ZagroŜenia i wyzwania współczesnej migracji. Małgorzata Pietrzyk II rok studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZagroŜenia i wyzwania współczesnej migracji. Małgorzata Pietrzyk II rok studiów"

Transkrypt

1 ZagroŜenia i wyzwania współczesnej migracji Małgorzata Pietrzyk II rok studiów

2 Migracja Podstawowe pojęcia Migracją lub ruchem migracyjnym w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć prowadzący do zmiany miejsca zamieszkania osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia lub miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia lub miejsca przyjazdu. 1 Podział migracji ze względu na: 1) Zasięg migracje wewnętrzne - przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, itd.) lub politycznej (państwo), migracje zewnętrzne - przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej (z jednego państwa do drugiego) 2) Czas trwania czasowe, w tym sezonowe i wahadłowe (występujące w określonych sezonach lub powtarzające się cyklicznie) trwałe (wyjazd na stałe bez chęci powrotu) 3) Cel turystyka (w celu zwiedzenia lub poznania) lecznictwo (w celach leczniczych) pielgrzymki (w celu odbycia pielgrzymki) zarobki (w celu zarobienia określonej kwoty pieniędzy) 4) Formy migracji emigracja wyjazd z kraju imigracja przyjazd do danego kraju reemigracja - powrót z emigracji czasowej uchodźstwo ucieczka z kraju ewakuacja - zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagroŝenia, repatriacja - powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo, przesiedlenie (transfer) - przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy, deportacja - przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice do kraju pochodzenia 1

3 Emigranci wpływ warunków ekonomicznych na imigrację i migrację w świecie Stany Zjednoczone ,3 9,6 5,8 5,4 3,6 1 N iemcy Australia C hiny M eksyk Indie N ig eria PKB (tys. USD) Imigranc i (mln) Emigranc i (mln) Liczba migrantów w świecie w 2004 r. (mln) 25% 9% 3% 3% 28% 32% Europa Azja Amwryka Północna Afryka Ameryka Południowa Australia L Mazurczyk, Infografika, Newsweek

4 Nielegalne przekroczenia granicy RP przez cudzoziemców ujawnionwe przez StraŜ Graniczną Ilość osób Na granicy zewnętrznej Na granicy wewnętrznej Liczba decyzji pozytywnych w sprawie: o nadanie statusu uchodźcy RP w latach Rok Liczba osób Rada ds. Uchodźców Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców

5 Urząd do spraw repatriacji i cudzoziemców Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach repatriacji, wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyraŝania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, a takŝe w sprawach związanych z obywatelstwem polskim, które wynikają z zakresu zadań administracji rządowej, jest Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwany dalej "Prezesem Urzędu", z wyjątkiem spraw zastrzeŝonych dla innych organów. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 2 Adres: Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Warszawa, ul. Koszykowa 16 tel. (22) fax (22) Lokalizacja 2

6 Rozwój polityki migracyjnej w Unii Europejskiej Traktat Rzymski 1957 r. (ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, gdzie jedną ze swobód jest swobodny przepływ pracowników) Rozporządzenie 1612/68/EWG o swobodzie przemieszczania się pracowników na obszarze Wspólnoty 1968r. (wprowadzające zakaz dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia ze względu na obywatelstwo (potwierdzone na szczycie paryskim w 1973 r.) Rozporządzenie 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do osób migrujących oraz członków ich rodzin (1971) TREVI Group 1975 r. (rozpoczęcie współpracy Ministrów Spraw Wewnętrznych w zakresie terroryzmu i bezpieczeństwa wewnętrznego) Traktat z Schengen 1985 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg; 1995 Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia) Jednolity Akt Europejski 1986 r. (postawiono sobie za cel osiągnięcie swobodnego przepływu osób do 1992 r.) Ad Hoc Group on Immigration 1986 r. (rozpoczęcie współpracy Ministrów Spraw Wewnętrznych w zakresie granic, kontroli i azylu Konwencja Dublińska I 1990 (1998) (konwencja ustanawiająca odpowiedzialność kraju za rozpatrzenie wniosku uchodźczego) Traktat z Maastricht 1992 (1993) (kompetencje dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, przechodzą w obszar ponadnarodowy utworzenie trzeciego filaru Współpracy Międzyrządowej) Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia oraz bezpiecznego kraju trzeciego (1992) Wspólna definicja uchodźcy 1996 r. (ustalenie wspólnych zasad interpretacji Konwencji Genewskiej oraz Protokołu Nowojorskiego) Traktat Amsterdamski 1997 (1999) (przejście Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z filaru trzeciego do pierwszego; art. 63 i 62) Szczyt Rady Europejskiej w Tampere 1999 r. (potwierdzenie gotowości państw członkowskich do wspólnego opracowywania polityki wobec cudzoziemców; wymieniono cztery elementy polityki Unii w tej dziedzinie współpraca z krajami pochodzenia, wspólna polityka azylowa, status obywateli krajów trzecich, oraz zwiększenie kontroli wewnętrznej jak i zewnętrznej) Szczyt w Laeken 2001 r. (ocena osiągnięć i wskazanie na potrzebę wprowadzenia w Ŝycie konwencji Dublin II)

7 Szczyt w Sevilli 2002 r. (spotkanie Rady Europejskiej dotyczące nielegalnej imigracji) Szczyt Rady Europejskiej w Salonikach 2003 r. (Rada Europejska ogłasza załoŝenia dotyczące integracji imigrantów) 1 września 2003 r. rozporządzenie Dublin II zastąpiło Konwencję Dublińską (uruchomienie systemu DubliNet, ułatwiającego rejestrację migrantów oraz wskazania na kraj właściwy do rozpatrzenia wniosku. Uruchomienie systemu Eurodac. Program Haski 2004 r. (m.in. zapewnienie ochrony osobom znajdującym się w potrzebie zgodnie z Konwencją Genewską dotyczącą statusu uchodźców i innymi traktatami międzynarodowymi, uregulowanie ruchów migracyjnych oraz kontrolowanie granic zewnętrznych Unii Zielona Księga w sprawie podejścia UE do zarządzania migracją ekonomiczną 2005 r. 3 3 Biuletyn migracyjny czerwiec 2005

8 ZagroŜenia ze strony nadmiernej migracji Dla kraju wyjazdowego Wypływ mobilnej siły roboczej z wyŝszym wykształceniem i o wysokich kwalifikacjach zawodowych Rozbite rodziny Dla kraju tranzytowego Zatrzymanie się migrującej ludności w kraju tranzytowym Korupcje i łapówki na granicach państwowych Handel ludźmi Zwiększona prostytucja Dla kraju docelowego Nadmierne zapełnienie lokalnego rynku pracy przez napływającą ludność Nieznajomość prawa przez imigrantów Nielegalne migracje Zwiększona przestępczość Pojawienie się dotąd nie występujących chorób Utrata miejscowych zwyczajów i kultury narodowej Terroryzm Zamieszki i strajki napływającej ludności Nielegalna praca imigrantów Globalizacja Przeludnienie i w konsekwencji brak mieszkań Dla migrującej ludności Złe traktowanie imigrantów przez miejscową ludność Niedostateczna pomoc dla imigrantów organizowana przez kraj docelowy Bariery językowe, kulturowe i społeczne Rozczarowanie krajem docelowym Brak toŝsamości narodowej Utrata kwalifikacji z powodu pracy za granicą nie w swoim zawodzie Wyzysk napływającej ludności Występujące jeszcze niewolnictwo i problem pracy przymusowej

9 Dziesięć państw o najwyŝszej liczbie migrantów Źródło: Trends In total migrants stock: the 2005 revision, Organizacja Narodów Zjednoczonych 2006.

10

11

12

13

Migracje na świecie Kinga Białek

Migracje na świecie Kinga Białek Migracje na świecie Kinga Białek Migracje to przemieszczenia różnych grup społecznych pomiędzy różnymi skupiskami ludności, np. pomiędzy krajami lub miastami, pomiędzy różnymi rejonami geograficznymi i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

Ewa Bojenko-Izdebska KILKA UWAG NA TEMAT POLSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ W ROCZNICĘ 10-LECIA CZŁONKOSTWA W UE

Ewa Bojenko-Izdebska KILKA UWAG NA TEMAT POLSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ W ROCZNICĘ 10-LECIA CZŁONKOSTWA W UE XI: 2014 nr 1 Ewa Bojenko-Izdebska KILKA UWAG NA TEMAT POLSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ W ROCZNICĘ 10-LECIA CZŁONKOSTWA W UE Wprowadzenie Transformacja oraz starania o członkostwo Polski w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kulecka Polska polityka wobec uchodźców

Katarzyna Kulecka Polska polityka wobec uchodźców Katarzyna Kulecka Polska polityka wobec uchodźców Nowe problemy przestawiają zwrotnice starych perspektyw Jürgen Habermas Obywatelstwo a toŝsamość narodowa Pośród kwestii związanych z migracjami ludności,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE r. I. Unia Europejska wobec kwestii integracji imigrantów. W związku z wstąpieniem

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 136 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 136-142 Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski Selected law issues concerning foreigners residence in Poland Iwona Wrześniewska-Wal

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. cz. 1

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. cz. 1 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. cz. Janusz Jedlina. Wstęp Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dokonały się w Polsce głębokie zmiany w podejściu do spraw migracji zarobkowej. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ŁUKASZ KARAŚ OCHRONA PRAW CUDZOZIEMCÓW W FRANCUSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM PRACA DOKTORSKA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka

Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka Justyna Godlewska Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Migracje jako wyzwanie dla polityki oświatowej państwa polskiego. Aspekty politologiczno prawne.

Migracje jako wyzwanie dla polityki oświatowej państwa polskiego. Aspekty politologiczno prawne. Konferencja naukowa Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 24-25 marca 2011 r. Dr Ewa Pogorzała Referat wyłożony (wersja przed

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski

Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski Anita Brzozowska Tekst opracowany w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany.

Bardziej szczegółowo

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców

Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Warszawa 2009 Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Kamila Fiałkowska, Jakub Wiśniewski WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe THE BASIC INFORMATION FOR AUTHORS Footnotes and Commentary about Author(s): Place notes at the bottom of the page as footnotes rather than at the end of the text as endnotes.

Bardziej szczegółowo