, *-T. el {t. . trr. ,,.1i. r*, rff l1i 3 T- l t!. r \. 1,.. ^'P." t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", *-T. el {t. . trr. ,,.1i. r*, rff l1i 3 T- l t!. r \. 1,.. ^'P." t."

Transkrypt

1 , *-T el {t. t rrc1 bl 3 T- t! *. trr,,.1i. r*, rff l1i!' t l t!. t\ -f ti,r t r \. I 1,.. ^'P." t.

2 I 2 2-B I 9 I3 I4 I6 I6 I Mqowe Kalmfurium uroczysto66 6w. J6zefa Rzemieslnika - odpust parafialny, suma odpustowa o godz rocznica objqcia Archikatedry pzemyskiej pzez Abpa J6zefa Michalika Tydziei Modlitw o powolania kaplar,rskie i zakonne UroczystoSc Najswietszej Maryi Panny, Kr6lowej Polski, gl6wnej Patronki polski iarchidiecezii pzemyskiej wspomnienie 5w. Floriana - Swiqto patronalne stra2ak6w Swigto 5w. 5w. Apostol6w Filipa i Jakuba Uroczysto6i 5w. Stanislawa, biskupa i mgczennika, patrona polski I Komunia Swiqta w naszej parafii 23 rocznica zamachu na Ojca Swigtego Jana pawla ll Swiqto 5w. Macieja Apostota dzieri modlitwy w intencji Ojca Swiqtego rocznica I Komunii Swigtej klas lll 84 rocznica urodzin Jana Pawla ll 6wiqcenia diakonatu w Jaroslawiu i Sanoku poczqtek wizytacji biskupiej w naszym dekanacie Uroczystosi Wniebowstqpienia Pa6skiego Uroczysto56 Zeslania Ducha Swiqtego, Swigcenia kaplafrskie w pzemyslu PAPf ESKIE INTENCJE MODLITEWNE: to intencje wyznaczane przez Ojca Swigtego dla calego Ko6ciola na ka2dy miesiec. W maju modlimy sig w nastgpujqcych intencjach:. og6lna. Aby rodzina, oparta na mal2efistwie zawartym pomigdzy mg2czyznq i kobietq, byla uznawana za podstawowq kom6rkq spoleczeirstwa.. misyina: Aby dziqki macierzyfiskiemu wstawiennictwu Najswietszej Maryi Panny Eucharystia byta dla katolik6w sercem i dusze dzialalno6ci misyjnej. Zapraszamy dziewczyny z kl. V-Vl SP oraz z Gimnazjum do wlqczenia sip we wsp6lny Spiew w scholi parafialnej. Chqtne osoby proszone sq o zglaszanie sig do ks. Damiana piziaka. Redakcja i skhd: ks. Damian Piziak 2

3 Cn,st? WBDftREU;EOT c4li rzut oka w pzeszlo6i Od ukazania siq ostatniego numeru gazetki parafialnej minqlo sporo czasu. Dlatego pzedstawiamy w skr6cie najwa2niejsze wydazenia. ROK oficjalnie otwartosrodowiskowy Dom Samopomocy w Zagorzu. Plac6wka ta prowadzi rehabilitacjg os6b niepelnosprawnych z terenu powiatu sanockiego. Jej gl6wnym zadaniem jest rozwijanie u chorych umiejetnosci niezbqdnych do samodzielnego, aktywnego funkcjonowania w Srodowisku. Na uroczysto6ci otwarcia pzybyli: Ks. Abp J6zef Michalik, dyrektor Wydzialu Spraw Spolecznych Podkarpackiego Uzqdu Wojew6dzkiego p. Miroslaw Powro2nik i wojewoda podkarpacki p. Zbigniew Sieczko5. w odbywajqcym sig w Kro6nie Spotkaniu Mfodych Archidiecezji Pzemyskiej brata udzial mlodzie2 z naszego dekanatu. kolejna grupa dzieci z naszej parafii pzystqpila do I Komunii Swigtej nasza parafia pze2ywala renowacjq Misji Swiqtych. Te wielkie dni duchowej odnowy zi.ua 3.06 pze2ywali6my pod kierownictwem ks. Janusza Krygowskiego i ks. Janusza Marszalka. kleryk Kzysztof Rzepka przyjql z rqk Ks. Bpa Adama Szala Swiqcenia diakonatu. Uroczysto66 Swiqcei miala miejsce w ko6ciele pw. Narodzenia NMP w Bezmiechowej G6rnej. W uroczystosciach bral udzial ks. proboszcz. w Bazylice Archikatedralnej w PzemySlu miaty miejsce Swigcenia kaplariskie. Po6r6d nowowyswigconych byl tak2e ks. Piotr Niemczyk, kt6ry w naszej parafii odbywal wielkopostnq praktyke diakohska. Czerwiec' rozpoczeto budowq budynku gospodarczego pzy plebanii pielgrzymka Jana Pawla ll na Ukraing. Na spotkanie z Ojcem Swigtym wyruszyla spora grupa Polak6w. Byli tam tak2e nasi parafianie. Brali oni udzial m. in. we Mszy 5w. beatyfikacyjnej ks. Zygmunta Gorazdowskiego, pochodzqcego z Sanoka. jubileusz 250-lecia parafii Zag6z. W uroczysto6ciach bral udzial Ks. Abp J6zef Michalik. uroczystosci do2ynkowe Swigtowali6my w dniu Wniebowzigcia NMP. Sierpiefi na prosbg ks. proboszcza do naszej parafii zostal skierowany drugi wikariusz - neoprezbiter ks. Wojciech Sabik z parafii Kro6cienko Wy2ne. W tym te2 czasie na pierwszy rok studi6w w pzemyskim Seminarium zostal pzyjety nasz parafianin Piotr Petka ks. proboszcz zostal odznaczony Srebrnym Kzy2em Zaslugi. Jest on symbolicznym podziekowaniem za zaanga2owanie w dzialalno6l na zecz suwerennej Polski, poszanowania praw spoleczehstwa polskiego i godno6ci osoby ludzkiej. 6 c

4 10.1 patronem Gimnazjum nr 2 w zag6zu zostal obrany prymas Tysiqclecia stefan Kardynal Wyszyhski. W uroczysto6ci nadania imienia i pzekazania sztandaru brali udzial pzedstawiciete wladz lokalnych, poslrwie i duchowni z Ks. Abpem J6zefem Michalikiem na czele. odslonigto tablice pamiqtkowq z cytatem - slowami patrona:,,nie wystarczy urodzi6 siq czlowiekiem. f 'zeba jeszcze byi czlowiekiem". Grudziefi rozpoczqla sig trwajqca 9 miesiqcy nowenna pzed nawiedzeniem Matki Bo2ei w znaku Jasnog6rskiego Obrazu w archidiecezji pzemyskiej zmarl ojciec ks. proboszcza. 6 grudnia w uroczystosciach pogrzebowych udzial wzigli nasi parafianie oraz delegacje ze Szkoly Podstawowej, Gimnazjum i Uzqdu Miasta i Gminy. ROK s Czerwiec ' Czerwiec Ks. Bp Stefan Moskwa udzielil Sakramentu Bierzmowania mlodzie2y z parafii: Nowy Zag6z, Pora2, Zag6rz i Zahutyri. Kandydaci przygotowywali sie popzez cotygodniowe spotkania wielkopostne i rekolekcje. 39 dzieci z naszq parafii po raz pierwszy w pelni uczestniczylo w Ofieze Eucharystycznej. byl to dzie6 modlitewnego spotkania rodzin z sanockiego okrggu Ruchu Domowego KoSciola. Rozpoczqte Mszq 5w., kontynuowane bylo w formie czuwania pod przewodnictwem ks. Artura Jafica z opraw t muzycznq pzygotowane przez naszq mlodzie2 z ks. Wojciechem Sabikiem. w Bazylice Archikatedralnej w Pzemy6lu ks. diakon Kzysztof Rzepka otzymal z rqk Ks. Abpa J6zefa Michalika Swigcenia kaplafrskie pze2ywalismy Dni Kultury chzescijariskiej poqczone z obchodami 25jecia Miasta i Gminy zag6z. Dla uswietnienia tego wydazenia zorganizowano gminne konkursy piosenki i poezji religijnej, wystawy piezentujqce dorobek artystyczny lokalnych tw6rc6w oraz fotograficzny zapis historii Zag6za. odbyly sig tak2e dyskusje z udzialem zaproszonych gosci oraz uroczysta sesja Rady Miasta. Wydano pamiqtkowy medal oraz zbi6r grafik p. Zbigniewa Osenkowskiego. w tym dniu ks. neoprezbiter Kzysztof Rzepka po raz pierwszy sprawowal Mszq sw. w kosciele parafialnym. Homilig wyglosil ks. Bartosz Rajnowski. tozpoczety sie kolejne prace pzy kosciele parafialnym. jubileusz 25jecia kaplaristwa ks. J6zefa Kasiaka, proboszcza parafii pw. wniebowziqcia NMp w Zag6zu. Wyjqtkowymi go56mi na tej uroczystosci byli Rodzice Jubilata. Okoliczno6ciowa homilie wyglosil ks. proboszcz Eugeniusz Dryniak. pielgzymka dzieci piemszokomunijnych do sanktuarium Matki Bo2ej w Kalwarii paclawskiej. w naszej parafii powstaje kolo Katolickiego stowarzyszenia Mtodzie2y. prezesem wyorany zostal Piotr Kucharski, zastgpcq Joanna Bochnak, a sekretazem paulina Koczot. 4

5 30.06 Lipiec Lipiec Sierpiefr Sierpiei 7.O Listopad Ks. Abp J6zef Michalik dokonal zmian wikariuszowskich. Ks. Wojciech Sabik zostal skierowany na studia katechetyczne na Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Na jego miejsce pzybyl 1.07 ks. Boguslaw Kamihski z Sarzyny. tozpoczeh/ sie pr ce pzy ukladaniu posadzki w naszym kosciele. praca nadzorowaf p. Adam z Pihczowa. Tradycyjnie pomagali panowie z grup parafialnych. R6wnoczesnie ukladano posadzkg na ch6rze - tam pracami kierowal p. Mieczysfaw Kucharski. Za kosciolem zas wykuwano i zabezpieczano zbocze. fu porzqdku dogledal p. Kazimiez Gotda. w tym miesiecu na emeryture odszedl probosz cz z Pora2a ks. Edward FeruS. w XXll pieszej pielgzymce na Jasnq G6rg brala udzial mlodzie2 z naszej parafii. podczas imprezy,,rykowisko 2002" Prezes Wojew6dzkiej rady t_owieckiej wrqczyl ks. proboszczowi Brqzowy Medal Zaslugi Lowieckiej - odznaczenie przyznawane pzez Naczernq Radg t-owieckq w Warszawie. UroczystoSi Wniebowzigcia Matki Bo2ej i dziqkczynienie za plony. pielgrzymka Jana Pawla ll do Polski. Jej haslem byly slowa zaczerpniqte z encykliki:,,869 bogaty w milosierdzie". W czasie tej wizyty papie2 konsekrowal sanktuarium Bo2ego Milosierdzia w Krakowiet-agiewnikach oraz beatyfikowal przemyskiego kaplana ks. Jana Wojciecha Balickiego. dzis odbylo siq uroczyste podniesienie relikwii bl. Jana Wojciecha. Ceremonialnie wniesiono do Archikatedry przemyskiej okazaly relikwiarz z doczesnymi szczqtkami nowego Blogoslawionego. archidiecezja przemyska przyjmuje kopig Cudownego Obrazu Matki Bo2ej Jasnog6rskiej. Rozpoczyna sig niezwykly czas peregrynacji Matki Bo2ej po naszych parafiach. nasza parafianka s. Dorota Samek otrzymala habit w zgromadzeniu SS. Urszulanek. nasz lektor Jakub Zbiegiefr po calorocznej formacji odbytej praktyce wakacyjnej otrzymal z rqk Ks. Abpa J6zefa Michalika krzy2 animatora Rucha Apostolstwa Mlodzie2y. w Pora2u odbyl sig festyn parafialny, z kt6rego dochod przeznaczono na najbiedniejsze dzieci. Glownq atrakcjq byl mecz pilki noznej Ksieza contra Reszta Swiata. w dru2ynie ksiezy zagrali nasi wikariusze ks. Zbigniew Kuc i ks. Boguslaw Kamiriski. Mecz zakohczyl sie zwyciqstwem dru2yny ksig2y 2:1. w Mandalein seminary w chicago Swiqcenia diakonatu przyiql nasz parafianin Robert Marchwiany. Swigceh udzielil arcybiskup Chicago Kardynal Francis George OMl. w prezbiterium kosciola wykonanokna. Nad przebiegiem prac czuwal p. Henryk palasiewicz. GruCziei kosciol wzbogacil siq o nowe sprzety wykonane z marmuru: stojak pod paschal, stojak pod Swiece i pulpit pod Ewangeliaz. 5

6 weryjozel', ROK w naszym kosciele odbylo siq spotkanie rodzin nale2qcych do Ruchu Domowego KoSciola z rejonu sanockiego. Oprawg liturgicznq przygotowaly rodziny wsp6lnie z mlodzie2q z KSM. z inicjatywy ks. proboszcza w ko6ciele parafialnym odbyl siq koncert noworoczny zorganizowany przez Katolickie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne w Sanoku. Najpiqkniejsze polskie kolqdy i pastoralki Spiewal ch6r 5w. Cecylii przy akompaniamencie Zespolu Smyczkowego,,Con Amore" dzialajqcego przy sanockim Domu Kultury tegoroczne Spotkanie Mlodych odbpvalo sig w Sanoku pod haslem,,2 Mary1q adorujemy Oblicze Jezusa". Kwiecieh 17.O4 Kwiecieir 7nq Maj O tuz przed Wielkanocq parafia wzbogacila sig o marmurowq chrzcielnice, kt6ra dopelnila wyposa2enia prezbiterium. Wielki Czwartek to dzie6, w kt6rym Chrystus ustanowil Sakramenty Eucharystii i Kaplahstwa. W tym te2 dniu Ks. Abp wyni6sl naszego ks. proboszcza Eugeniusza Dryniaka do godno6ci pralata. rozpoczeto prace przygotowawcze do polo2enia posadzki w prezbiterium. Pierwszym etapem bylo wykonanie schod6w przy tabernakulum. Pracami murarskimi kierowal p. Stanislaw Fundanicz. w wieku 83 lat po 60 latach pracy na niwie Pahskiej odszedl po wiecznq nagrodq ks. pralat Kazimierz PyS, dlugoletni proboszcz parafii NSPJ na Posadzie. W ostatniej ziemskiej drodze towazyszyf mu Ks. Bp Adam Szal, ksig2a infulaci Adam Drwiqga i Stanislaw Zygarowicz, rodzina i zesze oarafian. w naszej parafii odbyla siq uroczysto6i I Komunii Swigtej. Ks. Bp Stefan Moskwa udzielil w naszej Swiqtyni Sakramentu Biezmowania mlodzie2y z pa.afii Nowy Zag6rz, Pora2, Zag6z i Zahutyri. rozpoczeto prace pzy kladzeniu posadzki w prezbiterium. Pracami kierowal ponownie p. Adam z Pificzowa pzy pomocy pan6w z grup parafialnych. niespelna 12 lat po dokonanej w Rzeszowie beatyfikacji Ojciec Swiety w Rzymie kanonizowal pzemyskiego Biskupa J6zefa Sebastiana Pelczara. W uroczystosci kanonizacji brala udzial du2a grupa pielgrzym6w z Polski, w tym takze z naszego dekanatu. w naszym ko5ciele mialo miejsce dekanalne spotkanie mlodzie2y bgdqce echem Spotkania. Mlodych. Modlitwq i refleksjg poprowadzil ks. Boguslaw Kamihski oraz pzybyli kaplani. nasz parafianin diakon Robert Marchwiany zakohczyl nauke i formacjq w USA i ottzymal z tqk Ks. Kardynala Francisa George'a Swiqcenia kapla6skie. 6

7 Lipiec swt, JOZEF w przededniu Nawiedzenia decyzjq Ks. Arcybiskupa ks. Zbigniew Kuc i ks. Boguslaw Kamiriski zostali przeniesieni na nowe plac6wki. Do naszej parafii za6 przybyli: ks. Roman t_obaza z Domaradza i neodrezbiter ks. Damian Piziak z Giedlarowei. podobnie jak w roku ubiegtym grupa mlodzie2y z naszq parafii wyruszyla pielgzymim szlakiem na Jasnq G6rg, by zanosid modlitwy przed oblicze Maryi. duchowe przygotowanie parafii do Nawiedzenia Maryi w kopii Jasnog6rskiego Obrazu prowadzil ks. J6zef Polchfopek. Wielu z nas podjglo dzielo duchowej odnowy i ofiarowalo -,dary duchowe", kt6re sq widomym znakiem kochajqcego serca i naszego zaanga2owania. Matka Bo2a Czqstochowska pzebywa ju2 w naszej parafii. To czas wielkiej i wytqzonej modlitwy polqczonej z czuwaniem przy Jasnog6rskiej lkonie. Uroczystosci powitania pzewodniczy przemyski metropolita Ks. Abp J6zef Michalik. Swiqto Matki Bo2ej Zielnej tradycyjnie ju2 jest okazjq do dzigkczynienia za plony. do pzemyskiego Seminarium zostal przyjqty na pierwszy rok studi6w nasz parafianin Piotr Kucharski Dzieh Papieski - uczniowie naszej szkoly przedstawili program artystyczny, nad przygotowaniem kt6rego czuwaly panie Herbetko, Frqczek, Rudy i Wolahska. W programie znalazly sie fragmenty poezji Ojca Swigtego, prozy ukazujqcej jego 2yciorys i wa2nych przeslan Papie2a do wszystkich narod6w 6wiata rocznica wyboru na stolicq Piotrowq Ks. Karola Kardynala Wojtyly. Jako 264 nastqpca 5w. Piotra przyjql imie Jana Pawla ll. W dniu srebrnego jubileuszu pontyfikatu cala Polska otacza go swoja modlitwq w uroczysto56 Niepokalanego Poczgcia NMP w naszej parafii rozpoczgla sie Mala Peregrynacja - nawiedzenie rodzin pzez Matkg Bo2q w obrazie Pani Zag6rskiej. Jest to jednoczesnie dziefr wielkiej radosci - nasz parafianin kl. Piotr Petka pzywdzial szatg duchownq. Przygotowano na podstawie kroniki parafialnej. W zadoczonym tramwaiu - Czy bqdziesa synu, zawsze wiem),m i kochajqcy mationkieml nrlodzieniec ust4pil mieisca - pyta ksiedz pana mlodego. starszei pani. Pani zemdlarh - Bgdzie, bqdzie - odpowiada szybko panna nrloda. z wraienia. Gdy iui doszta do Rozmowa plotkarek siebie, podziqkowah ntfodemu - 9Fzala3 czfowiekowi. Modzieniec iui? Na lekcji religi dzieci rpuiq aniolki. Ksi4dz podchodzi dojasia; zemdlal z wraienia" - Nie $yszalam. -Jasiu, dlaczego narysoualel aniolka z trzenn skrrydhmi? - Dziwne, a sfyszahm, Jasio na to odpowiada: ze - A ciekawe sdzie widzial z dwonnl HUMOR

8 fuw"o?ol,onioe - oro pro nobis Tymi slowami Polska wielbi Maryje od wielu ju2 wiek6w, tak czesto modlec sie slowami Litanii Loretahskiej. Warto w miesiqcu Jej po6wieconym ptzyizee sig obecno6ci Maryi w historii naszego narodu. Polacy, jak 2aden chyba inny nar6d, umilowali Matke Zbawiciela i zawsze chcieli, by Ona byla Kr6lowq ich serc, Kr6lowq calej ziemi. I chocia2 wiele narod6w du2o wczesniej oglosilo Maryjq swojq Patronkq, Polska uczynila to w spos6b wyjqtkowo uroczysty i dostojny. Dnia 1 kwietnia 1656 r. kr6l pof ski, Jan Kazimiez, po Slubach zto2onych pzed cudownym obrazem Matki Bo2ej Laskawej, w katedze lwowskiej, udal sie procesjonalnie z calym dworem do ko5ciola oo. jezuit6w itam, w czasie nabo2ehstwa, kt6re odprawil nuncjusz papieski, proklamowal Maryje Kr6lowq Korony Polskiej, intonujec po raz pierwszy w Litanii Loretar:rskiej wezwanie: Kr6lowo Korony Polskiej, m6dl siq za nami. Szczeg6lnym uznaniem kr6lewskiej godno6ci Maryi byla uroczysta koronacja Jej Jasnog6rskiego obrazu, kt6rej dokonal w dniu 8 wze6nia 1717 r. biskup chelmiiski, Kzysztof Jan Szembek. Byla to pierwsza koronacja obrazu maryjnego w Polsce. W Xvlll ixlx w. powstawaly liczne bractwa Kr6lowej Polski. Tytul Maryi, Kr6lowej Polski stawal sie coraz bardziej powszechny. Dala temu wyraz tak2e konstytucja sejmowa z 1764 t., w kt6rej czytamy: Rzeczpospolita Polska stwierdza, 2e jest do swei Naj6wietszej Kr6lowej, Maryi Panny, w Obrazie Czestochowskim, cudami slynqcym, zawsze nabo2na i Jej protekcji w potzebach doznajqca. Uroczysto66 Maryi, Kr6lowej Polski niepzypadkowo obchodzona jest w dniu 3 maja. Biskupi, proszqc papie2a Benedykta XV o ustanowienie dla Polski takiego SwiQta, pragneli, aby pzynajmniej jedno zobowiqzanie 5lub6w kr6la Jana Kazimieza zostalo I dotzymane. Chciano podkresli6 lqczno66 nierozerwaf nq tego Swieta z sejmem czteroletnim, a zwlaszcza z uchwalonq dnia 3 maja 1791 r. pierwszq konstytucjq polskq. Wypelnila ona bowiem w swoich zalo2eniach czg66 Slubowafr z 1 kwietnia 1656 r. Okres zabor6w dla Polski i polak6w byl czasem wief kiego ucisku narodowego i religijnego. Zaborcy pragneli, aby slowo Polska wymazane zostalo z naszej 6wiadomo6ci. Zab.aniali te u2ywa6, wezwania Kr6lowo Polski. Polacy jednak ani przez chwile, czy to pod zaborami, czy w p62niejszych trudnych czasach, nie zrezygnowali ze swej tozsamosci narodowej i religijne.i, ito pomimo napierajecej fali najpierw germanizacji, potem komunizmu. Wymownym tego pzykladem stal sig rok W momencie kolejnego, straszliwego dla polski ieuropy zagro2enia, kiedy to wojska sowieckie stanety u granic Rzeczypospolitej, Episkopat polski, w imieniu calego narodu, dnia 27 lipca 1920 r. ponowit wyb6r Maryi na Kr6lowE Polski i oddal Jej caly nasz nar6d w maciezyiskq opiekq. Maryja, w tej trudnej! I \

9 dziejowej chwili, nie opu6cila swego wiernego ludu, czego wymownym dowodem byl Cud nad Wislq - odparcie znacznie liczniejszej i silniejszej armii sowieckiej spod Warszawy w sierpniu tego2 roku. Na prosbq Episkopatu Polski, papiez Pius Xl, dekretem z dnia 12listopada 1923 r. wyznaczyl swieto Kr6lowej Polski na dziefr 3 maja. W 1930 r.6wieto to otrzymalo wlasny formulaz mszalny i podniesione zostalo do rangi pierwszej klasy. W 1946 r. Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynala Augusta Hlonda odnowil na Jasnej G6ze akt poswiqcenia sie narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponowil r6wnie2 zlo2one przez krola Jana Kazimierza 5luby. Tak bylo te2 na Jasnej G6rze w 1956 r., w tzechsetne rocznicq slynnych Slub6w, gdy odnowiono Sluby jasnog6rskie pod nieobecno6c uwiqzionego w Komahczy Prymasa Polski, kardynata Stefana Wyszyhskiego. Akt ten byl rozpoczqciem programu odnowy narodu przed zbli2ajqcym sig Milenium. Wielka Nowenna i peregrynacja kopii Obrazu Jasnog6rskiego po wszystkich parafiach kraju SMETYJOZEF pzygotowac qczyzne do obchod6w Tysiaclecia Chrztu Polski. Milenium w 1966 r. mimo r62nych trudnosci czynionych przez 6wczesne wladze komunistyczne, nar6d obchodzil zjednoczony pod berlem swej Kr6lowej. Polacy wiele majq Jej do zawdziqczenia. Jej pomoc jest widoczna, szczeg6lnie w najnowszych czasach. Nie jest dzietem przypadku wyb6r na Stolice Apostolskq wiernego syna Maryi, Jana Pawla ll. Nie se dzielem pzypadku zmiany polityczne i gospodarcze w kraju: upadek znienawidzonego re2imu komunistycznego, powstanie Zwiqzku Zawodowego Solidarno6c, godne pzetrwanie stanu wojennego, kolejne pielgeymki Jana Pawla ll do ojczyzny - to tylko male wycinki dobrodziejstw zsylanych na nasz kraj przez jego Kr6lowq. Wykorzystano fragm. ksiq2ki Jana Urygi,,Nigdym Ja ciebie, ludu, nie rzucila" Kim jest ten, kt6rego Swieto tak radosnie obchodzimy w naszej parafii? Nie spos6b tego nie wiedziec, choe tak naprawdg niewiele posiadamy pewnych wiadomo6ci o 5w. J6zefie. Pewnych informacji o Sw. J6zefie dostarczajq nam tylko Ewangelie. Osobq Sw. J6zefa LWo zajmujq sig takze apokryty czyli pisma, kt6re nie weszly w sklad Biblii. Zbyt wiele wszakze jest w nich fantazji, by je mozna bylo traktowac powaznie jako 2r6dla, czy dokumenty. Sw. J6zef, kt6rego imie w jqzyku hebrajskim oznacza,,869 przydal", pochodzil z rodu kr6la Dawida. Wykazuje to Sw. Mateusz, kiedy podaje genealogig pzodkdw J6zefa (Mt 1,1-17). Sw. J6zef nie byl wedlug ciala ojcem Jezusa Chrystusa. Byt nim jednak wedlug 2ydowskiego prawa jako mazonek Maryi. Chocia2 wiec Mary.ja porodzila Panb Jezusa dziewiczo, to jednak wedlug otoczenia Sw. J6zef byl uwazany za Jego ojca. Tak go te2 czasem nazywaja Ewangelie (np. Lk 2,33.48i 4,22). Sw. Jdzef mieszkal zapewne w Nazarecie. Ewangelisci bowiem podajq, 2e J6zef wziql do siebie lvlaryje (Mt 1,19-20). A wiemy z tychze Ewangelii, 2e mieszkali w Nazarecie. Wedlug niekt6rych pisarzy koscielnych Maryja i J6zef zlo2yli Slub dozgonnej czystosci. Ewangelie wspominajq o,,braciach" i,,siostrach" Pana Jezusa. Tak jeszcze dzisiaj narody bliskiego Wschodu zwykv nazywac bliskich krewnych.,,bracia" i,,siostry" Pana Jezusa to zapewne synowie i c6rki bracisi6str Sw. J6zefa. Jaki byl zaw6d 5w. J6zefa? Hebrajski wyrcz charasz oznacza rzemieslnika, wykonujacego prace w drewnie, w metalu, w kamieniu. Sw. J6zef wykonywal zalem narzedzia codziennego uzytku, konieczne r6wnie2 w gospodarce rolnej; m69t byc r6wniez cieslq. I

10 SWI JOZEF Po raz pierwszy Ewangetie wspominajq o Sw. J6zefie z okazji jego zastubin z frl "ryiq (Mt JS;t tk;t3a), wedlug zydowskiego prawa dopelnilo sie ono przez podpisanie umowy mazehskiej oraz po wprowadzeniu po pewnym czasie poslubionej do domu mahonka. Poza tym momentem sw. J6zef jest wspomniany w Ewangeliach, kiedy wspominajq one poczecie pana Jezusa, spis ludnosci zatzqdzony ptzez cesatza Augusta, narodzenie chrystusa pana, ofiarowanie Go w Swiqtyni, poklon Trzech Mgdrc6w (Mag6w), ucieczkq do Egiptu i powr6t do Nazaretu. Pzy publicznym nauczaniu pana Jezusa jedynie wymienione jest jego imig. Wedlug tradycji sw. J6zel iu2 w6wczas nie zyl. chyba dlatego jest on uwa2anv za szczegolnego patrona dobrej Smierci - umarl wszak, majac przy swoim boku Jezusa i Maryje. lkonografia pzedstawia zwykle Sw. J6zefa jako starca, by w ten spos6b podkreslic dogmatycznq prawdg o dziewiczym poczeciu Pana Jezusa oraz o dziewiczym pozyciu Maryi z J6zefem. W rzeczywisto6ci jednak Sw. J6zef byl mlodziehcem w pelni urody i sil. Pisaze Kosciola swiqtego podkreslajq, 2e do tak wielkiej godno6ci, Opiekuna pana Jezusa, Oblubierica NajswiQtszej Maryl i 2ywiciela - Glowy Najswietszej Rodziny, powotal pan 869 mg2a o niezwyklej cnocie. Dlatego slusznie stawiaja oni Sw. J6zefa na czele wszystkich Swigtych parskich, a KoSci6l obchodzi jego doroczna pamiqtke, mimo Wielkiego postu, jako uroczystosi. O 5w. J6zefie pierwszy pisal Sw. Hieronim (t 420), a pierwszy o nim traktateologiczno-ascetyczny napisal slynny uczonyieolog Jan Gerson (t Szczeg6lnym nabo2efistwem do Sw. J6zefa Wt62niala sie 5w. Teresa z Avila (t 1S8Z). Z catym zaanga2owaniem szetzyla ta Swigta kult Swietego J6zefa stowem i pismem. Twierdzila, Ze o cokolwiek prosila pana Boga za przyczynq 6w. J6zefa, zawsze to otrzymywala. Jego te2 obrala za gl6wnego patrona zreformowanego przez siebie zakonu karmelitanskiego. Sw. Jan Bosko (+ 1SS8) dal 6w. J6zefa za patrona swojej mlodzie2y zemie6lniczej i zalo2yl w6r6d niej stowazyszenie 5w. J6zefa. Sw. Leonard Murialdo (t 1900) zalozyl nowq rodzing zakonnq pod wezwaniem 5w. J6zefa (i6zefit6w). papiez Jan xxlll, kt6ry na chrzcie swietym otzymal imiq J6zef, da+qczyl imig 5w. J6zefa do kanonu Mszy swietej (pierwsza modlitwa eucharystyczna). Wydal r6wnie2 osobny list papieski, zalecajqcy szczeg6lne nabozenstwo do teg02 niebieskiego Oredownika ( 1961). Gdy chodzi o 6wieto liturgiczne sw. J6zefa, to po raz pieruszy spotyl(amy sie z nim w wieku tv w klasztorze sw. Saby pod Jerozolima. Na zachodzie zaczelo powoli przyjmowae siq od wieku vlll. Do brewiaza i do mszalu rzymskiego wprowadzil to swiqto dopiero papie2 Sykstus lv (1479), a papiez czegorz XV ( ) rozszerzyt je na caly Kosci6l Na poczqtku wieku XIX ptzelo2eni generalni 43 zakon6w wystqpili do Stolicy Apostolskiej z prosba o ustanowienie osobnego swieta opieki Sw. J6zefa nad Kosciolem chrystusa. papie2 pius lx przychytit sie do prosby i ustanowil to Swieto (1847). Papiez Pius Xll zni6sl to Swieto, a w jego miejsce wprowadzil swieto nowe tej samej klasy na dzieh 1 maja,,sw. J6zefa Pracownika". Tak pozostalo dotqd. Papiez Benedykt XV do Mszy swietej, w kt6rej sie wspomina sw J6zefa, dolqczyl osobnq o nim prefacie (1919). Leon xttt (+ 1903) wydal pierwsza w dziejach Kosciola encyklikq o 5w J6zefie. wreszcie 3w. Pius x zatwierdzilitanie do 5w. J6zefa do publicznego odmawiania. calv mazec jest poswiecony szczeg6lnej czci 5w. J6zefa, a w tygodniu kazda 6roda. Lo

11 swtetyjozef Ma r6wnie2 5w. J6zef swoje sanktuaria. Najwigksze z nich jest w Kanadzie w Montrealu. Powstalono w roku Dzisiaj liczba pielgrzym6w dochodzi rocznie do 1,5 miliona. Bazylika Sw. J6zefa mo2e pomie6cii wiernych i posiada 61 dzwon6w. Cudowna figura 6w. Jozefa dostqpila chwaly koronacji koronami papieskimi w 1955 roku. Wiefe kraj6w obralo sobie Sw. J6zefa za pattona. Tak np. uczynity katolicka Kanada (1624), Czechy (1655), Austria (1689), Hiszpania (1679), Portugalia (1744) itd. Podobnie te2 uczynilo wiele diecezji i miast. W Polsce kult 5w. J6zefa datuje sig od pzelomu wieku Xl/Xll. Ju2 wtedy bowiem w Krakowie obchodzono jego Swigto pod datq 19 marca. WyprzedziliSmy wiqc pod tym wzglgdem wiele pafrstw i diecezji. Najwiqkszy jednak rozw6j nabo2ehstwa do 5w. J6zefa przypadal w Polsce na wiek XVll ixvlll. Propagowaly je przede wszystkim zakony wizytek i karmelit6w. W roku 1645 ukazaly siq godzinki ku czci 5w. J6zefa, a w roku 1685 wyszla drukiem piemsza rozprawa teologiczna o 6w. J6zefie, napisana przez Jana Chryzostoma Ruciefrskiego. Z wieku XVll pochodzi najwigksze sanktuarium 5w. Jozefa w Kaliszu. Pierwsza wzmianka o czci znajdujqcego sie tam obrazu io doznanych laskach pochodzi z roku W roku 1768 prymas polski Wladyslaw Aleksander t ubiefiski, oglosil urzqdowobraz w Kaliszu za cudowny. Papie2 Pius Vl wydal dekret zezwalajqcy na koronacjq obrazu (1783). Odbyla siq ona dopiero w roku W roku 1963 odbyla siq uroczysto6c nalo2enia pier6cienia na obraz 5w. J6zefa w Kaliszu. Ofiarowal go ojciec Swiqty Jan XXlll. Podobny pier6cieir ofiarowal wczesniej papie2 5w. Pius X (+ 1914). Papie2 Pawel Vl ofiarowal do kolegiaty ornat, w kt6rym sam najpierw odprawil Mszq Swiqtq ku czci 5w. J6zefa. Od roku 1969 sanktuarium kaliskie stalo sig centrum kultu 5w. J6zefa w tym znaczeniu tak2e,2e zaczqto gromadzii wszelka dokumentacjg zwiqzanqz kultem 5w. J6zefa. Kaplani polscy, uwigzieni w Dachau, zlo2yli Slub, 2e jesli z obozu Smierci wyjdq wolni, co roku bgdq pielgzymowa6 do Kalisza w podziqce. Tak czyniq dotqd. Jak bardzo popularny w Polsce jest kult Sw. J6zefa, Swiadczy o tym, 2e a2 264 ko6ciol6wystawiono w naszej Ojczy2nie ku Jego czci. WSr6d nich wyr62nia siq ko5ci6l w Kzeszowie, w kt6rym znany artysta Slqski, Michal Willman, w roku 1692 umie6cil 15 du2ych i 13 mniejszych obraz6w, przedstawiajqcych 2ycie 5w. J6zefa i Jego chwalg. W roku 18185w. J6zef zostal ogloszony patronem gl6wnym diecezji kujawsko-kaliskiej. Powstaly w Polsce 4 rodziny zakonne pod wezwaniem 5w. J6zefa. Tak2e diecezja wloclawska obrala sobie 5w. J6zefa za patrona. Podobnie uczynila i diecezja l6dzka. Ko5ci6l wyni6sl do chwaly oltazy pod imieniem J6zela: 23 Swiqtych, 4 blogoslawionych il blogoslawionq; lqcznie 28 os6b. lmig 5w. Jozefa nale2y do najczg6ciej spotykanych w Polsce. Onomastyka wymienia a2 327 mie)scowosci w naszym kraju, kt6re zapo2yczyly swoje nazwy od imienia 5w. Jozeta, a Julian Krzy2anowski wymienia 29 przysl6w, zwiqzanych z dniem lub imieniem 5w. J6zefa. Podano za,,swigci na ka2dy dzieri" ks. Wincentego Zaleskiego sdb ODDANIE SIE POD OPIEKE SWIETEGO JOZEFA Pomnij, o najczystszy Oblubieicze Maryi, o m6j najmilszy Opiekunie, J6zefie 6wiqty, 2e nigdy nie slyszano, aby ktokolwiek wzywajqc Twej opieki, Twej pomocy blagaj4c, pozostal bez pociechy. Tq ufnoscia ozywiony przychodzq do Ciebie i z calq Zarliwoscia ducha Tobie sie polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale jq uslysz laskawie i wysluchaj. Amen. l4

12 *rwlcie t&i umojone Nabozehstwo majowe poczqtkami swymi siega niemal poczatk6w Kosciola. Znane bylo najpiem w Ko6ciele koptyjskim. W miesiqcu Kiahc, przypadajacym na czas naszego grudnia, lecz co do rozkwitu przyrody, odpowiadajqcemu naszemu majowi, zbierano sig na wsp6lne modlitwy ku czci Matki Bo2ej. O nabozeistwie takim wspomina Sw. Cyryl Aleksandryjski. Z biegiem czasu zwyczaj wspdlnego wystawiania Maryi Wzez modlihvy, hymny i piesni stat sie powszechny w Ziemi Swigtey, w Syrii, w Nilale.j Azji i Grecji. Jego rozkwit nastqpil w wiekach Xll-XlV, ustanowiony nawet prawami Swieckimi, kiedy to cesarz Andronik (12g2-1328) polecil go sprawowad jak najuroczysciej w sierpniu. Wielu gorecych czcicieli lvlaryi bolalo nad faktem, 2e szatan korzysta z piekna wiosny dla zguby moralnej czlowieka. PragnQli oni, by miesiqc maj po5wigcii wlasnie Matce Bozej, najbardziej czystej istocie. Jednym z pierwszych, kt6ry poddal taka propozycje, byl kr6l hiszpahski Atfons x ( \. on to napisat wspaniale utwory poetyckie, w kt6rych zap'aszal do wsp6lnej modlitwy ispiewu na czes6 Maryi. Wlasnie dzigki temu poboznemu krdlowi Hiszpanie pierwsi zaprowadzili odprawianie maryjnego nabozehstwa w ma1u rzwyczaj gromadzenia sig wieczorami w ko6ciolach orcz ptzy kaplicach przydro2nych. Drugim wielkim propagatorem nabozefistwa majowego na Zachodzie Europy byl bt. Henryk Suzo, kt6ry sam wyplatal w maju z najpiqkniejszych kwiat6w wiehce iozdabial nimi obrazy ifigury Matki Bo2ej. W wieku XV ixvl nabozenstwo to praktykowane bylo w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Srodkowej oraz w Nadrenii iltalii. Wielkim propagatorem nabozeftstwa byl Sw. Filip Nereusz (t 1595). Dominikanie wloscy, zwlaszcza w Fiesole, zaczeli na poczatku XVll wieku propagowa6 nabozeistwo majowe w6r6d mlodziezy zakonnej. W tym celu powstalo nawet specjalne stowarzyszenie zwane Comunella. Ojciec Hanibal Dionisi TJ wydal w Weronie w 1725 r. wspaniale dzielo, w kt6rym zebral r6znorodne. przyklady oddawania czci lvlatce Bo2ej w tym wlasnie miesiqcu. Ksiqzka ta w ciqgu 70 lat miala a2 18 wydah. Podobny zbi6r r6znych form nabozehstw majowych poleczony z majowymi rozwazaniami wydal w 175g r. O.F. Lalomin TJ. Ksiq2ka przetlumaczona na jezyk francuski ptzyczynila sie do rozpowszechnienia tego nabozenstwa we Francji, a p62niej w Niemczech. Wielkim apostolem nabozeristw majowych byl jezuita, o. Alfons l\4azzorelli, kt6ry miedzy innymi z prosbq o szybkie zaprowadzenie takiego nabo2enstwa w Kosciele, wydal list otrivarty do wszystkich biskup6w ltalii. Papiez Pius Vll, widzqc, ze nabozenstwo takie moze przyniesc wielki pozytek wternym, pozwotit ojcu Mazzorellemu zaprowadzii je w Rzymie, nadajac mu odpust zuperny. Do Polski nabozeilstwo majowe dotarlo w 1837 r., odprawiane najpierw w plocku, Toruniu, Nowym Sqczu i Krakowie W roku 1852 zostalo po raz pierwszy uroczyscie odprawione w kosciele Sw. Krzy2a w Warszawie iod tej chwili szybko zawgdrowalo do najbardziei odleglych zakatk6w kraju, tak, 2e juz po 30 latach znane byto w kazdej parafii. Wielkimi propagatorami nabo2eistwa majowego byli znani kaznodzieje, pisarze, dzialacze katoliccy, a miedzy innymi, ks. A Jetowiecki, kapucyn o. Prokop, ks. J. Kloczkowski, ks. Stanislaw Ulanecki, a szczeg6lnie wielki misionarz t2

13 SWI TYJOZEF a szczeg6lnie wielki misjonarz ludowy, ks. Karol Boloz Antoniewicz, kt6ry wydal specjalne nauki majowe izbior piesni pl. Wianek majowy z n4batdziel chyba znanq piesniq jego autorstwa Chwalcie laki umajone. Teologowie, kt6tzy bez reszty zaufali milosierdziu Matki NajswiQtszej i posiedli glgbokq zna.jomosi dusz ludzkich, twierdze, 2e nabo2e6stwo majowe jest szczeg6lnie cenne dla 2ycia wewn?trznego chrzescijanina idla grzesznik0w. PRZYPOMINAMY!!! Nabozehstwa majowe w naszej parafii w dni powszednie odbywajq sig w ko6ciele pzed Msza 5w. o a w niedziele pod Krzyzem Jubileuszowym o godz SERDECZNIE ZAPRASZAMY Z ZYCIA PARAtrTI Parafia, jak ka2dy 2ywy organizm zmienia siq - rosnie, dojrzewa, przemija. Poni2ej znajdziemy gar36 wiadomo6ci o takich wla6nie zmianach w parafii nowozag6rskiej. Zmienilo sig niejednokrotnie kolegium kaplafiskie w naszej parafii. Oczywi5cie funkcjq proboszcza (i dziekana dekanatu Sanok ll) spelnia ciqgle ks. Eugeniusz Dryniak. Tzeba tylko dodai, 2e w Wielki Czwartek 2003 roku zostal ptzez Ks. Abpa J6zefa Michalika mianowany pralatem - serdecznie mu gratulujemy po raz kolejny. Funkcjg wikariuszy w tym czasie pelnili: ks. Zbigniew Kuc ( ), ks. Wojciech Sabik ( ), ks. Boguslaw Kamiiski ( ). Obecnie ks. proboszczowi pomagajq (a przynajmniej staraje sie nie przeszkadzaf... O) ks. Roman t-obaza iks. Damian Piziak. Nie spos6b tez pominec ks. ltzysztofa Rzepki, kt6ry w roku 2002 otzymal 6wiqcenia kaplafrskie, ks. Robefta Marchwianego, wyswigconego na kaplana w roku 2003 oraz naszego,,narybku": kl. Piotra Petki ikf. Pioha Kucharskiego. Zyczymy im wiele wytrwaio6ci ilask na drodze kroczenia ku kaplaistwu.

14 Popeez Sakrament Chrztu Sw. do Ko6ciola Swietego Weronika Anna Wojto6 Dawid Haduch Julita Magdalena Kozubek Wiktoria Anna Ploski Dawid Wojciech Dqbrowski Mateusz Piotr Mika Jakub Pawel Pelczar Adam Wrona Aleksandra Gabriela Urban Jagoda Wiktoria Cegiel Filip J6zef Mi6ko Wojciech Janusz B4bel lzabela Anna J6zefek Anna Karolina Gacek Mateusz Wojciech Sliwka Maciej Pawel Pietrasz Tomasz Adam Plesniarski Wiktoria Maria Wcislo Antoni Leon Krawczak Katarzyna Weronika Szot Justyna Anna Szczepek Bartosz Jan Czapor Kacper Kowalewicz Julia Wanda Kzywda Pzemyslaw Olenicz Aleksandra Weronika Krzysik Kacper Jakub Gajda Krystian Ryszard Pach 1.4 zostaly wlqczone dzieci: ' ' 'l O 't Martyna Teresa Kruczek Klaudia Weronika Mazur Natalia Cwynar Agnieszka Angelika Solopatycz Adam Jedruch Gabriela lrena Dziwisz Aleksandra Dot2ycka Dominik Jakub Sitek Szymon Piotr Marszalek Barbara Bindas Anita Gabriela CzeMi6ska Filip Marcin Rychlewski Tadeusz Kamil Urban Grzegorz Kacper Halisz Angelika Agnieszka Szydlak Dawid Walenty Marzec Dawid Szymon Ziaja Jakub Marcin Pasaor Jakub Czeslaw Gagatko Joanna Trzaska Mateusz Gtowacki Karolina Kapalska Grzegorz Pawet Truszkiewicz Dagmara Maria Smialek Jeremiasz Stabryla Julita Anna Zytka Natalia Jadwiga Rachwalska Marta Teresa Wojtoh Aleksandra Kalar4na Kr4wda Szymon Pawel Premik Karolina Wiktoria Husak Oliwia Weronika Tworzydlak Natalia Maria Jeziomy Mateusz l\raslany Anna Maria Podkalicka Bartlomiej Andzej Husak Damian Jan Welc KrzysAof Krzywdzik Julia Wiktoria Finik Daria Czeslawa Urban Sara Maria Pach co1 28.A.2co1 28.U.2W1 Zwiqzek mazeiski zawarlil 't 't 't ' 't 't Joanna Magdalena lgpcja i futrr Krzyvida Barbara Renab Kuczma i Marek Roman Szot Anna Maria Sup iakadiusz Marzec Dorota tutna Kodan i Marcin lgnacy Sudek

15 o o o o o o o cf,2 1.U u U.2W O8.2cf cf U co Ewa KatarzynaTokz i Grzegoz Pasztrr Andzej 23.m.2001 C,elina Ulszula Geza itomasz Pawel Dziwik Maborzab Babara Phek i Wojciatr Debrowski Aldona h^,ona Nicpori itomasz Pawel Guzik Agnies/ Kazimiera Kuzio ijan Jedruch Ewelina Monika Nilahko\nska ijakub Lukasz Cegiel Jolanta Beata Wachel i t-ukav Krawczak Marek Anih Agab Wohn i Baruomiej Jakub Bla2ov\6ki lwona Joanna Sbch i Adam Grzegoz lzdebski Emilia Skornorowska i Tomasz Zuzat'tski lzabela Beata N.4adej i J6zef Mariusz Pi doh Magdalena Swidnicka ijacek Gzegoz Bury lvlagdalena Anna lvlazur i Pavvel Mariusz Rychlewski Marzena Anna Mindur i Janusz J6zef Gajda Agnieszka Pudelska itomasz Struzik Aldona Agnieszka CiemiQga i Krrysztof Piotr Dara Ewa Jolanta Lubecka i MacjejAndzej Get Joanna Barbara Galant i Henryk l(apalskj Agnies2ka Magdalena Husak igrzegoz Krrysztof Krrywda Aleksandra lrena Mi6ko i Jacek Andzej DroZdz Magdalena Marta Czapor i Bartogz Jan Adamski Magdalena Hunia i Tonrasz Krzysztof kztwdak Anna l\.4aria SzmM Zagorski i N.4ariusz Andzej Doota lvlaria Bryndza i Lukasz Zobrov/ski Sylwia Bogusla\ra Pitycz i Dariusz Atur G6reck Joanna Bahczak i Lestaw Shnislaw Latusek Monika Ryniak iwojciech Tomasz Kapalski Parvqa Wadaw Toczek J6zefa Fundanicz icrzegoz Barbara Manbla Lubecka i Vl/rtold Roman iwterv"ttjzer Po trudach 2ycia odeszli po nagrode do Pana: 7.O 't7.o O O 't Wadyslaw Slotwifiski Edward Gucwa Maria Kruczek Janusz Dufrat Regina Miszczyszyn lrena Gloss Stefan Garbowski Adam Kawalkiewicz Maria Balbina Masio Maria Kurek Franciszek Fornal Zygmunt Szczepanik Franciszek Dufrat Antoni Buszynczak Roman Balowski lrena Swistacka Jozefa CiemiQga Tadeusz Urban Jaroslawa Pokorska Petronela Anna Chomiszczak Helena Gadomska Henryk Ciuk Aldona Mqdry lvlaria Scieszka Bolestaw Galkowski Gabriela Pasztor Andrzej Dobosz Jezy Mqdry Wladyslaw Stasiczak Danuta Kocaba-Stasie6ko Eustachy Kilyk Jan Kardasz Zofia Piegdoh Angelika Agnieszka Szydlak Wodzimiez Lega Kazimiera Galkowska Edward Trzciniecki Stanislaw Zag6rski Anna Barbara lvladkowska Swiqch Ilonrka Woleia Gondela i Hubert Ogarek L5

16

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

J U B I L E U S Z 1 0 - L E C I A W N O W E J S Z K O L E

J U B I L E U S Z 1 0 - L E C I A W N O W E J S Z K O L E Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest; nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli sie z innymi. Jan Paweł II TAK BYŁO Stary budynek szkoły 1864-1994 ZMAGANIA O BUDOWE NASZEJ

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Stowarzyszenie katolickie modlitwy Modlitwy duchowego i NS NMP Eucharystycznej Apostolstwa Modlitwy Ofiarowania -misyjna z kultem Eucharystii Ikonografia namalowany

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kolejna edycja Gminnego Konkursu Literacko Plastycznego

Kolejna edycja Gminnego Konkursu Literacko Plastycznego Kolejna edycja Gminnego Konkursu Literacko Plastycznego,,Jan Paweł II Święty z naszych stron już na nami! 19 maja o godzinie 11.00 w naszej szkole rozpoczęło się uroczyste podsumowanie konkursu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Opracowanie s. Janina Samolewicz SJE GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 29 grudnia 1902 Ks. dr Jerzy Matulewicz został mianowany profesorem Seminarium Duchownego w Kielcach z wykładami prawa

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę nr 2 (2) maj czerwiec 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę Wtorek 15 kwietnia 2014 Pierwsze spotkanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ROK 2012 Luty 9-10 lipca

ROK 2012 Luty 9-10 lipca ROK 2012 Luty Zwolnienie z powierzonych obowiązków w parafii mianowanego proboszcza, przebywającego na urlopie zdrowotnym, pismem z dnia 20 marca 2012 roku. Obowiązki administratora parafii, pełni ks.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI L.P. DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI JUBILEUSZ Listopad 2016 1. 27. 11. Rocznica Sakry Ks. Bpa Piotra Gregera 2. 27. 11. 24. 12. Jubileuszowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z księgi bierzmowanych

Zestawienie z księgi bierzmowanych Bierzmowanie pn 14 XII godzina 18 00. śeby być dopuszczonym, trzeba: znajdować się na poniŝszej liście i nie mieć zaległości mieć uzupełnioną i podpisaną ksiąŝeczkę Dokumenty będą przyjmowane w zakrystii

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce w klasach I-III kl. I kl. II 1. Karol Bajger- Ryba 1.

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r.

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r. Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 05.10.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.182 1 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2015 1. Dziś przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. -Modlitwa za ++ na cmentarzu komunalnym o godz. 14 30,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 Zasób Wskazania i normy dotyczące poszczególnych okresów liturgicznych Obchody ogólnopolskie Numery stron w czterotomowym wydaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz pracy na rok 2006/ śr 6 pt g Adoracja; godz Spotkanie KSM-u ( Ojciec )

Kalendarz pracy na rok 2006/ śr 6 pt g Adoracja; godz Spotkanie KSM-u ( Ojciec ) Wrzesień Październik 1 pt g. 19.15 - Spotkanie KSM-u (temat: zapoznanie 1 ndz Sesja Krajowej Rady - zakończenie się z rocznym kalendarzem pracy) 2 sob 2 pon 3 ndz 3 wt 4 pon Rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina.

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina. L.P. Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus Ul. Ostrobramska 72 04-175 Warszawa Dzień i godzina 1. 10.01.2015 godz. 15.00 Kalendarium 2015 Parafia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

XIII EDYCJA KONKURSU

XIII EDYCJA KONKURSU XIII EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ORGANIZATORZY: POD PATRONATEM J.E. Ks. Bp. DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ dr GRZEGORZA KASZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PARAFIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI średnie ocen 5 4,5 4 4,53 4,15 4,57 4,33 3,93 3,5 3 średnie ocen 2,5 2 1,5 1 IV a IV b V a V b VI Uczniowie

Bardziej szczegółowo

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr.

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr. Niedziela 5 lutego 2012; V Niedziela Zwykła 07:30 - Różaniec 08:00-1. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz pomoc i pracę duszpasterską w minionych latach z prośbą o

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r.

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum Na podstawie art.13 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o referendum

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00 Regionalne Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tucholi istnieje od 1997 roku. Z inicjatywy członków naszego Koła od 7 października 2000 roku odprawiane są Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, o które Matka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r.

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r. Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 1 2014r. Dzień Miejsce Godzina Wydarzenie 3 maja 3 maja 3 maja 3 maja Jarocin, parafia Chrystusa Króla 20.00 Powitanie

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. ( Mk 1, 15)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Okazja do spowiedzi św. była w dni powszednie przed mszą św. oraz w Pierwszy Piątek Miesiąca.

Okazja do spowiedzi św. była w dni powszednie przed mszą św. oraz w Pierwszy Piątek Miesiąca. Sprawozdanie z życia parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie n. Wartą za rok 2016 1. Życie duszpasterskie: Na podstawie przeprowadzonych liczeń udział wiernych w niedzielnych praktykach religijnych wyniósł:

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

VI MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO

VI MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO VI MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM RYTRO 10 LUTY 2010 Lista oficjalnych wyników Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy KL I - II Dystans - 400m Nazwisko i imię Urodz Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Ekumeniczny Kalendarz Zielonoświątkowy 2016

Ekumeniczny Kalendarz Zielonoświątkowy 2016 Ekumeniczny Kalendarz Zielonoświątkowy 2016 Ekumeniczne wydarzenia w roku 2016, w których niektórzy Zielonoświątkowcy mogą wziąć odział. Użycie zdjęć wg zasady FAIR USE. ...przyjęcie chrztu w 966 r. było

Bardziej szczegółowo

NASZ RODAK PAPIEś. NASZ PAPIEś JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY PRZEZ WSZYSTKICH TAK PODZIWIANY... LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO

NASZ RODAK PAPIEś. NASZ PAPIEś JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY PRZEZ WSZYSTKICH TAK PODZIWIANY... LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO IV KONKURS LITERACKI LP IMIĘ, NAZWISKO KLASA, SZKOŁA TYTUŁ OPIEKUN 1. FRANCISZEK PROŃCZUK III SP 1 W PUŁAWACH 2. GABRYSIA PIKUŁA III SP 1 W PUŁAWCH 3. MICHAŁ WOSZCZYK III 4. KATARZYNA KORPYSA II 5. MARTYNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 - Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało. Z tej okazji za nawiedzenie naszego kościoła można zyskać odpust zupełny

Bardziej szczegółowo

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ XV EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POD PATRONATEM J.E. Ks. Bp. DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ dr GRZEGORZA KASZAKA ORGANIZATORZY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PARAFIA

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE INTENCJE MSZALNE 27.03. - 2.04.2016 NIEDZIELA, 27.03. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 6 00 1) W intencji żyjących i ++ Parafian 2) Za ++ rodziców: Janinę i Ignacego 3) Za + mamę Janinę DYŻEWSKĄ

Bardziej szczegółowo

MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV

MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV Poznani Oliwianie s. 11 w n u m e r z e : Matki z Pisma św. s. 16 MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV Miesiąc Matki Boga od redakcji Przygotuj się do Liturgii Uroczystość Wniebowstąpnienia Pańskiego, 12 maja:

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻ AJANA PAWŁA II W CHORZELACH ABY GODNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się! Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego.

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się! Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi świeckich, którzy we współpracy z hierarchią kościelną realizują misję apostolską Kościoła. Jesteśmy w Akcji Katolickiej, bo sam Papież Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo