, *-T. el {t. . trr. ,,.1i. r*, rff l1i 3 T- l t!. r \. 1,.. ^'P." t.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", *-T. el {t. . trr. ,,.1i. r*, rff l1i 3 T- l t!. r \. 1,.. ^'P." t."

Transkrypt

1 , *-T el {t. t rrc1 bl 3 T- t! *. trr,,.1i. r*, rff l1i!' t l t!. t\ -f ti,r t r \. I 1,.. ^'P." t.

2 I 2 2-B I 9 I3 I4 I6 I6 I Mqowe Kalmfurium uroczysto66 6w. J6zefa Rzemieslnika - odpust parafialny, suma odpustowa o godz rocznica objqcia Archikatedry pzemyskiej pzez Abpa J6zefa Michalika Tydziei Modlitw o powolania kaplar,rskie i zakonne UroczystoSc Najswietszej Maryi Panny, Kr6lowej Polski, gl6wnej Patronki polski iarchidiecezii pzemyskiej wspomnienie 5w. Floriana - Swiqto patronalne stra2ak6w Swigto 5w. 5w. Apostol6w Filipa i Jakuba Uroczysto6i 5w. Stanislawa, biskupa i mgczennika, patrona polski I Komunia Swiqta w naszej parafii 23 rocznica zamachu na Ojca Swigtego Jana pawla ll Swiqto 5w. Macieja Apostota dzieri modlitwy w intencji Ojca Swiqtego rocznica I Komunii Swigtej klas lll 84 rocznica urodzin Jana Pawla ll 6wiqcenia diakonatu w Jaroslawiu i Sanoku poczqtek wizytacji biskupiej w naszym dekanacie Uroczystosi Wniebowstqpienia Pa6skiego Uroczysto56 Zeslania Ducha Swiqtego, Swigcenia kaplafrskie w pzemyslu PAPf ESKIE INTENCJE MODLITEWNE: to intencje wyznaczane przez Ojca Swigtego dla calego Ko6ciola na ka2dy miesiec. W maju modlimy sig w nastgpujqcych intencjach:. og6lna. Aby rodzina, oparta na mal2efistwie zawartym pomigdzy mg2czyznq i kobietq, byla uznawana za podstawowq kom6rkq spoleczeirstwa.. misyina: Aby dziqki macierzyfiskiemu wstawiennictwu Najswietszej Maryi Panny Eucharystia byta dla katolik6w sercem i dusze dzialalno6ci misyjnej. Zapraszamy dziewczyny z kl. V-Vl SP oraz z Gimnazjum do wlqczenia sip we wsp6lny Spiew w scholi parafialnej. Chqtne osoby proszone sq o zglaszanie sig do ks. Damiana piziaka. Redakcja i skhd: ks. Damian Piziak 2

3 Cn,st? WBDftREU;EOT c4li rzut oka w pzeszlo6i Od ukazania siq ostatniego numeru gazetki parafialnej minqlo sporo czasu. Dlatego pzedstawiamy w skr6cie najwa2niejsze wydazenia. ROK oficjalnie otwartosrodowiskowy Dom Samopomocy w Zagorzu. Plac6wka ta prowadzi rehabilitacjg os6b niepelnosprawnych z terenu powiatu sanockiego. Jej gl6wnym zadaniem jest rozwijanie u chorych umiejetnosci niezbqdnych do samodzielnego, aktywnego funkcjonowania w Srodowisku. Na uroczysto6ci otwarcia pzybyli: Ks. Abp J6zef Michalik, dyrektor Wydzialu Spraw Spolecznych Podkarpackiego Uzqdu Wojew6dzkiego p. Miroslaw Powro2nik i wojewoda podkarpacki p. Zbigniew Sieczko5. w odbywajqcym sig w Kro6nie Spotkaniu Mfodych Archidiecezji Pzemyskiej brata udzial mlodzie2 z naszego dekanatu. kolejna grupa dzieci z naszej parafii pzystqpila do I Komunii Swigtej nasza parafia pze2ywala renowacjq Misji Swiqtych. Te wielkie dni duchowej odnowy zi.ua 3.06 pze2ywali6my pod kierownictwem ks. Janusza Krygowskiego i ks. Janusza Marszalka. kleryk Kzysztof Rzepka przyjql z rqk Ks. Bpa Adama Szala Swiqcenia diakonatu. Uroczysto66 Swiqcei miala miejsce w ko6ciele pw. Narodzenia NMP w Bezmiechowej G6rnej. W uroczystosciach bral udzial ks. proboszcz. w Bazylice Archikatedralnej w PzemySlu miaty miejsce Swigcenia kaplariskie. Po6r6d nowowyswigconych byl tak2e ks. Piotr Niemczyk, kt6ry w naszej parafii odbywal wielkopostnq praktyke diakohska. Czerwiec' rozpoczeto budowq budynku gospodarczego pzy plebanii pielgrzymka Jana Pawla ll na Ukraing. Na spotkanie z Ojcem Swigtym wyruszyla spora grupa Polak6w. Byli tam tak2e nasi parafianie. Brali oni udzial m. in. we Mszy 5w. beatyfikacyjnej ks. Zygmunta Gorazdowskiego, pochodzqcego z Sanoka. jubileusz 250-lecia parafii Zag6z. W uroczysto6ciach bral udzial Ks. Abp J6zef Michalik. uroczystosci do2ynkowe Swigtowali6my w dniu Wniebowzigcia NMP. Sierpiefi na prosbg ks. proboszcza do naszej parafii zostal skierowany drugi wikariusz - neoprezbiter ks. Wojciech Sabik z parafii Kro6cienko Wy2ne. W tym te2 czasie na pierwszy rok studi6w w pzemyskim Seminarium zostal pzyjety nasz parafianin Piotr Petka ks. proboszcz zostal odznaczony Srebrnym Kzy2em Zaslugi. Jest on symbolicznym podziekowaniem za zaanga2owanie w dzialalno6l na zecz suwerennej Polski, poszanowania praw spoleczehstwa polskiego i godno6ci osoby ludzkiej. 6 c

4 10.1 patronem Gimnazjum nr 2 w zag6zu zostal obrany prymas Tysiqclecia stefan Kardynal Wyszyhski. W uroczysto6ci nadania imienia i pzekazania sztandaru brali udzial pzedstawiciete wladz lokalnych, poslrwie i duchowni z Ks. Abpem J6zefem Michalikiem na czele. odslonigto tablice pamiqtkowq z cytatem - slowami patrona:,,nie wystarczy urodzi6 siq czlowiekiem. f 'zeba jeszcze byi czlowiekiem". Grudziefi rozpoczqla sig trwajqca 9 miesiqcy nowenna pzed nawiedzeniem Matki Bo2ei w znaku Jasnog6rskiego Obrazu w archidiecezji pzemyskiej zmarl ojciec ks. proboszcza. 6 grudnia w uroczystosciach pogrzebowych udzial wzigli nasi parafianie oraz delegacje ze Szkoly Podstawowej, Gimnazjum i Uzqdu Miasta i Gminy. ROK s Czerwiec ' Czerwiec Ks. Bp Stefan Moskwa udzielil Sakramentu Bierzmowania mlodzie2y z parafii: Nowy Zag6z, Pora2, Zag6rz i Zahutyri. Kandydaci przygotowywali sie popzez cotygodniowe spotkania wielkopostne i rekolekcje. 39 dzieci z naszq parafii po raz pierwszy w pelni uczestniczylo w Ofieze Eucharystycznej. byl to dzie6 modlitewnego spotkania rodzin z sanockiego okrggu Ruchu Domowego KoSciola. Rozpoczqte Mszq 5w., kontynuowane bylo w formie czuwania pod przewodnictwem ks. Artura Jafica z opraw t muzycznq pzygotowane przez naszq mlodzie2 z ks. Wojciechem Sabikiem. w Bazylice Archikatedralnej w Pzemy6lu ks. diakon Kzysztof Rzepka otzymal z rqk Ks. Abpa J6zefa Michalika Swigcenia kaplafrskie pze2ywalismy Dni Kultury chzescijariskiej poqczone z obchodami 25jecia Miasta i Gminy zag6z. Dla uswietnienia tego wydazenia zorganizowano gminne konkursy piosenki i poezji religijnej, wystawy piezentujqce dorobek artystyczny lokalnych tw6rc6w oraz fotograficzny zapis historii Zag6za. odbyly sig tak2e dyskusje z udzialem zaproszonych gosci oraz uroczysta sesja Rady Miasta. Wydano pamiqtkowy medal oraz zbi6r grafik p. Zbigniewa Osenkowskiego. w tym dniu ks. neoprezbiter Kzysztof Rzepka po raz pierwszy sprawowal Mszq sw. w kosciele parafialnym. Homilig wyglosil ks. Bartosz Rajnowski. tozpoczety sie kolejne prace pzy kosciele parafialnym. jubileusz 25jecia kaplaristwa ks. J6zefa Kasiaka, proboszcza parafii pw. wniebowziqcia NMp w Zag6zu. Wyjqtkowymi go56mi na tej uroczystosci byli Rodzice Jubilata. Okoliczno6ciowa homilie wyglosil ks. proboszcz Eugeniusz Dryniak. pielgzymka dzieci piemszokomunijnych do sanktuarium Matki Bo2ej w Kalwarii paclawskiej. w naszej parafii powstaje kolo Katolickiego stowarzyszenia Mtodzie2y. prezesem wyorany zostal Piotr Kucharski, zastgpcq Joanna Bochnak, a sekretazem paulina Koczot. 4

5 30.06 Lipiec Lipiec Sierpiefr Sierpiei 7.O Listopad Ks. Abp J6zef Michalik dokonal zmian wikariuszowskich. Ks. Wojciech Sabik zostal skierowany na studia katechetyczne na Katolickim uniwersytecie Lubelskim. Na jego miejsce pzybyl 1.07 ks. Boguslaw Kamihski z Sarzyny. tozpoczeh/ sie pr ce pzy ukladaniu posadzki w naszym kosciele. praca nadzorowaf p. Adam z Pihczowa. Tradycyjnie pomagali panowie z grup parafialnych. R6wnoczesnie ukladano posadzkg na ch6rze - tam pracami kierowal p. Mieczysfaw Kucharski. Za kosciolem zas wykuwano i zabezpieczano zbocze. fu porzqdku dogledal p. Kazimiez Gotda. w tym miesiecu na emeryture odszedl probosz cz z Pora2a ks. Edward FeruS. w XXll pieszej pielgzymce na Jasnq G6rg brala udzial mlodzie2 z naszej parafii. podczas imprezy,,rykowisko 2002" Prezes Wojew6dzkiej rady t_owieckiej wrqczyl ks. proboszczowi Brqzowy Medal Zaslugi Lowieckiej - odznaczenie przyznawane pzez Naczernq Radg t-owieckq w Warszawie. UroczystoSi Wniebowzigcia Matki Bo2ej i dziqkczynienie za plony. pielgrzymka Jana Pawla ll do Polski. Jej haslem byly slowa zaczerpniqte z encykliki:,,869 bogaty w milosierdzie". W czasie tej wizyty papie2 konsekrowal sanktuarium Bo2ego Milosierdzia w Krakowiet-agiewnikach oraz beatyfikowal przemyskiego kaplana ks. Jana Wojciecha Balickiego. dzis odbylo siq uroczyste podniesienie relikwii bl. Jana Wojciecha. Ceremonialnie wniesiono do Archikatedry przemyskiej okazaly relikwiarz z doczesnymi szczqtkami nowego Blogoslawionego. archidiecezja przemyska przyjmuje kopig Cudownego Obrazu Matki Bo2ej Jasnog6rskiej. Rozpoczyna sig niezwykly czas peregrynacji Matki Bo2ej po naszych parafiach. nasza parafianka s. Dorota Samek otrzymala habit w zgromadzeniu SS. Urszulanek. nasz lektor Jakub Zbiegiefr po calorocznej formacji odbytej praktyce wakacyjnej otrzymal z rqk Ks. Abpa J6zefa Michalika krzy2 animatora Rucha Apostolstwa Mlodzie2y. w Pora2u odbyl sig festyn parafialny, z kt6rego dochod przeznaczono na najbiedniejsze dzieci. Glownq atrakcjq byl mecz pilki noznej Ksieza contra Reszta Swiata. w dru2ynie ksiezy zagrali nasi wikariusze ks. Zbigniew Kuc i ks. Boguslaw Kamiriski. Mecz zakohczyl sie zwyciqstwem dru2yny ksig2y 2:1. w Mandalein seminary w chicago Swiqcenia diakonatu przyiql nasz parafianin Robert Marchwiany. Swigceh udzielil arcybiskup Chicago Kardynal Francis George OMl. w prezbiterium kosciola wykonanokna. Nad przebiegiem prac czuwal p. Henryk palasiewicz. GruCziei kosciol wzbogacil siq o nowe sprzety wykonane z marmuru: stojak pod paschal, stojak pod Swiece i pulpit pod Ewangeliaz. 5

6 weryjozel', ROK w naszym kosciele odbylo siq spotkanie rodzin nale2qcych do Ruchu Domowego KoSciola z rejonu sanockiego. Oprawg liturgicznq przygotowaly rodziny wsp6lnie z mlodzie2q z KSM. z inicjatywy ks. proboszcza w ko6ciele parafialnym odbyl siq koncert noworoczny zorganizowany przez Katolickie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne w Sanoku. Najpiqkniejsze polskie kolqdy i pastoralki Spiewal ch6r 5w. Cecylii przy akompaniamencie Zespolu Smyczkowego,,Con Amore" dzialajqcego przy sanockim Domu Kultury tegoroczne Spotkanie Mlodych odbpvalo sig w Sanoku pod haslem,,2 Mary1q adorujemy Oblicze Jezusa". Kwiecieh 17.O4 Kwiecieir 7nq Maj O tuz przed Wielkanocq parafia wzbogacila sig o marmurowq chrzcielnice, kt6ra dopelnila wyposa2enia prezbiterium. Wielki Czwartek to dzie6, w kt6rym Chrystus ustanowil Sakramenty Eucharystii i Kaplahstwa. W tym te2 dniu Ks. Abp wyni6sl naszego ks. proboszcza Eugeniusza Dryniaka do godno6ci pralata. rozpoczeto prace przygotowawcze do polo2enia posadzki w prezbiterium. Pierwszym etapem bylo wykonanie schod6w przy tabernakulum. Pracami murarskimi kierowal p. Stanislaw Fundanicz. w wieku 83 lat po 60 latach pracy na niwie Pahskiej odszedl po wiecznq nagrodq ks. pralat Kazimierz PyS, dlugoletni proboszcz parafii NSPJ na Posadzie. W ostatniej ziemskiej drodze towazyszyf mu Ks. Bp Adam Szal, ksig2a infulaci Adam Drwiqga i Stanislaw Zygarowicz, rodzina i zesze oarafian. w naszej parafii odbyla siq uroczysto6i I Komunii Swigtej. Ks. Bp Stefan Moskwa udzielil w naszej Swiqtyni Sakramentu Biezmowania mlodzie2y z pa.afii Nowy Zag6rz, Pora2, Zag6z i Zahutyri. rozpoczeto prace pzy kladzeniu posadzki w prezbiterium. Pracami kierowal ponownie p. Adam z Pificzowa pzy pomocy pan6w z grup parafialnych. niespelna 12 lat po dokonanej w Rzeszowie beatyfikacji Ojciec Swiety w Rzymie kanonizowal pzemyskiego Biskupa J6zefa Sebastiana Pelczara. W uroczystosci kanonizacji brala udzial du2a grupa pielgrzym6w z Polski, w tym takze z naszego dekanatu. w naszym ko5ciele mialo miejsce dekanalne spotkanie mlodzie2y bgdqce echem Spotkania. Mlodych. Modlitwq i refleksjg poprowadzil ks. Boguslaw Kamihski oraz pzybyli kaplani. nasz parafianin diakon Robert Marchwiany zakohczyl nauke i formacjq w USA i ottzymal z tqk Ks. Kardynala Francisa George'a Swiqcenia kapla6skie. 6

7 Lipiec swt, JOZEF w przededniu Nawiedzenia decyzjq Ks. Arcybiskupa ks. Zbigniew Kuc i ks. Boguslaw Kamiriski zostali przeniesieni na nowe plac6wki. Do naszej parafii za6 przybyli: ks. Roman t_obaza z Domaradza i neodrezbiter ks. Damian Piziak z Giedlarowei. podobnie jak w roku ubiegtym grupa mlodzie2y z naszq parafii wyruszyla pielgzymim szlakiem na Jasnq G6rg, by zanosid modlitwy przed oblicze Maryi. duchowe przygotowanie parafii do Nawiedzenia Maryi w kopii Jasnog6rskiego Obrazu prowadzil ks. J6zef Polchfopek. Wielu z nas podjglo dzielo duchowej odnowy i ofiarowalo -,dary duchowe", kt6re sq widomym znakiem kochajqcego serca i naszego zaanga2owania. Matka Bo2a Czqstochowska pzebywa ju2 w naszej parafii. To czas wielkiej i wytqzonej modlitwy polqczonej z czuwaniem przy Jasnog6rskiej lkonie. Uroczystosci powitania pzewodniczy przemyski metropolita Ks. Abp J6zef Michalik. Swiqto Matki Bo2ej Zielnej tradycyjnie ju2 jest okazjq do dzigkczynienia za plony. do pzemyskiego Seminarium zostal przyjqty na pierwszy rok studi6w nasz parafianin Piotr Kucharski Dzieh Papieski - uczniowie naszej szkoly przedstawili program artystyczny, nad przygotowaniem kt6rego czuwaly panie Herbetko, Frqczek, Rudy i Wolahska. W programie znalazly sie fragmenty poezji Ojca Swigtego, prozy ukazujqcej jego 2yciorys i wa2nych przeslan Papie2a do wszystkich narod6w 6wiata rocznica wyboru na stolicq Piotrowq Ks. Karola Kardynala Wojtyly. Jako 264 nastqpca 5w. Piotra przyjql imie Jana Pawla ll. W dniu srebrnego jubileuszu pontyfikatu cala Polska otacza go swoja modlitwq w uroczysto56 Niepokalanego Poczgcia NMP w naszej parafii rozpoczgla sie Mala Peregrynacja - nawiedzenie rodzin pzez Matkg Bo2q w obrazie Pani Zag6rskiej. Jest to jednoczesnie dziefr wielkiej radosci - nasz parafianin kl. Piotr Petka pzywdzial szatg duchownq. Przygotowano na podstawie kroniki parafialnej. W zadoczonym tramwaiu - Czy bqdziesa synu, zawsze wiem),m i kochajqcy mationkieml nrlodzieniec ust4pil mieisca - pyta ksiedz pana mlodego. starszei pani. Pani zemdlarh - Bgdzie, bqdzie - odpowiada szybko panna nrloda. z wraienia. Gdy iui doszta do Rozmowa plotkarek siebie, podziqkowah ntfodemu - 9Fzala3 czfowiekowi. Modzieniec iui? Na lekcji religi dzieci rpuiq aniolki. Ksi4dz podchodzi dojasia; zemdlal z wraienia" - Nie $yszalam. -Jasiu, dlaczego narysoualel aniolka z trzenn skrrydhmi? - Dziwne, a sfyszahm, Jasio na to odpowiada: ze - A ciekawe sdzie widzial z dwonnl HUMOR

8 fuw"o?ol,onioe - oro pro nobis Tymi slowami Polska wielbi Maryje od wielu ju2 wiek6w, tak czesto modlec sie slowami Litanii Loretahskiej. Warto w miesiqcu Jej po6wieconym ptzyizee sig obecno6ci Maryi w historii naszego narodu. Polacy, jak 2aden chyba inny nar6d, umilowali Matke Zbawiciela i zawsze chcieli, by Ona byla Kr6lowq ich serc, Kr6lowq calej ziemi. I chocia2 wiele narod6w du2o wczesniej oglosilo Maryjq swojq Patronkq, Polska uczynila to w spos6b wyjqtkowo uroczysty i dostojny. Dnia 1 kwietnia 1656 r. kr6l pof ski, Jan Kazimiez, po Slubach zto2onych pzed cudownym obrazem Matki Bo2ej Laskawej, w katedze lwowskiej, udal sie procesjonalnie z calym dworem do ko5ciola oo. jezuit6w itam, w czasie nabo2ehstwa, kt6re odprawil nuncjusz papieski, proklamowal Maryje Kr6lowq Korony Polskiej, intonujec po raz pierwszy w Litanii Loretar:rskiej wezwanie: Kr6lowo Korony Polskiej, m6dl siq za nami. Szczeg6lnym uznaniem kr6lewskiej godno6ci Maryi byla uroczysta koronacja Jej Jasnog6rskiego obrazu, kt6rej dokonal w dniu 8 wze6nia 1717 r. biskup chelmiiski, Kzysztof Jan Szembek. Byla to pierwsza koronacja obrazu maryjnego w Polsce. W Xvlll ixlx w. powstawaly liczne bractwa Kr6lowej Polski. Tytul Maryi, Kr6lowej Polski stawal sie coraz bardziej powszechny. Dala temu wyraz tak2e konstytucja sejmowa z 1764 t., w kt6rej czytamy: Rzeczpospolita Polska stwierdza, 2e jest do swei Naj6wietszej Kr6lowej, Maryi Panny, w Obrazie Czestochowskim, cudami slynqcym, zawsze nabo2na i Jej protekcji w potzebach doznajqca. Uroczysto66 Maryi, Kr6lowej Polski niepzypadkowo obchodzona jest w dniu 3 maja. Biskupi, proszqc papie2a Benedykta XV o ustanowienie dla Polski takiego SwiQta, pragneli, aby pzynajmniej jedno zobowiqzanie 5lub6w kr6la Jana Kazimieza zostalo I dotzymane. Chciano podkresli6 lqczno66 nierozerwaf nq tego Swieta z sejmem czteroletnim, a zwlaszcza z uchwalonq dnia 3 maja 1791 r. pierwszq konstytucjq polskq. Wypelnila ona bowiem w swoich zalo2eniach czg66 Slubowafr z 1 kwietnia 1656 r. Okres zabor6w dla Polski i polak6w byl czasem wief kiego ucisku narodowego i religijnego. Zaborcy pragneli, aby slowo Polska wymazane zostalo z naszej 6wiadomo6ci. Zab.aniali te u2ywa6, wezwania Kr6lowo Polski. Polacy jednak ani przez chwile, czy to pod zaborami, czy w p62niejszych trudnych czasach, nie zrezygnowali ze swej tozsamosci narodowej i religijne.i, ito pomimo napierajecej fali najpierw germanizacji, potem komunizmu. Wymownym tego pzykladem stal sig rok W momencie kolejnego, straszliwego dla polski ieuropy zagro2enia, kiedy to wojska sowieckie stanety u granic Rzeczypospolitej, Episkopat polski, w imieniu calego narodu, dnia 27 lipca 1920 r. ponowit wyb6r Maryi na Kr6lowE Polski i oddal Jej caly nasz nar6d w maciezyiskq opiekq. Maryja, w tej trudnej! I \

9 dziejowej chwili, nie opu6cila swego wiernego ludu, czego wymownym dowodem byl Cud nad Wislq - odparcie znacznie liczniejszej i silniejszej armii sowieckiej spod Warszawy w sierpniu tego2 roku. Na prosbq Episkopatu Polski, papiez Pius Xl, dekretem z dnia 12listopada 1923 r. wyznaczyl swieto Kr6lowej Polski na dziefr 3 maja. W 1930 r.6wieto to otrzymalo wlasny formulaz mszalny i podniesione zostalo do rangi pierwszej klasy. W 1946 r. Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynala Augusta Hlonda odnowil na Jasnej G6ze akt poswiqcenia sie narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponowil r6wnie2 zlo2one przez krola Jana Kazimierza 5luby. Tak bylo te2 na Jasnej G6rze w 1956 r., w tzechsetne rocznicq slynnych Slub6w, gdy odnowiono Sluby jasnog6rskie pod nieobecno6c uwiqzionego w Komahczy Prymasa Polski, kardynata Stefana Wyszyhskiego. Akt ten byl rozpoczqciem programu odnowy narodu przed zbli2ajqcym sig Milenium. Wielka Nowenna i peregrynacja kopii Obrazu Jasnog6rskiego po wszystkich parafiach kraju SMETYJOZEF pzygotowac qczyzne do obchod6w Tysiaclecia Chrztu Polski. Milenium w 1966 r. mimo r62nych trudnosci czynionych przez 6wczesne wladze komunistyczne, nar6d obchodzil zjednoczony pod berlem swej Kr6lowej. Polacy wiele majq Jej do zawdziqczenia. Jej pomoc jest widoczna, szczeg6lnie w najnowszych czasach. Nie jest dzietem przypadku wyb6r na Stolice Apostolskq wiernego syna Maryi, Jana Pawla ll. Nie se dzielem pzypadku zmiany polityczne i gospodarcze w kraju: upadek znienawidzonego re2imu komunistycznego, powstanie Zwiqzku Zawodowego Solidarno6c, godne pzetrwanie stanu wojennego, kolejne pielgeymki Jana Pawla ll do ojczyzny - to tylko male wycinki dobrodziejstw zsylanych na nasz kraj przez jego Kr6lowq. Wykorzystano fragm. ksiq2ki Jana Urygi,,Nigdym Ja ciebie, ludu, nie rzucila" Kim jest ten, kt6rego Swieto tak radosnie obchodzimy w naszej parafii? Nie spos6b tego nie wiedziec, choe tak naprawdg niewiele posiadamy pewnych wiadomo6ci o 5w. J6zefie. Pewnych informacji o Sw. J6zefie dostarczajq nam tylko Ewangelie. Osobq Sw. J6zefa LWo zajmujq sig takze apokryty czyli pisma, kt6re nie weszly w sklad Biblii. Zbyt wiele wszakze jest w nich fantazji, by je mozna bylo traktowac powaznie jako 2r6dla, czy dokumenty. Sw. J6zef, kt6rego imie w jqzyku hebrajskim oznacza,,869 przydal", pochodzil z rodu kr6la Dawida. Wykazuje to Sw. Mateusz, kiedy podaje genealogig pzodkdw J6zefa (Mt 1,1-17). Sw. J6zef nie byl wedlug ciala ojcem Jezusa Chrystusa. Byt nim jednak wedlug 2ydowskiego prawa jako mazonek Maryi. Chocia2 wiec Mary.ja porodzila Panb Jezusa dziewiczo, to jednak wedlug otoczenia Sw. J6zef byl uwazany za Jego ojca. Tak go te2 czasem nazywaja Ewangelie (np. Lk 2,33.48i 4,22). Sw. Jdzef mieszkal zapewne w Nazarecie. Ewangelisci bowiem podajq, 2e J6zef wziql do siebie lvlaryje (Mt 1,19-20). A wiemy z tychze Ewangelii, 2e mieszkali w Nazarecie. Wedlug niekt6rych pisarzy koscielnych Maryja i J6zef zlo2yli Slub dozgonnej czystosci. Ewangelie wspominajq o,,braciach" i,,siostrach" Pana Jezusa. Tak jeszcze dzisiaj narody bliskiego Wschodu zwykv nazywac bliskich krewnych.,,bracia" i,,siostry" Pana Jezusa to zapewne synowie i c6rki bracisi6str Sw. J6zefa. Jaki byl zaw6d 5w. J6zefa? Hebrajski wyrcz charasz oznacza rzemieslnika, wykonujacego prace w drewnie, w metalu, w kamieniu. Sw. J6zef wykonywal zalem narzedzia codziennego uzytku, konieczne r6wnie2 w gospodarce rolnej; m69t byc r6wniez cieslq. I

10 SWI JOZEF Po raz pierwszy Ewangetie wspominajq o Sw. J6zefie z okazji jego zastubin z frl "ryiq (Mt JS;t tk;t3a), wedlug zydowskiego prawa dopelnilo sie ono przez podpisanie umowy mazehskiej oraz po wprowadzeniu po pewnym czasie poslubionej do domu mahonka. Poza tym momentem sw. J6zef jest wspomniany w Ewangeliach, kiedy wspominajq one poczecie pana Jezusa, spis ludnosci zatzqdzony ptzez cesatza Augusta, narodzenie chrystusa pana, ofiarowanie Go w Swiqtyni, poklon Trzech Mgdrc6w (Mag6w), ucieczkq do Egiptu i powr6t do Nazaretu. Pzy publicznym nauczaniu pana Jezusa jedynie wymienione jest jego imig. Wedlug tradycji sw. J6zel iu2 w6wczas nie zyl. chyba dlatego jest on uwa2anv za szczegolnego patrona dobrej Smierci - umarl wszak, majac przy swoim boku Jezusa i Maryje. lkonografia pzedstawia zwykle Sw. J6zefa jako starca, by w ten spos6b podkreslic dogmatycznq prawdg o dziewiczym poczeciu Pana Jezusa oraz o dziewiczym pozyciu Maryi z J6zefem. W rzeczywisto6ci jednak Sw. J6zef byl mlodziehcem w pelni urody i sil. Pisaze Kosciola swiqtego podkreslajq, 2e do tak wielkiej godno6ci, Opiekuna pana Jezusa, Oblubierica NajswiQtszej Maryl i 2ywiciela - Glowy Najswietszej Rodziny, powotal pan 869 mg2a o niezwyklej cnocie. Dlatego slusznie stawiaja oni Sw. J6zefa na czele wszystkich Swigtych parskich, a KoSci6l obchodzi jego doroczna pamiqtke, mimo Wielkiego postu, jako uroczystosi. O 5w. J6zefie pierwszy pisal Sw. Hieronim (t 420), a pierwszy o nim traktateologiczno-ascetyczny napisal slynny uczonyieolog Jan Gerson (t Szczeg6lnym nabo2efistwem do Sw. J6zefa Wt62niala sie 5w. Teresa z Avila (t 1S8Z). Z catym zaanga2owaniem szetzyla ta Swigta kult Swietego J6zefa stowem i pismem. Twierdzila, Ze o cokolwiek prosila pana Boga za przyczynq 6w. J6zefa, zawsze to otrzymywala. Jego te2 obrala za gl6wnego patrona zreformowanego przez siebie zakonu karmelitanskiego. Sw. Jan Bosko (+ 1SS8) dal 6w. J6zefa za patrona swojej mlodzie2y zemie6lniczej i zalo2yl w6r6d niej stowazyszenie 5w. J6zefa. Sw. Leonard Murialdo (t 1900) zalozyl nowq rodzing zakonnq pod wezwaniem 5w. J6zefa (i6zefit6w). papiez Jan xxlll, kt6ry na chrzcie swietym otzymal imiq J6zef, da+qczyl imig 5w. J6zefa do kanonu Mszy swietej (pierwsza modlitwa eucharystyczna). Wydal r6wnie2 osobny list papieski, zalecajqcy szczeg6lne nabozenstwo do teg02 niebieskiego Oredownika ( 1961). Gdy chodzi o 6wieto liturgiczne sw. J6zefa, to po raz pieruszy spotyl(amy sie z nim w wieku tv w klasztorze sw. Saby pod Jerozolima. Na zachodzie zaczelo powoli przyjmowae siq od wieku vlll. Do brewiaza i do mszalu rzymskiego wprowadzil to swiqto dopiero papie2 Sykstus lv (1479), a papiez czegorz XV ( ) rozszerzyt je na caly Kosci6l Na poczqtku wieku XIX ptzelo2eni generalni 43 zakon6w wystqpili do Stolicy Apostolskiej z prosba o ustanowienie osobnego swieta opieki Sw. J6zefa nad Kosciolem chrystusa. papie2 pius lx przychytit sie do prosby i ustanowil to Swieto (1847). Papiez Pius Xll zni6sl to Swieto, a w jego miejsce wprowadzil swieto nowe tej samej klasy na dzieh 1 maja,,sw. J6zefa Pracownika". Tak pozostalo dotqd. Papiez Benedykt XV do Mszy swietej, w kt6rej sie wspomina sw J6zefa, dolqczyl osobnq o nim prefacie (1919). Leon xttt (+ 1903) wydal pierwsza w dziejach Kosciola encyklikq o 5w J6zefie. wreszcie 3w. Pius x zatwierdzilitanie do 5w. J6zefa do publicznego odmawiania. calv mazec jest poswiecony szczeg6lnej czci 5w. J6zefa, a w tygodniu kazda 6roda. Lo

11 swtetyjozef Ma r6wnie2 5w. J6zef swoje sanktuaria. Najwigksze z nich jest w Kanadzie w Montrealu. Powstalono w roku Dzisiaj liczba pielgrzym6w dochodzi rocznie do 1,5 miliona. Bazylika Sw. J6zefa mo2e pomie6cii wiernych i posiada 61 dzwon6w. Cudowna figura 6w. Jozefa dostqpila chwaly koronacji koronami papieskimi w 1955 roku. Wiefe kraj6w obralo sobie Sw. J6zefa za pattona. Tak np. uczynity katolicka Kanada (1624), Czechy (1655), Austria (1689), Hiszpania (1679), Portugalia (1744) itd. Podobnie te2 uczynilo wiele diecezji i miast. W Polsce kult 5w. J6zefa datuje sig od pzelomu wieku Xl/Xll. Ju2 wtedy bowiem w Krakowie obchodzono jego Swigto pod datq 19 marca. WyprzedziliSmy wiqc pod tym wzglgdem wiele pafrstw i diecezji. Najwiqkszy jednak rozw6j nabo2ehstwa do 5w. J6zefa przypadal w Polsce na wiek XVll ixvlll. Propagowaly je przede wszystkim zakony wizytek i karmelit6w. W roku 1645 ukazaly siq godzinki ku czci 5w. J6zefa, a w roku 1685 wyszla drukiem piemsza rozprawa teologiczna o 6w. J6zefie, napisana przez Jana Chryzostoma Ruciefrskiego. Z wieku XVll pochodzi najwigksze sanktuarium 5w. Jozefa w Kaliszu. Pierwsza wzmianka o czci znajdujqcego sie tam obrazu io doznanych laskach pochodzi z roku W roku 1768 prymas polski Wladyslaw Aleksander t ubiefiski, oglosil urzqdowobraz w Kaliszu za cudowny. Papie2 Pius Vl wydal dekret zezwalajqcy na koronacjq obrazu (1783). Odbyla siq ona dopiero w roku W roku 1963 odbyla siq uroczysto6c nalo2enia pier6cienia na obraz 5w. J6zefa w Kaliszu. Ofiarowal go ojciec Swiqty Jan XXlll. Podobny pier6cieir ofiarowal wczesniej papie2 5w. Pius X (+ 1914). Papie2 Pawel Vl ofiarowal do kolegiaty ornat, w kt6rym sam najpierw odprawil Mszq Swiqtq ku czci 5w. J6zefa. Od roku 1969 sanktuarium kaliskie stalo sig centrum kultu 5w. J6zefa w tym znaczeniu tak2e,2e zaczqto gromadzii wszelka dokumentacjg zwiqzanqz kultem 5w. J6zefa. Kaplani polscy, uwigzieni w Dachau, zlo2yli Slub, 2e jesli z obozu Smierci wyjdq wolni, co roku bgdq pielgzymowa6 do Kalisza w podziqce. Tak czyniq dotqd. Jak bardzo popularny w Polsce jest kult Sw. J6zefa, Swiadczy o tym, 2e a2 264 ko6ciol6wystawiono w naszej Ojczy2nie ku Jego czci. WSr6d nich wyr62nia siq ko5ci6l w Kzeszowie, w kt6rym znany artysta Slqski, Michal Willman, w roku 1692 umie6cil 15 du2ych i 13 mniejszych obraz6w, przedstawiajqcych 2ycie 5w. J6zefa i Jego chwalg. W roku 18185w. J6zef zostal ogloszony patronem gl6wnym diecezji kujawsko-kaliskiej. Powstaly w Polsce 4 rodziny zakonne pod wezwaniem 5w. J6zefa. Tak2e diecezja wloclawska obrala sobie 5w. J6zefa za patrona. Podobnie uczynila i diecezja l6dzka. Ko5ci6l wyni6sl do chwaly oltazy pod imieniem J6zela: 23 Swiqtych, 4 blogoslawionych il blogoslawionq; lqcznie 28 os6b. lmig 5w. Jozefa nale2y do najczg6ciej spotykanych w Polsce. Onomastyka wymienia a2 327 mie)scowosci w naszym kraju, kt6re zapo2yczyly swoje nazwy od imienia 5w. Jozeta, a Julian Krzy2anowski wymienia 29 przysl6w, zwiqzanych z dniem lub imieniem 5w. J6zefa. Podano za,,swigci na ka2dy dzieri" ks. Wincentego Zaleskiego sdb ODDANIE SIE POD OPIEKE SWIETEGO JOZEFA Pomnij, o najczystszy Oblubieicze Maryi, o m6j najmilszy Opiekunie, J6zefie 6wiqty, 2e nigdy nie slyszano, aby ktokolwiek wzywajqc Twej opieki, Twej pomocy blagaj4c, pozostal bez pociechy. Tq ufnoscia ozywiony przychodzq do Ciebie i z calq Zarliwoscia ducha Tobie sie polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale jq uslysz laskawie i wysluchaj. Amen. l4

12 *rwlcie t&i umojone Nabozehstwo majowe poczqtkami swymi siega niemal poczatk6w Kosciola. Znane bylo najpiem w Ko6ciele koptyjskim. W miesiqcu Kiahc, przypadajacym na czas naszego grudnia, lecz co do rozkwitu przyrody, odpowiadajqcemu naszemu majowi, zbierano sig na wsp6lne modlitwy ku czci Matki Bo2ej. O nabozeistwie takim wspomina Sw. Cyryl Aleksandryjski. Z biegiem czasu zwyczaj wspdlnego wystawiania Maryi Wzez modlihvy, hymny i piesni stat sie powszechny w Ziemi Swigtey, w Syrii, w Nilale.j Azji i Grecji. Jego rozkwit nastqpil w wiekach Xll-XlV, ustanowiony nawet prawami Swieckimi, kiedy to cesarz Andronik (12g2-1328) polecil go sprawowad jak najuroczysciej w sierpniu. Wielu gorecych czcicieli lvlaryi bolalo nad faktem, 2e szatan korzysta z piekna wiosny dla zguby moralnej czlowieka. PragnQli oni, by miesiqc maj po5wigcii wlasnie Matce Bozej, najbardziej czystej istocie. Jednym z pierwszych, kt6ry poddal taka propozycje, byl kr6l hiszpahski Atfons x ( \. on to napisat wspaniale utwory poetyckie, w kt6rych zap'aszal do wsp6lnej modlitwy ispiewu na czes6 Maryi. Wlasnie dzigki temu poboznemu krdlowi Hiszpanie pierwsi zaprowadzili odprawianie maryjnego nabozehstwa w ma1u rzwyczaj gromadzenia sig wieczorami w ko6ciolach orcz ptzy kaplicach przydro2nych. Drugim wielkim propagatorem nabozefistwa majowego na Zachodzie Europy byl bt. Henryk Suzo, kt6ry sam wyplatal w maju z najpiqkniejszych kwiat6w wiehce iozdabial nimi obrazy ifigury Matki Bo2ej. W wieku XV ixvl nabozenstwo to praktykowane bylo w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Srodkowej oraz w Nadrenii iltalii. Wielkim propagatorem nabozeftstwa byl Sw. Filip Nereusz (t 1595). Dominikanie wloscy, zwlaszcza w Fiesole, zaczeli na poczatku XVll wieku propagowa6 nabozeistwo majowe w6r6d mlodziezy zakonnej. W tym celu powstalo nawet specjalne stowarzyszenie zwane Comunella. Ojciec Hanibal Dionisi TJ wydal w Weronie w 1725 r. wspaniale dzielo, w kt6rym zebral r6znorodne. przyklady oddawania czci lvlatce Bo2ej w tym wlasnie miesiqcu. Ksiqzka ta w ciqgu 70 lat miala a2 18 wydah. Podobny zbi6r r6znych form nabozehstw majowych poleczony z majowymi rozwazaniami wydal w 175g r. O.F. Lalomin TJ. Ksiq2ka przetlumaczona na jezyk francuski ptzyczynila sie do rozpowszechnienia tego nabozenstwa we Francji, a p62niej w Niemczech. Wielkim apostolem nabozeristw majowych byl jezuita, o. Alfons l\4azzorelli, kt6ry miedzy innymi z prosbq o szybkie zaprowadzenie takiego nabo2enstwa w Kosciele, wydal list otrivarty do wszystkich biskup6w ltalii. Papiez Pius Vll, widzqc, ze nabozenstwo takie moze przyniesc wielki pozytek wternym, pozwotit ojcu Mazzorellemu zaprowadzii je w Rzymie, nadajac mu odpust zuperny. Do Polski nabozeilstwo majowe dotarlo w 1837 r., odprawiane najpierw w plocku, Toruniu, Nowym Sqczu i Krakowie W roku 1852 zostalo po raz pierwszy uroczyscie odprawione w kosciele Sw. Krzy2a w Warszawie iod tej chwili szybko zawgdrowalo do najbardziei odleglych zakatk6w kraju, tak, 2e juz po 30 latach znane byto w kazdej parafii. Wielkimi propagatorami nabo2eistwa majowego byli znani kaznodzieje, pisarze, dzialacze katoliccy, a miedzy innymi, ks. A Jetowiecki, kapucyn o. Prokop, ks. J. Kloczkowski, ks. Stanislaw Ulanecki, a szczeg6lnie wielki misionarz t2

13 SWI TYJOZEF a szczeg6lnie wielki misjonarz ludowy, ks. Karol Boloz Antoniewicz, kt6ry wydal specjalne nauki majowe izbior piesni pl. Wianek majowy z n4batdziel chyba znanq piesniq jego autorstwa Chwalcie laki umajone. Teologowie, kt6tzy bez reszty zaufali milosierdziu Matki NajswiQtszej i posiedli glgbokq zna.jomosi dusz ludzkich, twierdze, 2e nabo2e6stwo majowe jest szczeg6lnie cenne dla 2ycia wewn?trznego chrzescijanina idla grzesznik0w. PRZYPOMINAMY!!! Nabozehstwa majowe w naszej parafii w dni powszednie odbywajq sig w ko6ciele pzed Msza 5w. o a w niedziele pod Krzyzem Jubileuszowym o godz SERDECZNIE ZAPRASZAMY Z ZYCIA PARAtrTI Parafia, jak ka2dy 2ywy organizm zmienia siq - rosnie, dojrzewa, przemija. Poni2ej znajdziemy gar36 wiadomo6ci o takich wla6nie zmianach w parafii nowozag6rskiej. Zmienilo sig niejednokrotnie kolegium kaplafiskie w naszej parafii. Oczywi5cie funkcjq proboszcza (i dziekana dekanatu Sanok ll) spelnia ciqgle ks. Eugeniusz Dryniak. Tzeba tylko dodai, 2e w Wielki Czwartek 2003 roku zostal ptzez Ks. Abpa J6zefa Michalika mianowany pralatem - serdecznie mu gratulujemy po raz kolejny. Funkcjg wikariuszy w tym czasie pelnili: ks. Zbigniew Kuc ( ), ks. Wojciech Sabik ( ), ks. Boguslaw Kamiiski ( ). Obecnie ks. proboszczowi pomagajq (a przynajmniej staraje sie nie przeszkadzaf... O) ks. Roman t-obaza iks. Damian Piziak. Nie spos6b tez pominec ks. ltzysztofa Rzepki, kt6ry w roku 2002 otzymal 6wiqcenia kaplafrskie, ks. Robefta Marchwianego, wyswigconego na kaplana w roku 2003 oraz naszego,,narybku": kl. Piotra Petki ikf. Pioha Kucharskiego. Zyczymy im wiele wytrwaio6ci ilask na drodze kroczenia ku kaplaistwu.

14 Popeez Sakrament Chrztu Sw. do Ko6ciola Swietego Weronika Anna Wojto6 Dawid Haduch Julita Magdalena Kozubek Wiktoria Anna Ploski Dawid Wojciech Dqbrowski Mateusz Piotr Mika Jakub Pawel Pelczar Adam Wrona Aleksandra Gabriela Urban Jagoda Wiktoria Cegiel Filip J6zef Mi6ko Wojciech Janusz B4bel lzabela Anna J6zefek Anna Karolina Gacek Mateusz Wojciech Sliwka Maciej Pawel Pietrasz Tomasz Adam Plesniarski Wiktoria Maria Wcislo Antoni Leon Krawczak Katarzyna Weronika Szot Justyna Anna Szczepek Bartosz Jan Czapor Kacper Kowalewicz Julia Wanda Kzywda Pzemyslaw Olenicz Aleksandra Weronika Krzysik Kacper Jakub Gajda Krystian Ryszard Pach 1.4 zostaly wlqczone dzieci: ' ' 'l O 't Martyna Teresa Kruczek Klaudia Weronika Mazur Natalia Cwynar Agnieszka Angelika Solopatycz Adam Jedruch Gabriela lrena Dziwisz Aleksandra Dot2ycka Dominik Jakub Sitek Szymon Piotr Marszalek Barbara Bindas Anita Gabriela CzeMi6ska Filip Marcin Rychlewski Tadeusz Kamil Urban Grzegorz Kacper Halisz Angelika Agnieszka Szydlak Dawid Walenty Marzec Dawid Szymon Ziaja Jakub Marcin Pasaor Jakub Czeslaw Gagatko Joanna Trzaska Mateusz Gtowacki Karolina Kapalska Grzegorz Pawet Truszkiewicz Dagmara Maria Smialek Jeremiasz Stabryla Julita Anna Zytka Natalia Jadwiga Rachwalska Marta Teresa Wojtoh Aleksandra Kalar4na Kr4wda Szymon Pawel Premik Karolina Wiktoria Husak Oliwia Weronika Tworzydlak Natalia Maria Jeziomy Mateusz l\raslany Anna Maria Podkalicka Bartlomiej Andzej Husak Damian Jan Welc KrzysAof Krzywdzik Julia Wiktoria Finik Daria Czeslawa Urban Sara Maria Pach co1 28.A.2co1 28.U.2W1 Zwiqzek mazeiski zawarlil 't 't 't ' 't 't Joanna Magdalena lgpcja i futrr Krzyvida Barbara Renab Kuczma i Marek Roman Szot Anna Maria Sup iakadiusz Marzec Dorota tutna Kodan i Marcin lgnacy Sudek

15 o o o o o o o cf,2 1.U u U.2W O8.2cf cf U co Ewa KatarzynaTokz i Grzegoz Pasztrr Andzej 23.m.2001 C,elina Ulszula Geza itomasz Pawel Dziwik Maborzab Babara Phek i Wojciatr Debrowski Aldona h^,ona Nicpori itomasz Pawel Guzik Agnies/ Kazimiera Kuzio ijan Jedruch Ewelina Monika Nilahko\nska ijakub Lukasz Cegiel Jolanta Beata Wachel i t-ukav Krawczak Marek Anih Agab Wohn i Baruomiej Jakub Bla2ov\6ki lwona Joanna Sbch i Adam Grzegoz lzdebski Emilia Skornorowska i Tomasz Zuzat'tski lzabela Beata N.4adej i J6zef Mariusz Pi doh Magdalena Swidnicka ijacek Gzegoz Bury lvlagdalena Anna lvlazur i Pavvel Mariusz Rychlewski Marzena Anna Mindur i Janusz J6zef Gajda Agnieszka Pudelska itomasz Struzik Aldona Agnieszka CiemiQga i Krrysztof Piotr Dara Ewa Jolanta Lubecka i MacjejAndzej Get Joanna Barbara Galant i Henryk l(apalskj Agnies2ka Magdalena Husak igrzegoz Krrysztof Krrywda Aleksandra lrena Mi6ko i Jacek Andzej DroZdz Magdalena Marta Czapor i Bartogz Jan Adamski Magdalena Hunia i Tonrasz Krzysztof kztwdak Anna l\.4aria SzmM Zagorski i N.4ariusz Andzej Doota lvlaria Bryndza i Lukasz Zobrov/ski Sylwia Bogusla\ra Pitycz i Dariusz Atur G6reck Joanna Bahczak i Lestaw Shnislaw Latusek Monika Ryniak iwojciech Tomasz Kapalski Parvqa Wadaw Toczek J6zefa Fundanicz icrzegoz Barbara Manbla Lubecka i Vl/rtold Roman iwterv"ttjzer Po trudach 2ycia odeszli po nagrode do Pana: 7.O 't7.o O O 't Wadyslaw Slotwifiski Edward Gucwa Maria Kruczek Janusz Dufrat Regina Miszczyszyn lrena Gloss Stefan Garbowski Adam Kawalkiewicz Maria Balbina Masio Maria Kurek Franciszek Fornal Zygmunt Szczepanik Franciszek Dufrat Antoni Buszynczak Roman Balowski lrena Swistacka Jozefa CiemiQga Tadeusz Urban Jaroslawa Pokorska Petronela Anna Chomiszczak Helena Gadomska Henryk Ciuk Aldona Mqdry lvlaria Scieszka Bolestaw Galkowski Gabriela Pasztor Andrzej Dobosz Jezy Mqdry Wladyslaw Stasiczak Danuta Kocaba-Stasie6ko Eustachy Kilyk Jan Kardasz Zofia Piegdoh Angelika Agnieszka Szydlak Wodzimiez Lega Kazimiera Galkowska Edward Trzciniecki Stanislaw Zag6rski Anna Barbara lvladkowska Swiqch Ilonrka Woleia Gondela i Hubert Ogarek L5

16

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

J U B I L E U S Z 1 0 - L E C I A W N O W E J S Z K O L E

J U B I L E U S Z 1 0 - L E C I A W N O W E J S Z K O L E Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest; nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli sie z innymi. Jan Paweł II TAK BYŁO Stary budynek szkoły 1864-1994 ZMAGANIA O BUDOWE NASZEJ

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę nr 2 (2) maj czerwiec 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę Wtorek 15 kwietnia 2014 Pierwsze spotkanie

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina.

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina. L.P. Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus Ul. Ostrobramska 72 04-175 Warszawa Dzień i godzina 1. 10.01.2015 godz. 15.00 Kalendarium 2015 Parafia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r.

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r. Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 1 2014r. Dzień Miejsce Godzina Wydarzenie 3 maja 3 maja 3 maja 3 maja Jarocin, parafia Chrystusa Króla 20.00 Powitanie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 Zasób Wskazania i normy dotyczące poszczególnych okresów liturgicznych Obchody ogólnopolskie Numery stron w czterotomowym wydaniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

XIII EDYCJA KONKURSU

XIII EDYCJA KONKURSU XIII EDYCJA KONKURSU SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ORGANIZATORZY: POD PATRONATEM J.E. Ks. Bp. DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ dr GRZEGORZA KASZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PARAFIA

Bardziej szczegółowo

MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV

MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV Poznani Oliwianie s. 11 w n u m e r z e : Matki z Pisma św. s. 16 MAJ 2013 NR 4 (102), ROK XIV Miesiąc Matki Boga od redakcji Przygotuj się do Liturgii Uroczystość Wniebowstąpnienia Pańskiego, 12 maja:

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II

Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Abp Stanisław Nowak Z różańcem na drogi życia za Janem Pawłem II Częstochowa 2015 Redaktor tomu Lidia Dudkiewicz Opracowanie redakcyjne Ks. Janusz Wojtyla Ewa

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii 1973 - Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka. 1977-01.09 Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r.

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum Na podstawie art.13 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o referendum

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻ AJANA PAWŁA II W CHORZELACH ABY GODNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 - Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało. Z tej okazji za nawiedzenie naszego kościoła można zyskać odpust zupełny

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

NASZ RODAK PAPIEś. NASZ PAPIEś JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY PRZEZ WSZYSTKICH TAK PODZIWIANY... LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO

NASZ RODAK PAPIEś. NASZ PAPIEś JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY PRZEZ WSZYSTKICH TAK PODZIWIANY... LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO IV KONKURS LITERACKI LP IMIĘ, NAZWISKO KLASA, SZKOŁA TYTUŁ OPIEKUN 1. FRANCISZEK PROŃCZUK III SP 1 W PUŁAWACH 2. GABRYSIA PIKUŁA III SP 1 W PUŁAWCH 3. MICHAŁ WOSZCZYK III 4. KATARZYNA KORPYSA II 5. MARTYNA

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka.

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka. ROK 2012 14.01. Wizytę na plebanii złożył ks. bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa, który jest kolegą ks. Proboszcza ze studiów w Rzymie. Ksiądz Biskup wpisał się do Księgi Gości. 03.01. W ramach IV Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

13.10.2011. Program obchodów Jubileuszowych. Jubileusz Chóru. Harfa. 50 lat

13.10.2011. Program obchodów Jubileuszowych. Jubileusz Chóru. Harfa. 50 lat 13.10.2011 Program obchodów Jubileuszowych Jubileusz Chóru Harfa 50 lat 1961-2011 2011r. Św. Cecylia Święta Cecylia, Cecylia z Rzymu, ros. Cecylia Rzymska, Кикилия Римская (zm. ok. 230 231) dziewica i

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Kolejność prezentacji uczestników na XII Gminnym Przeglądzie Poezji i Piosenki Religijnej - Wiśniowa 2008 Ośrodek Kultury w Wiśniowej, 30.11.2008 r.

Kolejność prezentacji uczestników na XII Gminnym Przeglądzie Poezji i Piosenki Religijnej - Wiśniowa 2008 Ośrodek Kultury w Wiśniowej, 30.11.2008 r. Kolejność prezentacji uczestników na XII Gminnym Przeglądzie Poezji i Piosenki Religijnej - Wiśniowa 2008 Ośrodek Kultury w Wiśniowej, 30.11.2008 r. KATEGORIA: PRZEDSZKOLE Lp. Wykonawca Placówka Kategoria

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji

Program peregrynacji Program peregrynacji Dekanat Ciechanowiecki 25 26 lipiec 2015r. 25 lipiec 21.00 Ciechanowiec par. Trójcy Przenajświętszej Apel Jasnogórski i czuwanie z Matką Boską Ciechanowiecką w oczekiwaniu na przybycie

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Nie martw się o jutro. Myśl o tym, żeby być dobrym już dziś.

Nie martw się o jutro. Myśl o tym, żeby być dobrym już dziś. nr 3 (3) lipiec październik 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Nie martw się o jutro. Myśl o tym, żeby być dobrym już dziś. św. Ojciec Pio ł Wtorek 22 lipca 2014 Czwarte spotkanie

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 P R O G R A M T R I D U U M S Z K A P L E R Z N E G O I O D P U S T U M A T K I B O Ż E J S Z K A P L E R Z N

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

HISTORIA ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI HISTORIA ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wyróżnia Kościół katolicki spośród innych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Kult ma charakter ogólny

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Protokół wyników zawodów II stopnia XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014 - weryfikacja oceny prac I etapu

Protokół wyników zawodów II stopnia XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014 - weryfikacja oceny prac I etapu Strona 1 Protokół wyników zawodów stopnia XL Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/2014 - weryfikacja oceny prac etapu NAZWSKO i mię 1 STOPYRA Tomasz 2 SZCZYPEK Hubert 3 SOCHA Dawid 4 CHLPAŁA Natalia

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Zajęcia sportowe - Gry zespołowe chłopców - liceum Gr - 1 poniedziałek 16:00 17:30 A. Stęplowski 1 Bilski Tomasz 2 Brodziak Borys 3 Kos Grzegorz 4 Krawczyk Łukasz 5 Kubiak Daniel 6 Liu Adrian 7 Mazur Piotr

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym Historia Pierwsze grupy charyzmatyczne pojawiły się w USA. Historyczną datą jest rok 1967, kiedy grupa studentów i profesorów z katolickiego Uniwersytetu pod wezwaniem Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ BIEGU NA 100K

PROTOKÓŁ BIEGU NA 100K PROTOKÓŁ BIEGU NA 100K 1 KAROLINA BARCZYK II LO 14,77 95 2 MARTA ZUB IV LO 15,15 86 3 KNAP ALEKSANDRA ZS 1 15,35 82 4 GRZEBINOGA PATRYCJA I LO 15,57 78 5 JEZUITA KLAUDIA IV LO 15,79 74 6 CZECH AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

III BIEG ZIEMI LIMANOWSKIEJ

III BIEG ZIEMI LIMANOWSKIEJ K04 KOBIETY 1998-2001 11 11 1. 145 Justyna Nowak UKS DELTA 1998 0:18:3,8 1 2. 183 Walczak Paulina LKS Witów Mszana 1998 0:19:13,1 +35,3 1 3. 213 Kęder Karolina UKS Delta Jordanów 1999 0:19:1,5 +39, 1 4.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Stypendium Rady Rodziców Prymus

Stypendium Rady Rodziców Prymus 1 Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie 26 czerwca 2015 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęli przedstawiciele młodzieży: Julia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. X Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan Warszawa 2014 Turniej Kwalifikacyjny Kadry Narodowej Warszawa 2014 E.KADECI WIEK 14-15 LAT

WYNIKI. X Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan Warszawa 2014 Turniej Kwalifikacyjny Kadry Narodowej Warszawa 2014 E.KADECI WIEK 14-15 LAT Warszawa 04 Warszawa 04 E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT KS RONIN E.KADECI WIEK

Bardziej szczegółowo