* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 *"

Transkrypt

1 * Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 * PIKNIK RODZINNY 27 czerwca 2010 na Skwerze Jana Paw³a II odby³ siê Piknik Rodzinny Powitanie wakacji. Organizatorami pikniku by³o Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Celem pikniku by³o zebranie pieniêdzy na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci nale ¹cych do scholii oraz ministrantów. Impreza dla dzieci rozpoczê³a siê o godz i trwa³a do godz Tak jak informowa³ plakat, mo na by³o spêdziæ czas na dobrej zabawie. Dzieci mog³y za darmo do woli wyskakaæ siê na dmuchanym zamku, który wypo yczy³ burmistrz Z³otego Stoku Stanis³aw Go³êbiowski. (cd. na str. 4) WITAMY NOWEGO WIKARIUSZA Ks. Sebastian Nawrocki urodził się r. w Legnicy. Sakrament chrztu św. otrzymał w rodzinnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy r. z rąk bp Tadeusza Rybaka przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował: w parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze, w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu, w parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu, od 19 czerwca 2010 r. w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku W swojej pracy duszpasterskiej ks. Sebastian zajmował się: Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego Zawisza, oazą parafialną, wspólnotą Domowego Kościoła duszpasterz rejonowy, Liturgiczną Służbą Ołtarza, młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, wspólnotą Żywej Drogi Krzyżowej.

2 2 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 egnamy ksiêdza Micha³a Zwierzynê Ks. Micha³ Zwierzyna przyszed³ na œwiat 5 grudnia 1982 r. w Dzier oniowie. Sakramentu chrztu udzieli mu ks. kanonik Józef Kania w koœciele parafialnym pw. Chrystusa Króla. Szko³ê podstawow¹ nr 7 w Dzier- oniowie ukoñczy³ w 1997 roku. Po zdaniu egzaminu dojrza³oœci w 2001 wst¹pi³ do Metropolitalnego Wy- szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r¹k JE bp. Ignacego Deca 26 maja 2007 roku. Neoprezbitera ksi¹dz biskup skierowa³ do parafii w Z³otym Stoku. Pierwszym proboszczem formuj¹cym postawê duchow¹ ks. Micha³a by³ ks. K. Ambro ej. Po przejœciu ks. Ambro eja do Dzier oniowa (rodzinnej parafii ks. Micha³a), nowym proboszczem, z którym wspó³pracowa³ ks. Micha³ by³ œp. ks. Adam Malitowski. Po jego nag³ej œmierci ks. Micha³ zacz¹³ wspó³pracê z obecnym proboszczem ks. J. Siemaszem. By³ 21 wikarym w powojennych dziejach naszej wspólnoty. Waldemar Wieja Drogi Księże Michale! Przypadł nam w udziale zaszczyt, stanąć dzisiaj przed Tobą, by w imieniu parafian wyrazić wdzięczność i złożyć życzenia na kolejne lata służby. Byłeś z nami przez 3 lat to długi okres czasu. Obecność kapłana nie jest zwykłą ludzką obecnością. W Kościele kapłan jest znakiem obecności Chrystusa. Wszechmogący Bóg potrzebuje człowieka w dziele zbawienia. Powołał Ciebie do bycia Jego znakiem wśród nas. Dziękujemy Bogu za to a darząc Ciebie szczególnym szacunkiem oddajemy cześć samemu Bogu. Dziękujemy Panu Bogu i Tobie za cały trud jaki podjąłeś, aby prowadzić nas parafian na drodze do zbawienia. Stawiałeś najpierw sobie, potem nam wysokie wymagania. Nawoływałeś nas do modlitwy za siebie nawzajem szczególnie w trudnych momentach życia. Odwiedzałeś ludzi chorych i starszych, ceniąc sobie szczególnie ich cierpienie i modlitwę. Widzieliśmy Twoją troskę o dzieci i młodzież. Dawałeś rady rodzicom, a dzieci uczyłeś szacunku dla starszych. Dawałeś nam przykład modlitwy i pokazywałeś parafianom drogi modlitwy Potrafiłeś zjednywać sobie młodzież, uczyłeś podejmowania trudu i odpowiedzialności za życie duchowe. Wiele się wydarzyło w czasie Twego pobytu w Złotym Stoku. Zapoczątkowałeś tak wiele dobrych tradycji, że trudno je tutaj wszystkie wymienić. Pan Bóg najlepiej zna Twój trud i potrafi docenić podjęte starania, zmagania a czasem cierpienia. Nawet bardzo sobie bliscy ludzie czasem się ranią. Nie mamy wątpliwości, że nieraz było Ci ciężko z naszego powodu. Prosimy aby Pan Bóg wynagrodził krzywdy według hojności Swego Serca. My pragniemy podziękować za uśmiech, dobrą radę, życzliwą obecność, wytrwałość, a przede wszystkim za głoszenie nam Pana Jezusa i sprawowanie świętych sakramentów. Twoja gorliwość i energia z jaką oddawałeś się tej wspólnocie zasługuje na wdzięczną pamięć w naszych sercach. Pragniemy pożegnać 21 księdza wikarego w powojennych dziejach naszej parafii słowami z Psalmu 133, mówiącymi o szczęściu płynącym ze zgody: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Życzymy by w nowym miejscu, dane było doświadczyć Księdzu szczęścia z faktu służenia Panu Bogu pośród braci. W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich rady Parafialnej Akcji Katolickiej oraz parafian słowa pożegnania wygłosili Grażyna Orczyk, Andrzej Kościółek, Waldemar Wieja.

3 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Kochany Ksiê e Michale! Dziœ w dniu po egnania sk³adamy Tobie yczenia. Niech Bóg Twe ycie uœwiêca dla chwa³y Swego imienia. Niech anio³ srebrzysty ochrania Ciê skrycie, Byœ pomyœlnoœci i zdrowia mia³ zawsze obficie. Owoc Twej pracy, który wci¹ dojrzewa, Niech najlepszego plonu siê spodziewa. Gdy bêdziesz w nowej parafii i miêdzy innymi ludÿmi Niech Ci dobrze bêdzie z nimi, serdecznie Ci yczymy. Niechaj praca co Ciê czeka, wszêdzie mi³oœæ Boga wzmaga; Niech Ci Bo a ³ask opieka ca³e ycie dopomaga. Byœ by³ zawsze kap³anem wed³ug Bo ej myœli, Byœ spe³ni³ wszystko, co Ci Bóg nakreœli³. Mi³oœæ, uœmiech i radoœæ niech bêd¹ na Twojej twarzy. By wszyscy nowi parafianie w Twoim kap³añskim yciu kochali Ciê jak my. Pamiêtaj o nas w swojej modlitwie i dobrych wspomnieñ miej garœæ ca³¹ ebyœmy mogli razem z Tob¹ w niebie, wieczyst¹ cieszyæ siê chwa³¹. Tak egna³y Ks. Micha³a dzieci ze scholki Czy wiecie e, ks. Sebastian Nawrocki jest w powojennych dziejach naszej parafii 22 wikariuszem. Przed nim byli: 1. ks. Andrzej Kubiszyn ( ) 2. ks. Ludwik Adamski ( ) 3. ks. Zygmunt apot ( ) 4. ks. Józef Mandziuk ( ) 5. ks. Stanis³aw Staroñ ( ) 6. ks. Stefan Gudzowski ( ) 7. ks. Piotr Chor¹ yczewski ( ) 8. ks. Micha³ Kuœ ( ) 9. ks. Zdzis³aw Paduch ( ) 10. ks. Marian Kujawski ( ) 11. ks. Bogdan Makowski ( ) 12. ks. Jaros³aw Niemyjski (1988) 13. ks. Tomasz B³aszczyk ( ) 14. ks. Marek Lach ( ) 15. ks. Andrzej Lignar ( ) 16. ks. Tadeusz Nowak ( ) 17. ks. Aleksander Jasiczek (2000) 18. ks. Kazimierz Olesiñski ( ) 19. ks. Wojciech Drab ( ) 20. ks. Gabriel Mularz ( ks. Micha³ Zwierzyna ( ) Ruch Œwiat³o ycie w Z³otym Stoku Oazy w Z³otym Stoku zapocz¹tkowa³a diecezja warszawsko-praska, która przyje d a³a tu przez 11 lat. Teraz Z³oty Stok, ju od 6 lat odwiedzaj¹ oazowicze z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Powoli wiêc tradycj¹ staje siê nasz pobyt w malowniczo po³o onym Z³otym Stoku. Znajdujemy tu dobry klimat do prze ywania piêtnastodniowych rekolekcji Oazy Nowego ycia I stopnia, które oparte s¹ na programie opracowanym przez S³ugê Bo ego ks. Franciszka Blachnickiego. By³ on za³o yciela Ruchu Œwiat³o- ycie czyli Oazy. Piêkno przyrody, ciekawe historie i miejsca oraz dobry klimat przyczyniaj¹ siê do owocnego prze ywania naszego pobytu. Trzeba tu jeszcze dodaæ, e w Z³otym Stoku spotykamy siê z wielk¹ yczliwoœci¹ mieszkañców. Dziêkujemy Ksiêdzu Proboszczowi za otwartoœæ i mo - liwoœæ korzystania z piêknej œwi¹tyni; z serca dziêkujemy Pañstwu Stanis³awie i Les³awowi Wrona, którzy od pocz¹tku troszcz¹ siê o nasze wy ywienie i wk³adaj¹ wiele serca, by umiliæ nam pobyt. Dziêkujemy Rodzinnym Ogrodom Dzia³kowym Radoœæ z Panem Prezesem Mieczys³awem Sz³ap¹ na czele za przyjêcie nas i goszczenie pod swoim dachem oraz wszelk¹ yczliwoœæ. Dziêkujemy równie Pani El biecie Szumskiej za yczliwoœæ wobec naszej Oazy. Przez te piêtnaœcie dni nasze rozwa ania rekolekcyjne skupiaj¹ siê wokó³ piêtnastu tajemnic ró- añca i prawd ewangelicznych: Bóg mi³uje Ciebie i ma dla Ciebie wspania³y plan; Cz³owiek jest grzeszny; Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem; przyjêcie Chrystusa jak osobistego Pana i Zbawiciela. Tak po krotce przebiega nasza formacja, która nie koñczy siê tylko na modlitwie. Wiele zwiedzamy kszta³tuj¹c nasz¹ formacjê duchow¹ piêknym sanktuariom Kotliny K³odzkiej. Z radoœci¹ bêdziemy tu powracaæ. ks. S³awomir Szocik i Oazowicze

4 4 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 PIKNIK RODZINNY (cd. ze str. 1) Wspaniale zaprezentowa³a siê nasza schola, prowadzona przez Dagmarê Alchimowicz i Iwonê Lewdaj¹c, która zaprezentowa³a krótki koncert. Do wspólnej zabawy przy- ³¹czy³a siê m³odzie oazowa z diecezji zielonogórskiej. Gromkimi brawami nagrodzono wystêp zespo³u dzieciêcego Farcik z Bielawy. Przybyli na piknik uczestnicy mogli na miejscu kupiæ domowe ciasto wypiæ kawê, herbatê lub coœ zimnego i w ten sposób dofinansowaæ wyjazd dzieci. Ca³¹ imprezê prowadzili Teresa i Andrzej Koœció³kowie i Gra yna Orczyk. Od rozpoczêcia pikniku mo - na by³o wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. G³ówn¹ wygran¹ by³ cyfrowy aparat fotograficzny wylosowany przez Gracjana Misztelê. Sponsorami pikniku za co bardzo dziêkujemy byli: Sklep ABC P. Dorota i Piotr Bilscy, Pensjonat Z³oty Jar P. Janina Frankowicz, Park Przygody Skalisko P. Witek Kaczyñski, NZOZ Prakytka Lekarza Rodzinnego P. Ewa Seweryn, AURUM Kopalnia Z³ota P. El bieta Szumska, DRE- WA Sieæ Internet P. Smagacz, Zak³ad Tworzyw i Farb Z³oty Stok, Polifarb Wroc³aw P. Ryszard Plantos, Sklep miêsny P. Ewa Szutka, Krystyna Ko³odziejczyk, Rodzice dzieci, którzy upiekli ciasta oraz wiele bezinteresownych osób, które nie yczy³y sobie ich wymieniania. Wszystkim, którzy przyczynili siê do uswietnienia pikniku sk³adamy serdeczne po trzykrocz DZIÊKU- JEM! Do zobaczenia w przysz³ym roku. Dochód jaki uda³o siê uzyskaæ pozwoli na obni enie kosztów wypoczynku o 100 z³ na osobê (cz³onków scholii i ministrantów) oraz pokrycie kosztów transportu. Redakcja

5 19 czerwca 2010 r. wyruszy³a do Czêstochowy pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami. Wyjazd nast¹pi³ spod koœcio- ³a o godz. 6 rano. Szczêœliwie oko³o godz pielgrzymka dotar³a na Jasn¹ Górê. Wiêkszoœæ dzieci pierwszy raz stanê³a na tym œwiêtym i szczególnym miejscu dla nas Polaków. O godz ksi¹dz proboszcz Józef Siemasz duchowy przewodnik pielgrzymki odprawi³ przed cudownym obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej mszê œw. w intencji naszym dzieci, które w tym roku przyjê³y komuniê œw. Dzieci wraz z rodzicami modlili siê w Kaplicy Ró añcowej maj¹c przed oczyma cudowny obraz. Po mszy œw. zosta³a odprawiona Droga Krzy owa. Uczestnicy Drogi Krzy- owej tradycyjnie odprawianej na tzw. wa³ach modl¹c siê obeszli Klasztor Jasnogórski dooko³a. Po nabo eñstwie Drogi Krzy owej by³ Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych na Jasn¹ Górê czas na zrobienie pami¹tkowych zdjêæ oraz ma³ych zakupów. Oko- ³o godz uczestnicy pielgrzymki wyruszyli spod Jasnej Góry w drogê powrotn¹ do domu. W Opolu zatrzymaliœmy siê pod McDonalds. Kolejn¹ punktem pielgrzymki mia³o byæ zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej, ale ze wzglêdu na póÿn¹ ju porê ten punkt zosta³ przysuniêty na inn¹ okazjê. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki mogli wys³uchaæ historii Jasnej Góry, Cudownego Obrazu, któr¹ w prosty sposób przekaza³ Waldemar Wieja. Zastanawiaj¹ce jest, e z grupy 25 dzieci które przyst¹pi³y do pierwszej komunii œw. tylko 9 dzieci. Wziê³o udzia³ w pielgrzymce. Czy by zaczê³a upadaæ tradycja zwi¹zana z wyjazdami dzieci pierwszokomunijnych do sanktuarium? Czy musi wydarzyæ siê tragedia aby przypomnieæ sobie o pielgrzymkowych miejscach? Oko³o godz wszyscy zadowoleni, cali i szczêœliwi wrócili do domu. Waldemar Wieja

6 6 28 maja 2010 r. po raz dwunasty Placówka Opieki Przedszkolnej BAJKA by³a organizatorem Pikniku rodzinnego KOLOROLAN- DII, po raz pi¹ty zorganizowa³a go wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocna D³oñ. Niestety pogoda nam nie dopisa³a, deszcze uniemo liwi³y nam zorganizowanie Pikniku w ogrodzie przedszkolnym, dlatego dziêki uprzejmoœci pani dyr. Dominice Teper mogliœmy spotkaæ siê w Centrum Kultury i Promocji. Kolorolandia to uroczystoœæ zorganizowana dla ca³ej rodziny, tej ma³ej oraz ca³ej wspólnoty gminnej. Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 KOLOROLANDIA Tegoroczna Kolorolandia nieprzypadkowo odby³a siê pt. W zdrowym ciele zdrowy duch. W bie ¹cym roku szkolnym nasza placówka zrealizowa³a treœci naszych trzech autorskich programów; Ekologia w przedszkolu, Bezpieczny przedszkolak oraz yjmy zdrowo i weso³o, w wyniku czego nasza Bajka otrzyma³a CERTYFIKAT Przedszkola Promuj¹cego Zdrowie i zosta³a wpisana do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. To dla naszej placówki wielkie wyró - nienie. Na potwierdzenie tych s³ów goœcie wys³uchali piosenkê pt. Na piknik przybyli zaproszeni goœcie: burmistrz Stanis³aw Go³êbiowski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Tichanowicz, ksi¹dz proboszcz Józef Siemasz, dyrektor Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ Agata Paw³owska Król, wicedyrektor SZSz Ewa G³¹b, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Minice Surus, dyrektor Przedszkola Zielona Dolina Ewa Bulanda, dyrektor CKiP Dominika Teper oraz rodzice i dzieci przedszkolne.

7 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Sponsorami imprezy by³y wspania³e mamy naszych przedszkolaczków, które upiek³y przepyszne ciasta, hurtownie: He-ma, IMP- MAR, SOPEL, Piekarnia w Przy³êku oraz nasi goœcie, którzy przybyli na uroczystoœæ ze s³odkoœciami dla przedszkolaków. Serdecznie dziêkujemy! Impreza by³a wspania³a, o czym œwiadcz¹ wpisy do kroniki naszej Bajeczki oraz liczne podziêkowania rodziców. Dziêkujemy za wspólna zabawê!!! luk Chcemy byæ przyjació³mi, której s³owa nios³y nasze przes³anie zdrowego ycia, oraz dba³oœci o nasz¹ planetê. Nastêpnie rodzice i goœcie zaproszeni wys³uchali i obejrzeli laurkê s³owno-muzyczn¹ w postaci wierszy, piosenek oraz tañców. Dzieci w ten sposób chcia³y podziêkowaæ swoim Rodzicom za mi³oœæ, trud i oddanie. W wystêpie zaprezentowa³y siê wszystkie grupy przedszkolne; Jagódki, Weso³e misie, abki, Bajkowe Ludki oraz Krasnoludki. Wystêp okaza³ siê wspania³ym i wzruszaj¹cym prze yciem dla naszych goœci. Nastêpnie dzieci, w dowód mi³oœci, rozda³y swoim rodzicom biedronki z yczeniami szczêœcia. Po wystêpach na dzieci czeka³y niespodzianki. Jedn¹ z nich by³a zabawa z Wodzirejem, która by³a bardzo owocna w liczne konkursy nagradzane upominkami. Druga to dmuchany zamek i zje d alnia. Uciechy by³o co nie miara. Na naszym pikniku stowarzyszenie zorganizowa³o loteriê fantow¹, której celem by³a pomoc w zakupie sprzêtu rehabilitacyjnego dla Maæka, ucznia I kl. szko³y podstawowej. G³ówn¹ nagrod¹ w loterii by³a hulajnoga, któr¹ wygra³a Zuzia J. z B³otnicy. Gratulujemy!

8 8 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 X-LECIE GIMNAZJUM 1 wrzeœnia 1999r. w wyniku reformy oœwiaty utworzono Gimnazjum w Z³otym Stoku. W roku szkolnym 1999/2000 naukê w gimnazjum rozpoczê³o 80 uczniów w 4 oddzia³ach. W latach gimnazjum ukoñczy³o 515 uczniów w tym, 103 z wyró nieniem. Kadrê pedagogiczn¹ stanowi 15 nauczycieli. Obecnie 50% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. Do dnia dzisiejszego z kadry, która rozpoczê³a pracê w gimnazjum w 1999 r. uczy 7 nauczycieli i dyrektor. Na emeryturê odesz³o 3 nauczycieli: El bieta Ruszkowska, Julia Koprowska, Daniela Wysocka. Czterech nauczycieli gimnazjum otrzyma³o za zas³ugi dla oœwiaty Medal Komisji Edukacji Narodowej: El - bieta Ruszkowska, Stanis³awa Sadowska, Konstancja Nowakowska, Gabriela Pluciak oraz by³y wicedyrektor szko³y Krystyna Ko³odziejczyk. Gimnazjum uzyskuje wysokie wyniki na egzaminie zewnêtrznym w porównaniu z powiatem z¹bkowickim, województwem dolnoœl¹skim, krajem. Baz¹ s¹ podstawy uzyskane w Szkole Podstawowej im. T. Koœciuszki. Absolwenci naszego gimnazjum bez trudu dostaj¹ siê do wybranych szkó³ ponadgimnazjalnych. W szkole realizowanych jest wiele programów w³asnych. Uczniowie maj¹ mo liwoœæ uczestniczenia w ko³ach zainteresowañ, przedmiotowych, sportowych oraz zajêciach wyrównawczych. Uczniowie nasi uzyskuj¹ tytu³y laureatów oraz wysokie lokaty w konkursach powiatowych, wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich: zdolny Œl¹zak Gimnazjalista, Ogólnopolskie konkursy fizyczne: Œcie ki fizyczne i Poszukiwanie talentów, Dolnoœl¹ski Konkurs Recytatorski oraz konkurs recytatorski Pegzaik, Dolnoœl¹ski Przegl¹d Form teatralnych F-ART., Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Zachowaj TrzeŸwy Umys³, Trzymaj Formê, maj¹ osi¹gniêcia sportowe w: szachach, badmintonie, grach zespo³owych, rowerach górskich, tenisie sto³owym, lekkoatletyce w powiecie z¹bkowickim, strefie wa³brzyskiej, wojewódzkiej, w konkursach informatycznych, matematycznych, plastycznych, muzycznych, religijnych. Corocznie organizowane s¹ wycieczki szkolne po Polsce. Zwiedziliœmy: Warszawê, Kraków, Trójmiasto, Zakopane i in.. Uczniowie gimnazjum odwiedzili Hiszpaniê, Francjê, Wielk¹ Brytaniê, Kraje Beneluksu, W³ochy. W Gimnazjum realizuje siê wiele projektów edukacyjnych. W latach zrealizowano: Poznajemy gatunki chronione okolic

9 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Z³otego Stoku, Planeta Ziemia wraz z wystaw¹ przyrodnicz¹, SOS dla Ziemi, M³odzi g³osuj¹ (zwi¹zany z wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej), Nowaplast turniej pi³ki no nej halowej, Dzieci Dzieciom, Zjednoczenie Niemiec, Konkurs piosenki. Najd³u- ej realizowanym projektem jest Szkolny Festiwal Nauki (w tym roku VIII edycja). Z ogromnym zaanga owaniem uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w Gwarkiadzie 2000 historia górników kopalni z³ota oraz w 2001 O królu Midasie. Wa nym wydarzeniem w historii gimnazjum by³o nadanie imienia Miko³aja Kopernika w 2007 r. Wraz ze szko³¹ podstawow¹ przygotowaliœmy wspania³e programy z okazji: otwarcia sali sportowej (2002 r.), otrzymania przez gminê gimbusa (2003 r.), 60-lecia szko³y podstawowej (2006 r.), nadania sztandaru Samorz¹dowemu Zespo³owi Szkó³ (2007 r.). Gimnazjum wpisuje siê w tradycje przygotowywania uroczystoœci œrodowiskowych z okazji œwi¹t narodowych: Odzyskania Niepodleg³oœci, uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Programy przygotowywane w gimnazjum na uroczystoœci szkolne s¹ znakomicie zorganizowane i cechuje je wysoki poziom artystyczny. Jest to zas³uga pomys³owych nauczycieli i utalentowanych uczniów naszej szko³y. W wielu najwa niejszych uroczystoœciach uczestniczyli pos³owie, senatorowie, dolnoœl¹ski kurator oœwiaty. Podsumowuj¹c, to tylko 10 lat, a wydarzeñ tak du o, e ze wzglêdu na brak czasu i miejsca o wszystkim nie mog³am napisaæ. To jakie jest nasze gimnazjum, jakie osi¹gamy efekty kszta³cenia i wychowania, œwiadczy codzienna praca nauczycieli, wspó³praca z rodzicami, której nie da siê ani zmierzyæ ani zwa yæ, œwiadcz¹ o niej równie póÿniejsze decyzje uczniów dotycz¹ce wyboru szko³y œredniej i studiów oraz ich osi¹gniêcia. yczê wszystkim nauczycielom, aby ka dy dzieñ by³ lepszy od poprzedniego, przynosi³ zadowolenie z pracy i uzyskanych efektów, aby byli dumni ze swoich uczniów. Uczniom wysokich osi¹gniêæ edukacyjnych, kole ankom ze szko³y podstawowej dobrej wspó³pracy w realizacji wielu wspólnych przedsiêwziêæ, a w³adzom samorz¹dowym, rodzicom i mieszkañcom, aby zawsze byli dumni z naszego gimnazjum. Agata Paw³owska-Król dyrektor Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³

10 10 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 KOLE EÑSKIE SPOTKANIE KSIÊ Y 21 czerwca b.r. odbyło się w naszym kościele spotkanie księży, którzy 22 maja 1993 roku otrzymali z rąk księdza kardynała Henryka Gulbinowicza święcenia kapłańskie. Wśród neoprezbiterów był nasz proboszcz ks. Józef Siemasz. Raz lub jak czas to umożliwia dwa razy w roku spotykają się ze sobą aby wspominać, dzielić się radościami i troskami płynącymi z niesienia posługi kapłańskiej. Przy ołtarzu stanęli i wspólną mszę św. odprawili: o. Tomasz Burdiakiewicz sercanin Wrocław, ks. Józef Siemasz, ks. Michał Zwierzyna, ks. Marek Osmulski ojciec duchowny seminarium w Legnicy, ks. Wiesław Ignatowicz XIV Ogólnopolskie Spotkanie M³odych LEDNICA 2010 Kobieta dar i tajemnica Na Polach Lednickich ko³o Gniezna w sobotê, 6 czerwca ponad 80 tys. polskiej m³odzie y wraz z goœæmi z Europy zebra³o siê na corocznym Spotkaniu M³odych. Podró rozpoczêliœmy wspóln¹ modlitw¹ któr¹ poprowadzi³ o. Jonasz. W autokarze nie mog³o zabrakn¹æ gitary i rozœpiewanej m³odzie y, choæ pora by³a wczesna. Ojciec Jonasz musia³ uwieczniæ wszystkie wydarzenia i zrobi³ ca³e mnóstwo zdjêæ, które mo na zobaczyæ na stronie franciszkanów z K³odzka. Do celu dotarliœmy ok. godz Pe³ni energii choæ niewyspani ruszyliœmy z autokaru wprost na Pola Lednickie, gdzie by³o s³ychaæ œpiewy zgromadzonej tam m³odzie y. Przy wejœciu otrzymaliœmy lednickie prezenty, a by³y to medaliki, s³oiczek miodu, ksi¹ ki Eros et iuventus, a tak e lednickie œpiewniki. Przed nami wy³oni³a siê Wielka Brama III Tysi¹clecia. Zajêliœmy proboszcz parafii Topola, ks. Stanisław Jóźwiak kanclerz kurii wrocławskiej, ks. Adam Łuźniak rektor MWSD we Wrocławiu, ks. Wojciech Dąbrowski proboszcz parafii Milikowice i wykładowca w seminarium w Świdnicy, ks. Sławomir Calik proboszcz parafii Konary, ks. miejsce w sektorze F i zaraz po tym przy³¹czyliœmy siê ca³¹ ponad 40 osobow¹ grup¹ do tañca. I tak w³aœnie zaczê³o siê nasze modlitewne czuwanie w piêkny s³oneczny dzieñ. Trwa³y tañce i œpiewy, godziny mija³y, a nikt nie czu³ zmêczenia, tylko radoœæ. O godz. 17 nast¹pi³o oficjalne rozpoczêcie spotkania. Kolejnymi etapami by³y: Procesja Or³ów, Polska Szko³a Kobiecoœci, Archetyp Kobiety, Chrzest tulipana JP II, Przes³anie Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, Wybór Chrystusa, Godzina Jana Paw³a II. W promieniach zachodz¹cego s³oñca rozpoczê³a siê wieczorna Eucharystia pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyñskiego Prymasa Polski, a S³owo Bo e wyg³osi³ do nas o. Jacek Salij. Po Eucharystii nast¹pi³a Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Zakoñczeniem spotkania by³o przejœcie przez Bramê-Rybê, lecz Janusz Michalewski pracownik naukowy, wykładowca psychologii w seminarium w Świdnicy, ks. Sławomir Augustynowicz dziekan i proboszcz parafii w Głuszycy wykładowca teologii moralnej w seminarium w Świdnicy, ks. Leszek Woźny proboszcz parafii w Kulinie. niestety naszej grupie nie by³o pisane przez ni¹ przejœæ, poniewa musieliœmy wczeœniej wróciæ do K³odzka. Spotkanie Lednickie to wielki dar, z którego powinien skorzystaæ ka dy m³ody cz³owiek. Tam mo na siê wiele nauczyæ, a tak e pokazaæ jak wa na jest dla nas wiara. Smutno jest, e z naszej parafii brakuje chêtnych do wyjazdu na tego typu spotkania, gdy jak dot¹d nie by³o zainteresowanych. Nie wstydÿcie siê swojej wiary i poka - cie jak wa ny jest dla was Bóg! Wszyscy czekajmy! i wyruszmy nasz¹ parafialn¹ grup¹ w przysz³ym roku na Pola Lednickie, aby zaœpiewaæ te s³owa: Tak, tak, Panie, Ty wiesz, e Ciê kocham! Tak, tak, Panie, przecie Ty to wiesz! Nad LEDNIC nie œpiewamy pieœni. Nad LEDNIC to my jesteœmy Pieœni¹! Kasia

11 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec KTM W Z OTYM STOKU Z Piotrem Ogielskim, wiceprezesem KTM Z³oty Stok, który powsta³ w Z³otym Stoku z w³asnej inicjatywy rozmawia³ ks. Micha³ Zwierzyna Panie Piotrze, kiedy powsta³ klub KTM w Z³otym Stoku? Klub KTM powsta³ w paÿdzierniku 2009 r. z inicjatywy rodziców, których dzieci je d ¹ na rowerach górskich. Uprawiamy kolarstwo górskie tzw. MTB XC. Jest to kolarstwo wymagaj¹ce, ale przyjemne, propaguj¹ce walory naszych gór. Co sk³oni³o Was do za³o enia tego klubu? Z uwagi na to, e nasze dzieci jeÿdzi³y w innych klubach np. w Nowej Rudzie, musia³y pokonywaæ du e odleg³oœci, a rodzice ponosili spore koszty, st¹d zrodzi³a siê inicjatywa, aby powsta³ klub w Z³otym Stoku. Dlaczego akurat KTM? To by³o gro przypadków. Po pierwsze dlatego, e w K³odzku zosta³ otworzony sklep KTM-u, który sprzedaje rowery austriackie wysokiej klasy. Po drugie pomyœleliœmy, e mo emy byæ sponsorowani przez tê firmê produkuj¹c¹ rowery górskie, szosowe. Po trzecie wstêpuj¹c do klubu otrzymaliœmy wspania³ego trenera Jacka Szczurka, który mieszka w Austrii i prowadzi naszych zawodników. Skoro trener jest tak daleko to jak siê z nim kontaktujecie? Treningi s¹ rozpisywane przez dla ka dego zawodnika osobno. Jest to profesjonalnie prowadzone. Na jakich prawach powsta³ klub KTM? Klub KTM jest stowarzyszeniem, a wszyscy cz³onkowie dzia- ³aj¹ spo³ecznie. Jesteœmy zarejestrowani jako Organizacja Po ytku Publicznego. Czyli dzia³amy propaguj¹c sport wœród doros³ych i dzieci. Jaki jest cel stowarzyszenia? Przede wszystkim dba³oœæ o rozwój psychofizyczny cz³onków klubu, pomoc spo³eczn¹ tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, dzia³alnoœæ charytatywn¹, pielêgnowanie narodowej kultury, przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym. Jakie by³y pocz¹tki KTM-u a jak jest teraz? Pocz¹tki KTM by³y zwi¹zane z Unia Z³oty Stok po jakimœ czasie postanowiliœmy siê oddzieliæ i zostaæ samodzielnym klubem rowerowym. Klub dziêki pomocy w³adz Gminy, posiada w³asne pomieszczenie w budynku CKiP. Dziêki temu spotykamy siê, a w zimie dziêki odpowiedniemu sprzêtowi mo emy równie trenowaæ. Firma KTM zasponsorowa³a nam samochód którym, mo emy siê poruszaæ na ró nego rodzaju imprezy, wyœcigi rowerowe po ca³ej Polsce jak i Europie. Jakie osi¹gniêcia? W zesz³ym roku uda³o nam siê zorganizowaæ rajd w Z³otym Stoku. W tym roku byliœmy ju w Austrii na wyœcigu MTB czerwca byliœmy na podobnym wyœcigu. Uczestniczyliœmy w rankingu dolnoœl¹skim. W lutym ca³y klub wyjecha³ na zgrupowanie do Hiszpanii w czasie ferii zimowych. Czy wszystkie wyjazdy sponsoruje KTM? Nie wszystkie. Ten do Hiszpanii zorganizowali rodzice. Mówiliœmy o tym, e KTM jest Stowarzyszeniem. Kto wiêc nale y do Stowarzyszenia i jakie sprawuje funkcje? Prezesem jest Katarzyna Silarka, wiceprezesi: Piotr Ogielski, Jacek Pisarczyk, sekretarz Ola Legiarz, skarbnik Wies³awa Alchimowicz. Ile zg³osi³o siê osób do klubu z samego pocz¹tku? Na samym pocz¹tku by³o 6 osób. A na dzieñ dzisiejszy 18 osób. Wszyscy zawodnicy naszego klubu to czo³ówka Dolnego Œl¹ska. Na czym polega kolarstwo MTB? Polega na tym, e jest wiele utrudnieñ podczas jazdy górskiej. Raz j jedziemy pod górê, z góry. Wa na jest ró norodnoœæ terenu. Zjazdy po ska³kach, przez rzekê po górach. Trasê przygotowuje siê wczeœniej. Ka dy z uczestników przed wyœcigiem mo e zapoznaæ siê z ni¹ osobiœcie. Jedn¹ z najbardziej technicznych i wymagaj¹cych taras na Dolnym Œl¹sku mamy u siebie. Kiedy nastêpny wyœcig i kto mo e zapisaæ siê na wyœcig? Organizujemy wyœcig sierpnia. Na wyœcig mog¹ siê zapisywaæ wszyscy. Ci, którzy s¹ nie zrzeszeni, którzy nie maj¹ 18 lat musz¹ mieæ zgodê rodziców, aby uczestniczyæ w takim wyœcigu. Mo e coœ na koniec? Zachêcamy g³ownie m³odzie do uprawiania tego sportu. Najwa - niejsze to rower górski, kask i chêci. Jest to trudna dyscyplina, ale dziêki temu mo emy zwiedzaæ Polskê, Dolny Œl¹sk, a nawet Europê. W planach mamy równie wyjazd do W³och. Jeszcze raz zapraszam na wyœcig sierpnia w Z³otym Stoku, Z³ota Wstêga na Skalisku.

12 12 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 Unikam zagro eñ bawiê siê bezpiecznie w gospodarstwie rolnym W środę, 2 czerwca 2010 r. w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku odbyło się podsumowanie programu Unikam zagrożeń bawię się bezpiecznie w ramach dużej akcji Bawię się bezpiecznie w gospodarstwie rolnym. Organizatorami programu byli pedagodzy szkolni, którzy współpracowali z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i policją. W programie wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas podzieleni na następujące kategorie wiekowe: uczniowie klas I, II-III, IV-VI, gimnazjum. Podsumowując program przeprowadzono test sprawdzający wiedzę dzieci i młodzieży na temat szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i prac w gospodarstwie domowym. Uczniowie gimnazjum przygotowywali prezentacje multimedialne na ww. temat. Celem programu było wdrażanie uczniów do zachowania zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia, utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wolnym od zajęć szkolnych i przypomnienie zasad bezpiecznej pomocy rodzicom w pracach w gospodarstwie domowym. Cały program zakończył uroczysty apel, w czasie którego dzieci i młodzież otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS, reprezentowany przez Zbigniewa Niecia i burmistrza Stanisława Gołębiowskiego. Nagrody były bardzo cenne: za pierwsze miejsca odtwarzacze DVD, za drugie kamerki, a za trzecie przenośne nośniki pamięci. Dla pozostałych uczestników były nagrody pocieszenia, które ufundował burmistrz książka o Mariannie Orańskiej i słodkości. W czasie apelu wszyscy bardzo dobrze się bawili, bo uczniowie przygotowali nową wersję kilku, połączonych w całość bajek Andersena. Śmiechom nie było końca, ale przecież to wszystko w myśl zasady ŚMIECH TO ZDROWIE!!! Ryszarda Musia³, Alicja Skowron-Serwin szkolni pedagodzy Laureatami w szkole podstawowej zostali:

13 ŒW. MARIA MAGDALENA Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Œwiêta Maria Magdalena jest postaci¹ biblijn¹, wspominan¹ w ewangeliach. Imiê Magdalena jest w³aœciwie nadanym jej przydomkiem, który zosta³ zaczerpniêty od nazwy miejscowoœci z której pochodzi- ³a Magdali, czyli miasta nad jeziorem Tyberiadzkim w Galilei. By³a jedn¹ z niewiast towarzysz¹cych Chrystusowi podczas nauczania, by³a te œwiadkiem cierpienia na krzy u i œwiadkiem jego zmartwychwstania. Maria Magdalena jest jedn¹ z najbardziej tajemniczych chrzeœcijañskich œwiêtych, spory na temat jej to samoœci siêgaj¹ œredniowiecza. Z jej imieniem ³¹czone s¹ trzy wystêpuj¹ce w ewangeliach Marie: uczennica Jezusa Maria Magdalena, nieznana z imienia kobieta trudni¹ca siê prostytucj¹, oraz Maria z Betanii siostra Marty i azarza. W tradycji koœcio³a katolickiego (miêdzy innymi za spraw¹ papie a Grzegorza Wielkiego) Mariê Magdalenê najczêœciej uto - samiano z Mari¹ jawnogrzesznic¹, któr¹ Chrystus ocali³ od ukamienowania i która z wdziêcznoœci za uratowanie ycia s³u y³a mu, staj¹c siê jedn¹ z jego najwierniejszych i najpojêtniejszych uczennic. Œw. ukasz wspomina te o wypêdzeniu z Marii Magdaleny siedmiu z³ych duchów, Niew¹tpliwej przemianie, jakiej dozna³a Maria Magdalena oraz ³asce i zaufaniu, jakim darzy³ j¹ Chrystus œwiadczy fakt, i to jej jako pierwszej ukaza³ siê po ukrzy owaniu, prosz¹c j¹ o przekazanie uczniom nowiny o zmartwychwstaniu. W ewangelii œw. Jana scena ta wygl¹da nastêpuj¹co: Rzecze jej Jezus: Mario! Ona zaœ obróciwszy siê rzecze mu: Rabboni, (co znaczy: Nauczycielu)! Rzecze jej Jezus: Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wst¹pi³em do Ojca mego, ale idÿ do braci moich i powiedz im: wstêpujê do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego. Przysz³a wiêc Maria Magdalena oznajmiaj¹c uczniom: widzia³am Pana i to mi powiedzia³ (J 20,16-18). Grób Marii Magdaleny mia³ siê znajdowaæ w Efezie, póÿniej jej relikwie mia³y zostaæ przeniesione do Konstantynopola, a nastêpnie do Francji. Spoœród wielu legend, które osnute s¹ wokó³ jej osoby istnieje tak e podanie o tym, e Maria Magdalena zosta³a wywieziona z Ziemi Œwiêtej. W dziurawej ³ódce mia³a przedostaæ siê przez morze Œródziemne do po³udniowej Francji a nastêpne 30 lat ycia spêdziæ w odosobnieniu i pokucie. Do dziœ istnieje we Francji sanktuarium jej imienia w La Saint Baume. Kult œwiêtej jest tak e szeroko obecny w Koœciele Wschodnim. Postaæ Marii Magdaleny posiada rozleg³¹ i ciekaw¹ ikonografiê. Œwiêta by³a czêstym tematem sztuki artystów wszystkich epok. Przedstawiano j¹ w ró noraki sposób: dostojn¹, w d³ugiej szacie z nakryt¹ g³ow¹, ale tak e jako nierz¹dnicê, której rozpuszczone, d³ugie w³osy mia³y symbolizowaæ niegdysiejszy grzeszny ywot. Wielokrotnie przedstawiana by³a w biblijnej scenie obmycia stóp Jezusowi, jako œwiadek jego cierpienia na krzy u, b¹dÿ te w sytuacji rozmowy ze zmartwychwsta³ym Jezusem. Przez jakiœ czas wizerunek Marii Magdaleny uto samiany by³ z pokutnic¹ odzian¹ w ³achmany, pe³n¹ skruchy kobiet¹; czêsto ukazywan¹ w scenie modlitwy w jaskini. Ten sposób przedstawienia kierowa³ uwagê na jej przedewangeliczny ywot kobiety upad³ej, a imiê Maria Magdalena przez jakiœ czas by³o synonimem prostytucji, o czym mo e œwiadczyæ fakt, i to w³aœnie jej imieniem nazywano domy dla nawróconych ulicznic. Tego rodzaju obraz œwiêtej jest w zaskakuj¹cy sposób równowa ony Maria Magdalena jest jednoczeœnie patronk¹ mistyki i mistyczek. Powo³ywa³a siê na ni¹ miêdzy innymi œwiêta Teresa z Avila wskazuj¹c na szczególn¹ wiêÿ, jaka ³¹czy³a Mariê z Magdali z Chrystusem. Maria Magdalena jest równie patronk¹ kobiet (szczególnie tych sprowadzonych na z³¹ drogê), uczniów, wiêÿniów, ogrodników, producentów perfum, fryzjerów. Jest te wzywana przez wszystkie osoby kuszone. Jej atrybutami s¹ ksiêga i œwieca jako znak kontemplacji; klejnoty i lustro, które oznaczaj¹ odrzucenie dóbr tego œwiata; a tak e czaszka symbolizuj¹ca pamiêæ o przemijaniu i œmierci. ks. J. Siemasz ŒW. JAKUB APOSTO Jakub jest to imiê biblijne wywodz¹ce siê z jêzyka hebrajskiego (Jakub patriarcha, XVIII w. przed Chrystusem) i oznaczaj¹ce niech Bóg strze e. W Polsce imiê to znane jest od wieku XIII. Z imieniem Jakuba zwi¹zane s¹ zarówno polskie nazwiska (np. Jakubowski), miejscowoœci (np. Jakubowice), jak i niektóre przys³owia (np. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie ). Jakub to imiê dwóch Aposto³ów. Dla odró nienia otrzymali nazwê: Starszy i M³odszy, albo Wiêkszy i Mniejszy. Decydowa³ o tym nie ich wiek, ale który z nich pierwszy przyst¹pi³ do grona Dwunastu. Patron koœcio³a w Chwalis³awiu Œwiêty Jakub Wiêkszy (Starszy) Aposto³ by³ bratem œw. Jana Aposto³a Ewangelisty. Ojcem ich by³ Zebedeusz, matk¹ Salome kuzynka Najœwiêtszej Maryi Panny, zwan¹ niegdyœ siostr¹ Matki Jezusa (wszystkich krewnych Biblia okreœla s³owem bracia lub siostry ). (cd. na str. 14)

14 14 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 Zebedeusz ze swymi synami Jakubem i Janem mieszkali nad Jeziorem Tyberiadzkim (Galilejskim) i trudnili siê rybo³ówstwem, podobnie jak Piotr, Andrzej i Filip. Œw. ukasz pisze wyraÿnie, e byli wspólnikami. Matka Synów Zebedeuszowych, Salome, nale- a³a do najwierniejszych towarzyszek Jezusa, podczas Jego publicznej dzia³alnoœci; do niewiast, które us³ugiwa³y Jezusowi. Jakub wybrany na Aposto³a (Mt 4,21-22, k 5,1-11), widnia³ zawsze niemal na czele listy. Pan Jezus wyszczególnia³ œw. Jakuba razem ze Œwiêtymi Piotrem i Janem. Byli oni œwiadkami m.in. wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy Przemienienia, oraz Jezusowego krwawego konania w Ogrójcu. atwo popada³ w gniew i odznacza³ siê gwa³townym, porywczym usposobieniem. Kiedy Herod I Agryppa chcia³ siê przypodobaæ ydom, skierowa³ w Jerozolimie przeœladowanie przeciwko wyznawcom Chrystusa. Uwiêzi³ Jakuba i Piotra; Jakub zosta³ skazany na œmieræ zgin¹³ œciêty mieczem (Dz 12,1-2). To Jakub pierwszy z Aposto³ów poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ za Chrystusa; to pierwszy mêczennik z grona Dwunastu. Pan Jezus nazwa³ Jakuba Synem Gromu, poniewa po Zmartwychwstaniu i Wniebowst¹pieniu zosta³ biskupem Jerozolimy. Historyk Euzebiusz podaje jako g³os tradycji, e œw. Jakub uca³owa³ swojego kata, czym go tak wzruszy³, e ten siê nawróci³ i wyzna³ Chrystusa, ponosz¹c z nim œmieræ mêczeñsk¹. W œredniowieczu powsta³a legenda, e œw. Jakub, zanim zosta³ biskupem Jerozolimy, zaraz po Zes³aniu Ducha Œwiêtego uda³ siê do Hiszpanii i tam g³osi³ Chrystusa. Potem znowu powróci³ do Jerozolimy zostaj¹c jej pierwszym biskupem i tam w 44 r. poniós³ œmieræ mêczeñsk¹. Kiedy w VII wieku Arabowie zajêli Ziemiê Œwiêt¹, cia³o œw. Jakuba mia³o byæ potajemnie wywiezione do Hiszpanii i tam z³o one do grobu. Kiedy i tam Maurowie wtargnêli, cia³o Œwiêtego ukryto. Po oko³o 150 latach zapomniano o nim. Dopiero w I po³. IX wieku. Biskup Teodomir, prowadzony w sposób cudowny na pole spadaj¹cych gwiazd odnalaz³ grób Œwiêtego (dzisiaj jest to Santiago de Compostella). Zaraz po tym wydarzeniu ówczesny król Hiszpanii Alfons II razem z biskupem zorganizowali pierwsz¹ pielgrzymkê do grobu Œwiêtego. Na prze³omie XII i XIII w. na tym miejscu wybudowano wspania³¹ œwi¹tyniê, która do obecnych czasów jest miejscem s³awnych pielgrzymek ca³ej Europy. Œwiêty Jakub jest g³ównym patronem Hiszpanii i Portugalii. Dzieñ 25 lipca jest œwiêtem ku jego czci. Je eli ten dzieñ przypada w niedzielê, wtedy na mocy tradycji w Hiszpanii i Portugalii jest obchodzony tzw. Œwiêty Rok Jakubowy. W œredniowiecznej Hiszpanii i Francji, dla ochrony pielgrzymów powsta³ Zakon Rycerzy Œwiêtego Jakuba. ks. J. Siemasz ŒW. ANNA O yciu œwiêtej Anny, matki Maryi i babci Jezusa Chrystusa nie znajdziemy adnych informacji w ksiêgach Nowego Testamentu. Ewangelie kanoniczne milcz¹ na jej temat. Jedyne informacje dotycz¹ce ycia œwiêtej Anny pojawiaj¹ siê w pismach apokryficznych, pochodz¹cych z pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Apokryfy nie nale ¹ do ksi¹g natchnionych, ale w swojej treœci, oprócz opisów legendarnych i baœniowych, zawieraj¹ informacje prawdziwe, przekazywane przez Tradycjê Koœcio³a. Najwiêcej wiadomoœci o matce Maryi znajdziemy w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza. Wed³ug starego podania œwiêta Anna urodzi³a siê w Judei, a w Betlejem by³ jej rodzinny dom. Jej rodzice Stolanus i Emerentiana byli wed³ug legendy potomkami królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz byli cnotliwi i sprawiedliwi, yli w bojaÿni Bo ej, pe³ni¹c dobre uczynki. ycie ich up³ywa³o na bezustannej modlitwie, rozmyœlaniu o rzeczach duchowych i pracy. Anna otrzyma³a od swoich rodziców staranne wychowanie pog³êbione przez s³u bê w Œwi¹tyni Jerozolimskiej. Swojego mê a Joachima poœlubi³a, gdy mia³a 24 lata. Joachim tak e pochodzi³ z pokolenia Dawidowego. Wychowywa³ siê w zamo nej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uwa ali swoje ma³ eñstwo za zwi¹zek œwiêty, z³¹czony przez Boga. Oboje zachowywali Prawo Bo e i kroczyli drog¹ pobo noœci zgodnie i przyk³adnie. Swój maj¹tek dzielili na trzy czêœci: jedn¹ ofiarowywali na utrzymanie œwi¹tyni, drug¹ na potrzeby ludzi biednych i pielgrzymów, trzeci¹ pozostawiali dla siebie. Anna by³a wzorem dla wszystkich ma³ onek. Choæ razem z Joachimem byli szczêœliwym ma³ eñstwem, zostali ciê ko doœwiadczeni przez Pana Boga brakiem potomstwa. W ci¹gu 20 lat ma³ eñstwa nie doczekali siê ani synów, ani córek. W kulturze ydowskiej brak dziecka by³ uwa any za hañbê i karê Bo ¹. Anna i Joachim dotkliwie odczuwali wiêc brak dziecka. W pokorze znosili tê nies³awê, a smutek swój wyjawiali Bogu w modlitwie. Z up³ywem lat, choæ mala³a nadzieja, gorêtsze stawa³y siê modlitwy i proœby o potomstwo. Nie brakowa³o upokorzeñ ze strony ludzi. Pewnego dnia Joachim uda³ siê do Jerozolimy, aby z³o yæ ofiarê w œwi¹tyni. Kap³an pe³ni¹cy s³u bê nie przyj¹³ ofiary Joachima, wytykaj¹c mu brak potomstwa: Nie godzi siê, byœ ty jako pierwszy sk³ada³ swe dary, jako e nie zrodzi³eœ potomka w Izraelu. Joachim zrozumia³, e bez potomstwa nie jest godny sk³adania ofiary Bogu. Zasmucony, postanowi³ nie wróciæ do Anny. Opuœci³ dom, ma³ onkê i uda³ siê na pustyniê. W górach rozbi³ swój namiot i tam poœci³ 40

15 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec dni i 40 nocy, oczekuj¹c, aby Bóg spojrza³ na jego smutek. Anna, nie wiedz¹c, gdzie jest Joachim, op³akiwa³a swoje wdowieñstwo. Jej smutek sta³ siê jeszcze wiêkszy, kiedy s³u ¹ca wytknê³a Annie bezdzietnoœæ. W popo³udniowej porze Anna uda³a siê do ogrodu, by tam op³akiwaæ swoje ycie. Kiedy podnios³a oczy do nieba i zobaczy³a gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedzia³a b³agaln¹ modlitwê do Boga: Panie, Bo e wszechmog¹cy, który obdarzy³eœ potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzêta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki, i wszystko to cieszy siê ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedn¹ odsun¹³eœ od daru Twojej ³askawoœci? Ty wiesz, Panie, e na pocz¹tku ma³ eñstwa z³o y³am œlub, i je eli dasz mi syna lub córkê, ofiarujê je Tobie w Twym œwiêtym przybytku. Wtedy ukaza³ siê anio³, który zapowiedzia³ narodzenie dziecka i powrót Joachima. W tym samym czasie Joachim równie mia³ widzenia anio³a, który pocieszy³ go, mówi¹c: Pan Bóg przyj¹³ ³askawie twoj¹ modlitwê i ja³mu nê, otrzymasz córeczkê i nadasz jej na imiê Maryja; ta córeczka bêdzie od dzieciñstwa Bogu oddana i pe³na Ducha Œwiêtego. Ma³ onkowie ogromnie ucieszyli siê radosn¹ nowin¹. W 45 roku ycia Anny, dnia 8 wrzeœnia, urodzi- ³a siê dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem ydowskim w 15 dniu nadano imiê. 80 dni po narodzeniu Maryi rodzice przynieœli j¹ do œwi¹tyni, aby z³o yæ przepisan¹ prawem ofiarê i spe³niæ œlubowanie. W wieku 14 lat Maryja zosta³a on¹ Józefa. Wg przekazów wkrótce zmar³ Joachim. Anna zamieszka³a zaœ z córk¹ i jej mê em w Nazarecie, do ywszy 80 lat. W godzinie œmierci po egna³a siê z najbli szymi, poleci³a Bogu swego ducha i zasnê³a w Panu przy b³ogos³awieñstwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Cia³o jej pochowano blisko cia³a Joachima w Dolinie Jozafata. Kult Anny istnia³ ju we wczesnym okresie chrzeœcijañstwa. Œwiêto rodziców Matki Bo ej obchodzono najpierw tylko na Wschodzie. Na Zachodzie wprowadzono je dopiero w X wieku. Cerkiew prosi ich o wstawiennictwo przed Bogiem w czasie ka dego z odpustów, którymi kap³an koñczy nabo eñstwo. Jest patronk¹ ma³ eñstw, matek, wdów, piekarzy i eglarzy. W ikonografii ukazywana najczêœciej z Najœwiêtsz¹ Mari¹ Pann¹ jako dziewczynk¹ lub jako tzw. œw. Anna Samotrzeæ z Maryj¹ dziewic¹ i ma³ym Jezusem. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKORPRZEDSIÊBIORSTW Mam dla Pañstwa dwie wiadomoœci dobr¹ i trochê gorsz¹. Zacznê od dobrej: Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa og³osi³a nabór na wnioski o pomoc z dzia- ³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne i prawne planuj¹ce utworzenie lub rozwiniêcie firm prowadz¹cych dzia- ³alnoœæ nie zwi¹zan¹ z rolnictwem, na obszarach wiejskich. ARiMR mo e przyznaæ pomoc mikroprzedsiêbiorstwom prowadz¹cym b¹dÿ podejmuj¹cym dzia- ³alnoœæ w zakresie: us³ug dla gospodarstw rolnych i leœnictwa; us³ug dla ludnoœci; sprzeda y hurtowej i detalicznej; rzemios³a i rêkodzielnictwa; robót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych; us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem; us³ug transportowych; us³ug komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leœnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowoœæ, doradztwa lub us³ug informatycznych. W tym roku pomoc na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw bêdzie udzielana na korzystniejszych warunkach ni dotychczas. Na utworzenie jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) bêdzie mo na otrzymaæ 100 tys. z³, dwóch miejsc pracy 200 tys. z³, a w przypadku powstania trzech lub wiêcej nowych miejsc pracy mo na bêdzie dostaæ 300 tys. z³. Preferowane bêd¹ operacje z regionów ubo szych a zw³aszcza borykaj¹cych siê z bezrobociem. Z³oty Stok spe³nia ten warunek, zw³aszcza po zwolnieniach z ZTiF. Ta gorsza wiadomoœæ jest taka, e nabór wniosków odbêdzie siê od 28 czerwca do 9 lipca. ARiMR przygotowa³ ³atwiejszy do wype³nienia wniosek, poniewa w trakcie jego wype³niania bêd¹ wyœwietlane informacje o pope³nianych b³êdach. Osoby zainteresowane zachêcam do podjêcia próby z³o enia wniosku. Ze swej strony deklarujê pomoc w postaci kontaktu i informacji bezpoœrednio w ARiMR we Wroc³awiu. Po wiêcej informacji odsy³am na stronê: Katarzyna Silarska

16 16 Sakrament chrztu przyjęli: Maciej Arkadiusz Gołek Lena Anna Czapiga Marcelina Adamiak Jan Stolarczyk Katarzyna Olga Kuryk Małżeństwo zawarli: Marcin Piotr Karski i Ewelina Małgorzata Kurowska Bramę wieczności przekroczyli: Krystyna Ziemak zd. Anikiewicz Ryszard Roman Nocoń Mieczysław Klak Danuta Czerna zd. Drabarek Stanisław Górnicki Paweł Przemysław Serafin Helena Mędłowska zd. Kojder Józef Pławiak Kazimierz Domardzki Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 Z OTE GODY 5 czerwca br. w naszym koœciele odby³a siê msza w intencji jubilatów Cecylii i Eugeniusza Król, którzy w tym dniu prze ywali Z OTE GODY. Przez 50 lat spêdzonych ze sob¹ zbudowali historiê. Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ wzorem dla wspó³czesnych ma³- eñstw, które niejednokrotnie gubi¹ gdzieœ w codziennej gonitwie swoje marzenia, plany i idea³y. Pani Cecylia urodzi³a siê 21 listopada 1941 r. w Zagórowie pow. Olkusz, obecnie woj. œl¹skie. Pan Eugeniusz urodzi³ siê 13 lipca 1934 r. w Czeberakach, woj. lubelskie. Poznali siê w Z³otym Stoku w 1959 r. Rok póÿniej 5 czerwca pobrali siê. Wspólnie pracowali w Zak³adach Tworzyw Sztucznych. Pani Cecylia po 35 a pan Eugeniusz po 40 latach pracy przeszli na zas³u on¹ emeryturê. S¹ rodzicami dwóch córek: Jolanty i Ewy, które ju wysz³y za m¹ i mieszkaj¹ w Z³otym Stoku oraz s¹ dziadkami trzech wnuków: Edwarda, ukasza i Karola. yczymy Pañstwu ciep³ych i pogodnych dni. Niech Wasze szczêœcie wci¹ trwa. J.W. Kupczak Kancelaria parafialna czynna środa: oraz sobota: oraz Msze św.: ZŁOTY STOK codziennie godz niedziele i święta: godz. 8.00, (dla dzieci), (suma), Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz , w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz MĄKOLNO czwartek godz , niedziela godz PŁONICA piątek godz , niedziela godz CHWALISŁAW środa godz , niedziela godz Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP skwer Jana Pawła II Złoty Stok Nr konta: Proboszcz: ks. Józef Siemasz tel. (74) Wikariusz: ks. Michał Zwierzyna REDAKCJA Złoty Stok, skwer Jana Pawła II, sala domu parafialnego Pod Złotym Zegarem, czynna w każdy piątek Adres internetowy redakcji: Zespół redakcyjny: ks. Józef Siemasz, Waldemar Wieja, ks. Michał Zwierzyna. Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn. Skład komputerowy: Stanisław Mróz Korekta: Elżbieta Ruszkowska Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów. Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o,

Bardziej szczegółowo

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ?

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny sprawy gminy Bohaterski czyn Alana Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? Niewielu zna odpowiedÿ na to pytanie, trudno bowiem powiedzieæ,

Bardziej szczegółowo

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ.

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ. Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski 7-23 kwietnia 2009 NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 Egzemplarz bezp³atny ISSN 1509-5665 Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego nr 35 W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo