dominikanów. Urodził ok. 1172r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku W swej misyj nej i k a z n o d z i e j s k i e j działalności głosił Ewangelię, starając naśla d o w a ć Chrystusa w J e g o ubóstwie i wyrzeczeniu. Odznaczał szcze gólnym n a b o ż e ń s t w e m do Najśw. Maryi P a n n y. Zmarł w B o l o n i i 6.VII.1221r. 14.VIII. Św. M a k s y m i l i a n a M a r i i K o l b e Urodził r. w Zduńskiej Woli. Studiował w Rzy mie i uzyskał stopień doktora. W 1918r. otrzymał ś w i e c e n i a k a płańskie w zakonie franciszkań skim. Założył stowarzyszenie a p o stolskie - Milicje Niepokalanej, Nie p o k a l a n ó w p o d Warszawą i w J a ponii, wydawał p o polsku i japoń sku Rycerza Niepokalanej. W cza sie okupacji aresztowany i wywie ziony d o Oświęcimia. T e n wielki sługa Maryi ofiarował tam w lip cu 1941r. na śmierć głodową za ojca rodziny. Swej heroicznej ofiary d o pełnił w dniu 14.VIII. Kanonizowa ny przez J a n a Pawła II. 24.VIII. Św. B a r t ł o m i e j a A p o s t o ł a. Chrystus Pan powołując Bar tłomieja - z w a n e g o też Natanaelem - powiedział o nim: To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstę pu. Trudno ustalić czas i miejsce męczeńskiej śmierci Apostoła. Apo kryfy wymieniają j a k o j e g o tereny misyjne Indie, Arabię, Etiopię a tak że Armenię. 28.VIII. Św. A u g u s t y n a Bi s k u p a i D o k t o r a K o ś c i o ł a Święty Augustyn urodził 13.XI. 354r. Na w r ó c o n y dzięki wytrwałym modli t w o m swej matki św. Moniki i ka zaniom św. Ambrożego, przyjmuje chrzest. W 396r. zostaje biskupem Hippony. W rozwoju myśli chrze ścijańskiej zajął wyjątkowe miejsce. Pozostawił p o s o b i e wielką spuści znę - cały szereg traktatów i dzieł z zakresu filozofii i teologii. Swoje dzieje i życie w e w n ę t r z n e opisał w n i e z r ó w n a n y c h Wyznaniach". Zmarł 28.VIII. 430r.

4 6 Z życia parafii ks. Artur i roztańczeni biesiadnicy nawet nie zau ważyli, kiedy minęły trzy godziny, w czasie których pokropił deszcz, wiał lodowaty wiatr i zrobiło 25 czerwca, niedziela. Ten dzień był zakreślony w kalendarzach wielu trzcianeckich parafian. Dlaczego? No, oczywiście odpust parafialny i festyn odpustowy!! Organizatorzy z ks. Proboszczem na czele, przy czynnym współudziale x. x. Artura i Krzysztofa, pracowali nad przygotowaniami do tej uroczystości już od miesiąca. Wolontariusze nie zawiedli, sponsorzy dopisali, największym zmartwieniem była pogoda. Okazało jednak, że i ona stanęła na wysokości zadania, być może właśnie dzięki modlitwom naszych, jak zwykle oddanych sprawom parafii, sióstr zakonnych. całkiem c i e m n o. O godz zespół popular nym przebojem biesiadnym Hej sokoły zakoń czył zabawę. Święto parafialne zakończyła wspólna m o dlitwa i błogosławieństwo. Wszyscy pożegnali s ł o w a m i : D o z o b a c z e n i a na f e s t y n i e za rok! Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za zaan gażowanie, za w ł o ż o n ą pracę czy c h o ć b y tylko za cierpliwość i wyrozumiałość. Wśród uczestni Święto Jana Chrzciciela Parafialne święto r o z p o c z ę ł o mi miłych gości z gór. Dziecięcy Ze mentarzem niech b ę d ą słowa ks. Krzy uroczysta sumą w kościele i procesją. spół Góralski Zawaternik przyjechał sztofa: Następnie ks. Proboszcz oficjalnie z Gronia k o ł o B u k o w i n y Tatrzańskiej. bramkę ż y c i a. Drużyna Kży gra otworzył Biesiadę Parafialną. Na pla T o znaczy przyjechała maleńka c z ę ś ć ła w składzie: bramka - ks. Proboszcz cu przy plebani stanęły stragany i estra ( 8 o s ó b ) tego prawie o s o b o w e g o Zbigniew Wal, druga linia - ks. Rafał da. W ciągu 4 5 minut r o z p r o w a d z o n o zespołu. Agnieszka, Ania, Ula, Darek, Frąckowiak (Kuźnica 1030 l o s ó w Loterii Fantowej, z której Kuba, Mateusz i Łukasz oraz p. Maria i ks. Proboszcz Ireneusz Maraszkiewicz d o c h ó d przeznaczono na (opiekunka) zaprezentowali budowę Było wspaniale... Strzeliłem Czarnkowska) nam (parafia M.B. Saletyńskiej w Trzcian p o m n i k a Papieża i na dzieła Caritas. żywy, autentyczny i nie stylizowany c e ), w polu - ks. J a c e k Gorzelany, Każdy z n a b y w c ó w l o s ó w otrzymał folklor góralski. Oszołomiona j e g o roz ks. Artur Dudziak, ks. Krzysztof Żyga- jakiś fant. Zdarzało, że n p. młoda m a c h e m i energią publiczność reago dło, kl. Krzysztof Tomczak, kl. Marcin i elegancka pani wygrała dezodorant wała m o ż e n i e c o sztywno, ale trudno Sofij, Krzysztof Mikosza, Karol Tom for m e n a starszy, p o w a ż n y j e g o m o ś ć przecież dziwić m i e s z k a ń c o m ni czak. - grę planszową Skaczące czapecz zin. T y m bardziej, że myśli niektórych T y m c z a s e m na placu przy pleba ki, w i ę c w e s o ł o ś c i nie b y ł o k o ń c a. w i d z ó w zaprzątał już następny punkt ni trwała Biesiada. D o w o ż o n e pącz T y m bardziej, że wszyscy mieli b r a ć programu - Turniej Piłkarski o Prze ki znikały jak kamfora. P o raz drugi udział w losowaniu 6 bardzo c e n n y c h chodni Puchar Proboszcza. D o gry na prezentowali górale z zespołu Za nagród głównych. Tłum gęstniał. Pan boisku Szkoły Podstawowej nr 2 sta waternik, wciągając Edward, m i m o c h ł o d n e g o wiatru, spły nęły cztery drużyny. Arbitrem wszyst do wspólnej zabawy trzcianeckie dzie wał p o t e m przy wydawaniu smacznej kich spotkań był sędzia piłkarski Mar ci i młodzież. Chłopcy mieli okazję wy g r o c h ó w k i, k u c h a r z e przy grillach cin Wiśniewski. W m e c z a c h próbować elimina tzw. tym razem hajdukowanie i rożnie zwijali jak w ukropie. Kieł cyjnych drużyna Nauczycieli p o k o a dziewczęta zwyrtanie. Okazało baski w c a l e nie przeszkadzały w oglą nała Spółki Transportowe 3:0, a dru że nasi tancerze zupełnie dobrze so daniu rozpoczynającego programu żyna Kży wygrała z SAPA 1:0. bie radzą budząc podziw górali. Okla artystycznego. Aleksandra, Grześ, Ewe Mecz o trzecie miejsce rozstrzygnęły ski były gorące i rozładowały napię lina, Magda, Paulina, siostry Bogusia rzuty karne, którymi SAPA wygrała cie, z jakim c z e k a n o na rozstrzygnię i Kasia, czyli dziecięca grupa muzycz ze Spółkami. D o finału stanęły dru cie przeciągającego Turnieju Piłkar na kierowana przez p. Krystynę Pem- żyny Kży i Nauczycieli w regu skiego. Wreszcie pojawił rozpro pera, prezentowała w wybranym laminowym czasie ks. Artur i p. Gło mieniony kapitan zwycięskiej druży przez dzieci repertuarze. Występowa w a c z zdobyli p o jednym golu dla s w o ny, tzn. ks. P r o b o s z c z z p u c h a r e m. ły tak spontanicznie i z takim przeję ich drużyn. D e c y d o w a ł y rzuty karne. Można było przystąpić do losowania ciem, że ostatecznie rozpędziły c h m u Ks. Proboszcz obronił strzał Błażewi głównych wygranych w Loterii Fanto ry i p o k a z a ł o długo o c z e k i w a n e cza i tym s a m y m drużyna Kży w e j. Sześć c e n n y c h nagród ufundowa słońce. Można więc było spokojnie zwyciężyła w Turnieju. Wszystkie dru li: ASTER MEBEL, Agencja Własno d e l e k t o w a ć lodami, żyny reprezentowały wyrównany p o ści Rolnej Skarbu Państwa o/piła, Za i wspaniałym ciastem, k t ó r e g o p o n a d ziom dobrej amatorskiej piłki i o k a z a kład A G D Krawczyński - Czechowicz, 1500 porcji rozeszło w mig, mimo, ło, że m i m o całej zaciętości m o ż n a Firma D r e a m p p. Sarnów. Rolę sie przyznajmy szczerze, konkurencji, grać fair play a p u b l i c z n o ś ć u m i e rotki w y c i ą g a j ą c e j losy j a k ą b y ł w y s t ę p n a s z e j s c h o l i przy g o r ą c o, ale kulturalnie d o p i n g o w a ć z przejęciem Justynka. Szczęśliwcy za a k o m p a n i a m e n c i e gitary ks. Krzyszto z a w o d n i k ó w, przede wszystkim jed jęli swoimi wygranymi a na estra fa. W rolę wodzireja wcielił n i e p o nak parafianie mogli spotkać dę w s z e d ł z e s p ó ł Krystyna & Sax wtarzalny ks. Artur. z kżmi j a k o pełnymi życia i radości rozpoczynając z a b a w ę taneczną. Wo normalnymi ludźmi. Najlepszym k o dzirejem z n ó w był n i e z m o r d o w a n y napojami Następnie przywitaliśmy oklaska spełniała k ó w festynu była przez cały dzień była również Całym sercem dziękujemy tym, którzy przyczynili do zorganizowania całego Festynu. Do tego grona należą: Remigiusz Fąferek, Renata Pelczar, Mariola Szydłowska, Bożena Wargin, Wiesława Dąbrowska. Dziękujemy: - Pa niom pielęgniarkom: Marii Niećko i Danucie Feciuch, Organizatorowi Turnieju Piłkarskiego Piotrowi Kazirodkowi, - Sędziom Turnieju: Tomkowi Juckiewiczowi, Łukaszowi Szulc, Marcinowi Wiśniewskiemu, - Dyrekcji Szkoły Nr 2 za udostępnienie Boiska i szatni, - Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, by służyć na poszczególnych stoiskach oraz tym, którzy złożyli swoje dary materialne i ofiary pieniężne. Niech Wam Bóg błogosławi! o b e c n a nasza gazeta. Dzięki temu m o ż e m y zapoznać z tym, c o o festynie myślą j e g o uczest nicy. Oto ich wypowiedzi: - To wspaniałe wspólnoty przeżywanie serc, parafia dzina powinna co pomaga dzialności za swoje jako i jak integrują rozwijać miasto, - Na zeszłorocznym wspaniale, rodzina ro ks. B o h d a n DutkoMS. świętować- - Takie przedwzięcia lokalną, święta, żyje jak społeczność poczucie festynie odpowie - radny. region... bawiliśmy w tym roku jest jeszcze lepiej, dzieci są - m a m a i tata z naszej parafii. zachwycone - Ist sehr gut! O.K.!! - goście z Niemiec. - Szczera wciągnąć czasu, i serdeczna ludzi aby do wspólnej atmosfera, ale trudno zabawy, trzeba sporo - p. Maria z zespołu was rozruszać! Zawaternik". - To jedyna obaw można - Cel, z festynu przyjść impreza przyjść na który bez są że nie można dochody było tu nie - starsza pani. bawić udowadniamy, bez alkoholu - Dowiedzieliśmy bawimy wspaniale, jedziemy na którą - babcia. przeznaczone jest tak godny, - Tą imprezą dobrze w mieście, z dziećmi że można - uczestnik. o festynie w przyszłym od roku też rodziny, przy - goście z Czarnkowa, Lubasza, Siedli ska. Ku wielkiemu zdziwieniu redakcji praktycz nie nie było g ł o s ó w krytycznych, jedynie uwagi dotyczące spraw techniczno-organizacyjnych. Zostały o n e już przekazane organizatorom i b ę d ą wzięte p o d u w a g ę podczas przygotowań następ n e g o festynu. Cel, który sobie założyli organiza torzy, to znaczy wsparcie dzieła p r o w a d z o n e g o przez Caritas i dofinansowanie b u d o w y pomnika Ojca św. został osiągnięty. Największym zyskiem jest jednak to, że mogliśmy spotkać i razem przeżywać Parafialne Święto. Wolontariusz Służby Porządkowej Służbie p o r z ą d k o w e j z g ł o s z o n o z g u b i e n i e portfela z p e w n ą ilością pieniędzy. Zguba znala zła bardzo p r ę d k o. Uczciwymi znalazczyniami okazały p. Delida i jej córka, o tym trzeba koniecznie napisać i p o d z i ę k o w a ć, p o z a tym zda rzenie to doskonale oddaje atmosferę i charakter festynu parafialnego. Fotoreportaż na str Oto lista sponsorów Festynu Parafialnego, którym składamy ser deczne podziękowania za ich otwartość i hojność. Szczególne podziękowania należą : Firmie ASTER - MEBEL, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o/piła, Sklepowi AGO pp. Kraw czyńskiego i Czechowicza oraz Przedbiorstwu Handlowo-Usługowemu Dream za ufundowanie głównych nagród w Loterii Fantowej. Pan Edward Henyk, Firma ZOBAL z Siedliska, Sklep firmowy Big Star, Agencja Reklamowa ARCAN s.c. Hurtownia Art. Chemicznych uj. Słoneczna, Sklep p.nowak przv ul. Dąbrowskiego, Sklep p. Semenowicz przy ul. Dąbrowskiego, Wypożyczalnia Kaset Video p. Jurczyka, Hurtownia Art. Spawalniczych Harpo ul. Sikorskiego Energia Sp. z o.o. ul. Łomnicka, Hurtownia Art.. Spożywczych Astra, Krak p. Krajewskiego, I Sklep AGD p. Pileckiego ul. Dąbrowskiego, Sklep Chemiczny p. Pawelczyka ul. Dąbrowskiego, Sklepy Papirus, Zespół Składnic Lasów Państwowych, ul. Rzemieślnicza Sklep Rowerowy Jaguar, Sklep Motoryzacyjny p. Janika. Sklep Spożywczy Dar Sklep Odzieżowy Bartek, ZIWAKO S.C. Sklep Sportowy, Sklep AGD Krawczyński - Czechowicz, Drogeria Aster ul. Kościuszki, Przedbiorstwo Handlowe Mariola Jarek, Smaczek Burakowski i Wojtyszko, PHU Mieczysław Szydłowski, Sklep Jubilersko - Upominkowy H. Madajczak, Zakład Handlowo Usługowy Rolnik ul. Żeromskiego, Państwo Komarniccy Sklep Jelonek, Sklep Duet", Piekarnia Wemar, Piekarnia Bochenek, Piekarnia Rogalik". I Zakłady Mięsne Czarnków - Osuch, Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski p. Paszko, Spółka SAF Polska, ul. 27 Stycznia, Sklep Techniczny Stihl, Hurtownia Desko, Składnica MOT-BAS, Firma Galwano, Firma Handlowo-Usługowa - Janina Mleczak, Przedbiorstwo PHU Akme, Naczepy - Eugeniusz Machowski. Bez tych darczyńców nasz Festyn byłby na pewno znacznie skro mniejszy. Cieszymy, że byli z nami. Bóg zapłać!

5 8 9 Z życia parafii Biesiada parafialna Pan Edward Niepowtarzalny ks. Górale z zespołu żywiole Zawaternik Apetyt Występ scholi przy w swoim Artur... akompaniamencie ks. dopisywał Krzysztofa... i jego Życiowa Publiczność bramka ks. Krzysztofa dopisała Zwycięska drużyna radość

6 10 11 Wspólnota Ruchu Domowego Kościoła Jakie jest powołanie każdego człowieka? Dla wszystkich ludzi powołanie jest takie same. Pan Bóg pragnie, aby każdy z nas osiągnął życie wieczne w niebie. Bóg z niesamowitej miłości do każdego człowieka poświęcił swego Jednorodzonego Syna, aby Każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne J abyśmy mogli uświęcać. Różne są drogi tego najważniejszego w życiu powołania. Dla większości ludzi małżeństwo z zamiaru Stwórcy jest najlepszą drogą uświęcania. 1. K iedy mężczyzna i kobieta łączą ze sobą w mał żeństwie jako j e d n o cia ło, to zjednoczenie obojga w i n n o rów nocześnie stanowić j e d n o ś ć w praw dzie i miłości. Wtedy posiada o n o doj rzałość właściwą ludzkim o s o b o m stworzonym na obraz i p o d o b i e ń s t w o Boga. Rodzina, która z tej jedności dwoj ga bierze początek, zawdzięcza swą wewnętrzną spoistość ich przymierzu, które Chrystus podniósł d o rangi mał żeństwa. (List d o Rodzin J a n a Pawła II) Ruch D o m o w y Kościół RDK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świec kich w Kościele, utworzonym w 1973r. z inicjatywy ks. prof. Franciszka Blach n i c k i e g o j a k o rodzinna gałąź Ruchu Światło - Życie. W rozwoju D o m o w e g o Kościoła współpracowała ściśle z założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Ruch ten został p o w o ł a n y z myślą o zwyczajnej rodzinie i stał ogromną p o m o c ą i wsparciem dla wie lu małżeństw. O b e c n i e w e wszystkich diecezjach naszego kraju d o ruchu tego należy p o n a d rodzin. Z n a k i e m RDK, tak jak Ruchu Światło - Życie, są dwa greckie słowa O Q (światło) i ZQH (życie), w p i s a n e w znak krzyża. Znak, a zarazem na zwa Ruchu wyraża j e g o istotę i cel: Światło Chrystusa w p r o w a d z o n e w życie każdego chrześcijanina. Duchowość RDK wyrasta z d w ó c h korzeni. J e d n y m z nich jest formacja Ruchu Światło - Życie, która wskazuje p o d s t a w o w y cel chrześcija nina - poddanie w ł a s n e g o życia J e z u sowi, światłu Ewangelii, tak b y mógł narodzić N o w y C z ł o w i e k ż y j ą c y autentycznym dojrzałym chrześci Do j a ń s t w e m. Drugi korzeń stanowi Du c h o w o ś ć M a ł ż e ń s k a Ruchu Eouipes Notre D a m e. W 1938 r. w e Francji cztery mał żeństwa w rozmowie z kapłanem o. Caffarelem zwróciły o wytłuma c z e n i e, d l a c z e g o tak wielki dar jak miłość małżeńska przeżywany jest przez m a ł ż o n k ó w niejako na margi nesie ich życia religijnego. W s p ó l n e p o s z u k i w a n i a przyniosły w s p a n i a ł y o w o c - o d k r y c i e d u c h o w o ś c i życia małżeńskiego. Za ich przykładem p o szły tysiące małżeństw z wielu krajów świata. Małżeństwa te doświadczyły, że życie małżeńskie i rodzinne, przez troski i kłopoty, k o n i e c z n o ś ć ciągłego przekreślania swojego egoizmu (ze względu na potrzeby współmałżonka i dzieci), ale także radości, a przede wszystkim przez łaskę Sakramentu Małżeństwa, jest p e w n ą i skuteczną drogą d o świętości. Dzisiaj m a m y w Polsce dużą licz b ę tzw. niedzielnych katolików, którzy wiarę traktują biernie, a ich ży cie rodzinne, z a w o d o w e, towarzyskie nie różni wiele o d życia o s ó b nie wierzących. Małżonkowie często żyją razem tylko ze względu na dobro dzie ci lub opinię otoczenia. W p r o w a d z o na w życie d u c h o w o ś ć RDK nie tylko chroni małżeństwa o d r o z w o d ó w, ale też o d życia o b o k siebie. Nierzadkie są przypadki, że m a ł ż e ń s t w a, które miały już rozpoczętą sprawę r o z w o dową, po przebytych rekolekcjach RDK postanowiły żyć na n o w o, w e chrześcijańskiego, szkołą d o której przychodzi, aby p o z n a ć istotę chrze ścijaństwa, w której wspólnie poszu k u j e s e n s u p r a w d z i w e g o życia chrześcijańskiego i p o m o c y w dąże niu d o świętości (Sługa B o ż y ks. Fran ciszek B l a c h n i c k i ) dług Ewangelii. RDK dąży do o d n o w y m a ł ż e ń s t w a i r o d z i n y poprzez wdrażanie: życia s ł o w e m Bożym, ( p o przez c o d z i e n n e czytanie Pisma Świętego) aby o n o stawało słowem życia. 2. D o życia modlitwą, jako osobi stego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem. 3. P o p r z e z d o p r o w a d z e n i e i c h do przyjęcia Chrystusa jako o s o bistego Pana i Zbawiciela, aby następnie d a w a ć świadec two o swoim spotkaniu z Nim w o b e c innych ludzi. 4. D o stałego życia sakramental n e g o, zwłaszcza eucharystycz nego. Działania 1 i 2 zbliżają małżon k ó w d o B o g a. Modlitwa małżeńska, dialog małżeński p o m a g a im zbliżyć do siebie. Dialog ten polega na rozmowie dwojga ludzi wsłuchanych w siebie, wsłuchanych w B o g a, którzy poruszają zasadnicze sprawy ich ży cia małżeńskiego i rodzinnego, D o c h o dzi wtedy często d o odświeżenia wię zi e m o c j o n a l n y c h miedzy żoną i m ę ż e m, b y w a n a w e t, że o d b u d o w u j ą w ten s p o s ó b swoją miłość ze zgliszcz. 5. Spotkania w kręgach. Kręgi to małe wspólnoty rodzin, składa jące z 4 d o 7 par małżeń skich. J e d n a z nich jest parą animatorską, prowadzącą krąg. O b e c n y jest też w kręgu kapłan jako doradca duchowy. Spotka nia odbywają raz w miesią cu. Krąg rodzinny jest szkołą życia 6.Dwutygodniowe rekolek cje, służą poznaniu istoty R u c h u, j e g o zadań, a p r z e d e wszystkim zrozumieniu, czym jest prawdziwe życie chrześcijańskie. małżeństwa, które wspólnie (mąż i żona) angażują w proponowaną przez ruch formację. Krąg to grupa przy jaciół, której członkowie świadczą so bie wzajemnie wszelaką p o m o c. Mał żeństwa włączają d o kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać, wspól nie szukać odpowiedzi na pojawiające w życiu problemy. 2 R ó w n i służą równym przez świadczeniami". Ksiądz P r o b o s z c z oraz r o d z i n y z k r ę g ó w D o m o w e g o Kościoła zapra szają d o naszego Ruchu kolejne mał żeństwa, a zwłaszcza małżeństwa z pro blemami Niepotrzebują lekarza zdro wi, lecz ci, którzy źle mają. Mt opr. Ewa i Andrzej Mielczarek Warto tu zaznaczyć jakie jest miej sce dzieci w Ruchu. D z i e c k o najbardziej p o t r z e b u j e miłości między rodzicami. Przez stwo rzenie w domu atmosfery miłości, p o przez uczucia i postawy m a ł ż o n k ó w względem siebie, rodzice zapewniają najlepszą metodę wychowawczą. Nie zastąpi tej atmosfery najlepsza szkoła katolicka ani najlepsza katechizacja. Po magając rodzicom, Ruch pomaga przede wszystkim dzieciom. Praktyka RDK w pełni potwierdza skuteczność tej metody. Ruch D o m o w e g o Kościoła został powołany w Trzciance w k o ń c u 1996r. w święto Świętej Rodziny, a składa obecnie z dwóch kręgów rodzin. Pierwszym opiekunem duchowym kręgów był ks. J ó z e f J a c e k, a o b e c n i e o d dwóch lat jest ks. Proboszcz Zbigniew Wal. Członkami RDK m o g ą b y ć pary małżeńskie połączone sakramentem Warto przeczytać! Na p e w n o w i ę k s z o ś c i z n a n e jest n a z w i s k o p o e t y - k s. J a n a T w a r d o w s k i e g o. W naszej kgarni parafialnej oraz w bibliotece m o ż n a znaleźć książki z jego wierszami. W ostatnim czasie została jednak wydana książka szczególna. Niezwykłe wiersze zostały przyozdobione fotografiami p r z e p i ę k n e g o zbioru ziół z g r o m a d z o n e g o osobiście przez s a m e g o autora. J e s t to w i ę c książka zachęcająca nie tylko d o chwili refleksji nad g ł ę b o k ą treścią k a ż d e g o utworu poetyckiego, lecz również d o zatrzymania c h o ć b y na chwilę nad każdą nawet maleńką cząstką przyrody, która jest dziełem Bożym, a którą ks. Twar dowski potrafi c u d o w n i e opisywać. Piotr Starosta Ks. Jan Twardowski, Zielnik, Bronowski Studio Warszawa dzielenie swymi do (Humane vitae 2 6 )

7 12 Kiedy starzeje świat Zauważamy starzenie nasze go świata, ściany pokoju coraz bar dziej brudne i szare. Książki straciły sens, listy zaczynają : Mój drogi, dawny p r z y j a c i e l u. Już nie spotkamy więcej. Bóg przecież wybierze tylko jednego z nas. (Ks.Jan Sochoń) Pragnienie wiecznej młodości i nieśmiertelności jest stare jak świat albo tylko (?) człowiek. O b e c n e m o ż liwości medycyny pozwalają ciało odmłodzić, skorygować, upiększyć. I dlaczego nie, s k o r o n i k o g o d o tych zabiegów nie zmusza, nikomu nie dzieje krzywda. Przeciwnie, zapo t r z e b o w a n i e jest o g r o m n e, e u f o r i a i zachwyt rośnie. D l a c z e g o nie? Starość - biblijny synonim B o ż e go błogosławieństwa, utożsamiana z życiową mądrością i śmiercią. Także majestat i g o d n o ś ć, p i ę k n o ukształto w a n e przez życie. O b e d r z e ć ciało ze śladów trosk, trudów i tragedii, ra dości i nadziei to zniweczyć, odrzucić istotę ludzkiego życia, j e g o wartości, sens i naturę. T o patos, że w starości jest majestat. J e d n a k p a t o s w y r o s ł y z szacunku do życia i j e g o naturalnych p r o c e s ó w. Nasze siły gasną, marnieją, p o d o b n i e jak wszelka materia. J e s t w tym smutek, strata czegoś zna nego, oswojonego, trudnego i nie zawsze d o b r e g o ale w y d a j e... j e d y n e g o. I chociaż c h o r o b a i śmierć to przymioty Zła nie B o g a, to sam Czas z j e g o przemi janiem, zawiera przecież w B o g u. Dzień dzisiejszy B o g a (jak nazywa g o św. A u g u s t y n ) n i e p r z e m i j a, c h o c i a ż samo przemijanie ludzkiego czasu zawie ra w dniu dzisiejszym B o g a. Cokol wiek zrobiłeś, c o k o l w i e k robisz i uczy nisz w przyszłości trwa w dniu dzisiej szym B o g a. Jaki jest sens ludzkiego życia, dro gi przez n i e m o w l ę c t w o, dzieciństwo, dojrzałość i wreszcie starość? Starość ro zumianą jako k o n i e c i początek, skoro wierzymy w Życie.,,(...)skąd tu przyby łem, d o tego życia, które ku śmierci bie gnie? Czy m o ż e d o tej śmierci, która ku życiu wiedzie? - rozważał św. Augustyn. W jak różnym świetle jawi sens ist nienia, sens naturalnych p r o c e s ó w bio logicznych, którym podlega ciało i jaki wymiar nadaje to starości i śmierci? Trudno odrzucić niemal mistyczną wartość starzenia ciała i samej starości - j a k o czasu ostatniego i p i e r w s z e g o, momentu przejścia, skoro powołani je steśmy do śmierci, która ku życiu wie dzie. K s. J a n Sochoń postrzega starzenie świata i łaskę śmierci. B e z patosu, bez 13 Według młodych wielkich słów i dramatycznego roz darcia. Zawierzenie w Boski zamysł, w Boski sens. Starzeje świat, to o n o d c h o d z i, umiera, nie m a już w nim prawd w o b e c jedynej Prawdy do której zbliża człowiek. Takie pytania zostawiamy filo zofom, teologom, p o e t o m. Czasem przydarzają n a m, z j a d a c z o m chleba i budzą w nas lęk. Trudno im s p r o s t a ć, a l e c z y c o k o l w i e k w życiu i s a m o życie jest proste? Transcendentna Prawda d o m a g a odkrywania, d o m a g a materiali zacji przez doświadczenie życia. W y d a j e, ż e istnieje j a k a ś szczególna zależność czasu i staro ści, jakby dzięki niej czas zyskiwał nowy, swobodny wymiar i nowy miernik - ludzkie życie. Wydarzenia przeszłe dzieją, nawet nie tyle w e wspomnieniach (tak przyrodzonych starcom, skoro z ludźmi umiera ich świat) c o w ich ciałach, sercach, przez które i dla których działo życie. Czas zdaje krążyć w o k ó ł przeszło ści i teraźniejszości ze swobodą, ży cie toczy w wymiarach martwych i żywych, a starość jest B o ż y m bło gosławieństwem, a nie tylko zapo mnianym synonimem. Agnieszka Stypulkowska Tegoroczne spotkanie młodych na Polach Lednickich odbyło 10 i 11 czerwca. Trzcianeckiej młodzieży również nie mogło tam zabraknąć. Wraz z ks. Krzysztofem i ks. Arturem wyruszyliśmy w sobotę (10.VI.) o godz dwoma autokarami w kierunku Bramy Trzeciego Tysiąclecia. Lednica 2000 Zanim jednak opiszę całe uroczysto ści, wyjaśnię, czym jest Lednica. W i ę c są to pola nad J. Lednickim, najstarszą chrzcielnicą Polski. W związku z myślą o Chrystusie jako Bramie, przez którą mu simy w k r o c z y ć w Trzecie Tysiąclecie chrześcijaństwa, p o s t a n o w i o n o w y b u d o wać bramę symbolizującą Chrystusa. Przy jęła ona kształt ryby - znaku rozpoznaw czego pierwszych chrześcijan. Słowo ryba - p o grecku ICHTIS, którego p o szczególne głoski tworzą monogram Chry stusa, to dla nas symbol godności J e z u s a. O d czterech lat pola lednickie są miej s c e m gromadzenia młodzieży z całej Polski. Nim trzcianecka grupa tam dotar ła, zatrzymała na d w i e g o d z i n y w Gnieźnie, p o n i e w a ż g ł ó w n e uroczysto ści rozpoczynały w Lednicy dopiero o godz J a przez całą drogę stara łam s o b i e w y o b r a z i ć, jak to b ę d z i e przebiegać. Przeczytanie programu nic mi nie m ó w i ł o. Ciekawił m n i e w y g l ą d tej bramy - ryby. Wydawało mi niemożli wością to, że przez sznur ludzi i m e d i ó w może przebić Ewangelia Słowo B o ż e. Zastanawiałam, c z y rzeczywiście taka ilość o b c y c h sobie ludzi m o ż e spędzić całą n o c czuwając na modlitwie. T e pytania nurtowały mnie d o p ó k i tam nie zna lazłam. Droga d o Lednicy, parkingi dla auto b u s ó w, sektory, punkty medyczne, toale ty były doskonale o z n a c z o n e. Przy wejściu grupy młodzieży były o d syłane d o w y z n a c z o n y c h dla nich miejsc. Kiedy zajęłam s w o j e miej sce, a było to o k o ł o godz , wreszcie dotarło d o mnie, że b ę d ą tu ludzie z całej Polski. Patrząc na liczbę p r z y g o t o w a n y c h s e k t o r ó w ogarniało mnie zdumienie. Za pół godziny zrobiło spore zamiesza nie. Coraz więcej ludzi przychodzi ło i z a j m o w a ł o m i e j s c a. A k i e d y c h ó r zaczął śpiewać, udzielił mi nastrój tej niezwykłej uroczystości, tego, c o miało wydarzyć. Z cier pliwością oczekiwałam na p o c z ą tek. Wybiła godzina p o uro czystym przywitaniu rozpoczęło nabożeństwo. Następnie odbyło p o ś w i ę c e n i e przez Prymasa Polski dzwonu, któremu n a d a n o imię J e zus Chrystus. Wszystko to odbywa ł o o c z y w i ś c i e p r z y ś p i e w i e chóru. Następnym wydarzeniem, które najbardziej mi p o d o b a ł o i m o c n o utkwiło w pamięci, była procesja z Arką Przymierza (2 Sm 6,1-19). Przed nią radośnie tańczy li ludzie, za nią n i e s i o n o k o s z e, w których znajdowały tabliczki z Dekalogiem, dalej jeźdźcy na k o niach i kapłan. P o c h ó d ten o d b y wał o k o ł o godziny P o ca łym g o r ą c y m dniu zbliżał chłód. Atmosfera miłości, przyjaźni i d o b r o ci, j a k a t a m p a n o w a ł a, s p r a w i a ł a, że nie myślało o tym jak jest zim n o. O godzinie rozpoczęła Msza św. o D u c h u Świętym. Na tej Eu charystii odbył chrzest dziecka oraz b i e r z m o w a n i e m ł o d z i e ż y. B y ł o już wtedy zupełnie c i e m n o. Silne reflek tory wspaniale oświetlały miejsce p o d rybą, gdzie c e l e b r o w a n o wszystkie nabożeństwa. Z o g r o m n y c h e k r a n ó w wysłuchaliśmy przesłania Ojca świę tego, który mówił o wierze, nadziei i miłości. Odbyła również Droga Krzyżowa, której p o s z c z e g ó l n e stacje przygotowywali przedstawiciele róż nych z a w o d ó w m.in. lekarze, prawni cy. O godz w n o c y odbył akt w y b o r u J e z u s a Chrystusa na Króla Trzeciego Tysiąclecia. Miał o n wartość najwyższą. W sercu k a ż d e g o człowie ka d o k o n a ł o spotkanie i mistyczny dialog z B o g i e m. Ksiądz Prymas, jako J e z u s Chrystus zadawał nam pytanie: Czy i wy chcecie o d e j ś ć? Na to całe zgromadzenie młodzieży odpowiada ło: Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia w i e c z n e g o. Następnie o d godziny 1.30 o d b y w a ł o już przej ście przez B r a m ę Trzeciego Tysiącle cia. Na polach lednickich t e g o roku z e b r a ł o p o n a d m ł o d y c h. Organizatorzy nie spodziewali ta kiej ilości osób, więc nie wszyscy otrzy mali tabliczkę z Dekalogiem, krzyżyk i Ewangelię. Ale za to wszyscy mogli najeść na Agapie c h l e b a z m i o d e m. Myślę, że to ogólnopolskie s p o tkanie było wyrazem naszej wiary i g o towości d o pójścia za Chrystusem. Karolina Wargin

8 14 dokończenie ze str. 3. W drodze... B o w o l n o ś ć jest darem o d B o g a. W o l n o ś ć jest w e wnętrzu człowieka, w i ę c nawet gdyby nogi i r ę c e były zakute w kajdany, nie musimy c z u ć zniewo leni. Nad nami czuwa nasza Królowa, Bogurodzica Maryja, Matka Jezusa, który wyswobodził nas z naj większej niewoli, niewoli grzechu. G d y b y zajrzeć d o s e r c pielgrzymich p o z n a l i b y ś m y o g r o m ludzkich spraw, z którymi zmierzają d o swej Matki Niebie skiej: c o d z i e n n e radości, zwycięstwa, porażki, c h o roby, cierpienia, troski. Modlitwa ludzi pielgrzymu jących jest bardzo gorąca i niesie e c h e m p o mia stach, w i o s k a c h, p o l a c h i lasach naszej Ojczyzny. Towarzyszy pielgrzymom przez cały dzień o d świtu d o nocy. Dla mijanych ludzi jest to świadectwo wia ry Kościoła. Na twarzach wszystkich maszerujących zauważy prawdziwą radość, c h o ć często zanim dotrze na J a s n ą G ó r ę, trzeba przemierzyć setki kilometrów niezależnie o d p o g o d y. Dla k a ż d e g o, który decyduje na trud pielgrzymi, jest to niesa mowite przeżywanie wiary. Często zdarza, że jest to droga p r a w d z i w e g o n a w r ó c e n i a. W i e l u przez kolejne lata pielgrzymuje na J a s n ą G ó r ę, jakby u c z e stniczyli w szkole wiary, gdzie dojrzewają, dorasta ją, gdzie uczą b y ć prawdziwymi chrześcijanami. Gdy z m ę c z o n y trudem drogi młody człowiek poda k r o m k ę c h l e b a albo k u b e k z w o d ą starszej pani, b o wie, że o n a m o ż e b y ć bardziej z m ę c z o n a niż on, albo, gdy zrezygnuje z lepszego miejsca noclegu, b y mógł z n i e g o skorzystać ktoś inny, to znak, że w j e g o sercu dzieje c o ś niezwykłego. Może na c o dzień tego nie robi? M o ż e zajęty swoimi sprawami nie zauważa w o k ó ł siebie ludzi potrzebujących? Tym czasem szlak pielgrzymkowy uczy pokory, miłości, w z a j e m n e g o szacunku, przyjaźni. J e s t to czas p o ś w i ę c o n y B o g u, czas łaski, czas uświęcenia człowie ka. Pielgrzym składa w ofierze s a m e g o siebie i staje darem dla innych a przecież właśnie tego pra gnie o d nas Chrystus, który pierwszy sam siebie zło żył w ofierze za nas. Podążając d o Matki upodabnia m y d o Niego i stajemy prawdziwie J e j dzieć mi a J e g o braćmi i siostrami. Oczywiście w pielgrzym k a c h biorą udział różni ludzie i zdarzają tacy, którzy chcieliby zafundować sobie o b ó z wędrowny, lecz są to wyjątki. Z d e c y d o w a n a w i ę k s z o ś ć przeży wa wędrowanie z Bogiem w sposób głęboki, c o później ma swoje odbicie w życiu codziennym. Ci, którzy nie potrafią otworzyć swoich serc dla Boga, niech b ę d ą o b e c n i w sercach ludzi rozmodlonych. B o B ó g k o c h a k a ż d e g o człowieka a zwłaszcza ta kiego, który jest daleko o d Niego i pragnie sprowa dzić g o na swoja drogę - drogę życia. Szlak piel g r z y m k o w y c z e k a. Miejmy nadzieję, że nigdy nie zabraknie c h ę t n y c h d o pójścia p r z e d tron naszej Matki. Piotr Starosta Pod wpływem jednego z artykułów majowego numeru Światła z La Salette nasz czytelnik zapragnął podzielić swymi refleksjami dotyczącymi wspomnień z Kresów zwią zanych z czcią, jaką tamtejszy lud miał i zachował do dziś dla Matki Bożej, choć tak daleko od swoich rodzinnych stron. Było to możliwe dzięki wierze matek, które wytrwale prze kazywały wiarę kolejnym pokoleniom. Dwie Matki Moja Matka wpajała mi wiarę w B o g a, nauczyła czcić Matkę B o s k ą, Matkę Niebieską. W parafii p o d w e z w a n i e m św. R o c h a w Borodziewiczach (na K r e s a c h ) p o z n a w a ł e m tajemnice o B o g u i Matce Boskiej, p o d czujnym o k i e m mojej Matki. Na kresach Mat ka B o s k a była c z c z o n a licznie w c u d o w n i e łaskami słynących obra zach. W ś r ó d nich najważniejsze miejsce zajmował obraz Ostro bramski. W drugiej p o ł o w i e XVII w. w Wielkim Kstwie Litew skim było kilkanaście sławniejszych o d n i e g o w y o b r a ż e ń Matki Boskiej uchodzących za c u d o w n e. Sławniejszym obrazem był obraz Matki Boskiej w Trokach. W 1611 r. pielgrzymował do n i e g o ksiądz Piotr Skarga i ten obraz jako drugi p o c z ę s t o c h o w s k i m został koro n o w a n y w Polsce. U Ostrej Bramy złote lampki I ludzkie serce pała z niemi W pustej uliczce, samotniczą gorą razem: porą Późny pod przechodzień klęknął 15 ŚWIATEŁKO Kochani! Witajcie w wakacyjnych miesiącach, w czasie odpo czynku i radosnych zabaw. Czy w tych dniach pamię tacie o Panu Bogu? Staraj cie dziękować Jemu za każdy dzień wakacji. Nie zapominajcie o nie dzielnej Eucharystii, o modlitwie, o rozmowie z J e zusem. obrazem Twarz Jej przejasna takie blaski n i e c e Taką nadzieją Boskie oczy płoną Jakby już wszystkich zatułanych w świecie Miała powrócić na Ojczyzny łono!... Artur Opmann Inny słynny obraz Matki Boskiej znajdował w K r e w o B o runach. Cudowna była j e g o historia. Obraz ó w otrzymał p e w i e n szlachcic o d połockich bazylianów. Z należnym szacunkiem umie ścił w swoim dworze. P e w n e g o jednak razu obraz zniknął. J e g o właścicielowi objawiła w e śnie Matka B o s k a zalecając, aby w miejscu, gdzie obraz znajduje, zbudował kościół. W ten s p o s ó b w l r. w ś r ó d b o r ó w stanęła bazyliańska c e r k i e w. Bazylianie zbudowali klasztor i prowadzili szkołę, w której m.in. kształcił później przyjaciel Mickiewicza Antoni Edward Odyniec. Święci polscy cz. II Inny c u d o w n y obraz Matki Boskiej znajdował u bazylia n ó w w ślicznie p o ł o ż o n y m nad jeziorem Drywiaty ( 4 0 k m ) - Brasławiu. 2 Tak lud k r e s o w y był przywiązany d o swojej Matki Niebieskiej i takim pozostał, gdy w y w o ż o n o na Sybir. Każda rodzina najpierw zabierała z d o m u krzyż i obraz Matki B o s k i e j. Kiedy p o wojnie wypędzani Polacy przybywali na Ziemie Odzyskane, to zabierali ze s o b ą obrazy Matki Boskiej. Obraz z Podkamienia k o r o n o w a n y w 1727r. znalazł w kościele d o m i n i k a n ó w w e Wrocławiu. Tak że znajdujący w głównym ołtarzu naszej świątyni obraz ( k o p i a ) Matki Boskiej Ostrobramskiej na p e w n o został przywieziony przez nie znanych już dzisiaj tułaczy z k r e s ó w. T o Matka Niebieska jed n a k o przygarnia czy to tułaczy z kresów, czy z centralnej Polski. T o O n a j e d y n a nie zostawia s w o i c h dzieci. Matka, która była w tajdze syberyjskiej i na dalekim w s c h o d z i e, w Sielcach nad O k ą i n a d Nysą Łużycką. Ta, która j e d n a k o świeci z C z ę s t o c h o w y i z Ostrej Bramy. Pragnieniem mojej Matki było b y ć w Częstocho wie, p o k ł o n i ć i o d d a ć hołd. Nie było to dane w jej życiu. W i ę c kiedy tylko m o g ł e m pójść z Pielgrzymką Koszalińsko-Kołobrzeską, spełniłem mojej Matki pragnienie. O b e c n i e pozostała mnie tylko Matka Niebieska. Józef Pobiarżyn 2. Za przyczyną Kingi od kryto w B o c h n i sól ka mienną. 1. Kinga urodziła w 1234r. Była córką króla Węgier - Beli IV. O d dzieciństwa lubiła modlić. Ota czała opieką ubogich. J a k o 13-letnia dziewczynka poślubiła kcia krakowskiego Bolesława. 3. Kinga założyła szpital dla trędowatych, ubiera ła żebraków, troszczyła o każdego człowieka. dokończenie na str. 16

9 4. To ona właśnie zaprowadziła zwyczaj odprawiania rorat podczas Adwentu. Zaraz po święcie błogosławionej Kingi wspominamy św. Krzysztofa (25.VII). Nie jest on, co prawda polskim świętym, ale jest patronem wszystkich kierowców, podróżujących i patronem ks. Krzysztofa, którego na pewno dobrze znacie. Kdzu Krzysztofowi życzymy z okazji imienin dużo, dużo łask Bożych. 5. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu. Oddała modlitwie i pokucie. Zmarła w 24.VII.1292r. Wakacyjna krzyżówka 1. Nasza Ojczyzna. 2. Na nim sprawowana jest Eucharystia. 3. Ubiera go kapłan do Mszy św. 4. Miejsce szczególnej czci Maryi w Polsce. 5. Opiekun Jezusa. 6. Kieruje diecezją. 7. Otarła twarz Jezusowi. 8. Szósty grzech główny. 9. Używany podczas Eucharystii. 10. Jeden z Ewangelistów , która wszystko zrozumie.

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAO WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH WZRASTAM KU WARTOŚCIOM KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM DZIAŁAO WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH WZRASTAM KU WARTOŚCIOM KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM DZIAŁAO WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH WZRASTAM KU WARTOŚCIOM KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. św. s. FAUSTYNY w TRZCIANCE PRZYJĘTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 TERMIN Moja Zapoznanie Słówko na temat

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE INTENCJE MSZALNE 27.03. - 2.04.2016 NIEDZIELA, 27.03. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 6 00 1) W intencji żyjących i ++ Parafian 2) Za ++ rodziców: Janinę i Ignacego 3) Za + mamę Janinę DYŻEWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo