~.O.~,:..2.~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... 2014.. ~.O.~,:..2.~"

Transkrypt

1 'J:]A,i:' :).i!:~y' W DOrkaro ~:/D:Yil1'~('l '.,j ~.O.~,:..2.~ OS\VIADCZENIE l\laj;\ TKO\VE wojta, zast~pcy \v6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzt,dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego g minm l osob~ prawn~ oraz osobywydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta [II RadzYl1 Podlaski (miejscowosc) r (dnia) UWAGA: 1. Osoba sklild<ljqca os\viadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, stmannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. ') Jcz,eli poszczeg(:11nerl.lbryki nie zllajdujq \V konkretnym przypadj,;u zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyezy". 3. Osoba skl3dajqca oswiadczenie obowiqzanajest okrdlic przynalez,nosc poszczeg61nych skjadnik6w majijtkowych. dochod6w i zobowii)zall do majqtku odrybnego i nwjqtkll objytego malzenskq wsp61nosci q majijtkow~-}. 4. Oswiadczcnie ml~iijtkowcdotyczy majqtku w kraju i za granicij. 5. Oswiadczenie maji!tko\vc obejmlljc r6wniez Ivicrzytelnosci picniyznc. 6. \V czysci A os\viadczcnia zal,varte Si! illfurmacje jawllc. w czyscib zas infonnacjc nicjawne dotyczqce adrcsll zamieszkallia skjadaj,-}cegooswiadczenic oraz micjsca pojozenia nieruchomosci. CZF;SC A Dyrcktor Szko1y Podstawowcj w Tch6rzcwie Tch6rzcw 186, Borki po zapoznalliu siy z przepisami ustawy z clnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ogranicl.eniu prowadzenia dl.iajalnosci gospodarc7ocj prl.cz osoby pc1niqcc funkcjc publicl.ne (Dz. U. Nr ] 06, poz. 679, 70] 998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, pol 1126, Z r. Nr 49. poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oral. ustawy z dnia 8 marca [9901'. 0 samorz~dzic gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr [42. poz (Jraz r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. ] 27 ] i Nr 214, pol.. ] 8(6). zgodnic z art. 24h tej ustawy oswiadczarn. ZC posiadam wchodz~~cc w skiad majzci1skicj wsp61nosci majqtkowej lub SI;:lllowiijCe 1116jmaj(jtck odrybny: 1. Zasoby pieni~zne: srodki pieniyzne zgromadzone w vvalucie polskiej: d

2 II. 1. Dom 0 po\vierzchni: 100 m2, 0 wartosci: zl ty1u{ pnnvny: vvsp6hv1asnosc z zon'l ') Mieszkanic 0 powicrzchni: 61,6 m2, 0 wartosci: z{ tytu{ prawny: wlasnoscio\ve, \\'sp6hv1asnosc z zonq 3. (Jospodarst wo rolne: rodzaj gospodarstwa: wine, po\vierzchnia: 1,87 ha/fiz, 0 wartosci: zl, rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny, \viata blaszana, altana ty1ul pravvny: wsp6hv1asnosc z zonq Z tego tytuhl osiqgnqkm w roku ubieg1ym przych6d i doch6d w wysokosci: 120 zl 4. Innc nieruchomosci: po\vicrzchnia: dom mieszkalny 129 m2 - stan surowy o \vartosci: d, tytul pra\'my: wsp61wbsnosc z :lol1q III. IV. Posiadam akcje \1.,1 sp61kach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta akcji: nie dotyczy Z 1ego tytuhl osiqgnqlem w roku ubieglyl11 doch6d w wysokosci: nie dotyczy V. Naby1el11 (nabyl m6j malzonek, l wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj<'1tku odrybnego) oj Skarbu Pallstwa, innej panstwowcj osoby prawnej, jednostek samorz<jdu terytorialnego, ieh zwi<j:zk6w lub od kol11unalncj osoby prmvnej nast'tpujqcc micnic, ktare podlcgalo zbyciu w e1rodz\? przctargu - nalely poclac opis mienia i claty nabycia, od kogo: nie dotyczy

3 VI. I. Prc)\vadz<;:dzialalnosc gospodarcz,pj (nalezy podac formy prawn,,! i przedmiol dziaralnosci): nic dotyczy - osobiscie: nie dotyczy - wsp61nic z innymi osobami: nie dotyczy Z tego tytulu osiqgm1lem v,.' roku ubieglym przych6c1 i c1och(sdw wysokosci: 2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jcstci11 przedst3\vicielcm, pclnomocnikicm takiej dzialalnosci (nalczy poda6 formy pra\vrq i przcdmiol dzialalnosci): osobiscie; nic dotyczy VII. I. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki j: --- jcstcm czlonkicm rady nadzorczcjl31 (od kiedyj:

4 VIII. fnne c1ochody osiqgane z tytufu zatrudnienia Iub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc. z podanicm kwol uzyskiwanych z kazdcgo tytufu: Ummva () pracy - Szkob Podstavv'O\va w Tch6rzcwic ,44 Zf IX. Sldadniki micnia ruchomego 0 wartosci po'vvyzej zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy poclac marky, model i rok proclukcji): Skoda fabia 1,4 MPI, rok produkcji X. Zobowiqzania pieniyznc 0 wartosci po'vvyzcj zfotych, \v tym zaci,!gniytc krcdyty i pozyczki oraz warunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakirn zclarzenicm, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

5 <rz;9~'.'~,/i(o{2ij1l tf (miejscowosc, data).~,l.~s.~~,4:. (podpis) III Niewlascivvc skrcslic. [21 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolniclwie w zakrcsie produkcji roslinnej i zakresic gospoclarslwa rodzilll1cgo. 131 Nie c10lyczy rad nadzorczych sp61clziclni micszkaniowych.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 oswadczenre MAJATKOWE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zazqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osgbq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Lubartów, (miejscowość)

Lubartów, (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sel{retarza gmiby, sl{arbbii{a gmiby, Iderownilm jedbostld orgabizaeyjbej gmiby, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\

2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ URZĄD Wydział Zarządzania Bt-zpiecu-rtetwun MIASTA ZGIERZA Wpl. dnia 2 5-04- 2013 /1M,U\,\,\ Podpijosoby P«yjmuJ,cej. i(fmv.$^.v^. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość)

... Lubartów..., dnia...14.04.2011... r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, 1;astęp~3TWQjta, selo=etafza gmiby, slmfbbih:a gmiby, kief6wbiktl jetlb6stki (H'gaBłzaeyjBej gmiby, 6S6by Ztl~ątlztljąeej i ezł6bktl 6ł'gtlBtI ZtlFZątlZtljąeeg6 gmibbą esebą

Bardziej szczegółowo

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f 2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE "..P:C(J.c.~... - '' OSWIADCZENIE' MAJATKOWE wójta zastepcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika fednostkl organlzacyfnef gminy osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzll~jllcego gmlnn osoba

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Skwierzyna dnia 26.03.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWADCZENE MAJPTKOWE w6jta, m -,4 0 + rl,;l to,ft Ar+ KAV C-LARL ALT Uwaga%, (0 Tha Gdansk, dnia 09 kwietnia 2008 r. (miejscowosc). Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego

Bardziej szczegółowo

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE!

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! rstaroswo pow^rnwp w Chełmie.:;PLVNELO 2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, IcicroirtBtlEf uigauiz.cu^jucj puwidtu, oiub^ zarządzjjąccj

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Katowice (miejscowość) 23.04.2012r. (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Je1eli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 25.04.2012 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -;

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; 6 1.. ~---- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; I organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

Pojęcie oświadczenia majątkowego

Pojęcie oświadczenia majątkowego WSTĘP Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jednostek samorządu terytorialnego. Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Informacje wstępne

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Informacje wstępne JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Informacje wstępne I Podstawa prawna: - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), - art. 25c

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe i informacje składa się w ciągu 30 dni od dnia wyboru na stanowisko czy wydania upoważnienia (jeżeli ww. zdarzenia miały miejsce przed wyborem lub upoważnieniem) lub też w terminie

Bardziej szczegółowo