WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAP ONU - WYKAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAP ONU - WYKAZ"

Transkrypt

1 CNG LPG PETROL WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAP ONU - WYKAZ ISO 9001:2000

2 W porównaniu do benzyny spalanie paliwa gazowego takiego jak LPG i CNG trwa d³u ej. Aby spalana mieszanka paliwowo-powietrzna osi¹gnê³a maksymalne ciœnienie w odpowiednim punkcie po³o enia t³oka konieczna jest zmiana momentu zap³onu (przeskoku iskry na œwiecy zap³onowej).wariator jest urz¹dzeniem, które zmienia k¹t wyprzedzenia zap³onu obliczony przez komputer samochodowy do prawid³owej pracy silnika na benzynie, tak by uzyskaæ jak najlepsze parametry pracy silnika na paliwie gazowym. Wariatory wyprzedzenia zap³onu s¹ niezbêdne przy adaptacji samochodów na zasilanie CNG (sprê ony gaz ziemny). Zalety zainstalowania wariatora w silniku zasilanym gazem: - lepsze przyspieszanie - mniejsze zu ycie paliwa - wiêksza dynamika - zmniejszenie niebezpieczeñstwa wybuchu powrotnego w instalacjach II generacji - modyfikacja (zwiêkszenie) k¹ta wyprzedzenia zap³onu nastêpuje tylko podczas pracy silnika na gazie K¹t wyprzedzenia zap³onu wykres momentu obrotowego na CNG wykres mocy na benzynie wykres mocy na CNG CNG LPG wykres momentu obrotowego na benzynie PETROL R.P.M. Rys.1. Krzywe wyprzedzenia zap³onu dla paliw gazowych CNG i LPG wzglêdem teoretycznej krzywej dla benzyny Wariatory mo na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy: Rys. 2. Porównanie krzywych charakterystyki zewnêtrznej silnika przy zasilaniu gazowym(cng przy zastosowaniu wariatora) i benzynowym A) wariatory wyprzedzenia zap³onu do sygna³ów o wysokim napiêciu- urz¹dzenia te wyprzedzaj¹ sygna³ na minusie cewki z pikami napiêcia osi¹gaj¹cymi V WOLF - N Kod 526N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. PLATINOS Kod 531 Tylko do samochodów ze stykowym uk³adem zap³onowym z przerywaczem mechanicznym. JOKER - N Kod 549N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. Joker N tylko przyspiesza sygna³ zap³onu zostawiaj¹c oryginalnemu modu³owi zap³onowemu kontrolê nad czasem ³adowania cewki. B) wariatory wyprzedzenia zap³onu sygna³ów o niskim napiêciu- urz¹dzenia te wyprzedzaj¹ sygna³y pochodz¹ce od czujników lub ECU(komputera steruj¹cego wtryskiem benzyny), które steruj¹ zap³onem elektronicznym COBRA Kod 510N Kod 510R Kod 510SB Kod 510T Zastêpuje wariatory serii PICK-UP. Programowalny, przeznaczony do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego i prêdkoœci obrotowej typu indukcyjnego, z wieñcem zêbatym z 6, 35 lub 58 zêbami. Do pod³¹czeniawariatora potrzebna jest odpowiednia dla danego czujnika (na silniku) dodatkowa wi¹zka elektryczna (AE410). str. 2 DT WAR.01.A-20.06

3 SPIDER Kod 511 Do samochodów z czujnikiem Halla: po³o enia wa³u korbowego, prêdkoœci obrotowej z wieñcem zêbatym z 58 zêbami. GREEN - MASTER Kod 532 Do samochodów marki FORD ze statycznym uk³adem zap³onowym Motorcraft EDIS PUMA Kod 515N Zastêpuje wariatory AE 524 Black, AE 527 Dis - 92, AE 533 Gold Master, AE 535 Blue Master, AE 536 Red Master, AE 540 Spark Master, AE 547 Cat Wariator ten nale y zaprogramowaæ na odpowiedni typ po³¹czenia w zale noœci od zastosowania. Standartowo wariator ten zaprogramowany jest tak by zastêpowa³ AE 540- Spark Master. Wy ej wymienione wariatory wystêpuja w aktualnej ofercie. W praktyce mo na tak e spotkaæ inne wariatory stosowane wczeœniej a nie wystêpuj¹ce juz w ofercie producenta: a) wariatory wyprzedzenia zap³onu do sygna³ów o wysokim napiêciu KOALA Kod 512 Do samochodów Renault ze statycznym uk³adem zap³onowym i systemem wtrysku SIEMENS SIRIUS 32 (przed monta em zapoznaæ siê z list¹ modeli do³¹czon¹ do instrukcji). TRONIC Kod 534 Do samochodów z zap³onem elektronicznym z rozdzielaczem i cewk¹ gdzie modu³ zap³onu utrzymuje sta³y czas zasilania dla wszystkich warunków pracy (np. Bosch Motronic oraz niektóre japoñskie np. Nissan). SPARK - 2 Kod 537 Do samochodów 4 cylindrowych bez rozdzielacza zap³onu z podwójn¹ cewk¹ (zap³on statyczny) gdzie modu³ zap³onowy utrzymuje sta³y czas ³adowania cewki we wszystkich warunkach pracy (przyspieszanie, zwalnianie). BIWOLF 548 Kod 548 Do samochodów 4 cylindrowych bez rozdzielacza zap³onu z podwójn¹ cewk¹ zap³onow¹ (zap³on statyczny) gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. b) wariatory wyprzedzenia zap³onu do sygna³ów o niskim napiêciu M.A.P. Kod 466 Do samochodów, w których wyprzedzenie zap³onu obliczane jest przez komputer benzynowy na podstawie sygna³u z M.A.P. sensora. BLACK Kod 524 Do niektórych modeli samochodów Volkswagen, z zap³onem elektronicznym, cewk¹ i rozdzielaczem zap³onu. DIS - 92 Kod 527 Do czujników wykorzystuj¹cych efekt Halla. GOLD - MASTER Kod 533 Do samochodów Ford z modu³em zap³onowym TFI. BLUE - MASTER Kod 535 Do starszych samochodów Chrysler z czujnikami wykorzystuj¹cymi efekt Halla. RED - MASTER Kod 536 Do samochodów koncernu G.M. ze statycznym uk³adem zap³onowym i modu³em typu HEI, EST lub ESC. SPARK - MASTER Kod 540 Do samochodów, w których sygna³ zap³onu emitowany jest z ECU benzyny i wzmacniany jest przez modu³ mocy kontroluj¹cy cewkê. CAT PICK - UP 60 Kod 547 Do samochodów, Honda ze zintegrowanym systemem zap³onowym w rozdzielaczu zap³onu. Do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego i prêdkoœci obrotowej typu indukcyjnego, z wieñcem zêbatym z 58 zêbami. Kod dla czujników trójprzewodowych, Kod dla czujników trójprzewodowych typu G.M. Kod dla czujników dwuprzewodowych PICK - UP 36 Kod Do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego i prêdkoœci obrotowej typu indukcyjnego (typ 2), z wieñcem zêbatym z 35 zêbami. V.P.M. Kod 544 Do samochodów z czujnikiem po³o enia wa³u korbowego 3 przewodowym typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 35 zêbami. str. 3 DT WAR.01.A-20.06

4 Jak montowaæ wariatrory: - Z DALEKA OD mo liwych RÓDE WILGOCI oraz mo liwoœci zalania p³ynami (wod¹) z zewn¹trz. - Z DALEKA OD RÓDE NADMIERNEGO CIEP A (np. kolektora wydechowego) - Z DALEKA OD PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIÊCIA OPIS SYMBOLI. Poinformuj klienta, e w razie awarii wariatora, w zestawie znajduje siê awaryjna wtyczka mostkuj¹ca, któr¹ nale y wpi¹æ w wi¹zkê po od³¹czeniu wariatora. Po wpiêciu tej wtyczki uzyskuje siê oryginalne po³¹czenia elektryczne samochodu takie jak przed zamontowaniem wariatora. Pod adnym pozorem nie otwieraj obudowy wariatora przy pracuj¹cym silniku, lub w³¹cznonym zap³onie, by unikn¹æ przypadkowych, wysokonapiêciowych wy³adowañ. Producent cofa gwarancjê i nie odpowiada za szkody materialne i uszkodzenia cia³a powsta³e podczas obs³ugi urz¹dzenia niezgodnym z instrukcj¹ oraz przez osoby nieupowa nione. Staraj siê zapewniæ jak najlepsze po³¹czenia elektryczne. WeŸ pod uwagê, e najlepsze po³¹czenie mo na zapewniæ przez lutowanie. Naklej naklejkê otrzyman¹ razem z produktem na widocznym miejscu w komorze silnika. Ostrze e ona osoby trzecie o zastosowaniu wariatora w pojeÿdzie. UWAGA!! Przed zainstalowaniem wariatora sprawdÿ: 1) uk³ad zap³onowy (œwiece, przewody wysokiego napiêcia, cewkê- musz¹ byæ w nienagannym stanie) 2) czy k¹t wyprzedzenia zap³onu jest ustawiony wed³ug danych fabrycznych 3) czy istnieje schemat monta u wariatora do samochodu, w którym chcesz go zainstalowaæ i zapoznaj siê ze schematem oraz instrukcj¹ przed rozpoczêciem monta u PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA USZKODZENIA CIA A I STRATY MATERIALNE POWSTA E NA SKUTEK NIEPRAWID OWEGO MONTA U LUB OBS UGI NIEZGODNEJ Z INSTRUKCJ JAK PRAWID OWO ZAMONTOWAÆ WARIATOR JAK PRAWID OWO ZAMONTOWAÆ WARIATOR LE LE DOBRZE LE LE DOBRZE DANE TECHNICZNE Napiêcie zasilania 10 V (Min.) 14 V (Max.) Wytrzyma³oœæ temperaturowa zgodna z wymaganiami dla bran y motoryzacyjnej WYPOSA ENIE STANDADOWE - Wi¹zka elektryczna - Awaryjna wtyczka mostkuj¹ca - Naklejka ostrzegawcza - Instrukcja monta u i ustawienia - Woreczek z akcesoriami monta owymi - Gwarancja dla klienta Produkty spe³niaj¹ nastêpuj¹ce normy UL - 94 V - 0 Obwody drukowane 95 / 54 / CE R67 /01 /ECE Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna R10 / 02 / ECE str. 4 DT WAR.01.A-20.06

5 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PLATINOS Kod: AE 531 Do samochodów z uk³adem zap³onowym rozdzielaczowym ) Regulator opóÿnienia na benzynie 2) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onu (10). Styk plusowy cewki zap³onu (10) jest po³¹czony poprzez przewód (11) do stacyjki (12) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (13) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 3) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 4) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 5) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (9) minusa cewki (10) 6) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (8), który jest po³¹czony z przerywaczem i wychodzi z rozdzielacza (7), 7) Rozdzielacz z przerywaczem 10) Cewka zap³onu str. 5 DT WAR.01.A-20.06

6 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PLATINOS Kod: AE 531 Przebieg oscyloskopowy sygna³u zap³onu Œcie ka A (20 V / podz)=sygna³ mierzony na przewodzie br¹zowym wariatora 5 (strona minusa cewki 10) Œcie ka B (5 V / podz) =Sygna³ mierzony na przewodzie czarnym wariatora 6 (strona rozdzialacza 7) a = czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) h =Czas ³adowania, w którym styki dostarczaj¹ pr¹d do wariatora i = opóÿnienie zap³onu, na benzynie po zastosowaniu wariatora. UWAGA: PLATINOS opóÿnia zap³on w stosunku do ustawienia na benzynie, dlatego dla prawid³owego funkcjonowania nale y postêpowaæ nastêpuj¹co: - uruchomiæ silnik na gazie i obracaj¹c aparatem zap³onowym wyregulowaæ wyprzedzenie zap³onu w taki sposób, aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ moc na gazie, - przejœæ na benzynê i obracaæ regulatorem na obudowie wariatora tak, aby znów uzyskaæ wartoœæ wyprzedzenia ustalon¹ dla benzyny, sprawdziæ przy urzyciu lampy stroboskopowej, - Regulatora nie nale y ruszaæ podczas jazdy na gazie, Pomiar przy ok obr/min - Zaleca siê przed zamontowaniem wariatora sprawdziæ czy styki przerywacza s a czyste i czy styk jest prawid³owy. Uszkodzone styki mog¹ powodowaæ gaœniêcie silnika lub wypadanie zap³onów - Przy u yciu wariatora, styki przerywacza zu ywaj¹ siê wolniej UWAGA: Sprawdziæ czy "+" cewki nie posiada opornika, w takim przypadku nale y pobraæ +12 V "po kluczyku" z innego miejsca. str. 6 DT WAR.01.A-20.06

7 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu JOKER - N Kod: AE N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. Joker N tylko przyspiesza sygna³ zap³onu zostawiaj¹c oryginalnemu modu³owi zap³onowemu kontrolê nad czasem ³adowania cewki. 2 Electronic JOKER-N ) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 2) Mikroprze³¹czniki (wybór liczby cylindrów, k¹ta wyprzedzenia zap³onu, za³/wy³ wyprzedzenia zap³onu na biegu ja³owym i przy hamowaniu silnikiem) 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (11). Styk plusowy cewki zap³onu (11) jest po³¹czony poprzez przewód (10) do stacyjki (8) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (9) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (13) minusa cewki (11) 7) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (14), który jest po³¹czony z modu³em zap³onowym (15), 11) Cewka zap³onu po³¹czona z rozdzielaczem (12) przewoddem wysokiego napiêcia 16) Wtyczka g³ówna (kolor bia³y) 17) Wtyczka awaryjna (kolor czerwony) str. 7 DT WAR.01.A-20.06

8 Konfiguracjia wariatora JOKER - N, WOLF - N Wariator posiada 6 mikroprze³¹czników do nastêpuj¹cych ustawieñ: Mikroprze³¹czniki 1 i 2 umo liwiaj¹ ustawiæ liczbê cylindrów silnika, w którym wariator zosta³ zamontowany: silnik 4 cylindrowy silnik 5 cylindrowy silnik 6 cylindrowy silnik 8 cylindrowy Mikroprze³¹czniki 3 i 4 umo liwiaj¹ ustawiæ liczbê stopni wyprzedzenia zap³onu w zale noœci od rodzaju paliwa i mo liwoœci silnika: Uwaga: do samochodów zasilanych CNG normalnie zaleca siê stosowanie k¹ta wyprzedzenia 12 (15 jeœli auto straci³o szczególnie du o mocy), podczas gdy na LPG zalecane wyprzedzenie zap³onu do 6 (9 jeœli auto straci³o szczególnie du o mocy): do samochodów bez katalizatora 9 (12 jeœli auto straci³o szczególnie du o mocy) wyprzedzenie = 6 wyprzedzenie = 9 wyprzedzenie = 12 wyprzedzenie = 15 Mikroprze³¹cznik 5 umo liwia od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu poni ej 1100 obr/min. Opcja ta u³atwia zastosowanie wariatora w silnikach, w których wyprzedzenie zap³onu na biegu ja³owym powoduje nierówn¹ pracê lub gaœniêcie. Mikroprze³¹cznik 6 umo liwia od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu podczas hamowania silnikiem pomiêdzy 2100 obr/min a 1100 obr/min. Opcja pomocna w silnikach, które podczas hamowania silnikiem pracuj¹ nierówno. wariator dzia³a na biegu ja³owym wariator od³¹czony na biegu ja³owym wariator dzia³a podczas hamowania silnikiem wariator od³¹czony podczas hamowania silnikiem str. 8 DT WAR.01.A-20.06

9 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu JOKER - N Kod: AE N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu mo na zaobserwowaæ impulsy po ujemnej stronie cewki: Pomiar przy ok obr/min UWAGA: pr¹d podtrzymania jest obliczany przez modu³ zap³onowy na podstawie aktualnych parametrów pracy silnika, tak wiêc czas -b-mo e zmieniaæ siê w zale noœci od prêdkoœci obrotowej lub rodzaju zap³onu. a= czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) b =ograniczenie (czas, podczas którego modu³ zap³onowy zasila cewkê pr¹dem podtrzymania zapobiegaj¹c tym samym jej przegrzaniu, gdy cewka zosta³a na³adowana wystarczaj¹co by zapewniæ siln¹ iskrê) c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) Poni ejlista najpoplularniejszych modu³ów zap³onowych, które wspó³pracuj¹ z wariatorem "Joker- N": - AC DELCO - Bosch Bosch Bosch Magneti Marelli AEI 200A - Magneti Marelli BKL 4 - Magneti Marelli MTR2 str. 9 DT WAR.01.A-20.06

10 Po instalacji wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na nastêpuj¹ce dwa sygna³y: SYGNA PRAWID OWY Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka c =Iskra A =Sygna³ mierzony na kablu br¹zowym wariatora (6) (minus cewki 11) B = Sygna³ mierzony na kablu czarnym wariatora (7) (strona modu³u zap³onowego 15) a = czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) b =ograniczenie: czas podawania pr¹du podtrzymania nie mo e nigdy przekroczyæ 10% oryginalnego czasu podtrzymania bez zastosowania wariatora (poprzednia strona) by unikn¹æ przegrzania cewki i wariatora. d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) f =Pik napiêcia wytwatrzany przez wariator, by umo liwic funkcjonowanie ewentualnego obrotomierza pod³¹czonego miêdzy modu³em a cewk¹ g =wyprzedzenie iskry powodowane przez wariator h =czas ³adowania, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do wariatora. Nale y zwróciæ uwagê, e czas ³adowania jest d³u szy w stosunku do czasu ³adowania bez u ycia wariatora (strona poprzednia). By unikn¹æ przegrzewania cewki i wariatora, czas h mo e byæ d³u szy od czasu a+b bez wariatora tylko o 10% Przyk³ad modu³u zap³onowego, niekompatybilnego z wariatorem Joker - N; czas b jest d³u szy ni 10% czasu b bez wariatora SYGNA NIEPRAWID OWY str. 10 DT WAR.01.A-20.06

11 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu WOLF - N Kod: AE N Do samochodów z uk³adem zap³onowym sk³adaj¹cym siê z: cewki zap³onowej, zap³onu elektronicznego z rozdzielaczem zap³onu, gdzie modu³ zap³onowy kontroluje i steruje czasem ³adowania cewki. 2 WOLF-N ) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 2) Mikroprze³¹czniki (wybór liczby cylindrów, k¹ta wyprzedzenia zap³onu, za³/wy³ wyprzedzenia zap³onu na biegu ja³owym i przy hamowaniu silnikiem) 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (11). Styk plusowy cewki zap³onu (11) jest po³¹czony poprzez przewód (10) do stacyjki (8) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (9) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (13) minusa cewki (11) 7) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (14), który jest po³¹czony z modu³em zap³onowym (15), 11) Cewka zap³onu po³¹czona z rozdzielaczem (12) przewoddem wysokiego napiêcia 16) Wtyczka g³ówna (kolor bia³y) 17) Wtyczka awaryjna (kolor czerwony) str. 11 DT WAR.01.A-20.06

12 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu WOLF - N Kod: AE N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu mo na zaobserwowaæ impulsy po ujemnej stronie cewki: Pomiar przy ok obr/min a = czas ³adowania (czas zwarcia styków, przez który pr¹d ³aduje cewkê) b =ograniczenie (czas, podczas którego modu³ zap³onowy zasila cewkê pr¹dem podtrzymania zapobiegaj¹c tym samym jej przegrzaniu, gdy cewka zosta³a na³adowana wystarczaj¹co by zapewniæ siln¹ iskrê) UWAGA: pr¹d podtrzymania jest obliczany przez modu³ zap³onowy na podstawie aktualnych parametrów pracy silnika, tak wiêc czas -b-mo e zmieniaæ siê w zale noœci od prêdkoœci obrotowej lub rodzaju zap³onu. c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) Poni ej lista najpopularniejszych modu³ów zap³onowych, które wspó³pracuj¹ z wariatorem "Wolf- N": - Bosch, ka dy model - Magneti Marelli Digiplex - Magneti Marelli Digiplex 2 - Magneti Marelli Microplex - Magneti Marelli BKL 3 - Renix, ka dy model str. 12 DT WAR.01.A-20.06

13 Po instalacji wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na nastêpuj¹ce dwa sygna³y: SYGNA PRAWID OWY Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A =Sygna³ mierzony na kablu br¹zowym wariatora (6) (minus cewki 11) B = Sygna³ mierzony na kablu czarnym wariatora (7) (strona modu³u zap³onowego 15) a = czas, w którym Wolf-N podaje pr¹d ³adowania cewki. Wolf-Ndostarcza pr¹d ograniczenia tylko w czasie przyspieszania czyli w tym przypadku czas b jest równy zero i nie jest widoczny na diagramie. c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e =Czas pomiêdzy iskrami (180 obrotu wa³u korbowego silnika) f =Pik napiêcia wytwatrzany przez wariator, by umo liwic funkcjonowanie ewentualnego obrotomierza pod³¹czonego miêdzy modu³em a cewk¹ g =wyprzedzenie iskry powodowane przez wariator h =czas ³adowania, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do wariatora. Nale y zwróciæ uwagê, e czas ³adowania jest d³u szy w stosunku do czasu ³adowania bez u ycia wariatora (strona poprzednia). Do prawid³owego funkcjonowania wariatora czas h nie powinien byæ d³u szy ni 80% czasu e Przyk³ad modu³u zap³onowego, niekompatybilnego z wariatorem Wolf - N; czas h jest d³u szy ni 80% czasu e SYGNA NIEPRAWID OWY str. 13 DT WAR.01.A-20.06

14 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu GREEN - MASTER Kod: AE 532 Do samochodów marki FORD ze statycznym uk³adem zap³onowym Motorcraft EDIS ) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 2) Regulatror w³¹czenia wyprzedzenia 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (11). Styk plusowy cewki zap³onu (15) jest po³¹czony poprzez przewód (12) do stacyjki (13) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (14) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód ó³to-zielony - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód fioletowy - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Mikroprze³¹czniki 1,2,3,4 (konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu) 8) Mikroprze³¹cznik 5 (konfiguracja krzywej k¹ta wyprzedzenia zap³onu, CNG albo LPG) 9) Przewód br¹zowy - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (16), wchodz¹cym do modu³u zap³onowego (15) i dostarczaj¹cym sygna³ steruj¹cy do cewek (11). 10) Przewód czarny - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (17), wychodz¹cym z kompuetra steruj¹cego zap³onem (18). 11) Cewki zap³onowe str. 14 DT WAR.01.A-20.06

15 Konfiguracjia wariatora GREEN-MASTER Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3,4 ustaliæ mo na k¹t wyprzedzenia zap³onu. By tego dokonaæ koniecznym jest ustawienie jednego lub wiêcej mikroprze³¹czników w pozycji "ON". DLA 4, 6, 8 CYLINDRÓW - Pamiêtaæ nale y, e gdy w pozycji ON znajduje siê wiêcej mikroprze³¹czników, k¹ty wyprzedzenia zap³onu, które te prze³¹czniki reprezentuj¹, sumuj¹ siê. -Przyk³ad: w wyniku ustawienia mikroprze³¹czników 2 i 3 w pozycjê ON, otrzymuje siê nastêpuj¹ce wyprzedzenie zap³onu: - dla silników 4,6,8 cylindrowych: 4 ( mikroprze³¹cznik 2)+ 8 ( mikroprze³¹cznik 3) Razem 12 wyprzedzenia zap³onu ZALECANE WYPRZEDZENIE ZAP ONU W ZALE NOŒCI OD RODZAJU PALIWA Zalecana krzywa wyprzedzenia zap³onu przy zasilaniu CNG Zalecana krzywa wyprzedzenia zap³onu przy zasilaniu LPG Wartœci podane w tabeli wynikaj¹ z doœwiadczenia firmy A.E.B. W ka dym wypadku, mo na zmieniaæ dane ustawienia by lepiej dostosowaæ pracê wariatora do potrzeb silnika. str. 15 DT WAR.01.A-20.06

16 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 16 DT WAR.01.A-20.06

17 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu GREEN - MASTER Kod: AE 532 Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu mo na zaobserwowaæ impuls po ujemnej stronie cewki oraz sygna³ wychodz¹cy ze sterownika: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A =Sygna³ mierzony na minusie cewki 11. B = Sygna³ mierzony na wyjœciu ze sterownika 17 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez sterownik 17 c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) e1=czas pomiêdzy iskrami na tej samej cewce (360 obrotu wa³u korbowego silnika) Sygna³ B wychodz¹cy ze sterownika jest u ywany do tylko do wyznaczenia k¹ta wyprzedzenia zap³onu Uwaga: Gdy nast¹pi przerwanie przewodu sygna³owego, silnik bêdzie kontynuowa³ racê ze sta³ym, awaryjnym katem wyprzedzenia zap³onu. str. 17 DT WAR.01.A-20.06

18 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu Puma Kod: AE 515N 1 2 PUMA AE 515N ) Mikroprze³¹czniki s³u ¹ce do konfiguracji k¹ta wyprzedzenia zap³onu 2) Regulatror w³¹czenia wyprzedzenia 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (15). Styk plusowy cewki zap³onu (15) jest po³¹czony poprzez przewód do stacyjki (17) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 8) Przewód ró owo-czarny - (wyjœcie sygna³u z wariatora) do ³¹czenia z przewodem (9), wchodz¹cym do modu³u zap³onowego (13). 10) Przewód ró owy - (wejscie sygna³u do wariatora) do ³¹czenia z przewodem (11), wychodz¹cym z kompuetra steruj¹cego zap³onem (12). 13) Modu³ zap³onowy po³¹czony za pomoc¹ przewodu (14) z minusem cewki (15) 16) Rozdzielacz 20) Przewody czarno-zielony i zielony- do rozciêcia przewodu sygna³owego czujnika po³o enia wa³u korbowego. Zielony po stronie czujnika, zielono-czarny po stronioe ECU. Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 18 DT WAR.01.A-20.06

19 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU DOSTÊPNE OPROGRAMOWANIE Wariator AE 515N mo na zaprogramowaæ za pomoc¹ zestawu AE 011, by dostosowaæ go do ró nych modeli systemów zap³onowych. Odpowiednio zaprogramowany AE 515N zastêpuje starsze modele wariatorów: STARY MODEL SYMBOL OPROGRAMOWANIA DLA AE 515N AE 540 SPARK MASTER AE 515N AE 524 BLACK AE 515N-01 AE 527 DIS 92 AE 515N-02 AE 533 GOLD MASTER AE 515N-03 AE 535 BLUE MASTER AE 515N-04 AE 536 RED MASTER AE 515N-05 AE 547 CAT AE 515N-07 UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest tak by zastêpowa³ AE 540 SPARK MASTER, ustawiony na 12 wyprzedzenia zap³onu dla 4 cylindrów z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 19 DT WAR.01.A-20.06

20 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 20 DT WAR.01.A-20.06

21 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE AE 515N wariator do samochodów z wtryskiem, w których uk³ad zap³onowy sk³ada siê z : sterownika wtrysku, modu³u wzmacniaj¹cego, cewki i rozdzielacza. Za pomoc¹ oscyloskopu odczytaæ nale y sygna³y z minusa cewki oraz na wejœciu do modu³u wzmacniaj¹cego i na ich podstawie okreœliæ rodzaj potrzebnego oprogramowania: Oprogramowania AE 515N nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(2V/podz.) = Sygna³ mierzony na wejœciu modu³u zap³onowego 13 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez ECU c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ B jest interpretowany przez modu³ zap³onowy nastêpuj¹co: 1) Wzrost 0-3,5V = rozpoczêcie ³adowania cewki 2) Sta³e napiêcie = ³adowanie cewki 3) Spadek 3,5-0V = koniec ³adowania, przeskok iskry str. 21 DT WAR.01.A-20.06

22 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE Oprogramowania AE 515N-01 nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(10V/podz.) = Sygna³ mierzony na wejœciu modu³u zap³onowego 13 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez ECU c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ B jest interpretowany przez modu³ zap³onowy nastêpuj¹co: 1) Wzrost 0-12V = rozpoczêcie ³adowania cewki 2) Sta³e napiêcie = ³adowanie cewki 3) Spadek 12-0V = koniec ³adowania, przeskok iskry Po monta u wariatora, mo na sprawdziæ sygna³ wejœciowy na przewodzie ró owo-czarnym 10 (œcie ka B) i sygna³ wyjœciowy na przewodzie ró owym 8 (œcie ka A). Powinny byæ one tego samego kszta³tu, przesuniête w fazie o nastawion¹ wartoœæ wyprzedzenia zap³onu -g-. str. 22 DT WAR.01.A-20.06

23 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE Oprogramowania AE 515N-02 nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(2V/podz.) = Sygna³ mierzony na przewodzie sygna³owym czujnika Halla a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ z czujnika Halla wyœwietlony na œcie ce B jest u ywany przez sterownik zap³onu do obliczenia wyprzedzenia zap³onu. str. 23 DT WAR.01.A-20.06

24 JAK DOBRAÆ ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE Oprogramowania AE 515N-07 nale y u yæ gdy podczas obserwacji oscyloskopowej pojawi¹ siê sygna³: Pomiar przy ok obr/min Œcie ka Œcie ka A(10V/podz.) =Sygna³ mierzony na minusie cewki 15. B(10V/podz.) = Sygna³ mierzony na przewodzie sygna³owym modu³u zap³onowego 13 a = czas ³adowania (czas, w którym modu³ zap³onowy dostarcza pr¹d do ³adowania cewki). Czas ten jest kontrolowany przez ECU c =Iskra d =czas roz³adowywania energii zgromadzonej w cewce miêdzy elektrodami œwiecy (czas trwania iskry) Sygna³ B jest interpretowany przez modu³ zap³onowy nastêpuj¹co: 1) Wzrost 0-12V = rozpoczêcie ³adowania cewki 2) Sta³e napiêcie = ³adowanie cewki 3) Spadek 12-0V = koniec ³adowania, przeskok iskry Po monta u wariatora, mo na sprawdziæ sygna³ wejœciowy na przewodzie ró owo-czarnym 10 (œcie ka B) i sygna³ wyjœciowy na przewodzie ró owym 8 (œcie ka A). Powinny byæ one tego samego kszta³tu, przesuniête w fazie o nastawion¹ wartoœæ wyprzedzenia zap³onu -g-. str. 24 DT WAR.01.A-20.06

25 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510 Do samochodów ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 6, 35 lub 58 zêbami 1 2 PICK-UP CODE AEB510SB ches for adjusting. ance connection register. 1) Mikroprze³¹czniki do konfiguracji 2) Regulatror E w³¹czenia to be connected wyprzedzenia to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 8) Przewód pozwalaj¹cy na pod³¹czenie wariatora do odpowiedniej wi¹zki roz³¹czaj¹cej (22) przewód czujnika po³o enia wa³u korbowego. Wtyczki (10) i (11) nale y pod³¹czyæ do oryginalnych wtyczek samochodu (9) i (12). 9) Oryginalna wtyczka czujnika po³¹o enia wa³u korbowego (13). 12) Oryginalna wtyczka do ECU(15). 14) Ko³o zêbate na wale korbowym (6,35 lub 52 zêby); dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika (13). 16) Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem. 21) Przewód z wtyczk¹ do pod³¹czenia sensora fazowego (tylko w niektórych autach) Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 25 DT WAR.01.A-20.06

26 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 ON 3 Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU Konfiguracja marki samochodu 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU PROGRAMOWANIE TYPU SAMOCHODU ON 3 Ustawienie dla: RENAULT VOLVO ON 3 Ustawienie dla: KA DEJ INNEJ MARKI USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu dla dla samochodów Volvo i Renault, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 26 DT WAR.01.A-20.06

27 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 27 DT WAR.01.A-20.06

28 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510 Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami): Sygna³ G.M.P. Pomiar przy ok obr/min 1 obrót engine wa³u revolution korbowego 58 ZÊBÓW przerwa 2 teeth na missing 2 zêby Pomiar przy ok obr/min str. 28 DT WAR.01.A-20.06

29 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510T Do samochodów ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 34 zêbami z przerw¹ d³ugoœci 2 zêbów. 1 2 PICK-UP CODE T AEB510SB ches for adjusting. ance connection register. 1) Mikroprze³¹czniki do konfiguracji E to be connected to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 2) Regulatror w³¹czenia wyprzedzenia 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdy wariator dzia³a) 8) Przewód pozwalaj¹cy na pod³¹czenie wariatora do odpowiedniej wi¹zki roz³¹czaj¹cej (22) przewód czujnika po³o enia wa³u korbowego. Wtyczki (10) i (11) nale y pod³¹czyæ do oryginalnych wtyczek samochodu (9) i (12). 9) Oryginalna wtyczka czujnika po³¹o enia wa³u korbowego (13). 12) Oryginalna wtyczka do ECU(15). 14) Ko³o zêbate na wale korbowym (34 zêby); dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika (13). 16) Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem. 21) Przewód z wtyczk¹ do pod³¹czenia sensora fazowego (tylko w niektórych autach) Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 29 DT WAR.01.A-20.06

30 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 ON 3 Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU Konfiguracja marki samochodu 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU PROGRAMOWANIE TYPU SAMOCHODU ON 3 Ustawienie dla: RENAULT VOLVO ON 3 Ustawienie dla: KA DEJ INNEJ MARKI USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu dla dla samochodów Volvo i Renault, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 30 DT WAR.01.A-20.06

31 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 31 DT WAR.01.A-20.06

32 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510T Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 34 zêbami): SYGNA NEGATIVE UJEMNY SIGNAL 1 obrót engine wa³urevolution korbowego SYGNA POSITIVE DODATNI SIGNAL ZÊBÓW teeth przerwa 2 teeth na missing 2 zêby LISTA SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH Poni ej wyszczególnione zosta³y pojazdy do których wariator ten mo e byc u yty wraz z kodem potrzebnej wi¹zki roz³¹czaj¹cej: -TOYOTA YARIS 1.0i 16v Multipoint (OBD)(wi¹zka AE 410F) -TOYOTA COROLLA v Multipoint - 4EFE (wi¹zka AE 410F) -TOYOTA PREMIO 1.6i 16v Multipoint - ZA-FE (wi¹zka AE 410F) -TOYOTA NOAH 2.0i 16v Multipoint - 3S-FE (wi¹zka AE 410F) -TOYOTA RAV4 2.0i 16v VVT-i Multipoint -1AZ-FE (wi¹zka 410F) str. 32 DT WAR.01.A-20.06

33 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510SB Do samochodów Fiat Stilo i marki Suzuki ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 58 zêbami z przerw¹ d³ugoœci 2 zêbów (Fiat Stilo) lub dla konfiguracji ko³a zêbatego: 16 zêbów+przerwa na 1 z¹b+1z¹b+przerwa na 1 z¹b+13 zêbów+przewa na 1z¹b (niktóre samochody Honda i Suzuki. 1 2 PICK-UP SB CODE AEB510SB switches for adjusting. advance connection register. 1) Mikroprze³¹czniki do konfiguracji WIRE to be connected to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 2) Regulator w³¹czenia wyprzedzenia zap³onu 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdywariator dzia³a) 8) Przewód pozwalaj¹cy na pod³¹czenie wariatora do odpowiedniej wi¹zki roz³¹czaj¹cej (22) przewód czujnika po³o enia wa³u korbowego. Wtyczki (10) i (11) nale y pod³¹czyæ do oryginalnych wtyczek samochodu (9) i (12). 9) Oryginalna wtyczka czujnika po³¹o enia wa³u korbowego (13). 12) Oryginalna wtyczka do ECU (15) 14) Ko³o zêbate na wale korbowym, dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika 16)Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem 21)Przewód z wtyczk¹ do pod³¹czenia czujnika po³o enia wa³ka rozrz¹du Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu str. 33 DT WAR.01.A-20.06

34 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2,3 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 ON 3 Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU Konfiguracja marki samochodu 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU PROGRAMOWANIE TYPU SAMOCHODU ON 3 Ustawienie dla: RENAULT VOLVO ON 3 Ustawienie dla: KA DEJ INNEJ MARKI USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu dla dla samochodów Volvo i Renault, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 34 DT WAR.01.A-20.06

35 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 35 DT WAR.01.A-20.06

36 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510SB Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 34 zêbami): SYGNA NEGATIVE UJEMNY SIGNAL 1 obrót engine wa³urevolution korbowego SYGNA POSITIVE DODATNI SIGNAL ZÊBÓW teeth przerwa 2 teeth na missing 2 zêby LISTA SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH Poni ej wyszczególnione zosta³y pojazdy do których wariator ten mo e byc u yty wraz z kodem potrzebnej wi¹zki roz³¹czaj¹cej: -FIAT STILO1.6 16v (OBD) Mpi MARELLI IAW 5NF(wi¹zka AE 410C) -HONDA ACCORD v - D16B6 Multipoint BOSCH(wi¹zka AE 410F) -SUZUKI Wagon R v (OBD) Multipoint (wi¹zka AE 410L) -SUZUKI Baleno v Multipoint (wi¹zka AE 410L) str. 36 DT WAR.01.A-20.06

37 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu PICK-UP Kod: AE 510SB Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami-fiat Stilo): 11 obrót engine wa³urevolution korbowego 58 ZÊBÓW przerwa 2 teeth na missing 2 zêby Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min Przyk³¹d sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami-suzuki Baleno, Honda Accord): 16 ZÊBÓW teeth 1 przerwa tooth na missing 1 z¹b 1tooth Z B 1 przerwa tooth missing na 1 z¹b 1 przerwa tooth na missing 1 z¹b 13 ZÊBÓW teeth 1engine obrót wa³u revolution korbowego Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min str. 37 DT WAR.01.A-20.06

38 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu SPIDER Kod: AE 511N Do samochodów ze statycznymuk³adem zap³onowym, czujnikiem po³o enia wa³u korbowego typu indukcyjnego i wieñcem zêbatym z 58 zêbami z przerw¹ d³ugoœci 2 zêbów (program podstawowy). AE 511N mo na zaprogramowaæ za pomoc¹ zestawu AE 011 do konkretnych modeli samochodów i róznych wieñcy zêbatych. 1 2 SPIDER code AEB511N icro switches for adjusting. 15 1) Mikroprze³¹czniki park advance do connection konfiguracji register. 2) Regulator w³¹czenia wyprzedzenia zap³onu ED WIRE to be connected to the + 12 V under key (+ 15) of the ignition coils (20). 3) Przewód czerwony do ³¹czenia z +12V "po kluczyku" cewki zap³onowej (20). Styk plusowy cewki zap³onu (20) jest po³¹czony poprzez przewód (17) do stacyjki (18) i st¹d do plusowego ogniwa akumulatora (19) w taki sposób, aby otrzymaæ zasilanie tylko "po kluczyku". 4) Przewód niebieski - do ³¹czenia z przewodem niebieskim (pozycja GAZ) prze³¹cznika 5) Przewód czarny - do ³¹czenia z mas¹ 6) Przewód niebiesko- ó³ty - do ³¹czenia z przewodem sygna³owym TPS, jeœli przewód ten nie jest pod³¹czony do czujnika TPS, powinien byæ pod³¹czony do +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). 7) Dioda za³¹czenia wyprzedzenia zap³onu (dioda pali siê gdywariator dzia³a) 8) Wi¹zka wariatora 9) Wi¹zka roz³¹czj¹ca przewód sygna³owy czujnika po³o enia wa³u korbowego, ró owy (10)przylutowaæ po stronie czujnika (13), ró owo-czarny(11) po stronie ECU(15) 12) Oryginalny przewód sygna³owy samochodu 14) Ko³o zêbate na wale korbowym(58 z ebów); dostarcza danych o po³o eniu wa³u korbowego i jego prêdkoœci obrotowej do czujnika (13). 16) Modu³ zap³onowy steruj¹cy cewkami (20). Uwaga: Modu³ zap³onowy mo e byæ wbudowany w komputer steruj¹cy wtryskiem 21) Przewód roz³¹czaj¹cy do pod³¹czenia czujnika po³o enia wa³ka rozrz¹du (24). Zielony (22) po stronie czujnika, zielono-czarny (23) po srtronie ECU Przez modyfikacjê sygna³u z czujnika po³o enia wa³u korbowego, wariator Puma przyspiesza moment, w którym przeskakuje iskra, w stosunku do oryginalnego punktu zap³onu. str. 38 DT WAR.01.A-20.06

39 KONFIGURACJA ZA POMOC MIKROPRZE CZNIKÓW Za pomoc¹ mikroprze³¹czników 1,2 dokonaæ mo na nastêpuj¹cych ustawieñ: Konfiguracja k¹ta wyprzedzenia zap³onu USTAWIENIE K TA WYPRZEDZENIA ZAP ONU 6 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 9 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 12 WYPRZEDZENIA ZAP ONU 15 WYPRZEDZENIA ZAP ONU USTAWIENIA TE S WA NE DLA SILNIKÓW 4, 6, 8 CYLINDROWYCH UWAGA:Podczas tesów wariator ten zaprogramowany jest na 12 wyprzedzenia zap³onu, z wyprzedzeniem aktywnym na biegu ja³owym. str. 39 DT WAR.01.A-20.06

40 JAK I KIEDY OD CZYÆ WARIATOR WYPRZEDZENIA ZAP ONU W niektórych samochodach zalecane jest od³¹czenie wyprzedzenia zap³onu powodowanego przez wariator podczas hamowania silnikiem lub na biegu ja³owym, by unikn¹æ nierównej pracy lub szarpania silnika. Z drugiej strony wyprzedzenie zap³onu u ywane jest przy przyspieszaniu w celu podwy szenia osi¹gów, zmniejszenia zu ycia paliwa, i redukcji niebezpieczeñstwa wybuchów powrotnych do minimum. Przy u yciu tego wariatora wyprzedzenia zap³onu mo e byæ w³¹czane lub wy³¹czane automatycznie gdy pod³¹czony zostanieprzewód fioletowy do jednego z poni szych sygna³ów: -potencjometru po³o enia przepustnicy TPS (Rys.1) -mikroprze³¹cznika wskazuj¹cego wejœcie silnika w bieg ja³owy POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY Potencjometr przepustnicy jest umieszczony zawsze przy przepustnicy, po przeciwnej stronie w stosunku do dÿwigienki przepustnicy, do której porzymocowana jest linka gazu. Odczyt tego sygna³u pozwala wariatorowi rozpoznaæ w ka dym momencie czy silnik przyspiesza, czy pracuje na biegu ja³owym, by odpowiednio za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wyprzedzenie zap³onu. Zazwyczaj do potencjometru dochodz¹ 3 przewody z nastêpuj¹cymi sygna³ami: - Zasilanie - Masa - Sygana³ zmienny w zale noœci od po³o enia przepustnicy Dla prawid³owego funkcjonowania wariatora, konieczne jest by sygna³ zmienny potencjometru przyjmowa³ wartoœci w nastêpuj¹cym zakresie: -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne stopniowo wraz ze stopniem uchylenia przepustnicy. (potencjometr liniowy) -0,5V na biegu ja³owym, osi¹gaj¹cy do 4,5V lub 12V przy kompletnie wciœniêtym pedale gazu. Napiêcie zmienne skokowo osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ zaraz po wyjœciu z biegu ja³owego. (mikroprze³¹cznik) Je eli napiêcie sygna³u zmiennego przyjmuje inne wartoœci ni opisane powy ej, zaleca siê pod³¹czenie przewodu fioletowego wariatora do sygna³u +12V "po kluczyku" (przewód czerwony wariatora). Rysunek 1 Potencjometr przepustnicy DŸwigienka gazu Na biegu ja³owym, sygna³ z potencjometru nie zawsze jest taki sam, z powodu ma³ych ró nic w kalibracji. Z tego powodu nale y skorygowaæ punkt za³¹czania/wy³¹czania wyprzedzenia zap³onu za pomoc¹ regulatora (trimera) umieszczonego na wariatorze w nastêpuj¹cy sposób: 1) sprawdziæ czy regulator znajduje siêw maksymalnie skrajnej pozycji (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) REGULATOR ZA /WY WYRZEDZENIA ZAP ONU 2) przy pracuj¹cym na biegu ja³owym silniku obracaæ regulatorem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zgaœniêcia diody kontrolnej na wariatorze (wyprzedzenia zap³onu wy³¹czone) DIODA PALI SIÊ= WYPRZEDZENIE ZAP ONU W CZONE 3)po tej regulacji, po wciœniêciu peda³u gazu dioda kontrolna na wariatorze zapali siê i zgasnie po jego zwolnieniu i wejœciu na bieg ja³owy. str. 40 DT WAR.01.A-20.06

41 LISTA SCHEMATÓW INSTALACYJNYCH Poni ej wyszczególnione zosta³y pojazdy do których wariator ten mo e byc u yty wraz z kodem potrzebnej wi¹zki roz³¹czaj¹cej: AUDI A V - AUA (OBD) Multipoint MARELLI BMW V Mpi BOSCH DME1 (OBD) - 194E1 BMW V Mpi SIEMENS MS4124v - 206S3 BMW V Mpi SIEMENS MS42-206S4 (Program 511N-07) BMW V Mpi SIEMENS MS42-206S4 (Program 511N-07) BMW V Mpi SIEMENS MS43-226S1 (Program 511N-07) BMW V Mpi SIEMENS MS41-286S1 (Program 511N-07) CHRYSLER PT Cruiser V Multipoint SIEMENS (OBD) HYUNDAI Santo V Multipoint (Program 511N-06) HYUNDAI Atos V Multipoint (OBD) (Program 511N-06) HYUNDAI Getz V Multipoint KEFICO (OBD) (Program 511N-06) HYUNDAI Santa Fe 2.7 V6 24V Multipoint (OBD) KIA Rio 1.3 Multipoint (OBD) - A3E KIA Rio V Multipoint SIEMENS 5WY (OBD) KIA Carnival 2.5 V6 24V Multipoint (OBD) NISSAN Sunny V Multipoint (Program 511N-01) NISSAN Primera Mark III V Multipoint (OBD) - QG18 (Program 511N-01) NISSAN Primera V Multipoint (OBD) - QG18 (Program 511N-01) NISSAN Almera Tino V Multipoint (OBD) - QG18 (Program 511N-01) ROVER V Multipoint - 18K4F (Program 511N-02) ROVER V Multipoint - 18K4F (Program 511N-02) SEAT Ibiza 1.4 Multipoint BOSCH SKODA Fabia V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AUA (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Polo 1.0 Multipoint BOSCH ME 7.5 (OBD) - AUC VOLKSWAGEN Polo V Multipoint SIEMENS 5WP40 (OBD) - AZQ VOLKSWAGEN Polo 1.416V Multipoint MARELLI 4LV (OBD) - (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Polo V Multipoint BOSCH (OBD) - AKK VOLKSWAGEN Golf V Multipoint MARELLI - AHW (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Golf V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AUS VOLKSWAGEN Golf V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AZD (Program 511N-07) VOLKSWAGEN Bora V Multipoint MARELLI IAW 4LV (OBD) - AZD (Program 511N-07) str. 41 DT WAR.01.A-20.06

42 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu SPIDER Kod: AE 511N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie ko³a z 58 zêbami): SYGNA C.K.P. SIGNAL G.M.P. Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min 1engine obrót wa³u revolution korbowego 58 58TEEHTS ZÊBÓW 2 przerwa teeth na missing 2 zêby Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min Przy tego rodzaju sygnale nale y u ywaæ wariator z oryginalnym oprogramowaniem. str. 42

43 Elektroniczny Wariator wyprzedzenia zap³onu SPIDER Kod: AE 511N Przed zainstalowaniem wariatora, za pomoc¹ oscyloskopu zaobserwowaæ mo na sygna³ z czujnika po³o enia wa³u korbowego (na przyk³adzie samochodu Hyundai Getz V Mpi Kefico '02): przerwa 2 teeth na missing 2 zêby SYGNA G.M.P. 28 ZÊBÓW teeth 1 engine revolution 1 obrót wa³u korbowego Pomiar przy prêdkoœci obrotowej ok obr/min Przy tego rodzaju sygnale nale y u ywaæ wariator z oprogramowaniem 511N-06. str. 43 DT WAR.01.A-20.06

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU W porównaniu do benzyny spalanie paliwa gazowego takiego jak LPG i CNG trwa dłużej. Aby spalana mieszanka paliwowo-powietrzna osiągnęła maksymalne ciśnienie w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA.

Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA. Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku STELL. SequenTial ELpigaz valve pplication T ST.0.-2.04 OPIS PO ZENI PRZEWOÓW ) r¹zowy przewód (pokryty ma³¹ czarn¹ os³on¹) - stosowany do odczytu obrotów

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213 Opis æwiczeñ Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 23 POZNAÑ 2003 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il.

Bardziej szczegółowo

CZAKRAM. Jacek Okoñski

CZAKRAM. Jacek Okoñski Jacek Okoñski 1.WSTÊP 1.1.OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA Firma M.T.M. BRC mia³a na celu dwa aspekty tworz¹c system Lambda Junior: szybki monta urz¹dzenia oraz ³atwe jego ustawienie. System Just Junior jest systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474 Opis æwiczeñ Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 7 POZNAÑ 200 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - Hall

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - Hall Opis æwiczeñ Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - Hall POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu W³acznik masy W³acznik

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA NORD / ELISA NORD DT S/E-N.01.D-51.07

Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA NORD / ELISA NORD DT S/E-N.01.D-51.07 Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA NORD / ELISA NORD A DT S/E-N..D-. UWAI OÓLNE UWAA. Centralka uk³adu steruj¹cego powinna byæ zainstalowany daleko od Ÿróde³ ciep³a i miejsc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

DEZAKTYWATOR IMMO RENAULT

DEZAKTYWATOR IMMO RENAULT DEZAKTYWATOR IMMO RENAULT Sterowniki na których został przetestowany dezaktywator: Benzyna SIEMENS FENIX3B SIEMENS FENIX5 SIEMENS SIRIUS32 SAGEM SAFIR2 (35pin) SAGEM SAFIR (55pin) BOSCH MOTRONIC MP7.0

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Czytnik kodów błędów VAUXHALL /OPEL 68083 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika

Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika plus Programowanie Sterownika E8 67R - 01 3938 AUTO GAZ CENTRUM Auto-Gaz Centrum, Antoniówka 11, 26-630 Jedlnia Let. Dzia³anie sterownika Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe 76 5922 od 1 do 6 sekcji od 1 do 6 pól, od 12 do 2 pozycji * natê enie prze³¹czanych pr¹dów 5922, 5922-E: 1,0 A / 30 VDC 0,3 A / 220 VAC styki zwarciowe i niezwarciowe materia³ sekcji: ftalan alilu odpowiadaj¹ce

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

WRG 82. pl Instrukcja obs³ugi... str. 2 Pod³¹czenie... str. 4 Wymiary... str _PL_

WRG 82. pl Instrukcja obs³ugi... str. 2 Pod³¹czenie... str. 4 Wymiary... str _PL_ WRG 82 pl Instrukcja obs³ugi... str. 2 Pod³¹czenie... str. 4 Wymiary... str. 6 99.820.46 2.8_P_2015.18 astosowanie - Do sygnalizacji deszczu i wiatru - Dla central oddymiania i wentylacji DH - Podgrzewany

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 1. (KOD 3351)

PROGRAM: 1. (KOD 3351) PROGRAM: 1. (KOD 51) przewód czarny wychodz¹cy z³¹cze panelu przewód czerwony wychodz¹cy bia³o-zielony 200 OHM panel z przyciskiem œwiate³ awaryjnych ró owo-czerwony (przy stacyjce) - STACYJKA czarno-zielony

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Bingo-S. Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511

Bingo-S. Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika Bingo-S Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Dzia³anie sterownika

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max) 01912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43 tel. (22)2450962 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego D3 (3A, 36W max) IN Oznaczenie napiêcia wyjœciowego OUT Dane techniczne przetwornicy

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Bingo-M. Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem EKG ONZ E8 67R

Bingo-M. Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem EKG ONZ E8 67R Instrukcja monta u i schemat pod³¹czeñ sterownika Bingo-M Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Dzia³anie sterownika

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo