BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN"

Transkrypt

1 22pap2845 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 26 paÿdziernika 2009 r. Nr 22/238/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 22pnt3622 b1 lub a prk3581 a1 RK pap1858 b2 AP ptu3620 b2 TU pap2497 b3 AP02491 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 str. 2 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika ark3586 a2 RK cap1890 c4 AP bdu3593 b4 DU bbo2088 b2 BO aap2805 a2 AP bbo2319 c1 BO bap3602 b2 AP03601 CZYTAJ co drugi poniedzia³ek REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do pi¹tku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Dorota Utrata tel.fax Mariankowo 24 tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak - tel Janusz Korsun - tel ulica Lipowa Wolsztyn REGON NIP Redaguje zespó³ pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel

3 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 3 22cap3581 c3 AP brk3576 b2 RK brk3390 b1 RK abo2724 a2 BO cbo3621 c2 BO brk3391 b1 RK03483 SKLEP INSTALACYJNY 22ap3261 b2 AP03355 Wolsztyn, ul. Przemys³owa 7 tel. 068/ bap2258 b2 AP bap2395 b2 216aap2407 a3 AP bap2939 b2 AP03043

4 str. 4 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Zaginê³a 14-letnia dziewczyna Policjanci Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie poszukuj¹ zaginionej Moniki Hoyzer. Zaginiona 18 paÿdziernika 2009 roku.wysz³a z domu i do chwili obecnej nie powróci³a. Nie nawi¹za³a równie adnego kontaktu z bliskimi. Policja podaje rysopis dziewczyny: Wzrost 170 cm, waga 50 kg, sylwetka szczup³a, CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn¹ zabraæ g³os, zwróciæ uwagê na rzeczy, sytuacjê ludzi, ale przede wszystkim uzyskaæ odpowiedÿ na nurtuj¹ce ich pytania. W miarê swoich mo liwoœci postaramy siê w kolejnych numerach udzieliæ odpowiedzi i wyjaœnieñ w poruszonych kwestiach. Redakcja Most siê wali Monika Hoyzer z Siedlca, ur r. w³osy ciemne farbowane, d³ugie. Twarz owalna, oczy szare, wiek z wygl¹du lat. W dniu zaginiêcia ubrana by³a w bluzê koloru czerwonego, spodnie d insowe ciemne, buty adidas koloru czarnego, czapka z daszkiem koloru czarnego i czerwony plecak. - Policjanci zajmuj¹cy siê spraw¹ zwracaj¹ siê do wszystkich osób, które mog¹ udzieliæ jakichkolwiek informacji na temat zaginionej i jej miejsca pobytu z proœb¹ o kontakt z Wydzia³em Kryminalnym KPP w Wolsztynie ul. Dworcowa 1 pod numerem telefonu lub 997. Wszystkim rozmówcom zapewniamy pe³n¹ anonimowoœæ.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. fot. KPP JP2 Niedawno obchodziliœmy dzieñ wielkiego Polaka Jana Paw³a II. Przy okazji licznych uroczystoœci i mszy ku jego czci wspominaliœmy jego kazania oraz encykliki. Co jakiœ czas s³yszymy o postawionych papie owi pomnikach, nazwaniu jego imieniem szko³y b¹dÿ ulicy. Tworzymy legendê. Mam jednak wra enie, e nie tego oczekiwa³ od nas po swoim odejœciu. Gdy umiera³, w Polsce narodzi³a siê idea pokolenia JP2, czyli ludzi yj¹cych w czasach wielkiego pontyfikatu i kieruj¹cych siê na co dzieñ wskazówkami papie a-polaka. 2 kwietnia 2005 roku sta³ siê cud, bo mo na chyba w ten sposób okreœliæ czas, w którym nie tylko my jako rodacy Karola Wojty³y, ale i ca³y œwiat po³¹czy³ siê w bólu. Jan Pawe³ II by³ cz³owiekiem, którego chciano s³uchaæ. Mia³ dar przeistaczania s³owa w czyn. Jemu siê ufa³o i wierzy³o. Porywa³ za sob¹ rzesze oczekuj¹c w zamian jedynie uczciwoœci, szczeroœci i odnalezienia w nas samych pok³adów dobra. By³ swoistego rodzaju idolem. Nie zamyka³ siê w Watykanie wydaj¹c polecenia, a przecie móg³ jak wielu jego poprzedników stworzyæ barierê pomiêdzy nim g³ow¹ Stolicy Apostolskiej a nami zjadaczami chleba. Kiedy nale a³o by³ surowy. Umia³ jednak e bêd¹c z hermetycznego œwiata religii pójœæ na kompromis z cywilizacj¹ ludzi œwieckich. Po prawdzie niewiele w nas zosta³o jego samego. Wci¹ go szanujemy i kochamy. Zdecydowanie stwierdzamy, e mia³ w wielu sprawach racjê. W zasadzie nie negujemy jego s³ów, a jednak nie umiemy yæ zgodnie z nimi. Znaczy³oby to, e jesteœmy nie tylko p³ytcy, ale i najzwyczajniej w œwiecie g³upi. Skoro nie dotar³ do nas najprostszy werbalny komunikat papie a-polaka. Z ka dym rokiem zapominamy, e Jan Pawe³ II nie by³ legendarn¹ postaci¹ z baœni, a yj¹cym w naszych czasach cz³owiekiem. W takim razie jeœli on umia³ yæ dobrze, to i my byœmy mogli. Jednak nauczeni pójœcia na ³atwiznê nie damy radê przezwyciê yæ w jeden dzieñ. Niektórym nawet dwa lata na to nie wystarcz¹. Mo e zatem nale a³oby zastanowiæ siê czy zas³ugujemy na miano pokolenia JP2. W koñcu nie mo na do niego jednoczeœnie przynale- eæ i nie zachowywaæ s³ów papieskich kazañ. Weronika Lewicka Po co ta sygnalizacja? Od poniedzia³ku, 12 paÿdziernika, kierowców chc¹cych jechaæ z Wolsztyna do Babimostu czeka³a nie mi³a niespodzianka. W Chobienicach w ci¹gu drogi wojewódzkiej 303 zamkniêto most. Powód most zacz¹³ siê waliæ. Zaskoczenie mieszkañców jak i kierowców by³o równie wielkie, œwiadcz¹ o tym choæby sygna³y docieraj¹ce do naszej redakcji. To normalnie œmiechu warte! Najpierw kopali w kanale, utopili koparkê a potem most zacz¹³ siê waliæ - mówi³ zbulwersowany mieszkaniec Chobienic. Na dnie kana³u mia³a zostaæ po³o ona rura, dlatego pracownicy zaczêli z dna kana³u wydobywaæ g³azy. Okaza³o siê przyczó³ki mostu zaczê³y siê obsuwaæ. Prace wstrzymano a z godziny na godzinê by³o gorzej. Teraz trwa szukanie winnych- czy to wina Ÿle prowadzonych prac, czy wina mostu, który by³ w a tak z³ym stanie. Koniec koñców most jest w remoncie, fot. KPP fot. KPP kierowcy kierowani s¹ objazdami a inwestor zlecaj¹cy remont czyli Wojewódzki Zarz¹d Dróg musi liczyæ siê z kosztami, bo zamiast remontu mostu konieczna jest teraz jego rozbiórka i budowa nowego. Uwaga objazdy! Jad¹cy od strony Babimostu w kierunku Wolsztyna kierowani s¹ przez Belêcin, Tuchorzê i Siedlec lub alternatywnie przez Kargow¹, odyñ i Siedlec. Kierowcy poruszaj¹cy siê w kierunku przeciwnym bêd¹ mogli skorzystaæ z dwóch mo liwych objazdów - pierwszy z nich przebiegaæ bêdzie przez Siedlec, Tuchorzê, Belêcin, Chobienice i Babimost, drugi przez Siedlec, odyñ, Kargow¹ i Babimost. Do redakcji naszej gazety zwróci³ siê jeden z czytelników sygnalizuj¹c nam zdumiewaj¹c¹ jego zdaniem sytuacjê, jaka ma miejsce w Karpicku. Otó w ci¹gu ulicy Wczasowej (na wysokoœci skrêtu w Lipow¹) ustawiono sygnalizacjê œwietln¹. Jak wskaza³ nasz rozmówca dziwne to trochê miejsce, poniewa kilkanaœcie metrów dalej jest równie przejœcie dla pieszych, widocznoœæ dobra a prêdkoœci na tym odcinku drogi raczej nie da siê rozwin¹æ. Zapytana o t¹ sprawê Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie poinformowa³a nas, e policja nie wnioskowa³a o ustawienie tam sygnalizatorów i nie wie nic o planach jej ustawienia. Fakt faktem, e sygnalizatory stoj¹. Póki co jeszcze nie dzia³aj¹. Do sprawy powrócimy. red.

5 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 5 Co u³atwi³oby poruszanie siê po mieœcie wolsztyñskim kierowcom?? Korki, zat³oczone ulice, brak wolnych miejsc parkingowych na terenie Wolsztyna s¹ prawdziw¹ zmor¹ dla wiêkszoœci kierowców. Szczególnie w godzinach szczytu stanowi¹ spory problem. Zapytaliœmy przechodniów co przeszkadza ich zdaniem kierowcom, a co z kolei u³atwi³oby im poruszanie siê po mieœcie. Na ³amach naszej gazety dziel¹ siê z czytelnikami swoimi pomys³ami i spostrze eniami. D ulia Agnieszka-Hm. Jedyne co przychodzi mi do g³owy, a mog³oby u³atwiæ przemieszczanie siê samochodem po Wolsztynie to wprowadzenie jakichœ zmian w organizacji ruchu na ulicy Roberta Kocha. Moim zdaniem jest zbyt w¹ska jak na ulicê dwukierunkow¹ + parkingi. Dobry kierowca pewnie nie bêdzie mia³ problemu z tym by tamtêdy przejechaæ ale pocz¹tkuj¹cy (tak jak ja) z pewnoœci¹ tak. Dlatego s¹dzê, i powinno siê zlikwidowaæ bêd¹ce tam miejsca parkingowe lub chocia by wprowadziæ zakaz parkowania na kilka szczytowych godzin. Inn¹ opcj¹ mo e byæ te wprowadzenie tam ruchu jednokierunkowego. Jedno jest pewne, jeœli chce siê unikn¹æ wszelkich przetaræ, pourywanych lusterek czy obje d ania miasta 10 razy w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania lepiej iœæ pieszo, z pewnoœci¹ wyjdzie to wszystkim na dobre. Ewa i Ewelina- Naszym zdaniem powinno byæ wiêcej miejsc parkingowych, znaków drogowych oraz ulic dwukierunkowych. Utrudniony jest natomiast przejazd wokó³ wolsztyñskiego Rynku, a najgorszy ko³o Tabaki. Dobrym pomys³em by³by te zakaz wjazdu do miasta samochodów ciê arowych, za wyj¹tkiem zaopatrzenia. Ma³gorzata Wojtko- ul. Dr.Kocha czasami jest nieprzejezdna, parkuj¹ce samochody przeszkadzaj¹ w poruszaniu siê po drodze. Ten sam problem dotyczy odcinka drogi z ul. Polnej w stronê do Karatu. Jest to droga dwukierunkowa i na tyle w¹ska, e parkuj¹ce samochody przy krawê niku po prostu utrudniaj¹ jazdê dwoma pasami ruchu. (Powinien byæ zakaz parkowania).ale z drugiej strony jak widzê czasami, jak jestem w Poznaniu te zakorkowane ulice i osiedla to myœlê sobie, e u nas w naszym mieœcie jest ca³kiem znoœnie. Maciej- Moim zdaniem przyda- ³aby siê zmiana organizacji ruchu na skrzy owaniu ulicy Dworcowej, Gajewskich i Fabrycznej. D³ugi jest czas oczekiwania na przejazd na ulicê Fabryczn¹ i wjazd do Urzêdu Skarbowego. Czêsto stojê w tym miejscu w d³ugich korkach. W pi¹tek i w sobotê natomiast pojawia siê problem z zaparkowaniem samochodu w centrum miasta ukasz- Uwa am, e przyda³oby siê wiêcej miejsc parkingowe poza centrum miasta oraz œcie ek rowerowych. Wokó³ Rynku mo na wprowadziæ ruch zamkniêty. To samo tyczy siê terenu obok ZUS-u- wjazd w tym miejscu powinien byæ zamkniêty, z wyj¹tkiem dla pracowników, zapatrzenia dla sklepów oraz dojazdu do posesji. Natomiast obok Urzêdu Skarbowego mo na by zrobiæ rondo. Iza- Uwa am, e przyda³oby siê wiêcej parkingów. Dobrym miejscem do zaparkowania samochodu by³by na przyk³ad teren wolsztyñskiego targowiska. Ryszard- Na ulicy Roberta Kocha jest du y t³ok, moim zdaniem w tym miejscu mo na by zlikwidowaæ parking i zrobiæ deptak. Ulica t¹ mo na by poruszaæ siê rowerami zamiast samochodami. Utrudnienie stanowi tak e skrzy owanie ko³o ulicy Lipowej, gdzie p³ot zas³ania kierowcom widocznoœæ. Wioletta- Przede wszystkim powinno byæ wiêcej parkingów. W weekendy oraz dzieñ targowy kierowcy maj¹ spore trudnoœci z zaparkowaniem samochodu. Jest du o korków, nawet obwodnica nie pomaga w rozwi¹zaniu tego problemu. Marcin- Moim zdaniem powinno byæ wiêcej miejsc parkingowych ulokowanych na obrze- ach miasta. Przyda³oby siê tak e rondo ko³o ZUS-u. W innych czêœciach miasta mo na by jeÿdziæ na rowerach (nale a- ³oby zrobiæ wiêcej miejsca dla rowerów zamiast samochodów). Hania-To trudne pytanie. Tak jak w innych miastach, na ulicach Wolsztyna pojawia siê coraz wiêcej samochodów. G³ównym problemem naszego miasta jest z pewnoœci¹ brak wystarczej liczby miejsc parkingowych. Ula- Moim zdaniem powinno byæ wiêcej parkingów.w sobotê w centrum miasta jest zawsze du y ruch i nie ma gdzie zaparkowaæ samochodu, trzeba jeÿdziæ w kó³ko. Przyda³oby siê tak e wiêksze rondo na obwodnicy. Jest tam za du o œwiate³ i co chwilê trzeba siê zatrzymywaæ. Marcin- Na pewno przyda³by siê du y parking w miarê blisko centrum. W godzinach szczytu miasto jest zakorkowane, a kierowcy maj¹ problem ze znalezieniem miejsca do zaparkowania na Rynku oraz przy ulicy 5 Stycznia. Mo na by tak e zrobiæ rondo na obwodnicy oraz na skrzy owaniu ko³o Urzêdu Skarbowego. Dominika- Moim zdaniem przyda³oby siê rondo w pobli u torów kolejowych. Trudny wyjazd jest te ko³o sklepu Tabaka, powinna byæ w tym miejscu sygnalizacja œwietlna. Ciê ko siê równie wyje d a ko³o Liceum Ogólnokszta³c¹cego, przyda³oby siê wiêcej parkingów w tym miejscu. Mo na by równie pomyœleæ o odnowieniu drogi ko³o Kleksa na której s¹ liczne dziury i wyboje. Ela- Uwa am, e na ulicy Roberta Kocha nie powinno byæ parkingów. Kiedy dwa samochody jad¹ ko³o siebie jest ma³o miejsca. Na pewno przyda³oby siê tak e wiêcej rond. Ewa Filipowska- Zdecydowanie parkingi i jeszcze raz parkingi! S¹ zaka³¹ Wolsztyna. Ludzie jad¹cy do pracy nie maj¹ gdzie zaparkowac samochodu (nawet na ulicy Wodnej, chocia jest obszerna).

6 str. 6 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Nauczycielskie œwiêto W Dniu Edukacji Narodowej, 14 paÿdziernika, odby³o siê spotkanie dyrektorów i nauczycieli szkó³ gminy Przemêt z wójtem Dorot¹ Gorzelniak. - Spotkanie by³o okazj¹ do podsumowania rocznej pracy oraz wrêczenia nagród, które otrzymali: Pani Izabela Kêdzierska-Krzywonos - nauczyciel ZSG i SP w Przemêcie, Pani Katarzyna D³u ak-plenzler - z-ca dyrektora ZSP w Przemêcie, Pani Alina Piotrowska - dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego w Nowej Wsi oraz Pan Andrzej Galla - dyrektor ZSGiSP w Mochach.- informuje gmina Przemêt. VI Miêdzypowiatowe Zawody w Strzelaniach Myœliwskich o Puchar Starosty Wolsztyñskiego i Nadleœniczego Nadleœnictwa Wsobotê, 17 paÿdziernika, na strzelnicy myœliwskiej w Krutli odby³y siê VI Miêdzypowiatowe Zawody w Strzelaniach Myœliwskich o Puchar Starosty Wolsztyñskiego i Nadleœniczego Nadleœnictwa Wolsztyn. Berzyna. Budowa drogi na terenie miejscowoœci Zakoñczono roboty Wponiedzia³ek 12 paÿdziernika br. odby³ siê odbiór koñcowy inwestycji gminnej pod nazw¹ Budowa drogi na terenie wsi Berzyna. W kilku s³owach przypomnienia, w dniu 14 maja 2009 r. wolsztyñski magistrat rozpisa³ postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zadania okreœlaj¹c warunki uczestnictwa dla potencjalnych wykonawców. W dniu 8 czerwca, tj. w dniu sk³adania ofert, z³o one zosta³y 2 oferty cenowe przez wykonawców ubiegaj¹cych siê o realizacjê zadania. Przeprowadzona weryfikacja i analiza z³o onych dokumentów we wszystkich ofertach wy³oni³y Tornistry i plecaki noszone przez Wasze dzieci s¹ zbyt ciêskie i jest to obok braku aktywnoœci fizycznej jeden z czynników wp³ywaj¹cych na wystêpowanie wad postawy u dzieci i m³odzi y. Zbyt ciê ki tornister/plecak mose zaburzyæ prawid³owy rozwój krêgos³upa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie krêgos³upa czyli skolioza. Zbyt duse ciê ary noszone przez dzieci wp³ywaj¹ negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a takse stopy. Skutki wad postawy, które dziecko naby³o w dzieciñstwie ujawniaj¹ siê najczêœciej dopiero w dojrza³ym wieku- zwyrodnieniami krêgos³upa i stawów, nieprawid³owoœciami w funkcjonowaniu narz¹dów wewnêtrznych oraz bólami koñczyn. W 2003 roku pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego uczestniczyli, na polecenie G³ównego Inspektora Sanitarnego, w pracy problemowej polegaj¹cej na badaniu ciêsaru tornistrów uczniów klas I- III wszystkich szkó³ podstawowych województwa wielkopolskiego. Pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w zwi¹zku z brakiem norm i przepisów prawnych okreœlaj¹cych dopuszczalny ciê ar tornistrów pos³ugiwali siê Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym z 1 grudnia 1990 roku (Dz.U. Nr 85, poz.500), zgodnie z którym dopuszcza³o siê przenoszenie przez m³odocianych, w wieku ponisej 16 roku ycia, ciêsarów o wadze do Koszt inwestycji to blisko ,00 z³, za które wykonano drogê o nawierzchni z masy bitumicznej na powierzchni 1675 m2. Drodzy Rodzice!!! 5kg przez ch³opców i do 3kg przez dziewczêta. Pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przyjêli umownie 3kg jako dopuszczalny ciê ar tornistra ucznia klas I-III szkó³ podstawowych. Z zebranych danych jednoznacznie wynika³o, i dzieci maj¹ zbytnio obci¹sone krêgos³upy tornistrami i ich zawartoœci¹. Wyniki wyraÿnie wskazywa³y na to, e konieczna jest potrzeba eliminacji zbêdnych obci¹ eñ ucznia. Na przekroczenie dopuszczalnej wagi tornistrów, oprócz zeszytów i podrêczników do przedmiotów ujêtych w planie lekcji danego dnia, sk³ada³o siê m.in.: noszenie dodatkowychs³owników do nauki jêzyków obcych, obci¹senie zeszytami i podrêcznikami nie ujêtymi w planie zajêæ bies¹cego dnia, noszenie przedmiotów nie zwi¹zanych z nauk¹ (zabawki,przenoœne gry komputerowe, butelki z napojami itd.). W 2004 roku Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym (Dz.U. Nr 85, poz.500) zosta³o uchylone Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, 2 poz.2047), w którym brak jest regulacji dotycz¹cych obci¹señ w pracy m³odocianych ponisej 16 roku ycia. Zatem w Polsce nie ma aktualnie przepisów okreœlaj¹cych ciê ar tornistrów/plecaków dzieci i m³odzie y. realizatora robót budowlanych, którym to po podpisaniu umowy w dniu 24 czerwca br. zosta³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ze Œwiêtna. Zakres inwestycji obejmowa³ m.in. roboty zwi¹zane z przebudow¹ drogi o nawierzchni gruntowej na drogê o nawierzchni bitumicznej, w tym roboty przygotowawcze i roboty ziemne, usadowienie krawê ników na d³ugoœci 566 mb wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z kruszywa ³amanego gr. 20 cm i z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz u³o enie nawierzchni z masy bitumicznej na powierzchni 1675 m2. Firma wykonawcza, wykona³a zadanie za kwotê blisko ,00 z³. >VŒ< Wed³ug badañ Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Pañstwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), ciê- Sar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczaæ 10-15% masy cia³a. W Stanach Zjednoczonych towarzystwa naukowe zajmuj¹ce siê problematyk¹ zdrowia dzieci m.in. American Academy of Pediatrics, Pediatric American Orthopaedic Society of North America czy American Chiropractic Association okreœli³y t¹ wartoœæ 10-20% masy cia³a. W zwi¹zku z brakiem uregulowañ prawnych Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu apeluje do Rodziców! Szanowni Rodzice! Zwróæcie uwagê, aby Wasze dzieci nie ugina³y siê pod ciê arem szkolnego tornistra! Na Was przede wszystkim spoczywa odpowiedzialnoœæ za stworzenie warunków do zachowania zdrowia przez Wasze dzieci. W zwi¹zku z tym nale- y: przed zakupem tornistra/plecaka sprawdziæ z jakich materia³ów jest wykonany (czy nie jest zbyt masywny i ciêski jeszcze bez ksi¹sek i zeszytów)! kupowaæ zeszyty w cienkich ok³adkach! codziennie kontrolowaæ zawartoœæ tornistrów/plecaków i ustalaæ z dzieæmi ich zawartoœæ w celu wyeliminowania zbêdnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjêciami itd.! sprawdzaæ czy wszystkie podrêczniki, zeszyty i przybory szkolne s¹ potrzebne nastêpnego dnia podczas zajêæ lekcyjnych! ustalaæ z nauczycielami zawartoœæ tornistrów (iloœæ niezbêdnych pomocy dydaktycznych)! opr. - Zawody uroczyœcie otworzy³ i zakoñczy³ Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp. Wziê³o w nich udzia³ 73 zawodników startuj¹cych w trzech klasyfikacjach. Pierwsza klasyfikacja (indywidualna) wy³oni³a zwyciêzcê, którym zosta³ po bara u Marek Ziomek, drugie miejsce ex equo zaj¹³ Kacper Kazubski z wynikiem 285/ 300 pkt., trzecie miejsce Piotr Krasicki z wynikiem 280/300. W drugiej klasyfikacji (dru ynowej) w strzelaniu o Puchar Starosty Wolsztyñskiego wziê³o udzia³ 5 zespo³ów (po 8 zawodników) z powiatów G³ogów, Krosno Odrzañskie, Szamotu³y, Wolsztyn i Wschowa. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajê³a dru yna z Powiatu Wolsztyñskiego z wynikiem 2030/2400 pkt., drugie miejsce dru yna z Powiatu G³ogowskiego z wynikiem 2000/2400 pkt. i trzecie miejsce dru yna z Powia- tu Kroœnieñskiego z wynikiem 1960/2400. W klasyfikacji o puchar Nadleœniczego Nadleœnictwa Wolsztyn udzia³ wziê³o 6 zespo³ów 3- osobowych. W kategorii tej pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ Ko³a owieckiego Wycinek z Nowego Tomyœla z wynikiem 715/900 pkt., drugie miejsce zespó³ reprezentuj¹cy Starostwo Powiatowe w Wolsztynie z wynikiem 695/900 pkt. oraz trzecie miejsce zespó³ Ko³a owieckiego Diana w Wolsztynie z wynikiem 665/900 pkt. Organizatorzy zawodów serdecznie dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom za liczny udzia³. Sk³adaj¹ równie podziêkowanie sponsorom nagród, które zosta³y gor¹co przyjête przez uczestników zawodów.- informuje starostwo powiatowe. (Ÿr, St. Pow.)

7 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 7 Paliwowi z³odzieje Nieznani sprawcy dokonali kradzie y niemal 800 litrów oleju napêdowego w Wojciechowie. -O zdarzeniu, do którego dosz³o w Wojciechowie, KPP w Wolsztynie poinformowana zosta³a w sobotê 10 paÿdziernika. Sprawcom kradzie y grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci.- mówi rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy policji. - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie poinformowana zosta³a o kradzie y oleju napêdowego z dystrybutora zlokalizowanego na terenie firmy w Wojciechowie. Jak ustalono, nieznani sprawcy weszli na plac jednej z firm w tej miejscowoœci i po zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej urz¹dzenie uruchamiaj¹ce dystrybutor dokonali kradzie y oko³o 800 litrów oleju napêdowego. Okolicznoœci zdarzenia wyjaœnia tutejsza komenda.- wyjaœnia st. sier. W. Adamczyk. Pirat drogowy Policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, podczas obserwacji ruchu ko³owego na drodze K32 w odyniu podjêli próbê zatrzymania kieruj¹cego renaultem mê czyzny, który wbrew obowi¹zuj¹cemu w tym miejscu znakowi podj¹³ ten manewr wyprzedzania. - Kierowca nie zareagowa³ na sygna³ policjanta i podj¹³ ucieczkê. Powód takiego postêpowania okaza³ siê jasny po zakoñczonym powodzeniem poœcigu.- mówi st. sier. Wojciech Adamcyzk. - Ok.godz. 08:30 odyniu policjanci wolsztyñskiej drogówki podjêli próbê zatrzymania do kontroli drogowej kieruj¹cego renaultem megane mê czyzny, który naruszy³ zakaz wyprzedzania. Mê czyzna próbuj¹c unikn¹æ kontroli nie zatrzyma³ na wezwanie policjanta i wyraÿnie przyspieszaj¹c podj¹³ ucieczkê. Funkcjonariusze podjêli poœcig za uciekaj¹cym kierowc¹, jednak e ten nie reagowa³ na sygna³y uciekaj¹c z prêdkoœci¹ ponad 150 km/ h. Po kilku kilometrach poœcigu policjanci zmusili kierowcê do zatrzymania, wtedy te wyjaœni³ siê powód jego ucieczki, którym okaza³ siê spo yty wczeœniej alkohol. Badanie alkotestem jakiemu poddano kieruj¹cego, którym okaza³ siê 36-letni mieszkaniec Wolsztyna wykaza³o stan nietrzeÿwoœci 0,95 mg/l, to jest 1,99 promila! Mê czyÿnie zatrzymano prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeÿwoœci oraz niezatrzymanie siê do kontroli drogowej odpowie przez s¹dem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.- relacjonuje przebieg wydarzeñ rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. Œwiêtno. S³awocin Niedostosowa³ prêdkoœci Kilka godzin policja zmuszona by³a kierowaæ objazdami tych, którzy 15 paÿdziernika zmierzali w kierunku Nowej Soli. Wszystko za spraw¹ kierowcy samochodu ciê arowego, który niedostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze i doprowadzi³ do przewrócenia siê 20- tonowego zestawu. - Ko³o godz. 12:00 na drodze W 315 pomiêdzy Œwiêtnem i S³awocinem dosz³o do najpowa niejszego w tym dniu zdarzenia. Kieruj¹cy samochodem ciê arowym man z przyczep¹ mieszkaniec Goworowa (woj. mazowieckie) nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy do warunków panuj¹cych na drodze, zjecha³ na pobocze i doprowadzi³ do wywrócenia pojazdu. Kierowca wyszed³ z kolizji niemal bez szwanku, jednak e 20-tonowy zestaw, którym kierowa³ na wiele godzin skutecznie zablokowa³ ruch na tym odcinku. Miejsce zdarzenia zabezpieczone zosta- ³o przez wolsztyñskich policjantów, którzy zorganizowali tak e objazdy dla jad¹cych od strony Wolsztyna. W tym samym czasie wszystkich poruszaj¹cych siê pojazdami z kierunku S³awocina - W dniu 8 paÿdziernika 2009 r ok. godz policjanci zespo- ³u ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie patroluj¹c jedn¹ z dróg w okolicy miejscowoœci S³awa zatrzymali do kontroli na remontowanym odcinku drogi prowadz¹cej do m. Przybyszów kieruj¹cego walcem drogowym. Podczas legitymowania wyczuli od 28-latka alkohol, badanie wykaza³o ponad jeden o utrudnieniach w ruchu ostrzegali funkcjonariusze z Nowej Soli kieruj¹c równie na drogi alternatywne. Kierowca mana by³ trzeÿwy. Za spowodowanie kolizji ukarany zosta³ mandatem karnym.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. fot. KPP Ukradli warchlaki Z³odziejskim ³upem pad³o 18 warchlaków, których wartoœæ w³aœciciel oszacowa³ na oko³o 1800 z³otych.to zdarzenie mia³o miejsce 10 paÿdziernika w Soko³owicach.Sprawca lub sprawcy kradzie y wci¹ pozostaj¹ nieznani. -We wczesnych godzinach rannych dy urny wolsztyñskiej jednostki odebra³ zg³oszenie o kradzie y warchlaków z gospodarstwa rolnego w Soko³owicach. Z przekazanej informacji wynika³o, e nieznany sprawca, b¹dÿ sprawcy dostali siê do wnêtrza chlewni, a nastêpnie ukradli 18 warchlaków. Osoby, które posiadaj¹ wiedzê na temat zdarzenia, by³y jego œwiadkami, b¹dÿ widzia³y pojazd wioz¹cy zwierzêta i mog¹ przyczyniæ siê do ustalenia sprawców kradzie y proszone s¹ o kontakt z KPP w Wolsztynie pod numerem telefonu lub informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. JeŸdzi³ walcem po pijanemu i bez uprawnieñ Wczwartek, 8 paÿdziernika, policjanci zespo³u ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie na jednej z dróg w okolicy S³awy zatrzymali kieruj¹cego walcem drogowym który jecha³ bez uprawnieñ bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci. Teraz grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Wpi¹tek, 9 paÿdziernika w Nia³ku Wielkim mia³a miejsce kolizja drogowa. Samochód osobowy uderzy³ w ty³ jad¹cego zestawu rolniczego sk³adaj¹cego siê z ci¹gnika i przyczepy. - Ok. godz Dy urny Operacyjny Powiatu otrzyma³ zg³oszenie o kolizji drogowej w Nia³ku Wielkim, w której Do zdarzenia zadysponowano samochód ratowniczy z JRG Wolsztyn. Dzia³ania stra aków polega³y na zabezpieczeniu miejsca kolizji oraz odciêciu akumulatorów. Po dokonaniu czynnoœci przez Policjê uprz¹tniêto pozosta³oœci po pojeÿdzie oraz spryskano i zebrano p³yny eksploatacyjne, które promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na pytanie dotycz¹ce uprawnieñ wymaganych do prowadzenia tego rodzaju pojazdów odpowiedzia³, e takowych wogóle nie posiada. Teraz poza konsekwencjami które poniesie ze strony pracodawcy grozi mu jeszcze do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.- informuje Komenda Powiatowa Policji we wschowie. Nia³ek Wielki Uderzy³ w przyczepê rolnicz¹ wyciek³y podczas zderzenia.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra- y po arnej, st. kpt. S³awomir Œnita. (PPSP)

8 str. 8 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Pod znakiem kolizji i alkoholu Jak informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy policji, zzwartek, 15 paÿdziernika zapisa³ siê w policyjnych statystykach jako dzieñ pod znakiem wiêkszej ni zwykle liczby zdarzeñ drogowych. - Tego dnia policjanci kierowani byli czterokrotnie na miejsca kolizji, a szeœciokrotnie interweniowali wobec kierowców jad¹cych pod wp³ywem alkoholu. W jednym z przypadków nietrzeÿwego uczestnika ruchu obowi¹zywa³ s¹dowy zakaz kierowania pojazdami.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. Chobienice Oko³o godz. 10:00 w Chobienicach kieruj¹ca fiatem punto mieszkanka Stefanowa nie dostosowa³a prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze w wyniku czego zjecha³a na pobocze, a nastêpnie do przydro nego rowu. Kieruj¹ca nie odnios³a obra eñ, badanie stanu trzeÿwoœci wykaza³o, e by³a trzeÿwa. Za spowodowanie zagro enia bezpieczeñstwa w ruchu ko³owym ukarana zosta³a mandatem karnym. Stary Widzim Oko³o godz. 10:30 Starym Widzimiu policjanci Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli kieruj¹cego oplem kadettem mieszkañca tej miejscowoœci. W trakcie podjêtych czynnoœci przeprowadzone zosta³o badanie alkotestem, które wykaza³o, e mê czyzna znajduje siê w stanie po u yciu alkoholu 0,20 mg/l Wolsztyn Oko³o godz. 11:30 ul. Poznañskiej w Wolsztynie odnotowano kolejn¹ tego dnia kolizjê. W tym przypadku sprawc¹ okaza³ siê mieszkaniec T³ok, który kieruj¹c motorowerem simson nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego go peugeota 307 doprowadzaj¹c do jego najechania. Uczestnicy zdarzenia nie odnieœli obra- eñ, obaj tak e byli trzeÿwi. Motorowerzysta ukarany zosta³ mandatem karnym. Wieleñ Oko³o godz. 14:00 w Wieleniu na ul. Wschowskiej zatrzymano mieszkañca G³ogowa poruszaj¹cego siê rowerem. Mê czyzna, co potwierdzi³o przeprowadzone badanie, znajdowa³ siê w stanie po u yciu alkoholu 0,14 mg/l. Karpicko Oko³o godz. 14:00 na ul. Braci Peugeot w Karpicku dosz³o do kolizji z udzia³em fiata cinquecento i vw sharana. Jak ustalono kieruj¹cy fiatem mieszkaniec Stodolska nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kierowanemu przez mieszkañca Karpicka volkswagenowi, co sta³o siê przyczyn¹ zderzenia pojazdów. Oba auta zosta³y uszkodzone, natomiast kieruj¹cy nimi mê czyÿni nie odnieœli obra eñ. Nie by³o równie w¹tpliwoœci co do stanu trzeÿwoœci uczestników zdarzenia. Sprawcê kolizji ukarano mandatem karnym. Œwiêtno Oko³o godz. 16:30 na ul. Powstañców Wielkopolskich w Œwiêtnie zatrzymany zosta³ kieruj¹cy fiatem ducato mieszkaniec tej miejscowoœci, który zdecydowa³ siê na jazdê pomimo wczeœniejszego spo ywania alkoholu. Jazdê udaremniono mu po przeprowadzonym badaniu alkotestem, które wykaza³o stan nietrzeÿwoœci 0,65 mg/l (1,36 promila). Bucz Oko³o godz. 17:00 w Buczu na ul. Kasztanowej policjanci Referatu Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kieruj¹cego rowerem mieszkañca tej miejscowoœci. Mê czyzna siadaj¹c na swój jednoœlad podwójnie z³ama³ prawo. Pierwsze z zastrze eñ policjantów dotyczy³o kierowania w pod wp³ywem alkoholu 0,48 mg/l ( 1,01 promila), drugie kierowania wbrew zakazowi S¹du Rejonowego w Wolsztynie. W tym wypadku nie by³o mo liwoœci kontynuowania jazdy. Jaromierz Oko³o godz. 18:00, tym razem w Jaromierzu zatrzymano kolejnego rowerzystê kieruj¹cego w stanie nietrzeÿwoœci. Okaza³ siê nim 29-letni mieszkaniec tej miejscowoœci, u którego badanie wykaza³o 0,72 mg/l (1,51 promila). Wolsztyn Oko³o godz. 22:30 na ul. Drzyma³y w Wolsztynie kontrola drogowa podjêta wobec 25-letniej mieszkanki województwa dolnoœl¹skiego kieruj¹cej bmw pozwoli³a na ustalenie, e z pewnoœci¹ nie powinna zajmowaæ tego dnia miejsca za kierownic¹. Decyduj¹c siê na kierowanie pojazdem - poza innymi mo liwymi nastêpstwami - narazi³a siê na odpowiedzialnoœæ karn¹, poniewa znajdowa³a siê w stanie nietrzeÿwoœci. Badanie wykonane pod tym k¹tem wykaza- ³o 0,74 mg/l (1,55 promila). - W ka dym z powy szych przypadków sprawcy wykroczeñ b¹dÿ przestêpstw musz¹ liczyæ siê z konsekwencjami pope³nionych przez siebie czynów, którymi w najsurowszych okolicznoœciach jest pozbawienie wolnoœci do 3 lat. Musz¹ mieæ tak e œwiadomoœæ, e kieruj¹c pod wp³ywem alkoholu stanowi¹ niebezpieczeñstwo nie tylko dla siebie ale równie innych uczestników ruchu drogowego, zaœ nie stosuj¹c siê do zakazu kierowana pojazdami pope³niaj¹ przestêpstwo zagro one kar¹ wy sz¹, ni w przypadku kierowania w stanie nietrzeÿwoœci. Istotne jest jednak, aby nie tylko wysokoœæ kary determinowa³a osoby znajduj¹ce siê pod wp³ywem alkoholu do powstrzymania siê od kierowania pojazdami. Równie wa na jest wspomniana odpowiedzialnoœæ za innych uczestników ruchu drogowego i œwiadomoœæ tego, e mo na staæ siê przyczyn¹ ludzkiej tragedii.- mówi rzecznik prasowy Komendy powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. Siedlec Policja dzieciom Po raz kolejny ciekaw¹ i godn¹ naœladowania inicjatyw¹ prewencyjn¹ wykaza³ siê Urz¹d Gminy w Siedlcu oraz policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.- Adresatem dzia³añ zapobiegawczych byli pierwszoklasiœci ze szkó³ podstawowych na terenie gminy, a celem podniesienie bezpieczeñstwa najm³odszych w drodze do szko³y.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk paÿdziernika br. w Gminnym Domu Kultury w Siedlcu zorganizowane zosta³o spotkanie uczniów klasy pierwszej Szko³y Podstawowej w Kopanicy z funkcjonariuszami Referatu Ruchu Drogowego KPP w Wolsztynie. W trakcie spotkania realizowanego w ramach dzia³añ pod nazw¹ NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO przeprowadzono pogadankê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa najm³odszych jako pieszych i rowerzystów, ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê tak e pokaz wyposa enia s³u bowego policjanta. Najwiêksz¹ radoœæ wœród pierwszaków wywo³a³ wójt Adam Cukier, który przy udziale asp.sztab. Piotra Horowskiego wrêczy³ zebranym kamizelki odblaskowe zakupione przez Urz¹d Gminy w Siedlcu. Dziœ do dzieci Powiat Wolsztyn Szkolili stra aków W dniach od r. w siedzibie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Wolsztynie odby³ siê, zorganizowany przez Wojewódzki Oœrodek Szkolenia Pañstwowej Stra y Po arnej w Poznaniu przy wspó³udziale Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, Kurs Kierowania Ruchem Drogowym dla stra aków KSRG z terenu powiatu. - Program szkolenia zgodnie z Ustaw¹ z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108, poz. 908 z 2005r. z póÿn.zm), oraz Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 132, poz. 839) i obejmowa³ ³¹cznie 18 godzin zajêæ teoretycznych i praktycznych wraz z egzaminem koñcowym. W kursie uczestniczy³o 31 stra aków. Kurs obejmowa³ w pierwszym dniu czêœæ teoretyczn¹ i w drugim czêœæ praktyczn¹ oraz egzamin. Prowadz¹cymi byli funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Wszyscy uczestnicy ukoñczyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Dokumentem potwierdzaj¹- trafi³o 28 kamizelek. W najbli - szym czasie otrzymaj¹ je wszyscy pierwszacy z pozosta³ych szkó³ gminy Siedlec.- relacjonuje st. sier. Wojciech Adamczyk. cym nabycie uprawnieñ, do organizacji i kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem akcji ratowniczej bêdzie zaœwiadczenie wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra y. st. kpt. S. Œnita. (PPSP)

9 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 9 Rakoniewice. Niebezpiecznie na K32 Dziki przyczyn¹ kolizji Policjanci z Grodziska Wlkp. na drodze K-32 pomiêdzy miejscowoœciami Grodzisk Wlkp. Rakoniewice wyjaœniali kolizje drogowe do których dosz³o w wyniku wtargniêcia na jezdniê zwierzyny leœnej - dzika. - W dniu r. o godz policjanci z Grodziska Wlkp. powiadomieni zostali o kolizji drogowej, która mia³a miejsce na drodze krajowej K-32 pomiêdzy miejscowoœciami Ruchocice - Rakoniewice. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia ustalili, e kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Vectra, 24 letni mieszkaniec gm. Rakoniewice jad¹c w kierunku miejscowoœci Rakoniewice na prostym odcinku drogi potr¹ci³ przebiegaj¹c¹ przez drogê zwierzynê leœn¹- dzika w wyniku czego uszkodzi³ przód pojazdu. Kieruj¹cy pojazdem trzeÿwy. W tym samym dniu mia³o miejsce podobne zdarzenie. - o godz policjanci z Grodziska Wlkp. powiadomieni zostali o kolizji drogowej, która mia³a miejsce na drodze krajowej K-32 pomiêdzy miejscowoœciami Grodzisk Wlkp. - Ruchocice. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia ustalili, e kieruj¹cy samochodem osobowym markiki BMW- 316, 25 letni mieszkaniec Wolsztyna jad¹c w kierunku miejscowoœci Ruchocice na prostym odcinku drogi potr¹ci³ przebiegaj¹c¹ przez drogê zwierzynê leœn¹- równie dzika, w wyniku czego uszkodzi³ przód pojazdu. Kieruj¹cy pojaz- dem trzeÿwy.- informuje komenda. Policja apeluje do kieruj¹cych pojazdami o ostro noœci i rozwagê. W ostatnim okresie czasu na terenie powiatu grodziskiego czêsto dochodzi do kolizji drogowych z udzia³em zwierzyny leœnej / dziki, sarny, daniele /. Zarówno droga krajowa k-32 jak inne drogi wojewódzkie czy powiatowe znajduj¹ siê w kompleksach leœnych na terenie, których zwierzyna przemieszcza siê z jednej na drug¹ stronê nie zawsze zwa aj¹c na jad¹ce tam pojazdy, co powoduje du e zagro enie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. W tym miejscu niezbêdne jest zachowywanie podstawowych wymogów bezpieczeñstwa, pocz¹wszy od zapiêcia pasów poprzez dostosowaniu prêdkoœci jazdy do panuj¹cych warunków na drodze, a skoñczywszy na przestrzeganiu znaków drogowych. Takie postêpowanie w wielu przypadkach pozwoli na minimalizacjê skutków zdarzeñ drogowych z udzia³em zwierzyny leœnej oraz wyeliminuje tê czêœæ kolizji i wypadków, które zale ¹ od nas samych.- informuje Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp. (KPP) Powiat Wolsztyn. bezp³atne badania pojazdów SPRAWD AUTO PRZED ZIM Jesieñ oraz zbli aj¹ca siê zima, a co za tym idzie wczeœniej zapadaj¹cy zmrok i pogarszaj¹ce siê warunki drogowe, determinuj¹ Policjê do podejmowania dzia- ³añ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa w ruchu drogowym w tym trudnym okresie. - Jedn¹ z form takich dzia³añ jest profilaktyka w zakresie zapewnienia w³aœciwego stanu technicznego pojazdów oraz ich prawid³owego oœwietlenia. W zwi¹zku z tym, w dniach od 26 do 31 paÿdziernika bie ¹cego roku w wybranych stacjach diagnostycznych na terenie powiatu wolsztyñskiego zaplanowane zosta³y dzia³ania profilaktyczne SPRAWD AUTO PRZED ZIM polegaj¹ce na kontroli stanu technicznego pojazdów, a w szczególnoœci : oœwietlenia, ogumienia, uk³adu hamulcowego, w tym jakoœci p³ynu hamulcowego.- mówi rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. Wioska gm. Rakoniewice P³onê³a cegielnia Wpi¹tek, 16 paÿdziernika, w godzinach popo³udniowych na terenie Cegielni w miejscowoœci Wioska gm. Rakoniewice dosz³o do po aru w wyniku, którego spaleniu uleg³ dach budynku socjalnego. - O godz policjanci z Rakoniewic powiadomieni zostali przez w³aœcicielkê firmy ZPHU Cerbet, o po arze konstrukcji dachowej budynków socjalnych na terenie Cegielni w miejscowoœci Wioska gm. Rakoniewice. Funkcjonariusze na miejsce zdarzenia udali siê niezw³ocznie i ustalili, e oko³o godz na terenie czynnej cegielni dosz³o do po aru w budynku socjalnym bezpoœrednio przylegaj¹cym do pieca ceramicznego do wypalania ceg³y. W wyniku zaistnia³ego zdarzenia spaleniu uleg³ dach pieca ceramicznego i pomieszczeñ socjalnych wykonanych z konstrukcji drewnianych. Przyczyn¹ po aru by³a najprawdopodobniej awaria pieca na paliwo sta³e ogrzewaj¹cego pomieszczenia socjalne. Straty spowodowane po arem w³aœcicielka wyceni³a na Wszyscy chêtni mog¹ zg³aszaæ siê do ni ej wymienionych Stacji Kontroli Pojazdów: AUTO MAREK BARANOWSKI Wolsztyn, ul. Lipowa 26B DIAGROLMET Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F INTER-AUTO Wolsztyn, ul. Dworcowa 10 BRYF Siedlec, ul. Lipowa 72 STANIS AW ADAMCZAK, Nowa Wieœ, ul. Powstañców Wielkopolskich 8 SKR, Nowa Wieœ, ul. Przemêcka 43 kwotê kilkuset tysiêcy z³otych. Postêpowanie w powy szej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wlkp. prowadzi Posterunek Policji w Rakoniewicach.- Informuje Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp. (fot.kpp)

10 str. 10 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Powiat Wolsztyn Powiatowe œwiêto pedagogów We wtorek,13 paÿdziernika w Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. - Zebranych powitali: starosta Ryszard Kurp i Andrzej Wawrzynowicz, dyrektor ZSZ, którzy z³o- yli wszystkim pracownikom oœwiaty podziêkowania za ich trud oraz yczyli sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Podczas spotkania wrêczono odznaczenia i nagrody. Tytu³y Zas³u ony dla Powiatu Wolsztyñskiego otrzymali: Boles³aw Smuka³a i Zenon Michalewicz emerytowani nauczyciele ZSZ oraz Stefan Korecki emerytowany nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych w Wolsztynie. Nagrody Starosty Wolsztyñskiego za szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali: Ma³gorzata Buda, Izabela J¹der, Marcin Klessa z ZSOiP, Jerzy Rusin, Alicja Golik i Karolina Nagalska z Zespo³u Szkó³ Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Andrzej Wawrzynowicz, Barbara Kulus, Wies³aw Ziarniak, Andrzej Lisiecki i Janusz Mrozkowiak z ZSZ, Henryk KaŸmierczak, Renata Brychcy i Patrycja Cichy z Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Wolsztynie, Magdalena Molicka, Krystyna Wyprawa do lasu Uczniowie klas II Zespo³u Szkó³ w Mochach wyruszyli do Olejnicy na spotkanie z leœniczym. - Na parkingu przy lesie czeka³ na nas pan Sylwester P³atników. Zaprowadzi³ nas na wie ê widokow¹ i opowiedzia³ nam o tej nowej konstrukcji, dziêki której mo na podziwiac przepiêkny widok. Pogoda by³a piêkna i widoki cudowne. Gdy ju wszyscy nasycili oczy widokiem z wie y, wyruszyliœmy na spacer po lesie, w czasie którego dzieci pod okiem leœniczego nazywa³y mijane drzewa Suchojad i Marek Michalski z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie oraz Danuta Przyby³a z Domu Dziecka,,Droga w Goœcieszynie. Pedagodzy, którzy w 2009r. uzyskali stopieñ nauczyciela mianowanego, z³o yli œlubowanie. Byli to: Karolina Buczkowska, El - bieta Tomys, Sylwia Œliwiñska, Aleksandra Kazubska, Rados³aw Wawrzyniak ZSZ, Krzysztof Tyszka, Anna Lisowska, El bieta Weigt ZSRiT, Patrycja Cichy ZSS, Ma³gorzata Buda, Marcin Klessa ZSOiP, Maja Augustyniak-Michalska PPP-P. Koñcowym punktem uroczystoœci by³ wystêp przygotowany przez m³odzie z ZSZ, pod kierunkiem Iwony Joksz.- relacjonuje przebieg wydarzeñ Emilia Kucharska z Wydzia³u Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. (fot. ST.Pow.) i krzewy. Wszysy wypatrywali oznak jesieni. Ka dy zabra³ z lasu kilka okazów do klasowego k¹cika przyrody. PrzywieŸliœmy barwne liœcie, szyszki, o³êdzie.na koniec spotkaliœmy siê przy ognisku w wigwamie, a na drugie œniadanie by³y pieczone kie³baski. Dzieciom bardzo podoba³a siê lekcja na œwie ym powietrzu.- informuj¹ organizatorzy. opr. Policjanci z wêdkami Na Kanele Licheñskim w okolicach Konina odby³a siê ostatnia edycja zawodów wêdkarskich z cyklu GRAD PRIX PO- LICJI WIELKOPOLSKIEJ sezonu W zawodach poœród dru yn reprezentuj¹cych wielkopolskie jednostki udzia³ wziê³a dru yna Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, w sk³ad której weszli Rafa³ Lewandowski, Lucjan Kulas i Micha³ Mania.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. - Wolsztyñscy mundurowi okazali siê bezkonkurencyjni nie daj¹c szans na zwyciêstwo w kategorii indywidualnej, któr¹ wygra³ Rafa³ Lewandowski, niewiele zabrak³o te do sukcesu dru ynowego. Tu musieli uznaæ wy szoœæ dru yny gospodarzy i ostatecznie zajêli drugie miejsce. To kolejny sukces wolsztyñskich wêdkarzy w mundurach po zawodach, które odby³y siê 12 wrzeœnia na Obrze w Grójcu, gdzie zajêli pierwsze miejsce w klasyfikacji dru yn. W tych zmaganiach Rafa³ Lewandowski wygra³ sektor A, a w ³¹cznej klasyfikacji indywidualnej zaj¹³ drugie miejsce.- re- - Prace oceniane by³y w dwóch kategoriach: m³odszej czyli klasa I-IV SP oraz starszej czyli V-VI SP i I-III gimnazjum. Komisja w sk³adzie: - Pan Wies³aw Matysik, - Pani Maria Brud³o, - Pani Bernadeta ukaszewska, - Pani Ma³gorzata Materna - Bary- ³o. Bior¹c pod uwagê kryteria oceny i zgodnoœæ prac z tematem konkursu postanowi³a przyznaæ wyró nienia nastêpuj¹cym osobom: Kategoria I plastyczna (kl. 0 - III SP):- Paulina Studziñska - ZSPiG w Siedlcu, - Anna Lehman- ZSPiG w Siedlcu, - Izabela Moñka - ZSPiG w Kopanicy, - Aleksandra Rogozia - ZPSPiG w Chobienicach, - Paulina Wyrwa - ZPSPiG w Chobienicach, - Marta Skrzypczak - ZPSPiG w Chobienicach. lacjonuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Siedlec. Rozstrzygniêcie konkursu Wspomnienia z wakacji Wczwartek, 8 paÿdziernika rozstrzygniêto konkursu plastyczno - fotograficznego Wspomnienia z wakacji. W konkursie og³oszonym przez Gminny Oœrodek Kultury w Siedlcu oraz Bibliotekê Publiczn¹ w Siedlcu ocenione zosta³y ogó³em 44 prace nades³ane przez uczniów szkó³ z gminy Siedlec. Kategoria II plastyczna (kl. IV- VI SP):- Karolina Lewandowska - ZPSPiG w Chobienicach; - Anna Marciniec - ZPSPiG w Chobienicach; - Arkadiusz Bocer - ZPSPiG w Chobienicach; - Jagoda Burdziej - ZSPiG w Kopanicy; - Monika Mi³oœ - ZSPiG w Kopanicy. Wrêczenie nagród osobom, które otrzyma³y wyróÿnienie odby- ³o sie r. w Bibliotece Publicznej w Siedlcu. Gminny Oœrodek Kultury w Siedlcu dziekuje wszystkim uczestników konkursu za zainteresowanie i zaprasza do udzia³u w II Gminnym Przegl¹dzie Piosenki Siedleckie Nutki, który odbêdzie sie r.- informuje gmina Siedlec. (Ÿr. UG)

11 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 11 Wolsztyn Zbieramy krew dla Polski! Wsobotê, 3 paÿdziernika, odby³a siê w Wolsztynie akcja poboru krwi w ramach ogólnopolskiej akcji Zbieramy krew dla Polski. Organizatorem akcji w Wolsztynie byli Polski Czerwony Krzy oraz grupa Muszkieterów. Widzim Stary Wzruszaj¹ce po egnanie W czwartek, 22 paÿdziernika w sali wiejskiej w Widzimiu mia- ³o miejsce niezwyk³e spotkanie. Przedstawicielki kó³ gospodyñ wiejskich z terenu gminy Wolsztyn, so³tys Widzimia Lech Daleki, dyrektor Wolsztyñskiego Domu Kultury Bogumi³a Adamczak oraz burmistrz Andrzej Rogozinski, uroczyœcie podziêkowali za 35 lat pracy Koordynatorce Kó³ Gospodyñ Zofii Ball. Nie zabrak³o ³ez wzruszenia, wyrazów uznania i najlepszych yczeñ. Inicjatorem spotkania by³ so³tys Lech Daleki, wspólnie z paniami z widzimskiego ko³a oraz z Przedstawicielki kó³ z terenu gminy wspólnie zaœpiewa³y na czeœæ Zofii Ball. Przy sklepie Inter Marche w Wolsztynie zaparkowa³ specjalny autokar do poboru krwi. - Ogó³em chêæ oddania krwi zdeklarowa³o 26 osób. Krew odda³y 24 osoby. ¹cznie 10,81 litra. informuje Maria Janowicz, kierownik zarz¹du rejonowego PCK w Wolsztynie.- Dziêkujê panu kierownikowi i personelowi sklepu InterMarche w Wolsztynie oraz dzia³aczom spo³ecznym PCK, którzy pomogli w przeprowadzeniu akcji poboru krwi, a tak- e przyczynili siê do promowania idei honorowego krwiodawstwa.- mówi Maria Janowicz. Przy stole obok siebie: Zofia Ball, Bgumi³a Adamczak, Andrzej Rogizinski i Lech Daleki. czyliœmy znacznej pomocy w organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w Gminie Wolsztyn, jak i poza jej granicami. Doskona³¹ wizytówk¹ Ziemi Wolsztyñskiej by³y zorganizowane przy pomocy Kó³ Gospodyñ stoiska na ró nego rodzaju targach i wystawach. Wszêdzie widoczne by³o Pani osobiste zaanga owanie i wielka praca. Za wszystko jeszcze raz sk³adam wyrazy wdziêcznoœci i uznania. yczê du o zdrowia, yczliwoœci ludzkiej i wszelkiej pomyœlnoœci osobistej. mówi³ burmistrz. Nowym koordynatorem Kó³ Gospodyñ Wiejskich Gminy Wolsztyn zosta³a Pani Wojtkowiak z Nia³ka. Wolsztyn Poznañ. Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Wolsztyn Podpisanie umowy Wminiony czwartek 22 paÿdziernika br. w Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Wolsztyn pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez pana Marka Stawujaka Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Gmin¹ Wolsztyn reprezentowan¹ przez Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego. Gmina Wolsztyn otrzyma³a dofinansowanie w wysokoœci z³ z dzia³ania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na nastêpuj¹ce operacje: - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kêb³owie, - urz¹dzenie boisk sportowych w Karpicku,- renowacja nawierzchni trawiastej na boisku sportowym w Goœcieszynie,- renowacja nawierzchni trawiastej na boisku sportowym we Wroniawach,- budowa trybun dla widzów na boisku sportowym w Kêb³owie. Wartoœæ ca³ego projektu wynosi ,98 z³. Projekt realizowany bêdzie w II i III kwartale 2010 roku. >VŒ< Bogumi³a Adamczak z Wol. DK zorganizowali spotkanie po egnalne dla Zofii Ball. Ju w ubieg³ym roku Zofia Ball sygnalizowa³a, e rezygnuje z funkcji koordynatora. Jednak jak podkreœli³ podczas spotkania burmistrz, przychodzi taki czas, kiedy trzeba zrozumieæ taki wybór. Lata pracy spo³ecznej pani Zofii doceniaj¹ cz³onkinie kó³, jak i w³adze Miasta i Gminy Wolsztyn. Prê nie i aktywnie dzia³aj¹ce ko³a gospodyñ na terenie gminy to powód do dumy, a niew¹tpliwie wk³ad pracy koordynatora Zofii Ball siê do tego przyczyni³. - W imieniu Samorz¹du Miejskiego w Wolsztynie serdecznie dziêkujê za wieloletni¹, bardzo efektywn¹ pracê na rzecz Kó³ Gospodyñ Wiejskich dzia³aj¹cych na terenie Gminy Wolsztyn. Organizacje te sw¹ aktywnoœci¹ s¹ Gmina Wolsztyn otrzyma³a dofinansowanie w wysokoœci z³. widocznym elementem subkultury naszej ma³ej ojczyzny, a tak e sposobem na spêdzanie wolnego czasu przez liczn¹ rzeszê kobiet. Niejednokrotnie te doœwiad- Przedstawiciele poszczególnych kó³ mieli równie upominki dla Pani Zosi, m.in. panie z Widzimia upiek³y tort. Gratulacje i podziêkowania z r¹k burmistrza.

12 str. 12 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Wolsztyn Ponad pó³wieczna tradycja Tegoroczne gminne obchody Dnia Edukacji Na rodowej gminy Wolsztyn odby³y siê w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. - Dzisiejsze œwiêto, obchodzone w ró nych terminach w wiêkszoœci pañstw na œwiecie, jest wyj¹tkowe w yciu ka dej szko³y. W sposób szczególny ogarniamy dziœ myœl¹ wszystkie osoby zajmuj¹ce siê edukacj¹ i oœwiat¹, jednak powszechnie kojarzony jest z dniem nauczyciela. Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje pocz¹tki w 1957 roku, kiedy to podczas Œwiatowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, e 20 listopada bêdzie Miêdzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i tym samym œwiêtem nauczycieli. Konferencjê zorganizowa³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, który jako pierwszy sformu³owa³ na konferencji w Pary- u, w 1946 roku ideê Karty Nauczyciela. Zgodnie z ustaw¹ sejmow¹ z 1972 roku, Miêdzynarodowy Dzieñ Karty Nauczyciela przerodzi³ siê w Dzieñ Nauczyciela, obchodzony 14 paÿdziernika w rocznicê powo³ania Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanis³awa Augusta. Pocz¹wszy od 1982 roku œwiêto to zyska³o obowi¹zuj¹c¹ do dziœ Przemêcki Rajd Konny Zakoñczenie sezonu w siodle nazwê Dnia Edukacji Narodowej.- mówi³ burmistrz Andrzej Rogozinski. - Powo³anie do szerzenia edukacji, wychowywania m³odych ludzi i uczenia ich nie porzucania marzeñ. To wychowanie i kszta³towanie dzieci i m³odzie y u³atwia wyrazista osobowoœæ, dobry kontakt z uczniami, umiejêtnoœæ zainteresowania przedmiotem. Efektem takiego podejœcia do zawodu s¹ liczne sukcesy uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych osi¹gane w olimpiadach przedmiotowych i sporcie na szczeblu wojewódzkim, a nierzadko krajowym. To nie tylko powód do wielkiej satysfakcji dla uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim doskona³a promocja gminy Wolsztyn. Dziêkuj¹c obecnym tu, wyró nionym nauczycielom, a za Pañstwa poœrednictwem Waszym kole ankom i kolegom za codzienny trud i efektywn¹ pracê yczê, by ka dy z Pañstwa móg³ oddzia³ywaæ swoim autorytetem na wychowanków, byœcie doznawali satysfakcji z tego, co dla nich robicie, a tak e wdziêcznoœci i nale nego szacunku. Wasza rola, poza byciem nauczycielem, musi ³¹czyæ siê dziœ z rol¹ mened era kieruj¹cego czêsto du ym zak³adem pracy. Wasz¹ trosk¹ jest dba³oœæ o w³aœciwe warunki pracy i nauki w kierowanym przez siebie obiekcie. Oczywiœcie, bez wsparcia ze strony organu prowadz¹cego, jakim jest samorz¹d Miejski, trudno by- ³oby Wam sprawowaæ swoj¹ funkcjê. Osobiœcie uwa am, e wspó³praca na tym polu uk³ada siê dobrze i mam nadziejê, e w kolejnych latach dalej wspólnie tak efektywnie bêdziemy mogli rozbudowywaæ i modernizowaæ bazê oœwiatow¹ w naszej gminie. Dziêkuj¹c dziœ Pañstwu za codzienny trud, yczê realizacji wszelkich planów i zamierzeñ, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych. Jak ju wspomnia³em, niezwykle wa nym elementem systemu oœwiaty, jest liczna grupa osób administracji i obs³ugi, bez których niemo liwe jest sprawne funkcjonowanie tej dziedziny ycia. Mam tu na myœli sekretarki, woÿnych, sprz¹taczki, konserwatorów i inne osoby nieod³¹cznie zwi¹zane z prac¹ szko³y czy przedszkola, a tak e Panie z Gminnego Zespo³u Obs³ugi Ekonomicznej i Administracyjnej Oœwiaty dbaj¹ce o dobr¹ kondycjê finansow¹ tych placówek. Dziêkujê wszystkim Pañstwu za codzienny trud, który ma tak ogromny wp³yw na tworzenie dobrego wizerunku szko³y czy przedszkola. Dziêkuj¹c Pañstwu za uwagê, yczê wszystkim pracownikom oœwiaty w Gminie Wolsztyn zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci osobistej, a tak e du o codziennych radoœci zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹.- mówi³ A. Rogozinski. Jak informuje Urz¹d Gminy w Przemêcie, w tym roku zakoñczenie sezonu w gminie Przemêt odby³o siê w siodle. Po raz pi¹ty mi³oœnicy konnych wypraw spotkali siê 18 paÿdziernika na przemêckim rajdzie. W wyprawie, której trasa wiod³a konnym szlakiem konwaliowym, uczestniczy³o ponad 120 osób. - Miejscem startu i mety rajdu by³o Ranczo Pañstwa Teresy i Jana Murek w Satrkowie. St¹d korowód wozów i bryczek ruszy³ w kierunku Olejnicy, gdzie na leœnym przystanku ko³o wigwamu na uczestników wyprawy czeka- ³y pierwsze atrakcje. W Olejnicy zorganizowaliœmy konkurs poszukiwanie ukrytego w lesie lisa, w którym udzia³ wziêli zarówno doroœli jak i dzieci mówi organizator rajdu Pan Janusz Fr¹ckowiak z UG Przemêt. Tu tak e by³ pierwszy poczêstunek s³odki placek oraz rozgrzewaj¹ca kawa i herbata. Mimo nie najlepszej pogody uczestnikom rajdu dopisywa³y œwietne nastroje. Rzec mo na, ze atmosfera by³y wrêcz gor¹ce. Tu przed powrotnym wjazdem na Ranczo w Starkowie uczestnicy mogli z wozów i bryczek podziwiaæ zawody w pogoni za lisem. Rywalizowali ze sob¹ uczestnicy rajdu, którzy jechali wierzchem. Uciekaj¹cym, czyli tradycyjnym lisem by³ Dariusz Owsiany, natomiast jeÿdÿcem który z³apa³ lisa by³ ukasz Cha³upka. Na tym jednak rywalizacja i zabawa nie skoñczy³a siê. Ju po powrocie na Ranczo, odby³y siê zawody w powo eniu bryczkami na czas. Tu najlepszym okaza³ siê Dominika Rimke z Brenna. Drugie miejsce zaj¹³ Stefan Antkowiak z Moch, a trzecie Magdalena Antkowiak z Moch. Rozegrano tak e slalom miêdzy beczkami, w którym najlepszym zosta³ dziesiêcioletni Patryk Cha³upka. Na imprezie nie mog³o zabrakn¹æ dobrej strawy by³ pieczony dzik i bigos. Pycha! - Ze strony organizatora chcê podziêkowaæ Pañstwu Teresie i janowi Murek oraz ich córce i synom za pomoc w organizacji rajdu i królewskie przyjêcie uczestników. Dziêkujê tak e za ufundowane nagrody. Osobne podziêkowania dla Pana Zbigniewa Józefowskiego z Perkowa za ogromny wk³ad w organizacje i prowadzenie rajdu. Dziêkujê równie Pani Emilii Kwaczyñskiej oraz Joannie, Natalii, Monice, Kasi i Jakubowi. mówi Janusz Frackowiak. G³ówny organizator rajdu Pan Janusz Fr¹ckowiak dziêkuje wszystkim uczestnikom V Przemêckiego Rajdu Konnego za liczny udzia³ w wyprawie mimo zapowiadaj¹cej siê niezbyt dobrze pogody, która okaza³a siê wcale nie taka z³a.- informuje gmina Przemêt. (Ÿr.UG)

13 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 13 Wolsztyn. Ma³oletni w sprzecznoœci z prawem Kradli telefony w bibliotece S³awa Sprawca z promilami WS³awie kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Omega znajduj¹c siê w stanie nietrzeÿwoœci 0,74 mg/l (1,55 promila) alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowa³ wypadek drogowy na skutek którego pasa er dozna³ obra eñ cia³a w postaci z³amania lewego obojczyka. Dwaj ch³opcy w wieku 11 i 12 lat zabrali bez pytania telefony komórkowe - bêd¹ce w³asnoœci¹ pracowników Biblioteki Miasta i Gminy Wolsztyn. Dziêki szybkiej interwencji policji uda³o siê ustaliæ sprawców i odzyskaæ jeden z telefonów. Do zdarzenia dosz³o w œrodê, 22 paÿdziernika oko- ³o godziny Nieznany sprawca jednej z pracownic biblioteki z biurka skrad³ komórkê marki Samsung, której wartoœæ oszacowano na kwotê 100 z³. Nastêpnego dnia w tajemniczych okolicznoœciach zgin¹ kolejny telefon, tym razem Nokia wartoœci 200 z³. Le a³ on w pomieszczeniu tylko dla pracowników. Zespó³ ds. Nieletnich Komendy Powiatowej w Wolsztynie natychmiast zaj¹³ siê spraw¹ bowiem po- Kopanica. Wielka Wieœ Interweniowa³ œmig³owiec Do groÿnego wypadku dosz³o w pi¹tkowe popo³udnie na drodze krajowej nr 32 pomiêdzy Kopanic¹ a Wielk¹ Wsi¹.-Holowany fiat 126p, którym kierowa³a mieszkanka Jaromierza zderzy³ siê z nissanem primera. W wyniku zdarzenia ranne zosta³y 4 osoby. Jedna z pasa erek fiata zosta³a przetransportowana œmig³owcem do szpitala w Zielonej Górze. Pozosta³e osoby trafi³y do wolsztyñskiego szpitala.- infoemuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. - W czwartek,8 paÿdziernika, ok.godz. 15:00 na trasie Kopanica - Wielka Wieœ 30-letnia mieszkanka Jaromierza, poruszaj¹ca siê holowanym fiatem 126p z nieustalonych przyczyn zjecha³a nagle na przeciwleg³y pas ruchu doprowadzaj¹c do czo³owego zderzenia z jad¹cym z przeciwnego kierunku nissanem primera, którym kierowa³ 54-letni mieszkaniec odynia. W wyniku zderzenia pojazdów ranna zosta- ³a kieruj¹ca fiatem kobieta, jej dwie pasa erki oraz kierowca nissana. Poszkodowanym natychmiast udzielono pierwszej pomocy. Troje z nich: kierowca nissa- dejrzenie pad³o na dwóch ma- ³oletnich ch³opców, notabene znanych ju policji. Faktycznie, okaza³o siê, e to oni przyw³aszczyli sobie cudz¹ w³asnoœæ. Ma³o tego, dzia³ali oni w sposób zorganizowany jeden z nich sta³ na czatach. Ch³opcy pozbyli siê kart SIM oraz jednego z telefonów. Drugi ze skradzionych przedmiotów trafi³ do w³aœciciela. Teraz ch³opcy stan¹ przed S¹dem Rodzinnym w Wolsztynie. - W dniu 6 paÿdziernika 2009 r oko³o godz na ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w S³awie kieruj¹cy samochodem m-ki Opel Omega i, bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu 36- letni mieszkaniec G³ogowa nie zachowuj¹c nale ytej ostro noœci zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, a nastêpnie na chodnik i pobocze uderzaj¹c prawym bokiem pojazdu w przydro ne drzewa. Na skutek zderzenia 36- letni pasa- er samochodu dozna³ z³amania - Obok oznakowañ w orientacji na trasie dotychczas pomaga³a jedynie mapa. Od niedawna trasy rowerowe gminy Przemêt s¹ w systemie GPS. Na stronie internetowej w dziale Rowerowe szlaki turystyczne znajdziecie œlady GPS wszystkich szlaków rowerowych, znajduj¹cych siê na terenie naszej Gminy. Jeœli jesteœcie Pañstwo posiadacza- lewego obojczyka, a kierowca dozna³ st³uczenia g³owy w okolicy skroniowej w zwi¹zku z czym zostali przewiezieni do szpitala we Wschowie. Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolnoœci. Niestety, po raz kolejny alkohol, brawura i brak wyobraÿni daje o sobie znaæ. Policja apeluje o ostro noœæ do wszystkich uczestników dróg!!!- informuje Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. (KPP) Przemêckie szlaki w systemie GPS Gmina Przemêt systematycznie odnawia wszystkie szlaki turystyczne na swoim terenie, ze szczególnym uwzglêd nieniem niezwykle popularnych szlaków rowerowych. mi turystycznych odbiorników GPS, mo ecie po wgraniu ich do swoich urz¹dzeñ wykorzystaæ ich mo liwoœci nawigacyjne, aby nie zgubiæ siê na adnej z tras. yczymy dobrej pogody i udanych wycieczek rowerowych na szlakach rowerowych Gminy Przemêt!- informuje Urz¹d Gminy. na i kieruj¹ca oraz pasa erka fiata, przewiezione zosta³y do szpitala w Wolsztynie. Druga z pasa- erek holowanego auta z urazem mózgowo-czaszkowym i ogólnymi pot³uczeniami przetransportowana zosta³a œmig³owcem do szpitala w Zielonej Górze. Miejsce wypadku zosta³o zabezpieczone przez policjê,zorganizowano tak e objazdy.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. Okolicznoœci i przyczynê zdarzenia wyjaœni postêpowanie prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturê Rejonow¹ w Wolsztynie. (fot.kpp)

14 str. 14 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Bojad³a Spotkanie seniorów WpaŸdzierniku ka dego roku w Europie obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Seniora. - By tradycji sta³o siê zadoœæ 9 paÿdziernika w Gminnym Oœrodku Kultury w Bojad³ach pragnêliœmy równie uczciæ ten dzieñ organizuj¹c spotkanie z tej okazji i podkreœlaj¹c tym samym, e jest to œwiêto ludzi starszych, którym nale y siê najwy szy szacunek i uznanie za trud, jaki wk³adaj¹ w wychowanie nastêpnych pokoleñ. Œwiêto to ma na celu równie uœwiadomienie problemów ludzi po 50 roku ycia oraz zapobieganie ich wykluczenia spo³ecznego.- informuje urz¹d Gminy Bojad³a. Powiat Wolsztyn Zebranie Kombatantów We wtorek, 14 paÿdziernika, odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych. - Ponownie Prezesem Ko³a wybrany zosta³ Stefan Matuszkiewicz, wiceprezesami zaœ zostali Jan Siankowski i Jan Podlaski, Skarbnikiem pozosta³a Joanna Kurka. Uczestnicz¹cy na zebraniu Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp otrzyma³ dyplom uznania za wieloletni¹ aktywn¹ spo³ecznie dzia³alnoœæ i osobiste zaanga owanie na rzecz Zwi¹zku oraz z³o y³ serdeczne yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci kombatantom i podopiecznym. Nadmieniæ trzeba e w roku 2008 Rada Powiatu Wolsztyñskiego przyzna³a cz³onkom organizacji tytu³y Zas³u ony dla Powiatu Wolsztyñskiego.- informuje wolsztyñskie starostwo. Koncert dla Marcina - Czêsto pojawia siê pytanie: Czym tak naprawdê jest staroœæ? Z pewnoœci¹ mo na powiedzieæ, e staroœæ to niekoniecznie czas roz alenia i goryczy. Staroœæ mo e byæ piêkna, co chocia by widaæ w spotkaniach odbywaj¹cych siê w tym budynku. Seniorów ywo obchodz¹ sprawy, którymi yje nasza spo³ecznoœæ lokalna, którymi yje nasz kraj. Ubolewaj¹ nad problemami, z którymi spotykamy siê na co dzieñ. Lekarstwem na to jest poczucie humoru, które chroni przed zgorzknieniem i zamkniêciem siê w sobie. Dlatego te, w myœl przys³owia Œmiech ³agodzi obyczaje zabawy i poczucia humoru nie brakowa³o podczas pi¹tkowej uroczystoœci. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 100 osób, co by³o mi³ym zaskoczeniem dla organizatorów. Nie brakowa³o równie przedstawicieli Gminy Bojad³a w osobach Wójta Gminy Pana Jacka Biliñskiego oraz Sekretarz Gminy Pani Beaty Wojnakowskiej. Gor¹co przywitaliœmy tak e prezesa Ko³a Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bojad³ach Pana Aleksaego Konstañczaka oraz Pana Mariana Kortusa, który swoim zaanga owaniem uœwietni³ nasze spotkanie od strony muzycznej. Czêœæ artystyczna spotkania sk³ada³a siê z inscenizacji Baœni z Tysi¹ca i Jednej Nocy Ksi¹ e Omar i ksiê niczka Szeherezada przygotowanej przez mieszkañców i pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej w Trzebiechowie, utworów muzycznych w wykona- niu uczennic Szko³y Podstawowej w Bojad³ach Oliwii i Wiktorii Tomaszewskich oraz gimnazjalistek Magdaleny Jeton i Kingi Królikowskiej. Nie zawiód³ nas równie Zespó³ œpiewaczy Bojadlanie, który wystêpowa³ na scenie, a nastêpnie do wspólnego œpiewu zachêca³ wszystkich obecnych na sali. Goœcinnie zawitali u nas równie funkcjonariusze z Posterunku Policji w Trzebiechowie, którzy przeprowadzili pogadankê na temat bezpieczeñstwa osób starszych oraz zagro eñ, jakie mog¹ ich dotyczyæ. Warto te wspomnieæ, e podczas pi¹tkowego spotkania Ko³o Haftu, Koronki i Robótek Rêcznych funkcjonuj¹ce przy Gminnym Oœrodku Kultury zorganizowa³o mini-wystawê swoich rêkodzie³, na której prezentowane by³y ju piêkne bombki choinkowe i nie tylko. Tym razem spróbowaliœmy ulepszyæ nasze ma³e przedsiêwziêcie wyœwietlaj¹c na du ym ekranie zdjêcia z ró nych uroczystoœci gminnych. Pomys³ ten spotka³ siê du ¹ aprobat¹. - Pracownicy Gminnego Oœrodka Kultury sk³adaj¹ wszystkim seniorom jeszcze raz yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i aktywnoœci we wszelkiego rodzaju spotkaniach i przedsiêwziêciach lokalnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹. Dziêkujemy tym samym za wsparcie i pomoc w przygotowaniu pi¹tkowego spotkania Ko³u Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bojad³ach, a w szczególnoœci paniom, które upiek³y pyszne ciasta na tê okazjê. - informuje urz¹d. opr. Wsobotê 7 listopada w Klubie Genewa w Kopanicy odbêdzie siê Koncert Charytatywny z udzia- ³em 5 zespo³ów muzycznych, trzech dj ów, grupy kabaretowej i kuglarzy. Dochód z imprezy w ca³oœci zostanie przeznaczony na rehabilitacjê Marcina Kiciñskiego, 23-latka, który w sierpniu tego roku uleg³ tragicznemu wypadkowi wskutek którego zosta³ sparali owany. Dziœ jedyn¹ nadziej¹ na odzyskanie sprawnoœci ruchowej jest d³ugotrwa³a, kosztowna rehabilitacja. Przes³aniem imprezy jest tak e zwrócenie uwagi m³odzie y na konsekwencje lekkomyœlnych, brawurowych zachowañ i ostrze enie przed groÿnymi skokami do wody. Impreza odbêdzie siê w kopanickim Klubie Genewa. Tego wieczoru w klubie zostan¹ otwarte specjalnie przygotowane pomieszczenia. Na g³ównej sali zostanie przygotowana scena, na której zagraj¹ zespo³y. W pozosta³ych salach bêdzie mo na us³yszeæ Dj-ów z Sulechowa, którzy wystêpuj¹ jako Bandit Flowers (grali m.in.. w Krakowie, S³ubicach, Zielonej Górze)oraz DJ a Leo, który na ywo miksowaæ bêdzie elektroniczn¹ muzykê z winylowych p³yt. Dodatkow¹ atrakcj¹ wieczoru bêdzie FIRE- SHOW - wystêpy kuglarzy, poskramiaczy ognia. Gwiazd¹ Koncertu dla Marcina bez w¹tpienia bêdzie zespó³ The Postman, najlepszy polski beatlesowski cover-band. Repertuar zespo³u sk³ada siê prawie wy³¹cznie z piosenek legendarnego zespo³u z wysp brytyjskich. POSTMAN to czwórka charyzmatycznych muzyków, którzy z pasj¹ i fascynacj¹ próbuj¹ przekazaæ atmosferê, któr¹ dziesi¹tki lat temu stworzy³o The Beatles w The Cavern Club. Zespó³ ma swoim koncie wiele osi¹gniêæ. Wystêpuj¹ g³ównie w Polsce ale mieli te okazjê uczestniczyæ w wielu imprezach za granic¹. Do wa nych wydarzeñ w historii zespo³u zalicza siê koncert w najdro szym hotelu - Estrel Hotel w Berlinie, gdzie mieli okazjê poznaæ twórców sukcesu Beatlesów. Grali te u boku wielu gwiazd polskiej estrady - m.in.. De mono, Perfekt, Lady Pank. Na swoim koncie maj¹ te bardzo udane wystêpny telewizyjne, m.in.. w TVN Droga do gwiazd Ponadto na imprezie wyst¹pi¹ : elki - zespól znany lokalnej publicznoœci z koncertu dla Jasia, który w tym roku wydaje sw¹ debiutanck¹ p³ytê - Przeboje lata. Formacja istnieje od 2006 roku, cieszy siê spor¹ popularnoœci¹ w rodzimym Poznaniu, lecz i poza wielkopolsk¹ jest ju rozpoznawalna. Ich utwór Polski Hip-hop us³yszeæ mo na miêdzy innymi w Radiowej Trójce. Kolejnym zespo³em, który przyjedzie specjalnie na koncert, z ca³kiem daleka jest ³ódzki Spine.Do najwiêkszych osi¹gniêæ zespo³u nale y zaliczyæ: udzia³ zespo³u w koncercie Radia Bis gdzie jako gwiazda imprezy zespó³ gra³ wraz z Sistars; Pierwsze miejsce na ogólnopolskim przegl¹dzie zespo³ów rockowych Zderzak w Zgierzu; Nagroda Publicznoœci oraz dla najlepszego wokalisty na ogólnopolskim festiwalu Rock GeneRacja w Koszalinie. Na imprezie pojawi¹ siê równie dwa lokalne zespo³y: Drunk n Rolled, rockowa kapela tworzona przez czterech mi³oœników mocnego grania. Zespó³ koncertowa³ ju wielokrotnie w naszych okolicach, zawsze przyci¹gaj¹c spor¹ grupê fanów. Na Koncercie dla Marcina nie zabraknie równie oczywiœcie zespo³u WarszTaT, bêd¹cego g³ównym motorem ca³ego przedsiêwziêcia. Organizatorami imprezy s¹ Grupa Artystyczna WarszTaT oraz Klub Genewa. Impreza odbywa siê te dziêki wsparciu licznych sponsorów jak i rodziny Marcina, która bêdzie obecna na koncercie. Ca³oœæ poprowadzi kabaret Svenson Band. Sponsorzy imprezy: Powiat Wolsztyñski, Gmina Wolsztyn. Gmina Przemêt, Gmina Siedlec, Dana-bud, Nex-bau, Irleh, Przedsiêbiorstwo Wellton Sp. z o.o., Security Joker, Art. Studio, Fot-graf, Klub Pi¹tka, Brud³o, Kaczmarek Electrics, Wytwórnia Garma eryjna ucja, Zak³ad Masrski Kiciñski, Zak³ady Miêsne Sobkowiak, Wideo-filmowanie Matrix, ABC Kopanica, Focus Bonsai.

15 Po ar w kot³owni W œrodê, 7 paÿdziernika oko³o godziny 7:13, zastêp OSP Mochy i JRG Wolsztyn zadysponowano do po aru kot³owni w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. - Po dojeÿdzie na miejsce zdarzenia zastano dym wydobywaj¹cy siê z okien piwnicy. Zadania zastêpów polega³y na zabezpieczeniu terenu akcji, od³¹czeniu zasilania elektrycznego i butli z gazem propan butan sk³adowan¹ w kuchni mieszkania, nastêpnie ratownicy w aparatach powietrznych zostali wprowadzeni do piwnicy i ugasili pal¹cy siê materia³ opa³owy zgromadzony w pomieszczeniu, równolegle prowadzone by³o oddymianie piwnicy i pomieszczeñ na poziomie parteru i poddasza. Nadpalony materia³ zosta³ usuniêty poza piwnice, a pozosta³y dok³adnie sch³odzono. Miejsce zaistnia³ego po aru przekazano w³aœcicielce mieszkania. Na miejsce zadysponowano tak e policjê i pogotowie energetyczne ENEA Koœcian. Spaleniu uleg³ czêœciowo materia³ opa³owy, nadpalone œciany w piwnicy.przypuszczalna przyczyna zdarzenia to wypadniêcie aru z pieca na paliwo sta- ³e.- informuje rzecznik stra- y. Spadaj¹cy ³adunek Wa³ki drewna spadaj¹ce z auta taki widok mia³ przed swoj¹ mask¹ jad¹cy ulic¹ Wolsztyñsk¹ we Wroniawach kierowca scenica z Nowej Wsi. Do zdarzenia dosz³o we wtorek, 20 paÿdziernika. Z auta marki Scania, którym kierowa³ mieszkaniec Przemêtu obsun¹ siê ³adunek, który przewozi³. Wa³ki drewna spad³y wprost pod jad¹cy za nim pojazd. Kierowca ciê arówki zosta³ ukarany mandatem karnym. upem pad³a sieæ W poniedzia³ek, 19 paÿdziernika, Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie zosta³a poinformowana o kradzie y, do której dosz³o nad brzegiem Jeziora Berzyñskiego. Z terenu przyleg³ego do Jeziora Berzyñskiegio, skradziono sieæ ryback¹ d³ugoœci ok. 400 m. Szkodê w wyniku kradzie y ponios³o Pañstwowe Gospodarstwo Rybackie z Wolsztyna. Skradziona sieæ by³a roz³o ona na wysokoœci miejscowoœci Adamowo. Cichy morderca Ka dego roku z powodu zatrucia tlenkiem wêgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesi¹t osób. Bardzo czêsto nie ma to zwi¹zku z powstaniem po aru, a wynika jedynie z niew³aœciwej eksploatacji budynku i znajduj¹cych siê w nich urz¹dzeñ grzewczych. Przypadki zatrucia czadem nasilaj¹ siê w okresie sezonu grzewczego. Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek wêgla powstaje podczas procesu niepe³nego spalania materia³ów palnych, w tym paliw, które wystêpuje przy niedostatku tlenu w otaczaj¹cej atmosferze. Niebezpieczeñstwo zaczadzenia wynika z faktu, e tlenek wêgla: - jest gazem niewyczuwalnym zmys³ami cz³owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),- blokuje dostêp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych cia³kach krwi, powoduj¹c przy d³ugotrwa³ym nara eniu (w wiêkszych dawkach) œmieræ przez uduszenie. Co jest g³ówn¹ przyczyn¹ zaczadzeñ? G³ównym Ÿród³em zatruæ w budynkach mieszkalnych jest niesprawnoœæ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dzia- ³anie wspomnianych przewodów mo e wynikaæ z: - ich nieszczelnoœci,- braku ich konserwacji, w tym czyszczenia,- wad konstrukcyjnych,- niedostosowania istniej¹cego systemu wentylacji do standardów szczelnoœci stosowanych okien i drzwi, w zwi¹zku z wymian¹ starych okien i drzwi na nowe. Powy sze mo e prowadziæ do niedro noœci przewodów, braku ci¹gu, a nawet do powstawania zjawiska ci¹gu wstecznego, polegaj¹cego na tym, e dym zamiast wydostawaæ siê przewodem kominowym na zewn¹trz, cofa siê z powrotem do pomieszczenia. Prawo budowlane zobowi¹zuje zarz¹dców oraz w³aœcicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w rokutpf1fpt. Dodatkowo w myœl przepisów przeciwpo arowychtpf2fpt w obiektach, w których odbywa siê proces spalania paliwa sta³ego, ciek³ego lub gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1) od palenisk opalanych paliwem sta³ym - co najmniej cztery razy w roku; 2) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku; 3) od palenisk zak³adów zbiorowego ywienia i us³ug gastronomicznych - co najmniej raz w miesi¹cu, je eli przepisy miejscowe nie stanowi¹ inaczej. W wymienionych obiektach usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, je eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z warunków u ytkowych. TP1PT art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póÿn. zm.) TP2PT 30 ust.1 rozporz¹dzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)1 Pañstwowa Stra Po arna prowadzi systematyczne czynnoœci kontrolne w zakresie prawid³owoœci eksploatacji instalacji u ytkowych, w tym równie czyszczenia przewodów kominowych. Na przyk³ad w roku 2008, w 9154 obiektach zaliczonych do kategorii zagro enia ludzi, w tym w 1382 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stwierdzono przypadki niew³aœciwego u ytkowania instalacji u ytkowych, w tym braku czyszczenia przewodów kominowych. Pozytywne efekty przynosz¹ wspólne przedsiêwziêcia podejmowane ze œrodowiskiem kominiarskim w zakresie dzia³añ edukacyjno-informacyjnych. Co zrobiæ, aby unikn¹æ zaczadzenia? W celu unikniêcia zaczadzenia nale y: - nie bagatelizowaæ objawów dusznoœci, bólów i zawrotów g³owy, nudnoœci, wymiotów, oszo³omienia, os³abienia, przyspieszenia czynnoœci serca i oddychania, gdy mog¹ byæ sygna³em, e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale y natychmiast przewietrzyæ pomieszczenie, w którym siê znajdujemy i zasiêgn¹æ porady lekarskiej, - przeprowadzaæ kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelnoœci przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wystêpowania dostatecznego ci¹gu powietrza, - u ytkowaæ sprawne techniczne urz¹dzenia, w których odbywa siê proces spalania, zgodnie z instrukcj¹ producenta, - stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopuszczenia w poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 15 zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w¹tpliwych nale y ¹daæ okazania wystawionej przez producenta lub importera urz¹dzenia tzw. deklaracji zgodnoœci, tj. dokumentu zawieraj¹cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz¹dzenia, - w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania wentylacji, poniewa nowe okna s¹ najczêœciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wczeœniej stosowanych w budynku i mog¹ pogarszaæ wentylacjê, - systematycznie sprawdzaæ ci¹g powietrza, np. poprzez przyk³adanie kartki papieru do otworu b¹dÿ kratki wentylacyjnej; jeœli nic nie zak³óca wentylacji, kartka powinna przywrzeæ do wy ej wspomnianego otworu lub kratki,- czêsto wietrzyæ pomieszczenie, w których odbywa siê proces spalania (kuchnie, ³azienki wyposa one w termy gazowe), a najlepiej zapewniæ, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien. W trosce o w³asne bezpieczeñstwo, warto rozwa yæ zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspó³miernie niski do korzyœci, jakie daje zastosowanie tego typu urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem najwy szej wartoœci, jak¹ jest nasze ycie). Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wêgla? W przypadku zatrucia tlenkiem wêgla nale y:- zapewniæ dop³yw œwie ego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijaj¹c szyby w oknie,- wynieœæ osobê poszkodowan¹ w bezpieczne miejsce, jeœli nie stanowi to zagro enia dla zdrowia osoby ratuj¹cej; w przypadku istnienia takiego zagro enia pozostawiæ przeprowadzenie akcji s³u - bom ratowniczym, - wezwaæ s³u - by ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),- jak najszybciej podaæ tlen,- je eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman¹ akcjê serca, nale y natychmiast zastosowaæ sztuczne oddychanie np. metod¹ usta usta oraz masa serca, - nie wolno wpadaæ w panikê, kiedy znajdziemy dziecko lub doros³ego z objawami zaburzenia œwiadomoœci w kuchni, ³azience lub gara u; nale y jak najszybciej przyst¹piæ do udzielania pierwszej pomocy. Pamiêtajmy! Od stosowania siê do powy - szych rad mo e zale eæ nasze zdrowie i ycie oraz zdrowie i ycie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezornoœci. Mia³ powody uciekaæ W poœcig za uciekaj¹cym kierowc¹ volkswagena ruszyli policjanci, którzy w niedzielê, 18 paÿdziernika kontrolowali pojazdy w Mochach. Mimo widocznych sygna³ów, kierowca nie zatrzyma³ siê do kontroli. Policji uda³o siê zatrzymaæ auto, okaza³o siê, e kierowca mia³ powody aby unikaæ policji. Kierowca volkswagena, 23-letni mieszkaniec Radomierza nie mia³ uprawnieñ do kierowania pojazdami i jeszcze jecha³ pojazdem, który nie by³ dopuszczony do ruchu. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Potr¹cona rowerzystka Do groÿnego zdarzenia dosz³o w niedzielê, 18 paÿdziernika w Solcu. Oko³o godziny poruszaj¹ca siê ulic¹ Wolsztyñsk¹ rowerzystka zosta³a potr¹cona przez samochód. Zosta³a przewieziona do wolsztyñskiego szpitala. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, 69- letnia rowerzystka podczas przeprowadzania roweru na praw¹ strona drogi, z nieustalonych przyczyn potr¹cona zosta³a przez samochód marki Peugeot 106, którym kierowa³a 41- letnia mieszkanka Wielenia. Rowerzystka dozna³a wstrz¹œnienia mózgu. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Ratowali krowê Do nietypowego zdarzenia wyjechali stra acy z Ochotniczej Stra y Po arnej z Kopanicy. W poniedzia³ek, 19 paÿdziernika, ok. godziny 10:16 otrzymali zg³oszenie, e w Jaromierzu krowa zosta³a uwiêziona w zbiorniku do gnojowicy. - Dzia³ania zastêpu OSP Kopanica polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, powiêkszeniu przy pomocy pilarki do stali i betonu otworu w zbiorniku na gnojowice do wymiaru 1 m x 1,5 m. Dalsze czynnoœci polega³y na wydobyciu krowy ze zbiornika przy u yciu sprzêtu i maszyn udostêpnionych przez w³aœciciela (deski, pasy, ci¹gnik rolniczy z ³adowaczem TUR). Zbiornik by³ wype³niony gnojowic¹ do po³owy swojej objêtoœci. Stan zwierzêcia po wydostaniu ze zbiornika by³ dobry.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej strazy po arnej, st. kpt. S³awomir Œnita.

16 str. 16 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 Kie³kowo Festyn wiejski Wsobotê, 10 paÿdziernika w Kie³kowie odby³ siê festyn wiejski. Festyn rozpocz¹³ siê Msz¹ Œwiêt¹ o godz , na Sali wiejskiej. Podsumowanie koñcowe I edycji wolsztyñskiej amatorskiej ligi pi³ki no nej Pod patronatem Starosty Jak informuje Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, zakoñczy³a siê I edycja amatorskiej ligi pi³ki no nej. Podsumowanie koñcowe. - ¹cznie w 90 meczach pad³o 530 bramek. Pierwsz¹ bramkê zdoby³ Marcin Adamczak (ZFK EGIPT), 100 bramek zdoby³ Pawe³ KaŸmierczak (CZARNE ORLIKI). Najwy sze zwyciêstwo 9:0 (LIMAX-WOLMET) i 11:2 (BELFEREK-MUKS). Najwiêcej bramek w meczu 14 (CZARNE ORLIKI-ASY 9:5), najwiêcej bramek zdobytych w jednym meczu 6 Marcin Adamczak (ZFK EGIPT-LIMAX 7:0). Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych zespo³ach okazali siê: Tomasz Markiewicz- ZFK EGIPT, Marcin Nyczkowiak ISOWENT, Dariusz Pi¹tyszek OR Y, Mateusz Fiedosewicz CZARNE ORLIKI, Krzysztof Skorupiñski BELFE- REK, Jakub Gryinig LIMAX, Marek Stró yk WOLMET, Adam Bia³ek OMNIBUS, Patryk Rogoziñski ASY, Micha³ Piosik MUKS. Królem strzelców w sezonie 2009 zosta³ Marcin Adamczak (ZFK EGIPT 32 bramki) a najlep- szym asystentem Krystian Piasek (ISOWENT 17 asyst). W klasyfikacji kanadyjskiej najlepszy okaza³ siê Marcin Adamczak (ZFK EGIPT 28 pkt), najlepszym bramkarzem Rafa³ Walkowiak (OR Y). Najlepsi zawodnicy to egzequo Mariusz Rogoziñski (OMNIBUS) i Krystian Piasek (ISOWENT), najwszechstronniejsi Bartosz Œpi¹czka (ZFK EGIPT) i Dariusz Pi¹tyszek (OR Y). Pucharem Fair Play pochwaliæ siê mo e dru- yna LIMAX.- informuje starostwo. opr. (ST.POw.) -Przez ca³y czas by³a czynna kawiarenka, gdzie mo na by³o skosztowaæ pysznego ciasta oraz kawy. Przybyli mieli tak e okazjê skosztowaæ kie³baski z grilla, zimnego piwa i innych smako³yków. Przez ca³y czas mo na by³o zakupiæ losy na loterie fantow¹. G³ówn¹ nagrod¹ by³ rower ufundowany przez Wójta Gminy Sie- dlec pana Adama Cukiera. Zgromadzeni mieli okazjê do wspólnej zabawy, która trwa³a do bia- ³ego rana. Do tañca przygrywa³ zespó³ Bio-Act z Karpicka. W imieniu organizatorów dziêkujemy za wspólna zabawê.- informuje Urz¹d Gminy w Siedlcu. (UG) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn Himalaista w Wolsztynie! Wolsztyn Bryd owe zmagania Osiemnastego paÿdziernika, o godzinie jedenastej w Szkole Podstawowej nr 4 w Wolsztynie powo- ³ana przez Starostê Ryszarda Kurpa reprezentacja rozegra- ³a turniej bryd owy w Mistrzostawach Polski Powiatów w Bryd u Sportowym Reprezentacja wystartowa³a w Mistrzostawach w nastêpuj¹cym sk³adzie- pary open: Zbigniew Surowniñski, Grzegorz Zawieja, Adam Cukier, Zdzis³aw Michalak; para seniorów: Jerzy Adamczak, Piotr Ertel oraz para mixt: Barbara Ertel oraz Ryszard Kurp. Bryd owe Mistrzostawa na terenie powiatu wolsztyñskiego rozgrywa³y siê pod opiek¹ organizatora- selekcjonera Jerzego Adamczaka. Najlepszymi graczami w powiecie okazali siê Piotr Ertel oraz Jerzy Adamczak, zajmuj¹c 257 miejsce spoœród 470 par w piêtnastu województwach. Powiat wolsztyñski zaj¹³ 98 miejsce D ulia Piêtnastego paÿdziernika, o godzinie jedenastej w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie odby³o siê spotkanie z Krzysztofem Wielickimwspinaczem taternikiem, alpinist¹ i himalaist¹. Wielicki jest pi¹tym cz³owiekiem na Ziemi, który zdoby³ Koronê Himalajów i Karakorum. Na spotkanie przysz³o oko³o sto osób- w tym dwie klasy Gim nr 1 w Wolsztynie, dzieci ze Starego Widzimia, osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ludzie, których zainteresowa³y rozwieszone plakaty. Goœæ bardzo ciekawie opowiada³ o swoich wspinaczkach i przygodach. Pokazywa³ równie slajdy z malowniczymi zdjêciami. Zadawa³ pytania m³odzie y zgromadzonej na sali, za poprawn¹ odpowiedÿ uczniowie otrzymywali upominek. Na koniec Krzysztof Wielicki rozdawa³ wszystkim autografy i chêtnie pozowa³ do wspólnych zdjêæ. D ulia

17 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 17 S AWA Z MYŒL O TURYSTACH Trwaj¹ prace przy regulacji i zabudowie odcinka brzegu Jeziora S³awskiego. Od mola do pensjonatu S O- NECZKO to jeden wielki plac budowy. Nabrze e bêdzie umocnio- brzegi przed rozmywaniem. Tak naprawdê to wszystko dla goœci, wczasowiczów. S³awa mo e ju œmia³o konkurowaæ z innymi polskimi regionami, sw¹ ofert¹ turystyczn¹, walorami i atrakcjami. S³awskie GALERY jak widaæ nie chc¹ pozostaæ w ogonie i ruszy³a S AWA PRZEBUDOWA NOWEGO RYNKU ne murem z kostki granitowej, wewn¹trz zalanym betonem. Wygl¹da to estetycznie i atrakcyjnie a przede wszystkim zabezpieczy tu przebudowa. Co powstanie? Zobaczymy z pocz¹tkiem sezonu Z. Komolka Nowy Rynek w S³awie zmienia wygl¹d z dnia na dzieñ. Tu gdzie jeszcze niedawno chodziliœmy po kostce betonowej jest ju granitowa. Widaæ gdzie poszerzy siê miejsce na parko- wanie. Aleja Gwiazd - przed- ³u ona. Jest zarys fontanny, w centrum miejsce na zegar s³oneczny. Na zieleñ pozosta³o miejsce, na wiosnê bêdzie na pewno. Wykonawcy robót firmy, BRUK-ART. i PRO-INFRA staraj¹ siê zakoñczyæ prace w terminie. Z. Komolka Kolsko Wyró nieni w swojej lidze Wolsztyn Spotkanie z literatur¹ W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn mia³o miejsce spotkanie z Piotrem Œliwiñskim- krytykiem literackim, badaczem polskiej poezji wspó³czesnej oraz wyk³adowc¹ Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu. Na- ukowiec wyg³osi³ interesuj¹cy wyk³ad na temat literatury m³odzie owej wy³¹czaj¹c lektury szkolne. Na spotkanie przysz³o ok szeœædziesi¹t osób- dwie klasy z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. D ulia Jak informuje serwis kolsko.com, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko odnios³o kolejny sukces. Tym razem zostaliœmy dostaliœmy wyró nienie, w Lidze Inicjatyw Obywatelskich Ten presti owy konkurs promuje dzia³ania obywateli a tak e organizacji pozarz¹dowych w województwie lubuskim. Wyró niono Lokalny Fundusz M³odych. Przypomnê tylko, e w poprzednim roku, w tym samym konkursie zwyciê y³a nasza telewizja internetowa K2TV. Wespó³ z Nowosolskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, jesteœmy jedynymi organizacjami z terenu powiatu nowosolskiego, jakie otrzyma³y nagrodê. Na za³¹czonym zdjêciu pozujemy z cz³onkami NUTW... Lidze Inicjatyw Obywatelskich patronowali: Marsza³ek Województwa Lubuskiego Marcin Jab³oñski, Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Fedak. LIGA INICJATYW OBYWA- TELSKICH WYNIKI Inicjatywa obywatelska/inicjatywa organizacji pozarz¹dowych oraz ich reprezentacji. - Zwyciêzcy: - Autystycznie uzdolnieni. Mamy historie!,stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem - Seniorzy Dzieciom, Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Kampania ObudŸ siê - Rodzina jest najwa niejsza, Zdrowa Rodzina Wszystko Przetrzyma, Batalia o TrzeŸwoœci, Mi³oœæ i Rodzinê, Gorzów Rodzin¹ Silny,RODZINIE NA RATUNEK, Stowarzyszenie Pomocy BliŸniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Wyró nienia: - Europejskie Ogrody Sztuki KOMBINAT KUL- TURY- W POSZUKIWANIU KO- RZENI BORÓW DOLNOŒL - SKICH, Fundacja Bory Dolnoœl¹skie - Warsztaty Aktywna Mama, Fundacja Akademicki Salon Kulturalny- Lokalny Fundusz M³odych Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko - Musical STUDENTY Stowarzyszenie Warto jest pomagaæ - Dotkn¹æ Sztuk¹ Nieba, Lubuska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy G³uchoniewidomym - Europejska Noc Muzeów,Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie - Wszyscy Razem Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia³ Terenowy- Biuro Porad Obywatelskich ; Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoœci Obywatelskiej Civis Sum, w Zielonej Górze - yj zdrowo, bo na sportowo, Wiadomoœci Drzonkowsko Radulskie, Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, informatyzacja terenów wiejskich Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków - Izba Dziedzictw Kulturowego ;Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi RAZEM w Bieniowie Inicjatywa publiczna, w tym dzia³ania samorz¹du w zakresie wspó³pracy z III sektorem. Zwyciêzcy: - Program edukacyjno-informacyjny Pomagam - nie dajê, Urz¹d Miasta Gorzowa Wlkp., Wydzia³ Spraw Spo³ecznych - Powiatowy Piknik Zdrowia oraz Powiatowy Piknik Zdrowia dla Dzieci, Starostwo Powiatowe w aganiu - Przegl¹d Spektakli Teatralnych Rodziców: Kochamy Bajki Miejskie Przedszkole Nr. 8 w Zielonej Górze Wyró nienia: INTERNAUTA TO JA, Gmina Krosno Odrzañskie; Miêdzynarodowy projekt id, Strefa Sztuki w Gorzowie Wlkp. Bractwo Rycerza Pióra, Szko³a Podstawowa w Nowinach Wielkich. opr.

18 str. 18 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 CH ODNICE REGENERACJA CH ODNIC I NAGRZEWNIC DO: -samochodów, -ci¹gników, -maszyn, -kombajnów SOLEC, UL. SZKOLNA 23 K/WOLSZTYNA ZAK AD CZYNNY: OD 8.00-DO abo3054 c1 BO bbo3613 b1 BO btu3629 b1 Burmistrz Kargowej, dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz z póÿn. zm.) informuje, e w dniu 27 paÿdziernika 2009r. na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim przy ul. Rynek 33 zostanie podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, po³o onych w miejscowoœci Karszyn i w m. Kargowa oraz wykaz lokali przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz lokalu przeznaczonego do sprzeda y w drodze przetargu w m. Kargowa. 22bdu3627 b1 DU03626 Sprzeda mebli zachodnich Przeprowadzki Us³ugi transportowe sypialnie od 200 z³, kredensy od 300 z³, krzes³a od 40 z³, garderoby dêbowe od 400 z³ itd. tel Nowy Widzim 60 22abo3607 a1 BO btu3621 b2 TU03620 Przedsiêbiorstwo remontowo - budowlane BEGIER z Suchego Lasu zatrudni doœwiadczonych pracowników budowlanych Wymagane doœwiadczenie zawodowe. Zatrudnienie od zaraz. Sposób aplikowania: Bezpoœrednio do pracodawcy Jelonek, ul. Obornicka 8a lub lokalizacja: Gmina Suchy Las ko³o Poznania telefon bbo3617 b2 BO03616 SKODA Fabia, poj.1,4 Mpi,rok pr.2002,i rejestracja 2003,przeb km, 5-cio drzwiowy, stalowy metalic Stan idealny. kom Zatrudniê pracownika ochrony fizycznej z licencj¹ I lub II stopnia tel , ant3625 a1 NT btu3575 b2 TU brk3628 b1 RK03627 Sprzedam Ford Transit rok prod bia³y, d³ugi tel ant3623 a1 NT03622 TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE i CEMENTOWO -WAPIENNE TANIO, SOLIDNIE i SZYBKO tel bbo3402 b2 BO03494 Studnie wiercone Woda gruntowa do 12 metrów, woda g³êbionowa do 120 metrów tel abo3442 a1 BO03520 Pilnie poszukujê do wynajêcia kawalerkê lub mieszkanie 2-pokojowe w Wolsztynie. Tel bbk106 b2 BK bbo2915 b3 BO03009

19 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 19 Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu wew. 113, 114

20 str. 20 poniedzia³ek, 26 paÿdziernika cbo2952 c4 BO bap3559 b2 AP ctu3432 c5 TU btu3591 b2 TU brk3220 b2 RK bbo3397 b1 22btu3302 b2 TU03294

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo