* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 *"

Transkrypt

1 * Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 * PIKNIK RODZINNY 27 czerwca 2010 na Skwerze Jana Paw³a II odby³ siê Piknik Rodzinny Powitanie wakacji. Organizatorami pikniku by³o Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Celem pikniku by³o zebranie pieniêdzy na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci nale ¹cych do scholii oraz ministrantów. Impreza dla dzieci rozpoczê³a siê o godz i trwa³a do godz Tak jak informowa³ plakat, mo na by³o spêdziæ czas na dobrej zabawie. Dzieci mog³y za darmo do woli wyskakaæ siê na dmuchanym zamku, który wypo yczy³ burmistrz Z³otego Stoku Stanis³aw Go³êbiowski. (cd. na str. 4) WITAMY NOWEGO WIKARIUSZA Ks. Sebastian Nawrocki urodził się r. w Legnicy. Sakrament chrztu św. otrzymał w rodzinnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy r. z rąk bp Tadeusza Rybaka przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował: w parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze, w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu, w parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu, od 19 czerwca 2010 r. w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku W swojej pracy duszpasterskiej ks. Sebastian zajmował się: Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego Zawisza, oazą parafialną, wspólnotą Domowego Kościoła duszpasterz rejonowy, Liturgiczną Służbą Ołtarza, młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, wspólnotą Żywej Drogi Krzyżowej.

2 2 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 egnamy ksiêdza Micha³a Zwierzynê Ks. Micha³ Zwierzyna przyszed³ na œwiat 5 grudnia 1982 r. w Dzier oniowie. Sakramentu chrztu udzieli mu ks. kanonik Józef Kania w koœciele parafialnym pw. Chrystusa Króla. Szko³ê podstawow¹ nr 7 w Dzier- oniowie ukoñczy³ w 1997 roku. Po zdaniu egzaminu dojrza³oœci w 2001 wst¹pi³ do Metropolitalnego Wy- szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r¹k JE bp. Ignacego Deca 26 maja 2007 roku. Neoprezbitera ksi¹dz biskup skierowa³ do parafii w Z³otym Stoku. Pierwszym proboszczem formuj¹cym postawê duchow¹ ks. Micha³a by³ ks. K. Ambro ej. Po przejœciu ks. Ambro eja do Dzier oniowa (rodzinnej parafii ks. Micha³a), nowym proboszczem, z którym wspó³pracowa³ ks. Micha³ by³ œp. ks. Adam Malitowski. Po jego nag³ej œmierci ks. Micha³ zacz¹³ wspó³pracê z obecnym proboszczem ks. J. Siemaszem. By³ 21 wikarym w powojennych dziejach naszej wspólnoty. Waldemar Wieja Drogi Księże Michale! Przypadł nam w udziale zaszczyt, stanąć dzisiaj przed Tobą, by w imieniu parafian wyrazić wdzięczność i złożyć życzenia na kolejne lata służby. Byłeś z nami przez 3 lat to długi okres czasu. Obecność kapłana nie jest zwykłą ludzką obecnością. W Kościele kapłan jest znakiem obecności Chrystusa. Wszechmogący Bóg potrzebuje człowieka w dziele zbawienia. Powołał Ciebie do bycia Jego znakiem wśród nas. Dziękujemy Bogu za to a darząc Ciebie szczególnym szacunkiem oddajemy cześć samemu Bogu. Dziękujemy Panu Bogu i Tobie za cały trud jaki podjąłeś, aby prowadzić nas parafian na drodze do zbawienia. Stawiałeś najpierw sobie, potem nam wysokie wymagania. Nawoływałeś nas do modlitwy za siebie nawzajem szczególnie w trudnych momentach życia. Odwiedzałeś ludzi chorych i starszych, ceniąc sobie szczególnie ich cierpienie i modlitwę. Widzieliśmy Twoją troskę o dzieci i młodzież. Dawałeś rady rodzicom, a dzieci uczyłeś szacunku dla starszych. Dawałeś nam przykład modlitwy i pokazywałeś parafianom drogi modlitwy Potrafiłeś zjednywać sobie młodzież, uczyłeś podejmowania trudu i odpowiedzialności za życie duchowe. Wiele się wydarzyło w czasie Twego pobytu w Złotym Stoku. Zapoczątkowałeś tak wiele dobrych tradycji, że trudno je tutaj wszystkie wymienić. Pan Bóg najlepiej zna Twój trud i potrafi docenić podjęte starania, zmagania a czasem cierpienia. Nawet bardzo sobie bliscy ludzie czasem się ranią. Nie mamy wątpliwości, że nieraz było Ci ciężko z naszego powodu. Prosimy aby Pan Bóg wynagrodził krzywdy według hojności Swego Serca. My pragniemy podziękować za uśmiech, dobrą radę, życzliwą obecność, wytrwałość, a przede wszystkim za głoszenie nam Pana Jezusa i sprawowanie świętych sakramentów. Twoja gorliwość i energia z jaką oddawałeś się tej wspólnocie zasługuje na wdzięczną pamięć w naszych sercach. Pragniemy pożegnać 21 księdza wikarego w powojennych dziejach naszej parafii słowami z Psalmu 133, mówiącymi o szczęściu płynącym ze zgody: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Życzymy by w nowym miejscu, dane było doświadczyć Księdzu szczęścia z faktu służenia Panu Bogu pośród braci. W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich rady Parafialnej Akcji Katolickiej oraz parafian słowa pożegnania wygłosili Grażyna Orczyk, Andrzej Kościółek, Waldemar Wieja.

3 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Kochany Ksiê e Michale! Dziœ w dniu po egnania sk³adamy Tobie yczenia. Niech Bóg Twe ycie uœwiêca dla chwa³y Swego imienia. Niech anio³ srebrzysty ochrania Ciê skrycie, Byœ pomyœlnoœci i zdrowia mia³ zawsze obficie. Owoc Twej pracy, który wci¹ dojrzewa, Niech najlepszego plonu siê spodziewa. Gdy bêdziesz w nowej parafii i miêdzy innymi ludÿmi Niech Ci dobrze bêdzie z nimi, serdecznie Ci yczymy. Niechaj praca co Ciê czeka, wszêdzie mi³oœæ Boga wzmaga; Niech Ci Bo a ³ask opieka ca³e ycie dopomaga. Byœ by³ zawsze kap³anem wed³ug Bo ej myœli, Byœ spe³ni³ wszystko, co Ci Bóg nakreœli³. Mi³oœæ, uœmiech i radoœæ niech bêd¹ na Twojej twarzy. By wszyscy nowi parafianie w Twoim kap³añskim yciu kochali Ciê jak my. Pamiêtaj o nas w swojej modlitwie i dobrych wspomnieñ miej garœæ ca³¹ ebyœmy mogli razem z Tob¹ w niebie, wieczyst¹ cieszyæ siê chwa³¹. Tak egna³y Ks. Micha³a dzieci ze scholki Czy wiecie e, ks. Sebastian Nawrocki jest w powojennych dziejach naszej parafii 22 wikariuszem. Przed nim byli: 1. ks. Andrzej Kubiszyn ( ) 2. ks. Ludwik Adamski ( ) 3. ks. Zygmunt apot ( ) 4. ks. Józef Mandziuk ( ) 5. ks. Stanis³aw Staroñ ( ) 6. ks. Stefan Gudzowski ( ) 7. ks. Piotr Chor¹ yczewski ( ) 8. ks. Micha³ Kuœ ( ) 9. ks. Zdzis³aw Paduch ( ) 10. ks. Marian Kujawski ( ) 11. ks. Bogdan Makowski ( ) 12. ks. Jaros³aw Niemyjski (1988) 13. ks. Tomasz B³aszczyk ( ) 14. ks. Marek Lach ( ) 15. ks. Andrzej Lignar ( ) 16. ks. Tadeusz Nowak ( ) 17. ks. Aleksander Jasiczek (2000) 18. ks. Kazimierz Olesiñski ( ) 19. ks. Wojciech Drab ( ) 20. ks. Gabriel Mularz ( ks. Micha³ Zwierzyna ( ) Ruch Œwiat³o ycie w Z³otym Stoku Oazy w Z³otym Stoku zapocz¹tkowa³a diecezja warszawsko-praska, która przyje d a³a tu przez 11 lat. Teraz Z³oty Stok, ju od 6 lat odwiedzaj¹ oazowicze z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Powoli wiêc tradycj¹ staje siê nasz pobyt w malowniczo po³o onym Z³otym Stoku. Znajdujemy tu dobry klimat do prze ywania piêtnastodniowych rekolekcji Oazy Nowego ycia I stopnia, które oparte s¹ na programie opracowanym przez S³ugê Bo ego ks. Franciszka Blachnickiego. By³ on za³o yciela Ruchu Œwiat³o- ycie czyli Oazy. Piêkno przyrody, ciekawe historie i miejsca oraz dobry klimat przyczyniaj¹ siê do owocnego prze ywania naszego pobytu. Trzeba tu jeszcze dodaæ, e w Z³otym Stoku spotykamy siê z wielk¹ yczliwoœci¹ mieszkañców. Dziêkujemy Ksiêdzu Proboszczowi za otwartoœæ i mo - liwoœæ korzystania z piêknej œwi¹tyni; z serca dziêkujemy Pañstwu Stanis³awie i Les³awowi Wrona, którzy od pocz¹tku troszcz¹ siê o nasze wy ywienie i wk³adaj¹ wiele serca, by umiliæ nam pobyt. Dziêkujemy Rodzinnym Ogrodom Dzia³kowym Radoœæ z Panem Prezesem Mieczys³awem Sz³ap¹ na czele za przyjêcie nas i goszczenie pod swoim dachem oraz wszelk¹ yczliwoœæ. Dziêkujemy równie Pani El biecie Szumskiej za yczliwoœæ wobec naszej Oazy. Przez te piêtnaœcie dni nasze rozwa ania rekolekcyjne skupiaj¹ siê wokó³ piêtnastu tajemnic ró- añca i prawd ewangelicznych: Bóg mi³uje Ciebie i ma dla Ciebie wspania³y plan; Cz³owiek jest grzeszny; Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem; przyjêcie Chrystusa jak osobistego Pana i Zbawiciela. Tak po krotce przebiega nasza formacja, która nie koñczy siê tylko na modlitwie. Wiele zwiedzamy kszta³tuj¹c nasz¹ formacjê duchow¹ piêknym sanktuariom Kotliny K³odzkiej. Z radoœci¹ bêdziemy tu powracaæ. ks. S³awomir Szocik i Oazowicze

4 4 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 PIKNIK RODZINNY (cd. ze str. 1) Wspaniale zaprezentowa³a siê nasza schola, prowadzona przez Dagmarê Alchimowicz i Iwonê Lewdaj¹c, która zaprezentowa³a krótki koncert. Do wspólnej zabawy przy- ³¹czy³a siê m³odzie oazowa z diecezji zielonogórskiej. Gromkimi brawami nagrodzono wystêp zespo³u dzieciêcego Farcik z Bielawy. Przybyli na piknik uczestnicy mogli na miejscu kupiæ domowe ciasto wypiæ kawê, herbatê lub coœ zimnego i w ten sposób dofinansowaæ wyjazd dzieci. Ca³¹ imprezê prowadzili Teresa i Andrzej Koœció³kowie i Gra yna Orczyk. Od rozpoczêcia pikniku mo - na by³o wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. G³ówn¹ wygran¹ by³ cyfrowy aparat fotograficzny wylosowany przez Gracjana Misztelê. Sponsorami pikniku za co bardzo dziêkujemy byli: Sklep ABC P. Dorota i Piotr Bilscy, Pensjonat Z³oty Jar P. Janina Frankowicz, Park Przygody Skalisko P. Witek Kaczyñski, NZOZ Prakytka Lekarza Rodzinnego P. Ewa Seweryn, AURUM Kopalnia Z³ota P. El bieta Szumska, DRE- WA Sieæ Internet P. Smagacz, Zak³ad Tworzyw i Farb Z³oty Stok, Polifarb Wroc³aw P. Ryszard Plantos, Sklep miêsny P. Ewa Szutka, Krystyna Ko³odziejczyk, Rodzice dzieci, którzy upiekli ciasta oraz wiele bezinteresownych osób, które nie yczy³y sobie ich wymieniania. Wszystkim, którzy przyczynili siê do uswietnienia pikniku sk³adamy serdeczne po trzykrocz DZIÊKU- JEM! Do zobaczenia w przysz³ym roku. Dochód jaki uda³o siê uzyskaæ pozwoli na obni enie kosztów wypoczynku o 100 z³ na osobê (cz³onków scholii i ministrantów) oraz pokrycie kosztów transportu. Redakcja

5 19 czerwca 2010 r. wyruszy³a do Czêstochowy pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami. Wyjazd nast¹pi³ spod koœcio- ³a o godz. 6 rano. Szczêœliwie oko³o godz pielgrzymka dotar³a na Jasn¹ Górê. Wiêkszoœæ dzieci pierwszy raz stanê³a na tym œwiêtym i szczególnym miejscu dla nas Polaków. O godz ksi¹dz proboszcz Józef Siemasz duchowy przewodnik pielgrzymki odprawi³ przed cudownym obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej mszê œw. w intencji naszym dzieci, które w tym roku przyjê³y komuniê œw. Dzieci wraz z rodzicami modlili siê w Kaplicy Ró añcowej maj¹c przed oczyma cudowny obraz. Po mszy œw. zosta³a odprawiona Droga Krzy owa. Uczestnicy Drogi Krzy- owej tradycyjnie odprawianej na tzw. wa³ach modl¹c siê obeszli Klasztor Jasnogórski dooko³a. Po nabo eñstwie Drogi Krzy owej by³ Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych na Jasn¹ Górê czas na zrobienie pami¹tkowych zdjêæ oraz ma³ych zakupów. Oko- ³o godz uczestnicy pielgrzymki wyruszyli spod Jasnej Góry w drogê powrotn¹ do domu. W Opolu zatrzymaliœmy siê pod McDonalds. Kolejn¹ punktem pielgrzymki mia³o byæ zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej, ale ze wzglêdu na póÿn¹ ju porê ten punkt zosta³ przysuniêty na inn¹ okazjê. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki mogli wys³uchaæ historii Jasnej Góry, Cudownego Obrazu, któr¹ w prosty sposób przekaza³ Waldemar Wieja. Zastanawiaj¹ce jest, e z grupy 25 dzieci które przyst¹pi³y do pierwszej komunii œw. tylko 9 dzieci. Wziê³o udzia³ w pielgrzymce. Czy by zaczê³a upadaæ tradycja zwi¹zana z wyjazdami dzieci pierwszokomunijnych do sanktuarium? Czy musi wydarzyæ siê tragedia aby przypomnieæ sobie o pielgrzymkowych miejscach? Oko³o godz wszyscy zadowoleni, cali i szczêœliwi wrócili do domu. Waldemar Wieja

6 6 28 maja 2010 r. po raz dwunasty Placówka Opieki Przedszkolnej BAJKA by³a organizatorem Pikniku rodzinnego KOLOROLAN- DII, po raz pi¹ty zorganizowa³a go wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocna D³oñ. Niestety pogoda nam nie dopisa³a, deszcze uniemo liwi³y nam zorganizowanie Pikniku w ogrodzie przedszkolnym, dlatego dziêki uprzejmoœci pani dyr. Dominice Teper mogliœmy spotkaæ siê w Centrum Kultury i Promocji. Kolorolandia to uroczystoœæ zorganizowana dla ca³ej rodziny, tej ma³ej oraz ca³ej wspólnoty gminnej. Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 KOLOROLANDIA Tegoroczna Kolorolandia nieprzypadkowo odby³a siê pt. W zdrowym ciele zdrowy duch. W bie ¹cym roku szkolnym nasza placówka zrealizowa³a treœci naszych trzech autorskich programów; Ekologia w przedszkolu, Bezpieczny przedszkolak oraz yjmy zdrowo i weso³o, w wyniku czego nasza Bajka otrzyma³a CERTYFIKAT Przedszkola Promuj¹cego Zdrowie i zosta³a wpisana do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. To dla naszej placówki wielkie wyró - nienie. Na potwierdzenie tych s³ów goœcie wys³uchali piosenkê pt. Na piknik przybyli zaproszeni goœcie: burmistrz Stanis³aw Go³êbiowski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Tichanowicz, ksi¹dz proboszcz Józef Siemasz, dyrektor Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ Agata Paw³owska Król, wicedyrektor SZSz Ewa G³¹b, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Minice Surus, dyrektor Przedszkola Zielona Dolina Ewa Bulanda, dyrektor CKiP Dominika Teper oraz rodzice i dzieci przedszkolne.

7 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Sponsorami imprezy by³y wspania³e mamy naszych przedszkolaczków, które upiek³y przepyszne ciasta, hurtownie: He-ma, IMP- MAR, SOPEL, Piekarnia w Przy³êku oraz nasi goœcie, którzy przybyli na uroczystoœæ ze s³odkoœciami dla przedszkolaków. Serdecznie dziêkujemy! Impreza by³a wspania³a, o czym œwiadcz¹ wpisy do kroniki naszej Bajeczki oraz liczne podziêkowania rodziców. Dziêkujemy za wspólna zabawê!!! luk Chcemy byæ przyjació³mi, której s³owa nios³y nasze przes³anie zdrowego ycia, oraz dba³oœci o nasz¹ planetê. Nastêpnie rodzice i goœcie zaproszeni wys³uchali i obejrzeli laurkê s³owno-muzyczn¹ w postaci wierszy, piosenek oraz tañców. Dzieci w ten sposób chcia³y podziêkowaæ swoim Rodzicom za mi³oœæ, trud i oddanie. W wystêpie zaprezentowa³y siê wszystkie grupy przedszkolne; Jagódki, Weso³e misie, abki, Bajkowe Ludki oraz Krasnoludki. Wystêp okaza³ siê wspania³ym i wzruszaj¹cym prze yciem dla naszych goœci. Nastêpnie dzieci, w dowód mi³oœci, rozda³y swoim rodzicom biedronki z yczeniami szczêœcia. Po wystêpach na dzieci czeka³y niespodzianki. Jedn¹ z nich by³a zabawa z Wodzirejem, która by³a bardzo owocna w liczne konkursy nagradzane upominkami. Druga to dmuchany zamek i zje d alnia. Uciechy by³o co nie miara. Na naszym pikniku stowarzyszenie zorganizowa³o loteriê fantow¹, której celem by³a pomoc w zakupie sprzêtu rehabilitacyjnego dla Maæka, ucznia I kl. szko³y podstawowej. G³ówn¹ nagrod¹ w loterii by³a hulajnoga, któr¹ wygra³a Zuzia J. z B³otnicy. Gratulujemy!

8 8 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 X-LECIE GIMNAZJUM 1 wrzeœnia 1999r. w wyniku reformy oœwiaty utworzono Gimnazjum w Z³otym Stoku. W roku szkolnym 1999/2000 naukê w gimnazjum rozpoczê³o 80 uczniów w 4 oddzia³ach. W latach gimnazjum ukoñczy³o 515 uczniów w tym, 103 z wyró nieniem. Kadrê pedagogiczn¹ stanowi 15 nauczycieli. Obecnie 50% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. Do dnia dzisiejszego z kadry, która rozpoczê³a pracê w gimnazjum w 1999 r. uczy 7 nauczycieli i dyrektor. Na emeryturê odesz³o 3 nauczycieli: El bieta Ruszkowska, Julia Koprowska, Daniela Wysocka. Czterech nauczycieli gimnazjum otrzyma³o za zas³ugi dla oœwiaty Medal Komisji Edukacji Narodowej: El - bieta Ruszkowska, Stanis³awa Sadowska, Konstancja Nowakowska, Gabriela Pluciak oraz by³y wicedyrektor szko³y Krystyna Ko³odziejczyk. Gimnazjum uzyskuje wysokie wyniki na egzaminie zewnêtrznym w porównaniu z powiatem z¹bkowickim, województwem dolnoœl¹skim, krajem. Baz¹ s¹ podstawy uzyskane w Szkole Podstawowej im. T. Koœciuszki. Absolwenci naszego gimnazjum bez trudu dostaj¹ siê do wybranych szkó³ ponadgimnazjalnych. W szkole realizowanych jest wiele programów w³asnych. Uczniowie maj¹ mo liwoœæ uczestniczenia w ko³ach zainteresowañ, przedmiotowych, sportowych oraz zajêciach wyrównawczych. Uczniowie nasi uzyskuj¹ tytu³y laureatów oraz wysokie lokaty w konkursach powiatowych, wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich: zdolny Œl¹zak Gimnazjalista, Ogólnopolskie konkursy fizyczne: Œcie ki fizyczne i Poszukiwanie talentów, Dolnoœl¹ski Konkurs Recytatorski oraz konkurs recytatorski Pegzaik, Dolnoœl¹ski Przegl¹d Form teatralnych F-ART., Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Zachowaj TrzeŸwy Umys³, Trzymaj Formê, maj¹ osi¹gniêcia sportowe w: szachach, badmintonie, grach zespo³owych, rowerach górskich, tenisie sto³owym, lekkoatletyce w powiecie z¹bkowickim, strefie wa³brzyskiej, wojewódzkiej, w konkursach informatycznych, matematycznych, plastycznych, muzycznych, religijnych. Corocznie organizowane s¹ wycieczki szkolne po Polsce. Zwiedziliœmy: Warszawê, Kraków, Trójmiasto, Zakopane i in.. Uczniowie gimnazjum odwiedzili Hiszpaniê, Francjê, Wielk¹ Brytaniê, Kraje Beneluksu, W³ochy. W Gimnazjum realizuje siê wiele projektów edukacyjnych. W latach zrealizowano: Poznajemy gatunki chronione okolic

9 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Z³otego Stoku, Planeta Ziemia wraz z wystaw¹ przyrodnicz¹, SOS dla Ziemi, M³odzi g³osuj¹ (zwi¹zany z wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej), Nowaplast turniej pi³ki no nej halowej, Dzieci Dzieciom, Zjednoczenie Niemiec, Konkurs piosenki. Najd³u- ej realizowanym projektem jest Szkolny Festiwal Nauki (w tym roku VIII edycja). Z ogromnym zaanga owaniem uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w Gwarkiadzie 2000 historia górników kopalni z³ota oraz w 2001 O królu Midasie. Wa nym wydarzeniem w historii gimnazjum by³o nadanie imienia Miko³aja Kopernika w 2007 r. Wraz ze szko³¹ podstawow¹ przygotowaliœmy wspania³e programy z okazji: otwarcia sali sportowej (2002 r.), otrzymania przez gminê gimbusa (2003 r.), 60-lecia szko³y podstawowej (2006 r.), nadania sztandaru Samorz¹dowemu Zespo³owi Szkó³ (2007 r.). Gimnazjum wpisuje siê w tradycje przygotowywania uroczystoœci œrodowiskowych z okazji œwi¹t narodowych: Odzyskania Niepodleg³oœci, uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Programy przygotowywane w gimnazjum na uroczystoœci szkolne s¹ znakomicie zorganizowane i cechuje je wysoki poziom artystyczny. Jest to zas³uga pomys³owych nauczycieli i utalentowanych uczniów naszej szko³y. W wielu najwa niejszych uroczystoœciach uczestniczyli pos³owie, senatorowie, dolnoœl¹ski kurator oœwiaty. Podsumowuj¹c, to tylko 10 lat, a wydarzeñ tak du o, e ze wzglêdu na brak czasu i miejsca o wszystkim nie mog³am napisaæ. To jakie jest nasze gimnazjum, jakie osi¹gamy efekty kszta³cenia i wychowania, œwiadczy codzienna praca nauczycieli, wspó³praca z rodzicami, której nie da siê ani zmierzyæ ani zwa yæ, œwiadcz¹ o niej równie póÿniejsze decyzje uczniów dotycz¹ce wyboru szko³y œredniej i studiów oraz ich osi¹gniêcia. yczê wszystkim nauczycielom, aby ka dy dzieñ by³ lepszy od poprzedniego, przynosi³ zadowolenie z pracy i uzyskanych efektów, aby byli dumni ze swoich uczniów. Uczniom wysokich osi¹gniêæ edukacyjnych, kole ankom ze szko³y podstawowej dobrej wspó³pracy w realizacji wielu wspólnych przedsiêwziêæ, a w³adzom samorz¹dowym, rodzicom i mieszkañcom, aby zawsze byli dumni z naszego gimnazjum. Agata Paw³owska-Król dyrektor Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³

10 10 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 KOLE EÑSKIE SPOTKANIE KSIÊ Y 21 czerwca b.r. odbyło się w naszym kościele spotkanie księży, którzy 22 maja 1993 roku otrzymali z rąk księdza kardynała Henryka Gulbinowicza święcenia kapłańskie. Wśród neoprezbiterów był nasz proboszcz ks. Józef Siemasz. Raz lub jak czas to umożliwia dwa razy w roku spotykają się ze sobą aby wspominać, dzielić się radościami i troskami płynącymi z niesienia posługi kapłańskiej. Przy ołtarzu stanęli i wspólną mszę św. odprawili: o. Tomasz Burdiakiewicz sercanin Wrocław, ks. Józef Siemasz, ks. Michał Zwierzyna, ks. Marek Osmulski ojciec duchowny seminarium w Legnicy, ks. Wiesław Ignatowicz XIV Ogólnopolskie Spotkanie M³odych LEDNICA 2010 Kobieta dar i tajemnica Na Polach Lednickich ko³o Gniezna w sobotê, 6 czerwca ponad 80 tys. polskiej m³odzie y wraz z goœæmi z Europy zebra³o siê na corocznym Spotkaniu M³odych. Podró rozpoczêliœmy wspóln¹ modlitw¹ któr¹ poprowadzi³ o. Jonasz. W autokarze nie mog³o zabrakn¹æ gitary i rozœpiewanej m³odzie y, choæ pora by³a wczesna. Ojciec Jonasz musia³ uwieczniæ wszystkie wydarzenia i zrobi³ ca³e mnóstwo zdjêæ, które mo na zobaczyæ na stronie franciszkanów z K³odzka. Do celu dotarliœmy ok. godz Pe³ni energii choæ niewyspani ruszyliœmy z autokaru wprost na Pola Lednickie, gdzie by³o s³ychaæ œpiewy zgromadzonej tam m³odzie y. Przy wejœciu otrzymaliœmy lednickie prezenty, a by³y to medaliki, s³oiczek miodu, ksi¹ ki Eros et iuventus, a tak e lednickie œpiewniki. Przed nami wy³oni³a siê Wielka Brama III Tysi¹clecia. Zajêliœmy proboszcz parafii Topola, ks. Stanisław Jóźwiak kanclerz kurii wrocławskiej, ks. Adam Łuźniak rektor MWSD we Wrocławiu, ks. Wojciech Dąbrowski proboszcz parafii Milikowice i wykładowca w seminarium w Świdnicy, ks. Sławomir Calik proboszcz parafii Konary, ks. miejsce w sektorze F i zaraz po tym przy³¹czyliœmy siê ca³¹ ponad 40 osobow¹ grup¹ do tañca. I tak w³aœnie zaczê³o siê nasze modlitewne czuwanie w piêkny s³oneczny dzieñ. Trwa³y tañce i œpiewy, godziny mija³y, a nikt nie czu³ zmêczenia, tylko radoœæ. O godz. 17 nast¹pi³o oficjalne rozpoczêcie spotkania. Kolejnymi etapami by³y: Procesja Or³ów, Polska Szko³a Kobiecoœci, Archetyp Kobiety, Chrzest tulipana JP II, Przes³anie Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, Wybór Chrystusa, Godzina Jana Paw³a II. W promieniach zachodz¹cego s³oñca rozpoczê³a siê wieczorna Eucharystia pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyñskiego Prymasa Polski, a S³owo Bo e wyg³osi³ do nas o. Jacek Salij. Po Eucharystii nast¹pi³a Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Zakoñczeniem spotkania by³o przejœcie przez Bramê-Rybê, lecz Janusz Michalewski pracownik naukowy, wykładowca psychologii w seminarium w Świdnicy, ks. Sławomir Augustynowicz dziekan i proboszcz parafii w Głuszycy wykładowca teologii moralnej w seminarium w Świdnicy, ks. Leszek Woźny proboszcz parafii w Kulinie. niestety naszej grupie nie by³o pisane przez ni¹ przejœæ, poniewa musieliœmy wczeœniej wróciæ do K³odzka. Spotkanie Lednickie to wielki dar, z którego powinien skorzystaæ ka dy m³ody cz³owiek. Tam mo na siê wiele nauczyæ, a tak e pokazaæ jak wa na jest dla nas wiara. Smutno jest, e z naszej parafii brakuje chêtnych do wyjazdu na tego typu spotkania, gdy jak dot¹d nie by³o zainteresowanych. Nie wstydÿcie siê swojej wiary i poka - cie jak wa ny jest dla was Bóg! Wszyscy czekajmy! i wyruszmy nasz¹ parafialn¹ grup¹ w przysz³ym roku na Pola Lednickie, aby zaœpiewaæ te s³owa: Tak, tak, Panie, Ty wiesz, e Ciê kocham! Tak, tak, Panie, przecie Ty to wiesz! Nad LEDNIC nie œpiewamy pieœni. Nad LEDNIC to my jesteœmy Pieœni¹! Kasia

11 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec KTM W Z OTYM STOKU Z Piotrem Ogielskim, wiceprezesem KTM Z³oty Stok, który powsta³ w Z³otym Stoku z w³asnej inicjatywy rozmawia³ ks. Micha³ Zwierzyna Panie Piotrze, kiedy powsta³ klub KTM w Z³otym Stoku? Klub KTM powsta³ w paÿdzierniku 2009 r. z inicjatywy rodziców, których dzieci je d ¹ na rowerach górskich. Uprawiamy kolarstwo górskie tzw. MTB XC. Jest to kolarstwo wymagaj¹ce, ale przyjemne, propaguj¹ce walory naszych gór. Co sk³oni³o Was do za³o enia tego klubu? Z uwagi na to, e nasze dzieci jeÿdzi³y w innych klubach np. w Nowej Rudzie, musia³y pokonywaæ du e odleg³oœci, a rodzice ponosili spore koszty, st¹d zrodzi³a siê inicjatywa, aby powsta³ klub w Z³otym Stoku. Dlaczego akurat KTM? To by³o gro przypadków. Po pierwsze dlatego, e w K³odzku zosta³ otworzony sklep KTM-u, który sprzedaje rowery austriackie wysokiej klasy. Po drugie pomyœleliœmy, e mo emy byæ sponsorowani przez tê firmê produkuj¹c¹ rowery górskie, szosowe. Po trzecie wstêpuj¹c do klubu otrzymaliœmy wspania³ego trenera Jacka Szczurka, który mieszka w Austrii i prowadzi naszych zawodników. Skoro trener jest tak daleko to jak siê z nim kontaktujecie? Treningi s¹ rozpisywane przez dla ka dego zawodnika osobno. Jest to profesjonalnie prowadzone. Na jakich prawach powsta³ klub KTM? Klub KTM jest stowarzyszeniem, a wszyscy cz³onkowie dzia- ³aj¹ spo³ecznie. Jesteœmy zarejestrowani jako Organizacja Po ytku Publicznego. Czyli dzia³amy propaguj¹c sport wœród doros³ych i dzieci. Jaki jest cel stowarzyszenia? Przede wszystkim dba³oœæ o rozwój psychofizyczny cz³onków klubu, pomoc spo³eczn¹ tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, dzia³alnoœæ charytatywn¹, pielêgnowanie narodowej kultury, przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym. Jakie by³y pocz¹tki KTM-u a jak jest teraz? Pocz¹tki KTM by³y zwi¹zane z Unia Z³oty Stok po jakimœ czasie postanowiliœmy siê oddzieliæ i zostaæ samodzielnym klubem rowerowym. Klub dziêki pomocy w³adz Gminy, posiada w³asne pomieszczenie w budynku CKiP. Dziêki temu spotykamy siê, a w zimie dziêki odpowiedniemu sprzêtowi mo emy równie trenowaæ. Firma KTM zasponsorowa³a nam samochód którym, mo emy siê poruszaæ na ró nego rodzaju imprezy, wyœcigi rowerowe po ca³ej Polsce jak i Europie. Jakie osi¹gniêcia? W zesz³ym roku uda³o nam siê zorganizowaæ rajd w Z³otym Stoku. W tym roku byliœmy ju w Austrii na wyœcigu MTB czerwca byliœmy na podobnym wyœcigu. Uczestniczyliœmy w rankingu dolnoœl¹skim. W lutym ca³y klub wyjecha³ na zgrupowanie do Hiszpanii w czasie ferii zimowych. Czy wszystkie wyjazdy sponsoruje KTM? Nie wszystkie. Ten do Hiszpanii zorganizowali rodzice. Mówiliœmy o tym, e KTM jest Stowarzyszeniem. Kto wiêc nale y do Stowarzyszenia i jakie sprawuje funkcje? Prezesem jest Katarzyna Silarka, wiceprezesi: Piotr Ogielski, Jacek Pisarczyk, sekretarz Ola Legiarz, skarbnik Wies³awa Alchimowicz. Ile zg³osi³o siê osób do klubu z samego pocz¹tku? Na samym pocz¹tku by³o 6 osób. A na dzieñ dzisiejszy 18 osób. Wszyscy zawodnicy naszego klubu to czo³ówka Dolnego Œl¹ska. Na czym polega kolarstwo MTB? Polega na tym, e jest wiele utrudnieñ podczas jazdy górskiej. Raz j jedziemy pod górê, z góry. Wa na jest ró norodnoœæ terenu. Zjazdy po ska³kach, przez rzekê po górach. Trasê przygotowuje siê wczeœniej. Ka dy z uczestników przed wyœcigiem mo e zapoznaæ siê z ni¹ osobiœcie. Jedn¹ z najbardziej technicznych i wymagaj¹cych taras na Dolnym Œl¹sku mamy u siebie. Kiedy nastêpny wyœcig i kto mo e zapisaæ siê na wyœcig? Organizujemy wyœcig sierpnia. Na wyœcig mog¹ siê zapisywaæ wszyscy. Ci, którzy s¹ nie zrzeszeni, którzy nie maj¹ 18 lat musz¹ mieæ zgodê rodziców, aby uczestniczyæ w takim wyœcigu. Mo e coœ na koniec? Zachêcamy g³ownie m³odzie do uprawiania tego sportu. Najwa - niejsze to rower górski, kask i chêci. Jest to trudna dyscyplina, ale dziêki temu mo emy zwiedzaæ Polskê, Dolny Œl¹sk, a nawet Europê. W planach mamy równie wyjazd do W³och. Jeszcze raz zapraszam na wyœcig sierpnia w Z³otym Stoku, Z³ota Wstêga na Skalisku.

12 12 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 Unikam zagro eñ bawiê siê bezpiecznie w gospodarstwie rolnym W środę, 2 czerwca 2010 r. w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku odbyło się podsumowanie programu Unikam zagrożeń bawię się bezpiecznie w ramach dużej akcji Bawię się bezpiecznie w gospodarstwie rolnym. Organizatorami programu byli pedagodzy szkolni, którzy współpracowali z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i policją. W programie wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas podzieleni na następujące kategorie wiekowe: uczniowie klas I, II-III, IV-VI, gimnazjum. Podsumowując program przeprowadzono test sprawdzający wiedzę dzieci i młodzieży na temat szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i prac w gospodarstwie domowym. Uczniowie gimnazjum przygotowywali prezentacje multimedialne na ww. temat. Celem programu było wdrażanie uczniów do zachowania zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia, utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wolnym od zajęć szkolnych i przypomnienie zasad bezpiecznej pomocy rodzicom w pracach w gospodarstwie domowym. Cały program zakończył uroczysty apel, w czasie którego dzieci i młodzież otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS, reprezentowany przez Zbigniewa Niecia i burmistrza Stanisława Gołębiowskiego. Nagrody były bardzo cenne: za pierwsze miejsca odtwarzacze DVD, za drugie kamerki, a za trzecie przenośne nośniki pamięci. Dla pozostałych uczestników były nagrody pocieszenia, które ufundował burmistrz książka o Mariannie Orańskiej i słodkości. W czasie apelu wszyscy bardzo dobrze się bawili, bo uczniowie przygotowali nową wersję kilku, połączonych w całość bajek Andersena. Śmiechom nie było końca, ale przecież to wszystko w myśl zasady ŚMIECH TO ZDROWIE!!! Ryszarda Musia³, Alicja Skowron-Serwin szkolni pedagodzy Laureatami w szkole podstawowej zostali:

13 ŒW. MARIA MAGDALENA Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec Œwiêta Maria Magdalena jest postaci¹ biblijn¹, wspominan¹ w ewangeliach. Imiê Magdalena jest w³aœciwie nadanym jej przydomkiem, który zosta³ zaczerpniêty od nazwy miejscowoœci z której pochodzi- ³a Magdali, czyli miasta nad jeziorem Tyberiadzkim w Galilei. By³a jedn¹ z niewiast towarzysz¹cych Chrystusowi podczas nauczania, by³a te œwiadkiem cierpienia na krzy u i œwiadkiem jego zmartwychwstania. Maria Magdalena jest jedn¹ z najbardziej tajemniczych chrzeœcijañskich œwiêtych, spory na temat jej to samoœci siêgaj¹ œredniowiecza. Z jej imieniem ³¹czone s¹ trzy wystêpuj¹ce w ewangeliach Marie: uczennica Jezusa Maria Magdalena, nieznana z imienia kobieta trudni¹ca siê prostytucj¹, oraz Maria z Betanii siostra Marty i azarza. W tradycji koœcio³a katolickiego (miêdzy innymi za spraw¹ papie a Grzegorza Wielkiego) Mariê Magdalenê najczêœciej uto - samiano z Mari¹ jawnogrzesznic¹, któr¹ Chrystus ocali³ od ukamienowania i która z wdziêcznoœci za uratowanie ycia s³u y³a mu, staj¹c siê jedn¹ z jego najwierniejszych i najpojêtniejszych uczennic. Œw. ukasz wspomina te o wypêdzeniu z Marii Magdaleny siedmiu z³ych duchów, Niew¹tpliwej przemianie, jakiej dozna³a Maria Magdalena oraz ³asce i zaufaniu, jakim darzy³ j¹ Chrystus œwiadczy fakt, i to jej jako pierwszej ukaza³ siê po ukrzy owaniu, prosz¹c j¹ o przekazanie uczniom nowiny o zmartwychwstaniu. W ewangelii œw. Jana scena ta wygl¹da nastêpuj¹co: Rzecze jej Jezus: Mario! Ona zaœ obróciwszy siê rzecze mu: Rabboni, (co znaczy: Nauczycielu)! Rzecze jej Jezus: Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wst¹pi³em do Ojca mego, ale idÿ do braci moich i powiedz im: wstêpujê do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego. Przysz³a wiêc Maria Magdalena oznajmiaj¹c uczniom: widzia³am Pana i to mi powiedzia³ (J 20,16-18). Grób Marii Magdaleny mia³ siê znajdowaæ w Efezie, póÿniej jej relikwie mia³y zostaæ przeniesione do Konstantynopola, a nastêpnie do Francji. Spoœród wielu legend, które osnute s¹ wokó³ jej osoby istnieje tak e podanie o tym, e Maria Magdalena zosta³a wywieziona z Ziemi Œwiêtej. W dziurawej ³ódce mia³a przedostaæ siê przez morze Œródziemne do po³udniowej Francji a nastêpne 30 lat ycia spêdziæ w odosobnieniu i pokucie. Do dziœ istnieje we Francji sanktuarium jej imienia w La Saint Baume. Kult œwiêtej jest tak e szeroko obecny w Koœciele Wschodnim. Postaæ Marii Magdaleny posiada rozleg³¹ i ciekaw¹ ikonografiê. Œwiêta by³a czêstym tematem sztuki artystów wszystkich epok. Przedstawiano j¹ w ró noraki sposób: dostojn¹, w d³ugiej szacie z nakryt¹ g³ow¹, ale tak e jako nierz¹dnicê, której rozpuszczone, d³ugie w³osy mia³y symbolizowaæ niegdysiejszy grzeszny ywot. Wielokrotnie przedstawiana by³a w biblijnej scenie obmycia stóp Jezusowi, jako œwiadek jego cierpienia na krzy u, b¹dÿ te w sytuacji rozmowy ze zmartwychwsta³ym Jezusem. Przez jakiœ czas wizerunek Marii Magdaleny uto samiany by³ z pokutnic¹ odzian¹ w ³achmany, pe³n¹ skruchy kobiet¹; czêsto ukazywan¹ w scenie modlitwy w jaskini. Ten sposób przedstawienia kierowa³ uwagê na jej przedewangeliczny ywot kobiety upad³ej, a imiê Maria Magdalena przez jakiœ czas by³o synonimem prostytucji, o czym mo e œwiadczyæ fakt, i to w³aœnie jej imieniem nazywano domy dla nawróconych ulicznic. Tego rodzaju obraz œwiêtej jest w zaskakuj¹cy sposób równowa ony Maria Magdalena jest jednoczeœnie patronk¹ mistyki i mistyczek. Powo³ywa³a siê na ni¹ miêdzy innymi œwiêta Teresa z Avila wskazuj¹c na szczególn¹ wiêÿ, jaka ³¹czy³a Mariê z Magdali z Chrystusem. Maria Magdalena jest równie patronk¹ kobiet (szczególnie tych sprowadzonych na z³¹ drogê), uczniów, wiêÿniów, ogrodników, producentów perfum, fryzjerów. Jest te wzywana przez wszystkie osoby kuszone. Jej atrybutami s¹ ksiêga i œwieca jako znak kontemplacji; klejnoty i lustro, które oznaczaj¹ odrzucenie dóbr tego œwiata; a tak e czaszka symbolizuj¹ca pamiêæ o przemijaniu i œmierci. ks. J. Siemasz ŒW. JAKUB APOSTO Jakub jest to imiê biblijne wywodz¹ce siê z jêzyka hebrajskiego (Jakub patriarcha, XVIII w. przed Chrystusem) i oznaczaj¹ce niech Bóg strze e. W Polsce imiê to znane jest od wieku XIII. Z imieniem Jakuba zwi¹zane s¹ zarówno polskie nazwiska (np. Jakubowski), miejscowoœci (np. Jakubowice), jak i niektóre przys³owia (np. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie ). Jakub to imiê dwóch Aposto³ów. Dla odró nienia otrzymali nazwê: Starszy i M³odszy, albo Wiêkszy i Mniejszy. Decydowa³ o tym nie ich wiek, ale który z nich pierwszy przyst¹pi³ do grona Dwunastu. Patron koœcio³a w Chwalis³awiu Œwiêty Jakub Wiêkszy (Starszy) Aposto³ by³ bratem œw. Jana Aposto³a Ewangelisty. Ojcem ich by³ Zebedeusz, matk¹ Salome kuzynka Najœwiêtszej Maryi Panny, zwan¹ niegdyœ siostr¹ Matki Jezusa (wszystkich krewnych Biblia okreœla s³owem bracia lub siostry ). (cd. na str. 14)

14 14 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 Zebedeusz ze swymi synami Jakubem i Janem mieszkali nad Jeziorem Tyberiadzkim (Galilejskim) i trudnili siê rybo³ówstwem, podobnie jak Piotr, Andrzej i Filip. Œw. ukasz pisze wyraÿnie, e byli wspólnikami. Matka Synów Zebedeuszowych, Salome, nale- a³a do najwierniejszych towarzyszek Jezusa, podczas Jego publicznej dzia³alnoœci; do niewiast, które us³ugiwa³y Jezusowi. Jakub wybrany na Aposto³a (Mt 4,21-22, k 5,1-11), widnia³ zawsze niemal na czele listy. Pan Jezus wyszczególnia³ œw. Jakuba razem ze Œwiêtymi Piotrem i Janem. Byli oni œwiadkami m.in. wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy Przemienienia, oraz Jezusowego krwawego konania w Ogrójcu. atwo popada³ w gniew i odznacza³ siê gwa³townym, porywczym usposobieniem. Kiedy Herod I Agryppa chcia³ siê przypodobaæ ydom, skierowa³ w Jerozolimie przeœladowanie przeciwko wyznawcom Chrystusa. Uwiêzi³ Jakuba i Piotra; Jakub zosta³ skazany na œmieræ zgin¹³ œciêty mieczem (Dz 12,1-2). To Jakub pierwszy z Aposto³ów poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ za Chrystusa; to pierwszy mêczennik z grona Dwunastu. Pan Jezus nazwa³ Jakuba Synem Gromu, poniewa po Zmartwychwstaniu i Wniebowst¹pieniu zosta³ biskupem Jerozolimy. Historyk Euzebiusz podaje jako g³os tradycji, e œw. Jakub uca³owa³ swojego kata, czym go tak wzruszy³, e ten siê nawróci³ i wyzna³ Chrystusa, ponosz¹c z nim œmieræ mêczeñsk¹. W œredniowieczu powsta³a legenda, e œw. Jakub, zanim zosta³ biskupem Jerozolimy, zaraz po Zes³aniu Ducha Œwiêtego uda³ siê do Hiszpanii i tam g³osi³ Chrystusa. Potem znowu powróci³ do Jerozolimy zostaj¹c jej pierwszym biskupem i tam w 44 r. poniós³ œmieræ mêczeñsk¹. Kiedy w VII wieku Arabowie zajêli Ziemiê Œwiêt¹, cia³o œw. Jakuba mia³o byæ potajemnie wywiezione do Hiszpanii i tam z³o one do grobu. Kiedy i tam Maurowie wtargnêli, cia³o Œwiêtego ukryto. Po oko³o 150 latach zapomniano o nim. Dopiero w I po³. IX wieku. Biskup Teodomir, prowadzony w sposób cudowny na pole spadaj¹cych gwiazd odnalaz³ grób Œwiêtego (dzisiaj jest to Santiago de Compostella). Zaraz po tym wydarzeniu ówczesny król Hiszpanii Alfons II razem z biskupem zorganizowali pierwsz¹ pielgrzymkê do grobu Œwiêtego. Na prze³omie XII i XIII w. na tym miejscu wybudowano wspania³¹ œwi¹tyniê, która do obecnych czasów jest miejscem s³awnych pielgrzymek ca³ej Europy. Œwiêty Jakub jest g³ównym patronem Hiszpanii i Portugalii. Dzieñ 25 lipca jest œwiêtem ku jego czci. Je eli ten dzieñ przypada w niedzielê, wtedy na mocy tradycji w Hiszpanii i Portugalii jest obchodzony tzw. Œwiêty Rok Jakubowy. W œredniowiecznej Hiszpanii i Francji, dla ochrony pielgrzymów powsta³ Zakon Rycerzy Œwiêtego Jakuba. ks. J. Siemasz ŒW. ANNA O yciu œwiêtej Anny, matki Maryi i babci Jezusa Chrystusa nie znajdziemy adnych informacji w ksiêgach Nowego Testamentu. Ewangelie kanoniczne milcz¹ na jej temat. Jedyne informacje dotycz¹ce ycia œwiêtej Anny pojawiaj¹ siê w pismach apokryficznych, pochodz¹cych z pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Apokryfy nie nale ¹ do ksi¹g natchnionych, ale w swojej treœci, oprócz opisów legendarnych i baœniowych, zawieraj¹ informacje prawdziwe, przekazywane przez Tradycjê Koœcio³a. Najwiêcej wiadomoœci o matce Maryi znajdziemy w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza. Wed³ug starego podania œwiêta Anna urodzi³a siê w Judei, a w Betlejem by³ jej rodzinny dom. Jej rodzice Stolanus i Emerentiana byli wed³ug legendy potomkami królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz byli cnotliwi i sprawiedliwi, yli w bojaÿni Bo ej, pe³ni¹c dobre uczynki. ycie ich up³ywa³o na bezustannej modlitwie, rozmyœlaniu o rzeczach duchowych i pracy. Anna otrzyma³a od swoich rodziców staranne wychowanie pog³êbione przez s³u bê w Œwi¹tyni Jerozolimskiej. Swojego mê a Joachima poœlubi³a, gdy mia³a 24 lata. Joachim tak e pochodzi³ z pokolenia Dawidowego. Wychowywa³ siê w zamo nej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uwa ali swoje ma³ eñstwo za zwi¹zek œwiêty, z³¹czony przez Boga. Oboje zachowywali Prawo Bo e i kroczyli drog¹ pobo noœci zgodnie i przyk³adnie. Swój maj¹tek dzielili na trzy czêœci: jedn¹ ofiarowywali na utrzymanie œwi¹tyni, drug¹ na potrzeby ludzi biednych i pielgrzymów, trzeci¹ pozostawiali dla siebie. Anna by³a wzorem dla wszystkich ma³ onek. Choæ razem z Joachimem byli szczêœliwym ma³ eñstwem, zostali ciê ko doœwiadczeni przez Pana Boga brakiem potomstwa. W ci¹gu 20 lat ma³ eñstwa nie doczekali siê ani synów, ani córek. W kulturze ydowskiej brak dziecka by³ uwa any za hañbê i karê Bo ¹. Anna i Joachim dotkliwie odczuwali wiêc brak dziecka. W pokorze znosili tê nies³awê, a smutek swój wyjawiali Bogu w modlitwie. Z up³ywem lat, choæ mala³a nadzieja, gorêtsze stawa³y siê modlitwy i proœby o potomstwo. Nie brakowa³o upokorzeñ ze strony ludzi. Pewnego dnia Joachim uda³ siê do Jerozolimy, aby z³o yæ ofiarê w œwi¹tyni. Kap³an pe³ni¹cy s³u bê nie przyj¹³ ofiary Joachima, wytykaj¹c mu brak potomstwa: Nie godzi siê, byœ ty jako pierwszy sk³ada³ swe dary, jako e nie zrodzi³eœ potomka w Izraelu. Joachim zrozumia³, e bez potomstwa nie jest godny sk³adania ofiary Bogu. Zasmucony, postanowi³ nie wróciæ do Anny. Opuœci³ dom, ma³ onkê i uda³ siê na pustyniê. W górach rozbi³ swój namiot i tam poœci³ 40

15 Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec dni i 40 nocy, oczekuj¹c, aby Bóg spojrza³ na jego smutek. Anna, nie wiedz¹c, gdzie jest Joachim, op³akiwa³a swoje wdowieñstwo. Jej smutek sta³ siê jeszcze wiêkszy, kiedy s³u ¹ca wytknê³a Annie bezdzietnoœæ. W popo³udniowej porze Anna uda³a siê do ogrodu, by tam op³akiwaæ swoje ycie. Kiedy podnios³a oczy do nieba i zobaczy³a gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedzia³a b³agaln¹ modlitwê do Boga: Panie, Bo e wszechmog¹cy, który obdarzy³eœ potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzêta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki, i wszystko to cieszy siê ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedn¹ odsun¹³eœ od daru Twojej ³askawoœci? Ty wiesz, Panie, e na pocz¹tku ma³ eñstwa z³o y³am œlub, i je eli dasz mi syna lub córkê, ofiarujê je Tobie w Twym œwiêtym przybytku. Wtedy ukaza³ siê anio³, który zapowiedzia³ narodzenie dziecka i powrót Joachima. W tym samym czasie Joachim równie mia³ widzenia anio³a, który pocieszy³ go, mówi¹c: Pan Bóg przyj¹³ ³askawie twoj¹ modlitwê i ja³mu nê, otrzymasz córeczkê i nadasz jej na imiê Maryja; ta córeczka bêdzie od dzieciñstwa Bogu oddana i pe³na Ducha Œwiêtego. Ma³ onkowie ogromnie ucieszyli siê radosn¹ nowin¹. W 45 roku ycia Anny, dnia 8 wrzeœnia, urodzi- ³a siê dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem ydowskim w 15 dniu nadano imiê. 80 dni po narodzeniu Maryi rodzice przynieœli j¹ do œwi¹tyni, aby z³o yæ przepisan¹ prawem ofiarê i spe³niæ œlubowanie. W wieku 14 lat Maryja zosta³a on¹ Józefa. Wg przekazów wkrótce zmar³ Joachim. Anna zamieszka³a zaœ z córk¹ i jej mê em w Nazarecie, do ywszy 80 lat. W godzinie œmierci po egna³a siê z najbli szymi, poleci³a Bogu swego ducha i zasnê³a w Panu przy b³ogos³awieñstwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Cia³o jej pochowano blisko cia³a Joachima w Dolinie Jozafata. Kult Anny istnia³ ju we wczesnym okresie chrzeœcijañstwa. Œwiêto rodziców Matki Bo ej obchodzono najpierw tylko na Wschodzie. Na Zachodzie wprowadzono je dopiero w X wieku. Cerkiew prosi ich o wstawiennictwo przed Bogiem w czasie ka dego z odpustów, którymi kap³an koñczy nabo eñstwo. Jest patronk¹ ma³ eñstw, matek, wdów, piekarzy i eglarzy. W ikonografii ukazywana najczêœciej z Najœwiêtsz¹ Mari¹ Pann¹ jako dziewczynk¹ lub jako tzw. œw. Anna Samotrzeæ z Maryj¹ dziewic¹ i ma³ym Jezusem. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKORPRZEDSIÊBIORSTW Mam dla Pañstwa dwie wiadomoœci dobr¹ i trochê gorsz¹. Zacznê od dobrej: Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa og³osi³a nabór na wnioski o pomoc z dzia- ³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw. O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne i prawne planuj¹ce utworzenie lub rozwiniêcie firm prowadz¹cych dzia- ³alnoœæ nie zwi¹zan¹ z rolnictwem, na obszarach wiejskich. ARiMR mo e przyznaæ pomoc mikroprzedsiêbiorstwom prowadz¹cym b¹dÿ podejmuj¹cym dzia- ³alnoœæ w zakresie: us³ug dla gospodarstw rolnych i leœnictwa; us³ug dla ludnoœci; sprzeda y hurtowej i detalicznej; rzemios³a i rêkodzielnictwa; robót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych; us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i wypoczynkiem; us³ug transportowych; us³ug komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leœnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowoœæ, doradztwa lub us³ug informatycznych. W tym roku pomoc na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw bêdzie udzielana na korzystniejszych warunkach ni dotychczas. Na utworzenie jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) bêdzie mo na otrzymaæ 100 tys. z³, dwóch miejsc pracy 200 tys. z³, a w przypadku powstania trzech lub wiêcej nowych miejsc pracy mo na bêdzie dostaæ 300 tys. z³. Preferowane bêd¹ operacje z regionów ubo szych a zw³aszcza borykaj¹cych siê z bezrobociem. Z³oty Stok spe³nia ten warunek, zw³aszcza po zwolnieniach z ZTiF. Ta gorsza wiadomoœæ jest taka, e nabór wniosków odbêdzie siê od 28 czerwca do 9 lipca. ARiMR przygotowa³ ³atwiejszy do wype³nienia wniosek, poniewa w trakcie jego wype³niania bêd¹ wyœwietlane informacje o pope³nianych b³êdach. Osoby zainteresowane zachêcam do podjêcia próby z³o enia wniosku. Ze swej strony deklarujê pomoc w postaci kontaktu i informacji bezpoœrednio w ARiMR we Wroc³awiu. Po wiêcej informacji odsy³am na stronê: Katarzyna Silarska

16 16 Sakrament chrztu przyjęli: Maciej Arkadiusz Gołek Lena Anna Czapiga Marcelina Adamiak Jan Stolarczyk Katarzyna Olga Kuryk Małżeństwo zawarli: Marcin Piotr Karski i Ewelina Małgorzata Kurowska Bramę wieczności przekroczyli: Krystyna Ziemak zd. Anikiewicz Ryszard Roman Nocoń Mieczysław Klak Danuta Czerna zd. Drabarek Stanisław Górnicki Paweł Przemysław Serafin Helena Mędłowska zd. Kojder Józef Pławiak Kazimierz Domardzki Z³oty Dzwon, nr 7 * lipiec 2010 Z OTE GODY 5 czerwca br. w naszym koœciele odby³a siê msza w intencji jubilatów Cecylii i Eugeniusza Król, którzy w tym dniu prze ywali Z OTE GODY. Przez 50 lat spêdzonych ze sob¹ zbudowali historiê. Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ wzorem dla wspó³czesnych ma³- eñstw, które niejednokrotnie gubi¹ gdzieœ w codziennej gonitwie swoje marzenia, plany i idea³y. Pani Cecylia urodzi³a siê 21 listopada 1941 r. w Zagórowie pow. Olkusz, obecnie woj. œl¹skie. Pan Eugeniusz urodzi³ siê 13 lipca 1934 r. w Czeberakach, woj. lubelskie. Poznali siê w Z³otym Stoku w 1959 r. Rok póÿniej 5 czerwca pobrali siê. Wspólnie pracowali w Zak³adach Tworzyw Sztucznych. Pani Cecylia po 35 a pan Eugeniusz po 40 latach pracy przeszli na zas³u on¹ emeryturê. S¹ rodzicami dwóch córek: Jolanty i Ewy, które ju wysz³y za m¹ i mieszkaj¹ w Z³otym Stoku oraz s¹ dziadkami trzech wnuków: Edwarda, ukasza i Karola. yczymy Pañstwu ciep³ych i pogodnych dni. Niech Wasze szczêœcie wci¹ trwa. J.W. Kupczak Kancelaria parafialna czynna środa: oraz sobota: oraz Msze św.: ZŁOTY STOK codziennie godz niedziele i święta: godz. 8.00, (dla dzieci), (suma), Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz , w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz MĄKOLNO czwartek godz , niedziela godz PŁONICA piątek godz , niedziela godz CHWALISŁAW środa godz , niedziela godz Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP skwer Jana Pawła II Złoty Stok Nr konta: Proboszcz: ks. Józef Siemasz tel. (74) Wikariusz: ks. Michał Zwierzyna REDAKCJA Złoty Stok, skwer Jana Pawła II, sala domu parafialnego Pod Złotym Zegarem, czynna w każdy piątek Adres internetowy redakcji: Zespół redakcyjny: ks. Józef Siemasz, Waldemar Wieja, ks. Michał Zwierzyna. Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn. Skład komputerowy: Stanisław Mróz Korekta: Elżbieta Ruszkowska Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów. Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

Teksty zaproszeñ œlubnych

Teksty zaproszeñ œlubnych Teksty zaproszeñ œlubnych 1. Anna Nowak i Pawe³ Kowalski wraz z Rodzicami maj¹ zaszczyt zaprosiæ Sz.P.... na Ceremoniê Sakramentu Ma³ eñstwa, którego udziel¹ sobie dnia 18 sierpnia 2012 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

CO S YCHAÆ W BETANII?

CO S YCHAÆ W BETANII? CO S YCHAÆ W BETANII? Kwiecieñ 2013 PROSTO Z BIURKA PASTORA Oddajemy do r¹k betañczyków kolejne, wiosenne Halo z kalendarzem wydarzeñ na najbli sze miesi¹ce. Po okresie d³ugiej zimy i pochmurnych dni czas

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Msza Św. sprawowana była w intencji o wzrost duchowy i głęboki rozwój Apostolatu Maryjnego. Liturgię słowa przygotowali:

Msza Św. sprawowana była w intencji o wzrost duchowy i głęboki rozwój Apostolatu Maryjnego. Liturgię słowa przygotowali: ROK WIARY DZIEŃ SKUPIENIA Rady Diecezjalnej, przewodniczących i osób współpracujących Apostolatu Maryjnego diecezji Włocławskiej parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku dnia 20. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ortograficzny 2008

Konkurs Ortograficzny 2008 Konkurs Ortograficzny 2008 Autor: Katarzyna Pietrzyk 20.05.2008. Zmieniony 12.07.2008. A jednak Ortografia polska mo e fascynowaæ, mo na j± polubiæ, a nawet o niej marzyæ. A raczej o sukcesach z ni± zwi±zanych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Redaguje: Karina Hübsch

Redaguje: Karina Hübsch K C I K D L A D Z I E C I K CIK DLA DZIECI Redaguje: Karina Hübsch Kochane Dzieci! Œwiêta Bo ego Narodzenia ju siê rozpoczynaj¹. Zapewne niektórzy z Was pomagali rodzicom w œwi¹tecznych przygotowaniach

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 15:06:27 Numer KRS: 0000280686 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr.

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr. Niedziela 5 lutego 2012; V Niedziela Zwykła 07:30 - Różaniec 08:00-1. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz pomoc i pracę duszpasterską w minionych latach z prośbą o

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo