Porównanie klasycznych i alternatywnych uk adów zasilania silników na podstawie charakterystyk zewn trznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie klasycznych i alternatywnych uk adów zasilania silników na podstawie charakterystyk zewn trznych"

Transkrypt

1 Porównanie klasycznych i alternatywnych uk adów zasilania silników na podstawie charakterystyk zewn trznych DARIUSZ SZPICA JAROS AW CZABAN Monta alternatywnych uk adów zasilania w zamierzeniu ma przynosiç oszcz dnoêci, zw aszcza w aspekcie ponoszonych w dalszym czasie wydatków na paliwo. Cena gazu LPG nadal stanowi podstaw adaptacji pojazdów do tego rodzaju paliwa. Pierwsze instalacje gazowe powstawa y we W oszech w latach 40. XX wieku, z przeznaczeniem do zasilania metanem. Okaza o si jednak, e z biegiem czasu popularniejsze sta y si instalacje na skroplony gaz ropopochodny (LPG). Ostatnio roênie zainteresowanie instalacjami na spr ony gaz naturalny (CNG). Niestety, k opot z magazynowaniem gazu CNG w pojeêdzie i zwiàzany z tym ograniczony zasi g pojazdu, przy znikomej infrastrukturze stacji tankowania, nie pozwala na rozpowszechnienie tego rodzaju êród a zasilania. Jak ju wspomniano, przy monta u alternatywnego uk adu zasilania LPG kierujemy si przewa nie ni szà uk ad zasilania, wraz z ich opracowaniem i wnioskowaniem statystycznym, starajàc si w ten sposób odpowiedzieç na zadane pytanie. Przedmiot badaƒ Przedmiotem badaƒ by y pojazdy, których podstawowe dane techniczne zawarto w tab. I, II i III. Z uwagi na obszernoêç pomini to analiz zgodnoêci wskaêników zewn trznych, które otrzymano na hamowni podwoziowej z danymi fabrycznymi producentów. Metodyka badaƒ Badania porównawcze polegajà na analizie cech badanych przedmiotów i zjawisk w celu ustalenia podobieƒstw i ró nic. Warunkiem ich stosowania jest porównywalnoêç przedmiotów badaƒ ze wzgl du na ich istot, gatunek, kategori lub form. TABELA I. Podstawowe dane techniczne silników pojazdów poddawanych badaniom (alternatywnie LPG I generacji) Lp. Pojazd V ss, m 3 Klasyczny uk ad zasilania Uk ad zasilania LPG (gen.) Przebieg w tys. km Rok produkcji Benz. P, kw/n, Moc Moment obrotowy ElastycznoÊç LPG P, kw/n, Benz. M, Nm/N, LPG M, Nm/N, Benz. E benz. LPG E LPG 1 VW Golf II MPI I ,1/ ,2/ ,2/ ,3/4140 1,444 1,393 2 Mercedes MPI I ,5/ ,2/ ,3/ ,1/2270 1,379 2,354 3 VW Golf II MPI I ,9/ ,2/ ,9/ ,3/2635 2,192 2,160 4 VW Golf II MPI I / ,9/ ,6/ ,2/2705 2,189 2,286 5 Skoda Felicia MPI I ,3/ ,2/ ,3/ ,3/3770 1,582 1,735 6 VW Golf II MPI I ,3/ ,7/ ,8/ /2795 1,335 2,362 7 VW Golf II 1.8 GT 1800 SPI I ,7/ / / /2280 2,261 2,823 cenà litra paliwa. Pomija si przy tym wydatek zwiàzany z monta em i póêniejszà k opotliwà eksploatacj. Zach tà sà te slogany reklamowe, które mówià o mniejszej toksycznoêci spalin, co jak przedstawiono w [1] nie znajduje odzwierciedlenia w badaniach laboratoryjnych. Pomijajàc fakt wi kszego zu- ycia paliwa w przeliczeniu na 100 km przy zasilaniu LPG, g ównym zagadnieniem, które wymaga rozpatrzenia, jest utrzymanie wskaêników zewn trznych silnika. Dodatkowo pojawia si pytanie: jakie ró nice w wartoêciach mocy, momentu obrotowego, czy elastycznoêci mogà wystàpiç przy uzupe nieniu wyposa- enia pojazdu o alternatywny uk ad zasilania LPG? W artykule dokonano zestawienia wyników badaƒ pojazdów wyposa onych w klasyczny i alternatywny Dr in. Dariusz Szpica i dr in. Jaros aw Czaban sà pracownikami Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydzia u Mechanicznego Politechniki Bia ostockiej. Rys. 1. Hamownia podwoziowa LPS 3000 MAHA 26 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 7-8/2009

2 TABELA II. Podstawowe dane techniczne silników pojazdów poddawanych badaniom (alternatywnie LPG II generacji) Lp. Pojazd V ss, m 3 Klasyczny uk ad zasilania Uk ad zasilania LPG (gen.) Przebieg w tys. km Rok produkcji Moc Moment obrotowy ElastycznoÊç 1 VW Passat SPI II ,6/ ,5/ ,3/ /2455 2,085 2,143 2 Daewoo Lanos MPI II ,7/ ,7/ ,6/ ,9/3360 1,839 1,983 3 VW Golf III MPI II ,9/ ,7/ ,2/ ,8/4255 2,363 1,514 4 Honda MPI II / ,2/ / ,9/2425 1,352 2,162 5 VW Golf MPI II ,3/ ,7/ ,9/ ,6/4215 1,448 1,418 6 VW Golf II MPI II ,3/ ,8/ ,8/ ,7/3340 1,956 1,908 7 Daewoo Lanos MPI II ,9/ ,3/ ,4/ ,4/3235 2,244 2,222 8 Audi MPI II / ,9/ ,8/ ,4/2940 1,9 2,063 9 Daewoo Nexia MPI II ,3/ / ,4/ ,3/2130 2,387 3, VW Golf II 1.8 GTI 1800 MPI II ,5/ ,5/ ,3/ ,4/4265 1,764 1, Ford Sierra MPI II ,8/ ,5/ ,7/ ,7/2670 3,018 2, Renault Clio MPI II ,4/ / ,6/ ,6/4300 1,314 1, Fiat Seicento SPI II ,5/ / ,5/ ,8/3510 2,156 1, Renault Laguna MPI II ,3/ ,8/ ,4/ /3620 1,659 1, Audi 80 B MPI II ,2/ ,1/ ,5/ ,5/2915 2,195 2, Opel Vectra MPI II ,1/ ,4/ ,3/ ,4/4230 1,41 1,48 17 VW Golf III MPI II / ,5/ ,1/ ,5/2335 3,029 2, VW Golf II 1.8 GT 1800 SPI II ,8/ ,4/ / ,7/3625 2,721 1,69 19 VW Golf II MPI II ,5/ ,1/ ,9/ ,7/4480 1,461 1, Audi MPI II / ,7/ ,7/ ,9/3320 2,34 2, Daewoo Nubira MPI II ,8/ ,2/ ,8/ ,3/2330 1,445 2, Nissan Almera MPI II ,9/ ,5/ ,5/ ,5/3640 1,967 1, Daewoo Lanos MPI II ,2/ ,1/ ,8/ ,3/3420 1,929 1, Nissan Almera MPI II ,9/ / ,2/ ,6/3675 2,359 2, Opel Vectra SPI II / ,3/ ,7/ ,1/3245 1,85 1, Volvo MPI II ,2/ ,5/ ,8/ ,8/2765 2,487 2, Daewoo Nubira MPI II ,2/ ,7/ ,4/ ,6/2215 1,526 2, Nissan Almera MPI II ,1/ ,3/ ,2/ ,8/3700 2,358 1, Fiat Punto MPI II ,7/ ,9/ ,1/ ,9/4140 1,208 1, Mazda MPI II ,1/ ,7/ ,5/ ,8/4145 2,444 1, Honda Civic MPI II ,7/ ,7/ ,3/ ,2/4935 1,238 1, Opel Omega MPI II ,7/ ,9/ ,6/ ,6/4090 1,543 1,515 Benz. P, kw/n, LPG P, kw/n, Benz. M, Nm/N, LPG M, Nm/N, Benz. E benz. LPG E LPG WÊród badaƒ porównawczych uk adów zasilania silników spalinowych mo na wyró niç m.in.: badania czasów rozp dzania, analiz sk adników spalin pod wzgl dem iloêciowym i jakoêciowym, badanie zu ycia paliwa i porównanie wskaêników zewn trznych. Podstaw prowadzonych badaƒ stanowi o porównanie wskaêników zewn trznych. W toku badaƒ doêwiadczalnych wykorzystano hamowni podwoziowà LPS 3000 MAHA (rys. 1). Pomiar mocy, wyznaczany poêrednio przez sum mocy na ko ach i mocy oporów ruchu pojazdu, pozwala na wnioskowanie o wartoêciach wskaêników zewn trznych. Zaniechano powtórzeƒ pomiarów, ka dy pojazd badano po jednym razie przy zasilaniu LPG i benzynowym. W poczàtkowej fazie poddano kolejnym badaniom jeden z pierwszych pojazdów, wykazujàc, i w kolejnych 5 próbach ró nice nie by y wi ksze ni 1%, czyli mieêci y si w granicach tolerancji b du podawanego przez producenta urzàdzenia (hamowni). Pojedynczy pomiar wyklucza równie ewentualne uszkodzenia badanych pojazdów, gdy by y to pojazdy u yczane grzecznoêciowo, które niejednokrotnie mia y przebieg powy ej 200 tys. km, a od daty ich produkcji min o ju ponad 10 lat. Wyniki badaƒ i ich analiza Porównanie obejmowa o wartoêci maksymalne mocy i momentu obrotowego oraz elastycznoêci (rys. 2). ElastycznoÊç silnika spalinowego mówi o jego zdolnoêci przystosowania si do zmiennych obcià- eƒ i pr dkoêci obrotowej. Dla silników trakcyjnych jest to bardzo istotny wskaênik mo liwoêci eksploatacyjnych. Liczbowym wyrazem elastycznoêci silnika jest wspó czynnik elastycznoêci. ElastycznoÊç silnika ROK WYD. LXVIII ZESZYT 7-8/

3 TABELA III. Podstawowe dane techniczne silników pojazdów poddawanych badaniom (alternatywnie LPG II generacji) Lp. Pojazd V ss, m 3 Klasyczny uk ad zasilania Uk ad zasilania LPG (gen.) Przebieg w tys. km Rok produkcji Moc Moment obrotowy ElastycznoÊç 1 Opel Astra MPI IV ,6/ ,6/ ,9/ ,5/2885 2,25 2,144 2 Volvo S MPI IV ,2/ ,2/ ,8/ ,4/4210 1,193 1,586 3 Audi A MPI IV ,5/ / ,6/ ,2/3420 1,906 2,031 4 Toyota Yaris MPI IV ,9/ ,6/ ,4/ /3770 1,413 1,706 5 Seat Ibiza MPI IV ,8/ ,2/ ,4/ ,2/3210 1,741 1,382 6 Ford Mondeo MPI IV / ,7/ ,9/ ,6/3725 1,552 1,479 7 Fiat Panda MPI IV ,7/ ,5/ ,3/ ,3/3575 1,509 1,469 8 Audi A MPI IV / ,8/ / /2680 3,118 2,551 9 VW Golf III 2.8 VR MPI IV ,6/ ,3/ ,8/ ,2/4540 1,49 1, Audi A MPI IV ,5/ ,4/ ,8/ ,5/2555 3,078 2,19 11 Peugeot MPI IV / ,5/ ,3/ ,4/4075 1,554 1, Skoda Fabia MPI IV ,3/ ,8/ ,2/ ,4/3210 2,213 2, Seat Ibiza 1.4i 1400 MPI IV ,4/ ,6/ ,9/ ,7/3045 1,421 1, Audi A MPI IV ,9/ ,5/ ,2/ ,3/2515 3,028 2, Opel Astra MPI IV ,3/ ,1/ ,9/ ,4/3765 1,951 2,06 16 Opel Astra MPI IV / ,7/ ,9/ ,8/3705 2,019 2,02 Benz. P, kw/n, LPG P, kw/n, Benz. M, Nm/N, LPG M, Nm/N, Benz. E benz. LPG E LPG okreêlana jest na podstawie charakterystyki zewn trznej silnika w sposób nast pujàcy: gdzie: M max maksymalny moment obrotowy silnika, M Nmax moment obrotowy odpowiadajàcy mocy znamionowej, n Mmax pr dkoêç obrotowa maksymalnego momentu obrotowego, n N znamionowa pr dkoêç obrotowa. Na rys. 2 przedstawiono przyk adowà charakterystyk zewn trznà silnika (Honda Civic 1.4 tab. II) klasycznie wyposa onego w wielopunktowy uk ad (1) wtryskowy benzyny MPi i alternatywnie w instalacj gazowà LPG generacji II. Na tej podstawie mo liwe jest wyznaczenie maksymalnych wartoêci niezb dnych do porównania. W celu porównania zasilania klasycznego z alternatywnym mo na pos u yç si korelacjà rang, która umo liwi odpowiedê na pytanie: czy zasilanie alternatywne wp ywa na wskaêniki zewn trzne silnika spalinowego? Uznano, i taka odpowiedê jest niewystarczajàca, stàd wybór oceny zgodnoêci Êrednich dwóch prób, gdzie próby tworzà pary. Stawiajàc hipotez zerowà, uznano, e Êrednia ró nic wszystkich par danych obu zbiorów jest równa zeru. H 0 : D = 0 (2) Oznacza to, e gdyby w celu sprawdzenia, czy alternatywny uk ad zasilania istotnie wp ywa na wskaêniki zewn trzne silnika, nie poddano badaniom tylko losowo wybranych reprezentantów poszczególnych grup, a wszystkie pojazdy w poszczególnych grupach, to Êrednia ró nic by aby równa zeru. Wobec tego, je eli nie badamy wszystkich pojazdów, to wartoêç granicznà testu t-studenta odczytujemy dla n-1 stopni swobody, przy poziomie istotnoêci 0,05. Rys. 2. Porównawcze charakterystyki zewn trzne silnika pojazdu Honda Civic 1.4 przy uk adzie zasilania klasycznym MPI (-) i alternatywnym LPG generacji II (- - -) 28 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 7-8/2009

4 Rys. 3. Histogramy ró nic mocy, momentu obrotowego i elastycznoêci silników wyposa onych w klasyczny i alternatywny LPG I generacji uk ad zasilania Zestawiajàc wyniki pomiarów (rys. 3) i porównujàc ró nice LPG benzyna dla 7 par, w których zamiennie wykorzystano uk ady LPG I generacji, mo na stwierdziç, i przy zasilaniu alternatywnym moc maksymalna obni a si o ok. 7,6%, maksymalny moment obrotowy o 10,2%, natomiast elastycznoêç silnika wzrasta o 0,4%. W przypadku alternatywnych uk adów zasilania LPG II generacji (rys. 4), gdzie stosuje si dodatkowà regulacj przep ywu gazu w fazie lotnej zaworem uruchamianym silnikiem krokowym, uzyskane na podstawie informacji z modu u sterowania wyniki badaƒ 32 par sà podobne. Moc silnika spada o ok. 5,5%, maksymalny moment obrotowy o 8%, elastycznoêç silnika pozostaje prawie na niezmiennym poziomie (0,04% ró nicy). Uk ady LPG IV generacji (rys. 5) sà najbardziej rozbudowane pod wzgl dem strukturalnym. Modu sterowania wtryskiwaczami gazowymi przechwytuje klucze sterujàce wtryskiwaczami benzynowymi i przekszta ca je, wykorzystujàc tzw. map kalibracji. W tym przypadku ró nica mocy maksymalnej wynosi 3,9%, maksymalnego momentu obrotowego 3,5%, a elastycznoêci 0,1% przy 16 parach, na niekorzyêç zasilania LPG. Zestawiajàc Êrednie ró nic (tab. IV) mo na zauwa- yç, e silnik zasilany LPG b dzie cechowa si mniejszà mocà maksymalnà o 5,71%, momentem obrotowym mniejszym o 7,27% i elastycznoêcià wi kszà o 0,08%. Oceniajàc istotnoêç wartoêci Êredniej ró nic, statystyk t-studenta obliczono: gdzie: d ró nica, TABELA IV. Zestawienie wyników pomiarów wartoêci Êrednie Zasilanie Ârednia ró nica z prób, % benzyna - LPG Moc maksymalna Maksymalny moment obr. ElastycznoÊç I generacja 7,63 10,27-0,39 II generacja 5,56 8,02 0,05 IV generacja 3,95 3,53 0,11 Êrednia 5,71 7,27-0,08 (3) ROK WYD. LXVIII ZESZYT 7-8/

5 Rys. 4. Histogramy ró nic mocy (a), momentu obrotowego (b) i elastycznoêci silników (c) wyposa onych w klasyczny i alternatywny LPG II generacji uk ad zasilania s d odchylenie standardowe, n liczba par. TABELA V. Zestawienie wartoêci statystyki t obliczeniowej z krytycznà Grupy porównawcze (pary) Wskaêniki benzyna benzyna benzyna I generacja II generacja IV generacja LPG LPG LPG Moc maksymalna 2, , ,85205 Maks. moment obr. 5, , ,10374 ElastycznoÊç silnika 2, , ,26944 t gr (n; α = 0,05) 2,447 2,042 2,120 OkreÊlajàc z tabeli krytycznà wartoêç t [3] dla poszczególnych grup i zestawiajàc je z wartoêciami t obliczeniowymi (tab. V), widaç, e jedynie w przypadku elastycznoêci silnika nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, w pozosta ych natomiast mo na stwierdziç, i zasilanie alternatywne istotnie wp ywa na wskaêniki zewn trze silnika spalinowego wzgl dem klasycznego uk adu zasilania. Niezale nie od generacji LPG (rys. 6) moc i moment obrotowy b dà osiàga y wartoêci mniejsze w tym przypadku zasilania [4]. Jedynie elastycznoêç silnika w pewnej liczbie przypadków jest wi ksza przy zasilaniu gazowym, na co majà wp yw instalacje gazowe I generacji [4]. Podsumowanie Przeprowadzone badania wykaza y istotny wp yw zasilania LPG na zmniejszenie wartoêci wskaêników zewn trznych silników spalinowych o zap onie iskrowym. Moc maksymalna spada Êrednio o 5,71%, moment obrotowy o 7,27%. Jedynie elastycznoêç jest wi ksza o 0,08%, ale nie ma co do tego pewnoêci przy poziomie istotnoêci 0,05. Oczywiste jest, e pary, które zosta y zaszeregowane do poszczególnych grup, mo na jedynie uznaç za ich reprezentantów, co pozwala wnioskowaç jedynie o ró nicach w ca ym zbiorze pojazdów. Szczególnie porównanie z LPG 30 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 7-8/2009

6 Rys. 5. Histogramy ró nic mocy, momentu obrotowego i elastycznoêci silników wyposa onych w klasyczny i alternatywny LPG IV generacji uk ad zasilania I generacji przy 7 próbach wymaga oby uzupe nienia o kolejne pomiary. Z drugiej zaê strony uk ady I generacji sà rzadko spotykane, jedynie w silnikach gaênikowych. Pojazdy takie obecnie sà ma o popularne. LITERATURA 1. Czaban J., Szpica D., Nachimowicz J.: Comparison of SI car exhaust components emission in engines powered by petrol and LPG. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 2A,/2007, pp Luszniewicz A., S aby T.: Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA TM PL. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Puchalski T.: Statystyka Wyk ad podstawowych zagadnieƒ. PWN, Warszawa Szpica D., Czaban J.: Analiza porównawcza silników z klasycznymi i alternatywnymi uk adami zasilania na hamowni podwoziowej: [w:] Motrol: Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Praca zbiorowa pod red. E. Krasowskiego. T 6. Wydawnictwo PAN, Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Lublin 2006, s Rys. 6. Wykres ramka wàsy wnioskowania o ró nicach w wartoêciach wskaêników zewn trznych ROK WYD. LXVIII ZESZYT 7-8/

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP The evaluation of the passenger cars braking systems working efficiency based on the tests in vehicle inspection

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu STANIS AW ZABORSKI W metodach wytwarzania wyrobów udzia polerowania mechanicznego i szlifowania taêmami

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Evaluation of multivariate measurement data current status and needs Part

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PODRÓ Y I PROGNOZOWANIE RUCHU TRAVEL MODELLING AND TRAFFIC FORECASTING

MODELOWANIE PODRÓ Y I PROGNOZOWANIE RUCHU TRAVEL MODELLING AND TRAFFIC FORECASTING ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA IN YNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIA W KRAKOWIE seria: MATERIA Y KONFERENCYJNE Nr 1(97)/2012 RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No..8 DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Roman Borecki, Stanis aw Szwaja, Micha Pyrc Czestochowa University of Technology Armii KrajowejStreet

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Drgania elementów nastawiajàcych zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Nieod àcznà cechà hydraulicznych uk adów nap dowych i sterujàcych jest wyst powanie w nich pulsacji ciênienia. CiÊnienie w tych uk

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce*

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* 4 Makroekonomia BANK I KREDYT marzec 2004 Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* Jacek Socha, Wiktor Wojciechowski Celem niniejszego artyku u jest analiza sytuacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Nr 2/2005 Fot. K. B a ejowski ISSN 1734-1434 Spis treêci Recykling na goràco w otaczarce projekt PARAMIX..................................

Bardziej szczegółowo

Decyzje finansowe firmy

Decyzje finansowe firmy Academia Oeconomica Jacek Kowalczyk Aleksander Kusak Decyzje finansowe firmy Metody analizy Rentownoœæ P³ynnoœæ Ryzyko Wartoœæ Wydawnictwo C.H. Beck ACADEMIA OECONOMICA Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo