Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE KOZUBNIK H P R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE KOZUBNIK H P R"

Transkrypt

1 Kwartalnik Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE W Numerze mi dzy innymi: VELKY ROZSUTEC ZIMOWE WEJ CIE strona 3 UK AD Z SCHENGEN SWOBODA TURYSTYKI strona 4 SCY PRZEWODNICY W URZ DZIE MARSZA KOWSKIM strona 7 WIATOWY DZIE TURYSTYKI W BYTOMSKIM MAGISTRACIE strona 10 CRUX ADALBERTI 10 lecie restytucji praw miejskich Radzionkowa strona 11 NOWINKI KO OWE KALENDARZ IMPREZ strona 12 BYTOMIK W INTERNECIE przewodnicy.bytom.pttk.pl KOZUBNIK H P R Kozubnik kompleks turystyczny, wybudowany w latach 70-tych przez Hutnicze Przedsi - OP ATEK PRZEWODNICKI DAWNA OSTOJA PARTYJNYCH DYGNITARZY biorstwo Remontowe by najwi kszym o rodkiem wypoczynkowym w Beskidach. Przypomina ma e miasteczko. Na obszarze 7,5 ha sta kompleks 11 hoteli zbudowanych ze szk a i aluminium. W roku 1987 HPR odwiedzi o osób (na okres szy ni 24 godziny), a wi c ponad 2 razy wi cej ni liczy a w tym okresie ca a gmina Por bka! Na go ci czeka y: kryte baseny, korty, sauna, salony masa u, salon fryzjerski i kosmetyczny, wyci g narciarski, trzy restauracje, sto ówka i pi barów (Ci g dalszy na stronie 6) 13 grudnia 2007 r. Krzysztofa Mikuckiego, Op atek Przewodnicki który mocno wzruszony Tradycyjnie, jak co roku, wspomina naszych kolegów, którzy odeszli, oraz w drugi czwartek grudnia spotkali my si na Op atku wszystkim yczenia Przewodnickim. Uroczysto rozpocz o wyst pie- wi teczne i noworoczne. nie Prezesa Ko a kol. (Ci g dalszy na stronie 2)

2 Strona 2 OP ATEK PRZEWODNICKI (Ci g dalszy ze strony 1) Potem prze amali my si op atkiem, yczeniom i mi ym s owom nie by o ko ca. Kiedy ponownie zasiedli my za sto ami przyszed czas na s owo naszego duszpasterza ks. dra Jerzego Pawlika. trzeba by o odwo zaplanowany wcze niej op atek. Pierniczki na Op atek, upieczone w niedziel 13 grudnia 1981 r. przez nasze kole anki pod czujnym okiem Prezesa, dotrwa y szcz liwie do lutego, kiedy to ostatecznie odby si od ony Op atek. Tym samym w roku 1982 odby y si dwa Op atki, drugi odby si jak nale y w grudniu. Tak to wielka historia przeplata- a si z dziejami naszego Ko a. Gaw dy kolegów by y bardzo ciekawe, ale przecie Wigilia to przede wszystkim wspólna wieczerza. Jak karze tradycja na naszym stole znalaz si barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, ziemniaczki i surówka z kapusty. By a te kawa i ciastko, a na rozweselenie kieliszek wina. Nie zabrak o ko- d, w których od piewanie ka dy w wiele serca. Jak zawsze spotkanie odby o si w ciep ej, rodzinnej atmosferze. To jeden z nieod cznych elementów naszych Op atków. Ksi dz Doktor potrafi jak nikt inny zawrze w krótkiej wypowiedzi maksimum tre ci, a jego s owa zapadaj nie tylko w pami, ale tak e w serce. Tym razem przypomnia nam o w. ucji, której wi to przypada 13 grudnia, patronce wia- a, tak wa nego nie tylko w czasie krótkich dni schy ku jesieni. Po refleksji filozoficznej, do której sk oni a nas wypowied Ksi dza Doktora, przyszed czas na wspomnienia. Nasz Honorowy Prezes kol. Henryk Wilk przypomnia pami tny dzie 13 grudnia Wprowadzenie stanu wojennego spowodowa o, e Bardzo ucieszy a nas obecno kol. Anieli Matury oraz innych dawno niewidzianych kole anek i kolegów. Op atek to okazja do spotkania tak e tych, którzy z ró nych powodów rzadziej bywaj na naszych zwyk ych zebraniach. Na koniec warto odnotowa, e tegoroczny Op atek odby si, podobnie jak przed kilku laty, w restauracji Troja w Bytomiu (dawniej Tosca ) i wzi o w nim udzia 47 osób. Ma gorzata Janota

3 Strona 3 Velky Rozsutec 2008 B o to kilka lat temu, tradycyjnie koniec kwietnia i pocz tek maja, czyli ugi weekend i obowi zkowy wyjazd najcz ciej w góry. Pad o na Terchow w Ma ej Fatrze, czyli na tereny zupe nie nam nieznane w tamtym czasie. Szli my Dierami, zachwyceni niesamowitym urokiem ogromnych wapiennych ska po obu stronach g bokiego kanionu, którego dnem p ynie rw cy potok, a nad nim stalowe mostki i drabiny, po których pi li- my si coraz wy ej. Pami tam, e w pewnym momencie moja ona zauwa a: Tu musi by pi knie zim. Dalej dotarli my do Prze czy Mi dzy Rozsutce. Ca a grupa pod a szlakiem obchodz cym szczyt Wielkiego Rozsutca a ja postanowi em przej przez szczyt. W partii podszczytowej od strony pó nocnej zalega mokry, zbity nieg, który sprawia du e problemy w zdobyciu tego pi knego szczytu. Po drugiej stronie góry ca kowita odmiana krajobrazu, sucho i s onecznie. Dzie by niezwykle ciep y i zej cie ze skalnego wierzcho ka odby o si bez adnych problemów. Wtedy w nie po raz pierwszy zrodzi a my l, aby wej na Rozsutec zim. Moim pomys em zarazi em w trakcie Jubileuszu naszego Ko a koleg Arka Grabowskiego, ten powiedzia o naszych planach Tomkowi Wybra cowi i w krótkim czasie przewodnicka wyprawa sta a si faktem. Koledzy poczynili zakup czekanów, raków oraz tzw. szpeju potrzebnego na taki wyjazd. Pó niej jeszcze wizyta na cianie wspinaczkowej w celu podstawowego szkolenia z zakresu asekuracji i 9 stycznia we wczesnych godzinach porannych ca a nasza trójka ruszy a w kierunku Terchowej. Przyjemne by o to uczucie, kiedy przekraczali my granic ze S owacj w Zwardoniu. Ju z daleka wida zabudowania i obiekty do niedawna b ce we w adaniu s b celnych, teraz wiec ce pustkami. Pró no wypatrywa pograniczników. Mo na odnie wra enie, e przekracza si granic województwa a nie granic pa stwa. (Ci g dalszy na stronie 8)

4 Strona 4 UK AD Z SCHENGEN SWOBODA TURYSTYKI U ad z Schengen jest umow mi dzynarodow zawart 14 czerwca 1985 r. mi dzy Belgi, Francj, Holandi, Luksemburgiem i Niemcami. Pe ne urzeczywistnienie idei przekraczania granic wewn trznych bez przeprowadzania kontroli podró uj cych sta o si mo liwe dopiero po podpisaniu w 1990 r. Konwencji Wykonawczej do Uk adu z Schengen. czenie Polski z dniem 21 grudnia 2007r. do grupy pa stw Schengen oznacza swobo- przep ywu osób, a tym samym ca kowite zniesienie kontroli na granicach wewn trznych Pa stw Cz onkowskich. Swoboda przep ywu osób wewn trz dotyczy nie tylko obywateli pa stw sygnatariuszy, ale wszystkich osób dowolnej narodowo ci i o dowolnym obywatelstwie. Najbardziej zauwa alnym i odczuwalnym dla przeci tnego Polaka turysty jest zniesienie kontroli na granicach z Niemcami, Czechami, S owacj i Litw. Przekroczenie granicy jest mo liwe w ka dym miejscu i porze, a nie jak dotychczas na wyznaczonych miejscach granicznych w czasie ich otwarcia. Na drogowych przej- ciach granicznych zosta y usuni te wszelkie przeszkody dla p ynno ci ruchu pojazdów. Je eli b ograniczenia w przemieszczaniu si i pobycie w bezpo redniej blisko- ci granicy to wynikaj one z innych przepisów np. dotycz cych ruchu drogowego czy parków narodowych. W parkach mo na porusza si wy cznie po szlakach turystycznych. Teoretycznie wsz dzie tam, gdzie stykaj si szlaki po obu stronach granicy, mo na przechodzi na drug stron. Czas poka e jak zostanie rozwi zana sytuacja na terenie Tatr. Do 15 czerwca szlaki na terenie Tatr S owackich zamkni te. Przekroczenie granicy wówczas b dzie nielegalne. Dyrekcja TANAP przyst pi a do opracowania nowych zasad regulacji ruchu turystycznego, które wejd w ycie 15 czerwca 2008r. Podejrzewa mo na, e szereg szlaków zostanie zamkni tych albo wytyczonych inaczej, by Polacy nie mogli swobodnie przechodzi na s owack stron Tatr. Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewn trznych Unii Europejskiej nie oznacza, e zostaj zlikwidowane granice administracyjne mi dzy Polsk, a innymi pa stwami cz onkowskimi Schengen. W przypadku powa nego zagro enia porz dku publicznego lub bezpiecze stwa wewn trznego, Polska po uprzednim powiadomieniu pozosta ych Pa stw Cz onkowskich i Komisji Europejskiej, mo e czasowo przywróci kontrol graniczn. Brak kontroli granicznej nie oznacza, e przestaj obowi zywa wszystkie dotychczasowe przepisy reguluj ce przekraczanie granicy. Podró uj c po krajach Unii Europejskiej nale y pami ta, e mimo zniesienia kontroli na granicach, istniej dalej jednak ograniczenia dotycz ce wwozu ilo ci (Ci g dalszy na stronie 5)

5 Strona 5 (Ci g dalszy ze strony 4) zakupionych i przewo onych towarów przeznaczonych do u ytku osobistego i nie podlegaj cych odsprzeda y. Dotyczy to zw aszcza towarów akcyzowych. To, e osoby przekraczaj ce granic nie kontrolowane na granicy, a co za tym idzie nie b musia y okazywa dokumentów uprawniaj cych do jej przekroczenia, nie oznacza, e takich nie musz posiada. Nale y jednak pami ta, e swobodny prze- yw osób w ramach strefy Schengen nie jest jednoznaczny z prawem sta ego pobytu na terenie pa stwa UE. Pobyt na terenie innego pa stwa UE d szy ni 3 miesi ce wymaga zg oszenia. W mocy pozostaj te wprowadzone przez w adze pa stw cz onkowskich procedury administracyjne np. meldunkowe. Wymiern korzy ci przyst pienia Polski do W trakcie ewentualnej kontroli na terenie Uk adu z Schengen jest zmniejszenie kolejek Pa stwa Cz onkowskiego musimy mie przy sobie i okaza na danie uprawnionych organów, dokument potwierdzaj cy obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub na przej ciach granicznych, dzi ki cze- mu znacznie skróci si czas podró y. Pa stwa b ce sygnatariuszami Uk adu z Schengen: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, paszport), a dla osób niepe noletnich Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, (tymczasowy dowód osobisty lub paszport). Kontrola to samo ci, pomimo, i nie b dzie przeprowadzana na granicach, mo e by dokonywana na zasadach wyrywkowych na terenie ca ego obszaru Schengen. Godnym uwagi jest fakt, e osoba przekraczaj ca ochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia i Norwegia pozostaj ca poza Uni Europejsk. Od 21 grudnia 2007r. równie Czechy, Estonia, Litwa, otwa, Malta, Polska, S owacja, S owenia, gry. W przysz ci do strefy Schengen granic jest zwolniona maj przyst pi : Szwajcaria, Lichtenstein, od obowi zku udzielenia w czasie kontroli Cypr, Bu garia i Rumunia. granicznej wyja nie zwi zanych z przekroczeniem granicy pa stwowej. Krzysztof Mikucki

6 Strona 6 KOZUBNIK DAWNA OSTOJA PARTYJNYCH DYGNITARZY (Ci g dalszy ze strony 1) rodek posiada w asne uj cie wody, oczyszczalni cieków i niezale ny awaryjny system zasilania. Podczas likwidacji cz ci administracyjnej nikt nie wpad na pomys by zabezpieczy dokumentacj O rodka Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji. Wypoczywali tu znane w tamtych czasach Lecz najwi ksz sensacj by o odkrycie na osoby, m.in. syn Leonida Bre niewa. Ruch w Kozubniku by tak du y, e aby usprawni p ynno przejazdu go ci o rodka na w skiej drodze do Kozubnika zamontowano sygnalizacje wietln. terenach by ego HPR fabryki amfetaminy. Pisa o tym bardzo obszernie Dziennik Zachodni 12 marca 2004r. Ostatnio pojawi a si szansa na o ywienie Kozubnika. Na wniosek bielskiego starostwa Kr y legendy, e Kozubnik by przeznaczony powiatowego, które jest reprezentantem na jedn z kwater dowodzenia Uk adu Warszawskiego. Czasy wietno ci o rodka sko czy y si wraz z PRL-em. Firma spó ka DANEL, która w 1991 r. kupi a o rodek szybko popad a w ugi i w konsekwencji og oszono jej upa-. Opustosza ymi budynkami zaj li si szabrownicy. Dzi ruiny o rodka to obraz dzy i rozpaczy.. W Gazecie Wyborczej z 28.VII 2004, znala- y si sensacyjne doniesienia o odkryciu w ruinach opustosza ych budynków o rodka, stosu dokumentów zawieraj cych intymne Skarbu Pa stwa, s d orzek wyga ni cie wieczystego u ytkowania terenów o rodka przez firm, która by a jego w cicielem. Nast pnie na dogodnych warunkach teren rodka chce kupi gmina Por bka, która zamierza przyci gn nowego inwestora. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzie. Nikt kto spojrzy na pozosta ci po przepi knym kompleksie wypoczynkowym, jakim by Kozubnik w okresie wietno ci, nie ma w tpliwo ci, e ewentualny remont poch on by wi ksze fundusze ni budowa podobnego kurortu od zera. informacje o stanie zdrowia go ci -pacjentów przebywaj cych w Kozubniku. Krzysztof Mikucki

7 Strona 7 Przewodnicy w Urz dzie Marsza kowskim W dniu 19 lutego 2008 roku z inicjatywy Samorz du Przewodników Turystycznych PTTK Województwa skiego w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu skiego w Katowicach odby o si spotkanie w ramach obchodów wiatowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego. Za sto em prezydialnym zasiedli koledzy: Ryszard Ziernicki - przewodnicz cy Federacji Kó Przewodnickich woj. skiego, jego zast pcy Stanis aw Kaw cki i Edward Kaniewski oraz zaproszony z tej okazji wicemarsza ek woj. skiego Marian Ormaniec. Na wst pie g os zabra, pe ni cy honory gospodarza tego spotkania, Ryszard Ziemnicki, który przywita licznie przyby ych go ci reprezentuj cych ko a przewodnickie województwa skiego. Nast pnie Stani- aw Kaw cki przedstawi zagadnienia zwi zane z funkcjonowaniem zawodu przewodnika turystycznego w jednocz cej si Europie. Zwróci uwag, e w wykazie zawodów obowi zuj cych w prawodawstwie Unii Europejskiej nie ma zawodu przewodnika górskiego oraz pilota wycieczek, tym samym w najbli szym czasie równie w Polsce nast pi konieczne zmiany w tym wzgl dzie. Edward Kaniewski w swoim wyst pieniu skupi si na temacie szerszej promocji województwa skiego jako terenu turystycznego. Zauwa, e nauczyciele w szko ach ze wzgl du na w sk specjalizacj przedmiotów, których ucz nie s w stanie w pe ni przedstawi walorów krajoznawczych ska. To na przewodnikach ci y obowi zek i odpowiedzialno za krajoznawcze kszta towanie postaw m odych ludzi w poznawaniu swoich ma ych ojczyzn. Wszystkie dzia ania, o których mówili kolejni mówcy wymagaj nak adów finansowych. W nie o sposobach pozyskiwania rodków z funduszy europejskich powiedzia wicemarsza ek Marian Ormaniec stwierdzaj c, e w tej chwili mo na skorzysta z ogromnych rodków z EUROPEJ- SKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO w ramach Programu Kapita Ludzki w województwie skim. 18 lutego 2008 r. Urz d Marsza kowski Województwa skiego og osi nabór wniosków do dwóch konkursów w ramach tego programu. Cz oficjaln mia o zako czy wr czenie odznak, wyró nie i dyplomów. Niestety wskutek dziwnego zbiegu okoliczno ci nie mo na by o dokona dekoracji odznak Zas ony dla woj. skiego. Dlatego mo emy poda jedynie list nominowanych do tej odznaki: 1. Zajdok Emilia - Katowice 2. Jurys Lucjan - Cieszyn 3. Kowalczyk Kazimierz - Katowice 4. Kunicki Marian - Rybnik 5. Niechoj Andrzej - Chorzów 6. Orszulik W adys aw - Cieszyn 7. Sosna W adys aw - Cieszyn Honor gospodarzy uratowa a ceremonia wr czenia odznak Zas ony Przewodnik PTTK, które otrzymali: 1. Brol Witold - Gliwice 2. Foks Antoni - Gliwice 3. Koj Józef - Chorzów 4. Lelonek Norbert - Chorzów 5. Milewski Piotr - Bytom 6. Niklewicz Zdzis aw - Chorzów 7. Nowak Jerzy - Sosnowiec 8. Ostapczyk Maria - Chorzów Batory 9. Sanetra Rafa - ywiec 10. Witala Stanislaw - Ruda ska Uroczysto wr czenia wszystkich odznacze zosta a od ona na pó niejszy termin. Na zako czenie spotkania przedstawiciele poszczególnych kó przewodnickich zostali poproszeni o przedstawienie podj tych dzia- w swoich ko ach dla uczczenia wiatowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego. Krzysztof Kukli ski

8 Strona 8 Velky Rozsutec 2008 (Ci g dalszy ze strony 3) Na miejscu szybkie zakwaterowanie i wyj- cie do Dolnych Dierów. To, co zobaczyli- my na miejscu przeros o nasze oczekiwania. Zachwyt, o którym pisa em wcze niej spot gowany zosta przez niezwyk e i fantazyjne formy niezliczonych lodospadów, a wszystko w po czeniu z promieniami s ca, które towarzyszy o nam tego dnia dawa- o niezwyk y wr cz ba niowy efekt. Tu koledzy mogli wreszcie sprawdzi swoje raki i czekany, które w tych warunkach by y nieodzowne. Drugi dzie w naszych planach mia by tym najwa niejszym Velki Rozsutec. Ruszyli my ze Stefanowej w kierunku prze- czy Miedzyholie. Pogoda nie by a ju tak adna jak poprzedniego dnia, mg a i chmury szczelnie pokry y Ma Fatr. Dotarli my na prze cz bez wi kszych problemów pomimo tego, e S owacy maj brzydki zwyczaj zamalowywania oznacze szlaków powy ej schronisk na zim. Ruszyli my w kierunku szczytu i zacz y si pierwsze k opoty, coraz wi cej niegu, miejscami skutecznie si zapadamy, co kosztowa o du o si i czasu. Ostatni odcinek poprzedzaj cy cz skaln Wielkiego Rozsutca dodatkowo mocno nachylony i bez czekana ani rusz. Docieramy do ska, które miejscami s mocno oblodzone, zak adamy raki i w gór. Lita ska a, ekspozycja, nieg i lód oraz pogoda, która zacz a si poprawia ods aniaj c przepi kne panoramy. Wszyscy s zachwyceni i snuj plany na przysz. (Ci g dalszy na stronie 9)

9 Strona 9 Velky Rozsutec 2008 (Ci g dalszy ze strony 8) Na szczycie pami tkowe zdj cia i zej cie ni ej na prze czk, bo wieje. Zas ony odpoczynek, zapalmy palnik, aby przygotowa co ciep ego do zjedzenia. Pó godziny pó niej zaczynamy schodzi. Mamy problemy odnale szlak w kierunku prze czy Miedzy Rozsutce, nieg skutecznie ukrywa Velky Rozsutec 10 Stycznia 2008 drog w dó. Przyjmujemy jeden wariant, który, z ma ymi korektami na grani, okazuje si w ciwy. Docieramy do prze czy w kopnym niegu, a nast pnie dalej mozolnie w dó do Stefanowej. Trzeci dzie to wej cie na Maly Rozsutec. Do szybko okazuje si, e ma y to on jest tylko z nazwy. Dodatkowo, nachylenie stoku jest bardzo du e i marsz w niegu kosztuje troch zdrowia. Odcinek podszczytowy w warunkach zimowych przeznaczony jest dla ludzi z siln psychik. Na szczycie wiatr jest tak silny, e trzeba uwa, aby nie powali cz owieka na ziemi, zwa ywszy, e pod nami pionowa, kilkudziesi ciometrowa skalna ciana. Zej cie ze szczytu w tych warunkach jest kilkukrotnie trudniejsze od wej cia, ale szcz liwie docieramy do naszej kwatery i po przepakowaniu sprz tu wracamy cali i zdrowi do domu. Wyjazd bardzo udany, poniewa zrealizowali my wszystkie wcze niej za one cele. I te widoki i te prze ycia. Krzysztof Kukli ski

10 Strona 10 MI DZYNARODOWY DZIE TURYSTYKI K o Przewodników po raz pierwszy podj o si organizacji Mi dzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych, przypadaj cego na dzie 21 lutego 2008 r. Zaplanowano cykl wycieczek po Bytomiu i najbli szej okolicy. Ide Mi dzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych by o nieodp atnie oprowadzenie mieszka ców po ich terenie. Mia o to na celu pokaza prac przewodnika turystycznego lokalnym spo- eczno ci i w adzom, jak rol odgrywaj przewodnicy w obs udze turystów, a w szczególno ci w kreowaniu wizerunku miasta. Odby y si trzy wycieczki. I dzie 18 luty 2008 r. Radzionków wycieczk prowadzi a Ma gorzata Janota II dzie 19 luty 2008 r. Bytom Miechowice wycieczk prowadzi S awomir Hanc III dzie 20 luty 2008 r. Bytom ródmie cie wycieczk prowadzi Maciej Dro. Podsumowaniem, ukoronowaniem tego wi ta by o spotkanie w dniu 21 lutego 2008 r. z Prezydentem miasta Bytomia Panem Piotrem Kojem. W spotkaniu uczestniczy równie wiceprezydent Pani Halina Bieda i naczelnik Wydzia u Kultury Pani Anna Panas. Z ramienia Naszego Ko a w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Ko a Krzysztof Mikucki, Prezes Samorz du Przewodników Turystycznych PTTK woj. skiego Ryszard Ziernicki i Edward Wieczorek, Ma gorzata Janota oraz przewodnicy odego pokolenia, którzy uprawnienia przewodnickie uzyskali w ostatnich latach: Maciej Dro, Jacek Kr czy ski, Krzysztof Kukli ski, Alina Skuponik, Jacek Urban. W spotkaniu obecni równie byli kursanci obecnie trwaj cego szkolenia: Anita Jarominek, Mateusz urek. Celem spotkania by o zapoznanie Prezydenta z dzia alno ci Naszego Ko a. Omówiono krótko histori, dzia alno szkoleniow Ko a, obchody 55 jubileuszu Ko a, a tak e zrelacjonowano przebieg zorganizowanych z okazji Dnia Przewodników wycieczek dla mieszka ców miasta. Na sali wywi za a si rozmowa. Omawiano plany wydawnicze, a tak e projekt cie ek spacerowych po Bytomiu oraz inne sposoby promocji miasta. Uczestnicy spotkania otrzymali zestaw wydawnictw, a tak e pami tkowe plecaki z nadrukiem strony internetowej miasta. Na koniec chcia bym podzi kowa osobom, które pomimo niesprzyjaj cej aury podj y si prowadzenia wycieczek dla mieszka ców miasta. W przysz ci planujemy kontynuacj obchodów Mi dzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych i licz na w czenie si wi kszej grupy cz onków Ko a w ich organizacj. Krzysztof Mikucki

11 Strona 11 CRUX ADALBERTI 10 LECIE RESTYTUCJI PRAW MIEJSKICH RADZIONKOWA W bie cym roku Radzionków wi tuje 10 lecie swojej secesji z Bytomia i odzyskania niezale no ci. Z tej okazji w adze miasta ustanowi y specjalne odznaczenie: Crux Adalberti czyli Krzy Adalberta ( aci skie imi w. Wojciecha, patrona Radzionkowa). Odznaczenie, maj ce trzy stopnie : br zowy, srebrny i z oty, przyznawane jest osobom szczególnie zas onym dla Radzionkowa i jego samorz dno ci. Z wielk rado ci informuj, e mój Ojciec Ryszard Wrodarczyk zas ony dzia acz PTTK i d ugoletni cz onek Ko a Przewodników w Bytomiu, zosta odznaczony po miertnie Crux Adalberti w stopniu z otym. Wr czenie Crux Adalberti mia o miejsce w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 stycznia 2008, w obecno ci zacnych go ci : prezydentów, burmistrzów i przewodnicz cych rad miejskich o ciennych miast, miast i gmin powiatu tarnogórskiego, Starosty Tarnogórskiego oraz przedstawicieli Boguszowa Gorców i Dobrego Miasta miast partnerskich Radzionkowa. W sumie wr czono 33 odznaczenia, w tym 18 w stopniu br zowym, 8 w stopniu srebrnym i 7 w stopniu z otym. Odznaczenie w stopniu otym, poza Ryszardem Wrodarczykiem, otrzymali znamienici obywatele Radzionkowa: Pawe Bomba, wspó za yciel i prezes RTSK, bardzo zas ony dla odrodzenia si Radzionkowa jako samodzielnego miasta, wieloletni prezes i autor najwi kszych sukcesów GKS Ruch Radzionków, prof. Karol Musio, wybitny fizyk, absolwent miejscowego Liceum Ogólnokszta cego, od 2005 roku rektor Uniwersytetu Jagiello skiego, Gustaw Jochlik burmistrz Radzionkowa w latach , prof. Zygmunt Tobor, znakomity prawnik, który swoj wiedz wspiera radzionkowskich secesjonistów, dziekan Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu skiego oraz dwie ogromnie zas one dla Radzionkowa organizacje : Radzionkowskie Towarzystwo Spo eczno Kulturalne i klub sportowy Ruch Radzionków. W imieniu Ryszarda Wrodarczyka odznaczenie odebra a jego ona Emilia Wrodarczyk. Podnios a uroczysto zgromadzi a wielu mieszka ców miasta, z zainteresowaniem wys uchali oni wyk adu prof. Karola Musio a, który powiedzia m.in. jestem dumny, e ja z was, jestem dumny z Radzionkowa. Na koniec chc doda, e te jestem dumna ze swego miasta, które cho niewielkie i niebogate ma swoj wyrazist to samo i wyda o tylu wspania ych ludzi. Ma gorzata Janota Biuletyn Przewodników Redaguje kolegium: Krzysztof Mikucki: Prezes Ko a Przewodników Turystycznych w Bytomiu. Tel.: Krzysztof Kukli ski: Redakcja i sk ad komputerowy. Tel.: , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów. Materia y prosimy kierowa na wy ej wymieniony adres

12 Strona 12 N O W I N K I K O O W E 18 grudnia 2007 r. za po rednictwem poczty wys ano Pani Marii Mizia ma once patrona Naszego Ko a Przewodników wydawnictwo jubileuszowe Jubileusz 55 lat, wydawnictwo Nasi Nauczyciele oraz dwa najnowsze wydania Bytomika. 7 stycznia 2008 r. podczas spotkania kursu przewodników beskidzkich by y przeprowadzone badania lekarza medycyny pracy. Poza kursantami w badaniach uczestniczy o 15 cz onków Naszego Ko a Przewodników. 8 stycznia 2008r. wr czono Pani Barbarze Skorupka pracownikowi skiego Urz du Marsza kowskiego wyró nienie w postaci naszego S oneczka, które jest podzi kowaniem za propagowanie i wspieranie zagadnie turystyki. 17 stycznia 2008r. odby o si spotkanie z Panem Dariuszem Gackiem wspó autorem przewodnika Piekary skie i okolice, wydawca: Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach skich, Piekary skie W spotkaniu uczestniczy o ok. 30 przewodników, którzy zakupili do- adnie 20 szt. w/w publikacji. 17 stycznia 2008 r. na spotkaniu cz onkowie Ko a otrzymali nieodp atnie nowo wydane wydawnictwo pt. Zabytkowe Budynki Szkolne ródmie cia Bytomia, autorstwa cz onka Naszego Ko a Tomasza mia ka. 20 stycznia 2008 r. anonimowy sponsor zakupi dla Ko a Przewodników Turystycznych im. Antoniego Mizi w Bytomiu projektor multimedialny wraz z ekranem o warto ci 2.399,00z. 29 stycznia 2008 r. w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków po miertnie odznaczono Ryszarda Wrodarczyka (cz onka Naszego Ko a Przewodników) medalem Crux Adalberti w stopniu z otym. 19 lutego 2008 r. na spotkaniu z okazji Mi dzynarodowego Dnia Przewodników, w skim Urz dzie Marsza kowskim uroczy- cie wr czono Piotrowi Milewskiemu Odznak Zas onego Przewodnika PTTK. W dniach 29 lutego 2 marca 2008 r. odby a si IV Pielgrzymka Przewodników do Cz stochowy. W pielgrzymce uczestniczy o 11 cz onków Naszego Ko a. W 2009 roku, w marcu, nasze Ko o Przewodników wraz z Ko em z Chorzowa i przewodnikami zrzeszonymi przy Sanktuarium w Piekarach skich b dzie organizatorem jubileuszowej XXV Pielgrzymki Przewodników do Cz stochowy. SAMORZ D PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK WOJ. SKIEGO KALENDARZ IMPREZ 6 kwiecie 2008 r. Warsztaty Przewodnickie Szlakiem Zabytków Techniki Edward Wieczorek 8 13 kwiecie 2008 r. Szkolenie na obszar Beskidów Wschodnich 12 kwiecie 2008 r. Jubileusz 45 lecia Ko a Przewodników w Tarnowskich Górach kwiecie 2008 r. Szkolenie po Babiogórskim Parku Narodowym kwiecie 2008 r. Jubileusz 50 lecia Ko a Przewodników Miejskich w Katowicach maj 2008r. Wojewódzkie Sympozjum Krajoznawcze Ko cio y drewniane Ziemi Rybnickiej i Wodzis awskiej organizuje Edward Wieczorek 11 maj 2008 r. IV Pielgrzymka Ludzi Gór na Gro Jana Paw a II. 31 maj 2008 r. Warsztaty Przewodnickie Tajemnice Puszczy Pszczy skiej czerwiec 2008 r. Szkolenie po Kotlinie K odzkiej Stanis aw Kaw cki 2 6 lipiec 2008 r. Sesja Naukowa ladami skich Piastów.

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada2011 r. Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwaną

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

- projekt - UCHWAŁA NR... RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 11 maja 2015 roku

- projekt - UCHWAŁA NR... RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 11 maja 2015 roku - projekt - UCHWAŁA NR... RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo