WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAP ONU - WYKAZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAP ONU - WYKAZ"

Transkrypt

1 CNG LPG PETROL WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAP ONU - WYKAZ ISO 9001:2000

2 W porównaniu do benzyny spalanie paliwa gazowego takiego jak LPG i CNG trwa d³u ej. Aby spalana mieszanka paliwowo-powietrzna osi¹gnê³a maksymalne ciœnienie w odpowiednim punkcie po³o enia t³oka konieczna jest zmiana momentu zap³onu (przeskoku iskry na œwiecy zap³onowej).wariator jest urz¹dzeniem, które zmienia k¹t wyprzedzenia zap³onu obliczony przez komputer samochodowy do prawid³owej pracy silnika na benzynie, tak by uzyskaæ jak najlepsze parametry pracy silnika na paliwie gazowym. Wariatory wyprzedzenia zap³onu s¹ niezbêdne przy adaptacji samochodów na zasilanie CNG (sprê ony gaz ziemny). Zalety zainstalowania wariatora w silniku zasilanym gazem: - lepsze przyspieszanie - mniejsze zu ycie paliwa - wiêksza dynamika - zmniejszenie niebezpieczeñstwa wybuchu powrotnego w instalacjach II generacji - modyfikacja (zwiêkszenie) k¹ta wyprzedzenia zap³onu nastêpuje tylko podczas pracy silnika na gazie K¹t wyprzedzenia zap³onu wykres momentu obrotowego na CNG wykres mocy na benzynie wykres mocy na CNG CNG LPG wykres momentu obrotowego na benzynie PETROL R.P.M. Rys.1. Krzywe wyprzedzenia zap³onu dla paliw gazowych CNG i LPG wzglêdem teoretycznej krzywej dla benzyny Wariatory mo na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy: Rys. 2. Porównanie krzywych charakterystyki zewnêtrznej silnika przy zasilaniu gazowym(cng przy zastosowaniu wariatora) i benzynowym A) wariatory wyprzedzenia zap³onu do sygna³ów o wysokim napiêciu- urz¹dzenia te wyprzedzaj¹ sygna³ na minusie cewki z pikami napiêcia osi¹gaj¹cymi V WOLF - N Kod 526N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. PLATINOS Kod 531 Tylko do samochodów ze stykowym uk³adem zap³onowym z przerywaczem mechanicznym. JOKER - N Kod 549N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. Joker N tylko przyspiesza sygna³ zap³onu zostawiaj¹c oryginalnemu modu³owi zap³onowemu kontrolê nad czasem ³adowania cewki. B) wariatory wyprzedzenia zap³onu sygna³ów o niskim napiêciu- urz¹dzenia te wyprzedzaj¹ sygna³y pochodz¹ce od czujników lub ECU(komputera steruj¹cego wtryskiem benzyny), które steruj¹ zap³onem elektronicznym COBRA Kod 510N Kod 510R Kod 510SB Kod 510T Zastêpuje wariatory serii PICK-UP. Programowalny, przeznaczony do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego i prêdkoœci obrotowej typu indukcyjnego, z wieñcem zêbatym z 6, 35 lub 58 zêbami. Do pod³¹czeniawariatora potrzebna jest odpowiednia dla danego czujnika (na silniku) dodatkowa wi¹zka elektryczna (AE410). str. 2 DT WAR.01.A-20.06

3 SPIDER Kod 511 Do samochodów z czujnikiem Halla: po³o enia wa³u korbowego, prêdkoœci obrotowej z wieñcem zêbatym z 58 zêbami. GREEN - MASTER Kod 532 Do samochodów marki FORD ze statycznym uk³adem zap³onowym Motorcraft EDIS PUMA Kod 515N Zastêpuje wariatory AE 524 Black, AE 527 Dis - 92, AE 533 Gold Master, AE 535 Blue Master, AE 536 Red Master, AE 540 Spark Master, AE 547 Cat Wariator ten nale y zaprogramowaæ na odpowiedni typ po³¹czenia w zale noœci od zastosowania. Standartowo wariator ten zaprogramowany jest tak by zastêpowa³ AE 540- Spark Master. Wy ej wymienione wariatory wystêpuja w aktualnej ofercie. W praktyce mo na tak e spotkaæ inne wariatory stosowane wczeœniej a nie wystêpuj¹ce juz w ofercie producenta: a) wariatory wyprzedzenia zap³onu do sygna³ów o wysokim napiêciu KOALA Kod 512 Do samochodów Renault ze statycznym uk³adem zap³onowym i systemem wtrysku SIEMENS SIRIUS 32 (przed monta em zapoznaæ siê z list¹ modeli do³¹czon¹ do instrukcji). TRONIC Kod 534 Do samochodów z zap³onem elektronicznym z rozdzielaczem i cewk¹ gdzie modu³ zap³onu utrzymuje sta³y czas zasilania dla wszystkich warunków pracy (np. Bosch Motronic oraz niektóre japoñskie np. Nissan). SPARK - 2 Kod 537 Do samochodów 4 cylindrowych bez rozdzielacza zap³onu z podwójn¹ cewk¹ (zap³on statyczny) gdzie modu³ zap³onowy utrzymuje sta³y czas ³adowania cewki we wszystkich warunkach pracy (przyspieszanie, zwalnianie). BIWOLF 548 Kod 548 Do samochodów 4 cylindrowych bez rozdzielacza zap³onu z podwójn¹ cewk¹ zap³onow¹ (zap³on statyczny) gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. b) wariatory wyprzedzenia zap³onu do sygna³ów o niskim napiêciu M.A.P. Kod 466 Do samochodów, w których wyprzedzenie zap³onu obliczane jest przez komputer benzynowy na podstawie sygna³u z M.A.P. sensora. BLACK Kod 524 Do niektórych modeli samochodów Volkswagen, z zap³onem elektronicznym, cewk¹ i rozdzielaczem zap³onu. DIS - 92 Kod 527 Do czujników wykorzystuj¹cych efekt Halla. GOLD - MASTER Kod 533 Do samochodów Ford z modu³em zap³onowym TFI. BLUE - MASTER Kod 535 Do starszych samochodów Chrysler z czujnikami wykorzystuj¹cymi efekt Halla. RED - MASTER Kod 536 Do samochodów koncernu G.M. ze statycznym uk³adem zap³onowym i modu³em typu HEI, EST lub ESC. SPARK - MASTER Kod 540 Do samochodów, w których sygna³ zap³onu emitowany jest z ECU benzyny i wzmacniany jest przez modu³ mocy kontroluj¹cy cewkê. CAT PICK - UP 60 Kod 547 Do samochodów, Honda ze zintegrowanym systemem zap³onowym w rozdzielaczu zap³onu. Do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego i prêdkoœci obrotowej typu indukcyjnego, z wieñcem zêbatym z 58 zêbami. Kod dla czujników trójprzewodowych, Kod dla czujników trójprzewodowych typu G.M. Kod dla czujników dwuprzewodowych PICK - UP 36 Kod Do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego i prêdkoœci obrotowej typu indukcyjnego (typ 2), z wieñcem zêbatym z 35 zêbami. V.P.M. Kod 544 Do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego 3 przewodowym typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 35 zêbami. str. 3 DT WAR.01.A-20.06

4 Jak montowaæ wariatrory: - Z DALEKA OD mo liwych RÓDE WILGOCI oraz mo liwoœci zalania p³ynami (wod¹) z zewn¹trz. - Z DALEKA OD RÓDE NADMIERNEGO CIEP A (np. kolektora wydechowego) - Z DALEKA OD PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIÊCIA OPIS SYMBOLI. Poinformuj klienta, e w razie awarii wariatora, w zestawie znajduje siê awaryjna wtyczka mostkuj¹ca, któr¹ nale y wpi¹æ w wi¹zkê po od³¹czeniu wariatora. Po wpiêciu tej wtyczki uzyskuje siê oryginalne po³¹czenia elektryczne samochodu takie jak przed zamontowaniem wariatora. Pod adnym pozorem nie otwieraj obudowy wariatora przy pracuj¹cym silniku, lub w³¹cznonym zap³onie, by unikn¹æ przypadkowych, wysokonapiêciowych wy³adowañ. Producent cofa gwarancjê i nie odpowiada za szkody materialne i uszkodzenia cia³a powsta³e podczas obs³ugi urz¹dzenia niezgodnym z instrukcj¹ oraz przez osoby nieupowa nione. Staraj siê zapewniæ jak najlepsze po³¹czenia elektryczne. WeŸ pod uwagê, e najlepsze po³¹czenie mo na zapewniæ przez lutowanie. Naklej naklejkê otrzyman¹ razem z produktem na widocznym miejscu w komorze silnika. Ostrze e ona osoby trzecie o zastosowaniu wariatora w pojeÿdzie. UWAGA!! Przed zainstalowaniem wariatora sprawdÿ: 1) uk³ad zap³onowy (œwiece, przewody wysokiego napiêcia, cewkê- musz¹ byæ w nienagannym stanie) 2) czy k¹t wyprzedzenia zap³onu jest ustawiony wed³ug danych fabrycznych 3) czy istnieje schemat monta u wariatora do samochodu, w którym chcesz go zainstalowaæ i zapoznaj siê ze schematem oraz instrukcj¹ przed rozpoczêciem monta u PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA USZKODZENIA CIA A I STRATY MATERIALNE POWSTA E NA SKUTEK NIEPRAWID OWEGO MONTA U LUB OBS UGI NIEZGODNEJ Z INSTRUKCJ JAK PRAWID OWO ZAMONTOWAÆ WARIATOR JAK PRAWID OWO ZAMONTOWAÆ WARIATOR LE LE DOBRZE LE LE DOBRZE DANE TECHNICZNE Napiêcie zasilania 10 V (Min.) 14 V (Max.) Wytrzyma³oœæ temperaturowa zgodna z wymaganiami dla bran y motoryzacyjnej WYPOSA ENIE STANDADOWE - Wi¹zka elektryczna - Awaryjna wtyczka mostkuj¹ca - Naklejka ostrzegawcza - Instrukcja monta u i ustawienia - Woreczek z akcesoriami monta owymi - Gwarancja dla klienta Produkty spe³niaj¹ nastêpuj¹ce normy UL - 94 V - 0 Obwody drukowane 95 / 54 / CE R67 /01 /ECE Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna R10 / 02 / ECE str. 4 DT WAR.01.A-20.06

5 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PLATINOS Kod: AE 531 Do samochodów z uk³adem zap³onowym rozdzielaczowym ) Regulator opóÿnienia na benzynie 2) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onu (10). Styk plusowy cewki zap³onu (10) jest po³¹czony poprzez przewód (11) do stacyjki (12) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (13) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 3) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 4) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 5) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (9) minusa cewki (10) 6) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (8), który jest po³¹czony z przerywaczem i wychodzi z rozdzielacza (7), 7) Rozdzielacz z przerywaczem 10) Cewka zap³onu str. 5 DT WAR.01.A-20.06

6 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PLATINOS Kod: AE 531 Przebieg oscyloskopowy sygna³u zap³onu Œcie ka A (20 V / podz)=sygna³ mierzony na przewodzie br¹zowym wariatora 5 (strona minusa cewki 10) Œcie ka B (5 V / podz) =Sygna³ mierzony na przewodzie czarnym wariatora 6 (strona rozdzialacza 7) a = czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) h =Czas ³adowania, w którym styki dostarczaj¹ pr¹d do wariatora i = opóÿnienie zap³onu, na benzynie po zastosowaniu wariatora. UWAGA: PLATINOS opóÿnia zap³on w stosunku do ustawienia na benzynie, dlatego dla prawid³owego funkcjonowania nale y postêpowaæ nastêpuj¹co: - uruchomiæ silnik na gazie i obracaj¹c aparatem zap³onowym wyregulowaæ wyprzedzenie zap³onu w taki sposób, aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ moc na gazie, - przejœæ na benzynê i obracaæ regulatorem na obudowie wariatora tak, aby znów uzyskaæ wartoœæ wyprzedzenia ustalon¹ dla benzyny, sprawdziæ przy urzyciu lampy stroboskopowej, - Regulatora nie nale y ruszaæ podczas jazdy na gazie, Pomiar przy ok obr/min - Zaleca siê przed zamontowaniem wariatora sprawdziæ czy styki przerywacza s a czyste i czy styk jest prawid³owy. Uszkodzone styki mog¹ powodowaæ gaœniêcie silnika lub wypadanie zap³onów - Przy u yciu wariatora, styki przerywacza zu ywaj¹ siê wolniej UWAGA: Sprawdziæ czy "+" cewki nie posiada opornika, w takim przypadku nale y pobraæ +12 V "po kluczyku" z innego miejsca. str. 6 DT WAR.01.A-20.06

7 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu JOKER - N Kod: AE N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. Joker N tylko przyspiesza sygna³ zap³onu zostawiaj¹c oryginalnemu modu³owi zap³onowemu kontrolê nad czasem ³adowania cewki. 2 Electronic JOKER-N ) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 2) Mikroprze³¹czniki (wybór liczby cylindrów, k¹ta wyprzedzenia zap³onu, za³/wy³ wyprzedzenia zap³onu na biegu ja³owym i przy hamowaniu silnikiem) 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (11). Styk plusowy cewki zap³onu (11) jest po³¹czony poprzez przewód (10) do stacyjki (8) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (9) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (13) minusa cewki (11) 7) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (14), który jest po³¹czony z modu³em zap³onowym (15), 11) Cewka zap³onu po³¹czona z rozdzielaczem (12) przewoddem wysokiego napiêcia 16) Wtyczka g³ówna (kolor bia³y) 17) Wtyczka awaryjna (kolor czerwony) str. 7 DT WAR.01.A-20.06

8 Konfiguracjia wariatora JOKER - N, WOLF - N Wariator posiada 6 mikroprze³¹czników do nastêpuj¹cych ustawieñ: Mikroprze³¹czniki 1 i 2 umo liwiaj¹ ustawiæ liczbê cylindrów silnika, w którym wariator zosta³ zamontowany: silnik 4 cylindrowy silnik 5 cylindrowy silnik 6 cylindrowy silnik 8 cylindrowy Mikroprze³¹czniki 3 i 4 umo liwiaj¹ ustawiæ liczbê stopni wyprzedzenia zap³onu w zale noœci od rodzaju paliwa i mo liwoœci silnika: Uwaga: do samochodów zasilanych CNG normalnie zaleca siê stosowanie k¹ta wyprzedzenia 12 (15 jeœli auto straci³o szczególnie du o mocy), podczas gdy na LPG zalecane wyprzedzenie zap³onu do 6 (9 jeœli auto straci³o szczególnie du o mocy): do samochodów bez katalizatora 9 (12 jeœli auto straci³o szczególnie du o mocy) wyprzedzenie = 6 wyprzedzenie = 9 wyprzedzenie = 12 wyprzedzenie = 15 Mikroprze³¹cznik 5 umo liwia od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu poni ej 1100 obr/min. Opcja ta u³atwia zastosowanie wariatora w silnikach, w których wyprzedzenie zap³onu na biegu ja³owym powoduje nierówn¹ pracê lub gaœniêcie. Mikroprze³¹cznik 6 umo liwia od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu podczas hamowania silnikiem pomiêdzy 2100 obr/min a 1100 obr/min. Opcja pomocna w silnikach, które podczas hamowania silnikiem pracuj¹ nierówno. wariator dzia³a na biegu ja³owym wariator od³¹czony na biegu ja³owym wariator dzia³a podczas hamowania silnikiem wariator od³¹czony podczas hamowania silnikiem str. 8 DT WAR.01.A-20.06

9 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu JOKER - N Kod: AE N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu mo na zaobserwowaæ impulsy po ujemnej stronie cewki: Pomiar przy ok obr/min UWAGA: pr¹d podtrzymania jest obliczany przez modu³ zap³onowy na podstawie aktualnych parametrów pracy silnika, tak wiêc czas -b-mo e zmieniaæ siê w zale noœci od prêdkoœci obrotowej lub rodzaju zap³onu. a= czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) b =ograniczenie (czas, podczas którego modu³ zap³onowy zasila cewkê pr¹dem podtrzymania zapobiegaj¹c tym samym jej przegrzaniu, gdy cewka zosta³a na³adowana wystarczaj¹co by zapewniæ siln¹ iskrê) c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) Poni ejlista najpoplularniejszych modu³ów zap³onowych, które wspó³pracuj¹ z wariatorem "Joker- N": - AC DELCO - Bosch Bosch Bosch Magneti Marelli AEI 200A - Magneti Marelli BKL 4 - Magneti Marelli MTR2 str. 9 DT WAR.01.A-20.06

10 Po instalacji wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na nastêpuj¹ce dwa sygna³y: SYGNA PRAWID OWY Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka c =Iskra A =Sygna³ mierzony na kablu br¹zowym wariatora (6) (minus cewki 11) B = Sygna³ mierzony na kablu czarnym wariatora (7) (strona modu³u zap³onowego 15) a = czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) b =ograniczenie: czas podawania pr¹du podtrzymania nie mo e nigdy przekroczyæ 10% oryginalnego czasu podtrzymania bez zastosowania wariatora (poprzednia strona) by unikn¹æ przegrzania cewki i wariatora. d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) f =Pik napiêcia wytwatrzany przez wariator, by umo liwic funkcjonowanie ewentualnego obrotomierza pod³¹czonego miêdzy modu³em a cewk¹ g =wyprzedzenie iskry powodowane przez wariator h =czas ³adowania, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do wariatora. Nale y zwróciæ uwagê, e czas ³adowania jest d³u szy w stosunku do czasu ³adowania bez u ycia wariatora (strona poprzednia). By unikn¹æ przegrzewania cewki i wariatora, czas h mo e byæ d³u szy od czasu a+b bez wariatora tylko o 10% Przyk³ad modu³u zap³onowego, niekompatybilnego z wariatorem Joker - N; czas b jest d³u szy ni 10% czasu b bez wariatora SYGNA NIEPRAWID OWY str. 10 DT WAR.01.A-20.06

11 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu WOLF - N Kod: AE N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. 2 WOLF-N ) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 2) Mikroprze³¹czniki (wybór liczby cylindrów, k¹ta wyprzedzenia zap³onu, za³/wy³ wyprzedzenia zap³onu na biegu ja³owym i przy hamowaniu silnikiem) 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (11). Styk plusowy cewki zap³onu (11) jest po³¹czony poprzez przewód (10) do stacyjki (8) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (9) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (13) minusa cewki (11) 7) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (14), który jest po³¹czony z modu³em zap³onowym (15), 11) Cewka zap³onu po³¹czona z rozdzielaczem (12) przewoddem wysokiego napiêcia 16) Wtyczka g³ówna (kolor bia³y) 17) Wtyczka awaryjna (kolor czerwony) str. 11 DT WAR.01.A-20.06

12 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu WOLF - N Kod: AE N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu mo na zaobserwowaæ impulsy po ujemnej stronie cewki: Pomiar przy ok obr/min a = czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) b =ograniczenie (czas, podczas którego modu³ zap³onowy zasila cewkê pr¹dem podtrzymania zapobiegaj¹c tym samym jej przegrzaniu, gdy cewka zosta³a na³adowana wystarczaj¹co by zapewniæ siln¹ iskrê) UWAGA: pr¹d podtrzymania jest obliczany przez modu³ zap³onowy na podstawie aktualnych parametrów pracy silnika, tak wiêc czas -b-mo e zmieniaæ siê w zale noœci od prêdkoœci obrotowej lub rodzaju zap³onu. c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) Poni ej lista najpopularniejszych modu³ów zap³onowych, które wspó³pracuj¹ z wariatorem "Wolf- N": - Bosch, ka dy model - Magneti Marelli Digiplex - Magneti Marelli Digiplex 2 - Magneti Marelli Microplex - Magneti Marelli BKL 3 - Renix, ka dy model str. 12 DT WAR.01.A-20.06

13 Po instalacji wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na nastêpuj¹ce dwa sygna³y: SYGNA PRAWID OWY Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A =Sygna³ mierzony na kablu br¹zowym wariatora (6) (minus cewki 11) B = Sygna³ mierzony na kablu czarnym wariatora (7) (strona modu³u zap³onowego 15) a = czas, w którym Wolf-N podaje pr¹d ³adowania cewki. Wolf-Ndostarcza pr¹d ograniczenia tylko w czasie przyspieszania czyli w tym przypadku czas b jest równy zero i nie jest widoczny na diagramie. c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) f =Pik napiêcia wytwatrzany przez wariator, by umo liwic funkcjonowanie ewentualnego obrotomierza pod³¹czonego miêdzy modu³em a cewk¹ g =wyprzedzenie iskry powodowane przez wariator h =czas ³adowania, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do wariatora. Nale y zwróciæ uwagê, e czas ³adowania jest d³u szy w stosunku do czasu ³adowania bez u ycia wariatora (strona poprzednia). Do prawid³owego funkcjonowania wariatora czas h nie powinien byæ d³u szy ni 80% czasu e Przyk³ad modu³u zap³onowego, niekompatybilnego z wariatorem Wolf - N; czas h jest d³u szy ni 80% czasu e SYGNA NIEPRAWID OWY str. 13 DT WAR.01.A-20.06

14 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu GREEN - MASTER Kod: AE 532 Do samochodów marki FORD ze statycznym uk³adem zap³onowym Motorcraft EDIS ) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 2) Regulatror w³¹czenia wyprzedzenia 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (11). Styk plusowy cewki zap³onu (15) jest po³¹czony poprzez przewód (12) do stacyjki (13) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (14) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód fioletowy - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Mikroprze³¹czniki 1,2,3,4 (konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu) 8) Mikroprze³¹cznik 5 (konfiguracja krzywej k¹ta wyprzedzenia zap³onu, CNG albo LPG) 9) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (16), wchodz¹cym do modu³u zap³onowego (15) i dostarczaj¹cym sygna³ steruj¹cy do cewek (11). 10) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (17), wychodz¹cym z kompuetra steruj¹cego zap³onem (18). 11) Cewki zap³onowe str. 14 DT WAR.01.A-20.06

15 Konfiguracjia wariatora GREEN-MASTER Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3,4 ustaliæ mo na k¹t wyprzedzenia zap³onu. By tego dokonaæ koniecznym jest ustawienie jednego lub wiêcej mikroprze³¹czników w pozycji "ON". DLA 4, 6, 8 CYLINDRÓW - Pamiêtaæ nale y, e gdy w pozycji ON znajduje siê wiêcej mikroprze³¹czników, k¹ty wyprzedzenia zap³onu, które te prze³¹czniki reprezentuj¹, sumuj¹ siê. -Przyk³ad: w wyniku ustawienia mikroprze³¹czników 2 i 3 w pozycjê ON, otrzymuje siê nastêpuj¹ce wyprzedzenie zap³onu: - dla silników 4,6,8 cylindrowych: 4 ( mikroprze³¹cznik 2)+ 8 ( mikroprze³¹cznik 3) Razem 12 wyprzedzenia zap³onu ZALECANE WYPRZEDZENIE ZAP ONU W ZALE NOŒCI OD RODZAJU PALIWA Zalecana krzywa wyprzedzenia zap³onu przy zasilaniu CNG Zalecana krzywa wyprzedzenia zap³onu przy zasilaniu LPG Wartœci podane w tabeli wynikaj¹ z doœwiadczenia firmy A.E.B. W ka dym wypadku, mo na zmieniaæ dane ustawienia by lepiej dostosowaæ pracê wariatora do potrzeb silnika. str. 15 DT WAR.01.A-20.06

16 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 16 DT WAR.01.A-20.06

17 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu GREEN - MASTER Kod: AE 532 Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu mo na zaobserwowaæ impuls po ujemnej stronie cewki oraz sygna³ wychodz¹cy ze sterownika: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A =Sygna³ mierzony na minusie cewki 11. B = Sygna³ mierzony na wyjœciu ze sterownika 17 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez sterownik 17 c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e1=czas pomiêdzy iskrami na tej samej cewce (360 obrotu wa³u korbowego silnika) Sygna³ B wychodz¹cy ze sterownika jest u ywany do tylko do wyznaczenia k¹ta wyprzedzenia zap³onu Uwaga: Gdy nast¹pi przerwanie przewodu sygna³owego, silnik bêdzie kontynuowa³ racê ze sta³ym, awaryjnym katem wyprzedzenia zap³onu. str. 17 DT WAR.01.A-20.06

18 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu Puma Kod: AE 515N 1 2 PUMA AE 515N ) Mikroprze³¹czniki s³u ¹ce do konfiguracji k¹ta wyprzedzenia zap³onu 2) Regulatror w³¹czenia wyprzedzenia 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (15). Styk plusowy cewki zap³onu (15) jest po³¹czony poprzez przewód do stacyjki (17) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 8) Przewód ró owo-czarny - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (9), wchodz¹cym do modu³u zap³onowego (13). 10) Przewód ró owy - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (11), wychodz¹cym z kompuetra steruj¹cego zap³onem (12). 13) Modu³ zap³onowy po³¹czony za pomoc¹ przewodu (14) z minusem cewki (15) 16) Rozdzielacz 20) Przewody czarno-zielony i zielony- do rozciêcia przewodu sygna³owego czujnika po³o enia wa³u korbowego. Zielony po stronie czujnika, zielono-czarny po stronioe ECU. Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 18 DT WAR.01.A-20.06

19 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU DOSTÊPNE OPROGRAMOWANIE Wariator AE 515N mo na zaprogramowaæ za pomoc¹ zestawu AE 011, by dostosowaæ go do ró nych modeli systemów zap³onowych. Odpowiednio zaprogramowany AE 515N zastêpuje starsze modele wariatorów: STARY MODEL SYMBOL OPROGRAMOWANIA DLA AE 515N AE 540 SPARK MASTER AE 515N AE 524 BLACK AE 515N-01 AE 527 DIS 92 AE 515N-02 AE 533 GOLD MASTER AE 515N-03 AE 535 BLUE MASTER AE 515N-04 AE 536 RED MASTER AE 515N-05 AE 547 CAT AE 515N-07 UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest tak by zastêpowa³ AE 540 SPARK MASTER, ustawiony na 12 wyprzedzenia zap³onu dla 4 cylindrów z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 19 DT WAR.01.A-20.06

20 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 20 DT WAR.01.A-20.06

21 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE AE 515N wariator do samochodów z wtryskiem, w których uk³ad zap³onowy sk³ada siê z : sterownika wtrysku, modu³u wzmacniaj¹cego, cewki i rozdzielacza. Za pomoc¹ oscyloskopu odczytaæ nale y sygna³y z minusa cewki oraz na wejœciu do modu³u wzmacniaj¹cego i na ich podstawie okreœliæ rodzaj potrzebnego oprogramowania: Oprogramowania AE 515N nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(2V/podz.) = Sygna³ mierzony na wejœciu modu³u zap³onowego 13 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez ECU c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ B jest interpretowany przez modu³ zap³onowy nastêpuj¹co: 1) Wzrost 0-3,5V = rozpoczêcie ³adowania cewki 2) Sta³e napiêcie = ³adowanie cewki 3) Spadek 3,5-0V = koniec ³adowania, przeskok iskry str. 21 DT WAR.01.A-20.06

22 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE Oprogramowania AE 515N-01 nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(10V/podz.) = Sygna³ mierzony na wejœciu modu³u zap³onowego 13 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez ECU c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ B jest interpretowany przez modu³ zap³onowy nastêpuj¹co: 1) Wzrost 0-12V = rozpoczêcie ³adowania cewki 2) Sta³e napiêcie = ³adowanie cewki 3) Spadek 12-0V = koniec ³adowania, przeskok iskry Po monta u wariatora, mo na sprawdziæ sygna³ wejœciowy na przewodzie ró owo-czarnym 10 (œcie ka B) i sygna³ wyjœciowy na przewodzie ró owym 8 (œcie ka A). Powinny byæ one tego samego kszta³tu, przesuniête w fazie o nastawion¹ wartoœæ wyprzedzenia zap³onu -g-. str. 22 DT WAR.01.A-20.06

23 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE Oprogramowania AE 515N-02 nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(2V/podz.) = Sygna³ mierzony na przewodzie sygna³owym czujnika Halla a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ z czujnika Halla wyœwietlony na œcie ce B jest u ywany przez sterownik zap³onu do obliczenia wyprzedzenia zap³onu. str. 23 DT WAR.01.A-20.06

24 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE Oprogramowania AE 515N-07 nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(10V/podz.) = Sygna³ mierzony na przewodzie sygna³owym modu³u zap³onowego 13 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez ECU c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ B jest interpretowany przez modu³ zap³onowy nastêpuj¹co: 1) Wzrost 0-12V = rozpoczêcie ³adowania cewki 2) Sta³e napiêcie = ³adowanie cewki 3) Spadek 12-0V = koniec ³adowania, przeskok iskry Po monta u wariatora, mo na sprawdziæ sygna³ wejœciowy na przewodzie ró owo-czarnym 10 (œcie ka B) i sygna³ wyjœciowy na przewodzie ró owym 8 (œcie ka A). Powinny byæ one tego samego kszta³tu, przesuniête w fazie o nastawion¹ wartoœæ wyprzedzenia zap³onu -g-. str. 24 DT WAR.01.A-20.06

25 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510 Do samochodów ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 6, 35 lub 58 zêbami 1 2 PICK-UP CODE AEB510SB ches for adjusting. ance connection register. 1) Mikroprze³¹czniki do konfiguracji 2) Regulatror E w³¹czenia to be connected wyprzedzenia to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 8) Przewód pozwalaj¹cy na pod³¹czenie wariatora do odpowiedniej wi¹zki roz³¹czaj¹cej (22) przewód czujnika po³o enia wa³u korbowego. Wtyczki (10) i (11) nale y pod³¹czyæ do oryginalnych wtyczek samochodu (9) i (12). 9) Oryginalna wtyczka czujnika po³¹o enia wa³u korbowego (13). 12) Oryginalna wtyczka do ECU(15). 14) Ko³o zêbate na wale korbowym (6,35 lub 52 zêby); dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika (13). 16) Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem. 21) Przewód z wtyczk¹ do pod³¹czenia sensora fazowego (tylko w niektórych autach) Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 25 DT WAR.01.A-20.06

26 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 ON 3 Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU Konfiguracja marki samochodu 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU PROGRAMOWANIE TYPU SAMOCHODU ON 3 Ustawienie dla: RENAULT VOLVO ON 3 Ustawienie dla: KA DEJ INNEJ MARKI USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu dla dla samochodów Volvo i Renault, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 26 DT WAR.01.A-20.06

27 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 27 DT WAR.01.A-20.06

28 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510 Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami): Sygna³ G.M.P. Pomiar przy ok obr/min 1 obrót engine wa³u revolution korbowego 58 ZÊBÓW przerwa 2 teeth na missing 2 zêby Pomiar przy ok obr/min str. 28 DT WAR.01.A-20.06

29 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510T Do samochodów ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 34 zêbami z przerw¹ d³ugoœci 2 zêbów. 1 2 PICK-UP CODE T AEB510SB ches for adjusting. ance connection register. 1) Mikroprze³¹czniki do konfiguracji E to be connected to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 2) Regulatror w³¹czenia wyprzedzenia 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 8) Przewód pozwalaj¹cy na pod³¹czenie wariatora do odpowiedniej wi¹zki roz³¹czaj¹cej (22) przewód czujnika po³o enia wa³u korbowego. Wtyczki (10) i (11) nale y pod³¹czyæ do oryginalnych wtyczek samochodu (9) i (12). 9) Oryginalna wtyczka czujnika po³¹o enia wa³u korbowego (13). 12) Oryginalna wtyczka do ECU(15). 14) Ko³o zêbate na wale korbowym (34 zêby); dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika (13). 16) Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem. 21) Przewód z wtyczk¹ do pod³¹czenia sensora fazowego (tylko w niektórych autach) Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 29 DT WAR.01.A-20.06

30 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 ON 3 Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU Konfiguracja marki samochodu 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU PROGRAMOWANIE TYPU SAMOCHODU ON 3 Ustawienie dla: RENAULT VOLVO ON 3 Ustawienie dla: KA DEJ INNEJ MARKI USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu dla dla samochodów Volvo i Renault, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 30 DT WAR.01.A-20.06

31 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 31 DT WAR.01.A-20.06

32 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510T Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 34 zêbami): SYGNA NEGATIVE UJEMNY SIGNAL 1 obrót engine wa³urevolution korbowego SYGNA POSITIVE DODATNI SIGNAL ZÊBÓW teeth przerwa 2 teeth na missing 2 zêby LISTA SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH Poni ej wyszczególnione zosta³y pojazdy do których wariator ten mo e byc u yty wraz z kodem potrzebnej wi¹zki roz³¹czaj¹cej: -TOYOTA YARIS 1.0i 16v Multipoint (OBD)(wi¹zka AE 410F) -TOYOTA COROLLA v Multipoint - 4EFE (wi¹zka AE 410F) -TOYOTA PREMIO 1.6i 16v Multipoint - ZA-FE (wi¹zka AE 410F) -TOYOTA NOAH 2.0i 16v Multipoint - 3S-FE (wi¹zka AE 410F) -TOYOTA RAV4 2.0i 16v VVT-i Multipoint -1AZ-FE (wi¹zka 410F) str. 32 DT WAR.01.A-20.06

33 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510SB Do samochodów Fiat Stilo i marki Suzuki ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 58 zêbami z przerw¹ d³ugoœci 2 zêbów (Fiat Stilo) lub dla konfiguracji ko³a zêbatego: 16 zêbów+przerwa na 1 z¹b+1z¹b+przerwa na 1 z¹b+13 zêbów+przewa na 1z¹b (niktóre samochody Honda i Suzuki. 1 2 PICK-UP SB CODE AEB510SB switches for adjusting. advance connection register. 1) Mikroprze³¹czniki do konfiguracji WIRE to be connected to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 2) Regulator w³¹czenia wyprzedzenia zap³onu 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdywariator dzia³a) 8) Przewód pozwalaj¹cy na pod³¹czenie wariatora do odpowiedniej wi¹zki roz³¹czaj¹cej (22) przewód czujnika po³o enia wa³u korbowego. Wtyczki (10) i (11) nale y pod³¹czyæ do oryginalnych wtyczek samochodu (9) i (12). 9) Oryginalna wtyczka czujnika po³¹o enia wa³u korbowego (13). 12) Oryginalna wtyczka do ECU (15) 14) Ko³o zêbate na wale korbowym, dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika 16)Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem 21)Przewód z wtyczk¹ do pod³¹czenia czujnika po³o enia wa³ka rozrz¹du Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu str. 33 DT WAR.01.A-20.06

34 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 ON 3 Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU Konfiguracja marki samochodu 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU PROGRAMOWANIE TYPU SAMOCHODU ON 3 Ustawienie dla: RENAULT VOLVO ON 3 Ustawienie dla: KA DEJ INNEJ MARKI USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu dla dla samochodów Volvo i Renault, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 34 DT WAR.01.A-20.06

35 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 35 DT WAR.01.A-20.06

36 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510SB Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 34 zêbami): SYGNA NEGATIVE UJEMNY SIGNAL 1 obrót engine wa³urevolution korbowego SYGNA POSITIVE DODATNI SIGNAL ZÊBÓW teeth przerwa 2 teeth na missing 2 zêby LISTA SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH Poni ej wyszczególnione zosta³y pojazdy do których wariator ten mo e byc u yty wraz z kodem potrzebnej wi¹zki roz³¹czaj¹cej: -FIAT STILO1.6 16v (OBD) Mpi MARELLI IAW 5NF(wi¹zka AE 410C) -HONDA ACCORD v - D16B6 Multipoint BOSCH(wi¹zka AE 410F) -SUZUKI Wagon R v (OBD) Multipoint (wi¹zka AE 410L) -SUZUKI Baleno v Multipoint (wi¹zka AE 410L) str. 36 DT WAR.01.A-20.06

37 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510SB Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami-fiat Stilo): 11 obrót engine wa³urevolution korbowego 58 ZÊBÓW przerwa 2 teeth na missing 2 zêby Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min Przyk³¹d sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami-suzuki Baleno, Honda Accord): 16 ZÊBÓW teeth 1 przerwa tooth na missing 1 z¹b 1tooth Z B 1 przerwa tooth missing na 1 z¹b 1 przerwa tooth na missing 1 z¹b 13 ZÊBÓW teeth 1engine obrót wa³u revolution korbowego Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min str. 37 DT WAR.01.A-20.06

38 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu SPIDER Kod: AE 511N Do samochodów ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 58 zêbami z przerw¹ d³ugoœci 2 zêbów (program podstawowy). AE 511N mo na zaprogramowaæ za pomoc¹ zestawu AE 011 do konkretnych modeli samochodów i róznych wieñcy zêbatych. 1 2 SPIDER code AEB511N icro switches for adjusting. 15 1) Mikroprze³¹czniki park advance do connection konfiguracji register. 2) Regulator w³¹czenia wyprzedzenia zap³onu ED WIRE to be connected to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdywariator dzia³a) 8) Wi¹zka wariatora 9) Wi¹zka roz³¹czj¹ca przewód sygna³owy czujnika po³o enia wa³u korbowego, ró owy (10)przylutowaæ po stronie czujnika (13), ró owo-czarny(11) po stronie ECU(15) 12) Oryginalny przewód sygna³owy samochodu 14) Ko³o zêbate na wale korbowym(58 z ebów); dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika (13). 16) Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem 21) Przewód roz³¹czaj¹cy do pod³¹czenia czujnika po³o enia wa³ka rozrz¹du (24). Zielony (22) po stronie czujnika, zielono-czarny (23) po srtronie ECU Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 38 DT WAR.01.A-20.06

39 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 39 DT WAR.01.A-20.06

40 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 40 DT WAR.01.A-20.06

41 LISTA SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH Poni ej wyszczególnione zosta³y pojazdy do których wariator ten mo e byc u yty wraz z kodem potrzebnej wi¹zki roz³¹czaj¹cej: AUDI A V - AUA (OBD) Multipoint MARELLI BMW V Mpi BOSCH DME1 (OBD) - 194E1 BMW V Mpi SIEMENS MS4124v - 206S3 BMW V Mpi SIEMENS MS42-206S4 (Program 511N-07) BMW V Mpi SIEMENS MS42-206S4 (Program 511N-07) BMW V Mpi SIEMENS MS43-226S1 (Program 511N-07) BMW V Mpi SIEMENS MS41-286S1 (Program 511N-07) CHRYSLER PT Cruiser V Multipoint SIEMENS (OBD) HYUNDAI Santo V Multipoint (Program 511N-06) HYUNDAI Atos V Multipoint (OBD) (Program 511N-06) HYUNDAI Getz V Multipoint KEFICO (OBD) (Program 511N-06) HYUNDAI Santa Fe 2.7 V6 24V Multipoint (OBD) KIA Rio 1.3 Multipoint (OBD) - A3E KIA Rio V Multipoint SIEMENS 5WY (OBD) KIA Carnival 2.5 V6 24V Multipoint (OBD) NISSAN Sunny V Multipoint (Program 511N-01) NISSAN Primera Mark III V Multipoint (OBD) - QG18 (Program 511N-01) NISSAN Primera V Multipoint (OBD) - QG18 (Program 511N-01) NISSAN Almera Tino V Multipoint (OBD) - QG18 (Program 511N-01) ROVER V Multipoint - 18K4F (Program 511N-02) ROVER V Multipoint - 18K4F (Program 511N-02) SEAT Ibiza 1.4 Multipoint BOSCH SKODA Fabia V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AUA (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Polo 1.0 Multipoint BOSCH ME 7.5 (OBD) - AUC VOLKSWAGEN Polo V Multipoint SIEMENS 5WP40 (OBD) - AZQ VOLKSWAGEN Polo 1.416V Multipoint MARELLI 4LV (OBD) - (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Polo V Multipoint BOSCH (OBD) - AKK VOLKSWAGEN Golf V Multipoint MARELLI - AHW (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Golf V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AUS VOLKSWAGEN Golf V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AZD (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Bora V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AZD (Program 511N-07) str. 41 DT WAR.01.A-20.06

42 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu SPIDER Kod: AE 511N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami): SYGNA C.K.P. SIGNAL G.M.P. Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min 1engine obrót wa³u revolution korbowego 58 58TEEHTS ZÊBÓW 2 przerwa teeth na missing 2 zêby Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min Przy tego rodzaju sygnale nale y u ywaæ wariator z oryginalnym oprogramowaniem. str. 42

43 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu SPIDER Kod: AE 511N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie samochodu Hyundai Getz V Mpi Kefico '02): przerwa 2 teeth na missing 2 zêby SYGNA G.M.P. 28 ZÊBÓW teeth 1 engine revolution 1 obrót wa³u korbowego Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min Przy tego rodzaju sygnale nale y u ywaæ wariator z oprogramowaniem 511N-06. str. 43 DT WAR.01.A-20.06

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Dokumentacja dodatkowa: PL12-1400 Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo