Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE KOZUBNIK H P R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE KOZUBNIK H P R"

Transkrypt

1 Kwartalnik Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE W Numerze mi dzy innymi: VELKY ROZSUTEC ZIMOWE WEJ CIE strona 3 UK AD Z SCHENGEN SWOBODA TURYSTYKI strona 4 SCY PRZEWODNICY W URZ DZIE MARSZA KOWSKIM strona 7 WIATOWY DZIE TURYSTYKI W BYTOMSKIM MAGISTRACIE strona 10 CRUX ADALBERTI 10 lecie restytucji praw miejskich Radzionkowa strona 11 NOWINKI KO OWE KALENDARZ IMPREZ strona 12 BYTOMIK W INTERNECIE przewodnicy.bytom.pttk.pl KOZUBNIK H P R Kozubnik kompleks turystyczny, wybudowany w latach 70-tych przez Hutnicze Przedsi - OP ATEK PRZEWODNICKI DAWNA OSTOJA PARTYJNYCH DYGNITARZY biorstwo Remontowe by najwi kszym o rodkiem wypoczynkowym w Beskidach. Przypomina ma e miasteczko. Na obszarze 7,5 ha sta kompleks 11 hoteli zbudowanych ze szk a i aluminium. W roku 1987 HPR odwiedzi o osób (na okres szy ni 24 godziny), a wi c ponad 2 razy wi cej ni liczy a w tym okresie ca a gmina Por bka! Na go ci czeka y: kryte baseny, korty, sauna, salony masa u, salon fryzjerski i kosmetyczny, wyci g narciarski, trzy restauracje, sto ówka i pi barów (Ci g dalszy na stronie 6) 13 grudnia 2007 r. Krzysztofa Mikuckiego, Op atek Przewodnicki który mocno wzruszony Tradycyjnie, jak co roku, wspomina naszych kolegów, którzy odeszli, oraz w drugi czwartek grudnia spotkali my si na Op atku wszystkim yczenia Przewodnickim. Uroczysto rozpocz o wyst pie- wi teczne i noworoczne. nie Prezesa Ko a kol. (Ci g dalszy na stronie 2)

2 Strona 2 OP ATEK PRZEWODNICKI (Ci g dalszy ze strony 1) Potem prze amali my si op atkiem, yczeniom i mi ym s owom nie by o ko ca. Kiedy ponownie zasiedli my za sto ami przyszed czas na s owo naszego duszpasterza ks. dra Jerzego Pawlika. trzeba by o odwo zaplanowany wcze niej op atek. Pierniczki na Op atek, upieczone w niedziel 13 grudnia 1981 r. przez nasze kole anki pod czujnym okiem Prezesa, dotrwa y szcz liwie do lutego, kiedy to ostatecznie odby si od ony Op atek. Tym samym w roku 1982 odby y si dwa Op atki, drugi odby si jak nale y w grudniu. Tak to wielka historia przeplata- a si z dziejami naszego Ko a. Gaw dy kolegów by y bardzo ciekawe, ale przecie Wigilia to przede wszystkim wspólna wieczerza. Jak karze tradycja na naszym stole znalaz si barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, ziemniaczki i surówka z kapusty. By a te kawa i ciastko, a na rozweselenie kieliszek wina. Nie zabrak o ko- d, w których od piewanie ka dy w wiele serca. Jak zawsze spotkanie odby o si w ciep ej, rodzinnej atmosferze. To jeden z nieod cznych elementów naszych Op atków. Ksi dz Doktor potrafi jak nikt inny zawrze w krótkiej wypowiedzi maksimum tre ci, a jego s owa zapadaj nie tylko w pami, ale tak e w serce. Tym razem przypomnia nam o w. ucji, której wi to przypada 13 grudnia, patronce wia- a, tak wa nego nie tylko w czasie krótkich dni schy ku jesieni. Po refleksji filozoficznej, do której sk oni a nas wypowied Ksi dza Doktora, przyszed czas na wspomnienia. Nasz Honorowy Prezes kol. Henryk Wilk przypomnia pami tny dzie 13 grudnia Wprowadzenie stanu wojennego spowodowa o, e Bardzo ucieszy a nas obecno kol. Anieli Matury oraz innych dawno niewidzianych kole anek i kolegów. Op atek to okazja do spotkania tak e tych, którzy z ró nych powodów rzadziej bywaj na naszych zwyk ych zebraniach. Na koniec warto odnotowa, e tegoroczny Op atek odby si, podobnie jak przed kilku laty, w restauracji Troja w Bytomiu (dawniej Tosca ) i wzi o w nim udzia 47 osób. Ma gorzata Janota

3 Strona 3 Velky Rozsutec 2008 B o to kilka lat temu, tradycyjnie koniec kwietnia i pocz tek maja, czyli ugi weekend i obowi zkowy wyjazd najcz ciej w góry. Pad o na Terchow w Ma ej Fatrze, czyli na tereny zupe nie nam nieznane w tamtym czasie. Szli my Dierami, zachwyceni niesamowitym urokiem ogromnych wapiennych ska po obu stronach g bokiego kanionu, którego dnem p ynie rw cy potok, a nad nim stalowe mostki i drabiny, po których pi li- my si coraz wy ej. Pami tam, e w pewnym momencie moja ona zauwa a: Tu musi by pi knie zim. Dalej dotarli my do Prze czy Mi dzy Rozsutce. Ca a grupa pod a szlakiem obchodz cym szczyt Wielkiego Rozsutca a ja postanowi em przej przez szczyt. W partii podszczytowej od strony pó nocnej zalega mokry, zbity nieg, który sprawia du e problemy w zdobyciu tego pi knego szczytu. Po drugiej stronie góry ca kowita odmiana krajobrazu, sucho i s onecznie. Dzie by niezwykle ciep y i zej cie ze skalnego wierzcho ka odby o si bez adnych problemów. Wtedy w nie po raz pierwszy zrodzi a my l, aby wej na Rozsutec zim. Moim pomys em zarazi em w trakcie Jubileuszu naszego Ko a koleg Arka Grabowskiego, ten powiedzia o naszych planach Tomkowi Wybra cowi i w krótkim czasie przewodnicka wyprawa sta a si faktem. Koledzy poczynili zakup czekanów, raków oraz tzw. szpeju potrzebnego na taki wyjazd. Pó niej jeszcze wizyta na cianie wspinaczkowej w celu podstawowego szkolenia z zakresu asekuracji i 9 stycznia we wczesnych godzinach porannych ca a nasza trójka ruszy a w kierunku Terchowej. Przyjemne by o to uczucie, kiedy przekraczali my granic ze S owacj w Zwardoniu. Ju z daleka wida zabudowania i obiekty do niedawna b ce we w adaniu s b celnych, teraz wiec ce pustkami. Pró no wypatrywa pograniczników. Mo na odnie wra enie, e przekracza si granic województwa a nie granic pa stwa. (Ci g dalszy na stronie 8)

4 Strona 4 UK AD Z SCHENGEN SWOBODA TURYSTYKI U ad z Schengen jest umow mi dzynarodow zawart 14 czerwca 1985 r. mi dzy Belgi, Francj, Holandi, Luksemburgiem i Niemcami. Pe ne urzeczywistnienie idei przekraczania granic wewn trznych bez przeprowadzania kontroli podró uj cych sta o si mo liwe dopiero po podpisaniu w 1990 r. Konwencji Wykonawczej do Uk adu z Schengen. czenie Polski z dniem 21 grudnia 2007r. do grupy pa stw Schengen oznacza swobo- przep ywu osób, a tym samym ca kowite zniesienie kontroli na granicach wewn trznych Pa stw Cz onkowskich. Swoboda przep ywu osób wewn trz dotyczy nie tylko obywateli pa stw sygnatariuszy, ale wszystkich osób dowolnej narodowo ci i o dowolnym obywatelstwie. Najbardziej zauwa alnym i odczuwalnym dla przeci tnego Polaka turysty jest zniesienie kontroli na granicach z Niemcami, Czechami, S owacj i Litw. Przekroczenie granicy jest mo liwe w ka dym miejscu i porze, a nie jak dotychczas na wyznaczonych miejscach granicznych w czasie ich otwarcia. Na drogowych przej- ciach granicznych zosta y usuni te wszelkie przeszkody dla p ynno ci ruchu pojazdów. Je eli b ograniczenia w przemieszczaniu si i pobycie w bezpo redniej blisko- ci granicy to wynikaj one z innych przepisów np. dotycz cych ruchu drogowego czy parków narodowych. W parkach mo na porusza si wy cznie po szlakach turystycznych. Teoretycznie wsz dzie tam, gdzie stykaj si szlaki po obu stronach granicy, mo na przechodzi na drug stron. Czas poka e jak zostanie rozwi zana sytuacja na terenie Tatr. Do 15 czerwca szlaki na terenie Tatr S owackich zamkni te. Przekroczenie granicy wówczas b dzie nielegalne. Dyrekcja TANAP przyst pi a do opracowania nowych zasad regulacji ruchu turystycznego, które wejd w ycie 15 czerwca 2008r. Podejrzewa mo na, e szereg szlaków zostanie zamkni tych albo wytyczonych inaczej, by Polacy nie mogli swobodnie przechodzi na s owack stron Tatr. Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewn trznych Unii Europejskiej nie oznacza, e zostaj zlikwidowane granice administracyjne mi dzy Polsk, a innymi pa stwami cz onkowskimi Schengen. W przypadku powa nego zagro enia porz dku publicznego lub bezpiecze stwa wewn trznego, Polska po uprzednim powiadomieniu pozosta ych Pa stw Cz onkowskich i Komisji Europejskiej, mo e czasowo przywróci kontrol graniczn. Brak kontroli granicznej nie oznacza, e przestaj obowi zywa wszystkie dotychczasowe przepisy reguluj ce przekraczanie granicy. Podró uj c po krajach Unii Europejskiej nale y pami ta, e mimo zniesienia kontroli na granicach, istniej dalej jednak ograniczenia dotycz ce wwozu ilo ci (Ci g dalszy na stronie 5)

5 Strona 5 (Ci g dalszy ze strony 4) zakupionych i przewo onych towarów przeznaczonych do u ytku osobistego i nie podlegaj cych odsprzeda y. Dotyczy to zw aszcza towarów akcyzowych. To, e osoby przekraczaj ce granic nie kontrolowane na granicy, a co za tym idzie nie b musia y okazywa dokumentów uprawniaj cych do jej przekroczenia, nie oznacza, e takich nie musz posiada. Nale y jednak pami ta, e swobodny prze- yw osób w ramach strefy Schengen nie jest jednoznaczny z prawem sta ego pobytu na terenie pa stwa UE. Pobyt na terenie innego pa stwa UE d szy ni 3 miesi ce wymaga zg oszenia. W mocy pozostaj te wprowadzone przez w adze pa stw cz onkowskich procedury administracyjne np. meldunkowe. Wymiern korzy ci przyst pienia Polski do W trakcie ewentualnej kontroli na terenie Uk adu z Schengen jest zmniejszenie kolejek Pa stwa Cz onkowskiego musimy mie przy sobie i okaza na danie uprawnionych organów, dokument potwierdzaj cy obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub na przej ciach granicznych, dzi ki cze- mu znacznie skróci si czas podró y. Pa stwa b ce sygnatariuszami Uk adu z Schengen: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, paszport), a dla osób niepe noletnich Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, (tymczasowy dowód osobisty lub paszport). Kontrola to samo ci, pomimo, i nie b dzie przeprowadzana na granicach, mo e by dokonywana na zasadach wyrywkowych na terenie ca ego obszaru Schengen. Godnym uwagi jest fakt, e osoba przekraczaj ca ochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia i Norwegia pozostaj ca poza Uni Europejsk. Od 21 grudnia 2007r. równie Czechy, Estonia, Litwa, otwa, Malta, Polska, S owacja, S owenia, gry. W przysz ci do strefy Schengen granic jest zwolniona maj przyst pi : Szwajcaria, Lichtenstein, od obowi zku udzielenia w czasie kontroli Cypr, Bu garia i Rumunia. granicznej wyja nie zwi zanych z przekroczeniem granicy pa stwowej. Krzysztof Mikucki

6 Strona 6 KOZUBNIK DAWNA OSTOJA PARTYJNYCH DYGNITARZY (Ci g dalszy ze strony 1) rodek posiada w asne uj cie wody, oczyszczalni cieków i niezale ny awaryjny system zasilania. Podczas likwidacji cz ci administracyjnej nikt nie wpad na pomys by zabezpieczy dokumentacj O rodka Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji. Wypoczywali tu znane w tamtych czasach Lecz najwi ksz sensacj by o odkrycie na osoby, m.in. syn Leonida Bre niewa. Ruch w Kozubniku by tak du y, e aby usprawni p ynno przejazdu go ci o rodka na w skiej drodze do Kozubnika zamontowano sygnalizacje wietln. terenach by ego HPR fabryki amfetaminy. Pisa o tym bardzo obszernie Dziennik Zachodni 12 marca 2004r. Ostatnio pojawi a si szansa na o ywienie Kozubnika. Na wniosek bielskiego starostwa Kr y legendy, e Kozubnik by przeznaczony powiatowego, które jest reprezentantem na jedn z kwater dowodzenia Uk adu Warszawskiego. Czasy wietno ci o rodka sko czy y si wraz z PRL-em. Firma spó ka DANEL, która w 1991 r. kupi a o rodek szybko popad a w ugi i w konsekwencji og oszono jej upa-. Opustosza ymi budynkami zaj li si szabrownicy. Dzi ruiny o rodka to obraz dzy i rozpaczy.. W Gazecie Wyborczej z 28.VII 2004, znala- y si sensacyjne doniesienia o odkryciu w ruinach opustosza ych budynków o rodka, stosu dokumentów zawieraj cych intymne Skarbu Pa stwa, s d orzek wyga ni cie wieczystego u ytkowania terenów o rodka przez firm, która by a jego w cicielem. Nast pnie na dogodnych warunkach teren rodka chce kupi gmina Por bka, która zamierza przyci gn nowego inwestora. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzie. Nikt kto spojrzy na pozosta ci po przepi knym kompleksie wypoczynkowym, jakim by Kozubnik w okresie wietno ci, nie ma w tpliwo ci, e ewentualny remont poch on by wi ksze fundusze ni budowa podobnego kurortu od zera. informacje o stanie zdrowia go ci -pacjentów przebywaj cych w Kozubniku. Krzysztof Mikucki

7 Strona 7 Przewodnicy w Urz dzie Marsza kowskim W dniu 19 lutego 2008 roku z inicjatywy Samorz du Przewodników Turystycznych PTTK Województwa skiego w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu skiego w Katowicach odby o si spotkanie w ramach obchodów wiatowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego. Za sto em prezydialnym zasiedli koledzy: Ryszard Ziernicki - przewodnicz cy Federacji Kó Przewodnickich woj. skiego, jego zast pcy Stanis aw Kaw cki i Edward Kaniewski oraz zaproszony z tej okazji wicemarsza ek woj. skiego Marian Ormaniec. Na wst pie g os zabra, pe ni cy honory gospodarza tego spotkania, Ryszard Ziemnicki, który przywita licznie przyby ych go ci reprezentuj cych ko a przewodnickie województwa skiego. Nast pnie Stani- aw Kaw cki przedstawi zagadnienia zwi zane z funkcjonowaniem zawodu przewodnika turystycznego w jednocz cej si Europie. Zwróci uwag, e w wykazie zawodów obowi zuj cych w prawodawstwie Unii Europejskiej nie ma zawodu przewodnika górskiego oraz pilota wycieczek, tym samym w najbli szym czasie równie w Polsce nast pi konieczne zmiany w tym wzgl dzie. Edward Kaniewski w swoim wyst pieniu skupi si na temacie szerszej promocji województwa skiego jako terenu turystycznego. Zauwa, e nauczyciele w szko ach ze wzgl du na w sk specjalizacj przedmiotów, których ucz nie s w stanie w pe ni przedstawi walorów krajoznawczych ska. To na przewodnikach ci y obowi zek i odpowiedzialno za krajoznawcze kszta towanie postaw m odych ludzi w poznawaniu swoich ma ych ojczyzn. Wszystkie dzia ania, o których mówili kolejni mówcy wymagaj nak adów finansowych. W nie o sposobach pozyskiwania rodków z funduszy europejskich powiedzia wicemarsza ek Marian Ormaniec stwierdzaj c, e w tej chwili mo na skorzysta z ogromnych rodków z EUROPEJ- SKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO w ramach Programu Kapita Ludzki w województwie skim. 18 lutego 2008 r. Urz d Marsza kowski Województwa skiego og osi nabór wniosków do dwóch konkursów w ramach tego programu. Cz oficjaln mia o zako czy wr czenie odznak, wyró nie i dyplomów. Niestety wskutek dziwnego zbiegu okoliczno ci nie mo na by o dokona dekoracji odznak Zas ony dla woj. skiego. Dlatego mo emy poda jedynie list nominowanych do tej odznaki: 1. Zajdok Emilia - Katowice 2. Jurys Lucjan - Cieszyn 3. Kowalczyk Kazimierz - Katowice 4. Kunicki Marian - Rybnik 5. Niechoj Andrzej - Chorzów 6. Orszulik W adys aw - Cieszyn 7. Sosna W adys aw - Cieszyn Honor gospodarzy uratowa a ceremonia wr czenia odznak Zas ony Przewodnik PTTK, które otrzymali: 1. Brol Witold - Gliwice 2. Foks Antoni - Gliwice 3. Koj Józef - Chorzów 4. Lelonek Norbert - Chorzów 5. Milewski Piotr - Bytom 6. Niklewicz Zdzis aw - Chorzów 7. Nowak Jerzy - Sosnowiec 8. Ostapczyk Maria - Chorzów Batory 9. Sanetra Rafa - ywiec 10. Witala Stanislaw - Ruda ska Uroczysto wr czenia wszystkich odznacze zosta a od ona na pó niejszy termin. Na zako czenie spotkania przedstawiciele poszczególnych kó przewodnickich zostali poproszeni o przedstawienie podj tych dzia- w swoich ko ach dla uczczenia wiatowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego. Krzysztof Kukli ski

8 Strona 8 Velky Rozsutec 2008 (Ci g dalszy ze strony 3) Na miejscu szybkie zakwaterowanie i wyj- cie do Dolnych Dierów. To, co zobaczyli- my na miejscu przeros o nasze oczekiwania. Zachwyt, o którym pisa em wcze niej spot gowany zosta przez niezwyk e i fantazyjne formy niezliczonych lodospadów, a wszystko w po czeniu z promieniami s ca, które towarzyszy o nam tego dnia dawa- o niezwyk y wr cz ba niowy efekt. Tu koledzy mogli wreszcie sprawdzi swoje raki i czekany, które w tych warunkach by y nieodzowne. Drugi dzie w naszych planach mia by tym najwa niejszym Velki Rozsutec. Ruszyli my ze Stefanowej w kierunku prze- czy Miedzyholie. Pogoda nie by a ju tak adna jak poprzedniego dnia, mg a i chmury szczelnie pokry y Ma Fatr. Dotarli my na prze cz bez wi kszych problemów pomimo tego, e S owacy maj brzydki zwyczaj zamalowywania oznacze szlaków powy ej schronisk na zim. Ruszyli my w kierunku szczytu i zacz y si pierwsze k opoty, coraz wi cej niegu, miejscami skutecznie si zapadamy, co kosztowa o du o si i czasu. Ostatni odcinek poprzedzaj cy cz skaln Wielkiego Rozsutca dodatkowo mocno nachylony i bez czekana ani rusz. Docieramy do ska, które miejscami s mocno oblodzone, zak adamy raki i w gór. Lita ska a, ekspozycja, nieg i lód oraz pogoda, która zacz a si poprawia ods aniaj c przepi kne panoramy. Wszyscy s zachwyceni i snuj plany na przysz. (Ci g dalszy na stronie 9)

9 Strona 9 Velky Rozsutec 2008 (Ci g dalszy ze strony 8) Na szczycie pami tkowe zdj cia i zej cie ni ej na prze czk, bo wieje. Zas ony odpoczynek, zapalmy palnik, aby przygotowa co ciep ego do zjedzenia. Pó godziny pó niej zaczynamy schodzi. Mamy problemy odnale szlak w kierunku prze czy Miedzy Rozsutce, nieg skutecznie ukrywa Velky Rozsutec 10 Stycznia 2008 drog w dó. Przyjmujemy jeden wariant, który, z ma ymi korektami na grani, okazuje si w ciwy. Docieramy do prze czy w kopnym niegu, a nast pnie dalej mozolnie w dó do Stefanowej. Trzeci dzie to wej cie na Maly Rozsutec. Do szybko okazuje si, e ma y to on jest tylko z nazwy. Dodatkowo, nachylenie stoku jest bardzo du e i marsz w niegu kosztuje troch zdrowia. Odcinek podszczytowy w warunkach zimowych przeznaczony jest dla ludzi z siln psychik. Na szczycie wiatr jest tak silny, e trzeba uwa, aby nie powali cz owieka na ziemi, zwa ywszy, e pod nami pionowa, kilkudziesi ciometrowa skalna ciana. Zej cie ze szczytu w tych warunkach jest kilkukrotnie trudniejsze od wej cia, ale szcz liwie docieramy do naszej kwatery i po przepakowaniu sprz tu wracamy cali i zdrowi do domu. Wyjazd bardzo udany, poniewa zrealizowali my wszystkie wcze niej za one cele. I te widoki i te prze ycia. Krzysztof Kukli ski

10 Strona 10 MI DZYNARODOWY DZIE TURYSTYKI K o Przewodników po raz pierwszy podj o si organizacji Mi dzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych, przypadaj cego na dzie 21 lutego 2008 r. Zaplanowano cykl wycieczek po Bytomiu i najbli szej okolicy. Ide Mi dzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych by o nieodp atnie oprowadzenie mieszka ców po ich terenie. Mia o to na celu pokaza prac przewodnika turystycznego lokalnym spo- eczno ci i w adzom, jak rol odgrywaj przewodnicy w obs udze turystów, a w szczególno ci w kreowaniu wizerunku miasta. Odby y si trzy wycieczki. I dzie 18 luty 2008 r. Radzionków wycieczk prowadzi a Ma gorzata Janota II dzie 19 luty 2008 r. Bytom Miechowice wycieczk prowadzi S awomir Hanc III dzie 20 luty 2008 r. Bytom ródmie cie wycieczk prowadzi Maciej Dro. Podsumowaniem, ukoronowaniem tego wi ta by o spotkanie w dniu 21 lutego 2008 r. z Prezydentem miasta Bytomia Panem Piotrem Kojem. W spotkaniu uczestniczy równie wiceprezydent Pani Halina Bieda i naczelnik Wydzia u Kultury Pani Anna Panas. Z ramienia Naszego Ko a w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Ko a Krzysztof Mikucki, Prezes Samorz du Przewodników Turystycznych PTTK woj. skiego Ryszard Ziernicki i Edward Wieczorek, Ma gorzata Janota oraz przewodnicy odego pokolenia, którzy uprawnienia przewodnickie uzyskali w ostatnich latach: Maciej Dro, Jacek Kr czy ski, Krzysztof Kukli ski, Alina Skuponik, Jacek Urban. W spotkaniu obecni równie byli kursanci obecnie trwaj cego szkolenia: Anita Jarominek, Mateusz urek. Celem spotkania by o zapoznanie Prezydenta z dzia alno ci Naszego Ko a. Omówiono krótko histori, dzia alno szkoleniow Ko a, obchody 55 jubileuszu Ko a, a tak e zrelacjonowano przebieg zorganizowanych z okazji Dnia Przewodników wycieczek dla mieszka ców miasta. Na sali wywi za a si rozmowa. Omawiano plany wydawnicze, a tak e projekt cie ek spacerowych po Bytomiu oraz inne sposoby promocji miasta. Uczestnicy spotkania otrzymali zestaw wydawnictw, a tak e pami tkowe plecaki z nadrukiem strony internetowej miasta. Na koniec chcia bym podzi kowa osobom, które pomimo niesprzyjaj cej aury podj y si prowadzenia wycieczek dla mieszka ców miasta. W przysz ci planujemy kontynuacj obchodów Mi dzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych i licz na w czenie si wi kszej grupy cz onków Ko a w ich organizacj. Krzysztof Mikucki

11 Strona 11 CRUX ADALBERTI 10 LECIE RESTYTUCJI PRAW MIEJSKICH RADZIONKOWA W bie cym roku Radzionków wi tuje 10 lecie swojej secesji z Bytomia i odzyskania niezale no ci. Z tej okazji w adze miasta ustanowi y specjalne odznaczenie: Crux Adalberti czyli Krzy Adalberta ( aci skie imi w. Wojciecha, patrona Radzionkowa). Odznaczenie, maj ce trzy stopnie : br zowy, srebrny i z oty, przyznawane jest osobom szczególnie zas onym dla Radzionkowa i jego samorz dno ci. Z wielk rado ci informuj, e mój Ojciec Ryszard Wrodarczyk zas ony dzia acz PTTK i d ugoletni cz onek Ko a Przewodników w Bytomiu, zosta odznaczony po miertnie Crux Adalberti w stopniu z otym. Wr czenie Crux Adalberti mia o miejsce w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 stycznia 2008, w obecno ci zacnych go ci : prezydentów, burmistrzów i przewodnicz cych rad miejskich o ciennych miast, miast i gmin powiatu tarnogórskiego, Starosty Tarnogórskiego oraz przedstawicieli Boguszowa Gorców i Dobrego Miasta miast partnerskich Radzionkowa. W sumie wr czono 33 odznaczenia, w tym 18 w stopniu br zowym, 8 w stopniu srebrnym i 7 w stopniu z otym. Odznaczenie w stopniu otym, poza Ryszardem Wrodarczykiem, otrzymali znamienici obywatele Radzionkowa: Pawe Bomba, wspó za yciel i prezes RTSK, bardzo zas ony dla odrodzenia si Radzionkowa jako samodzielnego miasta, wieloletni prezes i autor najwi kszych sukcesów GKS Ruch Radzionków, prof. Karol Musio, wybitny fizyk, absolwent miejscowego Liceum Ogólnokszta cego, od 2005 roku rektor Uniwersytetu Jagiello skiego, Gustaw Jochlik burmistrz Radzionkowa w latach , prof. Zygmunt Tobor, znakomity prawnik, który swoj wiedz wspiera radzionkowskich secesjonistów, dziekan Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu skiego oraz dwie ogromnie zas one dla Radzionkowa organizacje : Radzionkowskie Towarzystwo Spo eczno Kulturalne i klub sportowy Ruch Radzionków. W imieniu Ryszarda Wrodarczyka odznaczenie odebra a jego ona Emilia Wrodarczyk. Podnios a uroczysto zgromadzi a wielu mieszka ców miasta, z zainteresowaniem wys uchali oni wyk adu prof. Karola Musio a, który powiedzia m.in. jestem dumny, e ja z was, jestem dumny z Radzionkowa. Na koniec chc doda, e te jestem dumna ze swego miasta, które cho niewielkie i niebogate ma swoj wyrazist to samo i wyda o tylu wspania ych ludzi. Ma gorzata Janota Biuletyn Przewodników Redaguje kolegium: Krzysztof Mikucki: Prezes Ko a Przewodników Turystycznych w Bytomiu. Tel.: Krzysztof Kukli ski: Redakcja i sk ad komputerowy. Tel.: , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów. Materia y prosimy kierowa na wy ej wymieniony adres

12 Strona 12 N O W I N K I K O O W E 18 grudnia 2007 r. za po rednictwem poczty wys ano Pani Marii Mizia ma once patrona Naszego Ko a Przewodników wydawnictwo jubileuszowe Jubileusz 55 lat, wydawnictwo Nasi Nauczyciele oraz dwa najnowsze wydania Bytomika. 7 stycznia 2008 r. podczas spotkania kursu przewodników beskidzkich by y przeprowadzone badania lekarza medycyny pracy. Poza kursantami w badaniach uczestniczy o 15 cz onków Naszego Ko a Przewodników. 8 stycznia 2008r. wr czono Pani Barbarze Skorupka pracownikowi skiego Urz du Marsza kowskiego wyró nienie w postaci naszego S oneczka, które jest podzi kowaniem za propagowanie i wspieranie zagadnie turystyki. 17 stycznia 2008r. odby o si spotkanie z Panem Dariuszem Gackiem wspó autorem przewodnika Piekary skie i okolice, wydawca: Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach skich, Piekary skie W spotkaniu uczestniczy o ok. 30 przewodników, którzy zakupili do- adnie 20 szt. w/w publikacji. 17 stycznia 2008 r. na spotkaniu cz onkowie Ko a otrzymali nieodp atnie nowo wydane wydawnictwo pt. Zabytkowe Budynki Szkolne ródmie cia Bytomia, autorstwa cz onka Naszego Ko a Tomasza mia ka. 20 stycznia 2008 r. anonimowy sponsor zakupi dla Ko a Przewodników Turystycznych im. Antoniego Mizi w Bytomiu projektor multimedialny wraz z ekranem o warto ci 2.399,00z. 29 stycznia 2008 r. w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków po miertnie odznaczono Ryszarda Wrodarczyka (cz onka Naszego Ko a Przewodników) medalem Crux Adalberti w stopniu z otym. 19 lutego 2008 r. na spotkaniu z okazji Mi dzynarodowego Dnia Przewodników, w skim Urz dzie Marsza kowskim uroczy- cie wr czono Piotrowi Milewskiemu Odznak Zas onego Przewodnika PTTK. W dniach 29 lutego 2 marca 2008 r. odby a si IV Pielgrzymka Przewodników do Cz stochowy. W pielgrzymce uczestniczy o 11 cz onków Naszego Ko a. W 2009 roku, w marcu, nasze Ko o Przewodników wraz z Ko em z Chorzowa i przewodnikami zrzeszonymi przy Sanktuarium w Piekarach skich b dzie organizatorem jubileuszowej XXV Pielgrzymki Przewodników do Cz stochowy. SAMORZ D PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK WOJ. SKIEGO KALENDARZ IMPREZ 6 kwiecie 2008 r. Warsztaty Przewodnickie Szlakiem Zabytków Techniki Edward Wieczorek 8 13 kwiecie 2008 r. Szkolenie na obszar Beskidów Wschodnich 12 kwiecie 2008 r. Jubileusz 45 lecia Ko a Przewodników w Tarnowskich Górach kwiecie 2008 r. Szkolenie po Babiogórskim Parku Narodowym kwiecie 2008 r. Jubileusz 50 lecia Ko a Przewodników Miejskich w Katowicach maj 2008r. Wojewódzkie Sympozjum Krajoznawcze Ko cio y drewniane Ziemi Rybnickiej i Wodzis awskiej organizuje Edward Wieczorek 11 maj 2008 r. IV Pielgrzymka Ludzi Gór na Gro Jana Paw a II. 31 maj 2008 r. Warsztaty Przewodnickie Tajemnice Puszczy Pszczy skiej czerwiec 2008 r. Szkolenie po Kotlinie K odzkiej Stanis aw Kaw cki 2 6 lipiec 2008 r. Sesja Naukowa ladami skich Piastów.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego.

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2012, wydanie specjalne Robert UREK Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Informacje z o rodka kultury

Informacje z o rodka kultury Informacje z o rodka kultury *** Wakacje na Dwornej M iejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza dzieci i młodzie przez całe wakacje do wietlicy przy ul. Dwornej. Codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo